Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atskaite. līgatne. vera

624 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Atskaite. līgatne. vera

 1. 1. Līgatnes pagasta bibliotēka Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas atskaite par 2013.gadu ''Es izvēlos bibliotēku! Ne visu ir iespējams nopirkt, ja man vajag kādu grāmatu, žurnālu, informāciju- es eju uz bibliotēku”. Šo apgalvojumu bieži dzirdu no bibliotēkas lasītājiem 1
 2. 2. Līgatnes pagasta bibliotēka Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Bibliotēkas misija un mērķi ir satuvināt personību (bibliotēkas apmeklētāju) un zināšanas ar mērķi,lai zināšanas radītu intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu. Bibliotēka veic informācijas, izglītības un izklaides, sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcijas. Bibliotēkas loma ir sakārtot un piedāvāt informāciju Līgatnes novada Augšlīgatnes iedzīvotājiem. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzu, tematisko mapju, literatūras popularizēšanas pasākumu, informācijas stendu, lietotāju apmācības un citu formu veidā. Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi  Daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu.  Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, kur pulcēties vientuļiem, atstumtiem un krīzes piemeklētiem, lai sniegtu viņiem patvērumu un piedāvātu problēmu risinājumus. Bibliotēka veicina dažādu paaudžu pašizglītošanos katram pieņemamā un pieejamā veidā. Īss situācijas raksturojums Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā , blakus esošajam valsts nozīmes autoceļam , priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas.  Pašvaldības teritorijā ir Līgatnes novada vidusskolas filiāle ''Ainavās'',  LMMS,  bērnudārzs''Zvaniņos''. Līgatnes pagasta bibliotēka akreditēta 22.05.2008., apliecības Nr.286, akreditācijas termiņš 22.05.2013. 2
 3. 3. Līgatnes pagasta bibliotēka Lai panāktu misijas, mērķu un lomas izpildi sabiedrībā bibliotēka:  turpina bibliotēkas grāmatu fondu ievadīt Cēsu bibliotēkas kopkatalogā  nodrošina krājumu veidošanu un attīstību atbilstoši Līgatnes novadaAugšlīgatnes iedzīvotāju vajadzībām  veido Līgatnes pagasta novadpētniecības datu bāzi elektroniskajā versijā, kā arī nodrošina tās pieejamību internettīmeklī  nodrošina lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšanai nepieciešamās datu bāzes (tradicionālajā, , tiešsaistē, u.c.)  nodrošina SBA funkciju veikšanu  nodrošina apmeklētāju konsultēšanu un apmācību dažādu informācijas resursu izmantošanā  nodrošina informāciju par bibliotēku, lasīšanu un grāmatām blogā''Līgatnes pagasta bibliotēka''  nodrošina bibliotēkas darbinieka tālākizglītību. SWOT analīze Trūkumi 1. Mazas telpas Draudi 1.Nozīmīguma samazināšanās 2.Jauno tehnoloģiju ieviešanas sastingums 3.Iznīkšana 4.Bibliotēkas lietotāju skaita samazināšanās 5.2013.gads ir bibliotēkas akreditācijas gads, lai to izietu, jāizpilda 2008.gada akreditācijas ieteikumus! Priekšrocības 1.Ērta atrašanās vieta 2.Senas tradīcijas 3.Bagāts fonds 4. datori ar interneta pieslēgumu. WIFI 5.Cēsu[ rajona ]bibliotēku kopkatalogs 6.Multifunkcionāla iekārta [apvienots printeris kopētājs, skeneris] 7.Bibliotēkā veikts remonts Iespējas 1.Uzkrātā novadpētniecības materiāla apkopošana un pārnešana digitālā vidē. 2.Savadīt kopkatalogā grāmatu fondu 3.Kvalitatīva un ātri pieejama informācija ,datu bāzes ir kā ‘’dzīvības glābējs’’ 4.Sadarboties ar Cēsu (rajona) bibliotēkām ,Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēku 5.Popurarizēt bibliotēku 6.Datorprasmju apmācības lasītājiem 3
 4. 4. Līgatnes pagasta bibliotēka Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika Bibliotēkas krājumu komplektēšanas avoti ir: Līgatnes novada domes budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Bērnu žūrija'', dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām. Bibliotēkas krājumus veido un papildina atbilstoši bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. Kopenhāgenas deklarācija (1999.) nosaka publiskās bibliotēkas pamatuzdevumus:     Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Ekonomiskā un sociālā attīstība Mūžizglītība Kultūras un valodu daudzveidība Pamatojoties uz šim nostādnēm ir izstrādātas bibliotēkas krājumu veidošanas un papildināšanas politika (profila noteikšana). Dotajā dokumentā tiek noteikti temati, par kuriem iegādājami iespieddarbi u.c. dokumenti, dokumentu veidi, dokumentu valodas, eksemplāru skaits u.c. parametri. Bibliotēkas krājumu pamats ir dokumenti ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību. Bibliotēkas krājumi tiek komplektēti universāli, tajos tiek aptvertas visas zinātņu nozares un cilvēka darbības jomas. Bibliotēkas krājums Līgatnes novada dome Dāvinājumi ‘’Bērnu žūrija’’ Kopā 2012.gads 101 486.36 2013.gads 131 Ls 785.96 108 22 231 64 21 216 161.13 95.47 1042.56 292.45 110.18 888.99 Periodika bibliotēkai 2013 .gadā pasūtīta par Ls 407,Latvijas Avīze + Mājas Viesis + Praktiskais Latvietis, Druva, Lata Romāns, Ilustrētā Pasaules Vēsture ,Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Zinātne,IR,Ieva, 4
 5. 5. Līgatnes pagasta bibliotēka Ievas Stāsti,Ievas veselība, Ievas māja,Avene. 5
 6. 6. Līgatnes pagasta bibliotēka Krājuma raksturojums Bibliotēkas krājums tiek nodrošināts ar nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, pasūtamo avīžu un žurnālu, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu izdevumu skaitu. Bibliotēkas krājuma veidošanas un papildināšanas politika Situācijas analīze Līgatnes pagasta iedzīvotāju skaits ir 3824. Bibliotēkas lietotāju skaits ir 16.2% (no kopējā iedzīvotāju skaita, dati uz 01.01.2014.) Bibliotēkas lietotāju analīze parāda, ka:  apmēram 30% no lietotājiem ir dažādu augstskolu, koledžu u.c. mācību iestāžu     pārstāvji; apmēram 15% no lietotājiem ir nepieciešamība praktisko interešu apmierināšana; apmēram 20% no lietotājiem ir nepieciešamība pēc informācijas par dažādiem hobijiem; apmēram 5% no lietotājiem ir nepieciešamība pēc profesionālās informācijas savā darba jomā; apmēram 30% no lietotājiem lasa tikai daiļliteratūru. Krājuma attīstības politikas novērtējums Ņemot vērā lietotāju sastāva analīzi, bibliotēkas krājumi tiek papildināti regulāri, tematiski, pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju nepieciešamību pēc informācijas. Krājumu apgrozības analīze parāda to, ka krājums ir izmantots. Izdevumi, kas ir vecāki par 5 gadiem sastāda 59 % no kopējā krājuma. Bibliotēkas krājuma profila noteikšana     Resursu kvalitāte Resursu dažādība Optimāls apjoms Atbilstība Līgatnes pagasta iedzīvotāju informacionālajāmvajadzībām 6
 7. 7. Līgatnes pagasta bibliotēka Krājuma prioritātes Bibliotēkas krājumu pamats ir dokumenti ar nepārejošu zinātnisku un kultūrvēsturisku vērtību.Krājumi tiek komplektēti universāli, tajos tiek aptvertas visas zinātņu nozares un cilvēku darbības jomas. Ierobežojumi krājumu komplektēšanā Latvijas Republikas Bibliotēku likuma (1998.g.) 5. panta 2. punkts nosaka: „Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojums bibliotēku krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu”. Līgatnes pagasta bibliotēka ir publiskā vietējās nozīmes bibliotēka, kura sniedz informācijas pakalpojumus Līgatnes pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka nekomplektē:  literatūru un citu informāciju, kas neatbilst publiskās bibliotēkas pamat profilam  izglītības iestāžu mācību literatūru;  ierobežoti komplektē viena nosaukuma eksemplāru skaitu Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība jaunieguvumu izstādes interesenti var pierakstīties rindā pēc jaunām grāmatām tiek veiktas aptaujas ieteikumi Līgatnes pagasta bibliotēkai lai veicinātu bērnu interesi par bibliotēku klašu -ekskursija pa bibliotēku lai atvieglotu orientēšanos bibliotēkā regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti''Līgatnes pagasta bibliotēka piedāvā...'' ''Maģiskais zīmulis'' ar krāsu zīmuļa un baltas lapas palīdzību izteikt savas domas,šī brīža sajūtas... Lasīšanas mērķprogramma''Bērnu žūrija'' Jau 11.gadu esam kopā.Arī šogad bērni lasa sparīgi. Arī šogad mums ir paredzēts blakusdarbiņšizlasot savu paņemto grāmatu, izveidot reklāmu grāmatai- zīmējam, aplicējam drāmatzīmes. ''Tek pa ceļu pasaciņa'' 5.un6.gadīgiem bērniem-iepazīsti bibliotēku un grāmatu.... 7
 8. 8. Līgatnes pagasta bibliotēka ''Iepazīsti! Mācies!Lieto!'' Videotēka ''Līgatnes pagasts'' ''Uz Līgatni man brauciet līdz...'' Novadnieku datubāze 'Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku'' interesentiem tiek demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā,darba meklējumos,saziņas iespējas caur skype, e-pastu 20 videokasetes, kurās ir dokumentēta Līgatnes pagasta kultūras dzīve, sadzīve, cilvēki Materiāli par tūrisma piedāvājumu Līgatnes pagastā, ''Iepazīsti Līgatnes novadu!'', Līgatnes novada TIC kartē bibliotēkā ir i2 Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri saistīti ar Līgatnes pagastu, galvenais ir viņa devums savam pagastam. Datu bāze apkopo novadnieku biogrāfijas, kuri dzīvojuši un dažādus darbus strādājuši , kuriem kopēja bijusi dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Līgatnes pagastā. Bibliotēkā ir izveidotas 32novadpētniecības mapes un novadpētniecības kartotēka. Māmiņas ar maziem bērniem nāk uz bibliotēku, bērniņš iepazīst grāmatu pasauli, bibliotēkas mīkstās rotaļlietas, grāmatiņas.Pirmā iepazīšanās! Lai nezūd lasītprieks! 8
 9. 9. Līgatnes pagasta bibliotēka Bibliotēka strādā arī sestdienās! Ar 2013. janvāri bibliotēka atsāk darbu sestdienās Darba laiks: Pirmdienabrīvdiena Otrdiena 9.00-18.00 Trešdiena 9.00- 18.00 Ceturtdiena 9.00-18.00 Piektdiena 9.00- 18.00 Sestdiena 8.00-12.00 Svētdiena brīvdiena Telefons 64155486 e-pasts: vera.dalberga@inbox.lv Blogs ‘’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ Šis darbalaiks būs spēkā līdz 01.06.2013. Bibliotēkas izmantošana 2012 Lasītāju kopskaits t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem Apmeklējumu kopskaits t.sk. virtuālie apmeklējumi t.sk. pieaugušie bērni un jaunieši līdz 18 gadiem Izsniegumu kopskaits no kopējā izsnieguma skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 241 2013 236 92 63 3389 12675 165 8697 2191 2754 1224 7475 283 933 2913 476 Analīze -5 -29 +9286 +8532 -154 +748 +5284 +650 9
 10. 10. Līgatnes pagasta bibliotēka Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju analīze 2012. gads Skolas vecuma bērni-Līgatnes pamatskolas 2013. gads Analīze 92 63 -29 14 32 +18 9 10 +1 14 15 +1 Bezdarbnieki 12 8 -4 Pirmspensijas vecuma,mājsaimnieces 64 68 +4 Pensionāri 24 28 +4 Augstskolās studējošie 12 12 skolēni, mākslu skolas audzēkņi Mācās Jāņmuižā,Priekuļos,Cēsu, Līgatnes un Siguldas vidusskolās un ģimnāzijā Mazi bērni ar saviem vecākiem, vecvecākiem Strādājošie-pagasta padomē,pamatskolas skolotāji, SBA 2012. gads Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 2013. gads Analīze 6 29 +23 3 12 +9 3 17 +14 10
 11. 11. Līgatnes pagasta bibliotēka Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir padarīt zināšanas pieejamas un informēt par tām, reklamēt tās ikvienam pagasta iedzīvotājam. Lpb šo uzdevumu veic, izmantojot visus tās rīcībā esošos informācijas izplatīšanas paņēmienus un līdzekļus:  tradicionālos kartīšu katalogus (papildināti līdz 2009.gadam)  CCB elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām  daudzveidīgas tematiskās kartotēkas  tematiskās mapes  tiešsaistes datu bāzi Letonika, Lursoft  universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem   lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem  apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā Bibliotēkas lietotāji jau pieraduši, ka bibliotekārs ir zinošs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, no kura tiek gaidīta atbilde uz jautājumu, tā risinājums. Bibliotekāram ir kompetence apmācīt lietotājus datora un interneta lietošanas pamata prasmēs, konsultēt informācijas meklēšanā internetā. Bibliotēkā notiek individuālas konsultācijas pieaugušo datorapmācībās, lai sniegtu priekšstatu par informācijas elektronisko resursu daudzveidību, papildināt zināšanas par informācijas meklēšanas iespējām internetā. Bibliotēkā šī iespēja ir ikvienam. Cilvēki jau ir novērtējuši iespēju bez maksas, ar e-pasta vai Skype palīdzību sazināties ar radiem un draugiem. Arvien vairāk cilvēku vēlas veikt komunālos un citus maksājumus: preses abonēšana, biļešu rezervēšana, sludinājumu ievietošana, darba meklējumi, latvenergo norēķini, jo epakalpojumi ļauj kaut nedaudz, bet ietaupīt. Pēdējā laikā arvien biežāk 11
 12. 12. Līgatnes pagasta bibliotēka nākas sniegt atbildes uz jautājumiem par normatīvo aktu izmaiņām, VID elektronisko deklarāciju aizpildīšanu, Eiropas Savienības atbalsta veidiem lauksaimniecībai un pārtikas mājražotājiem . Tas, ko bibliotekārs var – piedāvāt bibliotēkas rīcībā esošos vai internetā pieejamos resursus, kas sniedz atbildes uz klienta jautājumiem  2013. gadā izpildītas tematiskās uzziņas -174 t.sk. bērniem-52. Informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un radošajām aktivitātēm tiek ievietota ‘’Līgatnes novada vēstis’, Līgatnes novada mājas lapa, Latvijas bibliotēku portāls, Kulturaskarte.lv , bibliotēkas blogā ‘’Līgatnes pagasta bibliotēka’’, draugiem.lvligatnesberni Bibliotēkas darba kvalitāte 2012.gads Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju Projektizstrāde Tematiskie pasākumi Izstādes 24.93 35.03 1 8/5 22/19 2013.gads 22.13 55.27 1 8/4 18/8 Analīze -2.8 +20.24 /-1 -4/-11 12
 13. 13. Līgatnes pagasta bibliotēka Līgatnes pagasta bibliotēka pēc remonta Bibliotēkas lasītājas E.Tabakas foto 13
 14. 14. Līgatnes pagasta bibliotēka 14
 15. 15. Līgatnes pagasta bibliotēka Darbs ar bērniem un jauniešiem Līgatnes pagasta bibliotēka piedāvā      brīvā laika pavadīšanas iespējas dod iespēju bagātināt savu dzīvi risināt problēmas izmantot bezmaksas internetu WIFI Lai sekmētu darbu ar šo mērķgrupu jāveic  jārosina lasītāju uz pašizglītību un lasīšanu kā vienu no brīvā laika      pavadīšanas iespējām popularizēt VKKF kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammu „Bērnu žūrija”, ‘’Jauniešu žūrija’’ attīstību sekmējošu pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem veicināt jauniešu pašiniciatīvu ņemt vērā bibliotēkas lietotāju intereses un pieprasījumu veikt apmeklētāju aptauju: anketēšanu, ar mērķi pilnveidot bibliotēkas darbu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums  bibliotēkas lietotāju rīcībā ir 6 datori  LETONIKA.LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.  Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi- Ls 421 ,- piešķirti no pašvaldības budžeta  Turpinās darbs pie krājuma katoloģizācijas , gadu noslēdzot atlikums ir 407 vienības. 15
 16. 16. Līgatnes pagasta bibliotēka Novadpētniecības darbs Šogad ir apkopota:  Līgatnes pagasta vēstures hronoloģija  novadnieku datubāze  Tiek vākts, apkopots fotomateriāls par Līgatnes pagasta vēsturi Metodiskā un konsultatīvā darba raksturojums  Piedalījos 6 CCB rīkotajos apmācību semināros  Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebkuru Cēsu bibliotēkas speciālistu, nekad netiek atteikts  Kā jau katru gadu, arī šogad Cēsu Centrālās bibliotēkas speciālisti oktobra mēnesī apmeklēs jūsu novada publiskās un skolu bibliotēkas, lai vērtētu darbu uz vietām. Vērtējumus apkoposim un nosūtīsim jums gada nogalē. Nākamā gada pavasarī paredzēta jūsu novada publisko bibliotēku kārtējā akreditācija, ko organizē Kultūras ministrija. Jūsu bibliotēkas apmeklēsim otrdien, 29. oktobrī. (Līgatnes pils., Līgatnes pag, Nītaures pag., Zaubes pag. 16
 17. 17. Līgatnes pagasta bibliotēka Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums Katru gadu tiek rakstīts budžeta līdzekļu pieprasījums, īpaši liekot uzsvaru uz samilzušām problēmām. 2013.gadā ir pabeigts bibliotēkas remonts. Bibliotēka gaiša, ar jaunizveidoto bērnu stūrīti, ar atjaunotiem grāmatu plauktiem. Lasītājiem ļoti patīk bibliotēka. Patika bibliotēkas jaunais tēls arī Cēsu Centrālās bibliotēkas speciālistiem . Bibliotēkas personāls Esmu bibliotēkā no 07.02.1992. gada Esmu atvērta visam jaunajam... 2013.gadā no 1.janvāra-25.jūnijam slimoju. Slimības laikā novada dome pieņēma darbā Madaru Židaua. Esmu pateicīga par Madaras paveikto darbu. Finansiālais nodrošinājumsLīgatnes novada padomes piešķirtie budžeta līdzekļi : Ls 13213,- 17
 18. 18. Līgatnes pagasta bibliotēka Publicitāte Regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti „Līgatnes pagasta bibliotēka iesaka...”. Regulāri bibliotēkas loga-izstādes'' Bibliotēkas nelietotājiem... Par Līgatnes pagasta bibliotēkas aktivitātēm var lasīt reģionālajā laikrakstā ''Siguldas elpa'', bibliotēkas blogā ‘’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ Bibliotēkas blogs ''Līgatnes pagasta bibliotēka'' par jaunumiem bibliotēkā, par grāmatām,par lasīšanu http://www.everests1.blogspot.com/ Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv Latvijas kultūras kartewww. kulturaskarte .lv Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv Fotoalbumihttp://picasaweb.google.com/veradalberga Veiksmes stāsts bibliotēkas blogs ''Līgatnes pagasta bibliotēka' Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas Tencinājums Bibliotēkas labvēļiem! Grāmatu dāvinātājiem Jurim Bindemanim Ilzei Jansonei Aleksim Gablikam Jānim Lazdānam Dinai Puhartei Imantam Priedītim-makulatūras vākšanas akcija ‘’Zaļā bibliotēka’’ Zinai Freimanei - Akcija "Tautas grāmatu plaukts’’ 2013.gada decembris 18
 19. 19. Līgatnes pagasta bibliotēka 19

×