Beëdigde Vertalingen bij GATIM Language Services Vertaalbureau

547 views

Published on

Wanneer een vertaling laten beëdigen?
Een beëdigde vertaling heeft u alleen nodig als de vertaling overlegd dient te worden bij
een officiële instantie, zoals een rechtbank, notaris of ambassade. Documenten die vaak
beëdigd moeten worden zijn uitreksels van de Kvk, diploma's, geboorte- of huwelijksakte
of gerechtelijk vonnissen.
Kan ik beëdigde vertaling zien als een kwaliteitskeurmerk?
Een beëdigde vertaling is geen kwaliteitskeurmerk. Er zijn veel goede vertalers die niet
beëdigd zijn, maar zich bijvoorbeeld wel hebben gespecialiseerd hebben in het vertalen
van technische handleidingen. Dit soort documenten hoeft nooit beëdigd te worden, dus
zal het gros van de betere technische vertalers ook niet beëdigd zijn. Voor juridische
vertalingen kan wel gesteld worden dat een beëdigde vertaling gemiddeld van een
hogere kwaliteit is, omdat de vertaler eerst een juridische proefvertaling moet maken
voordat deze beëdigd wordt door een rechtbank.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Beëdigde Vertalingen bij GATIM Language Services Vertaalbureau

  1. 1. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen • Meer dan 1500 vertalers & tolken • Beëdigde vertalers in meer dan 60 talen • Onze vertalers staan geregistreerd bij het: • Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers (KTV) • Het Register voor Beëdigde Tolken & Vertalers (RBTV) • Nederlands Genootschap van Tolken & Vertalers (NGTV) • Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers (SIGV) GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  2. 2. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Wanneer een vertaling laten beëdigen? Een beëdigde vertaling heeft u alleen nodig als de vertaling overlegd dient te worden bij een officiële instantie, zoals een rechtbank, notaris of ambassade. Documenten die vaak beëdigd moeten worden zijn uitreksels van de Kvk, diploma's, geboorte- of huwelijksakte of gerechtelijk vonnissen. Kan ik beëdigde vertaling zien als een kwaliteitskeurmerk? Een beëdigde vertaling is geen kwaliteitskeurmerk. Er zijn veel goede vertalers die niet beëdigd zijn, maar zich bijvoorbeeld wel hebben gespecialiseerd hebben in het vertalen van technische handleidingen. Dit soort documenten hoeft nooit beëdigd te worden, dus zal het gros van de betere technische vertalers ook niet beëdigd zijn. Voor juridische vertalingen kan wel gesteld worden dat een beëdigde vertaling gemiddeld van een hogere kwaliteit is, omdat de vertaler eerst een juridische proefvertaling moet maken voordat deze beëdigd wordt door een rechtbank. Wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gemaakt door een beëdigd vertaler en (op fraudebestendige wijze) voorzien van een handtekening, een stempel en een verklaring dat de vertaling volledig is en naar eer en geweten is gemaakt. Een vertaling kan alleen beëdigd worden door een beëdigde vertaler. Deze vertaler is beëdigd door een rechtbank voor een bepaalde talencombinatie ( op grond van opleiding en/of ervaring). De vertaling wordt beëdigd door de vertaler als deze verklaart dat de vertaling correct en volledig is (naar het inzicht van de vertaler). Daarnaast voorziet de vertaler de vertaling van een handtekening of stempel en moet de vertaling onlosmakelijk aan het origineel bevestigd worden. Het gebruik van een stempel is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk wordt een beëdigde vertaling echter altijd voorzien van een stempel, een handtekening van de hoofd uitvoerende vertaler en een verklaring ervan, aangezien een dergelijke vertaling anders vrijwel nergens wordt geaccepteerd. Waarom een beëdigde vertaling? Beëdiging van een vertaling is nodig bij: • vertalingen van stukken die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven; • vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand; • vertalingen van notariële akten en documenten; • vertalingen van bewijsstukken; • vertalingen van diploma's en getuigschriften. Daarnaast beëdigt GATIM Language Services op verzoek ieder ander document. GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  3. 3. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Apostillering en Legalisatie Een apostille bevestigt de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler. Het apostille wordt door de griffier van de rechtbank op het betreffende document geplaatst. Apostillering wordt geaccepteerd in landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 hebben ondertekend. In andere landen is legalisatie echter de enige manier om de handtekening te laten verifiëren. De president van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven verricht de legalisatie. Legalisatie is gecompliceerder dan apostillering en kost meer tijd. Na legalisering van de handtekening moet het stuk namelijk worden aangeboden aan achtereenvolgens het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land, waarna het naar het land van bestemming kan worden gezonden. Het is in sommige gevallen ook mogelijk om de handtekening rechtstreeks door het consulaat te laten legaliseren. Zowel bij legalisatie als bij apostillering worden de door de rechtbank in rekening gebrachte leges doorberekend aan de klant. Werkwijze voor het verkrijgen van een beëdigde vertaling ATIM Language Services houdt de wijze aan voor beëdigde vertalingen welke hierboven is beschreven. De vertaling wordt dan ook niet eerst gemaakt door een beginnend vertaler. Omdat de vertaling met de stempel aan het origineel onlosmakelijk dient te worden bevestigd worden beëdigde vertalingen per post opgestuurd. Het bronbestand dienen wij ook per post te ontvangen. Kwaliteitseisen vanuit de Wet beëdigde tolken en vertalers Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht gegaan. Het Kwaliteitsregister (Ktv) is per deze datum komen te vervallen. Om voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in aanmerking te komen dient de tolk dan wel vertaler te voldoen aan eisen ten aanzien van de volgende competenties: • Attitude van een tolk voor de tolk; • Attitude van een vertaler voor de vertaler; • Integriteit; • Taalvaardigheid in de brontaal en in de doeltaal; • Kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal en van de doeltaal; • Tolkvaardigheid voor de tolk; • Vertaalvaardigheid voor de vertaler. GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  4. 4. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Kwaliteitseisen van GATIM Language Services De eisen die in de Wet beëdigde tolken en vertalers worden genoemd zijn minimumeisen. GATIM Language Services streeft ernaar alle tolken en vertalers tevens te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek dat in samenwerking met relevante afnemers van tolk- en vertaaldiensten, zijn geformuleerd. Deze kwaliteitseisen zijn: Kennis en inzicht Beheersing Nederlandse taal Beheersing vreemde taal Juridische kennis Kennis van de cultuur Kennis van de maatschappij Algemene ontwikkeling Vaardigheden Sociale vaardigheden Assertiviteit Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden Algemene tolktechnieken Verstrekken van informatie Houding Objectiviteit Betrouwbaarheid Integriteit Flexibiliteit Stressbestendigheid Bewaar uw originele documenten Geef een eenmalig document niet uit handen voor een vertaling. Laat hiervan bij voorkeur een gewaarmerkte kopie maken. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente en een notaris. GATIM Language Services verzorgt dit eveneens voor u. GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G
  5. 5. The Global Affiliation of Translators Interpreters & Multilingual Manpower Meer dan 1500 aangesloten linguïsten in meer dan 60 talen Contact: Beëdigde & Juridische Vertalingen Ocarinalaan 722 2287 SN Rijswijk Nederland T: (+31) 070-7855061 F: (+31) 084-8312540 E: info@gatim.nl info@beedigde-vertalers.nl info@vertaalbureau-juridisch.eu info@legalisatiediensten.nl W: www.gatim.nl www.beedigde-vertalers.nl www.vertaalbureau-juridisch.eu www.legalisatiediensten.nl GATIM Language Services Ocarinalaan 722 Rijswijk | 2287 SN | The Netherlands T: (+31) 070-7855061 | F: (+31) 084-8312540 | E: info@gatim.nl | W: www.gatim.nl G

×