LīGatnes Pagasta BibliotēKa.2008.Gads!

1,860 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LīGatnes Pagasta BibliotēKa.2008.Gads!

 1. 1. Līgatnes pagasta bibliotēka 2008.gads
 2. 2. Bibliotēkas misija Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu.
 3. 3. Bibliotēkas misija Bibliotēkā ir izveidots publiskā interneta pieejas punkts ar 8 datoru vietām, 2 printeriem , skeneri , kopētāju . Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.
 4. 4. Īss situācijas raksturojums pamatojoties uz statistikas datiem uz 2009.gada 1.01. Līgatnes pagastā ir 2782 iedzīvotāji .Pašvaldības teritorijā ir Līgatnes sākumskola, pamatskola, mākslu skola. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto pagasta iedzīvotāji, skolu audzēkņi , Līgatnes pilsētas, Nītaures , Mores , Zaubes iedzīvotāji . Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā , blakus esošajam valsts nozīmes autoceļam , priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas.
 5. 5. Bibliotēkas akreditācija- Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas izsniegta Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.286 ,kurā Līgatnes pagasta bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Apliecību parakstīja Kultūras ministre Helēna Demakova , 22.05.2008.
 6. 6. Mirklis pēc ...
 7. 12. Situācijas vērtējums <ul><li>Pasliktinoties ekonomiskajam stāvoklim valstī , daļa bibliotēkas lietotāju pārvākusies uz ārzemēm/sakari nav zuduši ,sazināmies caur www.draugiem.lv / </li></ul><ul><li>,tāpēc samazinās grāmatu lasītāju skaits, bet pateicoties IT iespējām ,datu bāžu piedāvājumam bibliotēkā- www.letonika.lv , www.nais.lv , www.periodika.lv , </li></ul><ul><li>Internet punktu dienā vidēji apmeklē 40-50 lietotāji. </li></ul>
 8. 13. Projekts ’’Trešais Tēvadēls’’ B ibliotēka saņēma :5 datorus ,2 webkameras, krāsaino multifunkcionālo iekārtu,bezmaksas interneta pieslēgumu,WIFI bezvadu internets
 9. 14. Bibliotēkas vizuālais noformējums - tā kā ir šobrīd , tas ir labāk nekā bija līdz šim . Pašauri , bet 2007.-2013.gada Līgatnes pagasta attīstības plānā ir paredzēts atrast bibliotēkai jaunu risinājumu. Mākslu skolas audzēkņu keramika , gleznas , svaigi ziedi cauru gadu , deg sveces ...Tāda bibliotēka daudziem iespiedusies atmiņā . Ir nolemts par Līgatnes novada izveidi . Kas? Kad? Kā? Pašlaik jautājumu ir vairāk nekā atbildes !
 10. 15. Lietotāju iesaistīšana bibliotēkas pakalpojumu attīstībā 2004.gadā tika ieviesta ‘’Atsaukmju grāmata’’,kurā var ierakstīt gan sūdzību, gan ierosinājumu .Sūdzības var adresēt arī uz Līgatnes pagasta padomes vārda. Ikdienas gaitā cenšamies izrunāt katru problēmu , lielākas problēmas rodas ,ja laikus nenodod grāmatas , ja ir sabojāta , pazaudēta grāmata. 2003.gadā izveidojās oriģinālliteratūras lasītāju klubiņš ‘’Lasītprieks’’, piedalāmies ‘’Harmonijas’’aptaujās, tiekamies ar interesantiem cilvēkiem – Liju Brīdaku , Imantu Tunķeli , tiekamies ar Līgatnes ‘’rakstošajiem’’.
 11. 16. Turp. diemžēl , bibliotēka neko nevar piedāvāt cilvēkiem ar redzes traucējumiem jaunieguvumu apstrāde notiek 1 nedēļas laikā notiek jaunieguvumu izstādes , interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām Bibliotēka strādā 52 stundas nedēļā. B ibliotēkas darba laiks- P.O.T.C.P. 9.00-19.00 , sestdien 9.00-17.00 , pusdienas pārtraukums 12.00-13.00 , svētdien- brīvdiena
 12. 17. Turp. lai uzlabotu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu , regulāri tiek veiktas aptaujas –ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai ‘Birzēs’, servispiedāvājums skolai, klašu apmeklējums- ekskursija pa bibliotēku , plauktu kods- krāsu kods ....Regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti „Līgatnes pagasta bibliotēka iesaka...”. Visjaunākā informācija par bibliotēku,lasīšanu,grāmatām ir izlasāma blogā’’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ www.everests1.blogspot.com Klašu apmeklējums-ekskursija pa bibliotēku , iepazīstināšana ar katalogu , uzziņu informācijas iespējām.
 13. 18. turp. Pirmskolas 5.un 6.bērniem- iepazīsti bibliotēku''Tek pa ceļu pasaciņa...'' e-plaukts''Bērniem-brīvajam brīdim''
 14. 19. Turp. Bibliotēkā tiek piedāvāta iespēja-pagasta pensionāriem iepazīt datoru ‘’Iepazīsti! Mācies! Lieto!’’ Interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā , darba meklējumos , vajadzīgās informācijas meklēšanas iespējas .
 15. 20. Krājuma komplektēšana 2008.gadā ienācis fondā 284 vien.,Ls 1241.56 Norakstīts 1723 vien. Ls 371.19 Krājumi 6659 vien. Ls 6233.15 komplektēšanas saskaņošana ar skolas bibliotēkas bibliotekāri tā kā daudz studējošo ,vairāk skatos pēc nozaru literatūras
 16. 21. Informācijas pakalpojumu attīstība uzziņu meklēšanā tiek izmantotas-enciklopēdijas , vārdnīcas, , nozaru literatūra , laikraksti, žurnāli, internets Cēsu rajona elektroniskajā kopkatalogā ir ievadītas 1070 grāmatas. Bibliotēkai nav ALISE , tāpēc es nododu Cēsu bibliotēkai jaunieguvumu sarakstus ,kur tiek savadīts kopkatalogā . elektronisko datu bāžu (tiešsaistē un CD) piedāvājums SBA pakalpojumu piedāvājums-pagasta iedzīvotāji nepieciešamo literatūru , kas nav pagasta bibliotēkas fondā, var pasūtīt no Cēsu bibliotēkas, LNB elektroniskā veidā
 17. 22. Novadpētniecības darbs Bibliotēkas fondā ir novadpētniecības materiāls –E.Bremšmita fotosesija’’Ratnieku ezers’’,’’Līgatnes upīte’’, R.Vidzickis’’Vienkoču parks’’, ‘’Laipni lūdzam Līgatnes pagastā’’2006.gada Līgatnes pamatskolas absolventu prezentācija , 2005.gada Ligatnes pamatskolas 6.b klases prezentācija ‘’Līgatne ziemā’’, 2006.gada V.Dālbergas novadpētniecības darbs – prezentācija ‘’Laipni lūdzam Līgatnes pagastā’ .Prezentācijas ir skatāmas arī internetā: http://www.slideshare.net/guest60b892/lgatne-ziem http://picasaweb.google.com/veradalberga
 18. 23. Projektizstrāde 2008.gadā uzrakstīti 2projekti no 18 uzrakstītajiem 13 guvuši atbalstu KKF, Baltijas-Amerikas partnerattiecību programma, Gētes institūta bibliotēku darbinieku tālākizglītojošs cikls’’Jauni laiki-jaunas prasības bibliotekāriem’’, Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ‘’Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām’’, ‘’Bērnu žūrija’’
 19. 24. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums Mācījāmies Cēsu bibliotēkā KIS rīkotajos kursos,Cēsu bibliotēkas speciālistu rīkotajos semināros. devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Somijas Turku pilsētas bibliotēku , Tallinas Nacionālo bibliotēku . Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebkuru Cēsu bibliotēkas speciālistu , nekad netiek atteikts.
 20. 25. Bibliotēkas personāls Strādājam bibliotēkā divatā,ot rs darbinieks strādā 0.5 slodzi. Es ar Intu Skrastiņu e-paraksta kursos Valmierā.
 21. 26. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums Līgatnes pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde ,tās darbības nodrošināšana ir pašvaldības pastāvīga funkcija . Bibliotēku finansē no pašvaldības budžeta. Dokumentu skaits uz 1 lasītāju-9 Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju-18
 22. 27. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību Bibliotēkas tēla veidošana - sākas jau no ieejas durvīm , iestādes nosaukuma plāksnes, bibliotēkas darba laika uz durvīm. Noslēpums, kas sagaida ... Regulāri notiek LMMS keramikas nodaļas audzēkņu darbu izstādes.
 23. 28. Regulāri tiek veidotas grāmatu izstādes bibliotēkas logā
 24. 29. Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi par bibliotēkas jaunieguvumiem tiek publicēti ‘’Līgatnes pagasta padomes informācija’’ , jaunu grāmatu izstādes , tematiskās izstādes , novadniekiem veltītas izstādes, ‘’Maģiskā zīmuļa’’ izstāde. Lieli pasākumi pie mums notikt nevar, jo ir pašauri – ģimeniskas sanākšanas . Pagasta informatīvajā informācijā tika publicēti materiāli no Līgatnes pagasta vēstures, par Līgatnes pagastu’’ Latvijas pagastu enciklopēdijai ‘’,bibliotēkas blogā’’Līgatnes pagasta bibliotēka’’
 25. 30. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību- AndraGaņģe ,08.11.2008,’’Druva’’ Līgatnes pagasta bibliotēkas rīkotajā radošajā darbnīcā „Maģiskais zīmulis” 22 lasītāji, sagaidot valsts 90 gadu jubileju, izteikuši vēlējumus Līgatnes pagastam. Bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga pastāstīja, ka tos izmantos izstādē „Vēlējums Līgatnei Latvijas 90gadu jubilejā”, kuru izstādīs svētku laikā pagastā. „Ieraksti ir ļoti patiesi,” saka V.Dālberga, citējot lasītājas Baibas Dreikas rakstīto: „Bieži runājam par iemesliem, kāpēc doties prom no Latvijas. Bet varbūt vajadzētu runāt par to, kāpēc palikt. Skaists ir pavasaris, gājputnu ierašanās un sniegpulkstenīšu smarža, vasarīga diena, kad tikko nolijis lietus. Tad rudenīgās Siguldas lapas.Un visbeidzot novembris, kad visa Latvija tērpjas sarkanbaltsarkanos tērpos.     Iespējams, dzīve šeit nemaz nav tik bezcerīga. Ar cerību uzzīmēju varavīksni...”
 26. 31. Kopā mēs varam daudz! <ul><li>Līgatnes pagasta bibliotēkā jau vairākus gadus darbojas radošā darbnīca''Maģiskais zīmulis'',kur bibliotēkas lietotāji ar papīra,šķēru un krāsaino zīmuļu palīdzību pauž savas izjūtas,emocijas,vēlmes ... </li></ul><ul><li>Šobrīd es aicinu izteikties ar saviem vēlējumiem un ierosinājumiem Līgatnes pagastam Latvijas 90.gadu jubilejas kontekstā! Būsim radoši - tas var būt gan dzejolis,gan zīmējums...brīva izvēle , vienīgais noteikums-mēs nevaram palikt anonīmi! </li></ul><ul><li>Šobrīd var teikt,ka ideja ir realizējusies.22 bibliotēkas lasītāji ir piedalījušies ''Maģiskā zīmuļa''akcijā,kā rezultātā tiks veidota izstāde''Vēlējums Līgatnei Latvijas 90.gadu jubilejā'' </li></ul><ul><li>Citāts no Baibas Dreikas vēlējuma: ''Ilgi domāju par ko runāt šai mazajā lapiņā.Neceru ,ka kādu interesē tas par ko uztraucos,taču ja jau reiz iespēja,tad... Bieži runājam par iemesliem kāpēc doties prom...bet varbūt vajadzētu parunāt par to ,kāpēc palikt...vai tiešām nav neviena? Runāšu šoreiz par tiem,ko uzskatu par savējiem... viss sākas ar pavasari...gājputnu ierašanos un sniegpulkstenu smaržu,vasarīgu dienu,kad tikko nolijis lietus...Tad Rudenīgās Siguldas lapas...Un visbeidzot novembris...kad visa Latvija tērpjas sarkani balti sarkanos tērpos...Vai nebūtu jauki...ja katrs padomātu par saviem iemesliem? Iespējams dzīve šeit nemaz nav tik bezcerīga...Varbūt ir kāds iemesls...Ar cerību uzzīmēju varavīksni...'‘/http://everests.blogiem.lv/ </li></ul>
 27. 33. Letonika.lv konkursa rezultāti.
 28. 34. Turp. Konkursā kopā piedalījās gandrīz 1700 dalībnieki no 375 Latvijas bibliotēkām . Cēsu rajonā – 59 dalībnieki no 9 bibliotēkām. No Līgatnes pagasta bibliotēkas konkursā piedalījās 24 bibliotēkas lasītāji , veiksmīgākie ir- Santa Bērziņa; Līgatnes pagasta bibliotēka-48 Andrejs Lavrinovičs; Līgatnes pagasta bibliotēka-48 Ineta Bērziņa; Līgatnes pagasta bibliotēka-48 Paldies visiem par atsaucību ,par uzdrīkstēšanos !
 29. 35. ’’ Bērnu žūrija’’-2008 Mēs esam pabeiguši darbiņu ''Bērnu žūrijas''mērķprogrammā, lasītāji-eksperti ir aizpildījuši savas elektroniskās anketas,es arī vakar aizpildīju aptaujas anketu par 2008.gada Bērnu žūrijas novērtējumu bibliotekāriem. Liels paldies par piedalīšanos 2008.gada Bērnu žūrijā Baldiņai Janai,Krinbergai Santai,Lindei Laumai,Jansonam Intaram,Petrovai Ditai,Tabakai Elīnai,Sirlakai Kitijai,Leišavniecei Montai,Vīksnītei Vinetai,Bērziņai Santai,Kubilei Daigai,Vaskai Elīzai,Hamčanovskai Anetei,Štālam Sandrim,Jansonam Ingmāram,Sirlakai Annijai,Lavrinovičam Andrejam,Priedniecei Elvitai,Amandai Lindei.Mēs šogad bijām 19. Ir notikušas daudzas interesantas tikšanās starp lasītāju un grāmatu,radoša atmosfēra,trīspusēja-bibliotēka,lasītājs-eksperts,jauna,saistoša grāmata-rezultātā veidojas sadarbība daudzu gadu garumā.Līgatnes pagasta bibliotēka piedalās septīto gadu mērķprogrammā ''Bērnu žūrija''.Paldies Jums visiem par ieguldīto darbu! h ttp://everests1.blogspot.com
 30. 36. Darba meklētājiem Ir izveidojusies jauna bibliotēkas lasītāju grupa ,kurai tiek piedāvātas darba piedāvājuma adreses e- plaukts ‘ 'Darbs .Karjera''
 31. 37. Bibliotēkas blogam 1.gads! Kā pagāja šis laiks? Smagi un interesanti! Bibliotēkas lasītāji jau sāk pierast, ka bibliotēkas jaunumus un arī pagasta aktualitātes var izlasīt blogā. Arī pagasta padomes mājas lapā ir iespēja palasīt bibliotēkas sadaļu un bibliotēkas blogu. Kas notiks tālāk , to rādīs laiks!
 32. 38. Bibliotēkas jaunumi internetā Labākas saziņas iespējas (Skype) ar bibliotēku? /ligatnes.pagasta. biblioteka/
 33. 39. Turp . Drau giem. lv arī izveidoju domubiedru grupu ”Līgatnes pagasta bibliotēka” Par grāmatām...par lasīšanu...domugraudi... Grupu izveidoja: Vera Dālberga (veriņa) Līgatne-1
 34. 40. Turp. Arī pagasta padomes mājas lapā ir iespēja palasīt bibliotēkas sadaļu un bibliotēkas blogu. Kas notiks tālāk , to rādīs laiks! www.ligatne.lv
 35. 41. lietotāju nodrošināšana ar valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju ‘ ’ Līgatnes pagasta padomes informācija’’ ir sašūta mapēs jaunais eksemplārs tiek piedāvāts bibliotēkas lietotājiem . Bibliotēkā var izlasīt Līgatnes pagasta padomes Gada pārskatus, Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā, Cēsu rajona mūžizglītības straģēģija , Eiropas Savienības materiāli , Līgatnes Baptistu draudzes avīzīte, Cēsu rajona Līgatnes novada apvienošanās projekts , Cēsu Kultūras biedrības Harmonija literārais biļetens Imanta Tuņķeļa rediģētās ''Litratūras Līdzjūtēju Lapas'' SIA''Celtne'' apgāda speciālizdevums reģionālais laikraksts''Siguldas elpa'
 36. 42. Paldies par noskatīšanos! Ar cieņu: Vera Dālberga Līgatne,2008

×