Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Līgatnes pagasta bibliotēkai 80.ppt-1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Līgatnes pagasta bibliotēkai 80.ppt-1

 1. 1. Līgatnes pagasta bibliotēkai-80
 2. 2. Daudz kas pa šiem gadiem ir aizmirsies, daudz kas nav zināms un šobrīd jau arī nav kam vairs uzprasīt... Mēģināšu salikt kopā to, ko vēl atceras Līgatnes pagasta cilvēki .
 3. 3. Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.
 4. 6. 1967.gadā Latvijas PSR Kultūras Ministrija uzdod visām bibliotēkām aizpildīt bibliotēkas pasi. Šajā dokumentā ir jautājumi, sākot ar bibliotēkas  adresi, pakļautību, dibināšanas gadu, atrašanās vietu, inventāra uzskaitījumu, bibliotēkas darbinieka izglītība, darba stāžs utt. No šīs bibliotēkas pases redzam, ka bibliotēka Līgatnes pagastā dibināta tikai 1955.gadā. Par to, ka bibliotēka dibināta 1931.gadā, es uzzināju no arhīva izziņas, gatavojoties bibliotēkas  akreditācijai.
 5. 8. Līgatnes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiālos nevar  atrast nevienu dokumentu par laiku no 1940.-1945.gadam.
 6. 9. Pēc Lielā Tēvijas kara bibliotēkas kļuva par varas iestāžu ideoloģisko instrumentu, lai masas paklausīgi sekotu partijas un valdības norādījumiem. Padomju cilvēkam vajadzēja dzīvot un strādāt marksistiski-ļeņiniskās ideoloģijas vadītam. Sabiedrība dzīvoja nākotnes vārdā. Viss darbs tika organizēts piecgadēs, septiņgadēs  un desmitgadēs. Padomju sabiedrība  dzīvoja un strādāja, lai uzceltu komunismu, kurā valdītu princips- no katra pēc viņa  spējām, katram pēc viņa vajadzības.  
 7. 10. no 1945.gada līdz 1955.gadam notika Latvijas PSR bibliotēku pārveide pēc padomju bibliotēku parauga. Šajā laikā strauji pieauga vadošās ideoloģijas iespieddarbu skaits, literatūras daudzums krievu valodā. Sevišķi svarīga kļuva sabiedriski politiskā literatūra un tās propaganda.
 8. 11. . Līgatnes ciems bibliotēku 1962.gadā nodeva FŠPPS. Līdz 1965.gada 1.decembrim bibliotēkā strādāja Pape Ilga. No 1965.gada 1.decembra līdz 1977.gada 30.jūnijam bibliotēkā strādāja Vaska Vera. 1977.gadā bibliotēka pārgāja atkal Līgatnes ciemam.
 9. 12. 1977 .gadā bibliotēkas uzdevums bijis sekmīgi pāriet uz centralizēto bibliotēku sistēmu un izveidot novadpētniecības kartotēku. 1987. gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijā pirmo reizi tiek iesniegta plaša   statistiskā  atskaite . 1990. gads ir lielu pārmaiņu gads  bibliotēkā. Līgatnē ir LR Kultūras Ministrijas Cēsu  RCB 18.filiāle- Līgatnes pagasta bibliotēka.
 10. 13. No 1980. -1989. gadam bibliotēkā strādāja Roberts Hauks.
 11. 15. Īsāku vai garāku laika posmu bibliotēkā strādāja Rita Vārpiņa , Sigita Šleicere , Elita Strihele , Inta Skrastiņa .
 12. 16. No 7.02.1992.gada bibliotēkā sāku strādāt es-Vera Dālberga .
 13. 22. Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu.
 14. 23. Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, kur pulcēties vientuļiem, atstumtiem un krīzes piemeklētiem, lai sniegtu viņiem patvērumu un piedāvātu problēmu risinājumus.
 15. 24. <ul><li>Bibliotēka veicina dažādu paaudžu </li></ul><ul><li>pašizglītošanos , katram pieņemamā un pieejamā veidā. </li></ul><ul><li>Regulāri tiek veiktas aptaujas –ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai ‘Birzēs’, </li></ul><ul><li>servispiedāvājums skolai, klašu apmeklējums- ekskursija pa bibliotēku , </li></ul><ul><li>plauktu kods- krāsu kods .... </li></ul><ul><li>Regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti „Līgatnes pagasta bibliotēka iesaka...”. </li></ul><ul><li>Regulāri bibliotēkas loga-izstādes '' Bibliotēkas nelietotājiem...'' </li></ul><ul><li>Bibliotēkā tiek piedāvāta iespēja-pagasta pensionāriem iepazīt datoru </li></ul><ul><li>‘’ Iepazīsti !Mācies! Lieto!’’. Interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā , darba meklējumos , vajadzīgās informācijas meklēšanas iespējas ,saziņas iespējas ar skype, e-pasta starpniecību. </li></ul><ul><li>apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā; </li></ul>
 16. 25. <ul><li>Bibliotēkas izmantošana </li></ul>Līdz 18.g.-4100 12814 , grāmatas-7019 Izsniegums Līdz 18.g.-7800, virtuālie-8530 20065 Apmeklējumu kopskaits Līdz 18.gadiem-175 643 Lasītāju kopskaits
 17. 26. <ul><li>Bibliotēkas krājums. </li></ul>897.15 224 Kopā 20.35 6 ‘’ Bērnu žūrija’’ 66.27 50 Dāvinājumi Ls 810.53 168 grāmatas Līgatnes novada dome
 18. 27. <ul><li>Ikviens no bibliotēkas apmeklētājiem tiek individuāli konsultēts, ja ir nepieciešama </li></ul><ul><li>palīdzība bibliotēkas krājuma vai informācijas tehnoloģiju izmantošanā. </li></ul><ul><li>Cilvēki ar īpašajām vajadzībām bibliotēkā iekļūt nevar </li></ul><ul><li>erudīcijas konkursu („Meklē un atrodi datu bāzē Letonika.lv”), tematiskus pasākumus </li></ul><ul><li>lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”, </li></ul><ul><li>ekskursijas pa bibliotēku, </li></ul><ul><li>tematiskas izstādes, </li></ul><ul><li>daudzveidīgas tematiskās kartotēkas, tematiskus bibliogrāfiskos rādītājus, tematiskās mapes, </li></ul><ul><li>universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem, </li></ul><ul><li>bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus </li></ul>
 19. 29. bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.
 20. 30. <ul><li>Bibliotēkas publicitāte </li></ul><ul><li>publicējot informāciju par bibliotēkas darbību un norisēm Līgatnes novada domes mājas lapa,’ ’Siguldas vēstis’’ ,bibliotēkas blogs, ievietota Līgatnes novada mājas lapā http://www.ligatne.lv/kultura/biblioteka, kā arī Latvijas bibliotēku portālā. </li></ul><ul><li>ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji un domes deputāti. </li></ul><ul><li>Ikdienas darbā bibliotekāre gan formālu un neformālu sarunu gaitā ar bibliotēkas lietotājiem, gan izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, veic dažādus pētījumus, lai noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības. </li></ul><ul><li>Bibliotēkā tiek veiktas aptaujas ... </li></ul><ul><li>Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu aploksne, kurā tiek ievietoti ierosinājumi bibliotēkas darbības un pakalpojumu uzlabošanai. </li></ul>
 21. 31. <ul><li>Darbs ar bērniem un jauniešiem </li></ul><ul><li>Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi </li></ul><ul><li>par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, </li></ul><ul><li>uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, </li></ul><ul><li>kas atbildētu uz viņu jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc? </li></ul><ul><li>Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, </li></ul><ul><li>„ Tek pa ceļu pasaciņa”, pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņos” </li></ul><ul><li>bērnu iepazīšanās ar bibliotēku. </li></ul><ul><li>Skolēni tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas </li></ul><ul><li>veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. </li></ul><ul><li>bibliotēkas organizētie pasākumi </li></ul><ul><li>(diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas konkursi, </li></ul><ul><li>svētku tematikai veltītas izstādes </li></ul>
 22. 32. <ul><li>Man pašai šis laiks izvērtās ceļojumā </li></ul><ul><li>grāmatu pasaulē 18.gadu garumā. </li></ul><ul><li>Bija gan veiksmes, gan neveiksmes, bet visumā ļoti radošs laiks, kas ir bibliotēkas lasītāju un pašvaldības novērtēts: </li></ul><ul><li>2005.gadā diploms par aktīvu un radošu darbu Līgatnes pagasta bibliotēkā </li></ul><ul><li>2010.gadā pateicība par ieguldījumu sekmīga bibliotēkas darba nodrošināšanā </li></ul>

×