Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edurinti ammaayi-03

762 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edurinti ammaayi-03

 1. 1. G§æþ$Ç…sìý AÐèþ*ÃÆÿ$$ Ðèþ$§æþ¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ. (´ëÆæÿ$t 3) Ðèþ$Ææÿ$¯éyæþ$ Æ>{† 糨 AÆÿ$$…¨. G§æþ$Ç…sìý ÐðþOç³# ^èþ*çÜ$¢¯é²¯èþ$. BÄæý$¯èþ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^éayæþ$. “HÐóþ$ÐŒþ ™èþË$ç³# ÐóþçÜ$Mø” A¯é²yæþ$. Ððþ¯èþMæü ^óþ™èþ$Ë$ ò³r$tMö° ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²yæþ$. ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^éa¯èþ$. ¯éMøçÜ… ^èþ*çÜ*¢ E¯èþ²r$t E…¨. ÑfÄæý$ ¯èþ¯èþ$² ^èþ*íÜ ^ðþÆÿ$$Å Fí³…¨. ¯óþ¯èþ$ ^ðþÆÿ$$Å F´ë¯èþ$. A¨ JMæü Ðèþ$$§æþ$ª ¯éMæü$ ÑíÜÇ…¨. ¯óþ¯èþ$ ¯é Ððþ$$yæþz Ò$§æþ ^ðþÆÿ$$ÅÐóþíÜ “C¨ ±Móü” A…r* ¯é¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯ðþsêt¯èþ$. ÑfÄæý$ Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþ †¯èþÌôý§æþ$. ™èþ¯èþ ™öyæþË Ðèþ$«§æþÅ ^ðþÆÿ$$Åò³sìýt A§æþ$Ðèþ$$Mæü$…r* A© ™èþ¯èþPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ¯èþyæþ$Ðèþ$$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯ðþsìýt…¨. ¯óþ¯èþ$ ¯èþÐèþ#ÓMæü$…r* ÑfÄæý$ Ððþ$$Væü$yæþ$ ´ùÆÿ$$¯èþ ÐðþOç³# Ððþâêϯèþ$. Mö…^ðþ… §æþ*Ææÿ… BÄæý$¯èþ Ððþ¯èþMóü Ððþâêϯèþ$. gôýº$ÌZ ¯èþ$…yìþ íÜVæüÆðÿsŒý ¡çÜ$Mö° BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿMæü$ ÐðþãÏ “ÝëÆŠÿ AWY ò³sñýt E…sôý CÝë¢Æ>” A¯é²¯èþ$. “Ìôý§æþÄæý*Å ¯óþ¯èþ$ A…Væüyìþ §æþVæüYÆóÿ Mö° AMæüPyóþÐðþÍW…^èþ$Mæü$…sê¯èþ$ G…§æþ$Mæü…sôý Ðèþ* BÑyæþMæü$ íÜVæüÆðÿsŒý A …sôý ç³yæþ§æþ$” A¯é²yæþ$. “Ò$Ææÿ$ ^éÌê {VóüsŒý A…yîþ. D ÆøkÌZÏMæü*yé ¿êÆæÿÅ Ðèþ*rMæü$ ÑË$Ðèþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A…sôý Ò$Ææÿ$ ^éÌê ^éÌê {VóüsŒý” A° Mö…^ðþ… BM>Ôé°Mìü G™óþ¢Ôé¯èþ$. ´÷Væüyæþ¢ËMæü$ ´÷…W´ù° Ðéyæþ$ GÐèþyæþ$. BÄæý$¯é A…™óþ. “H§ø ± AÀÐèþ*¯èþ… »êº* C…§æþ$ÌZ ¯óþ¯èþ$ ^óþõܧóþÐèþ$$…¨. ¯é ¿êÆæÿÅ §óþÐèþ™èþ. A¿æý… Ôèý$¿æý… ™ðþÍÄæý$° í³ËÏ. A¨ M>ºsìýt ¯éMæü$ Æðÿ…yø ò³ãÏPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. AÆÿ$$¯é, ¯é Mæü¯é² ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ ^éÌê _¯èþ²¨ AÆÿ$$¯é ¯èþ¯èþ$² ^óþçÜ$ Mö…¨” A¯é²yæþ$. “AÐèþ#¯èþ…yîþ. ¯óþ¯èþ$ Æøl ^èþ*çÜ$¢¯é²¯èþ$V>” A¯é²¯èþ$. “A…sôý ¯èþ$Ðèþ#Ó Ðèþ* G§æþ$Ç…sZÏ E…yóþ Mæü${Æ>yìþÐé! Væü$Æóÿ¢ ç³rtÌôý§æþ$. GMæüPyé »êº* E§øÅVæü…” A¯é²yæþ$. Aç³µsìýMìü C§æþªÆæÿ… MìüÍϺ…Mæü$Mæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ðèþ$$. Æðÿ…yæþ$ ´ë¯èþ$Ï, Æðÿ…yæþ$ 555 íÜVæüÆðÿr$Ï ¡çÜ$Mö° BÄæý$¯èþMöMæüsìý C_a ¯óþ¯èþ$ JMæüsìý M>Ìêa¯èþ$. “ G…§æþ$Mæü$ »êº* C…™èþsìý QȧðþO¯èþÑ” A…r* ¯øsZÏò³r$tMæü$¯é²yæþ$. C§æþªÆæÿ… AÌê ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…r* Ððþâæý$™èþ$¯é²Ðèþ$$. “Ò$Mæü$ í³ËÏÌê A…yîþ ” A¯é²¯èþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. “ÌôýÆæÿ$ »êº* A§óþ ¯é ¿êÆæÿÅMæü$ MöÆæÿ™èþ. ò³ãÏ AÆÿ$$ 3 Hâæý$Ï AÆÿ$$¯é í³ËÏË$ ÌôýÆæÿ$. A¯é²yæþ$. G¯ø² ç³NfË$ {Ðèþ™éË$ ^óþÆÿ$$…^é¯èþ$. M>° Ìê¿æý…Ìôý§æþ$.” “ç³NMæü$ ç³Nf ^ðþÄæý$ÅMæü$…yé Ñ$Wͯèþ ç³NfË$ {Ðèþ™éË$ ^óþõÜ¢ í³ËÏË$ GÌê ç³#yæþ™éÆæÿ$” A° Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ A¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. “´ù± Ðèþ$…_ yéMæütÆæÿ$¯èþ$ ^èþ*yæþMæü´ùÄæý*Æ>” A¯é²¯èþ$ Äæý*§éÌêç³…V>. “ Ðèþ$$…§æþ$ ¯óþ¯óþ ^èþ*í³…^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$ »êº*” A° BW´ùÄæý*yæþ$. “ H… ^ðþ´ëµÆæÿ$” A¯é²yæþ$. Mö…^ðþ… çÜ…Mø_…^éyæþ$. “ çœÆæÿÐéÌôý§æþ$ ^ðþç³µ…yìþ ”A¯é²¯èþ$. “Ðèþ§æþ$ªÌôý »êº* ^ðþí³µ {ç³Äñý*f¯èþ… Ìôý§æþ$” A¯é²yæþ$ °Æ>ÔèýV>.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. AçÜË$ ´ëÆÿ$$…r$ §öÇMìü¯èþrtÆÿ$$…¨. “ ´ù±Ìñý…yìþ. ¯èþ¯èþ$² Ò$Ææÿ$ ç³Æ>Æÿ$$ Ðéyæþ$V> A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. H§ø G§æþ$Ç…sìý Mæü${Æ>yìþ° Mæü§é A° ^èþ¯èþ$Ðèþ#V> AyìþV>¯èþ$. A…™èþ ÆæÿçßýçÜÅ… AÆÿ$$™óþ Ðèþ§æþ$ªÌñý…yìþ” A¯é²¯èþ$. “A»ôý¾ A§óþ…M>§æþ$ »êº*. C¨ A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ” A¯é²yæþ$. “HÑ$sìý? ” A¯é²¯èþ$. “AÐèþ#¯èþ$ ±Mæü$ C…M> ò³ãÏ M>Ìôý§æþ$Mæü§é” A¯é²yæþ$. “M>Ìôý§æþ$” A¯é²¯èþ$. “Ðèþ$Ç ¯óþ¯èþ$ JMæüsìý Ayæþ$Væü$™é¯èþ$ ^ðþç³#™éÐé” A¯é²¯èþ$. “Ò$Ææÿ$ Ò$ ÑçÙÄæý$… ^ðþ¼™óþ ¯óþ¯èþ* ^ðþº$™é¯èþ$” A¯é²¯èþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. “A¨ ^ðþç³µyé°Móü Mæü§é B E´ù§éƒ™èþ… A…™é. ¯éMæü$ B ÐèþÆæÿPÆæÿÏ™ø †ÇW º*™èþ$Ë$ AÌêÐérÄæý*ÅÆÿ$$ HÒ$ A¯èþ$MøMæü$. ¯èþ$Ðèþ#Ó GÐèþÆæÿ¯é² §ðþ…W…^èþ$ Møyæþ… ^èþ*^éÐé” A¯é²yæþ$. Mæü«§æþ H§ø Vöç³µ Ðèþ$Ë$ç³# †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²r$t A°í³…_…¨. “Ìôý§æþ…yîþ ¯óþ¯èþ$ G糚yæþ* ^èþ*yæþÌôý§æþ$. G…§æþ$Mæü$ AÌê AyìþV>Ææÿ$” A¯é²¯èþ$. “¯éMæü$ E…¨. B AËÐésôý ¯é Mö…ç³ Ðèþ$$…_…¨” A¯é²yæþ$. Mö…^ðþ… ÑÐèþÆæÿ…V> ^ðþç³µ…yìþ A¯é²¯èþ$. “¯éMæü$ 17 HâæýÏ糚yæþ$ Ðèþ* C…sZÏ JMæü ¿êÆæÿÅ¿æýÆæÿ¢ A§ðþªMæü$ E…yóþ Ðéâæý$Ï. ÐéâæýÏ ´ùÆæÿÛ¯èþ$Mæü$ Ðèþ*Mæü$ Vøyæþ Ayæþ$z. JMæü Æ>{† Ðèþ* C…sZÏ Ðéâæý$Ï A…™é ç³MæüP FÇMìü ÐðþâêÏÆæÿ$. ¯óþ¯èþ$ JMæüPyìþ¯óþ E¯é²¯èþ$. ç³MæüP ´ùÆæÿÛ¯èþ$¯èþ$…yìþ Ðèþ$*Ë$Væü$Ë$ ѯèþç³yézÆÿ$$. ¯éMæü$ Mö…^ðþ… Mæü$™èþ*çßýË… MæüÍW…¨. çÜ*tË$ ÐóþçÜ$Mö° GMìüP ò³O¯èþ E¯é² Ððþ…sìý ÌôýrÆæÿ$ ÌZ¯èþ$…yìþ ^èþ*^é¯èþ$. A糚yæþ$ ^èþ*^é¯èþ$.” A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7. . “HÑ$ ^èþ*^éÆæÿ$” A¯é²¯èþ$. “HÐèþ$$…¨ §ðþ…Væü$Ìêr. B B…sîý ç³VæüË…™é Ðèþ$yìþ §æþyìþ A…r* ç³NfË$ ç³#¯è ÝëPÆ>Ë$ ^óþçÜ$¢…r$…¨. C糚yæþ$ J…sìý Ò$§æþ ¯èþ*Ë$´ùVæü$ ÌôýMæü$…yé §ðþ…W…^èþ$ Mæü$…r* E…¨.” A¯é²yæþ$. “AÐèþ#¯èþ…yîþ. AÌê…sìý ÐéâæýÏMóü M>Ðèþ$… GMæü$PÐèþ A…sêÆæÿ$” A¯é²¯èþ$ Ððþ$$yæþz Ò$§æþ ^ðþÆÿ$$ÅÐóþíÜ A§æþ$Ðèþ$$Mæü$…r*. BÄæý$¯èþ ¯é Ðèþ…Mæü ^èþ*íÜ ¯èþÐèþ#Ó™èþ* “¯óþ¯èþ$ ±Mæü$ ^ðþº$™èþ$…sôý¯óþ ±Mæü$ AÌê E…§óþ ^èþ*íܯèþ Ðéyìþ° ¯éMæü$ GÌê E…yéÍ” A¯é²yæþ$. “¯óþ¯èþ$ ^èþ*õÜ rç³µsìýMìü CÌê °Ëºyìþ E…¨. Ðèþ$Ç ¯éMæü$ Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþ§é ^ðþ糚.” “¯é ´ë…r$ Mìü…¨Mìü gêÇa Ððþ$$yæþz ¯èþË$ç³#Mæü$¯é²¯èþ$.” A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8. “A…Mæü$ÌŒý ÐðþËÏMìüÌê ç³yæþ$Mæü$…sôý B…sîý A…Mæü$ÌŒý Ò$§æþ Mæü*Ææÿ$a° BÄæý$¯èþMæü$ Ðèþ$$§æþ$ªË$ò³yæþ$™èþ* E…¨. B…sîý ºÍíܯèþ çÜâæý$Ï A…Mæü$ÌŒý Væü$…yðþË Ò$§æþ A§æþ$Ðèþ$$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. A…Mæü$Ë$ Ððþ$$yæþz B…sîý ç³NMæü$ÌZ E…§ø Ìôý§ø çÜÇV> Mæü¯èþç³yæþÌôý§æþ$” A¯é²yæþ$. ¯éMæü$ JMæü ç³MæüP Ðóþyìþ GMìüP´ù™ø…¨. AÌêVðü C…sìýMìü ÐðþãÏ ÑfÄæý$¯èþ$ §ðþ…Væü$§éÐèþ$$ A¯èþ²…™èþ MæüíÜV> E…¨. “¯éMæü* »êV> MæüíÜV> E…yìþ…¨ ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ ïܵyæþ$V> Fç³#Mæü$…r$¯é²¯èþ$” A¯é²yæþ$. “A…™óþ¯é A…Mæü$ÌŒý B…sîý §ðþ…W…^èþ$Mö¯óþ ´÷hçÙ¯Œþ Ðèþ*Æ>aÆ>” A¯é²¯èþ$ Ððþ$$yæþz ^ðþÆÿ$$Å ò³sìýt A§æþ$Ðèþ$$Mæü$…r*. “G…§æþ$Mæü$ Ìôý§æþ*. B…sîý Ððþ*M>âæýÏ Ò$§æþ J…Væü$…sôý A…Mæü$ÌŒý BÐðþ$ Ððþ¯èþMæü °Ëºyìþ í³{ÆæÿË Ðèþ$«§æþůèþ$…yìþ Ððþ$$yæþz §øí³ §ðþ…Væü$™èþ$¯é²yæþ$” A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9. “A»ê¾ A…™èþ MæüíÜV> ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æ>.Ò$Ææÿ$ GÌê ™èþr$tMæü$¯é²Ææÿ$ ¯éMæü$ BVæüyæþ… Ìôý§æþ$” A¯é²¯èþ$. “E…yæþ…yìþ ¯óþ¯èþ* ÝëÄæý$… ç³yæþ™é¯èþ$” A…r* ¯é ´ë…r$ h‹³ Mìü…¨Mìü ÌêW ¯éÐðþ$$yæþz¯èþ$ ºÄæý$rMæü$ ¡Ýëyæþ$. “ A»ê¾ G…™èþ Ðèþ$…_ Ððþ$$yøz” A…r* ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ Ðèþ$$§æþ$ª ò³r$tMæü$¯é²yæþ$. “AÄñý*Å C§óþ…r…yîþ Ò$Mæü$ D AËÐér$ Mæü*yé E…§é” A¯é²¯èþ$ BÔèýaÆæÿÅ…V>. “©° Ðèþ˯èþ¯óþ Ðèþ_a…¨ »êº*. AÌê Ððþ$$yæþzË$ ^èþ*_ ^èþ*_ Ððþ$$yæþzË$ A…sôý ÐéÅÐðþ*çßý… MæüÍW…¨.” A¯é²yæþ$. ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþ¯èþMæü$P Fç³#™èþ*. “™èþÆæÿ$Ðé™èþ C§æþªÆæÿ* JMæüÇ Ò$§æþ JMæüÆæÿ$ ç³yæþ$Mö° §ðþ…W…^èþ$ Mæü$¯é²Ææÿ$. C§æþ…™é ^èþ*_ ¯éMæü$ ÐóþyðþMìüP´ùÆÿ$$…¨. Ððþ$$yæþz¯èþ$ ïܵyæþ$V> Fç³#Mæü$…r* Mör$tMæü$¯é²¯èþ$. Aç³µsìý ¯èþ$…yìþ A¨ JMæü ÐèþÅçܯèþ…V> Ðèþ*ÇPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10. ´ùÆÿ$$…¨. {糆 Æøl ÐéâæýÏ §ðþ…Væü$Ìêr ^èþ*yæþz… JMæü AËÐér$V> Ðèþ*Ç…¨. AÌê ^èþ*yæþz… Mör$tMøyæþ…. GÐèþÇ C…sìýMìü Ððþãϯé Ðèþ$$…§æþ$ B C…sZÏ GÐèþÆðÿÐèþÆæÿ$ E¯é²Ææÿ$ ÐéâæýÏ »ñýyŠþ Ææÿ*Ðèþ$$ÌZÏMìü GÌê ^èþ*yæþz… CÑ ^èþ*çÜ$Mö¯óþÐéyìþ°. C¨ G…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a…§æþ…sôý ¯éMæü$ Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþyæþ… Ðèþ*¯óþíÜ…¨. GÐèþÆæÿ¯é² §ðþ…W…^èþ$ Møyæþ… ^èþ*õÜ¢V>° Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþ° ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. A…§æþ$Móü ¯é Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿÅ GÐèþÇ™ø¯ø Ìôý_ ´ùÆÿ$$…¨. C¨Vø C糚yæþ$ D AÐèþ*ÃÆÿ$$° ^óþçÜ$Mæü$¯é²¯èþ$.” A¯é²yæþ$. “Ðèþ$Ç Ò$Mæü$ D Ððþ$$yæþz ç³r$tMö¯óþ AËÐér$ GÌê Ðèþ_a…¨”. A¯é²¯èþ$. “ ^ðþ´ëµV>. ÆæÿMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ððþ$$yæþzË ™ø §ðþ…W…^èþ$Møyæþ… ^èþ*_ ^èþ*_ Ððþ$$yæþzË…sôý BçÜMìü¢ MæüÍW…¨. Ððþ$$yæþzË$ ^èþ*yé˯óþ MøÇMæü, Ððþ$$yæþz ç³r$tMøÐé˯óþ ™èþ糯èþ ç³#sêtÆÿ$$. JMæü§é° Ððþ…r JMæüsìý.” A¯é²yæþ$ °r*tÆæÿ$çÜ*¢.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11. (Ò$Mæü$ K çÜ…§óþçßý… Æ>Ðèþ^èþ$a. àÆÿ$$V> ÑíÜ BÆŠÿ ÌZ V>° ÑíÜyìþÌZ V>° º*ÏçíœÍ…Ë$ ÐóþíÜ ^èþ*çÜ*¢ §ðþ…W…^èþ$ MøÐèþ^èþ$aMæü§é A°. C¨ fÇW¯èþ糚yæþ$, ÑíÜ BÆŠÿ Ë$ Æ>Ìôý§æþ$. _¯èþ² {´ùfMæütÆŠÿ ò³sìýt 16 Äæý$…Äæý$… ÌZ §ö…Væü™èþ¯èþ…V> »êÏMŠü A…yŠþ ÐðþOsŒý º*ÏíœË$ÃË$ ™ðþËÏsìý VøyæþÒ$§æþ ÐóþíÜ ^èþ*í³…^óþÐéÆæÿ$. M>ºsìýt B AÐèþM>Ôèý… ÐéÇMìü Ìôý§æþ$. Ðèþ$§æþ¯Œþ). “ C…Mæü Ððþâæý§éÐèþ*” A¯é²¯èþ$. çÜÆóÿ A¯é²yæþ$ C§æþªÆæÿ… C…sìýMìü ºÄæý$Ë$ §óþÆ>Ðèþ$$. BÄæý$¯èþ¯èþ$ ^èþ*õÜ¢ ¯éMæü$ gêÍ MæüÍW…¨. H§ø JMæü ºËïßý¯èþ „æü×ê¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² AËÐér$ A™èþ° iÑ™èþ…ÌZ Ôéç³…V> ç³Ç×ýÑ$…_…¨. Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþ§æþ$, §ðþ…VæüÌôýyæþ$ M>ºsìýt Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿÅ Ìôý_´ùÆÿ$$…¨. Æðÿ…yø ¿êÆæÿÅ ¯èþ¯èþ$² ™èþVæü$Ë$Mæü$…¨. ´ëç³… DÑçÙÄæý$… BÄæý$¯èþMæü$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ™ðþÍíܯé HÒ$ ^ðþÄæý$ÅÌôý° ç³Çíܦ†. °çÜÞàÄæý$™èþ. ¿êÆæÿůèþ$ HÐèþ$° °Ë©Äæý$VæüËyæþ$. Ððþ$$yæþzÌôý° Ððþ$$Væü$yìþ™ø GÌê M>ç³#Ææÿ… ^ðþÄæý*ÅÍ A° BÐðþ$ AyìþW™óþ HÐèþ$° çÜÐèþ*«§é¯èþ…^ðþç³#™éyæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12. ò³ãÏ A¯óþ¨ MóüÐèþË… çÜ…™é¯èþ… MøçÜÐóþ$ M>§æþ$. òÜMæü$ÞçÜ$Q… MøçÜ… Mæü*yé. §ðþ…VæüÌôý° §óþÐèþVæü$Ææÿ$Ðèþ# AÆÿ$$¯èþ º–çßýçܵ†° Ðèþ¨ÌôýíÜ ^èþ…{§æþ$yìþ Ððþ…r ÐðþãÏ…¨ º–çßýçܵ† ¿êÆæÿÅ ™éÆæÿ. A§óþ Ðèþ*¨Ç §ðþ…VæüÌôý° Vú™èþÐèþ$$yæþ$ C…sZÏ Ìôý°çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ C…{§æþ$yìþ° í³Íí³í³…^èþ$Mö° §ðþ…W…^èþ$Mæü$…¨ AçßýËÅ. _ÐèþÆæÿMæü$ ç³r$tºyìþ…¨. ( C¨ ¯é Mæü˵¯èþ M>§æþ$. Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…ÌZ E…¨). Ðèþ$Ç D ÑfÄæý$ G…™èþ ÐéâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$.AçÜË$ C™èþ°¨ ™èþ糚. §ðþ…VæüÌôýyæþ$ A° ™ðþÍíÜ Mæü*yé ò³ãÏ ^óþçÜ$Møyæþ… Ðèþ$àç³Æ>«§æþ…. ™é¯èþ$ §ðþ…VæüÌôýyæþ$ A° ™ðþÍïÜ í³ËÏË$ ÌôýÆæÿ$ A° A¯èþ$MøÐèþyæþ…, ç³NfË$ ç³#¯èþÝëPÆ>Ë$ ^ðþÄæý$Åyæþ… àÝëÅçܵ§æþ…. HÑ$sZ B Ðèþ$*Éæþ¯èþÐèþ$ÃM>Ë$ A° BÌZ_çÜ*¢ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²¯èþ$. “HÑ$sìý BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ$?” A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13. “HÒ$ Ìôý§æþ$” A¯é²¯èþ$. “Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþ§æþ$ A° ™ðþÍïÜ, B M>Ææÿ×ý… ^óþ™èþ ¯é Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿÅ Ìôý_ ´ùÆÿ$$…¨ A° ™ðþÍïÜ, D AÐèþ*ÃÆÿ$$ Vö…™èþ$ G…§æþ$Mæü$ MøÔé¯é A¯é. ” A¯é²yæþ$ ¯é Ðèþ$¯èþçÜ$ ^èþ¨Ñ¯èþr$t. ¯óþ¯èþ$ HÒ$ Ðèþ*sêÏyæþÌôý§æþ$. “G…§æþ$Mæü…sôý C…sìýMìü Ðèþ^óþarç³µsìýMìü ©ç³… ò³sôýt ¨Mæü$P E…yéÍ Mæü§é. M>íÜ° Ðèþ$…_ ±âæý$Ï, M>ïœ C^óþa Byæþ¨ E…yéÍ Mæü§é. ç³MæüP¯èþ ^ðþÆÿ$$ÅÐóþíÜ ç³yæþ$Møyé°Mìü JMæü Byæþ¨ M>ÐéÍ Mæü§é. A…§æþ$Mæü¯óþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²¯èþ$. JMæüP §ðþ…Væüyæþ… ™èþç³µ Ððþ$$Væü$yæþ$ ^ðþÄæý*ÅÍÞ¯èþ A° 糯èþ$Ë$ ^óþÝ뢯èþ$ Mæü§é” A¯é²yæþ$ ¯é Ððþ$$çßý…ÌZMìü ^èþ*çÜ*¢. ¯éMæü$ HÑ$ ^ðþ´ëµÌZ ™ø^èþÌôý§æþ$. A™èþ° Ðèþ*rË$ M>§æþ¯óþ ÔèýMìü¢ ¯éMæü$ Ìôý§æþ$. C…™èþÌZ CË$Ï Ðèþ_a…¨. ¯óþ¯èþ$ ¯é ´ùÆæÿÛ¯èþ$ÌZMìü ÐðþâæýÏ »Z™èþ$…sôý A™èþ¯èþ$ ¯é ^ðþÆÿ$$Å ç³r$tMö° B´ëyæþ$. “Ææÿ…yìþ Ðèþ* C…sìýMìü Ððþâæý§éÐèþ$$” A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14. "G…§æþ$Mæü*" A¯é²¯èþ$ AÄñý*Ðèþ$Äæý$…V>. "Ò$Ææÿ$ Ðèþ* BÑyæþ¯èþ$ §ðþ…Væü$™èþ$¯èþ²r$t ¯éMæü$ ™ðþË$çÜ$" A¯é²yæþ$. ç³MæüPÌZ »ê…º$ ç³yæþzr$t A¨Ç ç³yéz¯èþ$. Mö…糩íÜ C…sZÏMìü ¡çÜ$MðüãÏ CÆæÿVæü ™èþ¯èþ²yæþ$ Mæü§é. CÌê…sîý MóüçÜ$ÌZÏ Ðèþ$ÆæÿzÆæÿ$Ï Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° ѯ鲯èþ$. ÐéÐðþ*à CÌê…sìý íÜ^èþ$Äôý$çÙ¯ŒþÌZ CÆæÿ$Mæü$P¯é² ¯óþÑ${sê ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yé. d ©¯èþÐèþ$à D Ððþ$$yæþz ^óþíܯèþ ç³#×ýÅ… ¯é ^éÐèþ# Mö_a…¨ A…r* ´ëÇ ´ùÐèþyé°Mìü Ðèþ*ÆæÿY… Ððþ™èþ$Mæü$™èþ$¯é²¯èþ$. "HÑ$sìý Mæü…V>Ææÿ$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯éMæü$ GÌê ™ðþÍíÜ…§æþ¯é. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* BÑyæþMæü$ GÐèþÇ ^óþ™èþ¯èþ¯é² §ðþ…W…^èþ$MøÐèþ$° ç³ÇÃçÙ¯Œþ C^éa¯èþ$. A¨ Ò$Ìê…sìý Ðèþ$…_ Ðèþ$¯èþçÜ$ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ M>Ðèþyæþ… ¯é A§æþ–çÙt…" A¯é²yæþ$. "Ò$Æ> Ò$ BÑyæþMæü$ GÐèþÇ^óþ™èþ¯èþ¯é² §ðþ…W…^èþ$MøÐèþ$° ç³ÇÃçÙ¯Œþ C^éaÆ> Ñ_{™èþ…V> E…§óþ! " A¯é²¯èþ$. "C…§æþ$ÌZ Ñ_{™èþ… HÐèþ$$…§æþ…yîþ Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ*. DÐðþ$Mæü*yé ¯é Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿÅÐèþ*¨Ç Ìôý_´ùÐèþyæþ… ¯éMæü$ CçÙt…Ìôý§æþ$. ™èþ¯èþMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15. çÜ$Q… ™èþ¯èþ$ Ððþ™èþ$Mæü$P…r$…¨ C…§æþ$ÌZ ™èþõ³µÐèþ$$…¨. A…§æþ$Móü ¯óþ¯èþ$ Ò$™ø ¯é ÑçÙÄæý*Ë$ A°² ^ðþ´ëµ¯èþ$. M>ºsìýt HÒ$ çÜ…Mø_…^èþMæü$…yé Ðèþ* C…sìýMìü Ææÿ…yìþ" A° ¯é ^ðþÆÿ$$Å ç³r$tMö° ÌZç³ËMæü$¡çÜ$MðüâêÏyæþ$. ÌZç³ËMæü$ ÐðþâæýÏV>¯óþ ÑfÄæý$ ™èþË$ç³# ¡íÜ…¨. "ÑfÄæý* ±Mæü$ ™ðþË$çÜ$V> ÒÆæÿ$ Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ$" A¯é²yæþ$. "AÐèþ#¯èþ…yîþ Ðèþ$¯èþ G§æþ$Ç…sìý ÌZ E…sêyæþ$ Mæü§é" A…¨ ¯èþÐèþ#Ó™èþ*. "HÑ$sîý G§æþ$Ç…sìý Mæü${Æ>yæþ$ A…r$¯é²Ðèþ#. ±Mæü$Ðèþ$$…§óþ ™ðþË$Ýë" A¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ ™èþËÐèþ…^èþ$Mö…¨. "Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ* ¯éMæü$ A°²ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþË$çÜ$ C…Mæü AçÜË$ ÑçÙÄæý$… {¸ë…MŠü V> Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$…§éÐèþ$$. Ò$Ææÿ$ ¯éMæü$ JMæü ÝëÄæý$… ^ðþÄæý*ÅÍ" A¯é²yæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. 16. "HÑ$r…yîþ A¨" A¯é²¯èþ$. "Ò$Mæü$ ^ðþ´ëµ¯èþ$ Mæü§é ¯éMæü$ ÐóþÆóÿ Ðéâæý$Ï §ðþ…W…^èþ$Mæü$…r$…sôý ^èþ*õÜ¢¯óþV>° Ððþ$$yæþzÌôýÐèþ§æþ$. Ò$Ææÿ$Ðèþ* BÑyæþ¯èþ$ C¨ÐèþÆæÿMóü §ðþ…V>Ææÿ$. A¨ ¯éMæü$ ™ðþË$çÜ$. C糚yæþ$ Ò$Ææÿ$ C§æþªÆæÿ* §ðþ…W…^èþ$Mø…yìþ. ¯óþ¯èþ$ ^ér$¯èþ$…yìþ ^èþ*çÜ$¢…sê¯èþ$. »êV> E{§óþMæü… ™ðþ^èþ$aMæü$…sê¯èþ$. ¯é Ððþ$$yæþz »êV> °Væü$yæþ$™èþ$…¨. A糚yæþ$ ¯óþ¯èþ$ ÐèþÝ뢯èþ$. Aç³#Þyæþ$ Ò$Ææÿ$ ¯éMæü$ AÐèþM>Ôèý… CÐéÓÍ. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* BÑyæþ¯èþ$ §ðþ…Væü$™é¯èþ$. D Ñ«§æþ…V> ¯éMæü$ í³ËÏË$ ç³#yæþ™éÆæÿ$" A¯é²yæþ$. "AÐèþ#¯èþ$ Ðèþ$§æþ¯Œþ. C¨ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* BÄæý$¯èþ ¡çÜ$Mæü$² °Ææÿ~Äæý$…. A…§æþ$Móü ±Mæü$ §æþVæüYÆæÿ AÄæý*ůèþ$. °¯èþ$² Ðèþ* BÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿMæü$ ç³…´ë¯èþ$. B ÝëÄæý$… ^óþíÜ ò³r$t. ±Ðóþ$Ë$ D f¯èþÃMæü$ Ðèþ$Ça´ùÐèþ$$. ¯éMæü$ ç³#rt»Z Äñý$¼yæþzMæü$ ± õ³Ææÿ$ ò³r$tMæü$…sêÐèþ$$" A…¨ ÑfÄæý$. "¯éMø _¯èþ² çÜ…§óþçßý…. JMæüÝëÇ §ðþ…W™óþ¯óþ ç³#yæþ™éÆ>" A¯é²¯èþ$. §é°Mìü ¿êÆ>Å ¿æýÆæÿ¢Ë$ C§æþªÆæÿ* ¯èþÐéÓÆæÿ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. 17. "yéMæütÆæÿ$¯èþ$ çÜ…{糨…_ òœÇtÍsîý ï³ÇÄæý$yŠþ ÌZ¯óþ D{ç³Äñý*Væü… ^óþ§éªÐèþ$$. Ðèþ$¯èþ {ç³Äñý*Væü… çœÍ…^óþ ÐèþÆæÿMæü$ Ò$Ææÿ$ §ðþ…W…^èþ$ MøÐèþ^èþ$a M>° Mæü…yøÐŒþ$ ÐóþçÜ$Mö° ^óþçÜ$Mø…yìþ. G…§æþ$Mæü…sôý ç³#rt»ZÄôý$ ¼yæþz ¯é Ððþ$$yæþzMæü$ ç³#sêtyæþ$ A¯óþ ™èþ–í³¢ ¯éMæü$ Ñ$VæüË°ÐèþÓ…yìþ" A¯é²yæþ$. "A…sôý ¯óþ¯èþ$ MìüMŠü ÝëtÆæÿtÆŠÿ V> ç³° ^ðþÄæý*ÅÌê. Ò$ C…f¯Œþ ÝëtÆŠÿt AÄôý$ŧéM> ¯óþ¯èþ$ MìüMŠü Möyæþ$™èþ$…yéÌê" A¯é²¯èþ$ ¯èþÐèþ#Ó™èþ*. C§æþªÆæÿ* JMóüÝëÇ ç³yîþç³yîþ ¯èþÐéÓÆæÿ$. JMæüÇ Ò$§æþ JMæüÆæÿ$ ç³yæþ$™èþ* ¯èþÐéÓÆæÿ$. "Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ* Ò$ ç³#×ýÅÐèþ* A° ¯óþ¯èþ$ Ðèþ* ÐéÆæÿ* C¯é²âæýÏMæü$ Ðèþ$¯èþçÜ*¹Ç¢V> ¯èþÐéÓÐèþ$…yîþ. " A…¨ ÑfÄæý$ ¯èþÐèþ#Ó Bç³#Mæü$…r*. "A¨ çÜÆóÿ Ò$ yéMæütÆæÿ$V>Ææÿ$ òœÇtÍsîý í³ÇÄæý$yŠþ G糚yæþ$ A¯é²Ææÿ$." A¯é²¯èþ$. "D Æøk¯èþ$…yóþ. §é§éç³# 10 ÆøkË$. D糨ÆøkË$ Ò$Ææÿ$ Ðèþ* C…sZϯóþ E…yæþ…yìþ. ¯óþ¯èþ* GMæüPyìþMìü Ððþâæýϯèþ$. C…sZϯóþ E…sê¯èþ$. C…sìýPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. 18. ¿Zf¯èþ… ^óþíÜ àÆÿ$$V> Ðèþ* BÑyæþ¯èþ$ §ðþ…Væü…yìþ. BQÆæÿ$¯èþ bé¯èþ$Þ ¯éMìüÐèþÓ…yìþ A…™óþ" A¯é²yæþ$. "ÑfÄæý$V>Ææÿ* Ò$Ææÿ$ J糚Mæü$¯é²Æ> D HÆ>µr$Mæü$" A° AyìþV>¯èþ$. "糆{Ðèþ™èþ˯èþ$ AÌê AyìþW™óþ GÌêVæü…yîþ Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ*. ¿æýÆæÿ¢ H…^ðþ¼™óþ AÌê ^ðþÄæý$Åyæþ… 糆{Ðèþ™é Ë„æü×ý…" A…¨ ¯èþÐèþ#Ó™èþ*. "糆{Ðèþ™èþ Mæü$ Mö™èþ¢ ¿êçÙÅ… ^ðþí³µ¯èþ Ò$ ç³Çgêq¯é°Mìü ¯é gZàÆæÿ$Ï" A¯é²¯èþ$ ÐèþÅ…Væü…V>. "Ðèþ$Ç ¿æýÆæÿ¢ A¯èþ$Ðèþ$†™ø I§æþ$Væü$Ææÿ$ §æþVæüYÆæÿ ç³yæþ$Mö° ç³…^èþ ´ë…yæþÐèþ#˯èþ$ Mæü¯èþ² Mæü$…¡ §óþÑ ç³†{Ðèþ™èþ I™óþ ¯óþ¯èþ* 糆{Ðèþ™èþ¯óþ Mæü§é" A…¨ ÑfÄæý$. "ÐéÐðþ*à ± ç³#Æ>×ý ç³Çgêq¯èþ… ´ëyæþ$V>¯èþ* C§óþ ´ùÍMóü. Ðéâæý$Ï §óþÐèþ™èþË$." A¯é²¯èþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. 19. "I™óþ Ðóþ$Ðèþ$$ Æ>„æüçÜ$ËÐèþ*" A…¨ ÑfÄæý$. ¯éMæü$ Ðèþ$† ´ùÆÿ$$…¨. "M>§æþ$ M>Mæü M>§æþ$ ¯èþ$Ðèþ#Ó Ðèþ$à 糆{Ðèþ™èþÐèþ#. CÌê…sìý 糆{Ðèþ™èþ¯èþ$ §ðþ…Vóü A§æþ–çÙt… MæüÍW¯èþ…§æþ$Mæü$ VæüÇÓçÜ$¢¯é²¯èþ$" A¯é²¯èþ$. "™èþÐèþ$Ç çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë™ø Ðèþ*ÐéÇ ÌZ Ðèþ$Væü™èþV> E¯èþ² Ðèþ$Væü™èþ¯é°² °{§æþÌôýí³ ¯é Mæüyæþ$ç³# ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² Ò$ Ððþ$$yæþz çÜàÄæý*°Mìü ¯é Mæü–™èþfq™èþË$" A…¨ ÑfÄæý$. "CÌê JMæüÇMìü JMæüÆæÿ$ Mæü–™èþf]™èþË$ ^ðþ糚MøyæþÐóþ$¯é ÌôýMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ððþ$$§æþÌñý ò³sôýt§óþÐðþ$O¯é E…§é! ÑfÄæý* A°² Æðÿyîþ ^óþÝëÐé? " A¯é²yæþ$ A…Mæü$ÌŒý. "A°² ÆðÿyîþV> E¯é²Äæý$…yîþ" A…¨ ÑfÄæý$. "E…yæþ$ ¯óþ¯èþ$ ÐðþãÏ ^èþ*íÜ ÐèþÝ뢯èþ$" A…r* ÌZç³ËMæü$ ÐðþâêÏyæþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 20. 20. "H…sìý ÑfÄæý* C§æþ…™é. A°² ¯èþ$Ðèþ#Ó Ò$ BÄæý$¯èþ MæüÍõÜ ^óþÝëÆ>." A¯é²¯èþ$ C…M> A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… ¡ÆæÿMæü$…yé. "AÐèþ#¯èþ…yîþ. Ò$Ææÿ$ G§æþ$Ç…sZÏ ¨W¯èþç³µsìý¯èþ$…yîþ Ðèþ* BÄæý$¯èþ ´ùÆæÿ$ ò³yæþ$™èþ$¯é²yæþ$. M>° ¯éMóü Ðèþ$¯èþçÜPÇ…^èþÌôý§æþ$." A…¨ ÑfÄæý$. "A…sôý ¯óþ¯èþ$ A…sôý CçÙt… ÌôýMæü¯é" A¯é²¯èþ$. "M>§æþ$. °¯èþ$² Ððþ*çÜ… ^ðþÄæý*ÅÍÞÐèþçÜ$¢…§óþÐðþ*" A° ¿æýÄæý$ç³yéz¯èþ$. "C糚yæþ$ ^óþíÜ…¨" A§óþV> A¯é²¯èþ$ MæüíÜV>. "M>§æþ$ Ðèþ* BÄæý$¯èþ ™ø Ðèþ*r ¡çÜ$Mæü$¯óþ ©°Mìü J糚Mæü$¯é²¯èþ$" " HÑ$sê Ðèþ*r" A¯é²¯èþ$. " Ððþ$$§æþsZÏ A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ HÐèþ$…sôý ¯éMæü$ VæüÆæÿÂ… Æ>V>¯óþ Ðóþ$Ðèþ$$ D CË$Ï Rêä^óþíÜ ÐðþãÏ´ùÐéË°. ±Mæü$ §æþ*Ææÿ…V> E…yéË°. M>° §é°Mìü ¯óþ¯èþ$ J糚MøÌôý§æþ$. ±Mæü$ ò³ãÏ AÄôý$ŧéM> Ðèþ$¯èþ… C§æþªÆæÿ… MæüÍõÜPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 21. 21. E…yéË° ¯óþ¯èþ$ ç³r$tºsêt¯èþ$. BQÆæÿ$Mæü$ Ðèþ* BÄæý$¯óþ J糚Mæü$¯é²yæþ$. M>ºsìýt ¯éMæü$ ¯èþ$Ðèþ#Ó ±Mæü$ ¯óþ¯èþ$. C§æþªÆæÿ… Ñyìþ´ùÐèþyæþ… A…r* fÆæÿVæü§æþ$ ±Mæü$ ¯èþ$Ðèþ#ÓV> ò³ãÏ ^óþçÜ$Mö° ÐðþãÏ´ù™óþ ™èþç³µ. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþMæü*yé ±Mæü$ CçÙt… Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ¯èþ$Ðèþ#Ó Æ>Ðèþ^èþ$a. ¯óþ¯èþ$ G糚yæþ* ± MøçÜ… ÐðþÆÿ$$ÅMæüâæýÏ™ø G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢…sê¯èþ$ Ðèþ$§æþ¯é" A…¨ ÑfÄæý$ ¯é Væü$…yðþË Ò$§æþ ™èþË ò³r$tMö°. "¯óþ¯èþ$ A…sôý ±Mæü$ G…§æþ$Mìü…™èþ A¯èþ$Æ>Væü… ÑfÄæý*" A¯é²¯èþ$. "G…§æþ$Mø ¯óþ¯èþ* ^ðþç³µÌôý¯èþ$. M>° JMæü ÑçÙÄæý$… Ðèþ*{™èþ… J糚Mæü$… r$¯é²¯èþ$. Df¯èþÃMæü$ ™èþÍÏ AÄôý$Å Äñý*Væü… Ìôý§æþ$ A¯èþ$Mæü$¯èþ² ¯éMæü$ Ðèþ*™èþ–™éÓ°² {ç³Ýë¨çÜ$¢¯é²Ðèþ#. A…§æþ$Móü ¯èþ$ÐèþÓ A…sôý ¯éMæü$ A…™èþ {õ³Ðèþ$. Ñyæþ$ÐèþÌôý° {õ³Ðèþ$." A…¨ ÑfÄæý$. "JMæüÐóþâæý ± Ððþ$$Væü$yæþ$ ™èþ¯èþ ç³° M>V>¯óþ ¯é Ðèþ…Mæü ^èþ*yæþÐèþ§æþ$ªA…sôý" A¯é²¯èþ$. "AÌê G¯èþ²sìýMîü fÆæÿVæü§æþ$ Ðèþ$§æþ¯Œþ »êº*. ÑfÄæý$Mæü$ ¯óþ¯èþ$ ™éã Mæüsìýt¯èþ ¿æýÆæÿ¢¯ðþO¯é AÀÐèþ*¯èþ ¿æýÆæÿ¢Ðèþ# ¯èþ$ÐóþÓ. G…§æþ$Mæü…sôý ÑfÄæý$¯èþ$ Ñyìþ_PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 22. 22. ¯óþ¯èþ$ E…yæþÌôý¯èþ$. °¯èþ$² Ñyìþ_ ÑfÄæý$ E…yæþÌôý§æþ$. M>ºsìýt ¯èþ$Ðèþ#Ó Ðèþ*Mæü$ M>ÐéÍ. A…™óþ. C…Mæü Ò$Ææÿ$ ÌZç³ËMæü$ ÐðþâæýÏ…yìþ. " A° ºÄæý$rMæü$ ÐðþãÏ´ùÄæý*yæþ$. ¯óþ¯èþ$ ÑfÄæý$¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë™ø ´÷¨Ñ ç³r$tMö° ÌZç³ËMæü$ ¡çÜ$Mðüâêϯèþ$. A^èþa… ÔZ¿æý¯èþ… Væü¨Ìê AË…MæüÇ…^éÆæÿ$. ´ëË$ ç³…yæþ$Ï ïÜÓr$Þ A VæüÆö™èþ$¢Ë$. "HÑ$sìý§æþ…™é" A¯é²¯èþ$. " Ðèþ$¯èþMøçÜÐóþ$. C¯é²âæý$Ï ¿æýÄæý$… ¿æýÄæý$…V> ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$$. DÆøk¯èþ$…yìþ Ðèþ$¯èþ CçÙt…." A…r* ¯èþ¯èþ$² »ñýyŠþÒ$¨Mìü ™øíÜ ÑfÄæý$ ¯éÒ$§æþ ç³yìþ…¨. ¯óþ¯èþ* AÌêVóü ÑfÄæý$¯èþ$ ç³r$tMö° ç³MæüPÒ$¨Mìü §öÆ>ϯèþ$. C§æþªÆæÿ… JMæüÇ° JMæüÆæÿ… ÐésôýçÜ$Mö° B yæþºÌŒý M>sŒýÒ$§æþ §öÆ>ÏÐèþ$$. ÑfÄæý$ MìüÌê MìüÌê ¯èþÐèþ#Ó™èþ* MóüÇ…™èþË$ Möyæþ$™èþ* E…¨. JMæüPÝëÇ ç³…fÆæÿ… ¯èþ$…yìþ ÑyìþÐèþyìþ¯èþ 糄ìüÌê õÜÓ^èþeV> Ðèþ$§æþ¯èþÝë{Ðèþ*fÅ…ÌZ ÑçßýÇçÜ*¢…¨.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 23. 23. Ìôý_ Mæü*Ææÿ$a° JMæü ïÜÓr$ ¯é ¯øsìýMìü A…¨…_…¨. ¯óþ¯èþ$ Mö…^ðþ… MöÇMìü Ñ$WÍ…¨ ÑfÄæý$ ¯øsìýMìü A…¨…^é¯èþ$. "ÑfÄæý* ±Mæü$ JMæüÝëÇ ÔZ¿æý¯èþ… AÆÿ$$…¨. ¯éMæü$ C…M> ò³âôýÏM>Ìôý§æþ$. ÔZ¿æý¯èþ… AçÜÌôýM>Ìôý§æþ$. ¯èþ$ÐóþÓ {sñýO°…Væü$ CÐéÓÍ" A¯é²¯èþ$ ¯èþÐèþ#Ó™èþ*. "AÐèþ#¯é ¯é º$ij! Ðèþ$*yæþ$ Æøk˯èþ$…yîþ ¯é ç³NMæü$ ç³VæüË §ðþ…W C…M> {sñýO°…Væü$ M>ÐéÌê" A…¨. "A¨Vø ¯èþ$Ðèþ#Ó C糚yæþ$ ÔZ¿æý¯èþ… ò³ãÏ Mæü*™èþ$ÇÑ º*™èþ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþMæü*yæþ§æþ$." A¯é²¯èþ$. "™öMóüP… M>§æþ*. Ðèþ$$…§æþ$ ´ëË$ ™éW ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³° ^èþ*yæþÐøÄŒý$ ºyæþ$§é®ÄŒý$" A…¨. "¯éMæü$ B ´ëË$ G…§æþ$Mæü* D ´ëË$ M>ÐéÍ" A¯é²¯èþ$ ÑfÄæý$ çÜâæý$Ï gêMðüsŒý Ò$¨¯èþ$…yìþ °Ðèþ$$Ææÿ$™èþ*.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 24. 24. "¯èþ$Ðèþ#Ó ¯é Ððþ$$Væü$yæþ$ MæüÍíÜ G…™èþ ™èþÓÆæÿV> ¯éMæü$ Mæüyæþ$ç³# ^óþõÜ¢ A…™èþ ™èþÓÆæÿV> ¯éMæü$ ´ëË$ ç³yæþ™éÆÿ$$. ç³#rt »ZÄôý$ ¼yæþz ¯èþ$Ðèþ#Ó MæüÍíÜ ™éVæüÐèþ^èþ$a" A…¨ VøÐèþ$$V> ÑfÄæý$. "MìüMŠü Mösìýt C…f¯Œþ ÝëtÆæÿ$t ^ðþÄæý$Åyæþ… ÐèþÆæÿMóü ¯é ç³°. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ í³çÜt¯èþ$ Mörtyæþ… ±Ððþ$$Væü$yìþ Ðèþ…™èþ$. " "A§óþÆ> Ðèþ$Væüyé! MìüMŠü Mösìýt ÝëtÆŠÿt ^ðþÆÿ$$Å. CMæüPyæþ ¯é C…f¯èþ$ ÐóþyìþMðüP…¨" A…¨ ÑfÄæý$ ¯èþ¯èþ$² AË$ÏMæü$´ù™èþ*. ¯óþ¯èþ$ ÑfÄæý$¯èþ$ AÌêVóü »ñýyŠþ Ò$¨Mìü ™øÝë¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ Ò$§æþ ç³yéz¯èþ$. "Ðèþ$§æþ¯Œþ Ðèþ* ÐéÇ° í³ËÐèþ¯é. Ðèþ$¯èþ… ^óþçÜ$Mö¯óþ _Íí³ ^óþçÙtË$ ^èþ*çÜ$¢…sôý BÄæý$¯èþMæü$ ™ö…§æþÆæÿV> Ððþ$$yæþz ÌôýçÜ$¢…§óþÐðþ*" A…¨. "A¨ M>§óþ ÑfÄæý*! §ðþ…W…^èþ$ MøÐèþyæþ… A¯óþ¨ C§æþªÆæÿ$ ^óþçÜ$Mö¯óþ¨. A…sôý Ðèþ$*yøÐéyæþ$ ^èþ*çÜ$¢…sôý ¯éMæü$ Ððþ$$yæþz GÌê ÌôýçÜ$¢…§óþ" A¯é²¯èþ$. "A¨ M>§æþ…yîþ BÄæý$¯óþ J糚Mæü$¯é²yæþ$ Mæü§æþ…yîþ" A…¨.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 25. 25. "çÜÆóÿ ± CçÙt… G§æþ$Ææÿ$V> Mæü*Ææÿ$a° Ððþ$$yæþz ¯èþË$ç³#MøÐèþ$¯èþ$." A¯é²¯èþ$. "™é…MŠüÞ Ðèþ$§æþ¯Œþ EÐŒþ$ÐŒþ$ÐŒþ$ ¯é Ðèþ$$§æþ$ªËÐèþ$§æþ¯Œþ" A…r* ¯éÐðþ$$yæþz¯èþ$ Ðèþ$$§æþ$ª ò³r$tMö° "HÐèþ$…yîþ ÌZç³ËMæü$ Ææÿ…yîþ àÆÿ$$V> Ðèþ* G§æþ$Ææÿ$V> Mæü*Ææÿ$a° Ðóþ$¯èþ$ ^óþõܨ ^èþ*çÜ*¢ Ððþ$$yæþz Ìôýç³#Mø…yìþ" A…¨ ò³§æþªV>. "Ðèþ$Ç Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ$ Ðèþ§æþª¯é²Ææÿ$ Mæü§é A…§æþ$Mæü° CMæüPyæþ ¯èþ$…yìþ ^èþ*çÜ$¢¯é²¯èþ$" A¯é²yæþ$ A…Mæü$ÌŒý. C…Mæü ¯éMæü$ ™èþç³µÌôý§æþ$. "A…Mæü$ÌŒý Ææÿ…yìþ. ¯éMóü… Cº¾…¨ Ìôý§æþ$. Ò$Ææÿ$ CMæüPyóþ E…yìþ Ìôýç³#Mø…yìþ" A¯é²¯èþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 26. 26. B Ðèþ*r A¯èþyæþÐóþ$ ™èþyæþÐèþ# ™èþË$ç³# ™øçÜ$Mö° ÌZç³ËMæü$ Ðèþ^éayæþ$ A…Mæü$ÌŒý. Ðèþ* »ñýyŠþ ç³MæüP¯èþ E¯èþ² Mæü$ÇaÌZ Mæü*Ææÿ$a¯é²yæþ$. Mæür$tMæü$¯èþ² Ë$…X Ñõ³µÝëyæþ$. ÐèþyæþÍ´ùÆÿ$$¯èþ ™ørMæü*Ææÿ M>yæþÌê ÐóþÌêyæþ$™èþ* E…¨ A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz. §é°° ÝëVæü©çÜ$¢¯é²yæþ$. Aç³µsìýMóü ¯é Ððþ$$yæþz »êV> °MóüPíÜ…¨. G§æþ$Ææÿ$V> ÑfÄæý$ Ñ$yìþzÌZ °Ëºyìþ E…¨. D ÌZç³Ë {yðþ‹Ü Ðèþ*Ça…¨. J…sìý Ò$§æþ™ðþËÏsìý {»ê, Ñ$yìþz E¯é²Æÿ$$. AMæüPyóþ E¯èþ² sôýº$ÌŒý Ò$§æþMæü$ J…W çÜâæý$Ï ^èþ*í³çÜ*¢ ¯èþÐèþ#Ó™èþ* E…¨. " HÑ$sìý C…M> ºrtË$ Ñç³µÌôý§é. Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ$ ^èþ*yæþ$ G…^èþM>P ºrtË$ Ñõ³µçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$." A¯é²yæþ$ A…Mæü$ÌŒý. A…sôý ¯éMæü$ ºrtË$ Ñ糚MøÐèþ$° C…yìþMóüçÙ¯Œþ CçÜ$¢¯é²yæþ$. ¯óþ¯èþ$ ÑfÄæý$ Ðèþ…Mæü ^èþ*Ýë¯èþ$. §é°Mìü AÆæÿ®… AÆÿ$$…¨. ¯é Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a ¯é çÙÆæÿ$t Ñõ³µíÜ…¨. ¯é ´ë…r$ Ò$§æþ ^ðþÆÿ$$Å ÐóþíÜ h‹³ Mìü…¨Mìü ÌêW…¨. ¯é ¯èþyæþ$Ðèþ$$ ^èþ$r*t ^ðþÆÿ$$ÅÐóþíÜ ¯é ´ë…r$¯èþ$ Mìü…¨Mìü gêÇa…¨. ¯óþ¯èþ$ ¯é M>âæýÏ™ø ¯é ´ë…r$¯èþ$ ç³MæüPMæü$ ™èþ¯óþ²Ýë¯èþ$. C…Mæü ¯é J…sìý Ò$§æþ A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ Ðèþ*{™èþ… E…¨. A…§æþ$ÌZ ¯èþ$…yìþ ¯é Ððþ$$yæþz G™èþ$¢V> Mæü¯èþç³yæþ$™èþ* E…¨.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 27. 27. A…Mæü$ÌŒý ¯é A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ ÐðþOç³# BÔèýV> ^èþ*çÜ$¢¯é²yæþ$. E…yæþºrtÌôýMæü ¯é A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ Ò$§æþ ^ðþÆÿ$$ÅÐóþíÜ ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ °Ðèþ$$Ææÿ$™èþ$¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ A…Mæü$ÌŒý ^óþ† Ò$§æþ JMæü §ðþº¾ ÐóþíÜ…¨. A…Mæü$ÌŒý Ððþ…r¯óþ ™èþ¯èþ ^ðþÆÿ$$Å ¡Ýëyæþ$. "¯óþ¯èþ$ ¯é A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ Ñ糚™èþ$¯é²¯èþ$. Ò$ ^ðþÆÿ$$Å ¯é ç³NMæü$ Ò$§æþ ÐóþíÜ °Ðèþ$Ææÿ…yìþ. Ðèþ$§æþ¯Œþ Ððþ$$yæþz »êV> Ìôý_…¨ Ò$Æóÿ… Ìôý糯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$" A…¨ ÑfÄæý$. "AÌêVóü ÌôýÐóþ! H§ø AËÐér$ Mö¨ª ^ðþÆÿ$$Å ÐóþÝë¯èþ$" A° ¯èþíÜV>yæþ$. "B Ððþ«§æþÐèþ AËÐér$ Ðèþ*¯èþ$Mø…yìþ" A…¨ ÑfÄæý$ A…Mæü$ÌŒý Ðèþ…Mæü Møç³…V> ^èþ*çÜ*¢. A…Mæü$ÌŒý C…MóüÒ$ Ðèþ*sêÏyæþMæü$…yé ÑfÄæý$ ç³NMæü$ Ðèþ…Mæü BÔèýV> ^èþ*çÜ$¢¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ ™èþ¯èþ A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ¯èþ$ Mö…^ðþ… Mö…^ðþ… V>PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 28. 28. FÇçÜ*¢ Mìü…¨Mìü gêÇa…¨. A…Mæü$ÌŒý ™èþ¯èþ ^óþ†° ÑfÄæý$ ç³NMæü$ Ò$§æþ ò³sìýt °Ðèþ$$Ææÿ$™èþ$¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ ç³NMæü$ Ò$§æþ B™èþ$Ë$ {sìýÐŒþ$ ^óþíܯèþr$t…¨. Mö…^ðþ… Mö…^ðþ… E¯é²Æÿ$$. ¯èþ$¯èþ²sìý »Ÿyæþ$z, ç³Ëasìý ´÷rt, ÌêÐèþ#´ësìý çÜâæý$Ï, §é°Mìü ™èþVæüYr$t í³{ÆæÿË$ ÑfÄæý$ §óþÐèþMæü¯èþÅÌê Ððþ$ÇíÜ ´ù™èþ* E…¨. ¯éMæü$ ÑfÄæý$ ç³NMæü$ Ò$§æþ ¯éË$Mæü ò³sìýt MæüÝë MæüÝë ¯éMðüÄæý*ÅË° MøÇMæüV> E…¨. ¯éË$Mæü ™ø ¯é ò³§éË$ ™èþyæþ$ç³#Mæü$…r$¯é²¯èþ$ ÑfÄæý$ ç³NMæü$ Ðèþ…Mæü BÔèýV> ^èþ*çÜ*¢. ÑfÄæý$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ J…W ™èþ¯èþ A…yæþÆŠÿ ÐóþÆŠÿ Ñ糚™èþ* E…¨. ÑfÄæý$ çÜâæý$Ï º…W¯èþ ç³ÍÏ Ðèþ*Ñ$yìþ ç³âæýÏÌêV> ÐóþÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðésìý Ðèþ…Mæü B{™èþ…V> ^èþ*çÜ*¢ A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz ¯èþË$ç³#Mæü$…r$¯é²yæþ$. M>° BÄæý$¯èþ Ððþ$$yæþz K ç³sêt¯èþ Ìôý^óþr$t Mæü¯èþç³yæþÌôý§æþ$. C¨ ^èþ*_¯èþ ÑfÄæý$ C…Mæü Ìê¿æý… Ìôý§æþ$ A¯èþ$Mö° ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ ç³r$tMö° ¯øsZÏ Mæü$Mæü$PMæü$…¨. kº$Mæü* kº$Mæü*Ðèþ$…r* `MæüÝëW…¨. JMæüPÝëÇV> ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ ¯ør$Ï ò³r$tMö° `Mæü$™èþ$…sôý ¯óþ¯èþ$ Mö…^ðþ… BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*¯èþ$. ÑfÄæý$Mæü$ ¯é Ððþ$$yæþz `Mæüyæþ… A…sôý G…™øPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 29. 29. CçÙt… A° ™ðþË$çÜ$ M>° Ððþ$$Væü$yìþ G§æþ$Ææÿ$ V> A… yóþÇ…V> A…sôý Mö…^ðþ… BÔèýaÆæÿÅ… ÐóþíÜ…¨. ¯é§óþ…´ùÆÿ$$…¨ A° ¯é¯óþ ¯é ¯èþyæþ$Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþ¯èþMæü$P ByìþçÜ*¢ ÑfÄæý$ ¯øsìý° §ðþ…Væü$™èþ$¯é²¯èþ$. C¨ ^èþ*_ A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþzÌZ ^èþ˯èþ… Ðèþ_a…¨. Mö…^ðþ… Mö…^ðþ… Fí³Ç ´ùçÜ$Mæü$…r* E…¨. "AÐèþ$ÃÄæý$Å Cç³µsìýMìü ^èþ˯èþ… Ðèþ_a…¨" A¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. ÑfÄæý$ Mæü*yé ¯èþÑÓ…¨. C…Mæü ¯óþ¯èþ$ ™èþr$tMøÌôýMæü ´ùÄæý*¯èþ$. ÑfÄæý$¯èþ$ ÐðþËÏMìüÌê ç³yóþíÜ JMæü M>Ë$¯èþ$ G†¢ ò³sêt¯èþ$. Aç³µsìýMóü Ìôý_¯èþ ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ Ñ^èþ$aMæü$¯èþ² §é° ç³NMæü$ÌZ ò³sìýt §ðþ…Væü$™èþ$¯é²¯èþ$. JMæü ^óþ™ø¢ §é° çܯèþ$² ç³r$tMö° ¯èþË$ç³#™èþ$¯é²¯èþ$. C¨ A…™é ^èþ*_ A…Mæü$ÌŒý Mæü$ Mö…^ðþ… Mö…^ðþ… Ððþ$$yæþz Ìôý_…¨. A…Mæü$ÌŒý ™èþ¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ MæüÝë MæüÝë Mör$tMæü$…r$¯é²yæþ$. C¨ ^èþ*_ ¯óþ¯èþ$ "ÑfÄæý* A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz¯èþ$ ¯øsZÏò³r$tMö° `MæüÆ>§é! " A¯é²¯èþ$.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 30. 30. "AÐèþ#¯èþ…yîþ Ðèþ$Æóÿa´ùÄæý*¯èþ$ A…r* HÐèþ$…yîþ CÌê Ææÿ…yìþ Ò$ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ¯é ¯øsìý §æþVæüYÆæÿ ò³rt…yìþ" A…¨ ÑfÄæý$. A…Mæü$ÌŒý ¯é Ðèþ…Mæü Mæü–™èþfq™èþV> ^èþ*çÜ*¢ ™èþ¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ÑfÄæý$ ¯øsìý §æþVæüYÆæÿ ò³sêtyæþ$. ÑfÄæý$ A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz¯èþ$ ¯øsìý°…yé §øç³#Mö° `Mæü$™èþ* E…¨. ÑfÄæý$ ¯øsZÏ H… Ðèþ$…{™èþ… E…§øM>°, Aç³µsìý§éM> Mö…^ðþ…Mö…^ðþ… {´ë×ý… ´ùçÜ$Mæü$…r$¯èþ² A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz JMæüPÝëÇV> Væüsìýtç³yìþ…¨. »êV> °MóüPíÜ…¨. HÑ$sê A° ^èþ*õÜ¢ A…Mæü$ÌŒý ^ðþí³µ…¨ °f… A° ™óþÍ…¨. A…Mæü$ÌŒý ¯é Ððþ$$yæþz ÑfÄæý$ ç³NMæü$ÌZ ò³sìýt §ðþ…Væü$™èþ$…sôý Mæü¯é²ÆæÿµMæü$…yé ^èþ*çÜ$¢¯é²yæþ$. §é°Mìü ™øyæþ$ ÑfÄæý$ Mæü*yé BÄæý$¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ¯øsìý°…yé ò³r$tMö° `Mæü$™èþ* E…¨. A…Mæü$ÌŒý Ððþ$$yæþz »êV> Ìôý_…¨. ¯óþ¯èþ$ ÑfÄæý$ Ðèþ…Mæü ^èþ*Ýë¯èþ$. ÑfÄæý$ A…Mæü$ÌŒý Ðèþ…Mæü ^èþ*íÜ…¨. ÆðÿyîþÄôý$¯é A¯èþ²r$t. A…Mæü$ÌŒý Æö糚™èþ$¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ ò³OMìü Ìôý_…¨. A…Mæü$ÌŒý JyìþÌZ Mæü*Ææÿ$a…¨. A…Mæü$ÌŒý Ìôý_¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ™èþ¯èþ ç³NMæü$ÌZMìü §øç³#Mæü$…¨. A…Mæü$ÌŒý ™èþ¯èþ ^óþ™èþ$˯èþ$ ÑfÄæý$ í³{ÆæÿËÒ$§æþ ÐóþíÜ ™èþ¯èþ Ò$¨Mìü ÌêMæü$P¯é²yæþ$. ÑfÄæý$ ò³OMìü Mìü…¨Mìü FVæü$™èþ*PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 31. 31. §ðþ…Væü$™èþ* E…¨. A…Mæü$ÌŒý Mæü*yé ™èþ¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ Mìü…¨¯èþ$…¨ ò³OMìü Ìôýí³ §ðþ…Væü$™èþ$¯é²yæþ$. ¯óþ¯èþ$ çÜVæü… §ðþ…Væü$yìþÌZ ÑfÄæý$ ç³NMæü$ÌZ¯èþ$…yìþ ¡íܯèþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ Fç³#Mæü$…r$¯é²¯èþ$. ÑfÄæý$ ¯èþ¯èþ$² ^èþ*íÜ "Ðèþ$§æþ¯Œþ HÑ$sê ç³° ¯é ç³NMæü$ÌZ Ðèþ* BÄæý$¯èþ Ððþ$$yæþz E¯é² ¯é ¯øÆæÿ$ RêäV> E…¨V>" A° ^ðþÆÿ$$Å ^é_ ¯éÐðþ$$yæþz¯èþ$ ç³r$tMö° ™èþ¯èþ §æþVæüYÆæÿMæü$ ÌêMæü$P…¨. BºV> ¯øÆæÿ$ ™ðþÇ_ ¯øsìý°…yé ¯é Ððþ$$yæþz¯èþ$ Mæü$Mæü$PMæü$…¨. ç³NMæü$ÌZ Ððþ$$Væü$yìþÐðþ$$yæþz, ¯øsZÏ ¯é Ððþ$$yæþz. gZyæþ$Ððþ$$yæþzË™ø ™èþ–í³¢V> §ðþ…W…^èþ$Mæü$…¨. A…Mæü$ÌŒý ÑfÄæý$¯èþ$ ÐðþËÏMìüÌê †´ëµyæþ$. JMæü ™öyæþ¯èþ$ ò³Mìü G†¢ ™èþ¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ÑfÄæý$ ç³NMæü$ÌZ §øí³ §ðþ…Væü$™èþ$¯é²yæþ$. B §ðþº¾Mæü$ ÑfÄæý$ ¯øÆæÿ$ ÐðþâæýÏ »ñýsìýt…¨.. "KÆ>²Äæý$¯øÄŒý$ C§óþ… §ðþ…Væü$yæþ…yîþ »êº*!PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 32. 32. C¯é²âæý$Ï D BÐóþÔèý… GMæüPyé §é_ ò³sêtÆæÿ$ §ðþ…Væü…yîþ »êV>§ðþ…Væü…yîþ EÐŒþ$ÐŒþ$ÐŒþ$ C‹Ü‹Ü C…M> C…M> ÌZç³Ë§éM> §øç³…yîþ" A…r* G§æþ$Æö™èþ$¢Ë$ CçÜ*¢ §ðþ…W…^èþ$Mæü$…¨ ÑfÄæý$. Ðèþ$Ç A…Mæü$ÌŒý A…™èþ ºË… GÌê Ðèþ_a…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ$ M>° AÆæÿVæü…r õÜç³# Bç³Mæü$…yé §ðþ…V>yæþ$. çÜ{Ææÿ$ çÜ{Ææÿ$ ¯èþ ™èþ¯èþ ÆæÿçÜ… ÑfÄæý$ ç³NMæü$ °…yé M>Æ>ayæþ$. AÌêVóü Ý÷Ðèþ$ÃíÜÍÏ ç³yìþ´ùÄæý*yæþ$. 糨 °Ñ$ÚëË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ìôý^éyæþ$. ÑfÄæý$ ç³NMæü$ÌZ¯èþ$…yìþ ™èþ¯èþ Ððþ$$yæþz¯èþ$ ºÄæý$rMæü$ ÌêV>yæþ$. ÑfÄæý$ »ê™Œþ Ææÿ*Ðèþ$$Mæü$ ÐðþãÏ…¨ Mæüyæþ$MøPyé°Mìü. A…Mæü$ÌŒý Ðèþ_a ¯é ^ó ™èþ$Ë$ Æðÿ…yæþ*ç³r$tMæü$¯é²yæþ$. "Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ* Ò$ Ðóþ$Ë$ Df¯èþÃMæü$ Ðèþ$Ça´ùÌôý¯èþ$. C¯é²âæýÏMæü$ ¯é ¿êÆæÿůèþ$ çÜ…™øçÙò³sêt¯èþ$. ¯éMæü$ Mæü*yé çÜ…™é¯èþ… MæüË$Væü$™èþ$…¨ A° ¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü$¨Ç…¨. C§æþ…™é Ò$ Ððþ$$yæþz ^èþËÐèþ" A¯é²yæþ$. C…™èþÌZ ÑfÄæý$ Mæü*yé Ðèþ_a…¨.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 33. 33. " Ðèþ$§æþ¯Œþ V>Ææÿ* °f…V> Ðèþ* BÄæý$¯èþMæü$ C…™èþ ºË… E…§æþ° DÆøgôý ™ðþÍíÜ…¨. C§æþ…™é Ò$ ÐèþËϯóþ. " A…¨ ÑfÄæý$. "¯óþ¯èþ* A§óþ ^ðþç³#™èþ$¯é²¯èþ$ ÑfÄæý*. C…Mæü ¯éMæü$ °{§æþ ÐèþçÜ*¢…¨. ¯óþ¯èþ$ °{§æþ´ù™é¯èþ$. ´ëç³… Ò$ C§æþªÇ° çÜVæü…ÌZ Ñyæþ©Ýë¯èþ$. ÝëÈ. Ò$Ææÿ$ M>°ÐèþÓ…yìþ. ¨…yæþ$ Mìü…§æþ Mæü…yøÐŒþ$ ´ëMðür$Ï ò³sêt¯èþ$ Ðèþ$Ça´ùÐèþ§æþ$ª" A° ºÄæý$rMæü$ ÐðþâêÏyæþ$. ¯óþ¯èþ$ ÑfÄæý$¯èþ$ AË$ÏMæü$´ùÄæý*¯èþ$. ™öÑ$è ¯ðþËË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑfÄæý$Mæü$ Ðèþ$Væü¼yæþz ç³#sêtyæþ$. M>Mæü™é äÄæý$… V> ¯éMæü$ º¨Î AÆÿ$$…¨. »êÆæÿÝëËMæü$ Ððþâêϯèþ$. çœ$¯èþ…V> fÇí³…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ E¯é²¯èþ$. B Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$ A…Mæü$ÌŒý ºÄæý$r ç³° E…§æþ° ÐðþâêÏyæþ$. ÑfÄæý$ ¯èþ¯èþ$² Ðèþ§æþËÌôý§æþ$. Cç³µsìýMîü Ðèþ* º…«§æþ… ÝëVæü$™èþ*¯óþ E…¨. ( D Mæü«§æþ ¯é iÑ™èþ…ÌZ fÇW¯èþ JMæü çÜ…çœ$r¯èþ. §é°Mìü Mö…^ðþ… Ðèþ$ÝëÌê ^óþÇa Æ>Ýë¯èþ$. Ðèþ$§æþ¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ. ) JMæü VæüÐèþ$°MæüPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 34. 34. ¯óþ¯èþ$ D Mæü«§æþ Æ>íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>õÜç³# ÇÌêMŠüÞ AÐèþ#§éÐèþ$° sìý.Ñ. B¯Œþ ^óþÝë¯èþ$ A…§æþ$ÌZ JMæü íÜ°Ðèþ* ÐèþçÜ*¢ E…¨. BíÜ° Ðèþ* õ³Ææÿ$ BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ 糆{Ðèþ™èþË$. A…§æþ$ÌZ JMæü 糆{Ðèþ™èþ Mæü§æþ HÐèþ$…sôý, BÐðþ$Mæü$ ò³ãÏ AÆÿ$$…¨. Ððþ$$§æþsìý Æøgôý ™ðþÍíÜ…¨ Ððþ$$Væü$yìþMìü Ððþ$$yæþz ÌôýÐèþ§æþ°. §ðþ…VæüÌôý° Ððþ$$Væü$yæþ$ A°. MögêjÆæÿMæüÐèþ$°. C…Móü… ^óþçÜ$¢…¨. Ðèþ˜¯èþ…V> Æø¨…_…¨ C…™èþÌZ ™èþ¯èþ _¯èþ² ¯ésìý õܲíßý™èþ$yæþ$ ç³Ç^èþÄæý$… AÄæý*Åyæþ$ B ç³Ç^èþÄæý$… §ðþ…W…^èþ$Mö¯óþ §éM> Ðèþ_a…¨. C¨ Ððþ$$Væü$yæþ$ ^èþ*^éyæþ$. HÒ$ A¯èþÌôý§æþ$. ò³OV> {´ù™èþÞíßý…^éyæþ$. ¯óþ¯èþ$ CÐèþÓÌôý° §é°² ± »êÆÿ$$ {òœ…yæþ$ CçÜ$¢ ¯é²yæþ$. C…§æþ$ÌZ ™èþ糚Ìôý§æþ$ A¯é²yæþ$. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ JMæü AÐèþV>çßý¯èþMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ MæüÍíÜ E…§éÐèþ$°. JMóü »ñýyŠþ Ò$§æþ §ðþ…W…^èþ$ Mæü$…§éÐèþ$°. D Mæü«§æþ¯èþ$ Ðèþ$¯èþ Mæü«§æþMæü$ A¯èþÓÆÿ$$…^èþ$Mæü$…sôý GÌê E…r$…¨. A° JMæü BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨. A…§æþ$Móü D Mæü«§æþ¯èþ$ Ðèþ$ÆæÿË Ðèþ*Ça Æ>§éªÐèþ$° çÜ…Mæü͵…^é¯èþ$. Ò$Mæü$ Cç³µsìý Móü Æðÿ…yæþ$ ¿êV>Ë$ ç³…´ë¯èþ$. Ðèþ$*yæþÐèþ ¿êVæü… C糚yæþ$ ç³…´ë¯èþ$. M>° DÐèþ$*yæþÐèþ ¿êVæü… Ðèþ*Ça Æ>çÜ$¢¯é²¯èþ$. ò³OPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 35. 35. 糆{Ðèþ™èþ Mæü«§æþ B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$Mö°. Æ>íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³…ç³#™é¯èþ$. Aç³µsìý§éM> DMæü«§æþ ^èþ§æþÐèþ…yìþ. Ò$ Ðèþ$§æþ¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×