Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Līgatnes atskaite 2014.

370 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Līgatnes atskaite 2014.

  1. 1. Līgatnes novada darba atskaite - 2014 ''Es izvēlos bibliotēku! Ne visu ir iespējams nopirkt; ja man vajag kādu grāmatu, žurnālu, informāciju- es eju uz bibliotēku.''
  2. 2. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 2 Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums Izglītība ir līdzeklis ekonomiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai. Formālo izglītību iegūst skolā, bet iegūt papildprasmes un zināšanas piedāvā bibliotēka. Šeit vienkopus ir tik daudz informācijas- mācībām mūža garumā. Bibliotēka veic informācijas, izglītības un izklaides, sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcijas. Viens no bibliotekas pamatuzdevumiem ir bibliotekas lietotaju izglītosana. Ļoti svarīgs ir dialogs starp lietotaju un bibliotekaru. Galvena atzina - biblioteka ir macīsanas vieta, macības ir sazinasanas un zinasanu kopīga radīsana. Bibliotēkas loma ir sakārtot un piedāvāt informāciju Ļīgatnes novada Augšlīgatnes iedzīvotājiem. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzu, tematisko mapju, literatūras popularizēšanas pasākumu, informācijas stendu, lietotāju apmācības un citu formu veidā. Līgatnes pagasta bibliotēka akreditēta 12.09.2014., apliecības Nr.286A, akreditācijas termiņš 5 gadi Iedzīvotāju skaits Līgatnes novada Līgatnes pagastā uz 2015.gada 1.janvāri ir 2529 (pavisam novadā ir 3667)
  3. 3. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 3 Domubiedru tikšanās vieta Bibliotēka veicina dažādu paaudžu pašizglītošanos katram pieņemamā un pieejamā veidā Lai veicinātu lasīšanu Katru mēnesi veicu lasīšanas veicināšanas aktivitātes – meklēju informāciju par jubilejām un gadadienām, vēstures notikumiem un piedāvāju grāmatas no bibliotēkas fonda, kas saistītas ar šo gadadienu. Izmantoju arī savāktās tematiskās mapes. Veidoju arī tematiskos piedāvājumus ‘’Grāmatas zēniem’’, ‘’Grāmatas meitenēm’’, ‘’Mana pirmā lasāmgrāmata’’ Tāpat gatavoju informatīvo biļetenu par jaunākajām grāmatām, kas iegādātas bibliotēkai, to publicēju blogā ‘’Ļīgatnes pagasta bibliotēka’’ Bibliotēka tiek apmeklēta arvien vairāk, jo bibliotēkas apmeklētāji nāk lasīt avīzes un žurnālus, kā arī lietot internetu. Daudzi ņem periodiskos izdevumus lasīšanai mājās. Jau vairākus gadus bibliotēkā darbojas ‘’Nakts abonements’’, tā ir iespēja paņemt no bibliotēkas enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūru mājās. Šo iespēju izmanto galvenokārt skolēni, studenti, krustvārdu mīklu minētāji.
  4. 4. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 4 Bibliotēkas mārketingu (reklamējot bibliotēkas aktivitātes un pakalpojumus, stāstot par jaunumiem) uzskatu par iespēju bibliotēkas lietotāju sasniegšanai – blogs , ziņas sociālajā vietnē “Twitter”, ’’draugiem.lv’’ - kalpo atpazīstamības veidošanai ,ir vērts dažas stundas nedēļā veltīt šim darbam, jo atgriezeniskā saite sniedz gandarījumu. Konsultācijas un apmācības ikvienam interesentam: bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošana - grāmatu rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana bibliotēkā pieejamas datubāzes Lursoft, Letonika. No 2014.gada24. - 30.martam Ļatvijā jau piekto gadu tiks organizēta Eiropas Komisijas uzsāktā iniciatīva - ikgadējā informatīvā kampaņa „E-prasmju nedēļa 2014” Bibliotēkā notiks datorkursi ‘’ e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu.’’ Ir paredzētas divas nodarbības 26.martā un 2. aprīlī plkst. 17:00-19:00, datorzinībās ievadīs Aldis Urtiņš. Kursus finansiāli atbalsta Ļīgatnes novada dome. SBA 2013.gads 2014.gads Analīze Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) 29 63 +34 t. sk. no citam Ļatvijas bibliotekam sanemto dokumentu skaits 12 27 +15 uz citam Ļatvijas bibliotekam nosutīto dokumentu skaits 17 36 +19 Bibliotēkas darba kvalitāte 2013.gads 2014.gads Analīze Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju 22.13 13.79 -8.34 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 55.27 29.74 -25.53 Projektizstrāde 1 1 Tematiskie pasākumi 8/4 8/5 /+1 Izstādes 18/8 21/10 +3/+2
  5. 5. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 5 Bibliotēkas krājums 2013.gads Ls 2014.gads € Ļīgatnes novada dome 131 785.96 116 1008.67 Davinajumi 64 161.13 56 144.22 „Bernu zurija” 21 95.47 12 88.11 Kopa 216 1042.56 184 1241.00 Periodika bibliotēkai 2014. gadā pasūtīta par Ls 565.58 Bibliotēkas izmantošana 2013.gads 2014.gads Analīze Ļasītaju kopskaits 236 370 +134 t.sk. berni un jauniesi līdz 18 gadiem 63 75 +12 Apmeklejumu kopskaits 12675 14740 +2065 t.sk. virtualie apmeklejumi 8697 9653 +956 t.sk. pieaugusie 2754 3385 +631 berni un jauniesi līdz 18 gadiem 1224 1702 +478 Izsniegumu kopskaits 7475 9084 +1609 no kopeja izsnieguma skaita: berniem un jauniesiem līdz 18 gadiem 933 708 -225 2014. gadā ir pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija. Jāgatavojas krājuma inventarizācijai
  6. 6. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 6 Izglītojošie pasākumi Piedalījos 8 semināros, lekcijās un pieredzes braucienā 21.10.-11.11.2014. Vebināru cikls: Izmanto Latvijas datu bāzes informācijas iegūšanai - ātri, droši, ērti! Digitālās tehnoloģijas aprūpei un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai Par 2014. gada pieredzes mācību braucienu bibliotēku darbiniekiem Tencinājums bibliotēkas labvēļiem individuālajiem grāmatu dāvinātājem Aleksim Gablikam Kristenai Cīrulei Vijai Buķei Dinai Puhartei Birutai Jansonei Jurim Bindemanim

×