Zaverecny ukol kpi

171 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol kpi

  1. 1. Argumentace:Téma komunikační politiky jsem si vybrala, jelikož souvisí s oblastí mého studia a jelikožbylo částí rozsáhlejší týmové seminární práce, kterou jsem v tomto semestru vypracovávala.Ve zmíněné práci jsem se věnovala odbytové politice jako celku a jelikož komunikačnípolitiku považuji za nejvýznamnější část odbytové politiky, zvolila jsem si ji pro závěrečnoupráci do tohoto kurzu.Anotace:Následující text se zabývá komunikační politikou, jakožto jednou z důležitých činností prochod dnešních firem jejími nástroji. Podrobněji rozebrány jsou reklama včetně průběhu jejíhoplánování, podpora prodeje a public relations.Klíčová slova:Komunikační politika, reklama, média, podpora prodeje, public relationsKomunikační politikaKomunikační politika je vedle výrobkové, distribuční a cenové politiky jednou ze složekodbytové politiky podniku. Vzhledem k současné povaze trhů, kdy je daleko většímproblémem produkt prodat nežli vyrobit se pro úspěšný podnik stává tvorba komunikačnípolitiky nezbytností. Klíčovým prvkem snahy společnosti je navázat vztah se zákazníky. Ktomuto účelu slouží jednotlivé prvky komunikační politiky. Mezi nejdůležitější nástrojekomunikační politiky patří reklama, podpora prodeje, public relations a osobní prodej.1ReklamaReklama je jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikačního mixu. Důvodem využíváníreklamy je především možnost zasažení široké masy kupujících a silný vliv na utvářenínázoru na výrobek i firmu jako celek.Plánování reklamní strategie probíhá ve čtyřech fázích.2 Nejdříve jsou stanoveny cílereklamy, podle účelu, kterého chce firma u zákazníků dosáhnout. Tyto cíle musí být v souladus ostatními prvky komunikace firmy. Ve druhé fázi je stanoven rozpočet reklamní kampaně.Třetím krokem je pak samotná příprava reklamní strategie.V rámci přípravy reklamní strategie musí marketingové oddělení vytvořit reklamní sdělení avybrat vhodné reklamní médium. Reklamní sdělení musí komunikovat užitek produktu prozákazníka, ale zároveň by mělo sdělení zákazníka zaujmout, být pro něj zajímavé avěrohodné. Výběr média závisí na požadovaném dosahu a frekvenci zasažení pro splněnístanoveného reklamního cíle, ale je ovlivněn také schváleným rozpočtem reklamní kampaně.Nejdůležitější reklamní média: ● Televize ● Rádio ● Noviny ● Časopisy1 Zpracováno dle KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s.809-844. ISBN 978-80-247-1545-2.2 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s. 228 - 247. ISBN 8024705133.
  2. 2. ● Outdoorová reklama ● InternetObjem využití jednotlivých médií v České republice ilustruje následující graf, který zobrazujepoměry celkově investovaných prostředků do reklamy, rozdělených dle jednotlivých médií. Zdroj: autorka dle HANDL, Jan. Proč nejsou tradiční média mrtvá?. Marketing journal [online]. 2011 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/media/proc- nejsou-tradicni-media-mrtva__s375x8240.htmlNa základě námětu reklamy vytváří marketingové oddělení firmy popř. externí reklamníagentura řadu návrhů reklamy a nejlepší návrh je realizován ve vybraných médiích.Poslední fází je vyhodnocení reklamní kampaně vzhledem k stanovenému cíli. Měřeníefektivity reklamy je komplikované, jelikož ji nelze oddělit od ostatních prvkůmarketingového mixu. V rámci měření efektivity lze sledovat kvalitativní a kvantitativníukazatele.Mezi kvalitativní patří například znalost značky/produktu, vnímaná hodnota značky, asociacespojené se značkou. Nejdůležitějším kvantitativním ukazatelem jsou obchodní výsledky. Zdejsou nástroji měření např. objem prodeje, tržní podíl nebo index ROI – návratnost investicvložených do kampaně.3Podpora prodejeV rámci komunikační politiky kromě reklamy často využívána i podpora prodeje ve forměspotřebitelských soutěží, slev, zvýhodněných nabídek, rozdávání reklamních předmětů apod.3 Zpracováno dle KUBÍČKOVÁ, Eliška. Reklama 1[pdf]. 2012. [cit. 18. prosince 2012] Dostupné na WWW:http://lide.fmk.utb.cz/users/kubickova/files/rekl1/rekl1-02052012-web.pdf
  3. 3. Účinnost jednotlivých akcí podpory prodeje je sledována pomocí kontroly změny tržebv době, kdy běží konkrétní akce, sleduje se i počet osob, které se zapojili do soutěže atd.Public relationsDalším způsobem pro hromadnou komunikaci jsou public relations. Slouží k navázání audržování vzájemného porozumění, důvěry a respektu mezi firmou a veřejností, vytvořenípozitivních postojů zákazníků k firmě a budování dobré image. Vzhledem k tomu, že publicrelations jsou nepřetržitou funkcí komunikační politiky, slouží také jako podpora pro reklamnía jiné marketingové aktivity. Mezi prvky public relations patří:4 ● Tiskové zprávySoučástí komunikačního plánu firem bývá i mediální plán kampaně, tj. která média, kdy as jakým sdělením budou oslovena. Firmy vytváří tiskové zprávy dle tohoto plánu a po vydánítiskové zprávy nadále komunikují s médii a podávají dodatečné informace. Je sledovánmediální ohlas vydaných zpráv a prováděn pravidelný monitoring médií. ● Tiskové konferenceK uspořádání tiskové konference se firmy většinou uchylují v případě vysoké závažnostisdělení, které není možné snadno komunikovat přes tiskovou zprávu. Stejně jako po vydánítiskové zprávy i po uskutečnění tiskové konference sledují mediální ohlas tiskové konference. ● Výroční zprávySestavování výročních zpráv je pro část firem zákonná povinnost, ale jedná se zároveň i oprvek public relations, jelikož může podpořit image firmy. Proto ji často sestavují i firmy, prokteré tato povinnost ze zákona nevyplývá. ● Speciální příležitostiV rámci public relations firmy často pořádají různé akce pro veřejnost. Může jít o tiskovékonference, dny otevřených dveří, slavnosti a podobně. ● Webové stránkyWebové stránky jsou v dnešní době velmi důležitým prostředkem prezentace firem. Obsahemmohou být výroční zprávy, katalog produktů, kalendář plánovaných akcí apod.  ProslovyDo public relations se řadí i případné proslovy (např. ředitele firmy nebo jiného člena vedení)a to buď pro média, nebo na různých veřejných akcích. Vhodně přednesené proslovy můžouvylepšit image firmy. ● SponzoringPoužité zdroje:KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN978-80-247-1545-2.KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s. 228 - 247. ISBN 8024705133.4 Zpracováno dle JURÁŠKOVÁ, Olga. Public relations 1[doc]. 2012[cit. 17. prosince 2012] Dostupné naWWW: http://lide.fmk.utb.cz/olga-juraskova/public-relations-1/
  4. 4. -Autor je uznávaným odborníkem v oboru marketingu, vydal velkou řadu knihz tohoto oboru a jeho publikace jsou často citovány v další marketingové literatuře avýukových materiálech. Obě knihy jsou velmi obsáhlé, přehledně zpracované, obsahují řadupřípadových studií.KUBÍČKOVÁ, Eliška. Reklama 1[pdf]. 2012. [cit. 18. prosince 2012] Dostupné na WWW:http://lide.fmk.utb.cz/users/kubickova/files/rekl1/rekl1-02052012-web.pdf -Autorka vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati veZlíně. Citovaný dokument je prezentace k přednášce pro studenty této fakulty v předmětuReklama 1. Prezentace je přehledně strukturovaná a obsahuje odbornou terminologii.JURÁŠKOVÁ, Olga. Public relations 1[doc]. 2012[cit. 17. prosince 2012] Dostupné naWWW: http://lide.fmk.utb.cz/olga-juraskova/public-relations-1/ -Autorka vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati veZlíně. Citovaný text je distanční studijní oporou pro dálkové studenty v předmětu Publicrelations 1, tj. jedná se o vysokoškolský výukový text, který je přehledně strukturován,obsahuje odbornou terminologii, konkrétní příklady z praxe a odkazy na odbornou literaturu.HANDL, Jan. Proč nejsou tradiční média mrtvá?. Marketing journal [online]. 2011 [cit.2013-01-05]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/media/proc-nejsou-tradicni-media-mrtva__s375x8240.html -Marketing journal je odborný server zaměřený na oblast marketingu, obsahuje řaduodborných článků o jednotlivých prvcích moderního marketingu a marketingového mixu.Server provozuje public relations agentura Focus Agency, na tvorbě obsahu se podílí i řadapartnerských organizací (např. Fakulta multimediálních komunikací ve Zlíně, SPIR,Asociace.biz, Seochat.sk).

×