Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013

 1. 1. Kysely nuorisotyön opetushenkilökunnalle verkkonuorisotyön opetuksesta
 2. 2. Kyselyllä selvitettiin: • Miten internetin nuorisotyöllinen hyödyntäminen näkyy nuorisotyön koulutuksessa? • Millaista osaamista ja osaamistarpeita nuorisotyön opetushenkilökunnalla on ko. aihepiiriin liittyen?
 3. 3. Yleistä otoksesta: • Vastauksia 41 kpl • 31 vastausta ammatillisista oppilaitoksista (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen linja), yhteensä 15 eri oppilaitoksesta • 9 vastausta ammattikorkeakouluista (yhteisöpedagogian linja), yhteensä 4 eri oppilaitoksesta • 1 vastaus yliopistosta • Miehiä 16, Naisia 25
 4. 4. Onko oppilaitos jossa työskentelet? (N=41) Ammatillinen oppilaitos Ammattikorkeakoulu Yliopisto Joku muu, mikä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 5. 5. Maakunta jossa työskentelet (N=41) Ahvenanmaan maakunta Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 6. 6. Ikäsi (N=41) alle 25 vuotta 25-30 vuotta 31-40 vuotta 41-50 vuotta 51-60 vuotta yli 60 vuotta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 7. 7. Työkokemuksesi nuorisotyön opetustehtävistä (N=41) Alle 1 vuotta 1 - 5 vuotta 6 - 10 vuotta 11 - 15 vuotta 16 - 20 vuotta Yli 20 vuotta, kuinka kauan? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 8. 8. Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=41) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 9. 9. Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasi ja kuinka usein? (N=41) Päivittäin viikoittain kuukausittai n harvemmi n en koskaan Yhteensä (%) Sosiaalinen kanssakäyminen (esim. sähköposti, sosiaalinen media, pikaviestimet) 80 20 0 0 0 100 Viihdekäyttö (esim. musiikki, elokuvat, pelaaminen, internetin selailu) 32 54 5 7 2 100 Tiedon hakeminen 66 34 0 0 0 100 Asioiden hoitaminen (esim. pankkiasiat, verkkokauppa) 7 83 10 0 0 100
 10. 10. Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=41) Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 7 10 22 61 100 Kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. 63 34 0 2 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorisotyössä. 37 56 7 0 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 20 59 22 0 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 32 34 27 7 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorisotyön väline. 20 61 17 2 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 0 27 51 22 100
 11. 11. Kuinka tärkeäksi koet internetin hyödyntämisen seuraavissa nuorisotyön toiminnoissa? (N=41) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 61 37 2 0 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 15 46 32 7 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 37 49 15 0 100 Tiedottaminen ja markkinointi 85 15 0 0 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 76 22 2 0 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 78 22 0 0 100
 12. 12. Tulisiko internetin hyödyntäminen nuorisotyössä olla osa nuorisotyöntekijän perusosaamista? (N=41) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 13. 13. Sisältääkö oppilaitoksesi nuorisotyön koulutuksen opetussuunnitelma teemoja, jotka käsittelevät internetin hyödyntämistä nuorisotyössä? (N=41) Kyllä Ei 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 14. 14. Järjestetäänkö oppilaitoksessasi opetusta liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=41) Kyllä Ei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 15. 15. Toivoisitko, että oppilaitoksessasi järjestettäisiin opetusta liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=2) Kyllä En En osaa sanoa 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 16. 16. Arvioi kuinka monta opintojaksoa oppilaitoksessasi on tämän lukuvuoden aikana järjestetty liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä. (N=39) 1 opintojakso 2 - 3 opintojaksoa 4 - 5 opintojaksoa Yli 5 opintojaksoa, kuinka monta? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 17. 17. Valitse millaisia sisältöjä ko. opintojaksoilla on käsitelty liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä. (N=39) Ammattietiikka ja menetelmälliset… Digitaalisten pelien hyödyntäminen… Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim.… Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen… Nuorten verkkokulttuurit ja… Sosiaalisen median työkalujen… Tekninen osaaminen (esim.… Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 18. 18. Kuvaile tarkemmin ko. opintojaksoja (mm. sisältö, menetelmät) (Huom. Yhteenvetoa avovastauksista) • Verkkonuorisotyö, media- ja verkko-ohjaus • Kysymys- ja vastaus -palvelut internetissä, verkkoneuvonta ja vertaisneuvonta • Verkko etsivän nuorisotyön välineenä • Mediakasvatus • Perustaidon sisällön tuottamiseen, mm. blogin tekeminen • Rasisminvastainen työ verkossa, verkkorasismin ilmiöt • Nuorten tavoittaminen verkon kautta, tapahtumien markkinointi ja tiedottaminen • Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, aktivismi verkossa • Alan sivustoihin ja toimintoihin tutustuminen • Sosiaalisen median välineisiin tutustuminen • Kohtaaminen ja vuorovaikutus verkossa, yhteisöllisyyden edistäminen • Eettiset kysymykset, verkon säännöt, netiketti, tekijänoikeudet • Verkkoturvallisuus • Pelit ja nuorisotyö • Netin ja sosiaalisen median käyttö kulkee mukana lähes kaikissa opintojaksoissa
 19. 19. Oletko itse käsitellyt omassa opetuksessasi joitakin edellä mainittuja sisältöjä? (N=39) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 20. 20. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, ettet ole käsitellyt omassa opetuksessasi edellä mainittuja sisältöjä? (N=5) Koen että osaamiseni ko. sisällöistä ei ole riittävä Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä) Oppilaitoksessani ei kannusteta ko. sisältöjen opetukseen Opetussuunnitelma ei velvoita ko. sisältöjen opetukseen Vatuulleni ei kuulu ko. sisältöjen opettaminen Joku muu, mikä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 21. 21. Kuinka monella opintojaksolla olet tämän lukuvuoden aikana käsitellyt sisältöjä, jotka liittyvät internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=34) 1 opintojaksolla 2 - 3 opintojaksolla 4 - 5 opintojaksolla yli 5 opintojaksolla, kuinka monella? En ole opettanut ko. sisältöjä tämän lukuvuoden aikana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 22. 22. Toivoisitko, että oppilaitoksesi opetuksessa käsiteltäisiin enemmän sisältöjä liittyen internetin hyödyntämiseen nuorisotyössä? (N=41) Kyllä En En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 23. 23. Perustele edellistä vastaustasi (Huom. Yhteen vetoa avovastauksista) • Se on tätä päivää. Ajan hermolla on pysyttävä! • Netti on niin iso ja luonteva areena, että sitä pitäisi ammatillisesti enemmän hyödyntää ja siitä opettaa. • Netin hyödyntäminen on toistaiseksi painottunut tekniseen puoleen, koska oppilaitoksessa tekniikan koulutusohjelmilla on niin vahva edustus. • Tulisi olla verkko-oppimisympäristöjä, joissa voisi aidosti harjoitella kohtaamista. • Internetin käyttöön työvälineenä liittyy opiskelijoillakin monenlaisia käsityksiä ja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskustelu internetin käytöstä on valitettavasti pitkälti ruutuaikaan liittyvää. Mitä siellä tehdään jää usein huomiotta. • Tällä hetkellä internetin hyödyntäminen on selvästi yksi irrallinen menetelmä nuorisotyössä ja se arvotetaan selvästi "aitoa" kohtaamista huonommaksi vaihtoehdoksi. Laaja-alaisempi ja integroidumpi näkökulma ei olisi pahasta. • Nuorten (opiskelijoiden) internetin käyttötaidot ovat hyvin eritasoisia: tarvittaisiin myös ihan teknistä opetusta. • Aihepiiriä tulisi käsitellä suunnitelmallisemmin ja opettaja tietäisi, mitä muut ovat käsitelleet. Nyt asiaa painottavat ne, jotka kokevat sen tärkeänä ja joilla itsellä on edes hieman osaamista.
 24. 24. Millaisia sisältöjä toivoisit, että ko. aihepiiriin liittyen opetuksessa käsiteltäisiin? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista) • Mitä eri tapoja on hyödyntää sosiaalista mediaa ja nettiä nuorten kohtaamisessa, osallistamisessa ja kokonaisvaltaisessa nuorisotyössä • Ohjaaminen verkossa (käytännön harjoituksia), kohtaamisen taidot • Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen verkon avulla • Verkkovuorovaikutus ja kohtaamisen taidot verkossa (ammattilaisena) • Verkkoauttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy • Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö • Verkkonuorisotyön hyvät käytännöt • Ammattietiikka • Tiedonhankinta ja kriittisyys tiedonhaussa • Sosiaalisten median välineiden käyttö ja hyödyntäminen nuorisotyössä • Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen • Median vaikutus nuorten elämään ja kasvuun • Mediakasvatus ja medialukutaito, kriittisyys, netiketti
 25. 25. Kannustetaanko oppilaitoksessasi ko. aihepiiriä koskevaan opetukseen ja/tai sen kehittämiseen? (N=41) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 26. 26. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista teemoista koskien internetin hyödyntämistä nuorisotyössä? (N=41) Erinomaine n Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet 12 54 32 2 100 Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotyössä 2 15 34 49 100 Mediakasvatus 17 46 27 10 100 Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 5 24 39 32 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä 7 32 59 2 100 Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen 12 24 46 17 100 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä 17 29 44 10 100 Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) 15 27 27 32 100 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä 15 61 20 5 100
 27. 27. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi koulutukseen ko. aihepiiriin liittyen? (N=41) Kyllä, kuinka moneen? En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 28. 28. Mihin seuraaviin teemoihin liittyen haluaisit erityisesti kehittää omaa osaamistasi koskien internetin hyödyntämistä nuorisotyössä? (valitse max. 5) (N=41) Ammattietiikka ja menetelmälliset… Digitaalisten pelien hyödyntäminen… Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim.… Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen… Nuorten verkkokulttuurit ja… Sosiaalisen median työkalujen… Tekninen osaaminen (esim.… Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu, mikä? En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 29. 29. Toivoisitko saavasi tukea osaamisesi kehittämiseen edellä mainitsemistasi teemoista? (N=41) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 30. 30. Millaista tukea toivoisit saavasi? (Huom. yhteenvetoa avovastauksista) • Esimerkkejä verkkonuorisotyön hyvistä käytännöistä • Koulutusta, jossa kerrotaan, näytetään ja harjoitellaan • Koulutusta nuorisotyöhön soveltuvista peleistä • Verkkokoulutusta, webinaareja • Opetusmateriaalia, helposti lähestyttävää sellaista • Materiaalia pelaamisesta ja etenkin tyttöjen pelaamisesta • Tietoa kokonaisvaltaisesti internetin mahdollisuuksista nuorisotyössä • Avointa materiaalia internetissä • Videoita joissa alan osaajat ja toimijat kuvaavat arkityötään • Verkkonuorisotyön menetelmistä esim. kirjastotyyppisesti koottu tukipaketti nettiin tukemaan opettajien osaamista ja olemaan oppipohjana opiskelijoille • Nuorilta itseltään perehdytystä verkkokulttuureista ja -käyttäytymisestä • Vertaisoppiminen • Koulutussuunnittelua • Teknistä osaamista/ tukea

×