Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vervoort & Van den Berg (2007)

609 views

Published on

Onderwijs Research Dagen, 7 juni 2007. Presentatie van onderzoekspaper "De ontwikkeling van een analyse-instrument voor praktijkkennis in de professionele dialoog"

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vervoort & Van den Berg (2007)

 1. 1. De ontwikkeling van een analyse-instrument voor praktijkkennis in de professionele dialoog Maaike Vervoort & Ellen van den Berg ORD 2007, Groningen
 2. 2. Onderzoeksvraag • Hoe kan gemeten worden welke praktijkkennis over innovatieve didactiek mentoren expliciteren in een professionele dialoog met een student naar aanleiding van multimediacases?
 3. 3. Aanleiding • Opleidingsscholen: werkplekleren • KLOOF tussen innovatieve vakdidactiek & de (stage-)praktijk • Student als BRUG werkt niet Kennis-valley
 4. 4. Aanleiding Handelen Theoretische kennis
 5. 5. Aanleiding Verbinden van opleidingstheorie en stagepraktijk praktijkkennis theoretische kennis ?
 6. 6. Multimediacases als intermediair tussen praktijkkennis & theoretische kennis PABO- DOCENT MENTOR STUDENT
 7. 7. Onderwijsarrangement innovatieve taaldidactiek Multimedia - casus Video- Presentatie Lessen Gesprek Les verslag video- pabo student & mentor student student verslag
 8. 8. Typen kennis • Gecodificeerde kennis • Praktijkkennis • Regulatieve kennis
 9. 9. Ontwerpgericht onderzoek • 0304 pilot onderwijsarrangement • 0405 testbed onderwijsarrangement • 0506 implementatie onderwijsarrangement + deelstudie ‘professionele dialoog’
 10. 10. Onderwijsarrangement innovatieve taaldidactiek Multimedia - casus Video- Presentatie Lessen Gesprek Les verslag video- pabo student & mentor student student verslag
 11. 11. Wat leren studenten van mentoren? Wat is een leuke taalles voor kleuters? Iets met stempelen.. of voorlezen… dat boek over Kikker past mooi in het thema
 12. 12. Praktijkkennis • gebaseerd op (reflecties op) ervaringen in de praktijk • (gedeeltelijk) persoonsgebonden • vak- of zelfs onderwerpsgebonden • afhankelijk van de context • hoofdzakelijk ‘tacit’ (niet geëxpliciteerd) (Meijer, 1999)
 13. 13. Deelvragen 1. Hoe wordt de professionele dialoog gestructureerd door student en mentor en welke rol speelt de MMC daarin? 2. Welke inhouden (topics) worden in de professionele dialoog besproken en welke rol speelt de MMC daarin? 3. Hoe waarderen studenten de inhoudelijke opbrengst van de professionele dialoog?
 14. 14. Begrippen • Professionele dialoog formeel gesprek tussen student en mentor met het (aangegeven) doel om gezamenlijk een les voor te bereiden met behulp van een multimediacasus. • Multimediacasus digitale videofragmenten in hypermedia- omgeving verbonden met achtergrondinformatie en links (in deelstudie: videocasus)
 15. 15. Begrippen • Praktijkkennis cognities die docenten zelf genereren op basis van hun ervaringen als docent (…) Persoons- en onderwerpsgebonden en contextafhankelijk. • Opleidingstheorie kennis van achtergrondtheorieën voor pedagogisch en vakdidactisch handelen • Vakdidactische kennis kennis over materialen, leerlijnen, instructie- strategieën, leerprocessen & visie binnen een bepaald vakgebied
 16. 16. De interventie Selectie videocases Opdracht Beginnende geletterdheid
 17. 17. De professionele dialoog
 18. 18. Onderzoeksopzet Steekproef 4 opleidingsscholen, 6 student-mentor-koppels Criteria: Ervaring als opleidingsschool Gebruikte methodes (innoverend) Schoolpopulatie (opleiding ouders/taalvaardigheid) 3 cases uitgewerkt, aanvullende criteria: Ervaren mentor Jaargroep
 19. 19. Onderzoeksopzet Dataverzameling en - verwerking Professionele dialoog student & mentor open open interview video-opname interview met gespreksprotocol met student student
 20. 20. Onderzoeksopzet Data-analyse Deelvraag 1: structuur professionele dialoog: - Onderscheiden en benoemen taalhandelingen - Onderscheiden gesprekspatronen - Vergelijken gesprekspatronen in de cases, beslisregel Deelvraag 2: inhoud professionele dialoog: - Markeren topics - Markeren episodes - Vergelijken topics en episodes in de cases Deelvraag 3: waardering studenten: - Vergelijken antwoorden voor- en nagesprek - Vergelijken antwoorden voor- en nagesprek in de cases
 21. 21. Toepassen gespreksanalyse een voorbeeld
 22. 22. Gesprekspatroon ‘instemmen met stellingname’ Taalhandeling Taalhandeling Mentor Student • interactie Stellingname (1) Toelichting stellingname (2) Instemming (3) [demonstratie van begrip (4)]
 23. 23. Gesprekspatroon ‘indirecte afwijzing van stellingname’ Taalhandeling Taalhandeling Student Mentor • interactie Stellingname (1) Stellingname (2) Toelichting stellingname (3) Instemming (4)
 24. 24. Gesprekspatroon ‘retorische vraag’ Taalhandeling Taalhandeling Mentor Student • interactie Vraag = indirect verzoek om stellingname (1) Stellingname (2) Verzoek om toelichting (3) Toelichting stellingname (4) [alternatieve stellingname 4a] [demonstreren/claimen van begrip Instemming (5) (4b)]
 25. 25. Resultaten & conclusies structuur professionele dialoog gesprekspatroon case 1 case 2 case 3 • ‘Retorische vraag’ _ _ X ‘Voorstel door mentor’ _ _ X ‘Voorstel door student’ _ _ X ‘Instemmen met stellingname’ X X _ ‘Indirecte afwijzing stellingname’ X X _
 26. 26. Resultaten & conclusies structuur professionele dialoog Professionele dialoog-met-videocasus leidt tot een andere structuur van het gesprek dan de professionele dialoog-zonder-videocasus: • Gesprekspatroon ‘instemmen met stellingname’ -initiatief bij student en mentor -ruimte voor toelichting door mentor • Gesprekspatroon ’indirecte afwijzing stellingname’ –toelichting door mentor
 27. 27. Resultaten & conclusies Inhoud professionele dialoog •
 28. 28. Case 1 Case 2 Case 3 bekijken video 1 oriënteren Lezen tekst video 1 oriënteren Lezen tekst video 1 bespreken video 1 bekijken video 1 bespreken video 1 bekijken video 2 lezen tekst video 2 • bespreken video 2 bekijken video 2 bespreken video 2 bekijken video 3 lezen tekst video 3 bespreken video 3 bekijken video 3 bespreken video 3 videocases 22,17 min videocases 21,12 min videocases 0,78 min oriënteren opdracht bepalen lesidee bepalen beginsituatie bepalen lesidee concretiseren les bepalen lesidee concretiseren les bepalen lesdoel concretiseren les bepalen lesdoel evalueren lesontwerp evalueren lesontwerp evalueren lesontwerp uitwerken 10,8 min uitwerken 7,33 min uitwerken 29,02 min
 29. 29. Resultaten & conclusies Inhoud professionele dialoog Videocases in professionele dialoog: •• heeft geen effect op totale gesprekstijd maar wel op inhoudelijke tijdsbenutting (2/3 videocases: 1/3 uitwerking les) • leidt tot bespreken van vakdidactische inhouden (o.a. vakconcepten, leerlijnen)
 30. 30. Resultaten & conclusies meerwaarde volgens studenten Professionele dialoog leidt tot concreet lesontwerp en meer inzicht in leerlijn. • Bij professionele dialoog-met-videocases: • noemen studenten meer winstpunten • ligt meerwaarde op gebied van vakdidactiek (verfijning leerlijn, niveau leerlingen)
 31. 31. Conclusies Professionele dialoog-met-videocasus leidt tot een andere structuur van de professionele dialoog waarbij meer gespreksruimte is voor toelichting door mentor voorwaardelijk voor expliciteren praktijkkennis door mentor nadere analyse noodzakelijk (gesprekstijd en type kennis)
 32. 32. Conclusies Professionele dialoog-met-videocasus leidt tot een andere inhoudelijke benutting van de gesprekstijd meer aspecten vakdidactiek meer vakdidactische verdieping (verfijning kennis over leerlijnen)
 33. 33. De ontwikkeling van een analyse-instrument voor praktijkkennis in de professionele dialoog Maaike Vervoort vervoort@edith.nl Hogeschool Edith Stein/OCT ORD 7 juni 2007
 34. 34. Conclusies pilot 2003-2004 • Studenten en mentoren herkennen en bespreken de vernieuwende kenmerken van de vakdidactiek • Studenten en mentoren voeren een vakdidactische dialoog waarin beiden een gelijkwaardig aandeel hebben. • Het onderwijsarrangement leidt tot uitvoeren van de innovatieve vakdidactiek in de stagepraktijk.
 35. 35. Conclusies evaluatie 2004-2005 • Leereffecten voor studenten én mentoren • Studenten profiteren meer van praktijkkennis • Voorkeur voor minst vernieuwende onderwerp • Videoverslag stimuleert verdieping en verbreding vakdidactiek •Techniek en communicatie blijken knelpunten
 36. 36. Taalonderwijs in de onderbouw (minor werkplekbekwaam) Didactiek beginnende geletterdheid Multimedia - casus Lessen Gesprek Activiteiten Portfolio pabo student & mentor student student
 37. 37. Lesvoorbereidingsgesprek met je mentor Bekijk samen selectie videoclips met ‘good practices’ voor beginnende geletterdheid Vertaal deze samen naar activiteiten voor je stagegroep

×