Katsaus verkkonuorisotyön nykytilaan

477 views

Published on

Yhteenvetoa Verken keväällä 2013 toteuttaman kyselyn tuloksista. Kyselyllä selvitettiin, miten internetiä hyödynnetään kunnallisessa nuorisotyössä Suomessa. Yhteenvedossa on nostettu esiin myös Pohjois-Pohjanmaata koskevia tuloksia. Esityksen piti Leena Tuuttila Verke on tour 2013 -koulutuksessa, Oulussa 28.8.2013.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Muuta yleistä otoksesta (koskien koko Suomea) Sukupuoli: 33 % miehiä, 65 % naisia Ikä: eniten (36 %) vastaajista 31 – 40 -v., seuraavaksi eniten (27 %) 25 – 30 –v. Koulutustausta pääosin amk (43 %) Työkokemus nuorten parissa työskentelystä: eniten (28 %) 6 – 10 vuotta, seuraavaksi eniten (24 %) 3 – 5 vuotta. Huom. Kerro tässä myös suullisesti järjestökyselystä…
 • Suhtautuminen netin hyödyntämiseen nuorisotyössä varsin positiivista: Peräti 91 5 vastaajista täysin tai osittain sitä mieltä että nuorisotyön tulee toimia internetissä Ja 80 % vastaajista täysin tai osittain sitä mieltä että nettiä tulisi käyttää enemmän kunnallisessa nuorisotyössä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä tuntuu jakavan mielipiteitä: 33 % vastaajista on osittain samaa sitä mieltä, että digitaalisia pelejä ovat hyvä nuorisotyön väline. Toisaalta 31 % vastaajista on osittain eri mieltä ko. väittämän kanssa. ------------------------- Vastaajilta kysyttiin myös kuinka tärkeäksi he kokevat netin käytön nuorisotyön eri toiminnoissa: Tärkeimpänä koettiin tiedottaminen ja markkinointi (82 % erittäin tärkeä) Myös yhteydenpitoa nuoriin (62 %) ja vaikuttamistoimintaa (52 %) pidettiin tärkeinä. Sen sijaan pelaaminen (esim. lanit ja verkkopelit) ei pidetty kovin tärkeänä (51 % vähän tärkeä, 15 % ei lainkaan tärkeä)
 • Ne jotka eivät käytä nettiä nuorisotyössä ilmoittivat keskeisimmiksi syiksi mm. Työaika ei riitä netin käyttämiseen (41 %) Netin ei koeta tuovan omaan työhön lisäarvoa (37 %) Oman osaamisen ei koeta olevan riittävää (27 %) Netissä tehtävän työn ei koeta olevan oikeaa/ aitoa nuorisotyötä Lisäksi avoimissa vastauksissa mainittiin usein työnjaolliset tehtävät, esim. että kollega vastaa verkkonuoristyön tekemisestä vastaajan työyhteisössä.
 • Kun vastaajilta kysyttiin, mihin tarkoituksiin he käyttävät nettiä nuorisotyössä: Eniten nettiä ilmoitettiin käytettävän tiedottamiseen ja markkinointiin (79 % päivittäin tai viikoittain) Toiseksi eniten nettiä käytettiin yhteydenpidossa nuoriin (75 % päivittäin tai viikoittain) Kolmanneksi eniten kohtaamiseen ja neuvontaan (65 % päivittäin tai viikoittain) Vähiten pelaamiseen, esim. lanit ja verkkopelit (vain 4 % päivittäin tai viikoittain, ja valtaosa ei koskaan) Valtaosa vastaajista käytti nettiä nuorisotyössä 1 – 5 h viikossa. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä netin palveluita he käyttävät nuorisotyössä ja kuinka usein: Eniten käytettiin netin yhteisöpalveluita, kuten Facebook, IRC-Galleria (peräti 63 % päivittäin ja 25 % viikoittain) Toiseksi eniten sähköpostia (56 % päivittäin ja 20 % viikoittain) Myös organisaation omia verkkosivuja käytettiin melko usein (15 % päivittäin ja 40 % viikoittain) Lisäksi esiin nousivat mediapalvelut (Flickr, Youtube; 24 % päivittäin tai viikoittain) sekä wiki-palvelut (18 % päivittäin tai viikoittain)
 • Facebook on ehdottomasti suosituin nuorisotyössä käytettävä nettipalvelu. Peräti 92 % vastaajista (jotka ilmoittivat käyttävänsä nettiä nuorisotyössä) käytti Facebookia (Huom. PP—maalla samainen luku oli aavistuksen alhaisempi, eli 84 %) Valtaosa ilmoitti käyttävänsä Facebookia ammatillisella profiililla (85 %) Henkilökohtaisella profiililla vain 8 % vastaajista Sekä ammatillisella että henkilökohtaisella 11 % vastaajista ---------------------------- Facebook-ryhmää ilmoitti käyttävänsä 85 % Facebookin käyttäjistä Ja Facebook-sivua käytti 93 % FB-käyttäjistä (Huom. Ymmärrettiinköhän kysymys oikein… sillä tämä on aika suuri prosentti.)
 • Kyselyllä selvitettiin myös sitä, millaisia haasteita netin hyödyntämiseen nuorisotyössä liittyy. Vaikeuttavina tekijöinä netin nuorisotyöllisessä käytössä koettiin erityisesti: Käytettävissä ei ole riittävää välineistöä (55 %) Työaika ei riitä netin käyttöön (53 %) Oma osaaminen ei riitä (42 %) Avoimissa vastauksissa nousi lisäksi esiin mm. seuraavaa: Koneet joudutaan usein jakamaan kollegoiden kesken, mikä rajoittaa netin käyttöä nuorisotyössä. Verkossa toimimista hankaloittaa myös se, ettei siihen ole erikseen resursoitua aikaa vaan sitä tulisi tehdä samalla kun esim. nuorisotila on auki… Huomionarvoista on myös se, että kun vastaajilta kysyttiin kuinka paljon heillä on esimiehen kanssa sovittua resursoitua työaikaa netin käyttämiseen nuorisotyössä, niin peräti 45 % vastasi ettei lainkaan. (16 % = 3 – 5 h viikossa, 11 % = yli 20 h viikossa) ------------------------- (Vastaajista 34 % ilmoitti että heidän organisaatiossaan on laadittu työntekijöille somen ohjeistus…)
 • Kyselyllä selvitettiin myös nuorisotyöntekijöiden kokemusta omasta osaamisestaan netin nuorisotyölliseen hyödyntämiseen liittyen. Vahvimmaksi koettiin: Vuorovaikutus ja kohtaaminen netissä (14 % erinomainen ja 55 % hyvä – 69 %) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet netissä (12 % erinomainen ja 57 % hyvä – yht. 69 %) Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä (12 % erinomainen ja 48 % hyvä – yht. 60 %) Heikoimmaksi osaaminen koettiin: Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä (29 % tyydyttävä ja 60 % heikko – yht. 89 %) Kun vastaajilta kysyttiin, mihin osa-alueisiin liittyen he haluisivat kehittää omaa osaamistaan: Eniten kannatusta sai sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen (53 %), mediasisältöjen tuottaminen (50 %), tekninen osaaminen (48 %) ja mediakasvatus (47 %) Vähiten ammattietiikka ja menetelmälliset periaatteet (30 %) sekä digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä (31 %) Huom. Tämän jälkeen voisi olla vielä dia tulevaisuudenvisioista (kuvaaja ja avoimia vastauksia)…? Huom. Lopuksi voisi olla vielä yhteenveto dia, jossa mm. myönteisen suhtautumisesta työmuotoon Nettiä käytetään, etenkin facebookia Pelejä ei käytetä, ei osata, eikä haluta kehittää osaamista … miksi? Ristiriita nuorten maailman kanssa. Ei juurikaan merkittäviä eroja koko suomen ja pp-maan välillä.
 • Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan tuleeko netin nuorisotyöllinen hyödyntäminen organisataiossa lisääntymään, pysymään saman vai vähenemään. 75 % sitä mieltä, että tulee lisääntymään (Pohjois-Pohjanmaa: 73 %) 1 % sitä mieltä, että tulee vähenemään (PP: 1 %) 24 % sitä mieltä, että pysyy samana (PP: 26 %) Tähän loppuun vielä yhteenvetoa suullisesti.
 • Katsaus verkkonuorisotyön nykytilaan

  1. 1. Katsaus verkkonuorisotyön nykyhetkeen Internetin hyödyntäminen kunnallisessa nuorisotyössä Suomessa Verke on tour 2013 – Nuoret, netti ja nuorisotyö -koulutus Oulu, 28.-29.8.2013, Leena Tuuttila
  2. 2. Kyselyn taustaa Kyselyllä haluttiin selvittää nuorisotyöntekijöiltä internetin nuorisotyölliseen käyttöön liittyen… •Asenteita •Työtapoja •Resursointia (mm. työaika ja välineistö) •Osaamista •Työkulttuuria •Haasteita ja ongelmakohtia •Tulevaisuusodotuksia Tavoitteena oli saada kokonaiskuvaa siitä, miten ja kuinka paljon internetiä käytetään nuorisotyössä sekä millaisia osaamis- ja resurssitarpeita työhön liittyy.
  3. 3. Yleistä kyselyn otoksesta Koko Suomi •Kyselyn saaneita 2100 kpl •Vastauksia 888 kpl •Vastausprosentti 42,3 % •Vastanneita kuntia 249/320 Pohjois-pohjanmaa •Kyselyn saaneita297 kpl •Vastauksia 107 kpl •Vastausprosentti 36,0 % •Vastauksia Oulusta 59 kpl
  4. 4. Asenteet ja käsitykset Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 1 (0) 21 (30) 37 (32) 41 (38) 1 (0) 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 52 (45) 39 (47) 7 (6) 2 (3) 0 (0) 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 35 (23) 45 (55) 15 (19) 2 (2) 3 (1) 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 25 (23) 50 (55) 19 (19) 2 (2) 4 (4) 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 18 (15) 32 (30) 36 (33) 13 (20) 1 (0) 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 9 (9) 34 (36) 31 (33) 9 (7) 17 (15) 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 4 (3) 23 (22) 40 (41) 19 (15) 14 (19) 100 (Suluissa Pohjois-Pohjanmaan tulokset.)
  5. 5. Käytätkö internetiä nuorisotyössä?
  6. 6. Mihin tarkoituksiin ja kuinka usein käytät internetiä nuorisotyössä? (Suluissa Pohjois-Pohjanmaan tulokset.) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 20 (14) 45 (37) 16 (18) 14 (21) 5 (10) 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 1 (1) 3 (0) 5 (8) 29 (30) 62 (62) 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 2 (0) 20 (13) 28 (26) 34 (36) 16 (24) 100 Tiedottaminen ja markkinointi 26 (33) 53 (45) 15 (12) 5 (8) 1 (2) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 2 (3) 18 (23) 34 (23) 38 (42) 8 (9) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 26 (26) 49 (42) 17 (19) 7 (11) 1 (2) 100
  7. 7. Käytätkö Facebookia nuorisotyössä?
  8. 8. Kuvaile millaisia kokemuksia sinulla tai työyhteisölläsi on ollut netin köytöstä nuorisotyössä? Internet on tänä päivänä tärkeä osa nuorisotyötä. Sen kautta nuorisotyö pysyy ajan tasalla nuorten menemisissä ja tekemisissä! Internetissä tehtävä työ on matalan kynnyksen työtä ja erittäin tarpeellista. Nuorten kohtaaminen on helppoa ja mutkatonta ja ennen kaikkea nuorten on helppo ottaa kontaktia turvalliseen aikuiseen. Saavutetaan ne nuoret jotka eivät ole tiloilla tai muissa toiminnoissa mukana. ...Netti ei kuitenkaan korvaa nuorten aitoa kohtaamista, korkeintaan tukee sitä. Facebookin kautta on helppo markkinoida ja tiedottaa ajankohtaisista asioita ja palveluista, tapahtumista jne. nuoria kiinnostavista asioista. Haasteita internetissä tehtävälle työlle nousee foorumien esim. Facebook ulkomaisesta omistuksesta ja työn kehittäminen on haasteellista. Itse koen että nuorisotyötä kannattaa tehdä niissä ympäristöissä, joissa nuoret ovat jo valmiina. Suurimmat haasteet ovat varmaankin kuinka pysyä muutoksen mukana. Missä verkkoympäristössä nuoret ovat ensi vuonna?
  9. 9. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorisotyössä?
  10. 10. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi?
  11. 11. Miten haluaisit, että internetiä hyödynnettäisiin nuorisotyössä tulevaisuudessa? Paljon paljon laajemmin ja monipuolisemmin kuin nyt. Erilaisia mahdollisuuksia, kun nyt kaikki käyttävät vain Facebookia. Toivoisin enemmän nuorisotyötä nuorten jo käyttämillä areenoilla eikä niin, että kehitetään uusia palveluita joiden ääreen nuorten tulisi sitten löytää. Pelimaailmojen mahdollisuudet ja tarpeet tulisi kartoittaa tarkemmin. Esim. pelien ja peliyhteisöjen huomioiminen yhtenä nuorisotyön muotona on tällä hetkellä vasta alkutekijöissään. Kaikille osaksi perustyötä!
  12. 12. Lisätietoa: leena.tuuttila@verke.org 040 334 7211 www.verke.org Kiitos!

  ×