Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joint firm 04

7,316 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Joint firm 04

 1. 1. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net joint firm 27 by vrkkollati@yahoo.comªÊ«Á¦ÁêþÁÅ öÁ¬Ãåý¨Å þÁÅÏúà ‚ÏýÍà œÄ¬ÁōÌúÊñþÂýÍÃþ¨ŏÁÅ §ÍüŨ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁžÁé €œÁà ©Â§ÃÏýÍà ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ.§ÂŸÁ ¡ÁôýÃÛþÃÏýþÊ „þÁä¡ÁåýÃÄ ÍžÁÏ™ÁÏ œÍ‚žÁ©Áí™ÂþÍà ³Â©ÁÂªÁÏ ÁŞçʞà ÂžÁÅ. ªÊ«Á¦ÁêþÁÅúÁÆ™Á™ÂþÍà ‡©Á§Í ŠÁ§Î §Â©Á™ÁÏ ±Í©Á™ÁϜçÁŏÁÅœÁÆÏ™ÁýÏ úÊœÁ ‡¡Áôå™ÁÅ úÁƬÃþ ‚ÏýÃþÃϙ ¥ÁþÁÅ«ÁŨÅþÁäýÊÛ €©Áô¡Ã¬ÁÅàϙʞÃ. §ÁžÄâ œÁÃÓ ‚ÏýÍì ¥Á Â¥ÁƨŠ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨŠþɨÍ©Á™ÂþÍà ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ §ÍüŨŠ¡ÁýÃÛÏžÃ.§ÂŸÁ, ©Â®Áì €ÂÑ Áƙ ©Â®Áì ©Â®Áì …®ÁìÁÅ©É®Ãì±Í¦Á §ÁÅ. €¡ÁåýÍà Á§Áë …œÁœÍ Â¬Áà þÁ™Á©ÁÁ¨ÃÊ ¬ÃáœÃÃ ©ÁúÂÖ™ÁÅ ªÊ«Á¦Áê. ³Â¦ÁÏœÁëρ¢Ä¬ÁÅþÁÅÏúà §Â©Á™ÁÏ œÍþÊ ¦ÁþÁþÁÅ €¨Â §Í™ÁÅݥĞÍà ÌÏœÁ žÁƧÁÏ œÄ¬ÁōÁÅ ©É®Ãì œÄ¬ÁōÁÅ §Â©Á™Áύ͞ÁÏ™ÁÏ ™Ë¨Ä žÃþÁ Â§ÁêÁë¥Á¥Á¦ ±Í¦ÏžÃ.ƒ ¨ÍÂ..
 2. 2. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net€¥Áé þÃþÁÅä úÁƙ¨ÏýÍÏžÃ. ¥ÁÆ™ÁÅ þ¨ŏÁŧÍüŨŠ¬É¨©Áô ¡ÉýÅۍÁÅ §Â €þà ©Â®Áì þÂþÁäžÁÁÓ§ÁþÁÅÏúà „œÁà§ÁÏ ©ÁúÃÖϞà ÍžÁÏ™ÂþÍÃ. ƒ„žÍêÁÏ¨Í úʧÃþÁ §ÉÏ™Á©Á þɨ¨Í ŠÁ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁëÏ‚ÏýÍà ©É®Âì™ÁœÁþÁÅ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á§Í ³Â§Ã©É™ÁžÂ¥ÁþÁōÁÅþʬÁ§ÃÃ ¡ÁžÁé §Â©Á™ÁÏ,€þÁō͍ÁÅϙ ¥ÉœÍ œÌ™Á ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ Á¨Á™ÁϜ͂ÏýÍà ©É®Âì¨þÁä ¨ÍúÁþÁ þçÁ©ÁŸÃÁϏ ©Â¦žÂ¡Á™Ã ±Í¦ÏžÃ. ±ÍþÄ ‚¡Áôå™Á¦þ ©É™ÁžÂ¥ÁþÁōÌþìɨ©Á™ÃÃœÊ €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨÁÅ¥ÃÏúà ÁÅžÁ§ÁžÁþÂä§ÁÅ. žÂþÃÊ €ÏÄÁ§ÃÏú™ÁÅ.þÁÅ©Áôí ¨ÊÁ ±ÍœÊ þÁ¬Á¨ÊÏ œÍúÁžÁÅ. §ÉÏ™ÁŧÍüŨÍì ©ÁúÉÖ¦ê ¬ÁÅ¥Á  €þà ±ÂëŸÊ¦Á ¡Á™ÂÝ™ÁŪʫÁ¦Áê. œÁþÁ ÁÏœÁ ÁþÂä ¬É¨©Áô ¨ÊžÁþà úÉ¡Ãå¬ÁíÂë¥ÁÏ £¦Á¨Å žÊ§Â™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.ÂþÄ €þÁōÁÅþÁä ýË¥ÁōÁÅ §Â¨ÊÁ ±Í¦Á ™ÁÅ.€œÁþÁÅ €ÁљÍà ©É®ÃìþÁ §ÉÏ™Í §ÍüÅþÊ €œÁþà ¡ÉžÁœÁÏ™Ãë ÁÅϙɱÍýÅ ©Á¨ì €Á³ÂéœÁÅàÂ ¥Á§Á›ÃÏúÁ™ÁÏœÍ ¥Á§ÃύÁ œÁ¡Áåþà ¬Á§ÃÂ „ϙà ±Í©Â¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÃ.
 3. 3. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netüÄœÁÏ ±ÍœÊ ±Í¦ÏžÃ. þÁÅ©Áôí ¥ÁŸÁê¨Í ©É®Ãì ±Í©Á™ÁϣÁÅÏ™ÁžÁÅ. ¡ÉžÁ⠍Á§Áé €¦Êê ©Á§ÁÁÆ‚ÁÑ™ÁÅÏ™Á™ÁÏ œÁ¡ÁåžÁþà ¥Ä ¢Ä¬ÁōÁÅ §Â¬Ê¦ €þÃúɱÂå™ÁÅ œÁÏ™Ãë. ¦ÁþÁ ¥Á Âý ÂžÁþÁ ¨ÊÁ ±Í¦Á ™ÁÅ.€ ¡ÁëÂ§Á¥Ê Á§Áé €¦ÊêÏœÁ ©Á§ÁÁÆ „ϙà œÃ§ÁŏÁÅ¡Áë¦Á Â›Ï ÁýÂÛ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. œÄ§Â £¬ÁÅð ™Ã±ÍžÁÁÓ§ÁÃ ©É®Êì ¬Á§ÃÃ ¥Áƨ¡Á¨ÃìÃ £¬ÁÅð¨Å þÁ™Á©Á™ÁϨʞÁþÁä ©Â§Áà œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ˆ¥ÃýÄ ©Ã«Á¦ÁÏ €þà §ÂœÄ¬Êà œÉ¨Ã¬ÃþÁ ¤ÍÁýÂÛ ‚žÄ.€¦žÁÅ §ÍüŨ ÃëœÁÏ ˆžÍ ¨ÊüÅ ©Ã«Á¦ÁÏ Á§ÁÁúÃÖ  …®Íì ÌÏžÁ§ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅì ‹ £¬ÁÅð™Á릩Á§ÁÅþà úÝÁÁ ÌýÃÛ ©ÁžÃ¨Ê³Â§Áý. €ÏžÁÅ úÊœÁ Âë¥Á ¡ÉžÁâ¨ÏœÂ ü§ÃÃþÁ žÂþÍà ¯Á¥Á ¡Á› úÉ¡Ãå¬ÊàœÁ¡Áå  §ÁÆýÍì £¬ÁÅð¨Å œÃ¡Áå¥Áþà ™Á릩Á§ÁÆì,ÁÏ™ÁÁÛ§ÁÆì ¥Éŧ¦ÏúÁōÁÅ ÁƧÁÅÖþ§ÁÅý. ÃëœÁÏ §ÍüÊ  Âë¥Á ¡ÉžÁâ¨Å ÌÏžÁ§ÌúÂÖ§ÁÅ ÂþÄ ©Ã«Á¦ÁÏ ¡Á§Ã´ÂѧÁÏ Â©Á™ÂþÍà ¥Á§Í þ¨ŏ˞ÁŧÍüŨŠ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÁþà €þÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ƒ ¨ÍÂ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®Áì ©Á¨¬ÃþÁ ©Â§ÁÅ ÊžÂ§Ã¡Áô§ÁÏ
 4. 4. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netªÃ©Â§ÁÅþÁ žÃÃ,  ¥ÁÆ™ÁÅ ¥Ë®ÁÆì Â¨ÃÃ £ÅŸÃãúɣŜÁÅþÂä§Áþà ©ÃªÁí¬ÁþĦÁϏ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.úÁúÂÖþÂë žÊ¥Ář €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. ÂþÄúɦÁê Á¨ÃÃϞà ˆ¥ÁÅÏžÃ. ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®Êì¥ÁþÁÅ«ÁŨŠ‡©Á§Á¦þ žÌ§ÁōÁŜ§ʥÉ þÁþÃúÁƳ™ÁÅ. žÁŧÁžÁÇ«ÁÛÏ Ì¨žÄ ŠÁ ªÁ¨Äà ÁƙœÁÁ¨ÊìžÁÅ. ÊžÂ§Ã¡Áô§ÁÏ ªÃ©Â§ÁÅþÁ £¬ÁÅð žÃÃ„¬ÁƧÁÅ¥ÁýÆ þÁ™ÁÁ ³ÂÃÏú™ÁÅ ¬ÁÆœ÷ Ê¬ÁÅ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.€¡ÁåýÍà ¬ÁÅ¥Á §Áŏ §ÉÏ™Á¦êϞà ýËÏ. œÁþÁÅ¥ÁÏ™ÁÅýÉÏ™Á¨Í þÁ™Á©Â¨þà ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ™ÁÅ ÂþÄ £Ï™ÃžÃÊ ¬Á§ÃÃ Â¬Áà ¥Á£ÅçÂ „Ϟà ©ÂœÂ©Á§Á›Ï.Áë¥ÁÁë¥ÁϏ  ¥Á£Åç¨Å ¥Á§Ä žÁýÛ¥Á©ÁôœÁÅÏ™ÁýÏœÍ ÌÏ¡ÁžÄ¬Ã ©Á§ÁïÏ œÁÁŨō͞ÁÅ ÁžÂ €þÁä ªÁύÁ¡ÁýÅۍÁÅϞà ÍžÁÏ™ÂþÍÃ. ‡ÏžÁōËþ ¥ÁÏúÞÁþéÁ™Ã©Á™ÃÂ þÁ™Á©Á™ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ.þ¨ŏÁÅ ¢Á§ÂìϏÁŨŠ©É®Êì ¬Á§ÃÃ Ářà ¡ÁÁÑ ŽúÂ֧͙ÁÅÝ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ‹ ¬Á©Â§Ä £Ï™Ã ©Á³ÍàÏžÃ.¥Ë¬ÁƧÁÅ ‡™ÁÅì ¥ÁÏúà „œÂðÿÁϏ ¡Á§ÁŏÁŨÅ
 5. 5. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netœÄ¬ÁÅàþÂä¦. €žÃ ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®ÊìžÁ¦œÊ £Â©ÁôÏ™ÁÅþÁÅ€þÁōÁÅþÂä™ÁÅ œÁþÁÅ.€œÁþÁÅ ªÃÏúÃþÁýÅÛ ¡ÉžÁ⠧͙ÁÅÝ ¥ÄžÁÁÅ §Â©Á™ÁÏœÍþÊ ¥Áƨ¡Á¨Ãì žÃÁÅя œÃ§ÃÃϞà £Ï™Ã. ¯Á›Ï¨Í €œÁþÍÁžÃ §Í¨÷ìð §Í¦¬÷ Â§ÁŨ€©Áô¡ÃÏúÃÏžÃ. §Í™ÁÅÝ ©Â§ÁÂ Ã €ÏœÁÁÏœÁÄúʧÁÅ©Á©ÁôœÁÅþÁä  £Ï™Ã ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ. œÌýÃ͍ۨÁƧÁÅÖþà £Ï™Ã œÍ¨ÅœÁÅþÁä ³Â¥Ä ±Â¨Ê§Áũ¨ÁϏ ÁþáÃÏú™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ÁƧÁÅÖþÁä©Â®Éì©Á§ÁÆ úÁÆ™Á™ÂþÍà ©Ä¨Å ¨ÊÁÅϙ ŠÁ œÉ§ÁÁýÛ£™ÁÅÏžÃ.¥Ä £Ï™Ã ¥Áƨ¡Á¨Êìþ ©É®ÊìžÃ €þÁ™ÃÂ™ÁÅ ÍžÁÏ™Áρ £Ï™Ã žÁÁÓ§ÁÂ §ÂþÃúÃÖ. œÌýÃÛ¨Í ÁƧÁÅÖþÁäœÁ¨±ÂÂ ¥Áþëà ‡™ÁìþÁÅ €žÃ¨ÃÏúà ¡Ã ˆ¥Ãýà £Â£Æ€þÁ™ÃÂ™ÁÅ. œÁþÁ ¡ÁëªÁä §ÉýÃÛÏú™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. £Ï™Ã©Â™ÁÅ ŒþÁþÁäýÅÛ œÁ¨Æ±Â™ÁÅ.þÊþÁÆ  …§Ê ©É®Âì¨Ã. €ýÅ úÁƬÊà ©ÂþÁ ©ÁúÊ֨„ϞÃ. ¥Ä £Ï™Ã¨Í ‡ÁÑ™ÂþÍà ³Â©ÁÂªÁÏ„ÏýÅϞʥÉ þÁþà ªÁÂ úÁƳ™ÁÅ €œÁþÁÅ.
 6. 6. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netžÂþÍÊÏ ¤ÂÁêÏ ÂþÁÏ™Ä. ¨Í¡Á¨ ™ÁϏÁŨÅþÂä§ÁÅ.¥Ã¥Áé¨Ãä ‡ÃÑÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¥Á§Ã ÁÅžÁ§ÁžÁÏ™Ã.ˆ¥Ä €þÁōͥÁ Áϙà €þà ¬Á©ÃþÁ¦ÁϏ úÉ¡Ãå ¥Á§Á¨Â‡™ÁìþÁÅ €žÃ¨ÃÏú™ÁÅ €œÁþÁÅ.þçªÁÂ þÃýÆÛ§ÂÖ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. £Ï™Ã ¥ÁÅÏžÁōÁųÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ „þÁäžÉ©Á§Í œÉ¨Å¬ÁōͩÁ™ÂþÍó©ÁÂªÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©ÉþÁÁ ©Ê¡Áô Áƙ œÉ§Á ÁýÊ۬ÄϞÃ. ¥ÁöÁ Í´Â ¬Äàë¨Âì „þÂä§ÁÅ „Íë«ÁϏ̛ōÁÅÑþ™ÁÅ œÁþÁÅ. €ÏœÁ ¨ÍþÊ ‡©Á§Í  œÉ§ÁÂ¬Áà ¡ÁÁэà ©ÁœÃàÃ¨ÃÏúÃÏžÃ. Á®ÁÅì ©Ã±Âå§ÃÖúÁƳ™ÁÅ. œÉ§ÁúÂýÅ þÁÅÏúà ¥ÁÅŽÏ ¬Á§ÃÂӍÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ œÁþÁÃ. ©É™ÁÅœÁÆ ©É™ÁÅœÁÆþÁä £Ï™Ã¥Á®Äì ÃÏžÃ.ÍžÁÏ™ÁÏ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í úÃþÁä ªÁ úÏÁŧÃÏúÃÏžÃ.¡ÁëÁя ¥ÁÅÏžÁōà þÁ™ÃúÁöÁ™ÁÅ. ¥Ä§ÁÅ ªÊ«Á¦ÁêÂ§ÃÏýÍì „ÏýÅþ§ €Ï™Ä? £Ï™Ã ©Â™ÁōÁÅœÁÆÿÁ¨ÏÂ €™ÃÂ™ÁÅ. €©ÁôþÁþÁäýÅÛ œÁ¨œÂýÃÏú™ÁœÁþÁÅ.¥Á§ËœÊ þÊþÁÅ œÁ¥Á¨Éä¡Áôå™ÁÆ úÁÆ™Á ¨ÊžÁÏ™Ä. ‚ϞÁ€¨Â €þÁäÏžÁōÁÅ ¥Á§Í¨Â €þÁō͍ÁÏ™Ã.
 7. 7. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£Ï™ÉÁÑÏ™Ã. ©É®Ãì±ÍžÂÏ €þÂä™ÁÅ £Ï™Ã©Â™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.œÉ§Á œÁ¡ÃåÏúà úÁƬÃþÁ ³Â¥Ä œÁþÁþà ¢Á¨Âþ €þñͨÃÖ ©Â™ÃÂ ¬ÁϏÁœÃ úÉ¡Ãå „Ï™Â¨þÁōÁÅþÂä™Áō͞ÁÏ™ÁÏ. ˆ¥Á¦œÊþÊÏ œÁþÁÃ þÁ™ÁÁ £É™ÁžÁœÁ¡ÃåÏúÃþÁÏžÁōÁÅ ¬ÁϝͫìÁÆà ©ÉþÁōÁ œÉ§ÁœÁ¡ÃåÏúà ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛ £Ï™Ã ‡ÃэÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ŠÊ ŠÁ ©ÁêÃà ÁƧÁÅÖþà „Ï™ÁýÏ €œÁþÃ䁪ÁÖ§ÁêÏ úÁÃœÁÅþÃä úʬÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨™ÁϏÁŨÅþÂä§ÁÅ €þà  £Ï™Ã ©Â™ÁÅ úÉ¡ÃåþÁ ¥Á Âý¥ÄžÁ  ¨Í¡Á¨ ¥ÁŏÁÅÓ§ÁÅ þÁ¨ÅÁŧÁÅ „ϙà „Ïý§ÁþÀþÁōÁÅþÂä™ÁÅ œÁþÁÅ. œÄ§Â úÁƬÊà €žÃ Î§Á©Á©ÂúÁÁ¥ÁþÁä ¥Á Âý! ±Íþæ÷ ÌÏ™ÁþÂä ¥É ÿÁōÁÅÏ ü夀 úʬÃϞãϙà ©Â™ÃÃ. £Ï™Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ÁžÃ¨ÃÏžÃ.****** ***** ****
 8. 8. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net¬Á§ÁÅâÁÅþà ÁƧÁÅÖÏýÆ ŠÁ ³Â§Ã ¥É ©ÁύÁ¡Á§Ä¯ÁÂ úÁƳ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ¥ÁÅ¡Ëå ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å žÂýà „Ïý¦.¡ÁúÁ֏ ÁÅÏ™Áëýà ¥ÁÅŽÏ, ¡ÉžÁ⠍Á®ÁÅì. ¥ÁþëÃþÃÏ™Áŏ £¨ÏÂ „ÏžÃ. ‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅϞɡÁôå™ÍúÁƳÂþÁÅ €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁŨÍ.þÁ™ÁÁ œÁ¡ÃåÏúà þÁÅ ƒ £Ï™Ã¨Í ÁƧÍÖ©Á™ÂþÍÀþÁÅ¥ÁœÃ ‚úÃÖþÁÏžÁōÁÅ ú¨ Âύ÷ð €Ï™Ä €þÂä™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ, žÂþà žÊ¥ÁÅÏžÁϙà €ÏžÂ¥É þÁ©ÁôíœÁÆ.¥É ¥ÁÅŽÏ¨Í úÃþÁä ¬ÃÁÅÓ Áƙ œÌϏà úÁƬÃÏžÃ.ªÊ«Á¦Áê Â§ÃÃ ¥Ä§ÁÅ £ÏŸÁÅ©Áô¨ÂÏ™Ä? €þÂä™Áō͞ÁÏ™Áςύ „ÏžÃ
 9. 9. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net joint firm 28 by vrkkollati@yahoo.com ¬Áí¦Á Âþ ¥Á  ¥ÊþÁ ¥Á Â¥ÁÃ £Â©Á ¥Á§ÃžÃ ¦ÁþÁ.ªÊ«Á¦Áê Â§ÃÏýà ©ÉþÁÁ ¬ÁÏžÁŨÍþÊ ¥Á  ‚¨Åì.¥Ä§É¡Áôå™ÁÆ  ¡ÁÁэà §Â¨ÊžÊ¥É¨ʞÁÏ™Ä. ÂþÄ ¥Ã¥Áé¨Ãä ŠÁ³Â§Ã ‡ÁÑ™Í úÁƬÃþÁÁŧÁÅà. £ÿÁŪ ¦ÁþÁÃ £ÂÂ ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ €ÁљÍéÁúÃÖ „Ïý§ÁÅ.„ÿÁÅ. þÊþÁÅ €ÁљÍà §Â©Á™Á¥Á¦œÊ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™Áų§ÁÅì ©ÁúÁ ÖþÁÅ. ÂþÄ €¡Áôå™ÁÅ ¥Ä§ÁÅ ¢Ä¬ÁōÁÅ ±Í¦„Ï™Á ©ÁúÁÅÖ. €¦œÊ ¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä úÁƬÃϞà ÂÃþ™Á¬ÁÅ¡ÁœÃë¨Í. ªÊ«Á¦Áê Â§Ãþà €ÁÑ™Á ü¦þ÷ úʬÃþÁ§ÉÏ™Á©Á §ÍüÅ ©ÁúÂÖÏ.€©ÁôþÁϙà ÁŧÁÅàÃ ©ÁúÃÖÏžÃ.  §ÍüÅþÁ ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ‹¡ÁžÃ ¥ÁϞà ©Á§ÁÁÆ Á¨¬Ã ©ÁúÂÖ§ÁÅ.þÊþÁÅ Áƙ ¥Ã¥Áé¨Ãä €¡Áôå™Ê úÁƳÂþÁÅ. €ÏžÁōʀ©Áôþ ÂžÂ €þà €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ©ÁúÃÖ ¥Á  ÌÏ™ÁþÂäþà €™ÁÁ ¥ÁþÂäþÁÅ. ¦ÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ¨Í ¥Ä§ÁÅ £ÂÂ
 10. 10. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net¬ÁöÁ¦ÁÏ úʳ§ÁÅ. ©Â®Áì €¨Åì®ÁÅì Áƙ ¦ÁþÁÁÏœÁ¬Ê©Á úɦÁê¨ÊžÁþà ‚¡ÁåýÃÄ ¥Ê¥ÁϜ €þÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ.§ÂœÄë ¡ÁÁ¨Æ €þÁÁÅϙ ªÁë¥Á ¡Á™ÂݧÁÅ.žÂþà žÊ¥ÁÅÏžÁÏ™Ä. ©Â®Áì ‚ÏýÃ¨Í €žÉâÁÅ „Ï™Á™ÁÏ©Á¨ì ¦ÁþÁœÍ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ÁŞçÃÏžÃ. €þÁō͍ÁÅϙ¦ÁþÁ ¥ÁÏúÂþÁ ¡Á™Ã ±Í¦Á §ÁÅ. ‚ÏœÁÄ ¥Ä§ÁÅ ‡ÁÑ™ÃþÁÅÏúà ©Á¬ÁÅàþÂä§ÁŪÂϜ¡ÉÏ þÁÅÏúÃ. €ÁÑ™Á ¥Á  €ÁÑ „ÏžÃ. ¥Á €ÁÑ ÁÆœÁŧÁÅ ¡Áô«Áå©ÁœÃ €¦ÏžÃ. þÃþÁä ³ÂäþÁÏ.¥ÉÅþÁä ³Â¦ÁÏœÁëÏ ‚ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ©É®ÂìþÁÅ. þœͱÂýÅ ¥Á  €£Âç¦ €¥Á Âé¦ Áƙ ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ¬ÁÆѨ÷¬É¨©Áô ¥ÁƨÂþÁ ‹ ©Â§ÁÏ „ϙà ©Á³Âà¥ÁþÂä§ÁÅ. ¥Á €ÁÑ Áƙ ©Â®Áìþà „ÏúÁ¥Áþà ¥Á§Ä ¥Á§Ä úÉ¡Áå™ÁÏ©Á¨ì ÂžÁþÁ ¨ÊÁ ©Â®Áìþà €ÁÑ™Ê „Ïúà ŠÁÑ žÂþÃ䣦Á¨Å žÊ§ÂþÁÅ €ÏžÃ žÍ§ÁÂ þÁ©ÁôíœÁÆ.œÁþÁ ¡Áë¦Á Â›Ï ÁŧÃÏúà úÉ¡Ãå ¥Á§Ã ¥Ä ¡Ê§ÁŜɨÅðÍ©ÁúÂÖ쪀 €™ÃÂ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.Â.. ¦Á.. œÃë.. ¬ÁþÁäÂ Ì›ÃÃϞ¥É.
 11. 11. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£Ï™Ã ÁÅžÁÅ¡Áô¨Íì €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ¥É ¡Ëý ü§ñ͜ÁÅÏ™ÁÂ ¥É ¥Á§Ä ¥Á§Ä žÂþÃä ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁÁŨÁÅÑÏýÆ þÁ©ÁôíœÁÅÏýÊ €œÁþÍà ÃœÁÃœÁ¨Å¡É™ÁÅœÁÅþÁä ¥Á žçÏ „ÏžÃ.¥Á§Ã ¥Ä ¡Ê§ÁÅ úÉ¡Áå ¨ÊžÊÏ ÌÏýɏ úÁƬÃϞ¥ɀœÁþà ©ÁύÁ.úɱÂå™ÁÅ œÁþÁÅ. „žÍêÁ ©Ã«Á¦Á ¨Å, ‚Ïýà ©Ã«Á¦Á ¨ŀ™ÃÃÏžÃ. €þÄä úɱÂå™ÁÅ œÁþÁÅ. Á¨¬Ã ±Í¦Á §ÁÅ.‡™ÁÅì ¥ÁÏúà ÿÁŴ§Áŏ ¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ¬ÁÅàþÂä¦.¬ÃÁ§ÉýÅÛ Â¨ÂÖ¨þÁä œÁ¡ÁþÁ ‡ÁÅÑ©ÁÂ „ϞÍ͞ÁÏ™ÂþÍÃ.¥ÁþÁ¬ÁÅ þèšÁôÍ¨ÊÁ ¥ÄÃ£çϞà Â „Ï™ÁÁ ±ÍœÊ¬ÃÁ§ÉýÅÛ Â¨ÅÖ ÁÅÏýÂþÁ쪀 €þà €™ÃÂ™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.¤Á¨Ê ©Â§Ê. Â¨Å֍Íϙà €ÏžÃ €œÁþà ¥ÉÅÿÁ¥Á ÂýÂþÍåÁŬåÁŬÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.ÂύÁð쪀 €ÏýÆ üʣŠ¨ÍÏúà Ä £Ïú÷ œÄ¬Ã ¬ÁÆý÷Ê¬÷ œÉ§Ãú™ÁÅ œÁþÁÅ.
 12. 12. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netþÊþÁÅ ˆ¥Á¦þ €þÁōÁÅÏýÂþÁþà ±Â¡ÁÏ ¥Ä§ÃÏœÁ ¬Ê¡Áõ‹¡ÃÁ ¡ÁýÃÛ ÁƧÁÅÖþ§ÁþÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ¥Ä £Â£Â¦¨ÏÁ ¡ÁôÂÁÅ úÁÅýÂÛ¨ ÁÅ¥ÁÁÅ¥Á ¥ÁÅÏžÁÅ ¥Ä¬ÃÁ§ÉýÅÛ ¡ÉžÁ⠨ɍÁÑ §ÂžÁÅ €þà þÁ©ÁôíœÁƦÁŸÂñ¨Â¡ÁϏ ¡ÉýÉÛ ¨ÍÃ úÁƬÃϞà Â¦ÁœÃë.‡žÁŧÁŏ ÁþáÃÏúÃþÁ ¡Áô¬ÁàÁÏ ¥É žÁÇ«ÃÛþÁÁ§ÃïÏúÃÏžÃ. €œÁþÁÅ ¢Ã¨Û§÷ ¬ÃÁ§ÉýÅÛ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã€žÃ ¥ÁƬɦÁê£ÍœÁÅÏýÊ  ¡Áô¬ÁàÁÏ úÁÆ™ÌúÁñúÁϙĀþÁ™ÃÃÏžÃ.€œÁþÍà ˆÏ úɱÂå¨Í œÍúÁ ¨ÊžÁÅ. €žÃ ¢Ã¨÷é ¥Ã§Áë§÷©Â®Áì ‚Ïý§÷ þÊ«ÁþÁ¨÷ ¢Ã¨÷é ¢É¬ÃÛ©Á¨÷ ¬Éå«Á¨÷.‚ÁљÍà £¦Á¨Å žÊ§Ê ¥ÁÅÏžÊ £¬ÁÅð ™Ã±Í ¨ÍÌþÂä™ÁÅ.€žÃ ‚ϏÄì«ÁÅ ¡Áô¬ÁàÁ¥ÁÏ™Ã.  ¨Í¡Á¨þÄä €ýÛ ¥ÄžÃ£Ì¥Áé¨Å ¨ÂÏýÃ©Ê „Ïý¦. ¥ÄÁÅ þÁúÁ֍Á ±Í©ÁúÁÅÖ¥Á§Ã €þÂä™ÁÅ ¬ÁþÁäÂ þÁ¬ÁŏÁÅœÁÆ.©ÃþÃþÁ¡ÁåýÃÄ ¥É £ÅÁÅÑ Š™Ã¨Í ¡ÉýÅۍÁÅþà €ýۜĬà ¡ÊüĨŠœÃ§ÁÉ¦ÁêýÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.
 13. 13. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netÂ¥÷ Â ¬ÃÁ§ÉýÅÛ ¥ÁÅýÃÛÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í £ÅÁÅÑ ©ÁžÃ¨Ê¨Â ÁþáÃÏúÁ ¨ÊžÂ¥É. ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ¥ÁƬʬà ©ÉþÁÃÑ üʧÁ£™Ã žÁ¥ÁÅé ¨ÂÁÅœÁÆ ¥ÉþÁÅ‹§ÁÁÏý Á¥ÁþÃÏúÁ³ÂÂ™ÁÅ.ûÄ. ‚¨ÂÏýà ²ÌýͨŠœÄ¦ÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¥ÁÅÏ™Á¨Ã€¬ÁÿÁêÏ £Ã™Ã¦ÁÏ „Ï™ÁžÍ ˆ¥ÃýÍ œÁþÁ¨Í œÂþÁơ̆ŏÁÅœÁÆ ‹§ÁÂ ÍžÁÏ™ÁÏ ¥ÁÅŽÏ ¨ÍÃúÁƬÃϞà Â¦ÁœÃë.€ÁÑ™Á £¬ÉðÊÑ ¥ÁÅÏžÊ ÌþÂäþÁÏ™Ã. €ýÛ ¥ÄžÁ£Ì¥Áé œÁ¡Áå  ¨Í¡Á¨ „þÁäžÊ¥ÃýÍ þÊþÁÆ ¬Á¥Á¥ÁÂúÁÆ™Á¨ÊžÁÅ €þÂä™ÁœÁþÁÅ, ¥É ¥Á ÂýÉ¨Â £žÁŨÅúɱÂå¨Í ±Â¨Å±ÍÁ.  ©Ã«Á¦ÁÏ þÃüÏ ÁÆ™ÂþÁÅ.ÂþÄ ¥É þÁ¥ÃéþÁýÅÛ ÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. €žÍ©ÉýÂ§ÁϏ þÁ©Êí¬Ã £Å÷ ¨ÍÃ ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ. £Ì¥Áé¨ ©ÁύÁ ÁÅúÃÖ ÁÅúÃÖ úÁƬÁÅàþÁä œÄ§ÁÅþÁÅ £ýÃÛ,¡ÊüĨŠœÃ¡Áå™ÁÏ¨Í ÁþÁ£§ÁųÍàþÁä ªÁÃàþà £ýÃÛ€ýÅ©ÁÏýà £ÅÁÅÑ úÁÆ™ÁýÏ ¥ÉÁžÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§ÁþÃþêÁÖ¦ÏúÁōÁÅþÂä™ÁœÁþÁÅ. €žÃ ¡ÉžÁ⠁ªÁÖ§ÁêÏ¡Á™Â¨ÃðþÁ ©Ã«Á¦ÁéÂ €þáÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ÂÁ±ÍœÊ 
 14. 14. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£ÅÁÅÑ Ì™Á©Á¨Í ¡Á™Ã ¥É Â§ÁÅ ü§à ±Í¦þ¡Á¥Ãý €ªÁëžÁãÂ €¨ÂÊ ©ÁžÃ¨Ê¦Á™ÁÏ ÌÏúÉÏ‚£çÏžÃþà , Â©Á¨Ã¬ÃþÁÏœÁ þÁÏžÂþÃäÁ¨ÃÃÏúÃÏžÁœÁþÍÃ.úÄ. žÁ§ÃžÁëÏ ©ÃþÁ£™Ä ©ÃþÁ£™ÁÁÅϙ þÉ¥ÁéžÃÂÌ›ÃÃÏžÃ, ¬ÁþÁä ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ.¥É úÊœÁ  ¥Á ÂýþáÃÏúÃþÁ £Ì¥Êé¥ÃýÍ úÁƙ¨þÁäÁÅœÁÆÿÁ¨ÏœÍ ÌÏúÉÏ ‚©ÁœÁ¨Â ü§ÃÃ œÌϏÃúÁƳ™ÁÅ £ÅÁÅÑ ¨ÍÃ.¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ‚žÁâ§ÁÅ ™Á©Â§Ã ¥ÁŸÁê ŠÁ ¥ÁÂ™ÁÅ¡Á™ÁōÁÅþÁä Á¨§÷ ²ÌýÍ €žÃ. ¥ÉŨ Á¡Êå±Âýà úÃþÁäúÃþÁä ™Âë¦Á§ÁÅì œÁ¡Áå ™Á©Â§Ã ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ©Ê§ÊÁÅ™ÁݨŠ¨Ê©Áô.  ¥ÁÂ™Ã ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ¥Á ÂœÁëÏ ¡ÊÏýÅ„ÏžÃ.  ™Á©Â§Ã §Ì¥ÁÅé¨Å ÁÅÏ™ÁëϏ ÁÏýÍÃþÃÏ™Áŏ €ÁÅ¡ÃÏúÁÅœÁÅþÂä¦. €ÁÑ™Á §Â¬ÁÅþÁäÊ¡Áïþ÷ £ýÃÛ €žÌÁ ¬ÃþÃ¥Á Â¨Í ¡Á™ÁÁ ¬ÄþÁÅ.‚©ÁþÄä þÃüϏ œÄ¬ÃþÁ ²Ìýͨ ¨ÊÁ±ÍœÊ …§ÃÊ©Ê¬ÃþÁ £Ì¥Áé¨Â œÉ§Á €©ÁœÁ¨ ÁƧÁÅÖþÁä ÌÏ™ÁþÁäÃ
 15. 15. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net©ÃþÁ£™ÁÁÆ™ÁžÁþʥɠþÉ¥ÁéžÃÂ €™ÃÃϞà Â¦ÁœÃëÁÅœÁÆÿÁ¨Ï ¡ÁýۨʍÁ.¤Á¨Ê ©Â§Ê. þÃüÏ ²Ìý̨Ê. €žÃ Áƙ ƒ £ÅÁÅэͬÁÏ œÄ¬ÃþÁ©Ã Â©Áô. žÄÏýÍì „þÁä©ÁþÄä ¡Ë žÊªÂ¨¬ÃþÃ¥Á ¨Íì ¬ÄþÁŨÅ. ¥Á Âý©Á§Á¬ÁÃžÃ a piece ofher action €þÊ ¬ÃþÃ¥Á ¨͞à €þà ©Ã©Á§ÁϏÂúɱÂå™ÁÅ.ªÁÖ§ÁêϏ þͧɮÁì£ÉýÃÛϞà Â¦ÁœÃë.  £Ì¥Áé¨ÍìÁþáÃÏúÊ ˆ ™ÁžÂþà ©ÁÏýà ¥ÄžÂ ÁÅ™ÁݨŠ¨Ê©Áô.¥ÁÁ ©Â§ÁÅ Áƙ žÂžÂ¡Áô žÃÁÏ£§ÁÏ ÂþÊ„þÂä§ÁÅ. ¡Ã¬ÁōÍÑ©Á™Â¨Æ, ÎÃ¨ÃÏúÁō͙¨Æ,‡ÁÑ™Á £™ÃœÊ €ÁÑ™Á ¥ÁÅžÉâýÅۍͩÁ™Â¨Æ €ÁљìÃþÃ¥Á ¨Íì €œÃ ³Â¥ÁþÁê¥Á¦þÁ ©Ã«Á¦Á ¨Ũ€©Áô¡ÃÏúÁ™ÁÏ œÁþÁÃ þÁ¥Áé ªÁÁêÏ ÂÁÅϙ „ÏžÃ.¥Ä§É¡Áôå™Á¦þ ‚¨ÂÏýà ¬ÃþÃ¥Á ¨ŠúÁƳ§Á ¡ÊüĨŜçÁÊ¬ÁÆà €™ÃÃÏžÃ.¬ÃÁ§ÉýÅÛ Ž§Ã žÁ¥ÁÅé ¨ÂÃ £¦ÁýÃ Ã§ÂýÅ ©Ê¬Ã¨ÊžÁÏ™Ä. ‚ýÅ©ÁÏýéà ¥ÁþÁ žÊªÁÏ ¨ÍÃ §ÂþéÁí§ÁÅ.¥ÁþÁÃ ¡Ëý ü§ñ͜ÊþÊ œÁ¡Áôå. ‚Á ‚ýÅ©ÁÏýéÃ
 16. 16. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net§ÂþóÂà§Â. €ÏžÁÅÊ ƒ ¡Áô¬ÁàÂ¨Å úÁƬà œÁÇ¡Ãà¡Á™ÁýÏ ¥Á§Ã €þÂä™ÁÅ ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ. ¨ÍÂ ¥Á§Í ¡ÊüÄ œÃ§ÁÊ¬ÃþÁ Â¦ÁœÃë €¦Áê úÁϙ¨πþà þͧÁÅ þ̍ÊѬÁōÁÅþà £Í¨É™ÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ.¥Á§ÃÌÏœÁ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÃ £ÅÁÅÑ ¨ÍÃ úÁƳ™ÁÅœÁþÁÅ. ŠÁ Â¨ÊüÄ ¡Ã¨ì §Ì¥ÁÅé¨Ãä ¥É ¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ¡Êë¥ÁÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁä žÁǪÂêþÃä ¡ÁžÃ ¢Êë¥ÁŨÍìúÁÆ¡Á™ÁÏ ü§ÃÃÏžÃ.‚ύ „ÏžÃ.

×