http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm     ©y ®ª VVµR ÉÓ @©« VË³Ï ª« L   ...
http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm     BÍØ Ç Lj gj F¡»R VL ÛÉ [, N]»R ò...
http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm     ""GL ÉÓ ? @ÍØ ¿R Wxq Vò©yõª± ? ª...
http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm     ""C |qí £m F ÍØ ª« À èL µj ryL` ...
http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm     ¿ [»R VÌ V xm Èí È L ÛÍ [µR V! ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lady politician

2,566 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lady politician

 1. 1. http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm ©y ®ª VVµR ÉÓ @©« VË³Ï ª« L ÇØzq ò. LSÛÇ [aR *Lj . |m ©« ¿ zm ö©« Èí VgS, @µj ©y @xq Ì V }m LR V NSµR V. ª« WLR V}m LR V. úxm xq Vò»R L ®© [©¯NR úxm µ³y©« LSÇ NU ¸R VFyLíj ÍÜ[ J ª« o©« õ»R ®ª V©« róy©« L ÍÜ[ ª« o©yõ©« V. BÉýØL ÉÓ ? Ê ¸R VÈ xm ²T ¾» [ ©y LSÑ NU ¸R V Ò ? »y¬ ZN [ úxm ª« WµR L . @L µR VZN [ ª« WLR V}m LR V»][ úªyxq Vò©yõ©« V. úxm ª« WµR ª« V¬ ¾» Ö zq F L µR VNR V úªy¸R VÈ L ? @¬ F ª« lL ©y úxm b õ }q ò, µy¬ NT ©y xq ª« Wµ³y©« L ª¯NR äÛÉ [. F ª« Lj zm À è ªyLj NT A©« L µR L . ®© [©« V ©y Ò ? »R L ÍÜ[ ¿ [zq ©« NR NR Vä Lj ò xm ©« VÌ V F ª« *LR W ¿ [xq VL ²R LR V. ®© [©« V ªyÈ ¬ õÉÓ ¬ F ª« *Lj »][©« W ¿ xm öVN][ÛÍ [©« V. @L µR VZN [ BÍØ Ê ¸R VÈ |m ²R V»R V©yõ©« V. Bxm öV²R V ©y NR ´R L »y ¿ FyöÌ L ÛÉ [, @µ][ úgR L ´R L @ª« o»R VL µj . Bxm öV®² [ @L »y ¿ xm öÛÍ [©« V. »R LR Vªy»R ¼d Lj NT gS ®ª VV»R òL xm pxq gR VÀ è©« Èí V ¿ xm o»y©« V. úxm xq Vò»R L , ©y ®ª VVµR ÉÓ @©« VË³Ï ª« L È WNU gS úªyxq Vò©yõ©« V. @xm öV²R V ©yNR V xm µj }¤ ®© [ÎÏ §þ. |m µôR ª« V¬ zt ©« L VVù @xm öÉÓ ZN [ ª« VW®² [ÎÏ þL VVùL µj . ®© ©± ò NýS£q @ª« *È L ª« VWÍØ©y xq WäÍÞ ú²R £q @L ÛÉ [ úFnyN` ÍýÜ[®© [ xq WäÍÞNT ®ª ÛÎ [þµy¬ õ. @xm öÉÓ ZN [ ª« ¸R Vxq V=NR V ? VL À F µj gj F¡L VVL µj ©y aR Lk LR L . A ª« L xm or~L xm oÌ V ¿R Wzq NR VúLR NSLR V ®ª úlL NT äF¡¹¸ [VªyLR V. ¿R Wxm oÌ V»][®© [ ©y ª« ÎÏ þL »y »R ²T ®ª [V}q ªyLR V. ªyÎÏ §þ @ÍØ ©yZN [zq ¿R Wxq VòL ÛÉ [ ©yNR V gR LR *L gS ª« oL ®² [µj . BL NSäxq ò NR VÌ VNR V |m Lj gj F¡¹¸ [Vµj ©yÍÜ[. ¿y¼ F »R VòÌ V Ê ¸R VÈ NR V F~²R V¿R VNR Vª« ¿ [èÈ Èí V L]ª« VVø ? LR V¿R VNR V¬ ©« ²T ¿ [µy¬ õ. ®© [©« V @ÍØ ©« ²R Vxq VòL ÛÉ [, ©y L]ª« VVøÍýÜ[¬ À LR VNR µj Ì NR Ì V ¿R Wzq @L µR LR W gR VÈ NR Ì V ? VL lg [ªyÎÏ §þ. BL NS ©y {q È V xq L gR ¼ xq lL [ xq Lj . ËØgS ? aSÌ L gS ª« o©« õ ©y Ç xmn V©« ˳ØgR L @L µR Lk õ @NR L<j L ¿ [µj . ©« ²R Vxq Vò©« xm öV²R V, ¿R NR ¿R NS NR µR VÌ V»R V©« õ ©y F ¾»^ ò©« zm LR VµR VÖ õ NR zq gS ¿R W}q ªyLR V. ª« LR xq NR V ª« Wª« V¸R Vù @¹¸ [Vù ª¯NR »R ©« V ©« ©« Võ xm Ì NR Lj L ¿ [ ®© xm L »][, @Fyù¸R V»R ©« ÉÓ xq Wò, ©y {q È V ?d VµR ¿ [L VV®ª [zq µR gæR LR NR V ¼d xq VNR V®© [ªy²R V. ©« ©« Võ xm Ì NR Lj xq Wò®© [, ®ª VÌý gS ©y zm LR VµR VÖ õ ¬ ª« VVLR V»R W, ªyÉÓ ®ª V»R òµR ©y¬ õ @ry*µj L ¿ [ªy²R V. @xm öV²R V @»R ©« V F L »R ®ª [®² NT äF¡¹¸ [Vªy²][, ©y zm LR VµR VÌ NT »R gR VÌ V»R V©« õ @»R ¬ ¿ [¼ ®ª ¿R èµR ©« L Ê ÉíÓ Â¿ F~ö¿R Vè. NS¬ ®© [©« V G?d V ¾» Öd ¬ @ª« W¸R VNR VLSÍýØgS ©« ÉÓ L ¿ [µy¬ õ. ª« °©« L gS ª« oL ²T F¡¹¸ [Vµy¬ õ. @»R ©« V ¬ ? VLj ©« L »R }q xm o ¬ ? VLj , @|m ®µ³ LR ùL ¿yÌ N][, ÛÍ [NR G NSLR ß L ¿ [»R ¬ @NR ä²R »][ @}m }q ªy²R V. BL NR ª« VVL µR VNR V ®ª ÛÎ [þªy²R V NSµR V. ©yNR V ¾» Ö =©« L »R ª« LR NR V C ª« VgSÎÏ §þ, ©« WÉÓ NT »]L ÛË ª« VL µj ª¯ÉíÓ zm Lj NT ªyÎÏ §þ. ª« pLj ZN [ ªygR ª« VL ÛÉ [, A²R µy¬ õ gR VLj L À zm À è ªygR V²R L »R ªygR V»yLR V. @xq =Ì V ? xt ¸R VL ª« ¿ [èxq Lj NT Çت« NSLj F¡»yLR V. @L µR VZN [ ªyÎÏ þ»][ A²R VN][ª« È L @L ÛÉ [ ©yNR V @µ][ xq LR µy. ªyÎÏ þ¬ ËØgS lL ¿R èg]ÛÉí [µy¬ õ. ©y Fny£tí ®© £q ¿R Wzq ¿yÍØ ª« VL µj ÛË µj Lj F¡¹¸ VªyÎÏ §þ. ªyÎÏ þ Ë³Ï ¸R VL ¿R Wzq ©yÍÜ[ ®© [©« V ©« ª« o*NR V®© [µy¬ õ. (NS¬ NSÛÍ [Ñ ª« À è©« »R LR Vªy»R , AÍØ Ë³Ï ¸R Vxm ®² [ ªyÎÏ §þ xq L Å ù »R gæj F¡L VVL µj , N]µôj gS @ª« NSaR L B}q ò ¿yÌ V, Ì L gS |m NT ÛÍ [}m µôyª« V¬ úxm ¸R V¼ õL ¿ [ ªyÛÎ [þ F NR 䪫 . C xq L gR ¼ ©yNR V A »R LR Vªy»R gS¬ ¾» Ö = LSÛÍ [µR V. xq WäÍÞ ÛÍ ª« ÍýÜ[ A²R ªyLj NT , ª« VgR ªyLj NT NR L ÛÉ [ ®ª V¿R WùLj ÉÓ ª« VVL ®µ [ ª« ¿ [èxq VòL µR ¬ @xm öÉÓ NT gS¬ ¾» Öd ÛÍ [µR V)1 of 5 2/28/2003 5:14 PMPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm BÍØ Ç Lj gj F¡»R VL ÛÉ [, N]»R ògS ª« W xq WäÍÞNT J ÛÍ NR äÌ ª« WuíyLR V ª« ¿yèLR V. F úLR gS F~²R VgæS ª« oL ²T , ¿yÍØ @L µR L gS ª« o©yõLR V. ®ª VVµR ÉÓ ¿R Wxm oÍÜ[®© [ @¸R V©« ©« ©« Võ ËØgS @NR L<j L ¿ [ryLR V. @¸R V©« L ÛÉ [ ®© [©« V xm ²T ¿R À èF¡¹¸ [Vµy¬ õ. ¿R VLR VZN ©« A NR ÎÏ §þ, @L µR ®ª V©« @¸R V©« À LR V©« ª« o*...@ÍØ ¿R Wxq VòL ²T F¡¹¸ [Vµy¬ õ. @xm öÉÓ ª« LR NR V F LR gR ¬ N]»R òN]»R ò ª« px¤ Ì V ©yÍÜ[ ®ª Vµj ÛÍ [? .©yÍÜ[ Gµ][ ¾» Ö ¸R V¬ ª« V©¯[? NSLR L NR Ì gR È L úFyLR L Õ³ L À L µj . @¸R V©« NR V @xm öÉÓ ZN [ |m × þ @L VVF¡L VVL µR ¬ ¾» Ö ¸R VÈ L »][ ®© [©« V F L »][ Ëص³R xm ²ïy©« V. NS¬ @¸R V©« @L ÛÉ [ ©yÍÜ[ @L »R NR L »R NR V Bxtí L |m Lj gj F¡L VVL µj . @xm öV²R V ©y µR Xztí ÍÜ[ A¸R V®© [ |m µôR {¤ L][. F ÍØlg ©« xq lL [ @¸R V©« »][ "A @©« VË³Ï ª« L xm L ¿R VN][ªyÌ ¬ ¬ aR èL VVL ¿R VNR V©yõ©« V. @xm öÉÓ ©« VL ²T A¸R V©« »][ ¿R ©« Vª« ogS ª« Vzq ÛÍ [µy¬ õ. ²_ÉÞ= ¼d LR VèNR V®© [ ®© xm L »][ @¸R V©« xm NR äNR V ®ª × þ, @¸R V©« NSÎÏ þNR V ©y NSÎÏ §þ »R gj ÛÍ [ÍØ ©« VL ¿R V®© [µy¬ õ. A¸R V©« ÛÍ NR äÌ V ¿ xm oòL ÛÉ [, úaR µôR gS AÌ NT xq Vò©« õÈí V, ©« ÉÓ xq Wò, @¸R V©« Ê VÇØÌ NR V ©y ¿y¼ F »R VòÌ V »R gj ÛÍ [ÍØ ª« L g]¬ ©« VL ¿R V®© [µy¬ õ. A¸R V©« xq öLR + »R gj Ö ¾» [®© [ ©y ª« ÎÏ þL »y Ñ ª« o*ª« V®© [µj . @¸R V©« ª« Wú»R L Gª« Wú»R L ¿R Ö L ¿R ÛÍ [µR V. Bª« *¬ õ G?d V xm ÉíÓ L ¿R VNR V©« õ ÛÉí ÛÍ [µR V. BL NR ²]L NR ¼ LR VgR V²R V NSNR VL ²y ®² LR NíR gS @xq =Ì V ? xt ¸R VL ÍÜ[NT µj gj F¡ªyÌ ¬ ¬ LñR L VVL ¿R VNR V©yõ©« V. AÍØL ÉÓ @ª« NSaR L N][xq L F µR VLR V¿R Wxq Wò ª« oL ²T F¡¸R W©« V. A @ª« NSaR L »]L µR Lý][®© [ ª« À èL µj . @xm öV²R V ª« WNR V Gµ][ xm L ²R NT ä |q Ì ª« oÌ V B¿yèLR V. @®µ [ xq ª« V¸R VL ÍÜ[ ª« WuíyLR V ªyÎØþ? ²R NR ©« Éج NT xm oÉíÓ L ÉÓ NT ®ª × þL µj . A¸R V©« ª¯NR älL [ BL ÉÓ µR gæR LR ª« o©yõLR V. B®µ [ ª« VL À @ª« NSaR L .....®ª L È ®© [ A ry¸R VL ú»R ®ª [V,.... ÛÍ NR äÍýÜ[ xq L ®µ ¥ Ì V ¼d LR VèNR V®© [ ¬ ? V»R òL , ®© [©« V ªy× þL ÉÓ NT [ ®ª × þF¡¸R W©« V. ®ª × þ »R Ì Vxm o»R ÉíØ©« V. ®ª VÌý gS »R Ì Vxm oÌ V ¾» LR V¿R VNR V©yõL VV. @xm öV®² [ ryõ©« L ¿ [zq ª« À è©« Èí V©yõLR V. ª« ÉíÓ »R Vªy*Ì V»][ ª« o©yõLS¸R V©« . ¾» Ìý ÉÓ @¸R V©« ª« L ÉÓ ?d VµR ©« VL ²T ¬d ÉÓ Õ L µR Vª« oÌ V NSLR V»R V©yõL VV. ©« ©« Võ ¿R Wzq ®ª VVµR È @aR èLR ùF¡¸R WLR V. @ »R LR Vªy»R ¾» [LR VNR V¬ ""LS! LS! GL ÉÓ BÍØ ª« ¿y誱 ? @L È W µyLj B¿yèLR V. ÍÜ[xm Ì ¬d ÉÞgS ª« oL µj . ryª« V©ý« V @¬ õ NR VµR VLR VgS xq Lôj ª« o©yõL VV. ®© [©« V ©« Ì V®ª [xm oÍØ ¿R Wxq VòL ÛÉ [, @¸R V©« ©« ª« o*»R W""NR WL][è! Bxm öV®² [ Ê Èí Ì V ª« WLR VèNR V¬ ª« ryò! @L È W NR VLj è ¿R Wzm L À , ÍÜ[xm Ì NT ®ª [ÎØþLR V. ®© [©« V NR VLj èÍÜ[ NR WLR Vè¬ ¿R VÈí W NR Ö ¸R V¿R Wry©« V. g][²R NR V ª« WuíyLR V, ªyÎÏ þ @? ²R NR Ö = µj gj ©« Fn~ÉÜ[ ª« oL µj . A? ²R xm LS*ÛÍ [µR V. J ®ª Wxq òLR VgS ª« oL µj . ©y @L »R @L µR L gSÛÍ [µR V. @¸R V©« xm NR ä©« ¼d xq VNR Èí VgS®© [ ª« oL µj .2 of 5 2/28/2003 5:14 PMPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm ""GL ÉÓ ? @ÍØ ¿R Wxq Vò©yõª± ? ª« WuíyLR V xm Ì NR Lj L xm o»][ C ÍÜ[NR L ÍÜ[NT ª« ¿yè©« V. ¾» Ìý ÉÓ Ì VL gj , A |m ©« Ê ¬d ©« V ®ª [xq VNR V¬ ª« ¿yèLR V. @¿R Vè ª« V©« øµ³R V²R VÍØ ª« o©yõLR V. @¸R V®© [õ NR ÎÏ þxm ögj L À ¿R Wxq VòL ²T F¡¸R W©« V. ""GL ÉÓ BÍØ ª« ¿y誱 ? ""A.......GL ..ÛÍ [µR V ryL` !.....N]µôj gS ²_ÉÞ= ª« oL ÛÉ [©« W....... ©« zq gS©« V ®© [©« V. ""BL »R úaR µôR F xm öÉÓ ©« VL ²T ? Gµj BÍØ ¾» [!@©yõLS¸R V©« ©« ª« o*»R W. ®© [©« V gR Ê gR Ê xm oxq òNR L ¼d zq B¿yè©« V. N]¬ õ xq L ®µ ¥ Ì V @²T gS©« V. @¸R V©« ¿ xm öÈ L úFyLR L Õ³ L ¿yLR V. BµôR LR V [ NR VLj èÌ V @©« VNR V¬ ª« o©yõL VV. A¸R V©« |m ª¯Lj gj NR WL][誫 È »][ ©y ¿y¼ @¸R V©« ®ª W¿ [¼ NT »R gR VÌ V»R VL µj . @¸R V©« ª« L ÉÓ ?d VµR ©« VL ²T ª« xq Vò©« õ xm Lj ª« VÎÏ L ©yÍÜ[ ®ª Vª« VLR Vxm o |m L ¿R È L »][, BL NSäxq ò µR gæR LR NR V Ç Lj gS©« V. C ? xt ¸R VL gR ª« V¬ L À ©« Èí V©yõLR V, ª¯NR ryLj ©y ®ª VVx¤ L ÍÜ[NT ¿R WryLR V. @¸R V©« Gµ][ @©« ËÜ[L VV, »R ª« WL VVL ¿R VNR V¬ ÛÍ NR ä ¿ xm öÈ L úFyLR L Õ³ L ¿yLR V. ®© [®© [? V xm ÉíÓ L ¿R VN][NR VL ²y @ÍØlg [ A¸R V©« |m ª¯Lj gj ? L È V©« Èí V ©« ÉÓ xq Vò©yõ©« V. ©y F ²R ª« V L]ª« VVø A¸R V©« ®ª W¿ [¼ NT ®ª V»R ògS ª« »R VòNR VL È VL µj . ©yNR V ©« LSÌ V Ñ ª« o*ª« VL È V©yõL VV. @¸R V©« ª« L ÉýÜ[©« VL ²T NR lL L È V ©yÍÜ[ úxm ª« z¤ xq Vò©« õÈí VL µj . ®© [©« V NR VLj èÍÜ[ NR WL][èÛÍ [NR F¡»R V©yõ©« V. @ª« WL »R L gS @¸R V©« |m ª¯Lj gj F¡ªyÌ ©« õ N][Lj NR ©yÍÜ[ @L »R NR L »R NR W |m Lj gj F¡»R VL µj . ª¯[LR gS @¸R V©« ®ª VVx¤ L ÍÜ[NT ¿R Wry©« V. @¸R V©« ËØgS NR L úÉÜ[ÍÞ Â¿ [xq VNR VL È V©« õÈ V ©yNR V @LôR ª« VL VVùF¡L VVL µj . ®ª VVx¤ L »R ÛÇ [? Lj L À ª« oL µj . Ê LR Vª« ogS ª« pzm Lj ¼d xq Vò©yõLR V. @L VV©« Ê ¸R VÈ xm ²R VNR VL ²y ÛÍ NR ä ¿ xm öVNR VF¡»R V©yõLR V. ª¯NR ä ª« VVNR ä NR W²y ©y ¿ ? NT F NR äÈ L ÛÍ [µR V. @ÍØ®© [ ? L È V©« õÈí V ©« ÉÓ xq Vò©yõ©« V. ª« VLj ®© [©« V F ÍØ úF~{q ²` @ªy*ÍÜ[ @LôR L NSÛÍ [µR V. NS¬ Gµ][ ¿ [}q ¸R WÖ . ÛÍ [NR F¡¾» [ ®© [©« V »R Èí VN][ÛÍ [F¡»R V©yõ©« V. @xm öV®² [ ©yNR V Ì NU ägS ª¯[ ¿R NR äÉÓ {q ©« V NR ©« xm ²T L µj . ©y µR Xztí , @xm öV®² [ |m LR VgR V»R V©« õ @¸R V©« »]²R Ì ª« Vµ³R ù ª« oÊ V÷ ?d VµR xm ²T L µj . A¸R V©« F L »R ÇØúgR »R òxm ²R V»R V©yõ, @¸R V©« @¸R VVµ³R L Ì VL gj ÍÜ[xm Ì lL ²T @L VVùF¡L VV, |m NT »][xq VNR VLSª« Éج NT ? aR *úxm ¸R V»R õL ¿ [xq VòL µj . A ª« oÊ V÷ ©yNR V NR ©« xm ²R NR W²R µR ¬ @¸R V©« »R ©« ª¯ÎÜ[þ ª« o©« õ xm oxq òNS¬ õ @²ïR VgS ÍØNR Vä©yõLR V. NS¬ A¸R V©« Ç Ú¬ ¸R VL` úxm »yFy¬ NT A xm oxq òNR L NR W²y ÛÍ [À F¡»R VL µj . ª« xq Vò©« õ ©« ª« o*©« V Axm oNR VL È W, ®© [®© [ ®µ LR ùL ¿ [}q ry©« V.3 of 5 2/28/2003 5:14 PMPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm ""C |qí £m F ÍØ ª« À èL µj ryL` @L È W, xq úLj gæS @¸R V©« @¸R VVµ³R L ÛÍ [À ©« ¿][È , xm oxq òNR L |m ©y ®ª [Ì V |m ÉíÓ ., ®ª VÌý gS ª¯»yò©« V. @¸R V©« ©¯[ÛÉ ª« VøÈ ª« WÈ LSª« È L ÛÍ [µR V. Õ »R òLR F¡L VV @ÍØ®© [ ¿R Wxq VòL ²T F¡¸R WLR V. ®© [©« V @¸R V©« ª« VgR »R ©« L |m @ÍØ®© [ ª« »R Vò»R V©yõ©« V. ª« Vµ³R ùÍÜ[ @²ïR VgS xm oxq òNR L ª« oL µR ©« VN][L ²T , NS¬ ®© [©« V @ÍØ Â¿ [L VV |m ÛÉí [xq Lj NT , @¸R V©« ÍÜ[ ªyL ¿³R |m Lj gj F¡L VVL µj . ©¯[LR V |m gR Ì VèNR V¬ ""LSÑ !...... GL ÉÓ µj ... @©yõLR V. BNR ®© [©« V ²]L NR ¼ LR VgR V®² L µR VNR ¬ , @¸R V©« ª« ÎÜ[þ xm oxq òNR L ÍØgj FylL [zq , @ª« WL »R L gS @¸R V©« ª« ÎÜ[þ NR WLR Vè¬ ., @¸R V©« ®ª V²R ¿R WÈí W ¿ [»R VÌ V ®ª [zq gR ÉíÓ gS N_gj Ö L ¿R VNR VL È W ""ryL` ! ?d VLR L ÛÉ [ ©yNR V ¿R ¿ [èL »R Bxtí L ryL` ! @L µR VZN [ BÍØ ¾» gj L ¿y©« V.... ©« ©« Võ NSµR ©« NR L ²T ryL` ! gR Ê gR ËØ @®© [ry©« V. ""©yNR V |m ÎÏ þL VVL µj ......@L VV©y ©« Vª« o* ©y xqí W®² L È V? ....¬ ©« Võ ®© [©« V BÍØ...¿³y.. @L È W xq V¬ õ»R L gS ©« ©« Võ ª« µj Ö L ¿R VN][ËÜ[¸R WLR V. ®© [©« V BL NSäxq ò gR ÉíÓ gS N_gj Ö ¿R VNR V¬ "" ®© [®© [? V ? Vª« VøÖ õ |m × þ ¿ [xq VN][ª« VL È ÛÍ [µR V, ª¯NR ä ryLj ?d V»][ gR ²R FyÌ ¬ ®© [©« V BÍØ..... @L È W @¸R V©« |m µyÌ |m ©y |m µyÌ V ¿ [Lj è gR ÉíÓ gS ª« VVµôR V |m ÛÉí [xq VNR VL È W ª« oL ²T F¡¸R W©« V. @úxm ¸R V»R õL gS @¸R V©« ¿ [»R VÌ V ©« ©« Võ @Ìý VNR V©yõL VV. gR ÉíÓ gS x¤ »R VòNR V©yõL VV. @L VV©y, @¸R V©« ""©« Vª« o* BL NS À ¬ õ zm Ìý ? ....©« V®ª [*µ][ @®ª [aR L ÍÜ[ BÍØ Â¿ [xq Vò©yõª« o... @ »R LR Vªy»R ©« Vª« o* Ò ? »yL »R L Ëص³R xm ²R V»yª± ! {mý ÇÞ! ª¯NR äryLj @ÍÜ[À L ¿R V ®ª L È ®© [ ®© [©« V ÛÍ [À ¬ Ì Ê ²T . ©y ª¯L ÉÓ ?d VµR V©« õ ÇØZN ÉÞ¬ gR Ê gR ËØ ª« p²R ÛË Lj NT xm NR ä©« xm ®² [zq , ©« ²R VL |m ©y lL L ²R V ¿ [»R VÌ V |m Èí VNR V¬ ""Bxm öV²R V ¿ xm öL ²T ! ®© [©« V BL NS À ©« õzm Ìý ©y? @¬ ¬ Ì µk ry©« V. @¸R V©« NR ÎÏ §þ |m µôR ? ¿ [xq VNR V¬ ¿R Wxq VòL ²T F¡¸R WLR V. lL L ²R V Ê L gSLR V xq VµôR Ì V @¼ NT L ¿R V©« Èí VgS ª« o©« õ ©y gR VL ®² Ì ZN [zq @aR èLR ùL gS ¿R Wxq Wò @úxm ¸R V»R õL gS ÛÍ [À ¬ Ì Ê ²ïyLR V. A lL L ²T ÉÓ ¬ ©y lL L ²R V ¿ [»R VÌ »][ xm Èí VNR V¬ ""Bxm öV²R V ¿ xm öL ²T ? À ©« õ zm Ìý NT ª« o©« õL »R ª« o©yõ¸R W ©y? ? ©y4 of 5 2/28/2003 5:14 PMPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. http://groups.yahoo.com/group/boothukathalu/files/First%20Experiences/Tholi-1.htm ¿ [»R VÌ V xm Èí È L ÛÍ [µR V! ?d VLR V NR W²y ¿R W²R L ²T @L È W @¸R V©« ¿ [»R VÌ V¬ ©y gR VL ®² Ì ?d VµR NR V ÍØNR Vä©yõ©« V. @¸R V©« ®ª VÌý gS ªyÉÓ ¬ ¬ ª« VVLR V»R W, »R ©« ¿ [»R VÌ V NR L µj ©« L »R ®ª [VLR gR ÉíÓ gS xm Èí VNR V¬ , ®ª VÌý gS zm xq VNR V»R V©yõLR V. @¸R V©« NT @? * ËØgS ©« À è©« Èí V©yõL VV, ªyÉÓ ZN [}q ¿R Wxq Wò, ®ª WÇ ÙgS ©« Ö }m xq Vò©yõLR V. @ zm xq NR È L ÍÜ[ ª« o©« õ ®© xm oß ùL ©yNR V ËØgS ©« À èL µj . gR ÉíÓ gS®© [ zm xq V»R V©yõLR V gS¬ , ©yNR V ©¯zm ö ¾» Ö ¸R VÈ L ÛÍ [µR V, |m gS ª« V¥ xq ª« VøgS ª« oL µj . µyL »][ ®© [©« V @ÍØ®© [ zm xq VNR VL ¿R VNR VL È W @¸R V©« ª« L NR @LSµ³R ©« gS ¿R Wxq VòL ²T F¡¸R W©« V. A¸R V©« @ÍØ zm xq VNR V»R W®© [, ©« xq VgR V»R W ""BÍØ Â¿ ¸R VùÈ L »R xm öV NR µR W?...... @ÍØ @©yõlL [ gS¬ ªyÉÓ ¬ ª« µj Ö |m ²R òL @¸R V©« NR V Bxtí L ÛÍ [µR V. @µj ©yNR V @LôR L ª« VL VVùF¡»R VL µj . ª¯NR xm NR ä ©y @L µyÌ V, ª« VL][ xm NR ä »R xm öV ¿ [¸R VNR W²R µR ©« õ ˳ت« ©« @¸R V©« ¿ [»R @ÍØ Â¿ zm öxq Vò©yõL VV. BNR ÍØË³Ï L ÛÍ [µR ¬ ¿ zm ö, ®© [©« V @¸R V©« Ì VL gj ÍØgj FylL [ry©« V. @xm öÉÓ ZN [ Ì L Ê L gS ÛÍ [À ¬ Ì Ê ²T ª« pgR V»R V©« õ @¸R V©« ª« VgR »R ©y¬ õ ©ygR Vzm öÉýÜ[ BLj NT L ¿R VNR V¬ , ©y¿ [¼ ¬ ª« VVL µR VNT , ®ª ©« NT ä A²T xq Wò""BL µR VÍÜ[ »R }m öª« VVL µj ryL` ? INR A²R µj »R ©« L »R È »y©« VgS ª« À è, J ¿R Wxm o ¿R W²R ª« VL ÛÉ [, BL »R @ÍÜ[À ryòlL [L ÉÓ ryL` ! ?d V xq L ®µ ¥ Ì ¬ õ xm NR äNR V ®© ÛÉí [zq , ª« VVL µR V [ µk ¬ xq L gR ¼ ¿R W²R L ²T @L È W @¸R V©« ¿ [¼ ¬ ÍØNR Vä¬ ©y»]²R Ì ª« Vµ³R ù |m Èí VNR V©yõ©« V. BNR µyL »][ @¸R V©« lL À èF¡¸R WLR V. J ¿ [»][ò ©y À ÉíÓ gSLj ¬ ©« Ö }m xq Wò®© [, ©« ©« Võ gR ÉíÓ gS N_gj Ö L ¿R VNR V¬ gR ÉíÓ gS x¤ »R VòNR V©yõLR V. ª« VL][ HµR V ¬ ? VuyÍýÜ[ @¸R V©« ÛË ²` ?d VµR ª« o©yõª« VV. BµôR Lj NT ©« WÌ VF¡gR V ÛÍ [NR VL ²y..©« gR õL gS......BµôR Lj ª« Vµ³R ù gSÖ NR W²y ¿]LR Ê ²R ©« L »R gS x¤ »R VòNR VF¡L VV ª« o©yõL ........ BNR @ »R LR Vªy»R xq L gR ¼ ?d VNR V ¾» Ö =L ®µ [..... ª« VL À xq Vªyxq ©« Ì »][ xmn VVª« V xmn VVª« VÍزR V»R V©« õ ©y úN]»R ò xq Ê V÷ Õ ÎÏ þ {q ÍÞ ¼d ryLS¸R V©« ...............@®µ [ ©y »]Ö »]²R xq L Ê L µ³R L ........ C Ç ©« øÍÜ[ ª« VLj èF¡ÛÍ [©« V........BL NS A ¼ ¸R VùÉÓ ÇìØFyNSÌ V ©y ª« Vµj ÍÜ[ ®ª VµR VÌ V»R W®© [ ª« o©yõL VV.........ª« VL][ryLj @ª« *¬ õ ?d V»][ xm L ¿R VNR VL ÉØ©« V........................ª« oL ÉØ©« V ª« VVµôR VÌ »][........ ?d V LSÑ ..5 of 5 2/28/2003 5:14 PMPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

×