saqarTvelo, vaWroba, istoria, maTematika, informaciul-sakomunikacio teqnologiebi
antikuri xanis kolxeTi berZnul wyaroebze dayrdnobiT. dabeWdilia londonSi 1770 w.
saqarTvelos ruka argonavtebi http://ge.lemill.net
<ul><li>kolxuri TeTri </li></ul><ul><li>Zv.w. VI-III saukuneebis vercxlis moneta, romelic gavrcelebuli iyo saqarTvelos ter...
<ul><li>saqarTvelo moxseniebulia uZveles berZnul miTebSi. promeTe kavkasiis mTebze iyo mijaWvuli. Tqmuleba argonavtebis Se...
mijaWvuli promeTe. mxatvari gustav moro http://ge.lemill.net
http//ge.lemill.net
<ul><li>vanis naqalaqarze 2003-2004 wlebSi aRmoCenili gamarjvebis qalRmerTis, nikes brinjaos qandakeba </li></ul><ul><li>...
noqalaqevi, arqeopolisi, istoriuli cixe-qlaqi senakis raionSi mdinare texuris marcxena sanapiroze. amJamad sofeli noqalaqe...
noqalaqevi, aRmavali galavani (Sida xedi) h http://ka.wikipedia.org/wiki
noqalaqevi, aRmavali galavani http://ka.wikipedia.org/wiki
Tamar mefe (daaxl. 1160-1213). Tamaris mefobis xanas saqarTvelos istoriis oqros xanas uwodeben. saqarTvelos XII saukuneSi ...
xams moyvare moyvrisaTvis, Tavi Wirsa ar damridad guli misces gulisaTvis, siyvaruli gzad da xidad
  qedsa gardadges, aqlemni auCndes lar-kidebulni. ... mun qaravani uricxvi idga mis zRvisa kidesa. vefxistyaosani, `was...
Tamaris mefobis dros saqarTvelo ekonomiuradac dawinaurda. Tamaris mefobaSi didvaWarTa warmomadgenelni saxelmwifos politiku...
Tamari, ` mefeT mefe da dedofalT dedofali afxazTa, qarTvelTa, ranTa, kaxTa da somexTa, SirvanTa da SahanSahaTa da mbrZaneb...
sagareo vaWrobasTan erTad gacxvelda Sinauri aReb-micemoba. bazarze trialebda qarTuli fuli. Tamaris dros iWreboda spilenZi...
Tamaris mefobaSi saqarTveloSi farTo masStabis samSeneblo samuSaoebi Catarda (aSenda gzebi, xidebi, cixesimagreebi, sasaxle...
http:// ka.wikipedia.org/wiki beTaniis kedlis mxatvroba
zogierT qveyanaSi aqlemebs dResac iyeneben tansportad da tvirTis gadasazidad http://www.rambler.ru
Cveni amwvanebuli da wyliT mdidari qveynebis garda arseboben udabnoebic… http://www.rambler.ru
prezentacia moamzada q. Tbilisis 70-e sajaro skolis IX 1 klasma 12.12.08
<ul><li>dasasruli </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Saqar Tvelo, Va Wroba, Istoria, Ma Tematika

4,490 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Saqar Tvelo, Va Wroba, Istoria, Ma Tematika

 1. 1. saqarTvelo, vaWroba, istoria, maTematika, informaciul-sakomunikacio teqnologiebi
 2. 2. antikuri xanis kolxeTi berZnul wyaroebze dayrdnobiT. dabeWdilia londonSi 1770 w.
 3. 3. saqarTvelos ruka argonavtebi http://ge.lemill.net
 4. 4. <ul><li>kolxuri TeTri </li></ul><ul><li>Zv.w. VI-III saukuneebis vercxlis moneta, romelic gavrcelebuli iyo saqarTvelos teritoriaze. kolxuri TeTris arseboba erT-erTi sabuTia imisa, rom </li></ul>Zv.w. VI-V saukuneebSi saqarTvelos miwa-wyalze saxelmwifo arsebobda da ganviTarebuli iyo vaWroba. vikipediidan http://ka.wikipedia.org/wiki
 5. 5. <ul><li>saqarTvelo moxseniebulia uZveles berZnul miTebSi. promeTe kavkasiis mTebze iyo mijaWvuli. Tqmuleba argonavtebis Sesaxeb ori nawilisagan Sedgeba – miTi friqsesa da heles Sesaxeb da miTi iazonisa da medeas Sesaxeb. saqarTvelos moxsenieba miTebSi berZnul kulturasTan mWidro kavSirze mianiSnebs. </li></ul>
 6. 6. mijaWvuli promeTe. mxatvari gustav moro http://ge.lemill.net
 7. 7. http//ge.lemill.net
 8. 8. <ul><li>vanis naqalaqarze 2003-2004 wlebSi aRmoCenili gamarjvebis qalRmerTis, nikes brinjaos qandakeba </li></ul><ul><li>lit. arqeologia moswavleTaTvis </li></ul><ul><li>. </li></ul>www.usborne-quicklinks.com
 9. 9. noqalaqevi, arqeopolisi, istoriuli cixe-qlaqi senakis raionSi mdinare texuris marcxena sanapiroze. amJamad sofeli noqalaqevi. savaraudod miTiuri qalaqi aia, saidanac moipares argonavtebma oqros sawmisi. http://ka.wikipedia.org/wiki
 10. 10. noqalaqevi, aRmavali galavani (Sida xedi) h http://ka.wikipedia.org/wiki
 11. 11. noqalaqevi, aRmavali galavani http://ka.wikipedia.org/wiki
 12. 12. Tamar mefe (daaxl. 1160-1213). Tamaris mefobis xanas saqarTvelos istoriis oqros xanas uwodeben. saqarTvelos XII saukuneSi gacxovelebuli vaWroba hqonda arabeTTan, sparseTsa da saberZneTTan .
 13. 13. xams moyvare moyvrisaTvis, Tavi Wirsa ar damridad guli misces gulisaTvis, siyvaruli gzad da xidad
 14. 14.   qedsa gardadges, aqlemni auCndes lar-kidebulni. ... mun qaravani uricxvi idga mis zRvisa kidesa. vefxistyaosani, `waslva avTandilisagan nestan-darejanis saZebrad da qaravanTa Seyra~
 15. 15. Tamaris mefobis dros saqarTvelo ekonomiuradac dawinaurda. Tamaris mefobaSi didvaWarTa warmomadgenelni saxelmwifos politikur-sazogadoebriv cxovrebaSiac aqtiur monawileobas iRebdnen. am wridan irCevdnen qalaqis bWes da despanebs.
 16. 16. Tamari, ` mefeT mefe da dedofalT dedofali afxazTa, qarTvelTa, ranTa, kaxTa da somexTa, SirvanTa da SahanSahaTa da mbrZanebeli yovlisa aRmosavleTisa da dasavleTisa, dideba ama samyarosa da sarwmunoebisa, mesiis movlenili~ http://forum.babajana.com/
 17. 17. sagareo vaWrobasTan erTad gacxvelda Sinauri aReb-micemoba. bazarze trialebda qarTuli fuli. Tamaris dros iWreboda spilenZis fuli, romelzedac erT mxareze qarTulad amoWrilia `Tamar~, xolo meore mxareze arabulad aweria: ` dedofali dedofalTa, dideba soflisa da sarwmunoebisa Tamar asuli giorgisa Sedegi mesiisa~ http://forum.babajana.com
 18. 18. Tamaris mefobaSi saqarTveloSi farTo masStabis samSeneblo samuSaoebi Catarda (aSenda gzebi, xidebi, cixesimagreebi, sasaxleebi, eklesia-monastrebi). varZiis ansamblis mSenebloba daasrula Tamar mefem.
 19. 19. http:// ka.wikipedia.org/wiki beTaniis kedlis mxatvroba
 20. 20. zogierT qveyanaSi aqlemebs dResac iyeneben tansportad da tvirTis gadasazidad http://www.rambler.ru
 21. 21. Cveni amwvanebuli da wyliT mdidari qveynebis garda arseboben udabnoebic… http://www.rambler.ru
 22. 22. prezentacia moamzada q. Tbilisis 70-e sajaro skolis IX 1 klasma 12.12.08
 23. 23. <ul><li>dasasruli </li></ul>

×