kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/      œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ŠÁ³Â§Ã úÁƙ¨à €¨Â €þÃ. €ÏœÁ¨Í ©Â...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/‚ύ ˆ¥ÁþÁä úÁƳ© €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Â™ÁÅ ¥Á®Äò €ÂÑ ˆÏýÂÑ, úÉ¡Áå™ÁÏ ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ úɱÂå¨Ã,   ©Â™Ã žÃ ¥Á®Äò ‚...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/úÉ¦ê ŠÁ³Â§Ã ©Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁ§ÃÄ ©ÉþÁ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÂžÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÅ €þà €™ÃÂ. ú¨ ³Â...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ Âþà þÄ©Áô ˆ¥Ã úÉ¡Áô...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þËýÄ ¥ÁƳ³Â. €ÂÑ ¡Äìü÷ ÌžÃ⠬ʡ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/±ÍþÃúÃÖ ¬Á¨ì ¡ËþÁ ©Ê³Â™ÁÅ. þ̍ÁÑ™Á...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/     œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Ê¬ÁōÁÅþÂä. ¨Í¡Á¨ ÁƧÁÅÖþÃ, ©Ê®Á...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©ÉŸÁ©Â, þÃþÁÅä...…§ÁÁÅÏýÊ ©Ãþʨ ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/™Ã¦Áê©Â €þÃ, þ úʦ œÄ¬Ã ©Â™Ã žÂþ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/‚Á œÁ¡ÊåýýÅì ¨ÊžÁÅ €þÃ, ¨Êúà ©Â™Ã...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Â™ÁÅ ©ÃþÁÁÅϙ þ þËýÄ¨Í ¥É™Á žÁ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/" €þà úÉ¡Ãå ©É®ÃòÏžÃ. þÂþÁä ©É®Ãò¡...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/€¦¡ÍÁ¦Á  €þÃ, ¡Äìü÷ §Â , §ÂüÆ, ©É...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/      œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥ÁÆ™Á©Á ¤ÂÁ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¨Í¡Á¨ ±ÂÏýÄ ©Ê¬ÁōÁÅþà ©ÁúÂÖ . þ ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÂœÃë   ¡ÁõÁÅ   œÉ§Áúà  úÁÆ¡...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¡Ã¬ÃÊ™ÁÅ. €§ÁŬÊà €¥Áé     Á...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¥ÁŞçà ±Í¦Á ©Áô§Â €þà €þÂäþÁÅ. ¨...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ˆ¥Ã þÁÏžÁÏ þÄ©Áô þÁþÁÅä ¡Á™ÁōÍþÃ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/€ÂÑ ¡Äìü÷, €ÂÑ €þà ©Â™ÁÅ Â¨Å œÄ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¬Á™Éþ÷ Â ¥ÁƜáËþÁ €žÃ œÁÁŨŜÁÆ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÂþÄ ©Â™ÃÃ úÉ£ÃœÊ þÍýÍìþÊ Â§ÁųÂ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/           œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ 4 ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÁÅžÁ⠨ʞÁÅ, ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊžÁÅ. ¡ÁÁэ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/žÉϏÃÏúÁōͩÁýÏ ‚«ÁÛÏ ©ÁôÏžÂ. þÁ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÄ©Áô žÉϏÃÏúÁōÍþà ¨Ïü ©Áô. €ÏžÁ§...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/first time ‡©Á§ÁÅ úʳ§ÁÅ €þà €™Ã...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÂüÅ þ ±ÂÏýÄ ‚©Áí§Â ÃÏžÁ ©ÁôÏýÅÏ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/           œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ 5 ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ žÉÁӧÍà ©ÁúÃÖÏŸÃ, €¦±ÍœÁÆÏ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¡É®Ãì €¦ÊÏœÁ©Á§ÁÁÆ þčÁÅ Â©Á¨Ã¬Ã...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ŠÁ³Â§Ã ŠÁ™ÁÅ þ ¡Ã§Á먍ʬà þÉýÅÛ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/úÄ ©ÉŸÁ©Â ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊúÊ ©ÁôÏýÅϞ ...
kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÁÆÏ ¨Í þÊþÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþÂä. €¥Áé þÁ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tammu ditoa 01-05

10,560 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tammu ditoa 01-05

 1. 1. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ by sujji_rani@yahoo.co.inŠÁ §ÍüÅ §ÂœÃë £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®ÂòþÁÅ. þÞÁë¨Í œÁ¨Å¡Áô€¨Â žÁÁÓ§ÁÂ ©Ê¬Ã ÁƧÁÅÖþà ±Í¦Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ.¬Á™Áþ÷ Â ©Â™ÁÅ ©ÁúÃÖ œÁ¨Å¡Áô œÍ¬Ã, žÁÁÓ§ÁÂ ©Ê¬Ã, Á®ÁÅì¥ÁƬÁōÁÅþÊ ©Â™ÃžÃ £¦ÁýÁÅ œÄ³Â™ÁÅ. þÊþÁÅ úÁƬà öÁ€þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ Á®ÁÅì œÉ§Áúà þÁþÁÅä úÁƬʬÁ§ÃÃ ýͦ¨Éý÷þ ¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ©Â™ÁÅ þÁþÁÅä €¨Â úÁÆ™Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁýó§Ã. ÃÏžÁÄìþ÷ Â „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨þÁ ©Â™ÃÃ Äì§÷ ÂÁþáÃÏúÃϞà þžÃ. þÁÅ ©Â™ÃžÃÁþáÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÁƨÂþÁþÁÅ €žÍ¨Â €¦±Í¦ÏžÃ. ¥Á§ÃֱͦÁ ÂþÁÅ þÁþÁÅä ©Â™ÁÅ€¨Â úÁƬÁÆà ©ÁôÏýÊ ¨Êúà þÃÏúͩ¨à €þÁä ©Ã«Á¦ÁÏ¥Á§Áúñͦ €¨Â úÁƬÁÆàϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ©Â™Ã žÂþÃä .ÌžÃ⠬ʡÁýÍà ¨Êúà ˆÏýÂë úÁÆ™ÁÁÅϙ €¨Â §Â©Á™Á¥Êþ€þà €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ ©Â™Ã žÂþÃä¨Í¡Á¨ Ã œÍ¬Ê³Â™ÁÅ. þÊþÁÅ £¦ÁýÃ ©ÁúÂÖþÁÅ. ©Â™ÁŨ͡Á¨ ©ÁôþÂä™ÁÅ . ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ Âþà þÁÅ €žÊ¬Äþ÷ ÁŧÁÅà ©Á¬ÁÆàϞÇϜÁ ±Ì™ÁŏÁÅ ©Â™ÃžÃ. €ÏœÁ ‡¨Â¡ÉÏú™ÁÅ €þà ¡ÃúÃÖ Â €¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅàþÂä¦ . ¥Á®Äò
 2. 2. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ŠÁ³Â§Ã úÁƙ¨à €¨Â €þÃ. €ÏœÁ¨Í ©Â™ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ €ÂÑ €þà ¡Ã¨Ãú™ÁÅ. ÿÁ ˆÏýÀþà €ÏžÂ¥ÁÅ €þÁōÁÅþÂä Âþà ˆ¥Ä €þÁ ¨ÊžÁÅ . ©Â™ÁÅ€ÂÑ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖϞ €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ÿÁ ˆÏýà €þÂäþÁÅ .þÊþÁÅ þÃþÁÅä úÁÆ™ÁÁÅϙ ¬Á™ÉþÂÓ ©ÁúÂÖþÁÅ , ³Â§Ä €ÂѢĨ÷ €¦Áê©Â €þÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.ÿÁ ¬Á§Ê €þà ¡ÁÁэÁÅ œÃ§ÃÃ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ Âþà €þÄäˆ©Í ¨ÍúÁþÁ¨Å ©Á¬ÁÅàþÂä¦. ‚þÃä §ÍüŨŠ¡ÁÁÑþÁ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ . ‚¡ÁåýéÁ§ÁÁÅ ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ .‚¡Áôå™ÁÅ €žÍ¨Â ©ÁôÏžÃ. ˆÏýÍ €§ÁãÏ €©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥Á®Äò©Â™Ã ¡ÁÁэÁÅ œÃ§ÃÃ €¨Â ‡ÏžÁōÁÅ ©ÁúÂÖ©Áô §Â €þÂäþÁÅ.þÞÁë¨Í Á®ÁÅì ¥ÁƬÁÅÑþÂäþÁÅ. œÁ¨Å¡Áô Á™Ã¦Á ¡ÉýÃÛ ¨ÊžÁÅ.€¨Â œÍ¬ÁōÁÅþà ©ÁúÂÖþÁÅ. ‹¡Éþ÷ úʬà úÁƬʬÁ§ÃÃ þÁÅ©Áô퀍ÁÑ™Á ÁƧÁÅÖþà ©ÁôþÂä©Áô. €¡ÁåýÃÊ „úÁÖ £¦ÁýÃ©ÁúÃÖÏžÃ. €ÏžÁÅÊ þÄ ¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ³Â§Ä ˆ¥Ä €þÁō͍ÁÅ€þÂä™ÁÅ .‚ÏœÁÄ ˆ¥Ã úÁƳ©Áô§Â €þà €™ÃÂ žË§ÁêÏ úʬÃ. ÿÁ€þÂä™ÁÅ . ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§ÁãÏ ÂþÁýÅÛ ¥ÉÅŽÅÏ ©Ê¬ÁōÁÅþÃÿÁ, þÄ©Áô ÁƧÍÖ™ÁÏ úÁƳÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ . €ÏœÊ þÂ
 3. 3. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/‚ύ ˆ¥ÁþÁä úÁƳ© €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ þ ¥ÉÅŽÅÏ ©Ë¡ÁôúÁƳ™ÁÅ. þÊþÁÅ ¥Á Â¥Áƨŏ ©ÁôÏ™Á™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÃúɱÂàþÁÅ ÂþÄ, Í¡ÁÃÏúÁōͩÁžÁÅâ €þà €þÂä™ÁÅ. ¬Á§Ê€þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ €þÂä™ÁÅ. þÁÅ©Áôí „úÁÖ ±Í¬ÁÆàÏýÊúÁƳÂþÁÅ . €žÃ žÂÏýÍì þÁÅÏúà §Â©Á™ÁÏ úÁƳÂþÁÅ€þÂä™ÁÅ. þÁÅ ýÉÏ«Áþ÷ Â €þáÃÏúÃÏžÃ. ˆ¥Ã úɱÂå¨Í€§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ ÌžÃ⠬ʡÁô ©Â™Ã ©Ë¡Áô €¨Â úÁƬà ƒ©Ã«Á¦ÁÏ ‡©Á§ÃÃ úÉ¡ÁåÁÅ €þà €þÂäþÁÅ.‡ÏžÁōÁÅ €þÂä™ÁÅ. úÉ¡ÃœÊ £ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ €þà €þÂäþÁÅ.¬Á§ÊÂþÄ €ÂÑ ŠÁýà €™ÁÂ¨þà „ÏžÃ. Âþà Í¡ÁÏœÉúÁÅ֍ͩÁôÂ €þà €þÂä™ÁÅ. ˆÏýžÃ €þà €þÂäþÁÅ. €ÂÑþʥÉ ‚ÏœÁ ±Ì™ÁŏÁÓ £¦ÁýÃ „ÏžÃ. þčʥÉ €ÁÑ™Á£ÌÁÑ „Ϟà ‡ÏžÁōÁÅ €¨Â €þà €™ÃÂ™ÁÅ. þÁÅ ©Â™ÁÅ€™ÃÃþÁ ¡ÁëªÁäÃ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ ‡¨Â ‚©Âí¨Í €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ.€¥Á ¦ÁÁϏÁ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä™Á. ¨ÊÁ Â©Â¨þà €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä™Â. þÊþÁÅ ˆ¥Áþà úɱÂå¨Ã ©Â™ÃÃ €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ.ˆ¥Ã úÉ¡ÁåÁÅϙ Â¬Ê¡Áô €¨Â þêÁî£ãϏ Á®ÁÅì¥ÁƬÁÅÑþÂä .
 4. 4. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Â™ÁÅ ¥Á®Äò €ÂÑ ˆÏýÂÑ, úÉ¡Áå™ÁÏ ¨ÊžÁÅ, Í¡ÁÏ©ÁúÃÖϞ €þà €þÂä™ÁÅ . ˆ¥Ã úɱÂå¨Ã €þà €žÃ ™Á©Â®ÁòÃ €žÃ ™Ã¢Áæ§ÉÏý÷ . €žÃ €¨ÂþÊ ©ÁôÏýžà €þÀþÂäþÁÅ . ©Â™ÁÅ €žÊ ‡ÏžÁōÁÅ €¨Â €þà €þÂä™ÁÅ. ˆ¥ÃúɱÂå¨Ã ©Ä™ÃÃ €§ÁãÏ €©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ . þÁÅ©Áôí úÉ¡ÁåÁ ±ÍœÊ€¥ÁéþÁÅ €™ÁŏÁÅœÂþÁÅ ¨Ê €þÂä™ÁÅ. ‚ύÁ ýÉÏ«Áþ÷‡ÁÅÑ©Á¦ÏžÃ. ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ €¥ÁéÃ úÉ¡ÁôœÂ™Ê¥É €þÈžÁþÁä ŠÁýà úÉ¡Ãå ©Ä™Ãþà €¥Áé žÁÁÓ§ÁÃ ©É®ÁòÁÅÏ™ÂúɦÁ Âê¨Ã €þà ¬Á§Ê úÉ¡ÁôœÂþÁÅ Âþà , þÁÅ©Áôí ¥Á®Äò‡©Á§ÃÄ úɱÌåžÁÅâ €þà €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê €þÂä™ÁÅ .‚žÃ ‚¨Â ©Áôϙà €žÃ €¨Â ©ÁôÏýÊ §ÉÏ™ÁÆ Á¨Ã¬ÃþÁ¡Áôå™Ášèì¨Å ¡Áô™Á œÂ§ÁÅ. €ÏžÁÅÊ €¨Â ©Ê§ÁÅ ©Ê§Áŏ „þÂ䦀þà úɱÂåþÁÅ . ƒ §ÉÏ™ÁÆ ‡¨ Á¨Å³Âঠ€þà €þÂä™ÁÅ.þÁÅ €¡Áôå™ÁÅ €§ÁãÏ €¦êϞà ©Ä™ÁÅ þ úÊœÁ €þÄäúÉ¡Ãå¦Áê™ÂþÍà ‚¨Â ¥Á Âý™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™ÃÃ €þÄä¥ÁÅÏžÊ œÉ¨Å¬ÁÅ €þÄä Âþà ‚¡Áôå™Ê¥Ã úɦÁ Âê¨Ã. €ÏžÁ§ÃÃúÉ¡ÁôœÂ™Ê¥É €þà ¤Á¦ÁÏ . ¡É®Ãò €¦þÁ œÁ§ÂíœÁ §ÉÏ™ÁƍÁ¨Å³Âঠ€þà úɱÂåþÁÅ. €žÊ ‡¨Â €þà €™ÃÂžÁÅ. Í¡ÁÏ©ÁúÃÖÏžÃ. ÂÏ Â ¡Á™ÁÅÍ €þà ©Ã¬ÁŏÂÓ €þÂäþÁÅ. (¨Í¡Á¨
 5. 5. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ úɱÂå¨Ã, ©Â™Ã žÃ ¥Á®Äò ‚ÏÍ ³Â§Ã úÁƙ¨þéÁôÏžÃ).©Â™ÁÅ ¬Á§Ê €¥ÁéþÁÅ €™ÃÃ œÉ¨Å¬ÁōÁÅÏý ¨Ê §Ê¡Áô €þÀþÂä™ÁÅ. ‚ύÁ ˆ¥Ã úʳÂà¥ÁÅ œÁ¡ÁåžÁÅ €þà ¨ÊúÍÁƧÁÅÖþÂä. ©Â™Ãþà ¨Êúà ÁƧÍÖ¥Áþà úÉ¡Ãå ±Âë¥Ä¬ÁÅ úʦ.ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á®Äò ‡©Á§ÃÄ úÉ¡ÁåþÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê±Âë¥Ä¬÷ ‡©Á§ÃÄ úÉ¡ÁåþÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ úɱÂ傞à €þé™à žÂþÃä ±Í¦Ïý÷ úʬà žÄÏýÍì ¡É™ÃœÊ €þÃþžÂþÃä ±Í¦Ïý÷ úʬà úÁÆ¡ÃÏúà €¨Â ÌžÃâ¬Ê¡Áô „ÏúÜʀ¡Áôå™ÁÅ ¡Ã¨ì¨Å ¡Áô™ÁœÂ§ÁÅ €þà úɱÂåþÁÅ.©Â™ÁÅ €ÂÑ ˆ¥Ä€þÁōͩÁžÁÅâ. þÁÅ žÄÏýÍì þÁÅÏúà œÉ¨ìÂ üÏÁŧÁŏ©ÁôþÁäžÃ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ Â§ÁÆàÏžÃ.‡ÏžÁōÁÅ €þà €™ÃÂ™ÁÅ.ÿÁ €þà ‡¡Áôå™ÁÅ Â§ÃϞà €þà €™ÃÂ.¥ÉÅþÁä §ÂœÃë þÊþÁÅ „úÁÖ ±Í¦Á™ÂþÍà ¨ÊúÂþÁÅ. €¡Áô™ÁÅ þÄþËýÄ ¡ËÃ ±Í¦ÏžÃ . þÄ ©Ê¨Êì¥É ‚Ϟ úÁƳÂþÊ €žÊþÁÅ©Áôí „úÁÖ ±Í¬ÁōÁÅþÁäžÃ. žÂÏýÍì „þÂä¦. þÊþÁÅ þÁÅ©Áô퀍ÁÑ™Á ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Í €þà ¥É¨ÃìÂ žÂþà žÁÁӧÍà ©É®Ãòú̱ÂðþÁÅ . þÄ ©Ê®ÁÅò ¨Í¡Á¨ÃÃ ©ÁôþÂä¦. €žÃ úÁƬà þÊþÁţœ÷ §ÁÆÏ Ã ±ÍœÊ €žÍ ¨Â €þà ¡ÃÏúÃÏžÃ. žÂþà ¡ËþÁ
 6. 6. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/úÉ¦ê ŠÁ³Â§Ã ©Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁ§ÃÄ ©ÉþÁÁÄ €þÂäþÁÅ. €ÏœÊœÉ¨ìÂ £¦ÁýÃ ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ¤Á¨Ê €þáÃÏúÃϞà . þÊþÁÅ ¥Á®Äò ©ÁúÃÖ þÃþÁÅä úÁŬʬÁ§ÃÃ þÁÅ©Áôí£Í§Âì ¡Á™ÁōÁÅþÂä©Áô. ‚Á þÊþÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ €þÀþÂä™ÁÅ .€¥Áé Â™ÃžÂ €ÏýÊ þÄ©Áô þÁþÁÅä ‡¡Áåýà þÁÅÏúÍúÁƬÁÅàþÂä©Áô €þÁä ¥Á Âý €þÁōÁÅþÂä . €žÂ žÄþÃä ¨Í¡Á¨¡É™ÃœÊ ¡Ã¨ì¨Å ¡Áô™ÁœÂ§ÁÅ . €ÏžÁÅÊ ©Á¬ÁÅàϞà €žÃ€þÂäþÁÅ.€ÏýÊ €žÃ þÄ ¨Í¡Á¨ ¡É™ÃœÊ þčÁÅ ¡Ã¨ì¨Å¡Áô™ÁŜ§ €þà €™ÃÂ™ÁÅ. €©ÁôþÁÅ €þÁäýÅÛ œÁ¨©Áõ±ÂþÁÅ.¥Á§Ã ¥ÉÅþÁä þÄ©Áô žÂÏýÍì ¢ÃϏÁ§÷ð ‡ÏžÁōÁÅ¡ÉýÅۍÁÅþÂä©Áô €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ©Ä™ÃÃ ‡¨Â úɱÂå¨Í €§Áãύ©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ©Ä™Ãþà ©ÌžÁÅâ €ÏýÊ €¥ÁéÁÅ úÉ¡ÁôœÂ™Ê¥É€þà ¤Á¦ÁÏ. ‡¨Â €þà €žÃ þÞÁâ§Á¨Í œÉ¨Ã¦ÁÁÅϙ¡ÉýÅۍÁÅþÂä €þà úɱÂåþÁÅ.þÊþÁÅ þÃþÁÅä ú¨ ³Â§ÁÅì úÁƳÂþÁÅ. €ÁÑ™Á úʦ ¡ÉýÃۧ¬ÁōͩÁ™ÁÏ €þà €þÂä™ÁÅ . þÁÅ ýÉÏ«Áþ÷ ‡ÁÅÑ©Á¦¬Á™Éþ÷ Â ‡ÁÑ™Á €þÂäþÁÅ (þ „žÊâªÁêÏ ‡¡Áôå™ÁÅ €þÃ).©Â™ÁÅ þÄ „úÁÖ ±Í¬ÊžÂþà ¡ËþÁ €þà €þÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ €žÃ
 7. 7. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÂžÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÅ €þà €™ÃÂ. ú¨ ³Â§ÁÅì þÁÅ©Áôí ‚ÁÑ™ÁÁƧÁÅÖþÁä¡Áôå™ÁÅ Áƙ €þà €þÂä™ÁÅ. þÁÅ €¡Áôå™ÁÅ€§ÁãÏ €¦êϞà ©Ä™ÃÃ €þÄä œÉ¨Å¬ÁÅ . þÁþÁÅä ú¨ §ÍüŨþÁÅÏúà €£Ø§ÁÅí úʬÁÅàþÂä™ÁÅ €þà . €¡Áô™ÁÅ €™ÃÂ þčÁÅ‚©ÁþÄä ‡ÏžÁōÁÅ, ‚¡Áôå™ÁÅ Â©Á¨Ã¬ÃϞà úɱÂåþÁŏ¡Á™ÁÅÍ €þà €þÂäþÁÅ. €ÂÑ ¡Äìü÷ ÌžÃ⠬ʡÁô ¥Á ÂýÂì™ÁÅ .¡Äìü÷ €þà €þÂä™ÁÅ. ˆÏýà €þà €þÂäþÁÅ .žÄþÃä ˆ¥ÁÏý§ÁÅ €þà ©Â™Ã žÂþÃä ±Í¦Ïý÷ úʬÁÆà€™ÃÂ™ÁÅ. þÁÅ ¬ÃÁÅÓ €þà ¡ÃÏúÃÏŸÃ. þʥà œÉ¨Å¬ÁÅþĞà þÄÊ œÉ¨Ã¦Á ¨Ã. þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁŸÁÅ €þÃœÁ¡ÃåÏúÁōÁÅþÂä. Âþà ©Â™ÁÅ ±Âìþ÷ Â ¬Á§Ê ¥Á§Ã žÄþÃ䈥ÁÏý§ÁÅ €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ÿÁ €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ ‚žÃ þĞʍž úÉ¡Áôå €ÂÑ ¡Äìü÷ €þà €þÂä™ÁÅ. ©Ä™ÁÅ ©ÁžÃ¨Ê¨Â¨Ê™ÁÅ €þà þčÁÅ ˆ¥Ê¥Ã Â©Â¨Í €þÄä €™ÁŏÁÅ œÁí§ÁÂ .þÁÅ þÞÁë ©Á¬ÁÆàϞà €þà €þÂäþÁÅ. ‚žÊÏýÍ úÉ¡Áôå €þÃ¥Á®Äò þžÂþÃä úÁÆ¡ÃÏúà €™ÃÂ™ÁÅ. þÊþÁÅ ©Â™Ãþà €™ÃÂ‚¡ÁåýéÁ§ÁÁÆ þčÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÂ žÄþÃä ˆ¥ÁÏý§Í. €£žÁâρ™ÁÁÅϙ úÉ¡Áôå €þà €þÂäþÁÅ.
 8. 8. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ Âþà þÄ©Áô ˆ¥Ã úÉ¡ÁôœÂ©Í ©Ãþ¨þà ©ÁôϞáÄìü÷ €ÂÑ ˆ¥ÁÏý§ÁÅ €þà €™ÃÂ™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ úɱÂåþÁÅ‚Á œÁ¡ÁåžÁÅ €þà ¡ÁõÁÅ €þÃ. ‚ύ ˆ¥Ëþ Â©Â¨Â þÊþÁÅ¡Á™ÁōÍþ €þà €™ÃÂ. €ÂÑ ¡Äìü÷ ŠÁѳ§à ¨Ëý÷ ¨Í þÄ¡ÁõÁÅ þà úÁƙ¨þà ©ÁôϞà ¡Äìü÷, úÁÆ¡ÃÏúÁ©Â €þÀ™ÃÂ™ÁÅ . ˆ¥Ã úɱÂå¨Ã ©Ä™ÃÃ §ÂüÅ þÁÅ©Áô ¥Á§Ä‡ÁÅÑ©ÁÂ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä©Áô. €ÁÑþÁÅ €¨Â€™ÁÁÁÆ™ÁžÁÅ. úÁÆ™ÁþÁÆ ©ÁžÁÅâ. ¡Á™ÁÅÍ €þà €þÂäþÁÅ .©Â™ÁÅ ŠÁѳ§à úÁƬÃþ 1000 ³Â§ÁÅì úÁƬÃþÁ ŠÁýʍÁžÂ. þÊþÁÅ þÄ ¡ÁõÁÅþà ¨÷ §É™Ä ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅìúÁƳÂþÁÅ ˆ¥Ä ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ .©Â™ÁÅ žÂþÃä €¨Â €ÏýÆÏýÊ þÁÅ €žÍ¨Â €þáìÁÆàÏžÃ.¥Á®Äò ©ÃþÁ¨þáìÁÆàÏžÃ. ©Â™ÁÅ €ÂÑ ¡Äìü÷ €þÂä™ÁÅ .¬Á§Ê €þà ‚Á œÁ¡ÁåžÁÅ €þà þËýÄ ¨Ê¡Ã ±ÂÏýÄ ÃÏžÁÃ ¨ÂÃúÁÆ¡ÃÏúÂ. þÁÅ ©Â™Ã žÂþÃä úÁƙ¨þà ©ÁôÏžÃ. ÂþǨ €™ÁÂ¨Í €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ©Â™ÁÅ žÂþà ¡ËþÁ úʦ¡ÉýÃÛ ‚¨Â §Â¬ÁÅàÏýÊ ¤Á¨ÊÂ „ÏžÃ. Âþà £¦ÁýÃ ÿÁ¦÷©ÁžÁÅâ €þà €þÂäþÁÅ. §ÂüÅ , úÉ¡ÊåžÃ ©ÃþÁ§Â €¨ÂúʦÁÁÆ™ÁžÁÅ €ÁÑ þÁÅ €¨Â úɦÁêÁÆ™ÁžÁÅ €þà €þÂäþÁÅ.
 9. 9. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þËýÄ ¥ÁƳ³Â. €ÂÑ ¡Äìü÷ ÌžÃ⠬ʡÁô €þà €þÂä™ÁÅ.‚ύ ˆÏýÃ, úÁƳ©ÁôÂ €þÂäþÁÅ.þÄ©Áô Â©Â¨ÏýÊ þžà úÁÆ™ÁÅ. ¡ÁýÅÛÍ €þà ©Â™Ã ¡ÊÏý÷œÉ¬Ê¬Ã €Ï™Á§Êí§÷ ¨ÂÊ¬Ã ©Â™Ã žÂþÃä úÁÆ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ€žÃ úÁÆ™ÁÂþÊ üèÅì ¥ÁÏžÃ. ‡ÏœÁ ±Ì™ÁŏÂÓœÁ¦Á §Á¦êϞà .€¥ÉÂé ˆÏýÂë €žÃ €ÏœÁ ©ÁôϞà €þÀþÂäþÁÅ. ¬Á™ÉþÂÓ þÍýÍì þÁÅÏúà ©ÁúÃÖÏžÃ. ¡ÁýÅۍÌþÃúÁÆ™ÁÅ €þà þ úʦ þà œÄ¬Ã žÂþà ¡ËþÁ ©Ê³Â™ÁÅ. €žÃÁýÃۏ ©Ê™Ã Â ©ÁôÏžÃ. žÄþÃä ˆ¥ÁÏý§ÁÅ €þà €™ÃÂ.€ÏœÊ ©Â™ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ÁŨì, €þÄä úɡʳ™ÁÅ. þÁÅ ýÉÏ«Áþ÷‡ÁÅ©Á €¦êÏžÃ. €žÃ ¡ÁýÅۍÁÅþÂä. þÁÅ ¨Í¡Á¨ ‡¨ÂÍ„ÏžÃ. ˆ¥ÃúɱÂå¨Ã. ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Ã €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.©Â™ÁÅ þ þËýÄ ¡ËÃ ü§Ã¡Ã ¥Á®Äò €ÁÑ™Á úʦ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.€ÁÑ™Á §Â¦Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ÌžÃ⠬ʡÁýÍè͡Á¨ÃÃ ¢ÃϏÁ§÷ þÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ üèÅì ¥ÁÏžÃ. ¨Í¡Á¨ÃÃ±ÍÁþÊ ˆžÍ ¨Â €þáÃÏúÃÏžÃ. €§Ê¦ §ÂüÅ œÄ¬Ê¦ê §Â,€¨Â úʦÉÅžÁÅâ. þÊþÁÅ þÄ €ÁÑ þÁÅ €þà úɱÂå. Âþà ©Â™ÁÅ©Ãþà ¡ÃÏúÁōͩÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¨Í¡Á¨ÃÃ ¡ËÄ €þÂä™ÁÅ .þÁÅ ˆžÍ ¨Â ©ÁôÏžÃ. ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏžÃ. ‚ÏÍ úʦ ¡ËÃ
 10. 10. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/±ÍþÃúÃÖ ¬Á¨ì ¡ËþÁ ©Ê³Â™ÁÅ. þ̍ÁÑ™ÁÏ ±Âë§ÁÅÏ£ÃÏú™ÁŬÁ™Éþ÷ Â €¥Áé ¨ÊúÃϞʥÉ ¬ÁÅüÄØ, ¨ËýÅ ©Ê¬Ê¡Á™ÁōÁÅþÂä§Â €þà ÊÁ ©Ê¬ÃÏžÃ. €ÏœÊ ¬Á™Éþ÷ Â ‚žÁâ§ÁÏžÁÅ¡Áåýà ¡ËÃ ¨ÂÁÅÑþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ . €¥Áé ¥Á®Äò¡Ã¨úÃÏžÃ. ¨Êúà ˆÏýà €þÂäþÁÅ. ¨Ëý÷ €ÏœÂ œÄ¬Ã ¥Á®Äò£É™÷ ¡ËþÁ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ. .‚ύ „ÏžÃ.
 11. 11. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ by sujji_rani@yahoo.co.in€¥Áé £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãò ©ÁúÃÖÏžÃ. ©Â®Áò §ÁÆÏ ¨ÍÃ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬ÁōÁÅÏžÃ. œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬÃþÁ ªÁ£âÏ©ÃþáÃÏúÃÏžÃ. €¥Áé¦Áê €þÁōÁÅþÂä. ÌžÃâ¬Ê¡ÁýÍà €ÂÑ€þÂä™ÁÅ, þ ¡ËþÁ úʦ ©Ê¬Ã. þÁÅ ‚ύ ¨Í¡Á¨ ¤Á¦ÁϏÂþÊ „ÏžÃ. €¥ÁéÁÅ ˆ¥Ëþ ªÁ£Ââ¨Å ©ÃþáÃÏú¦ʥÉ €þÃ.þÊþÁÅ ˆ¥Ä €þÁ¨ÊžÁÅ. ¥Á®Äò €ÂÑ €þà ¡Ã¨ÃúÊ™ÁÅ. €ÂѨʞÁÅ, £ÌÂÑ ¨ÊžÁÅ, ¡Á™ÁÅÍ €þÂäþÁÅ. Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖϞ ,£ÌÁÑ ¨ÊÁ±Í©Á™Á¥Ê¥ÃýÃ, þčÁÅ ¡ÁõÁÅ „Ϟà ÁžÂ, „þÁäžÂþÃä ¨ÊžÁÏýÂ©Ê¥Ä €þÂä™ÁÅ. þÁÅ ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§Ááύ¨ʞÁÅ.©Ä™ÁÅ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆÏýÊ, ¨Í¡Á¨ þÁÏžÁÏ Â„ÏžÃ. ÂþÄ ˆ¥Ã úɱÂå¨Í €§ÁáÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂˆ¥Ã €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ ¥É¨ÃìÂ £ÂìύÉý÷ ¨ÍÃ úʦ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.ˆ¥Ãýà €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ úɦê þ ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ ¡ÉýÃÛ, þËýÄ¡ËþÁÅÏ™Ê §Â¬ÁÆà Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖϞ €þÂä™ÁÅ. þÁÅ ‚ύÁ¨Í¡Á¨ üè ¥ÉÅžÁ¨¦êÏžÃ. ‚Á œÁ¡ÊåýýÅì ¨ÊžÁÅ €þÃ,úÉ¦ê œÄ¬Ã ©Ê³Â. ¨Êúà £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô
 12. 12. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Ê¬ÁōÁÅþÂä. ¨Í¡Á¨ ÁƧÁÅÖþÃ, ©Ê®ÁòÃ ¡Áþà úɱÂå.ÌžÃâ¬Ê¡Áô, ¨Í¡Á¨ÃÃ - £¦ÁýÃÄ ™ÃÏúÂ. Â¬Ê¡ÁýÍÀ¦±Í¦ÏžÃ. ÌÏúÉÏ §Ã¨Â÷𠀦êÏžÃ. þÄ®ÁìœÍÁ™ÁōÁÅÑþÃ, ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁōÁÅþÂä.€ÂÑ, úÁ¨Âì§ÃϞ €þÂäžÁÅ. ˆÏýà ú¨Âì§ÊžÃ €þÂäþÁÅ.‚¡Áôå™ÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ‡ÏžÁōÁÅ ©É®Âò©Áô €þÂä™ÁÅ. þčÁÅúɱÂå¨Â €þÂäþÁÅ. ‚ÏœÁÁÆ úÁ¨Âì§ÃϞ , ¨ÊžÂ €þÂä™ÁÅ.ˆÏýÂë ©ÉŸÁ©Á  ¥Á Âý¨Å, ˆ¥Ãýà úÁ¨Âì§ÊžÃ €þÂäþÁÅ.¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê®ÁÅì ¡ÉýÅۍÁÅþà ™ÃÏú© ¨ÊžÂ €þÂä™ÁÅ. ´Â÷€¦ÊêþÁÅ . ˆ¥ÃýÄ ©ÉŸÁ©Á, ‚ÏœÁ ¡ÁúÃ֏Â, þÊþÁÅ ©ÂžÃ€ÁÑþà €þà œÉ¨Ã¬Ã Áƙ ‚¨Â ¥Á Âý™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ€þÁōÁÅþÃ, ˆ¥Ä €þÁ¨ÊžÁÅ. ©Â™ÁÅ ˆ¥ÃýÃ, úÉ¡Áå©Ê¥ÃýÄ €þÃ,þ ¡ËþÁ ¥Á®Äò úʦ ©Ê³Â™ÁÅ €ÁÑ™Á. þÊþÁÅ úʦ œÄ¬Ã ©Ê³Â.ÂÏ Â ¡Á™ÁōÍÑ €þà úÉ¡Ãå, £Í§Âì ¡Á™ÁōÁÅþÂä.€ÏýÊ €¦±Í¦ÏžÁþÁä ¥Á Âý €þà €þÂä™ÁÅ. ‡ÏžÁōÁŧ€¨Â ¬ÁœÂ¦³Âà©Áô, þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþà , ‚¨Â ¥Á Âý™ÌúÂÖ€þà €þÂäþÁÅ. ˆ¥Ä ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ, ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Ãå¡Á™ÁÅÍ €þÂä™ÁÅ. ˆ¥ÃýÃ, ˆ¥Ã úɱÂå¨Ã €þÂäþÁÅ. þÄ ¡ÁõÁÅ„£ÃçϞà ÁžÂ ‚ϞÂ, €žÃ œÁÃÓϞ €þÂä™ÁÅ. ‹¬ÃþÄ
 13. 13. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©ÉŸÁ©Â, þÃþÁÅä...…§ÁÁÅÏýÊ ©Ãþʨ ¨Ê©Áô €þÃ, öÁ ,œÁÃÓϞà €þÂäþÁÅ, Í¡ÁϏÂ. (¨Í¡Á¨ ‚ύ €¨ÂÁ ³ÂÃœÊ£ÂÁÅϞà €þáìÁÆàÏžÃ) . €žÊ úÉ¡Áå ©ÁúÁÅÖ Â. ¥Á§Ã, þžÂþà ¬ÁϏÁœÃ ˆ¥Ãýà €þà €þÂä™ÁÅ. ˆ¥Ãýà €þà €þÂäþÁÅ.ÿÁÅ, þžà ¨ÊúÃÏžÃ, ¥Á§Ã ˆ¥Ã úʦÁ ¨à €þà €þÂä™ÁÅ. þÊþÁň¥Ã úʦÁ ¨Ã, þÄ ‚¬ÁÛÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ úʬÁÅÍ €þÂäþÁÅ.€¦œÊ þÊþÁÅ úʬÁōÁÅÏýÊ þÁÅ©Áôí úÁƳÂà©Â €þÂä™ÁÅ. §ÂüÆþÁÅ©Áôí þÄ €ÁÑœÍ ¥Á Âý™ÁÅœÁÅþÂä©Áô €þà ¥Á§Áúñ͍ÁÅ€þÂäþÁÅ. £ÌÁÑ ÁŧÃÏúà €ÁÑœÍ ¥Á Âý™ÜÊþʁþÁÏžÁϏ ©ÁôÏýÅϞà €þÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ, ¡Á™ÁṑþÃ, £ÆœÁŨ ©ÉŸÁ©Â €þÂäþÁÅ. €ÂÑ þÃüÏ úÉ¡Áôå, þÊþÁÅ‚¨Â ¥Á ÂýÂ™ÃœÊ þčÁÅ ú¨ ¬Á§ÁžÂÂ „Ϟà ÁžÁÆ€þÂä™ÁÅ. ©ÉŸÁ©Â, ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ €þÂäþÁÅ. ¨ÊÁ±ÍœÊ, þœͥÁ ÂýÂì™ÊžÂþéà ÂžÁÅ €þÂä™ÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÁþÁÅä¡Á™ÁōÍþóÂà©Â ¨ÊžÂ €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê ¡Á™ÁÅÍ ÂþÄ, žÄþìÁϏÁœÊ¥ÃýÍ úÉ¡Ãå ¡Á™ÁÅÍ €þÂä™ÁÅ, ©Â™Ã žÂþÃä úʜè͡ÁýÅۍÁÅþÃ.úÄ ©ÉŸÁ©Â, þʥà œÉ¨Å¬ÁÅ, þÄ ‚¬ÁÛÏ , þÊþÁÅ¡Á™ÁōÁÅÏýÅþÂä €þÂäþÁÅ. €ÂÑ ¡Äìü÷, Â¬Ê¡Áô žÄþÃä
 14. 14. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/™Ã¦Áê©Â €þÃ, þ úʦ œÄ¬Ã ©Â™Ã žÂþà ¡ËþÁ©Ê¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™ÃžÃ ©Ê™ÃÂ §Â™÷ ¨Â ¦Á¦Á §Á¦êÏžÃ.¡ÁýÅۍÁÅþà ©ÁžÃ¨Ê³Â. úÄ, ©ÉŸÁ©Â €þÂäþÁÅ. €ÂÑ, þÁÅ©ÁôíúÁ¨Âì§ÁÅ֍ÁÅþÂä©Áô, ¥Á§Ã þÁÅ Áƙ úÁ¨Âì§ÁÖ©Â €þÂä™ÁÅ.§ÂüÆ, ¡Äìü÷ §Â ©É®ÁÅò , ¬ÁœÂ¦ÏúÁÁÅ €þÂäþÁÅ. ‡ÁљÍÀþÂää™ÁÅ. £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã©É®ÃœÊ, þÁÅ©Áôí ¥É¨ÃÂ ©ÁúÃÖ úÁÆžÂâ¥Áþ - þÊþÁÅ ‡¨Â ìÌýÅۍÁÅÏýÂþÌ €þÂä™ÁÅ.úÄ ©ÉŸÁ©Â , ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ, ©É®ÁÅò €þÂäþÁÅ. ‡ÏžÁōÁÅ þčÁÏœÁªÁë¥Á.þÊþÁÅ þčÁÅ ‚ÁÑ™Ê úÁơóÂàþÁÅ €þà œÁþÁ úʜÜͬÁŨìþà ¡ÁýÅۍÁÅþÃ, ©ÉþÁÄÑ ¥ÁÅÏžÁÅÄ ™ÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ ˆ¥Ã €þÂ¨Í €§ÁáÏ Â¨ÊžÁÅ. £É™÷ ¨ÊÏ¡÷©É¨ÅœÁŧÁÅ¨Í ¥ÁÅÏžÁÅ ‡§Áë Â ÁþáìÁÆàÏžÃ. úÄ ©ÉŸÁ©Â,€¨Â ©É®ÁÅò, £É™÷ ±Â™Á©ÁôœÁÆϞà €þà þÉýÊÛ³Â. €ÏýÊúÁƙ¨þà „ÏžÃ, ÂþÄ þÁÅ ‚ÁÑ™Á Â§Ã±ÍœÊ Äìþ÷úʦÁ™ÁÏ Á«ÁÛ¥Áþà ©É®Áò¥ÁÏýÅþÂä©Áô ÁžÂ. þÁÅ ‚ÁÑ™ÁÂ§ÃœÊ þÄ©Áô Äìþ÷ úʳÂà©Áô. ‚ÁÑ™Á ÌýÅۍÁÅÏýÂþÁÅ €þÃþÃÏúÁÅþà ÌýÅۍÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ ˆ¥Ã úʦÁ Â¨Í €§Ááύ¨ʞÁÅ.
 15. 15. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/‚Á œÁ¡ÊåýýÅì ¨ÊžÁÅ €þÃ, ¨Êúà ©Â™Ãþà §ÁÆÏ £¦ÁýÃþÉýÊÛ¬ÁÆàÏýÊ ¬Á™Áþ÷ Â þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÊ™ÁÅ. €žÃ ýÁÅÑþÁþÁÅ œÁÃ¨ÃÏžÃ. þÁþÁÅä ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ €¨ÂÊ. €žÊ¥ÉÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÆϞà . úÄ ©ÉŸÁ©Â, ©ÁžÁ¨Âë €þà þÉýÊÛ³Â. ¡Äìü÷€ÏýÅþÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÆ €ÏýÆ Í¡ÁϏ þÉýÊÛ³Â.œÍ¦Á™ÁÏ¨Í ¥Á®Äò œÁÃ¨ÃϞà €žÃ þ úʜÍÃ. úÄ €þçÁÆÏ ¨Í þÁÅÏúà £¦ÁýÃ þÉýÊÛ³Â. œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬Ê³Â. ‚ύÁœÁ¡ÁåžÁþÁōÁÅþÂä™Ê¥ÉÂ, ©É®Ãò ÌýÅۍÁÅþà ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ÂÏ Â¡Á™ÁÅÍ €þÃ, þÊþÁÅ ‚ýÅ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ ¡Á™ÁōÁÅþÂä.¥Á®Äò ±ÌžÁÅâþÊä €ÏýÊ 4:30 Ã ¥Á®Äò úʦ ©Ê¬Ê™ÁÅ. þÁťɮÁÁÅ©Á ©ÁúÃÖÏžÃ. úÁþÁÅä¨þà ¡Ã¬ÁÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. úʦœÄ¬Ã©Ê³Â. £ÂìύÉý÷ þÃÏ™Áŏ Á¡ÁôåÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä.©Â™ÁÅ ¥Á®Äò ¥É¨ÃìÂ úʦ ÃëÏžÁþÁÅÏúà ¨Í¡Á¨ÃÃ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.€ÁÑ™ÃþÁÅ쪀 ¥É¨ÃìÂ ¡Ã§Áë¨þà §ÁÅžÁâ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ ±ÌžÁÅâþÊä ‚¨Â úʬÁÆàÏýÊ úçÁŏ „ÏžÃ.€§ÁŬÊà €¥Áé ¨Ê¬ÁÅàϞà €þà úʦ œÄ¬Ã ©Ê¬Ã, ©Â™Ã ©Ë¡Áô¡Á™ÁōÁÅþÂä. €ÂÑ …§ÃÊ §ÁÅžÁÅâœÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ. ¡Äìü÷ §ÂþÁþÁÅä ¡Á™ÁōÍþéÁôí. ¡Äìü÷, §ÂœÃë ¡Á™ÁōÍþéÁí¨ÊžÁÅ,€ÏžÁÅ¨Í þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÃ, ‚¨ÂÏýà ¡Áþà úʦÁÁÆ™ÁžÁÅ€þÂää.
 16. 16. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/©Â™ÁÅ ©ÃþÁÁÅϙ þ þËýÄ¨Í ¥É™Á žÁÁÓ§Á ŽÂ¨ÄþÁÅϙà úʦ©Ê³Â™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÃÃ þ úÁ¨Åì €ÏžÊ¦. ¡Ã¬ÁÁ³ÂÊ™ÁÅ.Í¡ÁÏœÍ úʦ œÄ¬Ã ±Â§Ê³Â. ©ÃþáÃÏúÁōÍÁ©Â €þà Á¬Ã§Â.©Â™ÁÅ ©ÃþÁÁÅϙ þ ¡ËþÁ Â®ÁÅò ©Ê³Â™ÁÅ. €žÃ €ÁÑ™ÁœÁÁŨŜÁÆÏžÃ. þÁÅ ¥É¨ÃìÂ ©Ê™Ã ‡ÁÅÑœÁÆÏžÃ.±ÌžÁÅâþÊä ‚žÃ ˆ¥Ãýà €þà ¥Á®Äò ©Â™Ã Â®ÁÅò œÄ¬Ã ¡ÁÁÑþÁ©Ê³Â. ¡Äìü÷ §Â, ™Ã¬ÁÛ§÷ç úʦÁÁÅ. ¨ÊúÊ ýË¥ÁÅ €¦êϞà €þÃúɱÂå. €¦œÊ þčÁÅ ‚«ÁÛ¥Ê ÂþÄ, €¥Áé ¨Ê¬ÁÅàÏžÁþà ¤Á¦ÁÏœÍ ©ÁžÁÅâ €ÏýÅþÂä©Áô. €ÏœÊþÂ. Âύ÷𠀍ÂÑ €þà £Âœ÷§ÁÆÏ Ã ©É®Ãò ©ÁúÂÖ™ÁÅ. þÁÅ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖÏžÃ.©Â™ÁÅ §ÂÂþÊ, þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ, þ ¡ÉžÂ¨ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ‚úÂÖ™ÁÅ. þÁÅ ¨Í¡Á¨ ‚ύ ©Ê™Ã ‡ÃÑ ±Í¦ÏžÃ. ˆ¥ÃúɦÁê¨Í €§ÁáÏ Â¨ÊžÁÅ. þ £ÂìύÉý÷ œÄ¬Ã, ©Â™Ã ¬ÁÅ¨ì ¡ËþÁþ úÊœÃþà ©Ê¬Ã þ̍ÁÅэÁÅþÂä™ÁÅ. €ÏœÊ €žÃ ¬Á§ÁÅë¥ÁþèÊúÃÏžÃ. úÄ, ©ÉŸÁ©Â , ±ÌžÁÅâþÊä ˆ¥ÃýÂë ƒ ¡Áþà €þà úʦœÄ¬Ê³Â. úÁÆ™ÁÅ, €¥Áé ¨ÊúÊ ýË¥ÁÅ €¦êÏžÃ. ¡Á™ÁÅÍ €þÃúɣŜÁÆ þÊþÁÅ œÃ§ÃÃ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¨Ê©Á™ÁÏ ¨ÊýÅ Â ¨ÊúÂþÁÅ. €¥Áé "þÊþÁÅ¥Á §ÉÑý÷ Ã ©É™ÁÅœÁÅþÂä, ©Â™Ãþà ¨Ê¡Áô, Â¨ÊüÍà ©É®Áò™Â
 17. 17. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/" €þà úÉ¡Ãå ©É®ÃòÏžÃ. þÂþÁä ©É®Ãò¡ÍÁ¦Á ™ÁÅ €¡ÁåýÍÊ.þÁÅ ©Â™Ã žÁÁӧÍà ©É®Áò™ÂþÍà ˆžÍÁ¨Â „ÏžÃ.¬Á§Ê ‚ύÁ ˆ¥Ã úʳÂà¥ÁÅ €þà œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬Ã, ©É®Ãò, Š§Ê¦÷¨Ê©Á§Â €þà úÉ¡Ãå þÊþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®ÂòþÁÅ. þËýÄ œÄ¬Ã©Ê¬Ã, ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÂäþÁÅ. þ ¬Á£Åç €¦±Í¦ÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁҨ €þÃ, Š§Ê¦÷ §ÂüÆ, ÌÏúÉÏ þžà ³Í¡÷ ‚©Áí§Â €þáèÃúÂ.  ©Á¬ÁÅàþÂä €þà ³Í¡÷ œÄ¬ÁōÁÅþÃ, ©ÁúÂÖ™ÁÅ. þÊþÁÅœÁ¨Å¡Áô £¦ÁýÁÅ úʦ ¡ÉýÂÛþÁÅ. ©ÉŸÁ©Á ©Â™Ã žÂþÃä, þÂúÊœÃ¨Í ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ¡ÁýÅۍ͏ÂþÊ €§ÁáÏ €¦êÏžÃ. ©ÁœÃà©ÁžÃ¨Ê³Â, úÄ €þÃ, þ úʦ ¨Í¡Á¨ÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþÂä. œÁ¨Å¡ÁôœÍ¬Ã ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓœÍ €ýÅ œÃ§ÃÃ, £¦ÁýÁÅ±Í €þÂäþÁÅ.þÊþÁÅ þÁÁäÏ Â „þÂäþÁÅ. ¡ÊÏýÄ ¨ÊžÁÅ. £Âë ¨ÊžÁÅ.©ÉþÁÁþÁÅÏúà ¡Ã§Áë¨þÁÅ §ÁÅžÂâ™ÁÅ. ©ÉŸÁ©Â, £¦ÁýÁũɨœÂ©Â ¨ÊžÂ €þÂäþÁÅ. ¬Á£Åç þÊþÁÅ §ÁÅžÁÅâœÂþÁÅ. þčÁň¥Ä ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €þÂä™ÁÅ, þ ¡Ã§Áë¨þÁÅ ¡Ã¬ÁÁÅœÁÆ.€¥ÁéþÁÅ ¡Ã¨Å³ÂàþÁÅ €þÂääþÁÅ. ©Â™ÁÅ €þÂä™ÁÅ "‡©Áí§ÁƨʧÁÅ ‚ÏýÍì. œÁ¨Å¡Áô Á™Ã¦Á ¡ÉýÃÛ ©ÁúÂÖ. ˆ¥Ä ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.‚ýÅ œÃ§ÁŏÁÅ. §ÁÅžÁÅâœÂ" €þÃ. úÄ ±ÌžÁÅâþÊä ©Ä™ÃÃ £Å÷
 18. 18. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/€¦¡ÍÁ¦Á  €þÃ, ¡Äìü÷ §Â , §ÂüÆ, ©É®Ãò¡ÍÁ§Â. ‚ÁÑ™Á£ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ. ‡©Á§Ëþ ©Á³Âà§ÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. €ÏýÊ £É™÷§ÁÆÏ ¨Í £ÂÁÅÏýÅϞ . €¦œÊ §ÂœÃë Ã €ÁÑ™Á úʳÂà ,ÂþÄ ‚ÁÑ™Á ‚¡Áôå™ÁÅ ¬Á£Åç §ÁÆžÃâ ©É®ÁœÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ.¡Äìü÷ €þÂäþÁÅ. ( ¨Í¡Á¨ §ÁÅžÃâÏúÁōÁÅÏýÊ ‡¨Â „ÏýÅϞ̀þà „ÏžÃ. ÂþÄ €™ÁŏÁÅœÊ £ÂÁÅÏ™ÁžÁÅ. ©Â™ÁÏœÁý ©ÂžÊ£¨©ÁÏœÁϏ §ÁÅžÃâœÊ £ÂÁÅÏ™ÁÅþÁÅ €þà „Ϟà ) . úÁÆ™ÁÅ €þà ©Â™Ã žÂþÃä þ ¡Ã§ÁÅžÁŨÊ¬Ã þ̍ÂÑ™ÁÅ. úĈ¥ÃýÂë  ¡ÁþÃ, €þÂäþÁÅ. þÁÅ©Áôí ‚ýÅ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃœÊ ¬Á£Åç§ÁÅžÃâ ©É®Ãò±ÍœÂ. ¨ÊÁ±ÍœÊ ‚¨ÂÊ úʳÂà €þÂä™ÁÅ. ¡Äìü÷ §Â,þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÃ. ‚¨Â úʦÁ™ÁÏ ¤Â©ÁêÏ ÂžÁÅ €þÂäþÁÅ.§ÂœÃë þÄ ¡ÁõÁÅ §ÁÅžÃâœÊ ˆ¥Ä Â¨ÊžÁÅ. ‚¡Áôå™Ê¥ÃýÃ,¬Á£ÅçœÍ §ÁÅžÁÅâœÂþÁÏýÊ ¢Ä¨÷ €©ÁôœÁÅþÂä©Áô. ¡Äìü÷ €ÂÑ€þÂä™ÁÅ. ‚ύÁ ˆ¥Ã úʦÁ Â¨Í €§ÁáÏ Â¨ÊžÁÅ.‚ύ „ÏžÃ.
 19. 19. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥ÁÆ™Á©Á ¤ÂÁÏ by "yamini rani" sujji_rani@yahoo.com©Â™Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ ©Â™Ãþà þÉýÊ۬à ¡ÁÁÑþÁ „þÁä ý©Á¨÷ œÄ¬ÃÁýÅۍÁÅþÂä. þÁþÁÅä ¡Áõ§ÃàÂ úÁƬʳ™ÁÅ þÁÁäϏÂ. ÿÁ€þà €§Ãú™ÁÅ. ©Â™Ãþà £¨©ÁÏœÁϏ £Âœ÷ §ÁÆÏ £ËýÍÃþÉýÊÛ ¡Áë¦ÁœÁÅäÏ úʬÁÆàÏ™ÁÂ ý©Á¨÷ þà ¨ÂÊ³Â™ÁÅ. €žÃÃÏžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. ‚ύÁ ˆ¥Ã úʳÂà¥ÁÅ €þà ©Â™Ãþà €¨ÊþÉýÊÛ³Â. ©Â™ÁÅ ™Í§÷ žÁÁÓ§ÁÃ ©É®Ãòþ úÁþÁÅä ¡ÁýÅۍÁÅþáì͙ÁÅ. €ÂÑ þÄ úÁþÁÅä ‚ÏÂ þ̍ÂѨþà „Ϟà ¡Äìü÷€þà €þÂä™ÁÅ. úà ©ÉŸÁ©Â €þà ©Â™Ãþà þÉýÊ۬à Á™Ã¦Á¡ÉýÊÛ³Â. œÁ¨Å¡Áô ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅÏúÁÅþà ¡ÁõÁÅ ú¨£ÁÅÏžÃ, ‚ύ̍Á³Â§Ã úÁÆ™ÁþĦÁ©Â €þà €þÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã€þÁÁÅϙ ¥É¨ÃìÂ ³ÂäþÁÏ ¥ÁŏÃÏúÁōÁÅþà ý©Á¨÷ÁýÅۍÁÅþà ©ÁúÂÖ .§ÁÆÏ ¨Í œÁ¨Å¡Áô ¡ÁÁÑþÁ þÃÏúÁÅþà „þÂä™ÁÅ . þÊþÁũ™Ãþà Á¥ÁþÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É®ÁòÂþ ©ÉþÁÁ ©Ë¡ÁôþÁÅÏúà ý©Á¨÷ ¨ÂÊ³Â™ÁÅ. ÿÊ ©ÉŸÁ©Â €þà €§ÃúÂ. þÊþÁÅ
 20. 20. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¨Í¡Á¨ ±ÂÏýÄ ©Ê¬ÁōÁÅþà ©ÁúÂÖ . þ ©ÉþÁÁ þÁÅÏúÁÅþÃ¥ÁÅÏžÁ§ÃÃ úÊœÁŨŠ¡ÉýÃÛ ¬Á¨ìþÁÅ þ̍ÂÑ™ÁÅ .(ÿÁÅ¥÷é,öÁ¦Â ©ÁôÏžÃ. ©Â™ÁÅ €¨Â ¡Ã¬ÁÅÑœÁÆÏýÊ). úà ©ÌžÁŨŀþà ÃϞÍà ©ÌϏÁÅþà ý©Á¨÷ Ä¬ÁōÁÅþÂä. €¡Áôå™ÁÅœÁÃ¨ÃϞà ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ. þ ¡Ã§Á먍à ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÆÏžÃ.¨Êúà þÃÏúÁÅþÂä.(€¡Áôå™ÁÅ ¨ÊúÃϞà ©Â™ÃÃ €žÃ. €¨ÂÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÆÏý ¤Á¨Ê ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏžÃ. Âþà €¨Â©Áõ§ÁōÁÅÏýÊ ©Â™ÁÅ ‚ύ ˆ¥Ã úʳÂà™Í €¥É €þà ¤Á¦ÁÏ).©Â™ÁÅ €¨ÂÊ þ̍ÁÅÑ œÁÅþÂä™ÁÅ. ý©Á¨÷ ŠÁ úʜè͡ÁýÅۍÁÅþà ©Â™Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ ‚ÏÍ úʜà œÍ ©Â™ÃþéÉþÁÃÑ þÉýÊÛ³Â. ý©Á¨÷ ÁýÅۍÁÅþà ©É®Áò§Â £¦ýÍà €þÀ§ÃúÂþÁÅ. ŠÁѳ§à þÄ ¡ÁõÁÅ úÁơìÊà úÁƬà ©É¨œÂþÁÅ€þà €þÂä™ÁÅ . ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁŧ þÄ €ÁÑþÁÅ þÊþÁÅ. €¨Â€™ÁÁ™ÁÏ þčÁÅ ¤Â©ÁêÏ ÂžÁŧ €þà €þÂäþÁÅ. €ÏžÁōÂþÄ €ÏœÁý þÄ©Ê ¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê¨Åì ¡ÉýÅۍÁÅþÍɨōÁÅÑÏý©Áô. þÊþÁÅ É¨ÅÁÅœÂþÁŏ . þÁÅ ŠÁÑúÂϬÁÅ ‚©Á©Â. ¥Á®Äò ¥Á®Äò É¨Á¥ÁÏý©Áô €þà €þÂä™ÁÅ.‡ÁÑ™Á þʧÁÅ֍ÁÅþÂä©Áô §Â ‚þÃä £ÆœÁŨŠ. þͧÁÅ œÉ§ÁŬÊàú¨Š£ÆœÁŨÊ. ©É®ÁÅò þÊþÁÅ ™Éë¬÷ð ©Ê¬ÁōÁÅÏý þÁÅ €þÀþÂäþÁÅ.
 21. 21. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÂœÃë ¡ÁõÁÅ œÉ§Áúà úÁÆ¡ÃÏú©Áô. ‚¡Áôå™Ê¥ÉÂúÁÆ¡ÃÏúÁ©Â. ˆÏýà ‚¨Â úʬÁÅàþ©Áô €þà €þÂä™ÁÅ. €¥Áé©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ €¦êÏžÃ. ©É¨Åì . þÊþÁÅ ™Éë¬ÁÅð ©Ê¬ÁōÁÅÏý€þà €ÏýÊ . ©Â™ÁÅ €ÏýÊ þčÁÅ Áƙ £ÆœÁŨŠ©Ãþ¨Ã.¬Á¨Åì þÁ¨ÃåÏúÁōͩ¨à ¡ÁõÁÅ É¨ÃÃÏúÁōͩ¨à €þéÁôÏžÃ.Âþà €¥Áé ©Á¬ÁÅàϞʥÉ €þà ¤Á¦ÁÏ œÍ þÁþÁÅäþÉýÊÛ¬ÁÅàþÂä©Áô €þÁä ¥Á Âý. Âύ÷ð. ¥Á  ¥ÁÏúà €ÁÑ €þÃ¥ÁÅÏŸÁōÁÅ ©ÁúÃÖ œÁ¨ ¡ËþÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ÁýÃۏ ¨ÂÁÅÑþáɞ¨ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ §ÂœÃëÃ þËýÄ ¨Í¡Á¨ ˆ¥Ä©Ê¬Áō͍ÁÅ €þà úÉ¡Ãå ©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ ™Éë¬ÁÅð ©Ê¬ÁōÁÅþéɮÃò ýâÃþ÷ úʳÂþÁÅ.©Â™ÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬà Â¨Êü÷ Ã ©É®Âò™ÁÅ. ¥ÁžÂêÿÁäÏ¡Á™ÁōÁÅþÂä þÞÁë §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ©Â™Ã ¥Á Âý¨Å ÁŧÁÅàÁÅ©Á¬ÁÅàþÂä¦. ýÉÏ«Áþ÷ ¡É§ÃÓ ±ÍœÁÆÏžÃ. §ÂœÃëÃ ˆ¥Ã úʳÂà™Í€þÃ. œÌÏžÁ§ÁÂ §ÂœÃë €©ÃœÊ £ÂÁÅÏ™ÁÅ €þÁ¨ÍúìÁÆàÏýÊ þÞÁë ¡ÁýÊÛ¬ÃϞà . €¥Áé ¨Ê €þà ¨Ê¡ÃÏžÃ. öÁ€þà €¨ÂÊ ¡Á™ÁōÁÅþÂä. ©Â™ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ . €ÂÑ €þÀþÂä™ÁÅ . ˆ¥Ã €þÁ¨ÊžÁÅ. úÉ©Ã žÁÁÓ§Á ÌúÃÖ §ÂœÃëÃ þÞÁë©ÁôÏ™ÁžÁþà ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþÂä©Â €þà ¬Á¨ìþÁÅ ÁýÃۏÂ
 22. 22. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¡Ã¬ÃÊ™ÁÅ. €§ÁŬÊà €¥Áé ÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅàϞʥÉ €þÃþÉ¥ÁéžÃÂ £ËýÍà ©ÁúÊÖ³Â.§ÂœÃë Ã ¤Íüþ¨Š€¦±Í¦Á ¦. €¥Áé, þÂþÂä ©Â®Áò§ÁÆÏ ¨ÌÃ ©É®Ãò ±Í¦Á §ÁÅ. þÊþÁÅ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ©ÁúÃÖ¡Á™ÁōÁÅþÂä. ©Â™ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. Á™Ã¦Á ¡ÉýÊ۬à ©ÁúÃÖ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¥É¨ÃìÂ úʦ ¡Ã§Áë ¡ËþÁ ©Ê¬Ã §Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ.ˆÏýÂë ˆ¥Ã úʬÁÅàþÁä©Áô €þà €™ÃÂþÁÅ . œÉ¨Ã¦ÁýÊìžÂ þÄ ¡Ã§Áë§Â¬ÁÅàþÂä €þà €þÂä™ÁÅ.¬Á§Êì ¡Á™ÁÅÍ €þà €þÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅþ ¡ËþÁ ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ˆÏýÂë ¨Ê €þà ¡ÁÁэÁÅ œÍ³ÂþÁÅ.þÄ©Ê ÁžÂ ¡Á™ÁōͥÁþÂä©Áô . €ÏžÁÅÊ ¡Á™ÁōÁÅþÂä.‡ÏžÁōÁÅ œÍ¬Ê¬ÁÅàþÂä©Áô €þà €þÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ¡Á™ÁōͥÁþÁäžÃ þ ¡ËþÁ ÂžÁÅ. £É™÷ ¡ËþÁ ÂÏ Â ¡Á™Áṑþà €þÂäþÁÅ.úÉ©Ã žÁÁÓ§Á ÌúÃÖ ¥É¨ÃìÂ ¡ÁõÁÅ ¨Í üèÂ ¨ÊžÂ ˆÏýÍÂÏ Â ¡Á™ÁōͥÁÏýÅþÂä©Áô €þà ¬Á¨ì ¡ËþÁ úʦ ©Ê¬Ã±Â¥ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.þÊþÁÅ ©Â™Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ ‚þÃä £ÆœÁÅ¥Á Âý¨Å ‡ÁÑ™Á þʧÁÅ֍ÁÅþÁä©Áô §Â €þà €™ÃÊþÁÅ.£ÆœÁŨʥà ¥Á ÂýÂì™ÊþÁÅ. ÁÅžÁâ, ¡ÁõÁÅ, ¬Á¨Åì ¥ÉÅ™ÁÝ ‚©Ã£ÆœÁŨÂ. £Í™Ä ¨Í ±Â§÷Ûð ‚©Ã €þà €þÂä™ÁÅ. þÄ©Áô ¥Á§Ä
 23. 23. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¥ÁŞçà ±Í¦Á ©Áô§Â €þà €þÂäþÁÅ. ¨ÊÁ±ÍœÊ ‚ÏœÁ ¡ÁúÃ֏ÂþÂœÍþà ¥Á ÂýÂì™ÁŜ© €þÂä. €©ÁôþÁÅ. ¥ÁŞçà ±Í¦Á ÂþÁÅ.Â©Â¨ÏýÊ úÁÆ™ÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ Áƙ ¥ÁŞçà ±Í¦ÏžÃ €þé™à ¥ÉÅ™ÁÝ £ËýÍà œÄ¬Ã úÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ .þÊþÁÅ žÂþÃä úÁƬÈÏýÂë €žÃ ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊúÊ ©ÁôÏýÅϞ €þà €™ÃÂþÁÅ .ÿÁ þÄ©Áô ¡ÁÁÑþÁ ©ÁôÏýÊ ¨Ê©ÁÁ úÁ¬ÁÅàÏžÂ. €ÏžÁōʊÁѳ§à žÁþà Ã ¡Áþà úÊ¡Áå©Â þÄ žÁƨ œÄ§ÁÅœÁÅϞà €þÀþÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁŧ þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÃ. ¡É®Ãò Â¨ÊžÁÅþÁÅ. ‚¨ÂÏýà ¡ÁþÁŨŠúʬÁà©÷ ‚ύÁ ˆ¥ÁþÂä ©ÁôϞ €þÀþÂäþÁÅ. , ˆ¥Ä ¡Á§Âí ¨ÊžÁÅ . ˆ¥ËœÁÅÏžÃ. þÄ ¡ÁõÁōà ¥ÉÅ™ÁÝ Â©Â¨Ã, þ ¥ÉÅ™ÁÝ Ã þÄ ¡ÁõÁÅ Â©Â¨Ã €ÏœÊ€þÂä™ÁÅ. €ÏýÊ ˆ¥Ã úÊžÂâ¥Áþà §Â þÄ „žÊâªÁêÏ. ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ.ŠÁÑ ³Â§Ã žÉϏÃúÁÅ ÁÅϞ¥Áþà €þà €þÂä™ÁÅ. ‹§ÃþÄþÃþÁÅä ‚¨Â …§ÁōÁÅÏýÊ €ÏœÁ ¡Áþà úʬÊýýÅì „þÂä©Áô §Â.þÊþÁÅ ©É®Ãò €¥Á Âé ©Â®Áò §ÁÆÏ ¨Í ¡Á™ÁōÁÅÏý €þÀþÂäþÁÅ.‚žÊ ¥Á§Ã þÄ©Áô žÉϏÃúÁōͩÁô. ¥Á®Äò žÉϏÃúÁōÁÅþʩ®ÁþÁÅ ™Ã¬ÁÛ§÷ç ‡ÏžÁōÁÅ úʳÂà©Áô . ÂÏ Â ‚ÁÑ™Á¡Á™ÁōÌþà Â¬Ê¡Áô þÁÏžÂþÃä €þÁŤÁ©ÃÏúÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ.
 24. 24. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ˆ¥Ã þÁÏžÁÏ þÄ©Áô þÁþÁÅä ¡Á™ÁōÍþéÁí©Â €þà €þÂäþÁÅ.þÄ©Áô ¡Á™ÁōÍ. þÊþÁÅ þÄ ¡ÁõÁÅ¨Í Â¬Ê¡Áô þ ¬ÁÅ¨ì ¡ÉýÃۜĬʳÂà €þà €þÂä™ÁÅ .©ÌžÁÅâ§Â €¨ÂÏýà ¡Áþà úʦÁ ÁÆ™ÁžÁÅ€þà €þÂäþÁÅ . žÄþÃä úÁÆ™ÁÅ €þà ©Â™ÁÅ ¬ÁŨìþà þÂúÊœÃ¨Í ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ÁýÃۏ §Â™÷ ¨Â œÁ¦Á §ËÏžÃ. žÂþÃäÂ¬Áà ©ÉþÁÃÑ €þÂäþÁÅ. ‡§ÁëÂ þÁÅþÁäÂ Ê¡÷ ¨Â ¥ÁÅÏŸÁÅÑ©ÁúÃÖÏžÃ. öÁ €þÂä™ÁÅ. ˆ¥Á¦ÏžÃ €þà €þÂäþÁÅ. öÁ¦Â©ÁôϞà €þà €þÂä™ÁÅ.(þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ©Ä™Ãþà Â¬Ê¡Áô ‚¨ÂÁÌýÊÛ¬Êà, Â§ÁÅ֍ÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅÏý™ÁÅ . þÊþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆύÁÅ ©É®Ãò ¡ÁõÁÅ É¨ÅÁÅÑþà ¡Á™ÁōͩÁúÁÅÖ €þÁōÁÅþà )¥Á®Äò ŠÁÑ ³Â§Ã ©ÉþÁÄÑ ¥ÁÅÏžÁÅÄ €þÂäþÁÅ. öÁ €þÃþ ¬Á¨ì ¡ËþÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ˆ¥Ã úʬÁÅàþÁä©Ê ¨Ïü €þÀþÂä™ÁÅ .(´Â÷ €¦Á ÂêþÁÅ. ˆÏýà ©Ä™ÁÅ ‚¨Â €ÏýÅþÂä™ÁÅ€þÃ).úʦ €¨ÂÊ ©ÁôÏžÃ. ˆ¥Ã €þÁ ¨ÊžÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÁÅúÉ©Ã žÁÁÓ§Á ¥É¨ÃìÂ ƒ-¡Áþà úʬÁōÁÅþÊý¡Áôå™ÁÅ , ¨ÏüÂ¥ÁÅϙ €þà œÃýÅۍÁÅÏýÊ ¤Á¨ÊÂ ©ÁôÏýÅÏžÃ. þÄ©Áô ÁÆ™ÂþÁþÁÅä œÃýÅÛ €þà €þÂä™ÁÅ. ‚Á ú¨ŠþÄ©Ê úʬÁōÍ. þÊþÁÅ¡Á™ÁōÁÅÏý €þà ©ÁžÃ¨Ê³Â.
 25. 25. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/€ÂÑ ¡Äìü÷, €ÂÑ €þà ©Â™ÁÅ Â¨Å œÄ¬Ã þ ¡ËþÁ©Ê³Â™ÁÅ. €žÃ þ Á™ÁÅ¡Áô ¡ËþÁ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÆÏžÃ. ‚ÁœÁ¡ÊýÅÛ ¨ÊžÁÅ €þà ¬Á§Ê ü§ÁŏÁÅ. ™Ã³Âà €þà €ýōÁžÃ¨ÃÏúà ¥Á®Äò ¡ÁýÅۍÁÅþà ™ÃÏúÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ.¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ úʦ ©Ê¬Ã £ÂÂ ±Â¥Ã þËýÄ ¡ËÃ ¨ÂÃ ¡ÁõÁÅ¡ËþÁ §ÁÅžÁÅâ œÁÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ ¨Í¡Á¨ £ÂÂ žÁƨ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÃ. ÌÏúÉÏ ²Â¬÷Û ¡ÉÏúÂþÁÅ .öÁ €þà €ÏœÁœÌÏžÁ§ÊÏýÃ. Â§Ã±ÍœÂžÃ. ¥É®ÃòÂ ÂþæÁê©Ê ¨Ïü¥ÁÅÏ™Â. þÄ ¡ÁõÁÅþà ÁōÁѨŠžÉϏ €þà €þÂä™ÁÅ .ˆÏýÂë  ¥Á Âý¨Å €þà €ÏýÊ þÁþÁÆä žÉϏÁþĦÁýÊìžÁÅ .ÁþĬÁÏ ÁōÁѨþÂä žÉϏÁŜ¦ʥÉ €þà €þÂä™ÁÅ .¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÆ þÄ €ÁÑþà ÁōÁѨ úÊœÁžÉϏÃúÁōͥÁÏý© €þà €þÂäþÁÅ. €ÂÑ €¦œÊ ˆÏýà þÄ¡ÁõÁÅ þà þÁÅ úÁÆ¡ÃÏúÁÅ, žÉϏÁÅœÂþÊ €ÏýÊ ©ÌžÁÅâ€Ïý©Áô. þÄ©Áô €¬Á¨Å €ÁÑ©ÊþÂ. €ÁÑ©ËœÊ ±Â¡ÁÏœÁ¥ÁÅé™ÁÅ €þà žÉϏÃúÁōÁÅÏýžà €þà €þÂä™ÁÅ. €¦œÊþĞà þÄ©Ê úʬÁÅÍ €þà ©ÁžÃ¨Ê¬Ã €ýÅ þÉýÊÛ³Â. €ÂÑ ¡Äìü÷€þà ¥Á®Äò žÁÁӧÍà ©ÁúÂÖ™ÁÅ . ˆÏýà ˆ¥Ã Â©Â¨Ã €þÀþÂäþÁÅ. Â¬Ê¡Áô ™Ã¦Áê©Â €þÂä™ÁÅ. ¨ÊžÁÅ þÊþÁŁ™Ã¦ÁêþÁÅ €þà Á®ÁÅì ¥ÁƬÁōÁÅþÂä.
 26. 26. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¬Á™Éþ÷ Â ¥ÁƜáËþÁ €žÃ œÁÁŨŜÁÆÏýÊ ˆÏý €þÍÁ®ÁÅì œÉ§ÃúÂ. ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ öÁ €þà þͧÁÅ œÉ§Áúà , þÍýÍìÃþÉýÊ۬ʙÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþÄ ©Â™Ã Â®Áì ÃÏžÁ ¡ÉýÃÛ ¡ËÄÃÏžÁÄ …ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ úçʬÃÏžÃ. €ýÆ ‚ýƁþÃ, úÊœÁŨŠ£ËýÃ ¨ÂÃ þÉýÊÛ³Â. (©Ä™Ãþà …§ÁōÁÅÏýÊ©ÁžÃ¨Ê¨Â ¨Ê™ÁÅ €þÃ). ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÁÅÏžÁōÄ,©ÉþÁÄÑ ™ÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. Âύ÷𠀍ÂÑ, þÄ¡ÁõÁÅ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ €þà ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ‚ύÍúʦ œÄ¬Ã, ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ ¡ÉýÃÛ §Â¬ÁÆà, ¥É¨ÃìÂ œÁþÁ ©Ê®Áìþè͡Á¨ÃÃ þÉýÂÛ™ÁÅ. ™ÃÏúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. öÁ, ÿÁÆ€ÏýÆ þÊþÁÅ ©Â™Ã žÂþÃä ™Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ.€¨Â ÌžÃâ¬Ê¡Áô ™ÃÏúÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÁÅ €¦±Í¦ÏžÃ€þÁÂ Â¬Áà ¬Äå™÷ ¡ÉÏúÁ§Â €þà €þÂäþÁÅ. , ‹ Ê, þÂ¥ÁÅžÁÅ⨠¨Ïü €þÃ, Â¬Áà ©ÊÁÏ ¡ÉÏú™ÁÅ. úçÁÅë¥ÁþÃ¥ÁÅŽÏ ¡Ë ¡Á™ÃÏžÃ. ˆ¥Ãý €þà úÁƬÊà ©Â™Ã üÏÁŧÁÅ .©ÉŸÁ©Á Â§ÁŬÁÅàþÂä €þà úÉ¡ÁåúÁÅ֏ €þà €þÂäþÁÅ. Â¬Áàþà úÁÆ™ÁÅ €ÂÑ, £ÂÁÅÏýÅϞà €þà ¥ÁōÁÅÑ ¡ËþÁ¡Á™ÃþÁ žÂþÃä þ ¡ÉžÁ©ÃÃ €ÏýÃÏú™ÁÅ. úÄ €þà €þÂäþÁÅ.€žÃ þ¨ōÁÁÅ þÃÏžÃ. §ÁÅúà ¥ÁÏúÏ €þáÃÏúÃÏžÃ,
 27. 27. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÂþÄ ©Â™ÃÃ úÉ£ÃœÊ þÍýÍìþÊ Â§ÁųÂà €Ïý™Áþà ˆ¥Ä€þÁ¨ÊžÁÅ. ©Â™ÁÅ €¨Ê ¬Äå™÷ œÍ ™Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. þ ¬Á¨Åì¡ÄÁÅœÁÅþÂä¦ €þà þ úÊœÃœÍ ©ÂýÃþà þ̍ÁÅэÁÅþÂä.þÁÅ úÉ¡Áå ©ÁúÁÅÖ ÁžÂ €ÂÑ, þÊþÁÅ þ̍ÁÅќ €þÂύ̍Á úʦ þ ¬ÁþÁÅä¡ËþÁ ©Ê¬Ã þ̍ÁÑ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ ¬Á¥ÁéÂ „ÏžÃ. Á®ÁÅì ¥ÁƬÁōÁÅþÂä. €ÂÑ¡ÁõÁÅ¨Í ¬Á¥ÁéÂ „ÏžÂ. ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÛþ ‚ύ ¬Á¥ÁéÂ„ÏýÅϞà €þà €þÂäžÁÅ. ÿÁ, €þà ¥ÁƨÏà þÊþÁō§ÊÖ¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ. §Á³Â¨Å ©ÁúÊֳ¦, ÿÁÅÏ , öÁ , €þÃ,€¦±Í¦ÏžÃ þÁÅ €þÂäþÁÅ. œÁþÁ ©Ê®ÁÅì œÄ¬Ê¬Ã, ©ÂýÍÀÏýÃþÁ üÏÁŧÁÅ þÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÁÅ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖÏžÃ.‚ύÁ ú¨Š¡Á™ÁōÁÅϞ¥Á  €þà €þÂäþÁÅ.öÁ, ¬Á§Ê €þÃ, þ ¡ÁõÁšˍà ©ÌϏà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ, þ¨ōÁ¨Í¡Á¨ÃÑ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ ‡¨ÂÍ €¦êÏžÃ. œÄ¦Á§Â €þáˍà ¨ÂÊ³Â. þËýÄ ÃÏžÁÃ ¨ÂÁÅÑþÂäþÁÅ. ¤Á¨Ê „ϞÀÂÑ, þÄ ¡ÁõÁÅ þÁÅœÁÆÏýÊ €þÂä™ÁÅ. ¨Êúà £Âœ÷ §ÁÆύà ©É®Ãò Á™ÁōÁÅÑþà ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ. ©Â™ÃÃ úɱÂå,¨Êúà ©É®Ãò Á™ÁōÁÅÑþà ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁÅÍ €þÃ. ÌžÃâ¬Ê¡ÁýÍÃþÞÁë ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. ( ‚ύ „ÏžÃ) .
 28. 28. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ 4 ©Á ¤ÂÁÏ by "yamini rani" sujji_rani@yahoo.com§ÂœÃë 2 €¦±Ì¦ÏžÁþÁōÁÅÏýÂ. €¡Áôå™ÁÅ ¥Á®Äì ¨ÊúÃþÁýÅÛ „þÂä™ÁÅ. þÊþÁţͧÂì ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ .þ ¡ËþÁ Â¨Å ©Ê³Â™ÁÅ. þÁÅ ¥É¨ÅÁ©Á ©ÁúÃÖÏžÃ.Âþà ˆ¥Ã €þÁÁÅϙ €¨ÂÊ ¡Á™ÁōÁÅþÂä. €ÂÑ €þà ¡Ã¨Ãú™ÁÅ .ˆ¥Ã€þÁ¨ÊžÁÅ. ©Â™Ã žÃ þ ¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ œÁÁŨŜÁÆϞà ÁýÃۏ .¡ÁÁэÁÅü§ÃÂ™ÁÅ þ þËýÄ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã ¡Ã§Áë¨þÁÅ þåç™ÁÅ .þÁÅ þ ¡ÊÏýĈ¥ËϞà €þà ¨ÍúÁþÁ ©ÁúÃÖÏžÃ. §ÂœÃë ©Ã¡Ãå ¥Á®Äì ©Ê¬ÁōͨʞʥÉ €þÀþÁōÁÅþÂä. ¥Á®Äì þ ¡ËþÁ Â¨Å ©Ê³Â™ÁÅ. €žÃ þÁÅ direct ÂœÁÁŨŜÁÆÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ €þÁōÁÅþÂä ©Â™ÁÅ žÂþÃä £¦ÁýÁÅ œÄ³Â™ÁÅ €þÃ.ÌÏúÉÏ ¡ËÃ ¨Êú™ÁÅ. ¥Á®Äì žÂþÃä þÉýÂÛ™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁêþÁ €žÃ©É¨ìýÊìžÁÅ .€ÂÑ €þà ¡Ã¨Ãú™ÁÅ .ˆ¥Ä €þÁ ¨ÊžÁÅ .¨Ê©Á ©Â þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃϞà €þà €þÂä™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ÿÁ¦÷ ˆÏýÂë þ ¡ËþÁˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô €þà €þÂäþÁÅ. ˆ¥Ä ¨ÊŸÁÅ Â¬Áà þÄ ¡Ã§Áë¨þÁÅ ©É™Á¨Åå úʦ€þà €þÂä™ÁÅ. ‡ÏžÁōÁÅ €þÂäþÁÅ. ÿÁ þÄ ÁÅžÁâ žÉϏÁŞ¥ÁÅ €þà ¨ÏüÂúʦÁ©Â €þà €þÂä™ÁÅ.ˆÏýÂë  ¥Á Âý¨Å €©Ã, ÿÁ €¨Â ¡ÁÁэÁÅ ü§ÁŏÁÅ€þà €þÂäþÁÅ .€ÂÑ ¡Äìü÷ þÄ ÁÅžÁâ ¨Í ŠÁÑ ³Â§Ã ¡ÉýÃÛ úÁƳÂà €þÀþÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ. þÁÅ £§ÁÅ©Áô €©ÁôœÁÅþÂä©Áô. ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁÅÍ €þÀþÂäþÁÅ.¡ÁÁÑþÁ ¡Á™ÁōÁÅÏýÂ. ÁÅžÁâ ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÉýÛþóÂà©Â úÁ¡Áôå €þÃúÉ©Ã žÁÁÓ§Á €þÂä™ÁÅ.úÄ ©ÉŸÁ©Â úÉ¡ÃœÊ ©Ãþ¨à ¡ÁÁэÁÅ ü§ÁŏÁÅœÁ¥ÁÅé™ÁÆ €þà €þÂäþÁÅ . œÁ¥ÁÅé™ÁÆ €þà €ÏœÁ ¡Êë¥ÁÂ €ÏýÅþÂä©Â.€¨ÂÊ ƒ œÁ¥ÁÅé™Áōà ŠÁÑ ³Â§Ã úÂþÁÅð ‚©ÁíúÁÅÖ ÁžÂ. þÄ ÁÅžÁâ ˆ¥Ä€§ÃÃ ±ÍžÁÅ ¨Ê. žÂþÍà guarantee þžÃ. þÄ ÁÅžÁâÁÅ þ ÁÅžÁâ ‚³ÂàþÁÅ€þà €þÂä™ÁÅ.
 29. 29. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ÁÅžÁ⠨ʞÁÅ, ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊžÁÅ. ¡ÁÁэÁÅ ü§ÁŏÁÅ. žÁÅþÁä ±ÍœÁŨ þ ¡ËþÁ¡Á™ÁōÁÅþÂä©Áô. þÁÅ þÄ £§ÁÅ©Áô ¥É¦Á™ÁÏ úÊœÁ ÂžÁÅ. ¨Ê €þà €þÂäþÁÅ.¬Á§Ê þÄ©Áô þ ¡ËþÁ ¡Á™ÁōÁÅÏý©Â. ÁÅžÁ⠜ɧÁúÁōÁÅþÃ. þÊþÁÅ þÃþÁÅä¥É³ÂàþÁÅ. ÃϞà þÁÅÏúà þÄ ÁÅžÁâ žÉϏÁÅœÂþÁÅ. ¬Á§Ê þ €þà €þÂä™ÁÅ.¬ÁœÂ¦ÏúÁÁÅ §Â ¨Ê. ÃÏžÁ €›ÃÃ ±ÍœÁÅþÂä¦. þÌ¡Ãå ©Ê¬ÁÆàÏžÃ. Â¨Ã¡Ä¨Å֍ͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂä. ¡Äìü÷ §Â. ¡ÁÁэÁÅ ü§ÁÁ §Â €ÏýÊ ©ÃþÁÁÅϙ©™à úÊœÁŨþÁÅ þ ¥ÁÅÏžÁ§Á ©Ë¡Áô ¬Á¨ì ¡ËþÁ ÁÅ œÉúÂÖ™ÁÅ .¬Á¨ìþÁšìÁōÁÅ œÁÆ þ ¡ËþÁ €¨Ê ©ÁõÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅžÁ⠨͍éɨì™ÁÏ ÁÅžÁ§ÁÁ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨þÁÅ §Â¬ÁōÁÅÏýÆ ÃϞÍà ©É¨ÃìÏžÃ.ÁÅžÁ⠨͍à ©É¨ÅœÁÆϞà €þÁōÌþà €¨ÂÊ ©ÁõÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê¨Í ¡ËÃ ÃϞÍà ©É¨ÅœÁÆÏžÃ. ˆ¥Ã „þÂä©Ê þ Á¬Ã ¨ÏüÂþÄ ¡ÁõÁÅ ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡þÃä ³Â§ÁÅì žÉϏÃþ œÁþéà œÄ§ÁžÊ. Š¬Ê¦÷ ¨ÏüÂþÄ ÁÅžÁâ þ¨þà ©ÁôÏžÊ. ¡ÁõÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ŠÁÑ ³Â§Ã žÉϏÃÏúÁōͩʨÏüÂ. þÄ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©ÁúÊÖ¬Á§ÃÃ experience ©Á¬ÁÅàÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ £ÂÂþÄ ¥ÉŏÁřÍà ¬ÁÅŽÂþÃä ‚©ÁíúÁÅÖ. €þÄä þʧáóÂàþÁÅ €ÏýÊ ©ÃþÁ©Áô þÄ€¥Áéþà žÉϏÂ. ÁÅžÁâ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ ¬Á¥ÁéÂ „þÁäžÂ ¨Ïü ˆ¥Ã €þÁýÊìžÁÅ. ˆ¥Ã ¡É™ÁÅœÁÅþÂä©Ê þÄ ¡ÁõÁÅ Ã ÁÅžÁ⨍Ä, ‚ÏœÁ Á¬Ã Â „þÂä¦. þÄ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©ÄýÃþà úÁƬÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‚Á þÃþÁÅä ©ÌžÁ¨ÁÅϙ §ÂœÃë¡ÁÁ¨Å €þÁä œÊ™Â ¨ÊÁÅϙ þÃþÁÅä žÉϏÁÅœÁÆþÊ ©ÁôÏý™ÁÅ. þÄ €¥Á Â釨 žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÊ ¡ÁôýÂÛ©Í þÊ. žÂþà ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ. öÁ öÁ ¨Ïü þďÁÅžÁâþÁÅ ÁŧÂë¨Å žÉϏÂ. ˆ¥ÁÅþÁä¦Ê þÄ ÁÅžÁâ¨Å €þà ¡ÃúÃÖ Â¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.ˆÏýÂë  ¥Á Âý¨Å. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ. þ €¥Á Âé þÄ €¥Á Âé ŠÁýÊ ÁžÂ‡ÏžÁōÁÅ §Â €¨Â œÃ™ÁÅœÁÅþÂä©Áô €þà €þÂäþÁÅ. €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁŜ €Ïýʍ͡ÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. þÄ ÁÅžÁâ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ Í¡ÁÏ §Â¨ÊžÁÅ €ÏýÊ ÁÅžÁâ
 30. 30. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/žÉϏÃÏúÁōͩÁýÏ ‚«ÁÛÏ ©ÁôÏžÂ. þÁÅ úɱÌåúÁÅÖ ÁžÂ ¨Ïü þ ÁÅžÁâžÉϏÁ§Â €þà €þÂä™ÁÅ.(þÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í §Á³Â¨Å ©Áõ§ÁÅœÁÅþÂä¦ ©Â™Ã ¥Á Âý¨Å ©ÃÏýÆÏýʩ™à ¡ËþÁ ‡ÃÑ žÉϏ¨þÁäÏœÁ Á¬Ã ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ . ©Â™Ã ¥Á ÂýÂì™Ê£ÆœÁŨŠ‚ύ ©Ãþ¨þà ©ÁôÏžÃ. ©Â™Ã ¥Á Âý¨Ã úʬÁÛ¨ÄžÉϏÃÏúÁōͩÁ¨¥ÁÅ¨Í „þÁäÏœÁ Á¬Ã ¡É§ÃÃ±Í¦ÏžÃ. ‡¨Â úÉ¡ÁåþÁÅ.úÉ¡ÃœÊ žÉϏÁŜ €Ïý™ÁÅ).calm Â ©ÁôÏýÊ doubt ©Á¬ÁÅàϞà €þà €¨ ˆ¥Ã ÂžÁŧ þÄ©Áô žÉϏʞÃþ ÁÅžÁâþÁÅ ÂžÁÅ. œÌ™Á¨þà €ÏžÁÅÊ ©Áõ§ÁōÁÅþÂä €þà ¥Á ÂýþÁÅ¥Á §Ê֬à úɱÂåþÁÅ. €ÂÑ ¡Äìü÷ ŠÁÑ ³Â§Ã þÄ ÁÅžÁâ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÛþ€þà €þÂä™ÁÅ . þ ¡ËþÁ €¨ÂÊ ©ÁõÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ ¬Á¨ìþÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ.¥ÁÅÏžÁ§Á ÁÏý ©ÉþÁÁ ú¨ úÃþÁäÂ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €žÃ úçÏà ±ÍœÁÅÏžÃþĞà ¡É™ÃœÊ. ‚¡Áôå™ÁÅ þčÁÅ ¨Í¡Á¨ÃÃ £¦ÁýÃ žÂþÃä ¨Í¡Á¨ ¡É™ÁÅœÁÅþÁýÊÛ©ÁôϞà ÁžÂ. ‚Á žÂÏýÍì ¡É™ÁœÂ ˆÏžÃ. €¨ÂÊ ©ÁõÃ Â§ÁÅÖÍ €þÀþÂäþÁÅ .þÄ ¡Áþà ‚¡Áôå™ÁÅ ÂžÁÅ. ‚ÏýÍì ‡©Á§ÁÅ ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ úÉ¡ÁôœÂ , þÁ¬Ã ¡ÁõÁŨ §Âþà €þà €þÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã úʳÂà©Áô§Â €þà €™ÃÂ. þÄ ÁÅžÁâ¡ÁõÁÅ ¬Á¨Åì þͧÁÅ €þÄä žÉϏÁÅœÂþÊ ©ÌžÁ¨ÁÅϙ €þà €þÂä™ÁÅ.¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÃ. þÁþÁÅä þÄ©Áô €¨Â úʦÁ ÁÆ™ÁžÁÅ. ¡É®Ã쀦ÊÏœÁ ©Á§ÁÁÅ þÊþÁÅ €¨ÂÏýà ¡ÁþÁŨŠúʦÏúÁō͍ÁÆ™ÁžÁÅ . €ÏýÊ ¡É®Ã쀦þÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÂœÍ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏý© þ ¡ÁõÁŨ §Â›Ã €þÀ™ÃÊ™ÁÅ. úÉ¡ÊåÏœÁ ©Á§ÁÁÅ þÄ©Áô €¨ÂÏýà ¡ÁþÁŨŠˆ¥Ã úʦÉÅžÁÅâ. ‚¡Áôå™ÁōÂþÄ œÌÏžÁ§ÁÂ €þà €þÂäþÁÅ.¡ÁõÁÅ¨Í üè ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÂ. úÉ¡Áôå.¡ÁõÁÅ ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁŜ þ ¡ÁõÁŨ ¨Ïü €þà €þÂä™ÁÅ. ˆÏýÂë¨Ïü €ÏýÊ ˆÏýÍ œÉ¨Å³Â þčÁÅ €þà €þÁäþÁÅ. þÄ©Áô ¢Ä¨÷ €©ÁôœÁÅþÂä©Â.
 31. 31. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÄ©Áô žÉϏÃÏúÁōÍþà ¨Ïü ©Áô. €ÏžÁ§ÁÆ ‡©Á™ÃœÍ þËþ žÉϏÃÏúÁōÁÅþèÏü ¨Å €¦œÊ þÄ©Áô €ÏžÁ§ÃÄ Á¬Ã ‡ÃÑÏúÊ ¨Ïü ©Áô, þ ¡ÁõÁŨ§Â›Ã €þà €þÂä™ÁÅ. ¡ÁõÁŨ §Â›Ã ˆÏýÂë þÁÅ ©ÁôϞà ŠÁýÊ ¡ÁõÁňžÍ ú¨ ©ÁôþÂä¦ €þÁäýÅÛ €ÏýÅþÂä©Áô .þčÁÅ ©ÁôþÁäžÃ ŠÁý¦þ €žÃ 1000 œÍ ¬Á¥Á ÂþÁÏ. €¦þ þčÁÅ ¡ÁõÁŨ§Â›Ã €þÁä ¡Ê§ÁÅ correct Â set €©ÁôœÁÅÏžÃ. ‚Á þÁÅÏúà þÃþÁÅä ‚¨ÂÊ¡Ã¨Å³ÂàþÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ .¬Á§Ê §Â þ ¥ÉÅ™Áݨ §ÂüÅ €þà €þÂäþÁÅ. Âύ÷ð€¨Â ¡Ã¨Å©Áô €þà ¥É™Á ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÄ þÍýà ¨ÍþÁÅÏúà €¨Â£ÆœÁŨŠ©Á¬Êà ¤Á¨Ê ©ÁôÏýÅÏžÃ, þÄ þÍýÃ¨Í þ ¬ÁŨì. ¨Ïü ‚¨Â¥Á ÂýÂì™ÃœÊ þčÁÅ Â©Á¨Ã¬ÃϞà ‚¬ÁàþÊ, þÄ €¥Áéþà žÉϏ €þà €þÂä™ÁÅ.ÿÁ¦÷ €¥Áé þÁÅ œÃýÌÛžÁÅâ. þÄ Â©Á¨¬ÃþÁþÃä þÁþÁÅä œÃýÅÛ. €¥Áé žÁÁӧÍéɨìÁÅ . þÄ©Áô þÊþÁÅ ¡ÁôýÃÛϞà  ¡ÁõÁÅ ¨Í þÁÅÏúÊ €ÏžÁÅÊ  ¡ÁõÁÅ þÁŏÁŧÁÅà œÉúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä þ ÁÅžÁ⨠¨ÏüÂ. €¦þ €¨Â €þÁÂþÊ þÊþÁűͦ žÉϏÁÅœÁÅþÂä €þÁäýÅÛ ¢Ä¨÷ €©ÁôœÁÅþÁä©ÊÏýÃ.¬Á§Ê ‚Á  topic ¥ÁƬʦ. œÁí§ÁÂ Â§ÁÅÖÍ þÁÅ þÞÁë ©Á¬ÁÆàÏžÃ.€ÂÑ þÃþÁÅä ŠÁýà €™ÁÂ¨Ã. €™ÁÁþ €þà €þÂä™ÁÅ. ˆÏýÃ. €¥Áé þÃþÁÅäþÄ©Áô €¥Áéþà £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ¡Ã¨Å¬ÁÅàÏý§ÁÅ. ˆ¥Ã úʳÂà§Ê ¨Í¡Á¨ ¥Ä§ÁÅ€þà €™ÃÂ™ÁÅ .€žÃ þčÁÅ €©Á¬Á§Á¥Á Â. ™Á ©Â¨Åì €¦þ ‡þÍä ¡ÁþÁŨũÁôÏý¦ €þà €þÂäþÁÅ. ‹ÿ÷ €ÏýÊ ŠÁ§ÃÃ ŠÁ§ÁÅ É¨ÅÁÅÏý§Â. úÄ©ÉŸÁ©Â œÁ¨ÏýÅ ±Í¦Á™ÂþÍà ¡Ã¨Å³Âà¥ÁÅ. €©ÁôþÁÅ þÄ ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ ÿ˧÷ð þÇ©Á§ÁÅ «Ê©÷ úʳÂà§ÁÅ, €¥Áé úʬÁÅàϞ . öÁ þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©ÁúÃÖ «Ê©÷ úʬñ͜™ÁÅ. þÊþÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ þčÁÅ «Ê©÷ úʦÁ ¨ÊžÁÅ ÁžÂ €þà €þÂä™ÁÅ. €ÏýÊþÄ©Áô þ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ©Â €þà €þÂäþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÄ ¡ËþÁ ¡Á™ÁōÁÅϞà þÊþʍÁžÂ, €ÏžÁōÁÅ þÄ ¥ÉŏÁÅ™Ãþà þÊþÊ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ þÊþÊ úʬÁōÁÅÏýÂþÁÅ€þÂäþÁÅ.
 32. 32. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/first time ‡©Á§ÁÅ úʳ§ÁÅ €þà €™ÃÂ™ÁÅ .þÊþÊ úʬÁōÁÅþÂä. þčÁÅ ‡¨œÉ¨Å¬ÁÅ €ÁÑ™Á «Ê©÷ úʬÁōͩÁ¨Ã €þà €™ÃÂ™ÁÅ. €¥ÁéÃ œÁ¨ÏýÅ ±Í¬Ã¬Á£Åç ¡É™ÁÅœÁÆÏýÊ €ÁÑ™Á þÁÅþÁäÂ ©ÁôÏžÃ. €¥ÁéþÁÅ €™ÃÂ þÁÅ‚ÁÑ™Á ¢Áô¨÷ì Â ÿ˧÷ð ©ÁôþÂä¦ €þà €¡Áôå™ÁÅ úÉ¡ÃåϞà «Ê©÷ úʦÁ ¨à €þÃ.€¨Â œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. úÁƳ© €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÄ©Áô úÁƳ©Áô Âþà þÁÅúÁÆ¡ÃÏúÁ¨ÊžÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ. œÁ¡Áôå §Â €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÄ©ÁôúÁÆ™ÁÁÆ™ÁžÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. €ÂÑ ¡Äìü÷ ŠÁѳ§à úÁÆ¡ÃÏúÁ©Â €¥ÁéžÃ‡¨Â ©ÁôÏýÂžÍ úÁƙ¨þà ©ÁôϞà €þà €™ÃÂ™ÁÅ . ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ úÉ¡ÃåϞéÃþÂä©Â €¥Áé žÃ þÄ©Áô úÁÆ™Á ÁÆ™ÁžÁÅ. úÂþÁÅð ©ÁôÏýÊ úɱÂà¨Ê €¡Áôå™ÁÅúÁÆžÁÅâ©Áô Âþà ‚¡Áôå™ÁÅ þčÁÅ €¦±ÍœÁÆÏžÂ, ‚ύ ¨ÊžÂ €þà €þÂäþÁÅþÁÅ tension ‡ÁÅÑ©Ë.€ÏýÊ þčÁÅ ¨Í¡Á¨ £ÂÂ §Á³Â¨Å ©Áõ§ÁÅœÁÅþÂä¦Á  €þà Â¬Ê¡Áô ©ÁõÃÌžÃâÂ ¨Êúà ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁêþÁ ÁÅ þÉýÂÛ™ÁÅ. €ÏœÊ ©Â™ÃžÃ Â§Ã±Í¦ÏžÃ.Â§ÃþÁ §Á¬ÁÏ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê þÁÅÏúà ÃϞÍà ¡ÁõÁÅ ©Á§ÁÁÆ ©Á¬ÁÆàÏžÃ.©Â™ÁÅ ¨Êúà ¡ÁÁэÁÅ ü§ÃÂ™ÁÅ §Á³ÂþÃä úÊœÃœÍ ¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ §Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ.©Ê¨Åì ÃϞÍà ±ÍþÃúÃÖ ¡ÁõÁÅ Ã þÃÏúà €ÁÑ™Á ©ÁôþÁä §Á¬ÁÏ œÄ¬Ã¡Ã§Áë¨þÁÅ ©É™Á¨Åå úʬà ÁÅžÁ⠨͡Á¨ÃÃ ©Ê¨Åþà þÉýÂÛ™ÁÅ. ˆÏýà  ¡ÃúÃÖ¡Áþà þčÁÅ Â§ÃÏŸÃ Â calm Â ¡Á™ÁōÍ. €žÃ úçÏà ±ÍœÁÅϞà þÄ¢ÃϏÁ§÷ £¦ÁýÃ œÄ¬Ê¦Á §Ä úÄ¨Ä þÌ¡Ãå Ä ©ÁôϞà §Â ,œÄ¬Ê¦ €þÀþÂäþÁÅ.ŠÁѳ§à žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÊ þÌ¡Ãå ©ÁôÏ™ÁžÊ €ÂÑ €ÏžÁÅÊ ŠÁѳ§ÞÉϏÁÅœÂþÊ ¨Ïü €ÏýÊ ©ÃþÁ©Áô €þà €þÂä™ÁÅ . ÃϞÍà ¡ËÃ¥ÁÆ™Áų§ÁÅì €þʬÁ§ÃÃ þÁÅ þÌ¡Ãå ‡ÁÅÑ©ËÏžÃ. ©Ê¨Å þà ¨ÂÊ³Â.¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ €ÏœÂ ©Â™Ã §Á¬ÁÏ ©ÁôÏžÃ. €žÃ þËýÄ Ã €ÏýŜžà €þà Š§Ê¦
 33. 33. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÂüÅ þ ±ÂÏýÄ ‚©Áí§Â ÃÏžÁ ©ÁôÏýÅϞà €þà €þÂäþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝúčÁÅœÊ ‚³Âà €þà €þÂä™ÁÅ .úÄ ˆÏýÂë €žÃ ‚©Áôí €þà €ÏýÊ .þÊþÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅþÂä þÊ ¨Ïü þÄ ±ÂÏýÄ €þÂä™ÁÅ. ‡ÏžÁōÁÅ €ÏýÊ . þÄ ±ÂÏýÄ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊúÊ ©ÁôÏýÅÏžÊ €ÏžÁÅÊ þÄ©Áô þ™Âë¦Á§÷©Ê¬ÁÅÍ €þà €þÂä™ÁÅ.ˆžÍ ŠÁýà ‚©Áôí €þà €þÂäþÁÅ ™Âë¦Á§÷ ‚úÂÖ™ÁÅ.€žÃ ¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ ©Ê¬ÁōÁÅþà ©É¨ìÃ¨Â œÃ§ÃÂþÁÅ. ©Â™Ã ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ.©Â™Ã ¬ÁŨì úÃþÁäÂ €¦±Í¦ÏžÃ. €þÃä £Ï™Á £ÆœÁŨŠ¡ÃúÃÖ úʬÁÛ¨œÍþÁÅ ¨Í¡Á¨ ú¨ §ÂüÅœÁÆÏžÃ. ‚Á œÁ¡ÁåžÁÅ.©É®Ãì É¨ÅÍѩ¨Ã.œÁýÅۍͨÊþÁÅ ƒ œÂ¡ÁÏ €þà ¥É®ÃìÂ ¨Êúà £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É¨Ââ¥ÁÅ €þãə÷ ÃϞÍà žÃÃ ™Í§÷ ©Ë¡Áô þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ©ÉþÁÁ þÁÅϙà ÁýÃۏ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ .©ÌžÁ¨§Â €þà €þÂäþÁÅ.£Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãì þÄ ¢ÃϏÁ§÷ðþà ‡ÏžÁōÁÅ þÌ¡ÃåÏúÁōÁÅÏý©Ê. þÊþÁÅ ‚ÁÑ™Ê Â§Ãå³Âà €þà þÂ¥ÁÅÏžÁ§Á ©Ë¡Áô ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ý̦¨Éý÷ Ã §Â €þà úɱÂåþÁÅ. ©ÃþÁÁÅϙ þËýĨʱ™ÁÅ .ˆ¥ÁÅÏžÊ þÄ ¡ÁõÁÅ €ÂÑ €þà €ÁÑ™Á ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅüèéÏžÃ. ÿÁÅ €þÂäþÁÅ. ¡ÁÁэÁÅ ü§ÃÃ úʦ ¡ÉýÃÛ §Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. þÁũ™ÁÅ úʬÊà £ÂÁÅÏýÅϞà ÁžÂ €þà €¨ÂÊ þÃÏúÁÅþÂä. ¨Ïü þÊþÁÅ¢ÃϏÁ§÷ð œÍ žÉϏÁÅœÊ ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏýÅÏžÁþà þÃÏúÁÅþÂä©Áô ÁžÂ. þÂ¥ÉÅ™ÁÝ ¡É™ÃœÊ ‚ύ ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏýÅÏžÊ €þà €þÂä™ÁÅ. ÃϞÍÍÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ €ÁÑ™Á ¥Á®Äì ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. „¥÷é €þà €þÂäþÁÅ .‚ύ „ÏžÃ.
 34. 34. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ 5 ©Á ¤ÂÁÏ by "yamini rani" sujji_rani@yahoo.com€ÂÑ ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôϞ ¡ÁõÁÅ¨Í €þà þ¨ÍÁ ¨Í¡Á¨ÃÃ þÉýÂÛ™ÁÅ .ÿÁÅÏ€þà œÄ¬Ê¦ ¢ÃϏÁ§÷𠁙ÃÏúÁÅ ú¨Š€þà €þÂäþÁÅ .þ¨ÍÁ ¡É™ÃœÊ ¡Ã¨ì¨Å¡ÁôýÛ§Ê ¨ÏüÂ. €ÏžÁō þÍÁÏœÁ ¤Á¦ÁÏ. þÄ þÍýÍì þ ¬ÁŨì . ¡É®Ãì ÂÂþÊ¥ÉŏÁřÍà ©Ã¬Áà§ÂÁÅ ¡Á§ÃúÃþÁýÅÛ ¡ÁõÁÅ œÉ§Áúà žÉϏÁÅ €þà €Ïý§ÁÅ.œÁ¥ÁřÍà ŠÁѳ§à ‚©Áí©Â €ÏýÊ ‚©ÁíýÊìžÁÅ. þÄ ÁÅžÁâþÁÅ Â™ÃžÁ¨ÅžÉϏ €þà €þÂä™ÁÅ. ‚þÃä £ÆœÁŨŠ‡ÁÑ™Á þʧÂÖ©Áô §Â €þà €™ÃÂþÁÅ .þ £Å÷ð ¨Í ÌþÃä £Å÷ð ©ÁôÏý¦ ©ÂýÃþà úÁžÁÅ©Áô. €¡Áôå™ÁŜɨŬÁÅàÏžÃ. ‡¨Â þʧÁÅ֍ÁÅþÂä €þÁä ¬ÁϏÁœÃ. €¦þ þÊþÁÅ £ÆœÁŨŜÙÁÅœÁÆÏý þčÁÅ ¬Á¥ÁéÂ ¡ÁõÁÅ¨Í §Á³Â¨Å ©Áõ§ÁÅœÁÅþÂä¦ ÁžÂ €þÀþÂä™ÁÅ. úà €žÊ¥Ä ÂžÁŧ €þà €þÂäþÁÅ.þ ¡ÁõÁÅ¨Í 3¢ÃϏÁ§÷ð þÉýÂÛ™ÁÅ. öÁ¦Â ©ÁôÏžÃ. ™Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ ÃϞÍġˍÄ. ¬Á¥ÁéÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÂä. Â¬Ê¡Áô €¨ÂÊ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ©ÉþÁÂ¨¡Ã§Áë¨þÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ . þÁÅ ‚ύÁ þÁÅÏúÁÅþÊ ‹¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ. Š§Ê¦§ÂüÅ Á§Â þÊþÁÅ þÃÏúͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂä €þà €þÂäþÁÅ. €¦œÊ £É™÷ ¡ËþÁ¡Á™ÁÅÍ €ÂÑ €þà ¨Êúà þÁþÁÅä £É™÷ ¡ËÃ œÄ¬ÁōÁÅ ©É¨Âì™ÁÅ . þÊþÁÅ¡Á™ÁōÁÅþÂä. þËýÄ ¥ÉÅœÁàÏ ¡ËÃ ¨Ê±Â™ÁÅ . þ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÁÅÖþà ¥Á®Äì3¢ÃϏÁ§÷ð þÉýÂÛ™ÁÅ. þÁÅ öÁ¦Â ©ÁôÏžÃ. Â¬Áà ¬Äå™÷ ¡ÉÏúÁ§Â €þÀþÂäþÁÅ. ¬Á§Ê €þà ¬Äå™÷ ¡ÉÏú™ÁÅ. ¬Á¨Åì ¡ÄÁÅœÁÅþÁä¦. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨũÂýà ¡ËþÁ ©Ê¬Ã þ̍ÁÅÑ ÁÅÏýÅþÂä . €žÃ úÁƬà €ÂÑ ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁÁþ€þà ‚ÏÍ úʦ œÄ¬Ã þ úʦ ü§Ã¡Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥ÁÅúÍÁ þà þÁ¨ÅåœÁÆ¢ÃϏÁ§÷ð þà ™Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ .
 35. 35. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/þÁÅ žÉÁӧÍà ©ÁúÃÖÏŸÃ, €¦±ÍœÁÆϞà €þà €þÂäþÁÅ. Â§ÁÖ©Ê €þÀ¨ÂÊ ©Áõ±Â™ÁÅ. €¦±Í¦ÏžÃ. öÁ¦Â ©ÁôϞà .§Á³Â¨Å £¦ÁýÃ ©ÁúÂÖ¦.þ¨ÍÁ œÍ þÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ .úÄ ©ÉŸÁ©Â €þà þÉýÊÛ³Â. þčÁÅ ¡Ã¨ì¨Å ¡Áôýۧʈ¥Ä ÂžÁÅ ÁÅ €þà ¥Á®Äì þ¨ÍÁ €ÁÑ™Á ¡ÉýÃÛ þÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ¡ËþÁ¨Í¡Á¨ €ÏœÂ §Á³ÂþÃä þʳ™ÁÅ. €¦±Í¦ÏžÂ ‚ύ ˆ¥ÁþÂä ©ÁôÏžÂþÁ™ÂþÍà €þà €™ÃÂ . ¥Á®Äì Â§ÁÅÖÍ©Ê þÁŜ €þà €þÂä™ÁÅ. þÁ©Áôí©ÁúÃÖÏŸÃ .þÁ©Êí¬Ã ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ €þà þÊþÁÅ ©Ê¨Åì Á™ÁōÁÅÑþà ©Á³Âà €þÃúÉ¡Ãå £Âœ÷ §ÁÆÏ ÁÅ ©É®Ãì Á™ÁōÁÅÑþà ©ÁúÂÖþÁÅ. £É™÷ ¡ËþÁ £ýۨŨʍÁÅϙ ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¨Ê ´Â§÷Û ©Ê¬ÁōÁÅþà ¡Á™ÁÅÍ €þà úÉ¡Ãå þÊþÁÅ¡Á™ÁōÁÅþÂä. €ÂÑ €þà ¡Ã¨Ãú™ÁÅ . þËýÄ ‡ÏžÁÅÊ þčÁÅ ©Ã¡Êå¦Á©Â €þà €þÂä™ÁÅ. ‚¡ÁåýéÁ§ÁÁÆ úÁƬÃÏžÃþÃϞà ¬Á§Ã±Í¨ÊžÂ €þà €þÂäþÁÅ . €žÃ ÂžÁÂÑ þčÁÅ £ýۨŨʍÁÅϙ ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅϞ¥Áþà Í§ÃÁ ¡Äìü÷ €ÂÑ€þà €þÂä™ÁÅ. œÁ§ÂíœÁ €žÃ þ žÂÏýÍì ¡ÉýÂۨà €þáìÁÅàϞà €ÏœÊ þ €þÀþÂäþÁÅ. ±Âë¥Ä¬÷ þÊþÁÅ ¡ÉýÛþÁÅ ŠÁѳ§à ¡Äìü÷ €ÂÑ €þà €þÂä™ÁÅ.±Â¡ÁÏ €þà ¡ÃÏúÃÏžÃ. ¬Á§Ê €þà þËýÄ ©Ã¡Êå³Â. ÁýÃۏΏèÃúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. Â¨Å ©Ê¬Ã ¡É®Ãì €¦þÁ ¥Ä ¦ÁþÁ ‚¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþáÁ™ÁōÁÅÏý™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ ‚¡Áåýà þÁÅÏúà þčÁÅ ýËëþÃϏ÷ ‚¬ÁÅàþÂä €þÀþÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ ¨Êþ͙ ˆÏý ¥Á Âý¨Å. ú¨Š.‚ύÁ þÁþÁÅä ©ÁžÃ¨Ã¡Á™ÁÅÍ €þà €þÂäþÁÅ.úÉ©Ã¨Í €Á©Ê ¨Ïü þÃþÁÅä žÉϏÁÅœÁÅþÁäýÅÛ ¢Ä¨÷ €©ÁôœÁÅþÂä©Áô¡ÁýÅۍÁÅÏýÊ €þà ‚ύ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¥ÉÅŽÏ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ‚¬ÁÆà¡ÉžÂ¨þÁÅ þÍýÍìÃ œÄ¬ÁōÁÅþà ¬Á¡Áå§ÃÏú™ÁÅ.þÁÅ ¤Á¦ÁϏ ©ÁôϞà ©Â™ÁÅþ žÂÏýÍìÃ ‡ÁÑ™Á þÉýÊÛ³Âà™Í €þÃ. €ÏžÁÅÊ ©Â™ÃÃ úɱÂåþÁÅ ‚Áú¨Š§Â ¡Äìü÷ . ‚Á ¡Á™ÁōÁÅϞ¥ÁÅ. €¡Áôå™Â þ ¡É®Ãì €©ÁýÊìžÁÅ ÁžÂ.
 36. 36. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/¡É®Ãì €¦ÊÏœÁ©Á§ÁÁÆ þčÁÅ Â©Á¨Ã¬ÃþÁþÃä ³Â§ÁÅì þÁþÁÅä ‚¨Â¡ÁýÅۍÁÅÏžÁÅ©Áô Âþà €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê Âþà ‚¡Áôå™ÁÅ þÄ©Áô ‚¨ÂÊ þÞÁë±Í.þÊþÁÅ þÃþÁÅä ‚¨Â ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà þÞÁë ±ÍœÂþÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ . ‚ÁœÁ¡ÊåýÅÛ ¨ÊžÁÅ €þà úʦ ÃϞÍà ¡ÉýÃÛ ©Â™Ã žÂþÃä ¡ËÃ ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê±ÌýÛ¨ ¥ÁŸÁê ©Áôϙʨ ¡ÉýÂÛþÁÅ. €žÃ £Ì™ÁÅݍÁÅ œÁÁŨŜÁÆÏžÃ. €ÂÑ þÄ¡ÁõÁŨ͍à ©É¨ÅàÏžÁþà ¤Á¦Á¥Á  €þà €™ÃÊ™ÁÅ. ˆ¥É ¥ÁÅÏžÁÅ üÁëœÁà€þà ‚Á ¡Á™ÁōÁÅϞ¥Á  €þÂäþÁÅ. ‚žÁâ§ÁÏ ŠÁ§Ãþà ŠÁ§ÁύΏèÃÏúÁōÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ.€©ÁôþÂë þčÁÅ þ ¡ËþÁ ‚þÃä Í§ÃÁ¨Å ‡ÏžÁōÁŧ €þà €™ÃÂþÁÅ . þĞʥÉÅžÁýà ¡ÁõÁÅ þÊþÁÅ úÁƬÃϞà žÂþÃä ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÊ ú¨Šþ ¥ÉÅ™ÁݬÁ§ÁÅë ¥Áþà ¨Ê¬ÁÅàÏžÃ. ‚ύ ‡þÍä ÁŸÁ¨Å úÁžÃ©ÂþÁÅ. €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅžÉϏÃÏúÁōͩÁ™ÁÏ. ©ÂýÃþà úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁäÌžÃâ þÄ ¡ËþÁ Í§ÃÁ¨Å ¡É§ÃÃ±ÍœÁÅþÂä¦. þÄ©Áô þ ¡Ãë¦Á¥ËþÁ þ ¡ÁõÁŨ ¨Ïü¨ §Âþà ©Ã €þÃ. €ÂÑþÁÏýÊ ¥ÁÅÏžÁŏ þÄ©Áô ‡©Á§Ã žÁþÂä ¥ÉÅ™ÁÝ úÁƳ© €þà €™ÃÂ™ÁÅ. öÁúÁƳÂþÁÅ §Â €þà €þÂäþÁÅ. ‡©Á§ÃžÃ€þÂä™ÁÅ. §Í™÷ ¡ËþÁ ©Á¬ÁÅàÏýÊ ÌÏœÁ¥ÁϞà „úÁÖ ±Í¬ÁÆàÏýÊ úÁƳÂþÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. €ÏœÊþ ‚ύ ˆ¥ËþÁ©ÁôþÂä¦Á  €þà €™ÃÂ™ÁÅ. €ÏýÊ ˆÏýÂë .þÂþÁä žÃ Âþà ˆ¥ÁþÂä úÁƬʩ€þÃ. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊþÍ™Â.‡ÏžÁōÁÅ þÊþÁÅ ‡þÍä ³Â§ÁÅì þÂþÁä ™Áë¦Á§÷ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅÏýÊ ÁþáÃÏúÃÏŸÃ.€¨ÂÊ þčÁÅ ÁþáÃÏúÞʥÉ €þà €™ÃÂþÁÅ. ¡Äìü÷ €ÂÑ úÉ¡Áå©Â.úÁƳÂþÁÅ þÄ¨ÂÊ ™Âë¦Á§÷ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆÏýÊ ÁþáÃÏúÃÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ ˆ¥ÁþáÃþÃúÃÏžÊ þčÁÅ žÉϏÃÏúÁōͩ¨à €þáÃÏúÃϞ €þà ¡Ã§Áë ¡ËþÁ Ã¨Â™ÁÅ.ÿÁ¦÷ ˆÏýÂë  ¡Áþà þÁÅ ˆ¥Ã €þà ¡ÃÏúÁ¨ÊžÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. þÄ©Áô ‚žÃúÉ¡Áå©Áô Âþà ±Íþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÂÁÅϙ ‚ύ ‡©Á§ÃžËþ þčÁÅœÁÃ¨ÃϞ €þà €™ÃÂ™ÁÅ. öÁ £¬÷ ú¨ ³Â§ÁÅì œÁÃ¨Ê¦ Âþà €ÏžÁŨÍ
 37. 37. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/ŠÁ³Â§Ã ŠÁ™ÁÅ þ ¡Ã§Á먍ʬà þÉýÅÛœÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™ÃžÃ £ÂÂ ¨ÊúÃþÁýÅÛ„ÏžÃ. þÊþÁÅ ÌÏúÁÏ ¥ÁÅÏžÁ¨ÃÃ ü§ÃÂþÁÅ. €¦þ ©Â™ÁÅ ¥Á®Äì¥ÁÅÏžÁ¨ÃÃ ü§ÃÃ ¥Á§Ä ¥Á®Äì œÁÃ¨Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ.€žÃ ¬Á™Éþ÷ Â ŠÁ³Â§Ã þ¡çÁë¨ ¥ÁŸÁꨍà ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏžÃ. þÁÅ ¤Á¦ÁÏ €¦ÏžÃ. ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É¨ÃìϞ€þà .©É¨ÃìϞ . ¨ÊžÁÅ. þÄ©Áô þ ¡ËþÁ £ýۨŠ¨ÊÁÅϙ ¡Á™ÁōÁÅÏýÊ ©É¨ìϞé™à žÃ ™Éë¬÷ð ¡ËþÁ ‡¨Â ©É¨ÅàÏžÃ. ©Â™ÁÅ ¥Á®Äì ÌÏúÁÏ ©ÉþÁÁÃ €þÁÂþÊ©ÉþÁÃÑ úʦ ¡ÉýÃÛ úÁƬÁōÁÅþÂä. €žÃ ™Éë¬÷ð ÌÏúÁÏ ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É¨ÃìÏžÃ.žÂþÃä ¬Á§Ã úʬÁōÁÅÏýÅÏýÊ ©Â™ÁÅ úÉ©Ã žÁÁÓ§Á ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É¨ì¨ÊžÁÅúÂþÁÅð ‚³Âà©Â ¨Í¡Á¨ÃÃ ¡É™ÁœÂþÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ. ©Â™Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ¬Ä§Ã¦Á¬÷ Â úÁƳÂþÁÅ. €ÏœÊ ©Â™ÁÅ ¤Á¦Á ¡Á™ÂݙʥÉ ˆ¥Ä €þÁ¨ÊžÁÅ. ¥Á®ÄìœÁÁ¨¨ÊžÁÅ. ¥ÁþÁ ³ÂÛ¡÷ ©ÁúÂ֍ ©Â™Ã ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ Âύ÷ð úÉ¡Ãå©ÁúÂÖþÁÅ. Âύ÷ð ‡ÏžÁÅÊ £ÂÁ œÁÃ¨ÃþÁÏžÁō €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓ¨Êþ͙ ¥Á®Äì ©Â™ÁÅ œÁÁ¨þÁÏžÁōÁÅ. ‚ÏýÍà ©ÁúÂ֍ ˆ¥Ã úʳ©Ê.¡ÁõÁÅþà É¨ÅÁÅÑþÂä©Â €þà €™ÃÂ™ÁÅ.öÁ É¨ÅÁÅÑþÂäþÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ þÄ©Áô ¡Á™ÁÅÍ €þà €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê þ¡ÁõÁŨ §Â›Ã, þÂžÊ ¥ÉÅžÁýà ¥ÉÅ™ÁÝ €þÁä ¥Á Âý þÄ©Áô ¡ÁýÅۍͩÁ™ÂþÍà þÄ¡ÁõÁÅ Ã ÁÅžÁâÄ œÁÁ¨™ÂþÍà ú¨ Âύ÷𠀍ÂÑ ƒ úÂϬÁÅ‚úÃÖþÁÏžÁōÁÅ. ‚Á ¡Á™ÁōÁÅϞ¥Á  €þÂäþÁÅ. ¬Á§Ê €þà ¡Ã§Áë¨ ¡ËþÁ ŠÁúʦ , ¡ËÃ ŠÁ úʦ ©Ê¬Ã Â¨Å ©Ê¬Ã ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ.þÁÅ ÌžÃ⠬ʡÁýÍà €¨ÂÊ þÞÁë ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ. ±ÌžÁÅâþÁä €žÃÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅÏžÃ. ˆÏý €þà úʦ ¡ÉýÃÛ úÁƬÊà ¨ÊúÃÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ ©Â™Ãþé̞èÃÏúÁōÁÅþà ¨Êúà þËýÄ ©Ê¬ÁōÁÅþà ©Â™Ãþà ¨Ê¡Ã ´Â§÷Û ‚úÃÖ ©Ê¬ÁÅÍ €þÀþÂäþÁÅ .þÄ©Ê ©Ê¦Á©Â €þà €þÂä™ÁÅ ¬Á§Ê €þà ¨ÂÁÅ €þà €þÂäþÁÅ. §ÉÏ™Áō¨Åì ¡ÉýÂÛ™ÁÅ ¡ËÃ ¨ÂÁÅœÁÅÏýÊ €žÃ þ ¥ÉÅŽÏ ¡ËþÁ œÁÃ¨ÃÏžÃ.
 38. 38. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/úÄ ©ÉŸÁ©Â ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊúÊ ©ÁôÏýÅϞ ‚žÃ €þà €þÂäþÁÅ. ±ÍþÃ¨Ê €ÂÑŠÁѳ§à žÂþÃä ™ÃÏúÁÅ €þà €þÂä™ÁÅ. ±ÌžÁÅâþÊä ¨Ê©ÁÂþÊ ™ÃÏúÁ™ÁÏ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂۨ €þà ´Â§÷Û €¨ÂÊ ÃϞÍà ü§ÃÖ ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ¡ÁýÅۍÁÅþà ©ÉþÁÃÑ ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ™ÃÏú Â¬Ê¡Áô. €¨Â ™Ã¬ÁÆàÏýÊ ©Â™ÁÅþ ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ©ÁôþÂä™ÁÅ . Â¬Ê¡ÁýÍà €¨ÂÊ £É™÷ ¡Ë Ã ©Â¨Â™ÁÅ.ˆÏýÂë €ÏýÊ .þèÍ֨ʍÁ ±ÍœÁÅþÂä €þÂä™ÁÅ. ¬Á§Ê €þà £É™÷ ¡ËþÁ ÁƧÁÅÖþé™à ¬ÁŨì þà ™Ã¬ÁÅàÏýÊ ¨Êúà ÁƧÁÅÖþà þÁþÁÅä ¨ÂÁÅÑþà £É™÷ ¡ËÃ ©Â¨ÃÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ‚¬ÁÅàþÂä™ÁÅ . ©Â™Ã žÃ Â§Ã±Í¦ÏžÃ.€žÁϜ þ þËýÄ ¡ËþÁ ¡Á™ÃÏžÃ.úÄ ©ÉŸÁ©Â, ˆÏýÂë ‚¨Â úʳ©Áô €þà ©Â™Ãþà ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã¡Ã ©Â™Ã ´Â§÷ۡˍà ¨ÂÃ £É™÷ ¡ËþÁ ©ÁôþÁä ©Â™Ã ™Âë¦Á§÷ œÄ¬Ã €žÁϜ œÁÅ™Ãúà €žÃ¡ÁýÅۍÁÅþà £Âœ÷ §ÁÆÏ ©Ë¡Áô ©É¨ÅœÁÅÏýÊ ©ÁúÃÖ þ úÉ©Ã¨Í €ÂÑ þ™Âë¦Á§÷ ©Ê¬ÁōÁÅϞ¥Áþà ©É¨ÅœÁÅþÂä©Â. €žÃ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÊ þÄ ¡ÁõÁŨ͡Á¨ €¡Áå™ÁÏ ¨Â ±ÌϏà žÁƨœÍ ÌýÅۍÁÅÏýÅÏžÃ. þÄ ¢ÃϏÁ§÷ðþÌ¡Ãå ¡É™ÁœÂ¦. þÄ ‚«ÁÛÏ €þà €þÂä™ÁÅ . úÄ ±Í§Â €þà ©É®Ãì €žÃ ©Â«÷úʬà €¨Â ©Ê¬Ã þÊþÁÅ „úÁÖ ±Í¬Ã ©ÁúÂÖþÁÅ . Š§Ê¦ §ÂüÅ þ ¡ÊÏýÄ ˆžÃ §Â€þà €™ÃÂþÁÅ. ‚žÃÍ ‚ÁÑ™Á €þà ©Â™Ã ´Â§÷Û ÃϞÍà ü§Ã¡ÃúÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ. þÊþÁÅ ©Ê§Ê ±ÂÏýÄ œÉ¬ÁōÁÅþà ©Ê¬ÁōÁÅþà ¥Á®Äì ¡Á™ÁōÁÅþÂä.þÞÁë ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. €¥Áé ¨Êúà 8 Ã þÁþÁÅä ¨Ê¡ÃÏžÃ.þÂþÁä "þÊþÁÅ ÊÏ¡÷ Ã ©É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¥Á®Äì ŠÁ ©Â§ÁÏ §ÍüŨ¨Í©Á³ÂàþÁÅ. €¥Á Âé þÄ©Áô üÁëœÁà" €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãì±Í¦Á ™ÁÅ. œÁ¥ÁÅé™Áō¨Êüà Ã ©É®Âì™ÁÅ . §ÂœÃëÃ €¥Áé €ÏžÃ" þÄ©Áô þ œÍþÊ ¡Á™ÁÅÍ©Ê ©Â™ÁÅŠÁÑ™ÁÅ ¡Á™ÁōÁÅÏý™ÁÅ €þÃ. €¥Áé ©Â®Áì £É™÷ §ÁÆÏ Ã œÄ¬ÁōɮÃìÏžÃ.§ÍüÆ €¨ÂÊ ¡Á™ÁōÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ. 5 ©Á §ÍüÅ ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¥Áé ©Â®Áì
 39. 39. kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories/§ÁÆÏ ¨Í þÊþÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþÂä. €¥Áé þÁþÁÅä ¨Ê¡Ã ÁřÍà ©É®Ãì ©Á³Âà €þÃúÉ¡ÃåÏžÃ. ¨Ê ¨Êúà ³ÂäþÁÏ úʬà ˆ¥ÁþÂä ýâÃæþ÷ úʬà ¡ÉýÅÛ §ÂüÅ Ã©Â™ÁÅ ©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ €¦êϞà €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÅ ³ÂäþÂþÍà €þãœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãì ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàÏýÊ ™Í§÷ £É¨÷ì ¥ÉÃÏžÃ. ‡©Á§ÁÅ €þÀ™ÃÂþÁÅ. þÊþÁÅ §ÂüÅ €þà €þÂä™ÁÅ. ý©Á¨÷ ÁýÅۍÁÅþà ©É®Ãì ™Í§÷œÄ³ÂþÁÅ. ¨Í¡Á¨ÃÃ §ÂÂþÊ ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ©ÌžÁ¨§Â €ÏýÊ5 §ÍüŨŠ€¦±Í¦ÏžÃ ƒ úÂþÁÅð ¨ÊÁ €þÂä™ÁÅ.€¥Áé ©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ €¦ÏžÃ ©ÌžÁŨŠ€þÂä ©ÃþÁÁÅϙ ý©Á¨÷ ¨ÂÊ¬Ã¬Á¨ìþÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅ ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ §Â¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. ©ÌžÁÅâ§Â €ÏýÊ ©ÃþÁ™ÁϨʞÁÅ. þÁÆ úʦÏúÁōͩÁ¨Ã €þà ©ÁôÏžÃ. ÂþÄ €¥Áé ©Á¬ÁÅàϞʥÉ €þäÁ¦ÁÏ. úÄ ©ÌžÁŨŠ€þà þÉýÊÛ³Â. ¥Á®Äì ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÂÛžÁÅ. ÿÁÅ¥÷é öÁ €þà €þÂäþÁÅ. ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏžÂ. Á©Ê ‚ύ ú¨©ÁôþÂä¦ úʦÁ ¨¬ÃþÁ©Ã €þà þ¨ÍÁ ¡ÉýÃÛ œÃ±Âå™ÁÅ. úÄ ©ÌžÁŨŠ€þÃþÉýÊ۬à §ÂœÃë Ã úÁƬÁōÁÅϞ¥ÁÅ €þà ©ÁúÂÖþÁÅ. ¥Á®Äì £Âœ÷ §ÁÆÏ Ã ©É®Ãì³ÂäþÁÏ úʬÁÆàÏýÊ £Âœ÷ §ÁÆÏ ™Í§÷ ÌýÂÛ™ÁÅ. ˆÏýà €þà €™ÃÃœÊŠÁѳ§à ™Í§÷ œÃ¦ê €þà €þÂä™ÁÅ . ‡ÏžÁōÁÅ €þà €™ÃÂ. €§ÉÙÏý÷ Â„úÁÖ ©Á¬ÁÆàϞà €þà €þÂä™ÁÅ . €¥Áé ©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ €¦êϞà þÂýÂ¨Å ¡Áô€þà €þÂäþÁÅ. €ÂÑ €þà €þÂä™ÁÅ . ¡Äìü÷ €þÂä™ÁÅ. ˆÏýà €ÏýÊŠÁѳ§à þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ™ÃÏúÁ©Â €þÂä™ÁÅ . §ÂœÃë Ã ™Ã³Âà. ‚¡Áôå™ÁÅþÄ©Áô ÌýÅۍÍ. €¥Áé ©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ €¦ÏžÃ €þà ³ÂäþÁÏ ¥ÁŏÃÏúÁōÁÅþÙÉë¬÷ð ©Ê¬ÁōÁÅþà £¦ÁýÃ ©ÁúÂÖþÁÅ .€ÁÑ™Á þÃÏúÁÅþÁä ©Â™ÁÅ þÁþÁÅä ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¥ÉÅŽÏ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. €¥Áé ™Í§÷ÌýÃÛÏžÃ. úÄ €þà ¬Á¨ìþÁÅ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÃ ‚¡Áôå™Ê §Â©Â¨Â €þÍÁ¬ÁŧÁōÁÅÏýÆ §ÂœÃëÃ §ÁÆÏ Ã §Â ©Â €þà ¡ÁõÁÅ ¡ËþÁ Ã¨Ãì ¡ÉžÂ¨¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ‚úÃÖ ¡Ã§Áë¨þà ¡Ã¬ÃÃ ©É®Ãì ™Í§÷ œÄ³Â™ÁÅ.‚ύ „ÏžÃ.

×