Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunta- ja järjestökyselyn tulosten vertailua

311 views

Published on

Kunta- ja järjestökyselyn tulosten vertailua Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin yleiskokouksessa 26.9.2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunta- ja järjestökyselyn tulosten vertailua

 1. 1. Internetin käyttö nuorille suunnatussa työssä Kunta- ja järjestökyselyn tulosten esittely Nusuvefon yleiskokous 26.9.2013, Heikki Lauha
 2. 2. Kyselyjen tausta Kyselyillä haluttiin selvittää työntekijöiltä internetin käyttöön nuorisotyössä / nuorille suunnatussa työssä liittyen… – Asenteita – Työtapoja – Resursointia (mm. työaika ja välineistö) – Osaamista – Työkulttuuria – Haasteita ja ongelmakohtia – Tulevaisuusodotuksia Tavoitteena oli saada kokonaiskuvaa siitä, miten ja kuinka paljon internetiä käytetään nuorille suunnatussa työssä sekä millaisia osaamis- ja resurssitarpeita työhön liittyy.
 3. 3. Yleistä aineistosta Kuntakysely Järjestökysely Kyselyn saaneita 2100 Avoin Vastauksia 888 142 Vastausprosentti 42,3 % - Kyselyn otoskoko (n) 872 134 Vastanneita organisaatioita 249/320 n. 40 Kuntakyselyn vastauksia saatiin tasaisesti kaikista maakunnista, järjestökyselyn vastaajista lähes puolet Uudeltamaalta. Yhteensä 81 järjestökyselyn vastaajaa ilmoitti oman organisaation olevan Nusuvefon jäsen.
 4. 4. Vastaajajoukko Kuntakysely • Vastaajista naisia n. 2/3, miehiä 1/3 • Suurimmalla osalla alempi korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto • Lähes 2/3:lla nuorisotyön kokemus vähintään 6 vuotta • Yleisimmät työmuodot: Avoin nuorisotyö (64 %), nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta (49 %), nuorten tieto- ja neuvontatyö (30 %) Järjestökysely • Vastaajista naisia n. 3/4, miehiä 1/4 • Suhteessa enemmän ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita • Työkokemuksessa nuorten parissa työskentelystä vaihtelua enemmän verrattuna kuntatyöntekijöihin • Yleisimmät työmuodot: Tieto- ja neuvontatyö (56 %), nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta (51 %), avoin nuorisotyö (29 %)
 5. 5. Internetin käyttö nuorille suunnatussa työssä 92% 8% Kyllä En 96% 4% Kyllä En Kuntakysely Järjestökysely Valtaosa kuntien ja järjestöjen vastaajista suhtautuu myönteisesti organisaation toimimiseen internetissä. Digitaalisiin peleihin ja niiden käyttöön nuorille suunnatussa työssä suhtaudutaan varauksellisesti.
 6. 6. Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorille suunnatussa työssä? Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 20 (13) 45 (35) 16 (23) 14 (17) 5 (12) 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 1 (0) 3 (1) 5 (5) 29 (18) 62 (76) 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 2 (5) 20 (19) 28 (27) 34 (31) 16 (19) 100 Tiedottaminen ja markkinointi 26 (25) 53 (45) 15 (20) 5 (7) 1 (3) 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 2 (2) 18 (20) 34 (30) 38 (34) 8 (15) 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 26 (26) 49 (36) 17 (18) 7 (11) 1 (9) 100 (Suluissa järjestökysely.)
 7. 7. Kuinka paljon sinulla on työnantajan / esimiehen kanssa sovittua resursoitua työaikaa viikossa internetin käyttämiseen nuorisotyössä? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ei lainkaan Alle 1h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h yli 20 h Kuntakysely Järjestökysely
 8. 8. 93% 7% Kyllä En - Suurin osa vastaajista käyttää Facebookia ammatillisella profiililla (kunnat 87 %, järjestöt 63 %) - Facebookia tai muita yhteisöpalveluja käytetään nuorten parissa tehtävässä työssä jopa enemmän kuin sähköpostia Facebookin käyttö nuorille suunnatussa työssä 89% 11% Kyllä En Kuntakysely Järjestökysely
 9. 9. Työnantajan tarjoama välineistö Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä (%) Matkapuhelin 78 (81) 14 (7) 8 (13) 100 Älypuhelin 18 (43) 1 (1) 81 (56) 100 Tabletti (esim. iPad) 4 (7) 5 (6) 91 (87) 100 Kannettava tietokone 38 (69) 28 (16) 34 (14) 100 Pöytätietokone 44 (50) 33 (9) 23 (41) 100 (Suluissa järjestökysely.)
 10. 10. Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä (%) Verkkopalveluiden kävijämäärät / tykkäykset 21 (50) 56 (37) 23 (13) 100 Verkossa yksilöllisesti kohdattujen nuorten määrä 25 (31) 52 (55) 23 (14) 100 Verkon pienryhmissä tavoitettujen nuorten määrä 17 (22) 57 (59) 27 (19) 100 Nuorten tyytyväisyys verkkopalveluita kohtaan 9 (28) 60 (54) 31 (18) 100 Nuorten kiinnostus verkkopalveluita kohtaan 9 (26) 59 (55) 32 (19) 100 Onko organisaatiossasi asetettu seuraavia mittareita tai tunnuslukuja internetin käytölle nuorisotyössä? (Suluissa järjestökysely.)
 11. 11. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorisotyössä? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Joku muu tekijä Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Kuntakysely Järjestökysely
 12. 12. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Joku muu En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Kuntakysely Järjestökysely
 13. 13. Haasteita ja kehittämisideoita ”Järjestöjen pitää olla ketteriä ja myös viisaita siinä, mitä tekee.” ”Tehokkaampi jalkautuminen nuorten suosimille palstoille.” ”Nuorten mahdolisuuteen tuottaa itse sisältöjä järjestömme sivuille.” ”Olisi hienoa, että verkkotyö läpäisisi koko järjestön työmuodot, eikä olisi erillinen toimintakenttä.”
 14. 14. Haasteita ja kehittämisideoita ”Jag skulle önska att det gjordes mera även på svenska och att det skulle göras mera för att nå de svenskspråkiga ungdomarna.” ”Nettityöhön liittyviä haasteita ovat lainsäädännön ja yhteiskunnan palvelujärjestelmien perässä laahaaminen (ohjeistukset, lastensuojelu- , rikosilmoitusasiat) vs. nettityö.” ”Näen, että vuorovaikutus nuorten kanssa ja auttamis- ja neuvontatyö verkossa voisi tästäkin laajeta ja kehittyä. Vertaistuen foorumia voisi kehittää ja chatpalveluita tarjota useampana päivänä viikossa.”
 15. 15. ”Monipuolistamalla internetin "palvelupalettia", niin että ne kohtaavat paremmin kaikki Suomen nuoret. ” ”Toivoisin, että otettaisiin käyttöön/panostettaisiin uusiin kanaviin, joiden kautta nuoria tavoitetaan, esim. tekstaripalvelu, nettisivujen ja chatin ongelmaton mobiilikäyttö jne.” ”Nuorten osallistaminen ja yhä useamman nuoren tavoittaminen; vanhemmat mukaan.” ”Kasvokkain ja verkossa tapahtuvan ryhmätoiminnan yhdistäminen.” ”Vertaisryhmiä enemmän, enemmän kohtaamisia aikuisen ja nuorten kanssa.” Haasteita ja kehittämisideoita
 16. 16. Haasteita ja kehittämisideoita ”Utopisisena toiveena voisi olla yhteistyön lisääntyminen operatiivisella tasolla. Nyt kyllä suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä, mutta mitenkäs sen yhdessä TEKEMISEN kanssa olisi =) ?” ”Olisi päästävä eroon ajatuksesta, että on kaksi maailmaa, internet ja todellinen maailma. Näin ei ole ollut enää 10 vuoteen. On vain yksi maailma ja todellisuus, osat siitä tapahtuvat internetissä, toiset muilla alustoilla, kuten kadulla tai kahvilassa. Jos tätä ei ymmärrä, ei kommunikoi nykyaikaisten ihmisten kanssa.” ”Vielä enemmän voisi edistää pelien käyttöä monipuolisena nuorisotyön välineenä.” ”Kuvan ja kuvien käyttö verkossa tehtävässä työssä, tästä toivoisin koulutusta.”

×