Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Līgatnes upes

228 views

Published on

Līgatnes novads,Līgatnes pagasts,Līgatnes upes

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Līgatnes upes

  1. 1. Līgatnes upes GaujaveidodaļunovadaZ robežu(~17 kmgarumā) unLīgatnes pilsētasZrobežu(~3,4 km garumā).Gauja ir lašveidīgo zivjuūdeņi.Upeskopējaisgarumsir452 km un tā ir garākā upe Latvijasteritorijā.Gaujadaudzūdeņusuzņemnoavotiemunsīkiemstrautiem, tādēļpēc spēcīgaslietusgāzesupesaugšdaļā,ūdenslīmenisstrauji paceļasarīlejtecē.Ūdenslīmeņa svārstības Gaujas senlejāvarsasniegtgandrīz6 m. Mazākie caurplūdumi novērotigada sākumā,betlielākie–aprīlī, maijā,kāarī novembrīun decembrī.Ledusiešanaparasti sākas martā, upeslīkumosledusreizēmveidosastrēgumus,applūdinottuvējoapkārtni.Gaujas gultne irsmilšaina,daudzsēres,straujilīkumi,nobrukušikrasti.Palienē daudzvecuatteku. Lielāsaugstumastarpībasdēļ . Gaujas pietekasLīgatne,SkaļupeunVildogapiederpie straujākajāmmazupēm , pietekasnovadateritorijā–Tildurga,Silavēveru strauts,Biemupīte,Rāmniekustrauts(veido daļuGaujas nacionālāparkarobežasun novadarietumurobežasdaļu). Amata ir Gaujaskreisākrasta pieteka,kassākasVidzemesaugstienē unkuraskopējais garums ir66 Kmaugstossmilšakmensundolomītakrastos.Amataveidomazudaļuno novadarobežas. Līgatne irGaujas kreisāpieteka,kuraskopējaisgarumsir31 km, betbaseinalaukums88,9 km2, Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.Upe iztekNītaurespagastā,tekpanovada centrālodaļu, kā arī Līgatnespilsētasteritoriju.VisstraujākānoGaujaspietekām, tās relatīvaiskritumsir6 m/km.Novada D daļā tekpa dziļoBada(Elles) gravu,kasnetāluno „Springšļiem”beidzas,bet,sākotnoŠķēpeļu dzirnavezera,upe atkal plūstpalabi izteiktu ieleju(tajāZvaigznesunĶempjugrava),kaslejtecē sasniedz45-60 m. Kreisākrasta lielākāspietekasirLiepenesupe unEgļupīte (izteknoMuižnieku ezera). Vildoga irGaujas kreisāpieteka,kuraskopgarumsir10 km, bet kritums102 m. Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.Izteknomazadīķīša (tajāietekgrāvisnoSudas – Zviedru purva),kasatrodas uz R no Līgatnesdzelzceļastacijas,untekpadziļušauru,kokiem aizaugušuieleju –Lūsaru gravu,Killas gravu,Buļļugravu,Ratniekugravu(tajādaudz sāngravu– Vilkzeķugrava,Andrijāņugravau.c.). LielākāskreisākrastapietekasirSproguurdziņa,Krāčupīte ,savukārtlabākrasta – Ūdensrijējaupīte unTimermaņuurdziņa. Skaļupeir Gaujas kreisāpieteka,tāsgarums13 km, betsatecesbaseinalaukums43km2. Upe noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.PlūstpaZušugravugleznaināapvidūarmežiemun pakalniem, lejtece atrodasGaujassenlejā.Upesapkārtne avotaina,tai ir10 mazaspietekas, no kurāmlielākāsirKazupīte,Ellīte,Ķikutupe.MežonīgairSkaļupeskreisākrastagrava– Ellītesgrava ar Ellesvārtiem –4 m platuun 3,5 m augstugrotu,kas atgādinatempļavārtus ar lokosliegtāmarkām.Skaļupesgravas kreisajākrastāstarpZušuun Dravantumājām atrodas 6 m garā Dravantuala.
  2. 2. Kumada ir Amataskreisākrasta pieteka,kasveidodaļunonovadaA robežas.Upes kopējaisgarumsir13 km untā noteiktakālašveidīgozivjuūdeņi.IzteknoAsaruezera Nītaurespagastā,tek pa dziļu ieleju.Upe ar lielukritumu,vietāmkrāčainaarlīdz 12 m augsts smilšakmensatsegums –Cecīļuiezisarnišām – Velnakambariem.LejpusKumadasietekas – Amatas LīgatnespilsētasteritorijusaposmoarīGaujaskreisākrasta mazāspietekas - Biemupīte, Podupīte, Lielmežustrauts. latvijas.daba.lv/biotopi/upes.shtm dziedava.lv/daba/udeni.php www.gnp.lv/node/415 lv.wikipedia.org/wiki/Līgatne_(upe) www.irlaiks.lv/tourism/articles/article.php?id=225874 www.upes.lv/informacija/gaujas-baseins/

×