POEMAS EN CÓDIGO

686 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

POEMAS EN CÓDIGO

  1. 1. POEMAS EN CóDiGo “PROYECTO RECITADORES” GGRRAADDOO:: 22°° AA -- 22°° BB EESSCCUUEELLAA NN°° 66 DDEE 66 ““GGUUIILLLLEERRMMOO CCOORRRREEAA”” DDOOCCEENNTTEESS:: NNaazzaarreennaa GGaallllaarrddoo-- MMiirrttaa AAyyaallaa FFPPDD:: VVeerróónniiccaa DDeerrddeerriiaann

×