þÊýà ¬Äàë¨ ©Á¬Áàë ŸÂ§Á›                  (Ì¨Å¬ÁōÁýÅۍÁŸÁ ±Â§÷Û 3)                   ...
€ÏžÁÅÊ ™Á ©Â®ÁìÁÅ ©ÁêÃàœÁíÏ ¨ÊžÁÅ €þÊžÃ. ‚žÃ þ ™Éë¬÷ð €þà       Á§ÁíϏ úÉ¡ÁôåÍ¨ÊþÞΧÂèÁêÏ ¨Í©ÁôϞà ƒ þÂýà ...
Â£ýÃÛ, ™Â ¥ÁÂ ‡©Á§Ã ¡ÁþÁŨŠ©Â®ÁÅì úɦÁê¨Ã, ‡©Á§Ã ™Éë¬Éð¬÷       ©Â®ÁÅì ©Â®ÁÅì ©Ê¬Áōͩ¨à €þà þ €¤Ã±Âë¦Á¥ÁÅ. ¥Á...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Golusu kattu-kadha-03

1,561 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Golusu kattu-kadha-03

 1. 1. þÊýà ¬Äàë¨ ©Á¬Áàë ŸÂ§Á› (Ì¨Å¬ÁōÁýÅۍÁŸÁ ±Â§÷Û 3) by neehaarika neehaarika1982@yahoo.co.in ÿË ¢ÉëÏ™÷ð. þ¡ʧÁÅ þÄöÁ§ÃÁ. þÊþÁÅ ƒ ÁÆë¡÷ ¨Ì §ÉÏ™ÁÅ ³Íà§Ä¬÷ §Â³ÂþÁÅ. þÃþÁä ¬ÁÏ™Ê ˆ¥Ä œÍúÁÁ ÁŸÁ¨Å úÁ™ÁÅ©ÁôœÁÅÏýÊ, ŠÁ Ì¨Å¬ÁÅ ÁýÅۍÁŸÁ ÁþáÃÏúÃÏžÃ. ¬Äàë¨ ©Á¬ÁàëŸÂ§Á› ¥ÄžÁ §Â¬ÃþÁ ÁŸÁ¨Å. ¬ÁŬĨ Â§ÁÅ, ÿÊ¥Á ¨œÁÂ§ÁÅ §Â³Â§ÁÅ. ©ÂýÃþà úÁžÃ©Ã, ©ÂýÃþà ¬Ê©÷ úʬà þÃþÁä ³Â¦ÁÏœÁëÏ ¥Á  ™Â™Ä§ÂÂþÊ ¦ÁþÁÁÅ úÁÆ¡ÃÏúÂþÁÅ.¦ÁþÁ Áƙ úÁžÃ ©Â§ÁÅ. ¦ÁþÁ ÌþÃä €¤Ã±Âë¦Á ¨ŠúɱÂå§ÁÅ. ©ÂýÃþà þ ¨ÍúÁþÁ¨œÍ üÍ™ÃÏúà §Â¬ÁÅà þÂäþÁÅ. ‚žÁϜ ‡ÏžÁōÁÅ úÉ¡ÁôœÁÅþÂäþÁÅ €ÏýÊ, ‚žÊ¥ÃýÃ, ƒ €¥Á Â馍à 21 ˆ¨Åì. ¡ÉžÁ⠁§ÃϞ¨ §Â¬ÃϞʥÃýà €þà ¥Ä§ÁÅ €þÁÅ Í©ÁúÁÅÖ. ‚ÏžÁÅ¨Í ¨ÍúÁþÁ¨þÃä ¥Á  ™Â™Ä©Ã. ÌþÃä þ©Ã. ¬ÁŬĨ Â§ÁÅ úÉ¡Ãå þÁýÅÛ ¥ÁþÁ ¤Â§ÁœÄ¦Á ³ÂϱÂëžÂ¦ÁÏ úħÁ ÁýÅÛ. ˆžËþ ü£÷ úʬʩ®ÁìÁÅ, úÁžÁÅ©ÁôÌþÊ €¥Á Â馨ÁÅ ¡ÁÏü£à ™Éë¬÷ð ¬Á§Ã ±ÍœÂ¦. Âþà ‚ýÄ©Á¨ ²Â«ÁþÁÅì ©É§ÃëœÁ¨¨Å ©Ê¬ÁÅàþÂä¦. €ÏžÁÅ¨Í ¤ÂÁ¥Ê üÄþ÷ð ±ÂÏý÷ð, ýËý÷ üÄþ÷ð. ¥Á§Ä žÂ§ÁśϏ ¡Ã§Á먍ÁÅ œÌ™Á¨ÁÅ ¡ÁýÃÛþÁýÅÛ ©ÁôÏ™Ê ýËý÷ üÄþ÷ð ¡ÁõÁÅ úĨÍÁ Áƙ ÁþáÃÏúÊýÅÛ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ‚ÁÑ™Á ŠÁ ¥Á Âý úɱÂå¨Ã. ¥ÁÂ®Áì ™Éë¬÷𠈥ÃýÏ™Ã? ±ÂÏý÷, «Á§÷Û,¨Â¨ÃÖ, ¡Ëü¥Á Â, ¬ÁÆý÷, Íý÷, ýË. ‚©ÊÁžÂ!  þÂýà þÁÅϙà ƒ þÂýà žÂÂ ¡Áô§ÁÅ «ÁŨŠ€©Ê ™Éë¬ÁÅð¨Å ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂä§ÁÅ. ŠÁ ©Ê®Á ‡©Á§ÁþÂä ¡Áô§ÁÅ«ÁŨŠúħÁ, §É©ÃÁ ŸÁ§Ã¬Éà ©Â®ÁìþÁÅ ÌüÂبŠ€ÏýÅþÂä¥ÁÅ. €©ÁôþÂ! ¥Á§Ã ¥ÁÁ©Â®ÁÅì©Ê¬ÁōÌþÊ ±ÂÏý÷ð, «Á§÷Ûð ©Ê¬ÁōÌþÊ ™Á ©Â®ÁìþÁÅ ˆ¥Áþ¨Ã? ÌüÂبŠ€þ¨à ÁžÂ!PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. €ÏžÁÅÊ ™Á ©Â®ÁìÁÅ ©ÁêÃàœÁíÏ ¨ÊžÁÅ €þÊžÃ. ‚žÃ þ ™Éë¬÷ð €þà Á§ÁíϏ úÉ¡ÁôåÍ¨ÊþÞΧÂèÁêÏ ¨Í©ÁôϞà ƒ þÂýà ¬Äàë üÂœÃ. œÂ¥ÁÅ ¥ÁÂ®ÁìÁÅ ˆ¥Ä œÄ¬Ã±Í¥ÁÅ €þÊýÅÛ, ¥ÁÂ®ÁÅì ©Ê¬Ê ™Éë¬ÁÅð¨Å ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅ þÂä§ÁÅ. ¥ÁÂ®ÁÅì úʬÃþÁýÅÛ €þÃä ©ÁôžÍêÂ¨Å úʬÁÅàþÂä§ÁÅ. Âþà ¥ÁÂ®ÁÅì ¥Á ÂœÁëÏ ™Á ©Â®Áì ¡ÁþÁŨŠ¥Á ÂœÁëÏ ˆ¥Ä úɦÁêýÏ ¨ÊžÁÅ. ™Á ©Â®Áì ¥Á žçà úħÁ, üÉý÷, ¡ÁÏü£à ™Éë¬Éð¬÷ ©Ê¬Áō͙ÁÏ ¨ÊžÁÅ, ©ÁÏý ‚ÏýÍìÃ ©É®Ãì©ÁÏý úɦÁê™ÁÏ ¨ÊžÁÅ, ™Ã«É¬÷ ©Â«÷ úɦÁê™ÁÏ ¨ÊžÁÅ, ÁþĬÁÏ ýÄ Áƙ¡ÉýÛ™ÁϨʞÁÅ, ¡Ã¨ì¨ ¨þ±¨þ úÁÆ™ÁÝÏ ¨ÊžÁÅ, §ÍüϜ ¢Ä¬÷ ¨Í úçÃúʬà ©ÁúÃÖþÁ ™ÁžÃ ‚Ïýà ÌúÃÖ ÌϏÁÅ ‡ÁÓýÃÛ ÃúÉþ÷ ¨ÍÃ ©É®Ãì ýÄ ¡ÉýÃÛ ‚úÊ֞ Â®ÁÅì ±Â§Áü¡ÁôÌþà ÁƧÁÅÖÏ ýÅþÂä§ÁÅ. ¥ÁÂ®ÁÅì ©Â®Áì ©ÁêÃàœÁíÏ ©Â®ÁÅì þèšÁôÁÅÏýÅþÁä¡Áô™ÁÅ, ¥ÁþÁ ™Á ©Â®ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ, ©ÁêÃàœÁíÏ ¥Á§Ãֱͦ, ©Â®Áì ™Éë¬Éð¬÷ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆ, ©Â®Áì þÁÅ €þÁōÁ§Ã¬ÁÆà, ©Â®Áì úÊœÁ §Ê¡Áô¨Å úʦÏúÁōÁÅÏýÆ, ©Â®Áì úÊœÁ œÁþÁÅä ¨Å œÃÏýÆ, £¬÷ ³ÂÛ¡÷ð ¨ÍþÁÆ ¢Ä¬ÁŨ¨ÍþÁÆ, ¬É÷ð abuse ÁÅ Áŧà €©ÁôœÁÆ, £ÂþìÁ £œÁōÁÅ ©É®Áì žÄ¬ÁÅàþÂä§ÁÅ. ‚žÃþÃüÏ ÂžÁÏý§Â? ¡ËÂ ¤Â§Áê ¤Á§Áà ¬ÁϱžìÁÅàþÁ¡Áôå™ÁÅ, ‡ÏœÁ ¥ÁϞà ¤Á§Áà¨Å œÁ¥Á ¬Áϱ žÁþÁ Áƙ ¤Â§Áê ÁÅ ‚¬ÁÅàþÂä§ÁÅ. ¤Â§Áê ¬ÁϱžìÁÅàþÂäžÃ ÁžÂ €þà ¤Á§Áà œÁþÁ ¬ÁϱžÁþÁ ¥ÉÅœÁàÏ œÂÁřÍÃ, ¡ÊÂýÁÅ œÁÁ¨Ê¬Ê ¤Á§Áà¨Å ‡ÏœÁ ¥ÁϞà ¨Ê§ÁÅ. ¡ÁÁ¨ÏœÂ ¢Ä¬÷ ¨Í úçà úʬà ‚ÏýÍà ©ÁúÃÖ ¥Á§Á¨ ‚Ïýà úÂÃ§Ä úʬÁÅàÏýÊ €¬Áð¨Å ¡ÁýÃÛÏúÁōÍþà ¤Á§Áà¨Å ‡ÏœÁ ¥ÁϞà ¨Ê§ÁÅ. ‚ύ ýÄþÊüà €¥Á Â馨Š€£Â禨Š©ÁôþÁä œÁ¨Åì¨Å £ÂŸÁ ¥Á§Ä ‡ÁÅÑ©Á. €¬Á¨Å ©Â®ÁÅì ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä§Í, ¬Á§ÃÂÓ úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÂä§Í¨ÊžÍ, ‡¨ÂÏýà œÃ§ÁŏÁÅ®ÁÅì œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä§Í ©Âú÷ úÊ¬Ê ýËÏ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ œÁ¨Å쨍ÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. Â£ýÃÛ, ™Â ¥ÁÂ ‡©Á§Ã ¡ÁþÁŨŠ©Â®ÁÅì úɦÁê¨Ã, ‡©Á§Ã ™Éë¬Éð¬÷ ©Â®ÁÅì ©Â®ÁÅì ©Ê¬Áōͩ¨à €þà þ €¤Ã±Âë¦Á¥ÁÅ. ¥ÁÂ®Áì ™Éë¬ÁÅð¨Å ™Á ©Â®ÁÅì ©Ê¬ÁōÁÅþÁäÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ, ™Á ©Â®ÁÅì ¥ÁÂ®ÁìœÍ ¬Á¥Á ÂþÁÏ Â§ÁÅ ÁžÂ úÁŨÁþÁ €©ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ. ¬É÷ð ¬ÃÏ£¨÷ð ¨ÂÂ þèÃúñ͜ÁÅþÂä§ÁÅ. þ ¥ÁýōÁÅ þÊþÁÅ Â¨ÊüÄ Ã ©É®ÃìþÁ¡Áô™ÁÅ ¡ÁÏü£à ™Éë¬÷ð ¨Ì ©É¨œÂþÁÅ. ‚ÏýÍì ©ÁôþÁä¡Áô™ÁÅ Áƙ ¡ÁÏü£à ™Éë¬÷ð ¨ÍþÊ ©ÁôÏýÂþÁÅ. §ÂœÃë®ÁÅì nightee ¨Ì ©ÁôÏýÂþÁÅ. functions ÁÅ ©É®ÃìþÁ¡ÁôžÁÅ §ÁÁ §ÁÂ¨ËþÁ úħÁ¨Å, ÂÂë ™Éë¬Éð¬÷ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ±ÂÏý÷, «Á§÷Û, üÄþ÷ð üͨÍà €¬Áð¨Å ©É®ÁìþÁÅ. ¥Ä§ÁϜ €þÁōͩÁúÁÅÖ. ÁþÁä œÁÏ™ÃëœÍ ¬Á®ÁÅì ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÍþÊ ƒ ¡Ã¨ì ¥ÁþÁÁÅ þÄœÁŨŠúÉ¡ÁôœÁÅϞ €þÃ. ‡©Á™Í ¥ÁōÁÅÑ ¥ÉÅÿÁÏ œÉ¨Ã¦Áþà £Â¦ ¢ÉëÏ™÷ œÍ ¬ÃþÃ¥Á ¨ÁÅ, ±Â§ÁÅѨÁűͦ, ©Â™ÃúÊœÁ ¬Á®ÁÅì œÌ™Á¨Å ¡Ã¬ÃÃÏúÁōÌþÃ, ‚ύÌÏúÉÏ ²Â¬÷Û €¦œÊ ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁõÁÅ¨Í žÍ¡ÁôÌþà žÉϏÃÏúÁōÌþÃ, Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà ¡ÁžÃ ¥ÁÏžÃ¨Í úÁŨÁþÁ €¦ÊêÁÏýÉ, ¥ÁþÁ¨þÁÅ €¥ÃœÁϏ ¡Êë¥ÃÏúÊ ÁþÁä œÁÏ™ÃëœÍ ¡Ã¬ÃÃÏúÁō͙ÁÏ ¥Ê¨Å ÁžÂ. £Â¦ ¢ÉëÏ™÷ ¥ÁþÁ¨þÁÅ žÉϏÃ, ¥ÁþÁ úÁÅþÃäÊ œÁÅ™Ãúà ±ÍœÂ™ÁÅ. Âþà ‚ÏýÌì ©ÁôþÁä þÂþÁä, €þÁä¦Áê, œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ‰œÊ ¥ÁþÁ ÁŧÃÏúà ¨ÍúóÂà§ÁÅ, ¥ÁþÁÊ¥ÁþÁä ‰œÊ ©Â®ÁìÁÅ ü§ÃÃþÁýÅÛ ¢Ä¨÷ €©ÁôœÂ§ÁÅ. ‚žÃ ¥ÄÁÅ þÁúÁÖžÁþà þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ¬Á§Ê ˆ¥Ê¥É §Â¬Ê³ÂþÁÅ. œÁ¡Áôå¨ÅÏýÉ excuse úɦÁêÏ™Ã. ¥Ä þÄöÁ§ÃÁ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×