Successfully reported this slideshow.
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/          http://...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joint firm 04

6,376 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Joint firm 04

 1. 1. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net joint firm 27 by vrkkollati@yahoo.comªÊ«Á¦ÁêþÁÅ öÁ¬Ãåý¨Å þÁÅÏúà ‚ÏýÍà œÄ¬ÁōÌúÊñþÂýÍÃþ¨ŏÁÅ §ÍüŨ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁžÁé €œÁà ©Â§ÃÏýÍà ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ.§ÂŸÁ ¡ÁôýÃÛþÃÏýþÊ „þÁä¡ÁåýÃÄ ÍžÁÏ™ÁÏ œÍ‚žÁ©Áí™ÂþÍà ³Â©ÁÂªÁÏ ÁŞçʞà ÂžÁÅ. ªÊ«Á¦ÁêþÁÅúÁÆ™Á™ÂþÍà ‡©Á§Í ŠÁ§Î §Â©Á™ÁÏ ±Í©Á™ÁϜçÁŏÁÅœÁÆÏ™ÁýÏ úÊœÁ ‡¡Áôå™ÁÅ úÁƬÃþ ‚ÏýÃþÃϙ ¥ÁþÁÅ«ÁŨÅþÁäýÊÛ €©Áô¡Ã¬ÁÅàϙʞÃ. §ÁžÄâ œÁÃÓ ‚ÏýÍì ¥Á Â¥ÁƨŠ¡Á§Ã¬ÃáœÁŨŠþɨÍ©Á™ÂþÍà ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ §ÍüŨŠ¡ÁýÃÛÏžÃ.§ÂŸÁ, ©Â®Áì €ÂÑ Áƙ ©Â®Áì ©Â®Áì …®ÁìÁÅ©É®Ãì±Í¦Á §ÁÅ. €¡ÁåýÍà Á§Áë …œÁœÍ Â¬Áà þÁ™Á©ÁÁ¨ÃÊ ¬ÃáœÃÃ ©ÁúÂÖ™ÁÅ ªÊ«Á¦Áê. ³Â¦ÁÏœÁëρ¢Ä¬ÁÅþÁÅÏúà §Â©Á™ÁÏ œÍþÊ ¦ÁþÁþÁÅ €¨Â §Í™ÁÅݥĞÍà ÌÏœÁ žÁƧÁÏ œÄ¬ÁōÁÅ ©É®Ãì œÄ¬ÁōÁÅ §Â©Á™Áύ͞ÁÏ™ÁÏ ™Ë¨Ä žÃþÁ Â§ÁêÁë¥Á¥Á¦ ±Í¦ÏžÃ.ƒ ¨ÍÂ..
 2. 2. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net€¥Áé þÃþÁÅä úÁƙ¨ÏýÍÏžÃ. ¥ÁÆ™ÁÅ þ¨ŏÁŧÍüŨŠ¬É¨©Áô ¡ÉýÅۍÁÅ §Â €þà ©Â®Áì þÂþÁäžÁÁÓ§ÁþÁÅÏúà „œÁà§ÁÏ ©ÁúÃÖϞà ÍžÁÏ™ÂþÍÃ. ƒ„žÍêÁÏ¨Í úʧÃþÁ §ÉÏ™Á©Á þɨ¨Í ŠÁ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁëÏ‚ÏýÍà ©É®Âì™ÁœÁþÁÅ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á§Í ³Â§Ã©É™ÁžÂ¥ÁþÁōÁÅþʬÁ§ÃÃ ¡ÁžÁé §Â©Á™ÁÏ,€þÁō͍ÁÅϙ ¥ÉœÍ œÌ™Á ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ Á¨Á™ÁϜ͂ÏýÍà ©É®Âì¨þÁä ¨ÍúÁþÁ þçÁ©ÁŸÃÁϏ ©Â¦žÂ¡Á™Ã ±Í¦ÏžÃ. ±ÍþÄ ‚¡Áôå™Á¦þ ©É™ÁžÂ¥ÁþÁōÌþìɨ©Á™ÃÃœÊ €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨÁÅ¥ÃÏúà ÁÅžÁ§ÁžÁþÂä§ÁÅ. žÂþÃÊ €ÏÄÁ§ÃÏú™ÁÅ.þÁÅ©Áôí ¨ÊÁ ±ÍœÊ þÁ¬Á¨ÊÏ œÍúÁžÁÅ. §ÉÏ™ÁŧÍüŨÍì ©ÁúÉÖ¦ê ¬ÁÅ¥Á  €þà ±ÂëŸÊ¦Á ¡Á™ÂÝ™ÁŪʫÁ¦Áê. œÁþÁ ÁÏœÁ ÁþÂä ¬É¨©Áô ¨ÊžÁþà úÉ¡Ãå¬ÁíÂë¥ÁÏ £¦Á¨Å žÊ§Â™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.ÂþÄ €þÁōÁÅþÁä ýË¥ÁōÁÅ §Â¨ÊÁ ±Í¦Á ™ÁÅ.€œÁþÁÅ €ÁљÍà ©É®ÃìþÁ §ÉÏ™Í §ÍüÅþÊ €œÁþà ¡ÉžÁœÁÏ™Ãë ÁÅϙɱÍýÅ ©Á¨ì €Á³ÂéœÁÅàÂ ¥Á§Á›ÃÏúÁ™ÁÏœÍ ¥Á§ÃύÁ œÁ¡Áåþà ¬Á§ÃÂ „ϙà ±Í©Â¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÃ.
 3. 3. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netüÄœÁÏ ±ÍœÊ ±Í¦ÏžÃ. þÁÅ©Áôí ¥ÁŸÁê¨Í ©É®Ãì ±Í©Á™ÁϣÁÅÏ™ÁžÁÅ. ¡ÉžÁ⠍Á§Áé €¦Êê ©Á§ÁÁÆ‚ÁÑ™ÁÅÏ™Á™ÁÏ œÁ¡ÁåžÁþà ¥Ä ¢Ä¬ÁōÁÅ §Â¬Ê¦ €þÃúɱÂå™ÁÅ œÁÏ™Ãë. ¦ÁþÁ ¥Á Âý ÂžÁþÁ ¨ÊÁ ±Í¦Á ™ÁÅ.€ ¡ÁëÂ§Á¥Ê Á§Áé €¦ÊêÏœÁ ©Á§ÁÁÆ „ϙà œÃ§ÁŏÁÅ¡Áë¦Á Â›Ï ÁýÂÛ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. œÄ§Â £¬ÁÅð ™Ã±ÍžÁÁÓ§ÁÃ ©É®Êì ¬Á§ÃÃ ¥Áƨ¡Á¨ÃìÃ £¬ÁÅð¨Å þÁ™Á©Á™ÁϨʞÁþÁä ©Â§Áà œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ˆ¥ÃýÄ ©Ã«Á¦ÁÏ €þà §ÂœÄ¬Êà œÉ¨Ã¬ÃþÁ ¤ÍÁýÂÛ ‚žÄ.€¦žÁÅ §ÍüŨ ÃëœÁÏ ˆžÍ ¨ÊüÅ ©Ã«Á¦ÁÏ Á§ÁÁúÃÖ  …®Íì ÌÏžÁ§ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅì ‹ £¬ÁÅð™Á릩Á§ÁÅþà úÝÁÁ ÌýÃÛ ©ÁžÃ¨Ê³Â§Áý. €ÏžÁÅ úÊœÁ Âë¥Á ¡ÉžÁâ¨ÏœÂ ü§ÃÃþÁ žÂþÍà ¯Á¥Á ¡Á› úÉ¡Ãå¬ÊàœÁ¡Áå  §ÁÆýÍì £¬ÁÅð¨Å œÃ¡Áå¥Áþà ™Á릩Á§ÁÆì,ÁÏ™ÁÁÛ§ÁÆì ¥Éŧ¦ÏúÁōÁÅ ÁƧÁÅÖþ§ÁÅý. ÃëœÁÏ §ÍüÊ  Âë¥Á ¡ÉžÁâ¨Å ÌÏžÁ§ÌúÂÖ§ÁÅ ÂþÄ ©Ã«Á¦ÁÏ ¡Á§Ã´ÂѧÁÏ Â©Á™ÂþÍà ¥Á§Í þ¨ŏ˞ÁŧÍüŨŠ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÁþà €þÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ƒ ¨ÍÂ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®Áì ©Á¨¬ÃþÁ ©Â§ÁÅ ÊžÂ§Ã¡Áô§ÁÏ
 4. 4. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netªÃ©Â§ÁÅþÁ žÃÃ,  ¥ÁÆ™ÁÅ ¥Ë®ÁÆì Â¨ÃÃ £ÅŸÃãúɣŜÁÅþÂä§Áþà ©ÃªÁí¬ÁþĦÁϏ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.úÁúÂÖþÂë žÊ¥Ář €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. ÂþÄúɦÁê Á¨ÃÃϞà ˆ¥ÁÅÏžÃ. ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®Êì¥ÁþÁÅ«ÁŨŠ‡©Á§Á¦þ žÌ§ÁōÁŜ§ʥÉ þÁþÃúÁƳ™ÁÅ. žÁŧÁžÁÇ«ÁÛÏ Ì¨žÄ ŠÁ ªÁ¨Äà ÁƙœÁÁ¨ÊìžÁÅ. ÊžÂ§Ã¡Áô§ÁÏ ªÃ©Â§ÁÅþÁ £¬ÁÅð žÃÃ„¬ÁƧÁÅ¥ÁýÆ þÁ™ÁÁ ³ÂÃÏú™ÁÅ ¬ÁÆœ÷ Ê¬ÁÅ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.€¡ÁåýÍà ¬ÁÅ¥Á §Áŏ §ÉÏ™Á¦êϞà ýËÏ. œÁþÁÅ¥ÁÏ™ÁÅýÉÏ™Á¨Í þÁ™Á©Â¨þà ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ™ÁÅ ÂþÄ £Ï™ÃžÃÊ ¬Á§ÃÃ Â¬Áà ¥Á£ÅçÂ „Ϟà ©ÂœÂ©Á§Á›Ï.Áë¥ÁÁë¥ÁϏ  ¥Á£Åç¨Å ¥Á§Ä žÁýÛ¥Á©ÁôœÁÅÏ™ÁýÏœÍ ÌÏ¡ÁžÄ¬Ã ©Á§ÁïÏ œÁÁŨō͞ÁÅ ÁžÂ €þÁä ªÁύÁ¡ÁýÅۍÁÅϞà ÍžÁÏ™ÂþÍÃ. ‡ÏžÁōËþ ¥ÁÏúÞÁþéÁ™Ã©Á™ÃÂ þÁ™Á©Á™ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ.þ¨ŏÁÅ ¢Á§ÂìϏÁŨŠ©É®Êì ¬Á§ÃÃ Ářà ¡ÁÁÑ ŽúÂ֧͙ÁÅÝ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ‹ ¬Á©Â§Ä £Ï™Ã ©Á³ÍàÏžÃ.¥Ë¬ÁƧÁÅ ‡™ÁÅì ¥ÁÏúà „œÂðÿÁϏ ¡Á§ÁŏÁŨÅ
 5. 5. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netœÄ¬ÁÅàþÂä¦. €žÃ ¥Áƨ¡Á¨Ãì ©É®ÊìžÁ¦œÊ £Â©ÁôÏ™ÁÅþÁÅ€þÁōÁÅþÂä™ÁÅ œÁþÁÅ.€œÁþÁÅ ªÃÏúÃþÁýÅÛ ¡ÉžÁ⠧͙ÁÅÝ ¥ÄžÁÁÅ §Â©Á™ÁÏœÍþÊ ¥Áƨ¡Á¨Ãì žÃÁÅя œÃ§ÃÃϞà £Ï™Ã. ¯Á›Ï¨Í €œÁþÍÁžÃ §Í¨÷ìð §Í¦¬÷ Â§ÁŨ€©Áô¡ÃÏúÃÏžÃ. §Í™ÁÅÝ ©Â§ÁÂ Ã €ÏœÁÁÏœÁÄúʧÁÅ©Á©ÁôœÁÅþÁä  £Ï™Ã ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ. œÌýÃ͍ۨÁƧÁÅÖþà £Ï™Ã œÍ¨ÅœÁÅþÁä ³Â¥Ä ±Â¨Ê§Áũ¨ÁϏ ÁþáÃÏú™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ÁƧÁÅÖþÁä©Â®Éì©Á§ÁÆ úÁÆ™Á™ÂþÍà ©Ä¨Å ¨ÊÁÅϙ ŠÁ œÉ§ÁÁýÛ£™ÁÅÏžÃ.¥Ä £Ï™Ã ¥Áƨ¡Á¨Êìþ ©É®ÊìžÃ €þÁ™ÃÂ™ÁÅ ÍžÁÏ™Áρ £Ï™Ã žÁÁÓ§ÁÂ §ÂþÃúÃÖ. œÌýÃÛ¨Í ÁƧÁÅÖþÁäœÁ¨±ÂÂ ¥Áþëà ‡™ÁìþÁÅ €žÃ¨ÃÏúà ¡Ã ˆ¥Ãýà £Â£Æ€þÁ™ÃÂ™ÁÅ. œÁþÁ ¡ÁëªÁä §ÉýÃÛÏú™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. £Ï™Ã©Â™ÁÅ ŒþÁþÁäýÅÛ œÁ¨Æ±Â™ÁÅ.þÊþÁÆ  …§Ê ©É®Âì¨Ã. €ýÅ úÁƬÊà ©ÂþÁ ©ÁúÊ֨„ϞÃ. ¥Ä £Ï™Ã¨Í ‡ÁÑ™ÂþÍà ³Â©ÁÂªÁÏ„ÏýÅϞʥÉ þÁþà ªÁÂ úÁƳ™ÁÅ €œÁþÁÅ.
 6. 6. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netžÂþÍÊÏ ¤ÂÁêÏ ÂþÁÏ™Ä. ¨Í¡Á¨ ™ÁϏÁŨÅþÂä§ÁÅ.¥Ã¥Áé¨Ãä ‡ÃÑÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¥Á§Ã ÁÅžÁ§ÁžÁÏ™Ã.ˆ¥Ä €þÁōͥÁ Áϙà €þà ¬Á©ÃþÁ¦ÁϏ úÉ¡Ãå ¥Á§Á¨Â‡™ÁìþÁÅ €žÃ¨ÃÏú™ÁÅ €œÁþÁÅ.þçªÁÂ þÃýÆÛ§ÂÖ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ. £Ï™Ã ¥ÁÅÏžÁōÁųÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ „þÁäžÉ©Á§Í œÉ¨Å¬ÁōͩÁ™ÂþÍó©ÁÂªÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©ÉþÁÁ ©Ê¡Áô Áƙ œÉ§Á ÁýÊ۬ÄϞÃ. ¥ÁöÁ Í´Â ¬Äàë¨Âì „þÂä§ÁÅ „Íë«ÁϏ̛ōÁÅÑþ™ÁÅ œÁþÁÅ. €ÏœÁ ¨ÍþÊ ‡©Á§Í  œÉ§ÁÂ¬Áà ¡ÁÁэà ©ÁœÃàÃ¨ÃÏúÃÏžÃ. Á®ÁÅì ©Ã±Âå§ÃÖúÁƳ™ÁÅ. œÉ§ÁúÂýÅ þÁÅÏúà ¥ÁÅŽÏ ¬Á§ÃÂӍÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ œÁþÁÃ. ©É™ÁÅœÁÆ ©É™ÁÅœÁÆþÁä £Ï™Ã¥Á®Äì ÃÏžÃ.ÍžÁÏ™ÁÏ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í úÃþÁä ªÁ úÏÁŧÃÏúÃÏžÃ.¡ÁëÁя ¥ÁÅÏžÁōà þÁ™ÃúÁöÁ™ÁÅ. ¥Ä§ÁÅ ªÊ«Á¦ÁêÂ§ÃÏýÍì „ÏýÅþ§ €Ï™Ä? £Ï™Ã ©Â™ÁōÁÅœÁÆÿÁ¨ÏÂ €™ÃÂ™ÁÅ. €©ÁôþÁþÁäýÅÛ œÁ¨œÂýÃÏú™ÁœÁþÁÅ.¥Á§ËœÊ þÊþÁÅ œÁ¥Á¨Éä¡Áôå™ÁÆ úÁÆ™Á ¨ÊžÁÏ™Ä. ‚ϞÁ€¨Â €þÁäÏžÁōÁÅ ¥Á§Í¨Â €þÁō͍ÁÏ™Ã.
 7. 7. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£Ï™ÉÁÑÏ™Ã. ©É®Ãì±ÍžÂÏ €þÂä™ÁÅ £Ï™Ã©Â™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.œÉ§Á œÁ¡ÃåÏúà úÁƬÃþÁ ³Â¥Ä œÁþÁþà ¢Á¨Âþ €þñͨÃÖ ©Â™ÃÂ ¬ÁϏÁœÃ úÉ¡Ãå „Ï™Â¨þÁōÁÅþÂä™Áō͞ÁÏ™ÁÏ. ˆ¥Á¦œÊþÊÏ œÁþÁÃ þÁ™ÁÁ £É™ÁžÁœÁ¡ÃåÏúÃþÁÏžÁōÁÅ ¬ÁϝͫìÁÆà ©ÉþÁōÁ œÉ§ÁœÁ¡ÃåÏúà ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛ £Ï™Ã ‡ÃэÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ŠÊ ŠÁ ©ÁêÃà ÁƧÁÅÖþà „Ï™ÁýÏ €œÁþÃ䁪ÁÖ§ÁêÏ úÁÃœÁÅþÃä úʬÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨™ÁϏÁŨÅþÂä§ÁÅ €þà  £Ï™Ã ©Â™ÁÅ úÉ¡ÃåþÁ ¥Á Âý¥ÄžÁ  ¨Í¡Á¨ ¥ÁŏÁÅÓ§ÁÅ þÁ¨ÅÁŧÁÅ „ϙà „Ïý§ÁþÀþÁōÁÅþÂä™ÁÅ œÁþÁÅ. œÄ§Â úÁƬÊà €žÃ Î§Á©Á©ÂúÁÁ¥ÁþÁä ¥Á Âý! ±Íþæ÷ ÌÏ™ÁþÂä ¥É ÿÁōÁÅÏ ü夀 úʬÃϞãϙà ©Â™ÃÃ. £Ï™Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ÁžÃ¨ÃÏžÃ.****** ***** ****
 8. 8. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net¬Á§ÁÅâÁÅþà ÁƧÁÅÖÏýÆ ŠÁ ³Â§Ã ¥É ©ÁύÁ¡Á§Ä¯ÁÂ úÁƳ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ¥ÁÅ¡Ëå ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨Å žÂýà „Ïý¦.¡ÁúÁ֏ ÁÅÏ™Áëýà ¥ÁÅŽÏ, ¡ÉžÁ⠍Á®ÁÅì. ¥ÁþëÃþÃÏ™Áŏ £¨ÏÂ „ÏžÃ. ‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅϞɡÁôå™ÍúÁƳÂþÁÅ €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁŨÍ.þÁ™ÁÁ œÁ¡ÃåÏúà þÁÅ ƒ £Ï™Ã¨Í ÁƧÍÖ©Á™ÂþÍÀþÁÅ¥ÁœÃ ‚úÃÖþÁÏžÁōÁÅ ú¨ Âύ÷ð €Ï™Ä €þÂä™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ, žÂþà žÊ¥ÁÅÏžÁϙà €ÏžÂ¥É þÁ©ÁôíœÁÆ.¥É ¥ÁÅŽÏ¨Í úÃþÁä ¬ÃÁÅÓ Áƙ œÌϏà úÁƬÃÏžÃ.ªÊ«Á¦Áê Â§ÃÃ ¥Ä§ÁÅ £ÏŸÁÅ©Áô¨ÂÏ™Ä? €þÂä™Áō͞ÁÏ™Áςύ „ÏžÃ
 9. 9. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net joint firm 28 by vrkkollati@yahoo.com ¬Áí¦Á Âþ ¥Á  ¥ÊþÁ ¥Á Â¥ÁÃ £Â©Á ¥Á§ÃžÃ ¦ÁþÁ.ªÊ«Á¦Áê Â§ÃÏýà ©ÉþÁÁ ¬ÁÏžÁŨÍþÊ ¥Á  ‚¨Åì.¥Ä§É¡Áôå™ÁÆ  ¡ÁÁэà §Â¨ÊžÊ¥É¨ʞÁÏ™Ä. ÂþÄ ¥Ã¥Áé¨Ãä ŠÁ³Â§Ã ‡ÁÑ™Í úÁƬÃþÁÁŧÁÅà. £ÿÁŪ ¦ÁþÁÃ £ÂÂ ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ €ÁљÍéÁúÃÖ „Ïý§ÁÅ.„ÿÁÅ. þÊþÁÅ €ÁљÍà §Â©Á™Á¥Á¦œÊ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™Áų§ÁÅì ©ÁúÁ ÖþÁÅ. ÂþÄ €¡Áôå™ÁÅ ¥Ä§ÁÅ ¢Ä¬ÁōÁÅ ±Í¦„Ï™Á ©ÁúÁÅÖ. €¦œÊ ¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä úÁƬÃϞà ÂÃþ™Á¬ÁÅ¡ÁœÃë¨Í. ªÊ«Á¦Áê Â§Ãþà €ÁÑ™Á ü¦þ÷ úʬÃþÁ§ÉÏ™Á©Á §ÍüÅ ©ÁúÂÖÏ.€©ÁôþÁϙà ÁŧÁÅàÃ ©ÁúÃÖÏžÃ.  §ÍüÅþÁ ¬ÁÅ¥Á §ÁÅ ‹¡ÁžÃ ¥ÁϞà ©Á§ÁÁÆ Á¨¬Ã ©ÁúÂÖ§ÁÅ.þÊþÁÅ Áƙ ¥Ã¥Áé¨Ãä €¡Áôå™Ê úÁƳÂþÁÅ. €ÏžÁōʀ©Áôþ ÂžÂ €þà €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ©ÁúÃÖ ¥Á  ÌÏ™ÁþÂäþà €™ÁÁ ¥ÁþÂäþÁÅ. ¦ÁþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ¨Í ¥Ä§ÁÅ £ÂÂ
 10. 10. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net¬ÁöÁ¦ÁÏ úʳ§ÁÅ. ©Â®Áì €¨Åì®ÁÅì Áƙ ¦ÁþÁÁÏœÁ¬Ê©Á úɦÁê¨ÊžÁþà ‚¡ÁåýÃÄ ¥Ê¥ÁϜ €þÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ.§ÂœÄë ¡ÁÁ¨Æ €þÁÁÅϙ ªÁë¥Á ¡Á™ÂݧÁÅ.žÂþà žÊ¥ÁÅÏžÁÏ™Ä. ©Â®Áì ‚ÏýÃ¨Í €žÉâÁÅ „Ï™Á™ÁÏ©Á¨ì ¦ÁþÁœÍ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ ÁŞçÃÏžÃ. €þÁō͍ÁÅϙ¦ÁþÁ ¥ÁÏúÂþÁ ¡Á™Ã ±Í¦Á §ÁÅ. ‚ÏœÁÄ ¥Ä§ÁÅ ‡ÁÑ™ÃþÁÅÏúà ©Á¬ÁÅàþÂä§ÁŪÂϜ¡ÉÏ þÁÅÏúÃ. €ÁÑ™Á ¥Á  €ÁÑ „ÏžÃ. ¥Á €ÁÑ ÁÆœÁŧÁÅ ¡Áô«Áå©ÁœÃ €¦ÏžÃ. þÃþÁä ³ÂäþÁÏ.¥ÉÅþÁä ³Â¦ÁÏœÁëÏ ‚ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ©É®ÂìþÁÅ. þœͱÂýÅ ¥Á  €£Âç¦ €¥Á Âé¦ Áƙ ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ¬ÁÆѨ÷¬É¨©Áô ¥ÁƨÂþÁ ‹ ©Â§ÁÏ „ϙà ©Á³Âà¥ÁþÂä§ÁÅ. ¥Á €ÁÑ Áƙ ©Â®Áìþà „ÏúÁ¥Áþà ¥Á§Ä ¥Á§Ä úÉ¡Áå™ÁÏ©Á¨ì ÂžÁþÁ ¨ÊÁ ©Â®Áìþà €ÁÑ™Ê „Ïúà ŠÁÑ žÂþÃ䣦Á¨Å žÊ§ÂþÁÅ €ÏžÃ žÍ§ÁÂ þÁ©ÁôíœÁÆ.œÁþÁ ¡Áë¦Á Â›Ï ÁŧÃÏúà úÉ¡Ãå ¥Á§Ã ¥Ä ¡Ê§ÁŜɨÅðÍ©ÁúÂÖ쪀 €™ÃÂ™ÁÅ ÍžÁÏ™ÁÏ.Â.. ¦Á.. œÃë.. ¬ÁþÁäÂ Ì›ÃÃϞ¥É.
 11. 11. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£Ï™Ã ÁÅžÁÅ¡Áô¨Íì €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ¥É ¡Ëý ü§ñ͜ÁÅÏ™ÁÂ ¥É ¥Á§Ä ¥Á§Ä žÂþÃä ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁÁŨÁÅÑÏýÆ þÁ©ÁôíœÁÅÏýÊ €œÁþÍà ÃœÁÃœÁ¨Å¡É™ÁÅœÁÅþÁä ¥Á žçÏ „ÏžÃ.¥Á§Ã ¥Ä ¡Ê§ÁÅ úÉ¡Áå ¨ÊžÊÏ ÌÏýɏ úÁƬÃϞ¥ɀœÁþà ©ÁύÁ.úɱÂå™ÁÅ œÁþÁÅ. „žÍêÁ ©Ã«Á¦Á ¨Å, ‚Ïýà ©Ã«Á¦Á ¨ŀ™ÃÃÏžÃ. €þÄä úɱÂå™ÁÅ œÁþÁÅ. Á¨¬Ã ±Í¦Á §ÁÅ.‡™ÁÅì ¥ÁÏúà ÿÁŴ§Áŏ ¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ¬ÁÅàþÂä¦.¬ÃÁ§ÉýÅÛ Â¨ÂÖ¨þÁä œÁ¡ÁþÁ ‡ÁÅÑ©ÁÂ „ϞÍ͞ÁÏ™ÂþÍÃ.¥ÁþÁ¬ÁÅ þèšÁôÍ¨ÊÁ ¥ÄÃ£çϞà Â „Ï™ÁÁ ±ÍœÊ¬ÃÁ§ÉýÅÛ Â¨ÅÖ ÁÅÏýÂþÁ쪀 €þà €™ÃÂ™ÁÅ©ÃþÁ¦ÁϏÂ.¤Á¨Ê ©Â§Ê. Â¨Å֍Íϙà €ÏžÃ €œÁþà ¥ÉÅÿÁ¥Á ÂýÂþÍåÁŬåÁŬÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.ÂύÁð쪀 €ÏýÆ üʣŠ¨ÍÏúà Ä £Ïú÷ œÄ¬Ã ¬ÁÆý÷Ê¬÷ œÉ§Ãú™ÁÅ œÁþÁÅ.
 12. 12. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netþÊþÁÅ ˆ¥Á¦þ €þÁōÁÅÏýÂþÁþà ±Â¡ÁÏ ¥Ä§ÃÏœÁ ¬Ê¡Áõ‹¡ÃÁ ¡ÁýÃÛ ÁƧÁÅÖþ§ÁþÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ¥Ä £Â£Â¦¨ÏÁ ¡ÁôÂÁÅ úÁÅýÂÛ¨ ÁÅ¥ÁÁÅ¥Á ¥ÁÅÏžÁÅ ¥Ä¬ÃÁ§ÉýÅÛ ¡ÉžÁ⠨ɍÁÑ §ÂžÁÅ €þà þÁ©ÁôíœÁƦÁŸÂñ¨Â¡ÁϏ ¡ÉýÉÛ ¨ÍÃ úÁƬÃϞà Â¦ÁœÃë.‡žÁŧÁŏ ÁþáÃÏúÃþÁ ¡Áô¬ÁàÁÏ ¥É žÁÇ«ÃÛþÁÁ§ÃïÏúÃÏžÃ. €œÁþÁÅ ¢Ã¨Û§÷ ¬ÃÁ§ÉýÅÛ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã€žÃ ¥ÁƬɦÁê£ÍœÁÅÏýÊ  ¡Áô¬ÁàÁÏ úÁÆ™ÌúÁñúÁϙĀþÁ™ÃÃÏžÃ.€œÁþÍà ˆÏ úɱÂå¨Í œÍúÁ ¨ÊžÁÅ. €žÃ ¢Ã¨÷é ¥Ã§Áë§÷©Â®Áì ‚Ïý§÷ þÊ«ÁþÁ¨÷ ¢Ã¨÷é ¢É¬ÃÛ©Á¨÷ ¬Éå«Á¨÷.‚ÁљÍà £¦Á¨Å žÊ§Ê ¥ÁÅÏžÊ £¬ÁÅð ™Ã±Í ¨ÍÌþÂä™ÁÅ.€žÃ ‚ϏÄì«ÁÅ ¡Áô¬ÁàÁ¥ÁÏ™Ã.  ¨Í¡Á¨þÄä €ýÛ ¥ÄžÃ£Ì¥Áé¨Å ¨ÂÏýÃ©Ê „Ïý¦. ¥ÄÁÅ þÁúÁ֍Á ±Í©ÁúÁÅÖ¥Á§Ã €þÂä™ÁÅ ¬ÁþÁäÂ þÁ¬ÁŏÁÅœÁÆ.©ÃþÃþÁ¡ÁåýÃÄ ¥É £ÅÁÅÑ Š™Ã¨Í ¡ÉýÅۍÁÅþà €ýۜĬà ¡ÊüĨŠœÃ§ÁÉ¦ÁêýÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ.
 13. 13. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.netÂ¥÷ Â ¬ÃÁ§ÉýÅÛ ¥ÁÅýÃÛÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í £ÅÁÅÑ ©ÁžÃ¨Ê¨Â ÁþáÃÏúÁ ¨ÊžÂ¥É. ¬ÁÆý÷ Ê¬ÁÅ¥ÁƬʬà ©ÉþÁÃÑ üʧÁ£™Ã žÁ¥ÁÅé ¨ÂÁÅœÁÆ ¥ÉþÁÅ‹§ÁÁÏý Á¥ÁþÃÏúÁ³ÂÂ™ÁÅ.ûÄ. ‚¨ÂÏýà ²ÌýͨŠœÄ¦ÏúÁōͩÁ™ÂþÍà ¥ÁÅÏ™Á¨Ã€¬ÁÿÁêÏ £Ã™Ã¦ÁÏ „Ï™ÁžÍ ˆ¥ÃýÍ œÁþÁ¨Í œÂþÁơ̆ŏÁÅœÁÆ ‹§ÁÂ ÍžÁÏ™ÁÏ ¥ÁÅŽÏ ¨ÍÃúÁƬÃϞà Â¦ÁœÃë.€ÁÑ™Á £¬ÉðÊÑ ¥ÁÅÏžÊ ÌþÂäþÁÏ™Ã. €ýÛ ¥ÄžÁ£Ì¥Áé œÁ¡Áå  ¨Í¡Á¨ „þÁäžÊ¥ÃýÍ þÊþÁÆ ¬Á¥Á¥ÁÂúÁÆ™Á¨ÊžÁÅ €þÂä™ÁœÁþÁÅ, ¥É ¥Á ÂýÉ¨Â £žÁŨÅúɱÂå¨Í ±Â¨Å±ÍÁ.  ©Ã«Á¦ÁÏ þÃüÏ ÁÆ™ÂþÁÅ.ÂþÄ ¥É þÁ¥ÃéþÁýÅÛ ÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. €žÍ©ÉýÂ§ÁϏ þÁ©Êí¬Ã £Å÷ ¨ÍÃ ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ. £Ì¥Áé¨ ©ÁύÁ ÁÅúÃÖ ÁÅúÃÖ úÁƬÁÅàþÁä œÄ§ÁÅþÁÅ £ýÃÛ,¡ÊüĨŠœÃ¡Áå™ÁÏ¨Í ÁþÁ£§ÁųÍàþÁä ªÁÃàþà £ýÃÛ€ýÅ©ÁÏýà £ÅÁÅÑ úÁÆ™ÁýÏ ¥ÉÁžÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§ÁþÃþêÁÖ¦ÏúÁōÁÅþÂä™ÁœÁþÁÅ. €žÃ ¡ÉžÁ⠁ªÁÖ§ÁêÏ¡Á™Â¨ÃðþÁ ©Ã«Á¦ÁéÂ €þáÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ÂÁ±ÍœÊ 
 14. 14. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net£ÅÁÅÑ Ì™Á©Á¨Í ¡Á™Ã ¥É Â§ÁÅ ü§à ±Í¦þ¡Á¥Ãý €ªÁëžÁãÂ €¨ÂÊ ©ÁžÃ¨Ê¦Á™ÁÏ ÌÏúÉÏ‚£çÏžÃþà , Â©Á¨Ã¬ÃþÁÏœÁ þÁÏžÂþÃäÁ¨ÃÃÏúÃÏžÁœÁþÍÃ.úÄ. žÁ§ÃžÁëÏ ©ÃþÁ£™Ä ©ÃþÁ£™ÁÁÅϙ þÉ¥ÁéžÃÂÌ›ÃÃÏžÃ, ¬ÁþÁä ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ.¥É úÊœÁ  ¥Á ÂýþáÃÏúÃþÁ £Ì¥Êé¥ÃýÍ úÁƙ¨þÁäÁÅœÁÆÿÁ¨ÏœÍ ÌÏúÉÏ ‚©ÁœÁ¨Â ü§ÃÃ œÌϏÃúÁƳ™ÁÅ £ÅÁÅÑ ¨ÍÃ.¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ‚žÁâ§ÁÅ ™Á©Â§Ã ¥ÁŸÁê ŠÁ ¥ÁÂ™ÁÅ¡Á™ÁōÁÅþÁä Á¨§÷ ²ÌýÍ €žÃ. ¥ÉŨ Á¡Êå±Âýà úÃþÁäúÃþÁä ™Âë¦Á§ÁÅì œÁ¡Áå ™Á©Â§Ã ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ©Ê§ÊÁÅ™ÁݨŠ¨Ê©Áô.  ¥ÁÂ™Ã ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ¥Á ÂœÁëÏ ¡ÊÏýÅ„ÏžÃ.  ™Á©Â§Ã §Ì¥ÁÅé¨Å ÁÅÏ™ÁëϏ ÁÏýÍÃþÃÏ™Áŏ €ÁÅ¡ÃÏúÁÅœÁÅþÂä¦. €ÁÑ™Á §Â¬ÁÅþÁäÊ¡Áïþ÷ £ýÃÛ €žÌÁ ¬ÃþÃ¥Á Â¨Í ¡Á™ÁÁ ¬ÄþÁÅ.‚©ÁþÄä þÃüϏ œÄ¬ÃþÁ ²Ìýͨ ¨ÊÁ±ÍœÊ …§ÃÊ©Ê¬ÃþÁ £Ì¥Áé¨Â œÉ§Á €©ÁœÁ¨ ÁƧÁÅÖþÁä ÌÏ™ÁþÁäÃ
 15. 15. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net©ÃþÁ£™ÁÁÆ™ÁžÁþʥɠþÉ¥ÁéžÃÂ €™ÃÃϞà Â¦ÁœÃëÁÅœÁÆÿÁ¨Ï ¡ÁýۨʍÁ.¤Á¨Ê ©Â§Ê. þÃüÏ ²Ìý̨Ê. €žÃ Áƙ ƒ £ÅÁÅэͬÁÏ œÄ¬ÃþÁ©Ã Â©Áô. žÄÏýÍì „þÁä©ÁþÄä ¡Ë žÊªÂ¨¬ÃþÃ¥Á ¨Íì ¬ÄþÁŨÅ. ¥Á Âý©Á§Á¬ÁÃžÃ a piece ofher action €þÊ ¬ÃþÃ¥Á ¨͞à €þà ©Ã©Á§ÁϏÂúɱÂå™ÁÅ.ªÁÖ§ÁêϏ þͧɮÁì£ÉýÃÛϞà Â¦ÁœÃë.  £Ì¥Áé¨ÍìÁþáÃÏúÊ ˆ ™ÁžÂþà ©ÁÏýà ¥ÄžÂ ÁÅ™ÁݨŠ¨Ê©Áô.¥ÁÁ ©Â§ÁÅ Áƙ žÂžÂ¡Áô žÃÁÏ£§ÁÏ ÂþÊ„þÂä§ÁÅ. ¡Ã¬ÁōÍÑ©Á™Â¨Æ, ÎÃ¨ÃÏúÁō͙¨Æ,‡ÁÑ™Á £™ÃœÊ €ÁÑ™Á ¥ÁÅžÉâýÅۍͩÁ™Â¨Æ €ÁљìÃþÃ¥Á ¨Íì €œÃ ³Â¥ÁþÁê¥Á¦þÁ ©Ã«Á¦Á ¨Ũ€©Áô¡ÃÏúÁ™ÁÏ œÁþÁÃ þÁ¥Áé ªÁÁêÏ ÂÁÅϙ „ÏžÃ.¥Ä§É¡Áôå™Á¦þ ‚¨ÂÏýà ¬ÃþÃ¥Á ¨ŠúÁƳ§Á ¡ÊüĨŜçÁÊ¬ÁÆà €™ÃÃÏžÃ.¬ÃÁ§ÉýÅÛ Ž§Ã žÁ¥ÁÅé ¨ÂÃ £¦ÁýÃ Ã§ÂýÅ ©Ê¬Ã¨ÊžÁÏ™Ä. ‚ýÅ©ÁÏýéà ¥ÁþÁ žÊªÁÏ ¨ÍÃ §ÂþéÁí§ÁÅ.¥ÁþÁÃ ¡Ëý ü§ñ͜ÊþÊ œÁ¡Áôå. ‚Á ‚ýÅ©ÁÏýéÃ
 16. 16. kamasastry@teluguliterature.net http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-005/ http://teluguliterature.net http://pictures.teluguliterature.net§ÂþóÂà§Â. €ÏžÁÅÊ ƒ ¡Áô¬ÁàÂ¨Å úÁƬà œÁÇ¡Ãà¡Á™ÁýÏ ¥Á§Ã €þÂä™ÁÅ ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ. ¨ÍÂ ¥Á§Í ¡ÊüÄ œÃ§ÁÊ¬ÃþÁ Â¦ÁœÃë €¦Áê úÁϙ¨πþà þͧÁÅ þ̍ÊѬÁōÁÅþà £Í¨É™ÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ.¥Á§ÃÌÏœÁ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÃ £ÅÁÅÑ ¨ÍÃ úÁƳ™ÁÅœÁþÁÅ. ŠÁ Â¨ÊüÄ ¡Ã¨ì §Ì¥ÁÅé¨Ãä ¥É ¡Ãë¦ÁÅ™ÁÅ¡Êë¥ÁÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁä žÁǪÂêþÃä ¡ÁžÃ ¢Êë¥ÁŨÍìúÁÆ¡Á™ÁÏ ü§ÃÃÏžÃ.‚ύ „ÏžÃ.

×