Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Līgatnes ūdeņi

Vairums novada ūdenstilpju atrodas Sudas – Zviedru purva ezeru grupā (kopumā vairāki desmiti
ezeru)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Līgatnes ūdeņi

  1. 1. Līgatnes ūdeņi. Vairums novada ūdenstilpju atrodas Sudas – Zviedru purva ezeru grupā (kopumā vairāki desmiti ezeru), no kuriem lielākie: Ratnieku ezers – spoguļa laukuma platība – 44,1 ha, tilpums – 0,411 milj. m3, vidējais dziļums – 0,9 m (maksimālais – 2,8 m), krasta līnijas garums – 4,25 km. Ezers sadalīts ar dambi divās daļās - Ratnieku (DA) daļā un Muižnieku (ZR) daļā. Iztek grāvis uz Līgatnes upi, ietek četri grāvji. Kopējais aizaugums – 50% (dominē grīšļi, niedres, kosas lēpes). Rekreācijas iespējas - peldvieta. Sastopamās zivis – līdaka, asaris (tiek ielaistas karūsas un līņi), ligzdo pīles. Zviedru ezers– spoguļa laukuma platība – 27,3 ha, tilpums – 0,246 milj.m3 dziļumu 0,9 m (maksimālais- 2,5 m), ietek grāvis no Immeru ezera un iztek Sudas upe. Sastopamās zivis– asaris, līdaka. Ielido zosis, retāk pīles. Kopējais aizaugums – 10% (grīšļi, cūkauši, sfagni, lēpes) Immeru ezers (Inderdēļu ezers, Sudas purva ezers) – spoguļa laukuma platība – 13,7 ha, tilpums 0,317 milj.m3, caurteces ezers, vidējais dziļums 2,3 m (maksimālais 4,2 m), krasta līnijas garums 1,5 km, krasti 20 m joslā zemi, tālāk slīps pacēlums. Apkārtnes biotopi – augstais purvs, mežs. Iztek grāvis uz Zviedru ezeru, ietek sīks grāvis no purva. Kopējais aizaugums 30% (grīšļi, niedres, kosas u.c.). Sastopamās zivis – līdaka, asaris. Sāls ezers – spoguļa laukuma platība – 9,2 ha, atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, iztek strauts.
  2. 2. Velna ezers – spoguļa laukuma platība – 5,6 ha, beznoteces. Čaulas dzelve – spoguļa laukuma platība – 2,9 ha. Pīļu dzelve – spoguļa laukuma platība – 2,7 ha. Purgaiļu dzelve – spoguļa laukuma platība – 1,1 ha. Pēterēnu ezers (Pēterēnu dzelve) –stipri aizaudzis. Vilkkalna ezers – nosusināts un aizaudzis. Dardacis – platība 1 ha. Briņķu ūdensrijējs – karsta procesā uz plaisainajiem augšdevona Pļaviņu svītas dolomītu slāņiem izveidojies ezers. Atrodas pie Briņķu mājām. Zem ezera izskalojas arvien jaunas atveres, pa kurām pazemē noplūst ezera un apkārtnes ūdeņi (to labi var novērot vasarā, kad noplakuši pavasara pali). Atveres darbojas neregulāri – ar laiku tās aizsērē un maina vietu. Brīžiem ūdens noplūst ar lielu troksni. Novadgrāvis ezeru savieno ar Ratnieku ezeru. Ramas dzirnavezers (Rāmju dzirnavdīķis) – atrodas 2 km uz ZR no Līgatnes dzelzceļa stacijas. Spoguļa laukuma platība – 3,3 ha, tilpums – 82,5 milj. m3 mākslīgs, uzpludināts, aizaugošs. Vidējais dziļums –1,3 m, krasti slīpi, augsti, aizauguši ar krūmiem. Ietek avotu strautiņš un iztek strauts (uz Vildogu). Sastopamas līdakas. Kopējais aizaugums – 60% (dominē niedres, meldri, ūdens ziedi . Šķēpeļudzirnavezers – spoguļa laukuma platība – 1,2 ha, tilpums – 0,024 milj. m3, vidējais dziļums – 2m, mākslīgs, uzpludināts, caurteces ezers (ietek un iztek Līgatnes upe). Sastopamas foreles, līdakas.
  3. 3. Kopējais aizaugums – 20% (dominē kosas). Izmantošanas rekomendācijas – sporta makšķerēšanai, medniecībai. Ķempju dzirnavu dīķis (Ķempju dzirnavezers) – mākslīgs caurteces ezers, spoguļa laukuma platība – 0,3 ha. Dibens smilšains, krasti apauguši ar kokiem, ietek un iztek Līgatnes upe. Sastopamas foreles, laši. Ķopas dīķis – mākslīgs ezers ar spoguļa laukuma platību 1 ha, iztek un ietek strauts. Kopējais aizaugums – 40%. Trīs Dravnieku dīķi – pie Dravnieku mājām. Spoguļa laukums – 9,6 ha, vidējais dziļums – 2,5m. Sastopamas līdakas, karūsas, pīles. Krasti lēzeni, kopējais aizaugums – 70% (vilkvāles, grīšļi). Visendorfa dzirnavezerā iztek un ietek Līgatnes upe, krasti stāvi, apauguši ar kokiem un krūmiem. Sprinkšļu dzirnavezers atrodas pagasta dienvidaustrumu daļā, tam cauri tek Līgatnes upe. Līgatnes ezers atrodas Līgatnes pilsētā un ir mākslīgs caurteces ezers ar spoguļa laukuma platību 0,5 ha, maksimālais dziļums 1,5 m. Tajā ietek kanāls no uzpludinājuma uz Līgatnes upes, iztek pārtece uz Līgatnes upi un pārtece uz Līgatnes papīrfabrikas kanālu. Ezers izrakts 19.gs. vidū kā Līgatnes papīrfabrikas ūdensapgādes sistēmas daļa. Kopējais aizaugums 10% (ašķi, grīšļi), sastopami gulbji. Augšlīgatnes ciemā atrodas Laivenes dīķis./ www.ezeri.lv/ lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_ezeru_uzskaitījums llv.wikipedia.org/…/Kategorija:Latvijas_dzirnavezeri/

×