Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prvatehnickaskola20142015upis 140405075723-phpapp01

187 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prvatehnickaskola20142015upis 140405075723-phpapp01

 1. 1. PRVA TEHNIPRVA TEHNIČČKAKA ŠŠKOLAKOLA Ul. Radoja Domanovića 8Ul. Radoja Domanovića 8 Web site: prvatehnicka.edu.rsWeb site: prvatehnicka.edu.rs Tel.(034) 332-461Tel.(034) 332-461
 2. 2. Istorijat Prve tehniIstorijat Prve tehničke školečke škole  13. februara 1941 godine doneta je odluka o osnivanju Srednje13. februara 1941 godine doneta je odluka o osnivanju Srednje tehničke škole. Usled okupacije škola nije počela sa radom .tehničke škole. Usled okupacije škola nije počela sa radom . Školska zgrada je služila za smeštaj nemačke vojske, alat iŠkolska zgrada je služila za smeštaj nemačke vojske, alat i mašine su zaplenjeni.mašine su zaplenjeni.  01. septembra 1941. godine donosi se akt o osnivanju škole.01. septembra 1941. godine donosi se akt o osnivanju škole.  Prva tehniPrva tehniččkaka šškola pokola poččela je sa radom 19. Oktobra 1941.ela je sa radom 19. Oktobra 1941. godinegodine kao Srednja tehnička i Muška zanatska škola .kao Srednja tehnička i Muška zanatska škola .PrvaPrva generacija ugeneracija uččenika upisana je na maenika upisana je na maššinskom i industrijsko-inskom i industrijsko- drvarskom odseku.drvarskom odseku.Škola je koristila prostorije SokolskogŠkola je koristila prostorije Sokolskog društva u Radničkoj kolonijidruštva u Radničkoj koloniji  Kragujevačka tragedija odlaže rad tek formiranoj školi do 2.Kragujevačka tragedija odlaže rad tek formiranoj školi do 2. marta 1942. godinemarta 1942. godine  Muška zanatska škola je ugašena u jesen 1943. godineMuška zanatska škola je ugašena u jesen 1943. godine  Posle osloboPosle oslobođđeenjnja nastavila je sa radom, a poa nastavila je sa radom, a poččetkometkom šškolskekolske 1947/48. predata je na uprav1947/48. predata je na upravljljaanjnje Upravi vojne industrije ie Upravi vojne industrije i gragrađđevina Ministarstva narodne odbrane.evina Ministarstva narodne odbrane.  ŠŠkola je radila u vrlo tekola je radila u vrlo tešškim uslovima, bez stalnekim uslovima, bez stalne šškolskekolske zgrade, sve do 1948/49. kada nastava pozgrade, sve do 1948/49. kada nastava poččiinjnje u novoje u novoj šškolskojkolskoj
 3. 3.  1947/1948 škola je predata na upravljanje Upravi1947/1948 škola je predata na upravljanje Upravi vojne industrije i školovani su kadrovi za potrebevojne industrije i školovani su kadrovi za potrebe vojne industrijevojne industrije  Škola je imala internat od 1948-1954.Škola je imala internat od 1948-1954.  1961. godine prelazi u nadležnost Kragujevca i školuje1961. godine prelazi u nadležnost Kragujevca i školuje kadrove za potrebe Kragujevca i drugih opštinakadrove za potrebe Kragujevca i drugih opština ŠumadijeŠumadije  Od 1954/55 . godine u školi su ostala dva odsekaOd 1954/55 . godine u školi su ostala dva odseka mašinski i hemijsko-tehnološki.mašinski i hemijsko-tehnološki.  1963/64. godine otvoren je građevinski odsek.1963/64. godine otvoren je građevinski odsek.  Dogradnja drugog sprata škole izvršena je 1964/65.Dogradnja drugog sprata škole izvršena je 1964/65. godinegodine  Na svoj 30. rođendan škola dobija fiskulturnu saluNa svoj 30. rođendan škola dobija fiskulturnu salu  Od 4. juna 1981. godine škola menja naziv uOd 4. juna 1981. godine škola menja naziv u Obrazovni tehnički centar “25. maj” u kojem seObrazovni tehnički centar “25. maj” u kojem se školuju kadrovi u zanimanjima lektrotehničke,školuju kadrovi u zanimanjima lektrotehničke, hemijsko tehnološke i građevinsko geodetske struke.hemijsko tehnološke i građevinsko geodetske struke.  1990/91. godine umesto graševinske struke otvara se1990/91. godine umesto graševinske struke otvara se saobraćajna strukasaobraćajna struka  1993/94. ponovo je otvoren građevinski odsek a1993/94. ponovo je otvoren građevinski odsek a saobraćajni odsek je premešten u tadašnju Tehničkusaobraćajni odsek je premešten u tadašnju Tehničku
 4. 4.  OdOd školskeškolske 2003/04.2003/04. godine, otvorila su se još dva novagodine, otvorila su se još dva nova odeljenja i to na smeru elektrotehnike i građevine.odeljenja i to na smeru elektrotehnike i građevine.  Obrazovani profilObrazovani profil::elektrotehničar za elektroniku naelektrotehničar za elektroniku na vozilima i monter suve gradnje .vozilima i monter suve gradnje .  Škola je dobitnik Svetosavske nagrade za izuzetanŠkola je dobitnik Svetosavske nagrade za izuzetan doprinos u razvoju obrazovanja i sporta u 2005. godinidoprinos u razvoju obrazovanja i sporta u 2005. godini koju dodeljuje ministar.koju dodeljuje ministar.  Za sedam decenija radaZa sedam decenija rada šškolu je zavrkolu je završšilo oko 20000ilo oko 20000 uuččenika, od kojih su mnogi postali doktori nauka,enika, od kojih su mnogi postali doktori nauka, ininžžeenjnjeri, profesori, istaknuti drueri, profesori, istaknuti drušštveni i javni radnici.tveni i javni radnici.  ŠŠkolu sada pohkolu sada pohađađa 1332 ua 1332 uččenika, naenika, na ččetiri podruetiri područčjaja rada:rada:  elektrotehnika,elektrotehnika,  geodezija i gradjevinarstvo,geodezija i gradjevinarstvo,  hemija, nemetali i grafihemija, nemetali i grafiččarstvo.arstvo.  poljoprivreda,poljoprivreda, proizvodproizvodnjnja i prerada hrane.a i prerada hrane.  Škola je proslavila 70. rođendan 2011. godineŠkola je proslavila 70. rođendan 2011. godine
 5. 5. Upis školske 2014/2015.Upis školske 2014/2015.  Dragi osnovci , Prva tehničkaDragi osnovci , Prva tehnička škola pruža široku lepezuškola pruža široku lepezu obrazovnih profila na četiriobrazovnih profila na četiri područja rada .područja rada . Prave informacije se nalaze u Konkursu zaPrave informacije se nalaze u Konkursu za upis u srednje škole za školsku 2014/2015.upis u srednje škole za školsku 2014/2015.
 6. 6. Područja radaPodručja rada ELEKTROTEHNIKAELEKTROTEHNIKA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO HEMIJA, NEMETALI, GRAFIČARSTVO POLJOPRIVREDA,PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
 7. 7. ELEKTROTEHNIKAELEKTROTEHNIKA Elektrotehničar računara(IV stepen) – 30 učenikaElektrotehničar računara(IV stepen) – 30 učenika Elektrotehničar energetike (IV stepen) – 30 učenikaElektrotehničar energetike (IV stepen) – 30 učenika Elektrotehničar za rashladne i termičke uređaje (IVElektrotehničar za rashladne i termičke uređaje (IV stepen)- 30 učenikastepen)- 30 učenika ElektrotehničarElektrotehničar multimedijamultimedija (IV stepen)- 30 učenika(IV stepen)- 30 učenika Elektrotehničar za elektroniku na vozilima(IVElektrotehničar za elektroniku na vozilima(IV stepen)-stepen)- 3030 učenikaučenika Administrator računarskih mreža – ogled (IVstepen)-Administrator računarskih mreža – ogled (IVstepen)- 20 učenika20 učenika Elektrotehničar informacionih tehnologija-ogled(IVElektrotehničar informacionih tehnologija-ogled(IV stepen)-24stepen)-24 OBRAZOVNI PROFILIOBRAZOVNI PROFILI
 8. 8. GEODEZIJAGEODEZIJA II GRAGRAĐĐEVINARSTVOEVINARSTVO Građevinski tehničar za visokogradnju(IV stepen)-Građevinski tehničar za visokogradnju(IV stepen)- 30 učenika30 učenika Arhitektonski tehničar – ogled –IV stepenArhitektonski tehničar – ogled –IV stepen-24-24 učenikaučenika OBRAZOVNI PROFILIOBRAZOVNI PROFILI
 9. 9. HEMIJAHEMIJA, NEMETALI,, NEMETALI, GRAFIČARSTVOGRAFIČARSTVO TehniTehničar za zaštitu životne sredine – 30 učenikačar za zaštitu životne sredine – 30 učenika (IV(IV stepen)stepen);; Hemijski laborant -Hemijski laborant -30 učenika30 učenika (IV stepen)(IV stepen);; OBRAZOVNI PROFILIOBRAZOVNI PROFILI
 10. 10. POLJOPRIVREDA,POLJOPRIVREDA, PROIZVODPROIZVODNJNJA IA I PRERADA HRANEPRERADA HRANE Tehničar za biotehnologiju (Tehničar za biotehnologiju (IV stepenIV stepen) – 30) – 30 učenikaučenika OBRAZOVNI PROFILIOBRAZOVNI PROFILI
 11. 11.  Radoja DomanoviRadoja Domanovićća 8,a 8, 34000 KRAGUJEVAC34000 KRAGUJEVAC Web site : prvatehnicka.edu.rsWeb site : prvatehnicka.edu.rs tel: (034) 332 461tel: (034) 332 461 faks: (034) 332 769faks: (034) 332 769 Kompjuterskaobrada: Vera Lazić Dipl. matematičar

×