Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amma katha

9,827 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Amma katha

 1. 1. €¥Áé •ÁŸÁFeedback: raosp1942@yahoo.comœÉ¨Å•ÁÅ ¨Í ‡þÍä ‚þÉð¬÷Û •ÁŸÁ¨Å ©ÁúÂÖ¦. €©Ã §Â¬ÃþÁ ©Â®ÁÅì ú¨ ¥ÁϞà ‚žÃ Š•Á ¦ÁŸÂ§Á㠕ŸÁ €þà ¥ÉÅžÁ¨Å ¡É™ÁœÂ§ÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ ¡ÊüĨŠúÁžÃ©Ê¨Í•Â €žÁϜ €£ŸÁãÏ €þà œÉ¨Ã¬Ã±ÍœÁÅÏžÃ.‡ÏžÁÅ•ÁÏýÊ, €•ÁÑ™Á §Â¬ÃþÁÏœÁ œÊ¨Ã•Á•Â ˆ €•Áë¥Á ¬ÁÏ£ÏŸÂ¨Æ ¥ÉÅžÁ¨©Á©Áô. €ÏžÁÅþÂ, ‚þÉð¬÷Û¬Áϣϟ¨Š€¬Á¨Å ¥ÉÅžÁ¨©Á©Áô.¥Á§Ã ‚þÉð¬÷Û ¬Áϣϟ¨Š€¬Á¨ÅÏ™Á©Â €ÏýÊ, œÁ¡Áå•ÁÅϙ ©ÁôÏý¦. •ÂþÄ ú¨ œÁ•ÁÅÑ©Á.€ÏžÁÅþÂ, œÁ¨Äì •Ì™ÁÅ•ÁŨ ¥ÁŸÁê €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ €þʞà ‡•ÁÑ™Í þÁÆýÃ•Í •ÍýÃ•Í Š•ÁýÃ¥Á ÂœÁë¥Ê ©ÁôÏýÅÏžÃ. €žÃ ¥ÉÅžÁ¨Å •Â©ÁýÏ ¥Á ÂœÁëÏ €¥Á Âé, þ•ÁÅ þÄ ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬Á¦ÏžÃ. Š•Á³Â§Ã þÂœÍ ¡Á™ÁÅ•Í©Â ¡Äìü÷ €þà ™Ë§É•÷Û •Â €™Ã•Ê¬ÊÏœÁ œÊ¨Ã•Á •ÂžÁÅ. þ €þÁŤÁ©ÁÏ¨Í €žÃ ‡¨Â¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÍ ©Ã©Á§Ã³Âà. ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÅ ‡•Áљ ¥Á³Â¨Â¨Å •Á¨¡Á•ÁÅϙ §Â³Âà.úÁžÁÅ©Áô•ÍÏ™Ã.
 2. 2. Chapter 1¥Á ž̕Á €ÏžÁ¥ËþÁ úÃþÁä •ÁÅýÅÏ£Ï. €¥Áé, þÂþÁä, ‚žÁâ§ÁÅ €•ÁѨŠ¥Á§Ã¦ÁÅ þÊþÁÅ. €¥Áé ¡Ê§ÁÅ©Ãü¦Á ¨¯Ãé. œÁþÍ ÿά÷ ©Ë¢÷. þÂþÁä ¡Áë³Âà©ÁþÁ ƒ •ÁŸÁ¨Í ¡ÉžÁâ•Â §ÂžÁÅ •Â£ýÃÛ •¦ÁþÁ ©Ã©Á§Â¨Å€¡Áë¬ÁÅàœÁÏ. €©Á¬Á§Á¥ËþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ •¦ÁþÁ •ÁŧÃÏúà •ÌžÃâ •ÌžÃâ•Â úɣŜÂ.€¥Áé•Ã ¡ÁϞ̥ÃéžÍ ˆý ¡É®Áì¦êÏžÃ. þÂþÁä•Ã, •¥É•Ã ‡þåÞʮÁÅì œÊ™Â. ‡©Á§ÃžÍ ¡É®Ãì¨Í úÁƬÀ¥Áé £Â•Â þÁúÁÖýÏœÍ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ±ÂýÅ ©ÉÏý¡Á™Ã, úéÁ§Ã•Ã €¥Áé©Ë¡Áô ©Â®Áìþà Š¡ÃåÏúà •¥ÉþáɮÃì úʬÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €¥Áé ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •Áƙ ú¨ £Â©ÁôÏýÅÏžÃ. ¡ÁžÉâ¥ÃžÊ®Áì ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •¥ÉþÃúÁƬà þÂþÁä žÉ£ç•Ã ¡Á™Ã±Í©ÁýÏ¨Í ©ÃÏœÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ. ©Â®Áì ¡É®Áì¦Âê•Á ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÂþÃ•Ê ¡ÉžÁâ•ÁÑ¡ÁôýÃÛÏžÃ. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ™ÂžÃ•Ã þÂþÁä „žÍê•ÁÏ ¥Á Âþʬà ‡¥Ã§Êý÷ð ©É®Âì™ÁÅ. ¥ÁÆ™ÁÅ þ¨ŕʮÁÅ쀕ÁÑ™Á •Á«ÁÛ ¡Á™ÃœÊ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÃ§Ã•ÌúÃÖ ‚•ÁÑ™Ê ¬Ãá§Á¡Á™ÌúÁÖþà •¨ÍúÁþÁ. • ©É®ÃìþÁ ©Â™ÁÅ •§Ê®ÁìœÁ§ÁÅ©ÂœÁ•Âþà ©ÁúÃÖ ‚•ÁÑ™Á ¬Éýè÷ •Â¨ÊžÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁê¨Í •Ê©Á¨Ï ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ÂœÁë¥Ê ‚ϙæÁ ©ÁúÃÖ ©É®Âì™ÁÅ. €¨Â ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ þɨþÁä§Í, §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨Í „ϙʩ™ÁÅ. þÂþÁä •Á¨÷æ þÁÅϙÜçÕà ©ÁúÊ֪•Á žÂžÂ¡Áô ¥ÁƙʮÁì•Ã ¡ÁôýÃÛϞà §ÉÏ™Í €•ÁÑ. ¡ÉžÁâ•ÁÑ•Ã, §ÉÏ™Í €•ÁѕéÁ¦Á¬ÁÅ¨Í ¡ÁžÊ®ÁÅì œÊ™Â. •Á¨÷æ ™Á£ÅçœÍ úÁ•ÁÑþà ‚¨Åì •ÁýÅÛ•ÁÅþÂä§ÁÅ. þÂþÁä ³ÌÏœÁ•Â úÃþÁä©Âê±Â§ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÅ ¡Ã¨ì¨œÍþÊ •¡ÊžÂâ¥ÁþÁÅ•ÁÅþÂä§ÁÅ. •ÂþÄ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ™Ê®Áì•Ã,€¥Áé•Ã ¥ÁÅ¡Ëå ˆ™Í ˆý, þÊþÁÅ €þÁÅ•Í•ÁÅϙ ¡ÁôýÂÛþÁÅ. ¥Á®Äì €¨ÂÏýÞà ü§Á•Á•ÁÅϙ •œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÂþÁä •ÁÅ.þÃ. •¡Á§Ê«Áþ÷ úʦÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ.€þÁÅ•Í•ÁÅϙ ¡ÁôýÃÛþÂ, Š•Á™Ê •Ì™ÁÅ•ÁÅþÃ, €ÏžÁÅþ €ÏžÁ§Ã¨Í•Ä úÃþÁä©Â™Ãä •Â©ÁýÏœÍ ‚ÏýÍì€ÏžÁ§Ã•Ä þÊþÁÏýÊ €œÃ ¡Êë¥Á. þÊþÁÅ ¡ÁôýÊÛþÂýÃ•Ê þÂþÁä ©Âê±Â§ÁÏ £Â•Â ¡É§Á•ÃÏžÃ. • ¡ÁþÁŨ ¥ÄžÁœÃ§Á•Á™ÁÏ ‡•ÁÅÑ©Á •Â©ÁýÏœÍ, •¦ÁþÁ ‚Ïýà ¡ÁýÅÛþÁ ©ÁôÏ™ÁýÏ ú¨ œÁ•ÁÅÑ©Á. žÂÏœÍ þ•ÁÅ•¦ÁþÁ •ÁþÂä €¥Áé žÁ•ÁÓ§Ê úÁþÁÅ©É•ÁÅÑ©Á. €•ÁѨÞÁâ§ÁÆ •Áƙ þÁþÁÅä £Â•Â ¥ÁÅžÁÅâ úʬÁÅàϙʩ®ÁÅì. ¡ÉžÁâ•ÁÑ €¦œÊ þÁþÁÅä ‡œÁÅà•ÁÅþà ¥Á§Ä ¡ÉÏúÃÏžÃ. œÁþÁÅ þ•ÁþÂä ¡ÁžÃÿʙʮÁÅì ¡ÉžÁâžÃ ¥Á§Ã.¬Á§Ê. þ ²Âê¥Ã¨Ä •ÁŧÃÏúÃþÁ ©Ã©Á§Â¨Å ú¨Å. ‚•Á €¬Á¨Å ©Ã«Á¦ÁϨ͕à ©ÁžÂâÏ.
 3. 3. Chapter 2€Ï•Á ¬ÁáϤÁþÁ¨Å •Á¨•Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê þÂýÕà þ•ÁÅ ¡ÁþÉäϙʮÁÅì. €žÊ¥ÃýÍ, €¨Â ‡ÏžÁÅ•ÁÅü§ÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÍ, €ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ©Á¦Á¬ÁžÃ. ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ •Á™Ãúʨ͕Âþ•Á§Áã¥Á¦ÏžÊ¥ÃýÏýÊ, €ÏžÁ¥ËþÁ €¥Á Â馨Š€§Áã þÁ•ÁäÏ•Â ©ÁôþÁä £Ì¥Áé¨Í, ¬ÃþÃ¥Á  ±Âý¨ÍúÁƬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ þ•Á¨Â €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÁþÃ. €žÃ úÃþÁä•Â ¥ÁŞçà €ÏžÁ¥ËþÁ ˆ €¥Á Â馥ÁÅŽÏ úÁƬÃþ ú¨Šþžà ¨Êúà þè£™Ê žÁªÁ•ÌúÃÖÏžÃ. ¡ÁžÂä¨Å•Ê®ÌìúÊÖ¬Á§Ã•Ã ÿÁ¬Áà ¡Áë¦É•ÁÏúʬÁÅ•ÍýÏ €¨©Âý¦ÏžÃ. €ÏžÁ¥ËþÁ €¥Á Â馨 ÿÃϬÁ •Ã ‚žÍ €žÁÅèœÁ¥ËþÁ ©Ã§ÁÅ•ÁÅ™ÁÅ €þÃþ•ÁÅ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.þ ¡ÁžÃÿÊþÍ ˆý ‚Ïý§Äé™Ã¦Êý÷ úÁžÁÅ©Áô •Í¬ÁÏ ¥Á  …§ÍìþÊ üÆþæÁ§÷ •Â¨Êü÷ ¨Í úʧÂþÁÅ.€¡Áåýà žÂ•Â ©Ê§Ê …§Íì ©Áôϙà ÿË ¬ÁÆѨ÷ úÁžÃ©ÃþÁ þ•ÁÅ ¥Á  …§ÍìþÊ ‚Ïý§÷ •Ã úʧÁ™ÁÏ ‡ÏœÍ•þÁÏžÁ ¡Á§ÁúÃÏžÃ. ‡ÏžÁÅ•ÁÏýÊ þÊþÁÅ ¥Á  ¡Ê§ÉÏý÷ð œÍ •Á¨Ã¬Ã ©ÁôÏ™ÌúÁÅÖ. €ÏžÁÅþ þ•ÁÅ ¥Á €¥Áé €ÏýÊ úÉ¡Áå¨ÊþÁÏœÁ ‚«ÁÛÏ. ‚•Á þÁÅϙà •¥Áé•Ã žÁ•ÁÓ§Á•Â ©ÁôÏ™ÌúÁÖþÊ •þÁÏžÁÏ Š•ÁýËœÊ, •úÁÅýÅÛ ¡Á•ÁѨ …§ÁìþÃäÏýÃ¨Í þÊþÁÅ úÁžÁ©Á£Í¦Ê •Â¨Êü÷ Š•ÁÑ žÂÏýÍìþÊ •Í-‡™ÁÅê•Ê«Áþ÷ ©ÁôÏ™ÁýϧÉϙ͞Ã. €¡ÁåýÃ•Ê þ €¥Á Â馨 ¡ÃúÃÖ ¥ÁŞçà ±Â•ÂþÁ ¡Á™ÃÏžÃ. €¡Áåýà žÂ•Â •Ê©Á¨Ï¡Áô¬Áà•Â¨ÍìþÍ, ¬ÃþÃ¥Á ¨ÍìþÍ ÿħͦþÁì þà úÁƬÁÆà •þÁÏžÁ ¡Á™Ê þÊþÁÅ ‚•Á þÁÅϙà ¬ÄœÂ•Í•Áúè•Á¨ÂìÏýà •™Á ¡Ã¨ì¨þà •Â¨Êü÷ þÃϙ ¬Áí¦ÁÏ•Â úÁƬà œÁ§ÃÏúÁ©ÁúÁÅÖ •ÁžÂ €þà ¥ÁŧìñͦÁ Â.€¡ÁåýÕà ¡ÉžÁâ•ÁÑ•Ã ¡É®Áì¦ ‡þåÞʮÁÅì. œÁþÁÅ ü•ÁÓ¦Áê¡Êý ¨Í •Â¡Áô§ÁÏ ©ÁôÏýÅÏžÃ. úÃþÁä•ÁÑ£ÉÏ•ÁÅ®ÁƧ÷ ¨Í ‚ÏüÃþħÃÏ•÷ úéÁ§Ã ˆ™ÂžÃ úÁžÁÅ©ÁôœÍÏžÃ. £ÃüÃþɬ÷ ¡ÁþÁŨ ¥ÄžÁ ¥ÁžÂë¬ÁÅ•Ä, ¥Á Â…§Ã•Ä œÃ§ÁÅ•ÁÅ™ÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á¦ÏžÁþà úÉ¡Ãå þÂþÁä §ÉϙʮÁÅì•Â þɨ¨Í ‚§Á©Ë §ÍüŨŠ¥ÁžÂë¬ÁŨÍ,¥Ã•Ã¨ÃþÁ §ÍüŨŠ‚ÏýÍì •Á™ÁÅ¡ÁôœÁÅþÂä™ÁÅ. ‚•Á ‚ÏýÍì ‡•ÁÅÑ©Á•Â ©Áôϙʞà €¥Áé, þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁë¥Ê.•Â¨Êü÷ ¨Í úʧ•Á •ÌžÃâ §ÍüŨ•Ê þ €ÏúÁþ œÁ¡Áåþà œÊ¨Ã±Í¦ÏžÃ. ¥Á  •Â¨Êü÷ ¡Ê§ÁÅ•Ê •Í-‡™ÁÅê•Ê«Áþ÷. €ÏžÁÅ¨Í ©ÁôþÁä þ¨ŕÌÏžÁ¨ ¥ÁϞà ¬ÁÆÛ™ÉÏý÷ð ¨Í €¥Á Â馨Š¡ÁýÅÛ¥Áþà þÁ¨¤Ë¨Í¡Áô. ©Â®Áì¨Í €¡Áð§Á¬Á •ÂžÁÅ •ÁžÂ, •ÁþĬÁÏ Š•Á ¥É¬Áà§ÁÅ•Â £Â•ÁÅþÁä ¡Ã¨ì •Áƙ Š•ÁÑýÄ ¨ÊžÁÅ.þ•ÁÅ ¥Á®Äì ¬ÃœÂ§Á, üÍêœÃ úÃœÁë¨Íìþà ÿħͦþÊì žÃ•ÁѦÁ Âê§ÁÅ.‚¨Â §ÍüŨŠ•Á™ÁŬÁÅàÏ™Á•Â Š•Á ³Â§Ã þ žÁÇ«ÃÛ ¥Á  ‚ÏýÕà §É•ÁÅꨧ÷ •Â ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÅÏ™Ê Š•Á•ÏýÄ ¡Ë ¡Á™ÃÏžÃ. •¥É ¡Ê§ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ. œÁþÁÅ žÂžÂ¡Áô ¡ÁëœÃ §ÍüÆ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ¡Áõý ¥Á  €¥ÁéœÍ•Â¨¯Ê¡ÁÏ •Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁåýÂþÕà ©Á¬ÁÅàϙʞÃ. •¥ÉœÍ ±ÂýÅ ¥Á§Í þÁ¨Å•Áŧ˞ÁÅ•ÁŧÁÅ •ÏýĨŕÁƙ €žÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ©ÁúÃÖ ¥Á  ‚ÏýÍì £ÂœÂ ŽÂþÄ ©Ê¬ÁÅàÏ™Ê ©Â®ÁÅì. þÂþÁä …§Íì ©ÁôþÁä¡Áôå™Áޞ¡Áô ¬Á¥Á¦Á¥ÁϜ ‚ÏýÍìþÊ •Á™ÁÅ¡ÁôœÂ™ÁÅ. €ÏžÁÅ•Áþà •¦ÁþÁ „þÁä¡Áôå™ÁÅ €¥Áé •Áƙ£¦Áý•ÁÅ ©É®ÁìýÏ •ÂþÄ, •¥É ¬ÊäÿÃœÁŧ®ÁÅì ¥Á  ‚ÏýÕà §Â©ÁýÏ •ÂþÄ ü§Á•ÁžÁÅ. þÂþÁä …§Íì¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ žÂžÂ¡Áô ¡ÁëœÃ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì¨Í ‡©Á§Í Š•Á§ÁÅ ¥Á  ‚ÏýÕÃ
 4. 4. ©ÁúÃÖ •¥ÉœÍ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ •ÁÏý¨ ±ÂýÅ ¥ÁÅúÁÖýÅì úÉ¡Ãå ©É®ÁÅœÁÅÏý§ÁÅ. €ÏžÁ§Ã¨ÍþÁƇ•ÁÅÑ©Á•Â ©ÁúÃֱ͜ÁÅϙʞà ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ.¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄþà þÊþÁÅ úÃþÁä¡Áåýà þÁÅϙà ‡§ÁÅ•ÁÅžÁÅþÁÅ. •ÂþÄ ƒ ¥ÁŸÁêþÊ •¥É €ÏžÁÏ þ •Á®Áì•ÁÅ•ÁþÁ£™Áþ§ÁϤÃÏúÃϞà - þ ©Á¦Á¬ÁÅ ¥ÁÿÃ¥Á. •¥É þÁ©Áôí¨Í ˆžÌ ••Á§Áï› •ÁþáÃÏúʞà þ•ÁÅ. •þÁ©Áôí ¥Á®Äì ¥Á®Äì úÁƙ¨þáÃÏúÊžÃ.€¡ÁåýÍì þ•ÁÅ „žÁ¦ÁÏ œÌ¥ÃéžÃ þÁÅϙà ¥ÁŸÂêÿÁäÏ §ÉÏ™ÁÅ ©Á§Á•ÁÅ ¥Á ÂœÁë¥Ê •Âì¬É¬÷ ©ÁôϙʩÃ.³ÂŸÂ§Â›Ï•Â þÊþÁÅ ‚ÏýÕà ©ÁúÊÖ ¬Á§Ã•Ã §ÉÏ™ÁÅþÁä§Í, ¥ÁÆ™Í €¦ÊêžÃ. €¡ÁåýÕÁ¨Âì ‚ÏýÍì¬Á¥Á ©ʪÁÏ €¦±Í¦ •ÏýĨŠ‡©Á§Ã®Áì•ÁÅ ©Â®ÁÅì ©É®Ãì±Í¦ÁÅϙʩ®ÁÅì. Š•ÍÑ ³Â§Ã •ÌþÃä •Âì¬É¬÷§ÁžÁÅ⠕©ÁýÏ ©Á¨Íì, ¨Ê•Á þÂ•Ê ©Ã¬Áŕʬà úéÁ§Ã •Âì¬É¬÷ ‡•ÌÓýÛýÏ ©Á¨Íì, ¡ÁþÊäÏ™ÁÅ ¨ÊžÂ Š•ÁýÕÁ¨Âì ‚ÏýÕÌúÊ֬ʩ™ÃþÃ. €ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ þÊþÃÏýÕÌúÊÖ ¬Á§Ã•Ã •ÏýĨŠ•Í¨ •Í¨•Â¥Á ÂýÂì™ÁÅ•ÁÅÏýÅϙʩ®ÁÅì.€¨Â œÌÏžÁ§Á•Â ‚ÏýÕÌúÊÖ¬ÃþÁ Š•Á ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ ©É¨Ã•Ã ±ÍœÁÆ •ÁþáÃÏúÃÏžÃ. •§ÍüÅ •¥É ¡ÁôýÃÛþÁ §Íüý. œÁ¨ ³ÂäþÁÏ úʬÃ, ©Â®Âì¦ÁþÁ £ÿÁÅ¥ÁœÃ•Â •ÌþáÉýÃÛþÁ •ÌœÁà úħÁ•ÁýÅÛ•ÁÅþà ©ÁúÃÖÏžÃ. • §ÍüÅ •¥É þ•ÁÅ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ•ÁþÂä €ÏžÁÏ•Â •ÁþáÃÏúÃÏžÃ. •¥ÉþÃúÁƬÃþÁ •ÌžÄâ úÁƙ¨þáÃÏúÃÏžÃ. •ÂþÄ ™Ë§É•÷Û •Â €¨Â úÁÆ™Á¨ÊþÁÅ •ÁžÂ. ©ÉÏýþÊ €¥Á Âé,þ•ÁÅ §Ê¡Áô ýɬ÷Û ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ •Â¬Ê¡Áô úÁžÁÅ©Áô•Í©Â¨Ã €þà •Ê•Ê¬Ã þ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ¨Í•Ã©É®Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ.•ÏýÄ ¨ ¬Á¥Á ©ʪÁÏ ³ÂŸÂ§Á›Ï•Â ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ ¨Í ü§ÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÃ. • §ÁÆÏ ¨ÍþÁÅϙà þ ¬ÁۙħÁÆÏ ¨Í•Ã œÁ¨Å¡Áô ©ÁôÏýÅÏžÃ. ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •Ã ¥Á§Í œÁ¨Å¡Áô •Áƙ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €žÃ ™Ë§É•÷Û •Â‚Ïýà £¦Áý•Ã œÉ§ÁÅúÁÅ•ÁÅÏýÅÏžÃ. þÊþÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á•Â ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ •Ä, ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •Ä ¥ÁŸÁê ©ÁôþÁäœÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà ¡ÉýÃÛ, £¦Áýà œÁ¨Å¡Áô •ÁÅϙ €ÏžÁŨ͕à §Â©ÁýÏ, ±Í©ÁýÏ úʬÁÅàÏýÂþÁÅ. • §ÍüÅ•Áƙ €¨Â•Ê £¦Áýà œÁ¨Å¡Áô•ÁÅϙ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ¨Í•Ã ©É®Ãì ¨Í¡Á¨ •Á™Ã¦Á ¡ÉýÂÛþÁÅ. úÊœÃ¨Í ©ÁôþÁä¡Áô¬Áà•Â¨Å ¬ÁÛ™Ä ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §ÉÏ™ÁÏ•Á¨Íì ¨Í¡Á¨Ã œÁ¨Å¡Áô žÁ•ÁÓ§Á•Ã úʧÂþÁÅ. žÂþà •Ä ÿͨ÷¨Í þÁÅϙà úÁƬÊà €©ÁœÁ¨ ©Ë¡Áô ¡ÁžÁ™ÁÅ•ÁŨ žÁƧÁÏ¨Í ©ÁôþÁä •ÏýĨϞÁ§ÁÆ ¬Áå«ÁÛϕ•ÁþáìÁÅàþÂä§ÁÅ. ©Â®Áì ¥ÁŸÁê¨Í ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÅþÁä ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÃþà œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁÆà, ¥Ã•Ã¨ÃþÁ©Â®Áì üÍ•ÁŨ•Ã •¥É ¢Á•ÁÅÑþÁ þÁ©ÃíþÁ¡Áôå™Á¨Âì §Â¨Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅœÂê¨þà ˆ§ÁÅ•ÁÅÏýÆ ú¨¬Á¥Á¦Á¥Ê •Á™Ã±ÂþÁÅ.•Ä ÿͨ÷ •ÁÅϙ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄþà žÌÏ•ÁœÁþÁÏ•Â €¨Â úÁÆ™ÁýÏ þ•ÉÏœÍ •Ãë¨ÃìÏ•÷ •Â€þáÃÏúÃÏžÃ. • þÂýà þÁÅϙà ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì •¥ÉþÁ¨Â úÁƬà •þÁϞìÁÅàÏ™Ê ©Â™ÃþÃ.€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ •Ê©Á¨Ï •¥Éþà úÁÆ™ÁýÏ •Í¬Á¥Ê •Âì¬É¬÷ ‡•ÌÓýÊ۩™ÃþÃ. •Âì¬É¬÷ ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á•Â‡•ÌÓ™ÁÅœÁÅþÂäþÁþà €¥Áé•Ã €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ §Â•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÂþÕÁþÃ, ‚Ïýà ¡Á•ÁÑ •Í™Á žÁÆ•ÃúÁ¡Áôå™ÁÅ •Â•ÁÅϙ þ •ÁžÃ¨Í•Ã ©É®Êì©Â™ÃþÃ. ‚ÏýÍì €þÃä œÁ¨Å¡Áô¨•Ä §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨þÁÅϙà ‹¡Éþ÷€¦Êê §Á•ÁÏ ¨Â•÷ð ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ, þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ ©ÁôÏžÄ ¨ÊþÞà ‡©Á§Ã•Ä œÉ¨Ã¬Ê €©Á•ÂªÁÏ ¨ÊžÁÅ.
 5. 5. ¡Ë•Â, ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ™ÁÆ¡Ãì•Êý÷ œÂ®ÁÏ •Áƙ þ žÁ•ÁÓ§Ê ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ €žÃ œÉ§ÁÅúÁÅ•ÁÅþà ‡©Á§Áƨ͡Á¨•ÁÅ §Â¨Ê§ÁÅ. Š•Á ³Â§Ã ¨Í¡Á¨•É®ÃìþÁ œÁ§ÂíœÁ þÁþÉä©Á§ÁþÂä úÁƳÂà§Ê¥ÉÂþÁþÁä ¤Á¦ÁϨʕÁÅϙ •Ä ÿͨ÷ ¨ÍþÁÅϙà €©ÁœÁ¨Ã •ÁžÃ¨Í ©Â®Áìþà úÁÆ™ÌúÁÅÖ.•ÌþÃä ³Â§ÁÅì ‡ÏœÍ •œÁëÏ•Â •¥É •Í¬ÁÏ ‚ÏýÕÌúÃÖþÁ þ•ÁÅ •ªÂ ¤ÁÏ•ÁÏ úʬÁÆà ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ•ÁþáÃÏúʞà •Â™ÁÅ. €¡Áôå™Â¥Éþà œÃýÅÛ•ÁÅÏýÆ, ˆ¥Ã úʦÁ Â¨Í €§ÁãÏ •Â•Á ¥Ã•Ã¨ÃþÁ •ÏýĨþÁÅúÁƬʩ™ÃþÃ. €¨Â úÁƬà úÁƬà ©Â®Áì¨Í •Áƙ ˆžÍ ••Á§Áï› ©ÁôÏžÁþà •ÁþáÉýÂÛþÁÅ. ¥ÁÅŽêÏ •Â€§ÁÅ› •ÏýÄ ¤Â§Á¥ËþÁ ©Á¯Á ¬Áá¨Ï, ¡ÁžÊ ¡ÁžÊ žÂþÃä •Á©Á§÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÆ •©Ã™Á ¡Ëý ¬Á§ÃúʬÁÅ•ÁÅþÊ ¡ÁŸÁãœÄ þ•ÁÅ •Ã¨Ã•ÃÏœÁ¨Å ¡ÉýÊÛ©Ã. €¨Â•Ê, ‡¡Áôå™ÁÆ £Ì™ÁÅÝ •ÃÏžÁ•Ã úħÁ •ÁýÊÛ§ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ •ÁÆ™Â. €þÁÅ•Í•ÁÅÏ™ÂþÍ ¨Ê•Á €¨©ÂýÅ•ÂþÍ, •¥É ¡Ëý ú¨ œÁ§ÁúÁŕ¡Á•ÁÑ•Ã ü§Ã•Ã±Í¦ ©ÉþÁÅ•ÁþÁÅþÁä ¨ÍœËþÁ þ¤à €ÏžÂþÃä £ÂöÁý¡Á§ÁŬÁÅàϙʞÃ. €žÃúÁƬÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ ¡Á™ÁÅœÁÅϙʞÃ.ƒ ©ÃŸÁÏ•Â §ÍüŨŠ•Á™ÁŬÁÅàÏ™Á•Â, Š•Á þÂ™Í ©Ã¤ÂëϜÕÁ§Á¥ËþÁ ¬ÁÏ•ÁœÃ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.
 6. 6. Chapter 3• §ÍüÅ þÊþÁÅ •Âì¬÷ ‡•ÌÓýÃÛ žÌÏ•ÁœÁþÁÏ•Â ‚ÏýÕÌúÂÖþÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÆ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ •Í¬ÁÏ •Âì¬÷‡•ÌÓýÊÛ þÊþÁÅ • §ÍüÅ œÌ¨Ã ³Â§Ã•Â §ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ •Í¬ÁÏ ‡•ÌÓýÂÛþÁÅ. ‡ÏžÁÅ•Í ¥Á§Ã, •¥É£Ì™ÁÅÝþà úÁƙ¨þà œÉ•Á ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¨Â•ÃÏžÃ.‡¡ÁåýÃ¨Â•Ê §ÁÿÁ¬ÁêÏ•Â •Í™Á žÁÆ•Ã ¬ÁÛ™Ä §ÁÆϨ͕ɮÃì œÁ¨Å¡Áô ¨Â•÷ úʬà •Ä ÿͨÍìÏúà €©ÁœÁ¨Ã©Ë¡Áô•ÁÅ úÁƪÂþÁÅ. • §ÍüÅ §ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ ©ÁúÃÖþÁýÅì ¨ÊžÁÅ. •©ÁœÁ¨Ã ©Ë¡Áô €¥Áé, ¬ÁÅüÂœÁ•ÏýÃ, €§ÁÅ› •ÏýÃ, ¥Á§Í •ÌœÁà •ÏýÄ •Ê§Á¥÷ð •™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ©Â®ÁÅì €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ •Ê§Á¥÷ð•™ÁýÏ ¥Á Â¥ÁƨÊ. þÁ¨Å•ÁŧÁÆ £Í§÷Ý úÁÆýÆÛ •ÃëÏžÊ •ÁƧÁÅÖþà ©ÁôþÂä§ÁÅ. •ÌœÁà •ÏýÄ ‡©Á§Í•ÂþÄ •Ê©Á¨Ï ©Ä¡Áô ¥Á ÂœÁë¥Ê •ÁþáìÁÅàϞà þ•ÁÅ. •¥É•Ã ‡žÁŧÁÅ•Â €¥Áé •ÁƧÁÅÖþà ©ÁôÏžÃ.¥Ã•ÁœÂ §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ, €§ÁÅ› •ÏýÄ ©ÁôþÂä§ÁÅ. €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì £Âêú÷ ¨Íþ•ÁÅ œÉ¨Ã¬ÃþÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ €ÏžÁ§ÁÆ þÁ¨¤Ë ˆ®Áì ¡Ë£™ÁÝ ©Â®Êì. ¥Á§Ã ƒ •ÌœÁà •ÏýÄ ¥Á ÂœÁëÏ,©ÉþÁ•ÁþÁÅϙà •ÁþáÃÏúÊžÂþÃä £ýÃÛ, ¥ÁÅ¡Ëå ¨Í¡Ê ©ÁôþÁäýÅìÏžÃ. •¥Éþà ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ‡•ÁÑ™ÍúÁƬÃþÁýÅì •Áƙ €þáÃÏúÃÏžÃ, •ÂþÄ ‡ÏœÁ •¨ÍúÃÏúÃþ •¥É ‡©Á§Í œÁýۨʞÁÅ.€©ÁœÁ¨Ã •ÁžÃ¨Í Š•ÁÑ ³Â§Ã•Â £žÁâ¨ËþÁ þÁ©Áôí¨•Ã þÊþÁÅ •¨ÍúÁþÁ þÁÅϙà £¦Áý ¡Á™ÂÝþÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í•ÁŧÁë •ÏýÄ •ÌÏœÁÅ ©ÃþáÃÏúÃϞà ¥Á§Ã ¨Ê•Á ±ÍœÊ, €ÏœÁÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ã €¨Â •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ…•ÁÅœÁÅÏýÊ þ•ɨ •ÂþÁðÏýÊë«Áþ÷ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €ÏžÁÅ•Ê ¥ÁÅÏžÊ úɱÂå, •ÏýÄ, •ÌžÃâ•Â ¡Ëý¬Á§ÁÅâ•Íϙà €þà .•¥É ˆ¥ÁÏýÅÏžÍ ¥ÉÅžÁý €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ •ÂþÄ €žÃ €¥ÁéþÁÅžÊâªÃÏúÊþÁþà ¥Á ÂœÁëÏ €§Áã¥Á¦ÏžÃ. Š•Á³Â§Ã €¥Áé•Ê¬Ã úÁƪÂ. €ÏœÊ. •Á®ÁÅì üÕʨéþÂä¦. €•ÁÑ™Á, ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁÏ•Ã œÁžÊ•ÁÏ•Â £Í§÷ݕʬà úÁƬÁÅàϞà €¥Áé. •¥É ¡Ëý ¡Áõ§Ãà•Â œÌ¨•Ã Š®Íì ¡Á™Ã±Í¦ ©ÁôÏžÃ. œÁþÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁϕéÁôÏ™ÁýÏœÍ ü•Éý÷ ©ÉþÁ•ÁþÁÅϙà œÌÏ•Ã úÁƬÁÅàþÁä •¥É ©Á¯Íü¨Š¬Á•ÁÏ ¡Ë•Â £¦Áý¡Á™Ã±Í¦Á ¦. þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ Š•Á ¥É§ÁÅ¡Áô ¥É§Ã¬ÃþÁ €þÁŤÁÆœÃ. ‡žÁŧÁÅ•Â •Ì£ç§Ã £Íϙ¨þÃœÁ¨¡ÃÏúÊ ¡Á§Ã¥Á Â›Ï¨Í ¡Á¬Ã¥Ã §ÁÏ•ÁÅ¨Í ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÆ …§Ã¬ÁÅàþÂä¦Á 崃 ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Å. Š•Á•™ÁžÂþà •Äì©Êü÷ þà ¡ÁëœÁê¯ÁÏ•Â úÁÆ™ÁýÏ þ•ÁžÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã. žÂÏœÍ þÊþÉ©Á§Ã•Ê¬ÃúÁƬÁÅàþÂäþÍ •Áƙ ¥Á§Ãֱͦ €ýÅ©Ë¡Ê œÁžÊ•ÁÏ•Â úÁƬÁÆà ©ÁôϙñͦÁ ÂþÁÅ. þ ¡Áô§ÁÅ´ÂÏ•ÁÏ€¡Áë¦ÁœÁäÏ•Â •ÁýÃÛ ¡Á™ÃÏžÃ.€¨Â ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô úÁƪÂþÍ •ÁŧÁÅà¨ÊžÁÅ - £ÿÁŪ Š•Áýà §ÉÏ™ÁÅ þåô¨Š•Â©ÁúÁÅÖ. €¥Áé ¥ÁŬåÁŬÕ þÁ©ÁôíœÁÆ •ý •ÌþÁ³Â•Ã¬ÁÆàþÊ ©ÁôÏžÄ •ÂþÄ, ¡Ëý ¬Á§ÁÅâ•ÁÅþÊ ¡Áë¦ÁœÁäÏ ¥Á ÂœÁë úɦÁêýϨʞÁÅ. ¬Á™Éþ÷ •Â þÞÁëþÁÅϙà ¥Ê¨ÌÑþÁäýÅì • ¡Á§Ã¬ÃáœÃ þÁÅϙà œÊ§ÁÅ•ÁÅþÂä. ©ÉÏýþÊ œÁ¨œÃ¡Áôå•ÁÅÏýÆ •Ä ÿͨ÷ þÁÅϙà žÁƧÁÏ•Â ü§Ã•ÂþÁÅ. ûÁ. ˆ¥Ãýà þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÃ. €¥Áé•Ê¬Ã €¨ÂúÁÆ™ÌúÂÖ? €þà þÁþÁÅä þÊþÊ œÃýÅÛ•ÁÅÏýÆ €•ÁÑ™Á úÁƬÃϞà ¥Á§ÃֱͩÁýÂþÕà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂ.•ÂþÄ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþÁ •ÌžÄâ • ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Š¥Á®Äì ¥Á®Äì þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ •ÁžÁ¨Â™Á ³Â•Â¦. ¥Á§Ã €žÊ
 7. 7. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Â¦É þÊþÍ ¬ÁáþÁ žÁí¦Á ÂþÃä ¡ÁëœÁê¯ÁÏ•Â úÁÆ™ÁýÏ. €ÏœÁ¨Í þ•ÁþáÃÏúÃÏžÃ, þÊþʥĕ©¨þà ©ÂýÕʬà úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ•Â. €þÁÅ•Í•ÁÅϙ •ÁþáÃÏú¦Á©Ã. €ÏžÁÅ¨Í þ œÁ¡Êå¥ÁÅϞà .€¨Â €þÁÅ•Í•ÂþÊ þ¨Íþà •Ã¨ÄÛþɬ÷ ¥Á ¦Á¥Ë±Í¦ÏžÃ. €¦þÂ, þÊþ洀 ©Ê§Ê ¤Â©ÁÏœÍ úÁÆ™ÁýϨʞÁÅ•Â. •™Á©Â®Áì •ÁÅϙɨ©Ë¡Áô úÁƙ¨þÊ •ÁÅœÁÆÿÁ¨Ï ¡ÁëœÃ €£Âç¦•Ä ©ÁôÏýÅÏžÃ. €¥Á Â馨€þÂý¥Ä œÉ¨Å¬ÁÅ•Í©ÁýÏ¨Í œÁ¡Êå¥ÁÅÏžÃ? ‚žÃ •Áƙ Š•Á ¬Ëþ÷ð ±Â˜ÁÏ ¨ÂÏýÞÊ. œÁ¡Áôå™ÁÅ•¨ÍúÁþÁ¨Å ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á®Äì úÁƬÃþ ¢Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €þà þ•ÁÅ þÊþÊ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áôå•ÁÅþÂäþÁÅ.œÁ±Âå Š±Âå €þÁä •¨ÍúÁþÁ •Â¬Ê¡Áô ¡Á•ÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ €©Á•ÂªÁÏ žÌ§Ã•ÃþÁ¡Áôå™Ê ©ÂýÃþà ¥Á®ÄìúÁƙ¨þà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ.þ €ÏœÁ§ÂœÁéþÁ¨Â £ÅüØ•ÃÏúÃ, ¥Á®Äì •Ä ÿͨ÷ ¨ÍÏúà úÁƪÂþÁÅ. €©ÁœÁ¨ €¥Áé ‚Ï•Â ¥ÁŬåÁŬÕ þÁ©ÁôíœÁÆþÊ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ ¡Á•ÁÑ•É®ÃìþÁ¡Áôå™ÁÅ ¡ÁÄý ¬Á§ÁÅâ•ÁÅþÁäýÅìÏžÃ, ‚¡Áôå™Â¥É ‡žÁ¤Â•ÁÏ ªÁŤÁëÏ•Â úħÁ •ÃÏžÁ žÂ•ÌÑþà „ÏžÃ. þÃüÏ úɱÌåžÁÆâ, þÊþÁÅ ú¨ •ªÂ¤ÁÏ•ÁÏ úÉϞ€žÃ úÁƬÃ. ƒ ¨Í¡Áô ©Â®Êì¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅ•ÁÅþÂä§Í •ÂþÃ, þÊþÁÅ úÁƬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ€ÏýÅÏžÃ, ‚¡Áôå™ÊÏ úÁƪ©÷. ±ÂœÃ•Ê®Áì •ÃëœÁÏ úÁƙ¨ÃðϞà žÄþà ©Á•Á¨Å. ‚¨Â•Ê •Âê§Á¥÷ð•™ÃÏúà •ÂžÁÆ ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ ³Âϣà §É™ÃÝ þà ¡Á™Ê¬ÃϞà .•¥É ˆ¥ÁÏýÅÏžÍ þ•Á§Áã¥Á¦Êê¨Í•ÂþÊ €§ÁÅ› •ÏýÄ €ÏžÁÅ•ÁÅÏžÃ, ‚žÃ žÄ¯Á•Â •™ÁÅœÁÅþÁäýÅì±ÍüŨŠ•Ì™ÁÅœÁÆ ©ÁÏ•Ã ©ÁÏ•Ã úÁÆ¡ÉýÛýÏ, §É™ÊݥɠžÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™ÁýÏ.þÁ©Âí¡Áô•Í¨Ê•Á úÁúÂÖþÁþÁÅ•Í €œÁ •Â™Ã œÃ¡Áå¨Å úÁÆ™Á¨Ê•Á. •™ÁžÂþéà þÁÅ©Êí žÄþà ¬Á§ÁÅ•ÁŨÅúÁƬà ™ÁÏ•Ë ±ÍœÊ, ±Â¡ÁÏ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä ¥Á•Â™ÁÅ, ³Âϣà §É™ÃÝ ‡ÏœÁ €¨Âì™Ã±Í¦ÁÅÏý™ͅÿÃÏúÁÅ•Í .€¡ÁåýÕà ©É¨Ã•ÃϞà þ•ÁÅ. •ªÁÖ§ÁêÏœÍ þͧɮÁì£ÉýÂÛþÁÅ. €¥ÉÂé. €¥Áé•Ã ‚¨ÂÏýà •Á®Á¨Å •Áƙ©Áôϙʩ €¡ÁåýÍì. þ•ÁÅ œÉ¨Ã¬Ã •¥É ©Ê§Ê ¥Á•Â®ÁìœÍ ¥Á ÂýÂì™Êý¡Áôå™ÁÅ ú¨ ™Ã•Ãä¢Ë™÷ •Â©ÁôÏýÅÏžÊ €þÁÅ•ÁÅÏýÆ ©ÃþÁ³Â•ÂþÁÅ.‚ÏœÁ¨Í ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ ¥Á®Äì ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÃü¥Ê. þÊþÁÅ •Áƙ úÁƪ §É™ÃÝ •Â§Ã £ÂŸÁ¨Å.€¦þ €žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁÅ™ÁÅ. ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á …§ÃÏúÁ•ÁÅϙ ©Â§ÁÏ œÃ§Ã•Ê ¨Í•ÂþÊ žÄþà ¡Á•ÁѨ͕çÂþÃúÃÖϞÕ €ÏýÆ •Ã¬ÁÅ•ÁÅÑþÁ þÁ©ÃíÏžÃ.€žÃ ©ÃÏœÁÅþÁä þ þÉœÃà ¥ÄžÁ £ÂϣŠ¡Á™ÃþÁýì¦êÏžÃ. ˆ¥Ãýà þÊþÁÅ ©ÃÏýÅþÁäžÃ? ‚žÁÏœÂþÃü¥ÊþÂ? €¥Áé €¨ÂÏýÞÂ? •¥Éþà úÁƬÊà ‡©Á§Ã•Ä €¨ÂÏýà •¨ÍúÁþÁ §ÂžÊ. •¥Éþà úÁƬÊà•Î§Á©ÃÏú¨þáìÁÅàÏžÃ. €¨ÂÏýÞà •¥É Š•Á¡ÁôåžÁÅ ‡©Á™Í §É™ÃÝ œÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅÏžÂ? þ úÉ©Áô¨þÁÅþÊþÁÅ þÁ¥Áé¨Ê•Á ±Í¦Á ÂþÁÅ. þÊþÁÅ úÁƬÁÅàþÁäžÃ, ©ÃÏýÅþÁäžÃ €ÏœÂ €£žÁã¥Ê¥ÉÂ, ©Â®ÁÅì €¥Áé ¥ÄžÁüÍ•ÁŨʬÁÅàþÂä§Ê¥É €þáÃÏúÃÏžÃ.ƒ¨Í•Â •ÁŧÁë •ÏýÄ €™Ã•ÃϞà €¥ÁéþÁÅžÊâªÃÏúÃ. þÃü¥Á  •ÏýÄ?
 8. 8. þÊþÁÅ ‹¡Ã§Ã £Ã•Á£ýÃÛ €¥Áé•Ê¬Ã úÁƪÂ. •¥É ‚žÁϜ €£žÁâÏ €þà úɱÂå¨þà •Í§ÁÅ•ÁÅþÂä •¯Á›Ï¨Í.€¥Áé þÁ©ÁôíœÁÆ •ÁŧÁë •ÏýÄ •Ê¬Ã •Â¬Ê¡Áô þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬà úÃþÁä•Â œÁ¨ …¡ÃϞà €©ÁôþÁþÁäýÅì•Â.œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÉÏ™ÁÅ ¯Á›Â¨Â•Ã þͧÁÅ ©Ã¡ÃåÏžÃ. ©Â§ÁÏ •Áƙ •ÂžÁÅ. ¥ÁÆ™Í §ÍüÊ .. €ÏýƬÁ•ÁϨÍþÊ •¡Ê¬Ã •ÁþÁÅä •ÌýÃÛÏžÃ.þ•ÁÅ œÁ¨ œÃ§Ã•ÃþÁ ¢Ä¨ÃÏ•÷. €§ÁãÏ •Âþà ¤Â©Â¨Å ‡þÍä úÁÅýÅÛ ¥ÁÅýÂÛ¦. €žÃ •Í¡Á¥Á Â, £ÂŸÂ,•©ÊžÁþÂ, ¨Ê•Á þçÃì¡ÁàœÂ? þ•ÁÅ œÉ¨ÄžÁÅ. •ÂþÄ Š•Áýà ¥Á ÂœÁëÏ þÃüÏ. Š•Á þåëÁÏ ¥ÁÅÏžÁÅ žÂ•Â€¥ÁéÏýÊ þ•ÁÅþÁä ¡Á©ÃœÁë¥ËþÁ ¤Â©ÁÏ • ¯Á›Ï¨Í •©Ã§Ë±Í¦ÏžÃ.œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÉÏ™ÁÅ •ÁÏý¨ ¡Ë•Â ©Â®Áì ¥ÁŸÁê ü§Ã•ÃþÁ •¬Á•Ãà •Á§Á¥ËþÁ ¬ÁϤ«Á› ±Ì¨Åì ±Í•ÁÅϙ©ÃþÁä þ•ÁÅ ´Â•÷ ¨ ¥ÄžÁ ´Â•÷ ¨Å •Á¨Ã•Â¦. ¡Á•ÁÑ •ÁžÃ¨Í þÊþÁÅ ©ÁôþÂäþÁþÁä ¬ÁÏ•ÁœÃ œÉ¨ÄþÀ¥Áé ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› •ÏýĨ ¬ÁÿÁ•Â§ÁÏœÍ •ÁŧÁë •ÏýÄ•Ã œÁþÁ §ÁÏ•ÁÅ úÁ§ÃœÁëþà ¡Áõ¬Á •ÁÅúÃÖþÁýÅìœÊžÄ¨Å, ¡Ê§ÁìœÍ ¬ÁöÁ ©Ã©Á§ÁÏ•Â úɣŜÁÅÏýÊ þÊþÁÅ ³Âá›Å©Áôþ˱ͦ ©ÃþÂäþÁÅ. Š•ÁÑ žÉ£çœÍ€¡Áåýޕ •¥É ¥ÄžÁÅþÁä •§ÂŸÁþ ¤Â©ÁÏ œÌ¨•Ã±Í¦, žÂþà ³ÂáþÁÏ¨Í ©Â©Ã ©Á§ÁŬÁ¨Êìþà •Â¥Á•Í§Ã•Á¨œÍ •ÁÆ™ÃþÁ ¥Á§Í §Á•Á¥ËþÁ •§ÂŸÁþ ¤Â©ÁÏ úÍýÅ úʬÁÅ•ÁÅÏžÃ. ©Â®Áì ¬ÁϤ«Á›Â ³Â§ÁϩéÁ§ÁÏ•Â:
 9. 9. Chapter 4³Âϣà §É™ÃÝœÍ €¥Áé ³Â•ÃÏúÃþÁ €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ •¥É úÄ•Áýà üÄ©ÃœÁÏ¨Í Š•Á ‡¡Ã³Í™÷ ¥Á ÂœÁë¥Ê.³Âϣà §É™ÃÝ •ÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ •¥É•Ã ¥Á§Í ¥ÁÅ•ÁÅÓ§ÃœÍ œÌ™Á ¬ÁϣϟÁÏ ©ÁôϙʞÃ. ú¨ ¡ÁžÁãœÃ •Á¨•ÁÅýÅÏ£Ï þÁÅϙà §Â©ÁýÏœÍ ¡É®Ãì•Ã ¥ÁÅÏžÁÅ •¥É ¡Á©ÃœÁëÏ•ÂþÊ ©ÁôϙʞÃ. ¡É®Ãì œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •Áƙ•¥É ¥ÁƙʮÁì ±ÂýÅ þÂþÁä œÁ¡Áå ©Ê§Ê ¥Á•Â™Ã •ÁŧÃÏúà œÁ¨úÁÅ•Ìþà ‡§ÁÅ•ÁžÁÅ. þÂþÁä ‡¥Ã§Êý÷ð •Ã©É®Âì•Á žÂžÂ¡Áô ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ±ÂýÅ •Áƙ •¥É ¡Á©ÃœÁëÏ•ÂþÊ ©ÁôÏžÃ. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ü§Ã•ÃÏžÁžÃ.¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã ¡Á§Â¦ ¥Á•Â™Ã•ÃÏžÁ þÁ¨Ã•Ã±Í©ÁýÏ •¥É ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨Ê•ÁÅÏ™ÂþÊ ü§Ã•Ã±Í¦ÏžÃ.¡Ãý ¡Ãý ¨Â™Ê ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏ, ¡Ë•Â ¥ÁÏúà €ÏžÁ•ÁœÉà •Â©ÁýÏ, žÂþÕà œÍ™ÁÅ úÁ•ÁÑýà Š®ÁÅì•ÁŞçÕÁ ©ÁôÏ™ÁýÏ œÍ •¥Áé §Í™ÁÅÝþÁ ©É®ÁÅœÁÅÏýÊ ‡ÏœÁýà ¡Áë©Á§ÂŽÅê™Ëþ •¥É•Ê¬Ã žÌÏ•ÁúÁÆ¡Áô¨Å úÁƬʩ™ÁÅ. •ýÅ©ÁÏýà €¥Áé ¥ÄžÁ Š•Á §ÍüÅ ¥Á  ©Áõ§Ã ¬Á£÷ ‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ ©ÉÏ•ÁýªÊ´ÂžÃë •ÁþÁÅä ¡Á™ÃÏžÃ. •¥É ¬Á§ÁÅ•ÁŨ •Í¬ÁÏ £ü§ÁÅ•ÁÅ ©É®ÃìþÁ¡Áôå™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅìúÁƬà ¥ÉÂüÅ ¡Á™ÂÝ™ÁÅ ¬ÁíœÁöÁ•Â ¬Äàë¨Í¨Å™ËþÁ ªÊ´ÂžÃë. •¥É •ÁŧÃÏúà ©Â•Á£Å úʬà ©Ã©Á§Â¨ÅœÉ¨Å¬ÁÅ•ÍýÂÏ €œÁ™Ã•Ã ¡ÉžÁâ •Á«ÁÛ¥ÊÏ •Â¨ÊžÁÅ. •¥É ŠÏý§Ã•Â „ÏýÅÏžÁþà œÉ¨Ã¬Ã ‡•Ã§Ã•ÁϜʪ™ÁÅ. ªÊ´ÂžÃë ¨ÂÏýà ©Â®Áì•Ã ¥Á•Á ©Â™Ã €Ï™Á ¨Êþà •™ÁžÂþÃä ¨Ëþ÷ ¨Í ¡ÉýÛ™ÁÏ ¥Á§Ä œÊ¨Ã•Á•ÁžÂ.Š•Á §ÍüÅ €¥Áé ¥Á §ÉÑý÷ þÁÅϙà ‚ÏýÕà ©Á¬ÁÅàÏžÃ. Š•Á úÊœÃ¨Í £§ÁÅ©ËþÁ ³Â¥Á ÂþÁì ¬ÁÏúÃ,úÁÏ•ÁþÁ ˆ™ÂžÃ ±Â¡Áþà ¥É¬ÁÅ•ÁÅþà ©É®ÁÅœÁÅÏžÃ. €¡Áôå™Ê ±Í¨Ä¬÷ üÄ¡÷ ¨Í €ýÅ•Â ©É®ÁÅàþÁä ªÊ´ÂžÃ뀞à úÁƪ™ÁÅ. ‚žÊ €žÁþÁÅ •¥ÉœÍ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úʬÁÅ•ÍýÂþÕà €þÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. •¥É ©Â§Ã¬ÁÅàþÂä©ÃþÁ•ÁÅϙ £¨©ÁÏœÁ ¡ÉýÃÛ üÄ¡÷ ¨Í •¥Éþà ‚Ïýà ©ÁžÁâ ™Âë¡÷ úʪžÁÅ. ‚Ïýà žÂ•Â ©ÁúÃÖþÁ©Â™Ãþè͡Á¨•ÁÅ ¡Ã¨©Á•Á ±ÍœÊ £Â•ÍžÁþà •¥É ªÊ´ÂžÃëþà •Â¢Ä œÂ•Ã ±ÍžÁŧÁÅ §ÁÏ™Áþà •öÁíþÃÏúÃÏžÃ.€¨Â ¥ÉÅžÁ¨ËþÁ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ §ÍüÅ §ÍüÅ•ÁÆ ¡É§Ã•ÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë €¥Áé •ÁÏýÊ ˆ ‚§Á©Ë ˆ®Íì ¡ÉžÁâ©Â™ÁÅ. ¡ÁžÉâþåÞʮÁì ¬Á§Äí¬ÁÅ¨Í §Á•Á §Á•Â¨ •™Á©Â®Áìþà §ÁÅúà úÁƬà ©ÁôþÁä©Â™ÁÅ. ˆ •™ÁžÂþÃ䇨 žÂ§Ã•Ã œÉúÁÅÖ•Í©Â¨Í €þÁŤÁ©ÁÏ ¥ÄžÁ Œ±Í¬ÁþÁ ¡ÁýÃÛþÁ ©Â™ÁÅ. ‡ÏœÁ ¥ÁÏžÃœÍ ¬Áϣϟ¨ÅþÁ™Ã¡Ãþ €©ÁþÄä ¥ÁÆ™Í •ÁÏýÕà œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ €œÁþà ¡ÁëœÊê•ÁœÁ.€ýÅ©ÁÏýé™Õà Š•Á ³Â§Ã ¡Á§ÃúÁ¦Á¥Á¦Á Âê•Á €¥Áéþà €þÁŤÁ©ÃÏúÁýÂþÕà ‡•ÁÅÑ©Á §ÍüŨšÁýۨʞÁÅ.Š•Á ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áéþà ¡Á¨•Á§ÃÏúñͩÁýÂþÕÁÏýÆ ©ÁúÃÖþÁ©Â™ÁÅ, •¥É ©ÁÏýÃÏýÍì œÁþÁ •Í¬ÁÏ•Â¢Ä ¡É™ÁÅœÁÅÏ™Á•Â ¡Ã¨Ãì¨Â ©É®Ãì ¥ÁÅÏžÁÅ •ÁžÃ œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà •Á™É ¡ÉýÃÛ ©ÁúÃÖ €¥ÁéþéÉþÁ•ÁþÁÅϙà ©ÂýʬÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €þÁÅ•Íþà ƒ ¬ÁÏ•ÁýþÁ•Ã •¥É ¥ÁÅÏžÁÅ £ÃœÁà§Á±Í¦ÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁœÊ§ÁÅ•Ìþà ‡ÏœÁ ¡ÉþÁÅ•ÁŨ™Ãþ £¨Ã«ÁÅÛ™ËþÁ €œÁþà ¡ÁýÅÛ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁŕͨʕÁ±Í¦ÏžÃ. •Ê•Á¨Å¡ÉýÛ•ÁÅϙ þͧÁÅ ¥ÁƬÃ, •¥Éþà £¨©ÁÏœÁÏ•Â ¡Á™Á•ÁӞè͕à ‡œÁÅà•É®Ãì €œÂêú§ÁÏü§Á¡Áþ§ÁϤÃÏú™ÁÅ. €¥Áé œÁ¡ÃåÏúÁÅ•ÍýÂþÕà ©ÃªÁí ¡Áë¦ÁœÁäÏ úʬÃÏžÃ. €¦þ ªÊ´ÂžÃë ¡ÁªÁÅ£¨Ï ¥ÁÅÏžÁÅ úéÁ§Ã•Â¥É ‹™Ã±Í•Á œÁ¡Áå¨ÊžÁÅ. ˆ™ÁŬÁÅàþÁä •¥Éþà ¥ÁÏúÁ¥ÄéžÁ ¡Á™Ê¬Ã
 10. 10. ••Áë¥ÃÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. œÁþÁþà ¡ËþÁÅϙà þÉýÉÛ¦ÁêýÂþÕà ªÁœÁŸÂ ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÁä •¥Éþà Š•Á úÊœÍà€™ÁÅÝ•ÁÅÏýÆ §ÉÏ™Í úÊœÍà £É¨÷Û ©Ã¡Ãå ±ÂêÏý÷, €Ï™Á§Êí§÷ •ÃÏžÁ•Ã ü§ÂÖ™ÁÅ. €žÊ úÊœÍà •¥É¨Ï•Âþà þÁ™ÁÅÏ žÂ•Â ¡Ë•ÉœÃà •Â®ÁÅì £¨©ÁÏœÂþÁ ‡™ÁÏ úʪ™ÁÅ. •¥É ¨ÊœÁ ¡ÉžÂ¨þÁÅ œÁþÁ þÍýǛϞÁÅ•ÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅÛ•ÁÅÏýÆ, €¡Áåýà žÂ•Â þÂþÁä œÁ¡Áå ¡Á§Â¦ ¥Á•Á ©Â™Ã ±Ì™Á œÁ•Á¨þÀ¥Áé •™ÁœÁþÁÏ¨Í œÁþÁ ¥Á•ÁœÁþÂþÃä ¥ÉŧÁýÅ•Â žÃ•Ê¬Ã §Â¯Á¬ÁÏ•Â úɧÁúÁ ³Â•Â™ÁÅ. €œÁþà €Ï•Á¡Áë©ÊªÁÏ ü§Ã•ÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •Áƙ •Â¬Ê¡Áô ¡ÉþÁÅ•ÁŨ™ÃþÂ, ¥ÁÏúà ¦Á©ÁíþÁÏ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏ,¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ¡Ë•Â ªÂ§Ä§Á•Á ¬ÁÅŽÏ •Í¬ÁÏ ¥ÉÅŽÏ ©Âúñͦ ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ €¥Áé¨Í •Áƙ€¡Áë¦ÁœÁäÏ•Â ©Ê™Ã §ÂüÅ•ÁÅÏžÃ. žÂÏœÍ •Áë¥ÁÏ•Â ¡ÁëœÃ•ÁýÃÏúÁýÏ •¡Ê¬Ã ©ÁžÁâþÁÅ•ÁÅÏýÆþʪʴžÃë•Ã ¨ÌϕñͦϞÃ.• ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áéþà ©ÁžÃ¨Ã ©É®Êì ¨Í¡Áô ªÊ´ÂžÃë •¥ÉœÍ ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì §ÁœÃ ü§Ã±Â™ÁÅ. •¥É•Áƙ ¡ÉžÁâ•Â £ÉýÅÛ úʦÁ•ÁÅϙ ¥Ã•Ã¨ÃþÁ §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÆì €œÁþÕà ¬ÁÿÁ•Á§ÃÏúÃÏžÃ. • §ÍüÅ‚Ï•ÉÏœÁ ¬Ê¡Áô €•ÁÑ™Ê ©ÁôÏ™Ê©Â™Í •ÂþÄ ¡ÉžÁâ•ÁÑ þÞÁë ¨Êúà ˆ™ÁÅ¡Áô ¥ÉÅžÁ¨ÉýÛýÏœÍ €¦«ÁÛÏ•ÂþÊ€¥Áéþà ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ ©É®Ãì±Í¦Á ™ÁÅ.¡Á§Â¦ ¥Á•Â™ÃœÍ €¥Áé•Ã œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ €¨Â ü§Ã•ÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë £¨©ÁÏœÁ¥ÄéžÁ ¥ÉÅžÁýà œÁ¡ÁôåúʬÃþÂ, • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úʬÃþÁ žÂþÕà ú¨ £ÂŸÁ ¡Á™Ã €œÁþÃä žÁƧÁÏ ¡ÉýÛ™ÂþÕà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃÏžÃ.•ÂþÄ, Š•Á ³Â§Ã •¥Éþà §ÁÅúà úÁƬÃþÁ ©Â™ÁÅ …§ÁÅ•ÁÅÏý™Â? þÁúÁÖüɱÍå, ¤Á¦Á¡ÉýÍÛ ‡¨Â•ÍúéÁ§Á•ÁÅ •¥Éþà ¡Áõ§Ãà•Â œÁþÁ žÂ§Ã•Ã œÉúÁÅÖ•ÁÅþÂä™ÁÅ. ¥ÉÅžÁýÍì €¦«ÁÛÏ•ÂþÊ €œÁ™ÃœÍ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÂä, •Áë¥ÁÏ•Â •¥É •Áƙ €œÁ™ÃœÍ ªÁÇϕ§ÂþÃä ‚«ÁÛ ¡Á™Áþ§ÁϤÃÏúÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë¬ÁÆúÁþÁ ¥ÄžÁ, ‡©Á§Ã•Ä €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ §Â•ÁÅϙ £¦Áý ¥Á ÂœÁëÏ €œÁ™Ãä £Â£Â¦ •Â§ÁÆ €þáèÃúÊžÃ. ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¥Á  ‚ÏýÍìþÊ ‚žÁâ§ÁÆ ¡Á™Á•Á ¬ÁÅŽÏ €þÁŤÁ©ÃÏúʩ®ÁÅì. €¨Â ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ¡Ë•Â ³Â•Â•Á ªÊ´ÂžÃë•Ã ©Ê§Ê …§ÁÅ ýÂëþ÷ð ¢Á§÷ •Â©ÁýÏœÍ • ¬ÁϣϟÁÏ €ÏœÁýÃœÍ ••Ã±Í¦ÏžÃ.ªÊ´ÂžÃë £žÃ¨Ä¡Ë ©É®Ãì±Í¦Á •Á ˆ™ÂžÃ ±ÂýÅ €¥Áé £ÅžÃã•ÂþÊ ©ÁôÏžÃ. ¥ÁŸÁê¨Í þÂþÁä •Á¨÷æ þÁÅϙéÁúÃÖ þɨþÁä§Á ¡Ë•Â ©Áôϙà ©É®Âì™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©Á¦Á¬ÁÅ œÂ¡ÁÏ œÁýÅÛ•Í©ÁýÏ•¥É ©Á¨ì •Â¨ÊžÁÅ. úéÁ§Ã•Ã, Š•Á ³Â§Ã •Â¨Å ü§•Á ‚Ï•Â ¥Á™Ã •ÁýÅÛ•ÁÅþà ©ÁôÏ™ÁýÏ •ÁþÂä•Í§Ã•Á¨Å œÄ§ÁÅÖ•ÍýÏ ¥ÁÏúÞà €þà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅÏžÃ. •žÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í •¥É•Ã ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ,€§ÁÅ› €ÏýÄ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ €¦Á Âê§ÁÅ. ©Â®ÃìžÁâ§Ã•Ä ‚¨ÂÏýà §ÁÏ•ÁÅ ©Áê©ÁöÁ§Â¨Íì €¡ÁåýÃ•Ê £Â•Â€þÁŤÁ©ÁÏ ©ÁôÏžÃ. ©Â®ÃìžÁâ§Ã ¬ÁÿÁ•Â§ÁÏœÍ €¥Áé œÁí§Á¨ÍþÊ ‚žÁâ§ÁÅ ™Ã•Äë •Â¨Êü÷ ¬ÁÆÛ™ÉÏý÷ð œÍ¬ÁϣϟÁÏ ¡ÉýÅÛ•ÁÅÏžÃ. ©Â®Áì ¡Ê§ÁÅì þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷. Š•Á™Ã ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á§Ì•Á™Ã•Ã œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙˆ•Á •Â¨Ï¨Í ‚žÁâ§ÃœÍþÁÆ €¢Ë§÷ •ÌþÁ ³Â•ÃÏúÃÏžÃ. ©Ä®ÃìžÁâ§ÃœÍ ¦Á©Âí§ÁÏ §ÉϙʮÁì ±Âýų•ÃÏžÃ. ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •¥É •ÁþÂä þ¨ŕ˞ʮÁÅì úÃþÁä ©Â®Áì¦þ €¥Á Â馨 ©Ã«Á¦ÁϨͥÁ ÂœÁëÏ ¥ÁÏúà ¥ÁÅžÁŧÁÅì. ªÊ´ÂžÃëœÍ ³Â•ÃÏúÃþÁ §ÁÏ•ÁÅ •¥É þ˜ÕÁ ¡ÁœÁþÂþÕà þÂϞà €¦œÊ,þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨ ³ÂÏ•ÁœÁêÏ¨Í €žÃ ¡Á§Â•Â«ÁÛ •Ã úʧÃÏžÃ. • §ÉϙʮÁì¨Í £Æì ¢Ã¨÷éð úÁÆ™ÁýÏžÁ•ÁÓ§Á þÁÅϙà ¡Á™Á•Á •ÁžÃ¨Í £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁýÏ žÂ•Â þ•ÊÏžÁë þʧÃå¬Êà, úÃœÁë , §Á¥Á›Ã ¨ÂÏýà £ÆœÁÅ ¡Áô¬Áà•Â¨Å úÁžÁ©ÁýÏ þÁÅϙà €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¬Ã•Á§ÉýÅì •Â¨ÖýÏ žÂ•Â ¡Áë³Âž÷€¨©ÂýÅ úʪ™ÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ • £ëÿÁéú§à •ÁŧÂë®ÃìžÁâ§ÁÆ •Á¨¬Ã ‹ ¡É®ËìþÁ •™ÁžÂþÕà §Á•Á
 11. 11. §Á•Â¨ ±ÌüëÁþÁì¨Í §ÁœÃ ü§Á¡ÁýÏ, ¥Á•Â™Ãþà ¥ÁƨŕÁŨÅ, •Ê•Á¨œÍ §ÉúÁÖ•ÌýÛýÏ ¨ÂÏýéÁþÄäþʧÃå - ¡ÁúÃÖ•Â úɱÂå¨ÏýÊ, €¥Áéþà €úÁÖ¥ËþÁ ¨Ïü ¨Â•Â œÁ¦Á §ÁÅ úʪ§ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ úÁžÁÅ©Áô¨Å ¡Áõ§Ëà ¥Á  ©Áõ§Ã þÁÅϙà ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ • ú¡ÁÛ§÷ €¨Â ¥ÁŕìñͦϞÃ.• œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äì •§ÁÅ þɨ¨ ©Ã§Â¥ÁÏ. €¦œÊ, ƒ ³Â§Ã ©Ã§Â¥ÁÏ €¥Áé £ÅžÃã•Â©Áôϙ¨þÁÅ•Í©ÁýÏ ©Á¨ì •ÂžÁÅ. ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©ÉÏýþÊ ¥Á§Í §ÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ™ÁÅ žÌ§Á•ÁÑ.úéÁ§Ã•Ã €§ÁÅ› •ÏýÄ ¬Á¨öÁœÍ €¥Áé ©ÁôÏýÅþÁä ‚ÏýÍìþÊ •ÌœÁà•Â €žÉâ•Ã žÃ•ÃþÁ ³Âϣà §É™ÃÝ ¡Ë¡Á™ÃϞà •¥É •ÁþÁÅä.€¡ÁåýÕÃÏ•Â ¥Á •ÁÅ ³ÌϜèÅì ¨ÊžÁÅ. €¥Áé, ¡ÉžÁâ•ÁÑ ¥Á ÂœÁë¥Ê •Â©ÁýÏœÍ ¤Á¦ÁÏ ¨Ê•ÁÅϙ©ÁôÏýÅÏžÁþà §Á› •Ì› ŸÁíþÁŨŠ‡•ÁÅÑ©Ëþ …§Ã ¥ÁŸÁê¨ÍþÊ ¥Á §ÉÑý÷ ¬Á¥Ä¡ÁÏ¨Í Š•Á þ¨ŕÁÅ•ÁžÁŨ ‚¨Åì €žÉâ•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅþà ©Áôϙʩ®ÁÅì. ‚¨Åì úÃþÁäžËþ úÁÅýÆÛ ŽÂ®Ä ¬Áá¨Ï £Â•Â ©ÁôϙʞÃ.€¥Áé €ÏžÁÅ¨Í §Á•Á §Á•Â¨ ¡Áõ¨ úÉýÅì, •ÁƧÁ•Â¦Á¨ ¥ÉÅ•ÁѨŠ¡ÉÏúÊžÃ. ¡É§ÁýÍì Š•Á úéÁ§ÁþÁ§ÉÏ™ÁÅ •ÁžÁŨ §Ê•ÁŨ «É™÷ Š•Áýà ©ÁôϙʞÃ. €ÏžÁÅ¨Í ‚Ïýà ¦Áü¥Á ÂþÁŨ•Ã úÉÏžÃþÁ ¢Á§ÃäúÁ§÷•ÌžÃâ•Â ©ÁôϙʞÃ. ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð ©Ê§Ê …§Íì „Ï™Ê©Â§ÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ €ÏœÁ ¡ÉžÁâ •ÂϱÎÏ™÷ ¨Í úÂ¨Â•Â¨Ï ±ÂýÅ ¡ÉžÁ⠜͙ÁÅ ‡©Á§ÁÆ ¨Ê•ÁÅϙ €¥Áé Š•ÁÑœÊ ©ÁôϙʞÃ. €¡ÁåýÕÃÏ•Â ¡ÉžÁâ•ÁѕÈ™Ê®Êì.þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨œÍ €¢Ë§÷ €¦±Í¦Á •Á §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨•Ã ³Âϣà §É™ÃÝ • §Ê•ÁŨ «É™÷ ¨ÍžÃ•Â™ÁÅ. €œÁ™ÁÅ ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð •Ã úÁÅýÛÏ €ý. €¡ÁåýÕÃÏ•Â ¡É®Ãì •Â¨ÊžÁÅ. ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í €¥Áé •ÁþÂä§ÉϙʮÁÅì úÃþÁä ©Â™ÁÅ. ¥Á  …§Íì Š•Á ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ þà ¨ÄüÅ•ÁÅ œÄ¬ÁÅ•ÁÅþÃ, žÂþÃä ¥ÊþÊü÷úʬÊÏžÁÅ•ÁÅ • …§ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. €œÁþà ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ •Ã žÁ•ÁÓ§Á•Â ©ÁôÏýÅÏžÁþà ¥Á  ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð þÀ™Ã•Ã • §Ê•ÁŨ «Ê™÷ €žÉâ•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €œÁþÁÅ ¥Á§ÂêžÁ¬ÁÅà™Ê •Â•Á •ÌžÃâ•Â ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¬ÁÅà™ÁÅ•ÁÆ™Â. ¬Á§Ã•Â œÃþÂä™Í ¨ÊžÍ •Â¬Áà •Áþà ¡ÉýÅÛ•ÁÅþà úÁƬÁÅàÏ™Á¥Áþà ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð €¥Áé•Ã ¥Á§Ä¥Á§Ä úɱÂå§Áý. €¥Áé •Áƙ ¬ÁíœÁöÁ•Â €ÏžÁ§Ã•Ä ¬ÁöÁ¦ÁÏ úÊ¬Ê •ÁÅ›Ï •Á¨žÃ •Â©ÁýÏœÍ €œÁ™Ãä£Â•ÂþÊ •ÁþáÉýÅÛ•ÁÅþà úÁƬʞÃ. ˆ¥Ëþ ¡Ãϙà ©ÁÏý¨ÂìÏýéà úʬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ ¡ÉžÁâ•ÁÑœÍ €œÁþÕáÁÏ¡ÁýÏ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ €œÁþÃä ¤ÍüþÂþÕà ¡Ã¨©ÁýÏ ¨ÂÏýéà úʬÁÅàϙʞÃ. €œÁþÁÅ •Áƙ¥ÉÅžÁýÍì ¥ÉÅÿÁ¥Á ÂýÏ•Â ©ÁôþÂä, §ÍüŨŠ•Á™ÃúÊ •ÌžÄâ €¥Áéþà €•ÂÑ €þà ¡Ã¨Å¬ÁÆà úÁþÁÅ©Áô•Â¥É¨Ã•Ê ©Â™ÁÅ. ‚ÏýÍì•Ã •Â©Á¬Á¨ÃþÁ ¬Á§ÁÅ•ÁŨŠœÉúÃÖ ¡ÉýÛýÏ, €¥Áé•Ã •ÁÅžÁ§Á•Á±ÍœÊ œÁþÊ¡ÉžÁâ•ÁÑþà ¬ÁÆѨ÷ •Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅ ©É®Ãì œÃ§Ã•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅ §Â©ÁýÏ ¨ÂÏýà ¬ÁöÁ¦Á ¨ŠúʬÁÅàÏ™Ê ©Â™ÁÅ.¥ÉÅžÁýÍì €¥Áé•Ã ³Âϣà §É™ÃÝ €ÏýÊ ©Ê§Ê ¤Â©ÁÏ ¨ÊžÁÅ. •ÂþÄ • •Â¨Êü÷ •ÁŧÍë®Áì œÍ ¬ÁϣϟÁÏ¥ÁŕìñͦÁ •Á ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©Ê§Ê ‡©Á§ÁÆ žÌ§Á•ÁÑ, ©Á¦Á¬ÁÅ ±Í§ÁÅ œÁýÅەͨʕÁ ©Ã¬ÁÅ•ÉœÃà©ÁôþÁä ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ‚ÏýÍì ú•ÁŨÂÏýà •ÁŧÂë™Ãþà ¡ÉýÅÛ•ÁÅþà …§ÁϜ ©ÉžÁÅ•ÁŜ©ÊÏýà ¡ÃúÃÖžÂþ蕠€ÏýÆ €§ÁÅ› •ÏýÄ ‚úÃÖþÁ ¬Á¨öÁœÍ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã•Â •¥É žÁÇ«ÃÛ ³Âϣà §É™ÃÝ ¡Ë•Ã¥Á®ÃìÏžÃ. ¥ÉÅžÁý ûÁ. ¥Á§Ä €ÏœÁ £§Ã œÉ•ÃÏú¨Â? €œÁþÁÅ þÁþÍä €•ÁÑ ¨Â•Â úÁƳÂà™ÁÅ. ••Î§Á©ÁÏ þè£ÉýÅÛ•Í©ÁýÏ ¥ÁÏúÞà €þÁÅ•ÁÅþÂä, úéÁ§Á•ÁÅ ¡Áô§ÁÅ«Ářà ¬Áå§Áî •Í¬ÁÏ œÁÿÁ œÁÿÁ¨Â™ÁÅœÁÅþÁä ªÁ§Ä§ÁÏ •¥É ©Â©Ã ©Á§ÁŬÁ¨Å ¡ÁýÃÛÏúÁÅ•Í•ÁÅϙ úʬÃÏžÃ. •, ˆžÍ ¥Á Âý ©Á§Á¬Á•Ã
 12. 12. €•ÂÑ €þÁäÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ €œÁþÁÅ þ•ÁÅ ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™Ë±ÍœÂ™Â? €¦þÂ, ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ £Â£Â¦•Â§ÁÆ €ÏýÆþÊ ªÊ´ÂžÃë œÍ ¡Á™ÁŕͨʞÂ? €ÏýÆ ˆ ¥ÁÆ¨Í ¥Ã•Ã¨Ã ©ÁôþÁä •ÌžÃâ±Âýà ªÁÏ•ÁþĜ̕ÃÑ ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. €œÁþÁÅ •Áƙ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÂä™ÁÅ, úÁÆ™ÁýÂþÕà £Â•ÂþÊ ©ÁôÏý™ÁÅ, ¥ÁÏúé™ÁÅ. ¡Ë•Â ‚ÏýÍìþÊ ©ÁôÏýÅþÂä™ÁÅ. ‚œÁþÃœÍ €¦œÊ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁŨ• ‡©Á§ÁþÂä úÁƳÂà§Ê¥É€þà ¤Á¦Á ¡Á™ÁÅœÁÆ ˆ €§Á㠧œÃë ¨ÍþÍ žÌÏ•Á œÁþÁÏ•Â ‚ÏýÕà ¡Ã¨Ã¡ÃÏúÁÅ•ÍþÁ©Á¬Á§ÁÏ ¨ÊžÁÅ.¥ÁÆ™ÌúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¡ÁýÛ ¡Á•Á¨Ê žÁ§ÂØ •Â œÁþÁ •Í§Ã•Á œÄ§ÁÅÖ•Í©ÁúÁÅÖ. €¨Â •¨ÍúÃÏúÃ, ³ÂϣçəÃÝ þà ©Á¨Íì ©É¦ÁêýÂþÕà Š•Á ¡Áë¦ÁœÁäÏ úʬà úÁÆžÂâ¥Áþà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅÏžÃ. •ÂþÄ €œÁþÃä ú¨Âü•ÁëœÁà•Â žÂ§Ã¨Í ¡ÉýÂÛ¨Ã. ˆ ¥Á ÂœÁëÏ £É™Ã¬Ã •ÌýÃÛþ €œÁþÁÅ œÁþÁþà €¬ÁÿÃêÏúÁÅ•Í©Áý¥Ê•Â•ÁÅÏ™Â, • ¬ÁÏ•ÁœÃ £¦Áý ¡É™ÃœÊ œÁþÁ •ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÃ.‡¨Â €œÁ™Ãä žÂ§Ã¨Í ¡ÉýÛýÏ? €¬Á¨œÁþÁ•Ã œÁþÁÏýÊ ‚ÏýÉë¬÷Û ©ÁôÏžÍ ¨ÊžÍ ‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅ•ÍýÏ?£Â•Â •¨ÍúìÊà •Âê§Á¥÷𠉙æÁ  ©ÁúÃÖÏžÃ. ©ÉÏýþÊ ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› ¨œÍ ™Ã¬ÁѬ÷ úʬà • ‰™Ã¦Á €¥Á¨Íì ¡ÉýÃÛÏžÃ.Š•ÂþÌ•Á §ÍüÅ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ³Âϣà §É™ÃÝ ŽÂ®Ä•Â ‚ÏýÍìþÊ ©ÁôþÁä¡Áôå™ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› ¨þÁšèÃúÃÏžÃ. • ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ¡ÉžÁâ•ÁÑ •Áƙ ¬ÁÆѨ÷ ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ ‚ÏýÍì ‡©Á§Ã €™ÁÆÝ ¨ÊžÁÅ.©Â®ÌìúÂÖ•Á, •Êê§Á¥÷ð ™Á£Å¨÷ð •™ÁýÂþÕà Š•Á öÁêÏ™÷ œÁ•ÁÅÑ©ËϞà §Á¥Áéþà ³Âϣà §É™ÃÝþà •Áƙ¡èÃúÃÏžÃ. €¥Áé, €œÁþÁÅ Š•Á ýÄÏ. •ÏýĨÞÁâ§ÁÆ ¥Á§Í ýÄÏ.•ý ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê•Á •Â¬Ê±Â•Ã œÁþÁ ±Âìþ÷ €¥Á¨Íì ¡ÉýÃÛÏžÃ. œÁþÁ ©ÁÏœÁÅ ¬ËÛë•ÃÏ•÷ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Áň•Â•ÁëœÁœÍ úÁƬÁÅàþÁäýÅì þÁýìÁÆà £Í§÷Ý ¥ÄžÁ•Ã ©ÁÏ•Ã, ˆ¥Á§ÁűÂýÅþÁ ü§ÃþÁýÅì•Â ¡Ëý ü§ÃÖÏžÃ.³Âϣà §É™ÃÝþà §ÉúÁÖ•ÌýÂÛ¨þÊ ©ÁôžÊâªÁêÏœÍ ¨Í¡Á¨ £Âë •Áƙ ©Ê¬ÁŕͨʞÁÅ • §ÍüÅ. žÂþÕà œÍ™Áň§Ã •Í§Ã ýËý÷ €¦±Í¦ÏžÁþà ˆ™ÂžÃ •ÃëœÁ¥Ê œÄ¬Ê¬ÃþÁ ±ÂœÁ £Îìü÷ œÌ™ÁÅ•ÁÅÑÏžÃ. €¬Á¨Ê •¥É©Ã¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠱¨ÃÏ™ÁÅì. • ¡Ë ýËý÷ £Îìü÷. ¡Ë•Â žÂþà ¡Ë ÿÁÅ•÷ …™Ã±Í¦ ©ÁôÏžÃ. •¥É ©Á¯Íü¨ŧÉÏ™ÁÆ Š•Á žÂþÌä•Áýà ©ÁœÁÅà•ÁÅÏýÆ • ±ÂœÁ £Îìü÷ ¨ÍþÁÅϙà ‡¡Áôå™É¡Áôå™ÁÅ £¦Áý ¡Á™ÁžÂ¥Á €þÁäýÅì ±ÍýĨŠ¡Á™Ã ¥Á§Ä žÁ§ÁîþÁ¥Ã©Áí ³Â•Â¦. ¬Ëàë•ÃÏ•÷ úʦÁ£ÍœÁÅþÁä •¥É úʜà ¡ËþÊ ©ÁôþÁä³Âϣà §É™ÃÝ úÁÆ¡Áô £Âê•÷ •ÎëÏ™÷ ¨Í ¡Ëý ü§ÃþÁ žÁǪÂêþÕà Š•Á ¨Ã¡Áà ±ÂýÅ €ýÅ ¥Á®ÃìÏžÃ. ‚•ÁúÁƬÁÅ•Í ¥Á§ÁÅ ¯Á›Ï þÁÅ쪀 €œÁþà œÃ¡Áå¨Å. ‡ÏœÁ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¬ÁÅà™ÁÅ, ¥Á§ÂêžÁ¬ÁÅà™ÁÅ €¦þ Š•Á©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä £ëÿÁéú§Õà ±ÌÏ•ÁÏ ¬Á™Á¨þà §ÉÏ™ÁÅ •ÁÅϙɨŠ•Á®ÉìžÁŧÁÅ•Â €¨Â ¬É©ÉÏýÄ ‡Ï.‡Ï. ¨Í •ÁþÁ£™ÁÅœÁÅÏýÊ úÁÆ¡Áô œÃ¡Áôå•Í•Á¨™Â? • ¯Á›Ï þÁÅϙà €œÁþà úÁÆ¡Áô¨Å ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Â쀥Áé •ÁÅϙɨ ¥ÄžÁþÊ œÂ§ÁýÂì™Â¦. •ý ³Â•ÃþÁÏœÁ ¬Ê¡Áõ ¡Á•ÁÑþÁÅþÁä •ÏýĨÞÁâ§ÁÆ•Á¥ÁþÃÏúÁ•ÁÅϙ • ¤Â§Ä •Ì£ç§Ã £Íϙ¨ •Ê¬Ã žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁƬÁÆàþÊ ©ÁôþÂä™ÁÅ.œÁþÁþÉ©Á§ÁÆ •Á¥ÁþÃÏúÁýÏ ¨ÊžÁþÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ •ÂþÄ €žÃ €œÁþà ¤Áë¥Á ¥Á ÂœÁë¥Ê.• œÁ§Áũœà §ÍüÅ •Áƙ •ÏýĨ ¬Á¥Á¯ÁÏ ¨ÍþÊ •ý ü§Ã•ÃÏžÃ. ƒ §ÍüÅ €¥Áé ¡Ëý ü§Á¨ÊžÁÅ.€žÉ¡Áôå™ÁÅ ü§ÁÅœÁÅϞ €þà €œÁþÁÅ •ªÁ•Â €ýÊ úÁÆ™ÁýÏ •ÏýĨ žÁÇ«ÃÛþà žÂýñͨʞÁÅ. •©ÃŸÁÏ•Â €œÁþÕà €¥Áé ¥ÄžÁ ••Á§Áï› ¥ÉÅžÁ¨¦êÏžÁþÁä ¬ÁÏ•ÁœÃ §Áƚà úʬÁÅ•Ìþà œÁþÁ ±Âìþ÷ ¨Í§ÉÏ™Í ¤Â•ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ.
 13. 13. ¥ÁÆ™Í §ÍüÅ •ý•Ã ³Âϣà §É™ÃÝþà Š•ÁÑ™ÃþÊ •öÁíþÃÏúÃÏžÃ. ¡Ã¨ÃúÃþÁ ©ÉÏýþÊ ¡Á§Ã•ÉœÁÅà•ÁÅ©ÁúÂÖ™ÁœÁþÁÅ. €œÁþà •œÂëþÕà •Â§Á›Ï œÉ¨Å¬ÁÅ •Â£ýÃÛ ¨Í¨Í¡Á¨Ê þÁ©Áôí•ÁÅÏýÆ •ý¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛϞà €¥Áé. žÂžÂ¡Áô •ÁÏý ¬Ê¡Áô €œÁþÃä …§ÃÏúà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥É¨Ãì•Â ¡Ëý ü§ÃÖÏžÃ.•Â¬Ê¡Áô €œÁþÃä œÁþÁ ¬Ááþ¨•Ê¬Ã žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™ÁþÃúÃÖ úéÁ§Ã•Í ³Â§Ã €œÁ™Á¨Â ©ÂýÕʬÊúÁƬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ ¦ÁŸÂ¨Â¡ÁÏ•Â úÁƬÃþÁýÅì €œÁþÕʬà úÁƬÃÏžÃ. €œÁþÁÅ •Á¤Â¨ÅþÁ œÁ¨ žÃÏúÃþʨ úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á³Â•Â™ÁÅ. ˆ¥Á¦ÉÂê©÷. •ý •ÁþÂä €©Ê þÁúÂÖ¦Á  þÄ•ÁÅ €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.§É™ÃÝ œÊ¨Å •ÁÅýÃÛþÁ žÌÏ•Á¨Â•Â ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÆ œÉ•Á •É¨ÃúÊ ©Â™Ã©Ã, ©Á§Á¬Á•Â ‹™Ã ±ÍœÁÅÏýÊ ‡ÏžÁÅ•Í €þÁÅ•ÁÅþÂä. ‚žÁþÁä ¥Á Âý¬ÁÏ•ÁœÃ. úÁÆ¡Áô¨Å þ •ÁÅϙɨ ¥ÄžÁÅÏýÊ ‚Ï•Á •Â¦þ÷ •ÁþÁäÏ¨Í ˆÏ ¡Á™ÁÅžÄâ? •Â©Â¨þÊ •ÁþÁäÏ €þÊ ¥Á Âý ©ÁœÃà ¡Á¨Å•ÁÅœÁÆ €þÃÏžÃ. ‚Ï•Â •¥É ¥ÉÂ¥ÁÅ¨Í þÁ©Áôí ±Í¨ÊžÁÅ.§É™ÃÝ ‚¡Áôå™ÁÅ •Áƙ ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ •ÂþÄ œÁ¨ÉœÃà €¥Áé ¥ÁŎϨ͕à úÁƪ™ÁÅ. •¥É ¥Á Âý¨ÍìˆžÍ ªÊì«Á ŸÁíþÃÏúÃϞà €œÁþÕÃ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ þÁÅ쪀 úÁƬÁÅàþÂä þÄ £ÂŸÁ. •Â©Â¨ÏýÊ ™Ë§É•÷Û •Â €™Á•ÌúÁÅÖ•Â. €ÏœÁ žÌÏ•ÁúÁÆ¡Áô¨ÉÏžÁÅ•ÁÅ €ÏýÆ þÁ©Âí¡Á•ÁÅϙ €œÁþÊä úÁƬÃÏžÃ.þͧɮÁì £ÉýÂÛ™ÁœÁþÁÅ. œÃ™ÁÅœÁÅÏžÁþÁÅ•ÁÅÏýÊ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅϞʥÃýÍ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁœÁþÕÃ. ¡Ë•Â‚¡ÁåýÕà •Áƙ ¡Ëý ¬Á§Ã úʬÁÅ•Í•ÁÅϙ €¨Â•Ê ©ÁžÃ¨Ê¬Ã „ÏžÃ.‚Ï•Â þÁ©ÁôíœÁÆþÊ, úÁÆ™Á£ÍœÊ ‡¡Áôå™ÁÆ •™ÁžÂþÃä €¨Â úÁƬÃþÁýÅì ¨Ê©Ê €ÏžÃ.œÁþÁ•ÁÅ œÉ¨Ã¦Á•ÁÅÏ™ÂþÊ €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨Â™ÃÏú™ÁœÁ™ÁÅ.þÁ©ÁíýÏ •¡Ê¬Ã •Â¬Ê¡Áô €œÁ™Ã ¥ÁŎϨ͕à ¬ÁÆýÕ úÁƬÃÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÉ¥ÁéžÃ•Â ¡Á¨Ã•ÃÏžÃ, •Â©Â¨ÏýÊ ¥ÉÅœÁàÏ ©Ã¡Ãå úÁơóÂà. •ÂþÄ ‡©Á§Ã•Ä úÉ¡Áå•ÁÆ™ÁžÁÅ ¥Á§Ã. ˆ¥ÁÏý©÷? .³Âϣà §É™Ãâ •ÁÅϙɨŠ•ÁÅ£ •ÁÅ£ ¨Â™Â¦. ¥Á®Äì •ÁϕçɞÁÅâ¨Â œÁ¨Æ±Â™ÁÅ ¬Á§ÊþÁþÁäýÅì•Â. •¨¬Áê¥ÉÏžÁÅ•ÁÅ? ©É®Ãì œÁ¨Å¡Ê¬Ã §Â ±Í .€•ÁÑ™Á þÁÅ쪀 ¥Á Âý¨œÍ ¡ÉžÁâ•Â ¡Áþà ¨Ê•ÁÅÏ™ÂþÊ ¥Ã•ÁœÂžÂϜ úÁ•Á úÁ•Â ü§Ã•Ã±Í¦ÏžÃ.³Âϣà §É™ÃÝ ýÂëþ÷ð ¨Í ©ÁôþÁä ©Â™Ã¨Â ©É®Ãì œÁ¨Å¡Ê¬Ã •Á™É ¡ÉýÃÛ §Â©ÁýÏ, €¥Áé Š•ÁýÌ•ÁýÕ œÁþÁ
 14. 14. žÁŬÁÅà¨Å ©Ã¡Ãå ¡Á•ÁÑþÁ ¡Á™É¦ÁêýÏ, •¥ÉþÁ¨Â ©ÁÏýà ¡Ë þÁƨŠ±Í•Á¦þ ¨Ê•ÁÅϙ úÁƬÁÆà€œÁþÁÅ ©Ã¡Á§ÄœÁ¥ËþÁ „žÊë•ÂþÕà ¨ÍþÁÅ •Â©ÁýÏ, • „žÊë•ÁÏ¨Í ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¨þÄä ¡Á•ÁÑþÁ£ÉýÃÛ€¥Áéþà ©ÂýʬÁÅ•Í©ÁýÏ - ‚žÁϜ ü§Á•Á™ÂþÕà §ÉÏ™ÁÅ þåô¨•ÁþÂä ¡ÁýۨʞÁÅ. ¥Á§Í ‰žÁÅþåô¨Íì ©Â®ÃìžÁâ§Ã þÁ•Áä žÊöÁ¨Å • ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ ¨ÍþÊ þ¡Á §ÂœÃ ²Íì§ÃÏ•÷ ¥ÄžÁ, •Í™Á•Áũʨ™ÁÅœÁÅþÁä €¥Á Âé þÂþÁä¨ ¡É®Ãì ²ÌýÍ ³Â¯Ã•Â ˆ•Á¥Á¦Á Âê¦. • ¥ÁŸÂêÿÁäÏ §ÉÏ™ÁÅþÁä§Á þÁÅÏ™Ãþ¨ŕÁÅþÁä§Á žÂ•Â ü§Ã¡ÃþÁ §Â¬Á •Äë™Á ¨Í •§ÁÅ þɨ¨Å•Â •¡Áô•ÁÅÏýÅþÁä œÂ±ÂþÁäϜ Š•Áѳ§Õ œÄ§ÁÅÖ•ÍýÂþÕ €þÁäýÅì ³Âϣà §É™ÃÝ þà ¥Á®Äì ¥Á®Äì „žÊë•Á ¡Á§Áúà ¥Á§Ä þ¨ŕÁÅ ³Â§ÁÅì©Ê¦ÏúÁÅ •ÁÅÏžÃ.€¥Áé•Ã, ³Âϣà §É™ÃÝ •Ã €¨Â ¥ÉÅžÁ¨ËþÁ €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ §ÉÏ™ÁÅþÁä§Ê®Áì ¡Ë•Â ‡©Á§Ã•Ä€þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ¨Ê•ÁÅϙ ³Â•ÃÏžÃ. §É™ÃÝœÍ €¢Ë§÷ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê þÂýÕà •¥É•Ã ‚§Á©Ë ˆ™Í ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏþÁ™ÁŬÁÅàÏžÃ. ©Â®Áì €¢Ë§÷ ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê•Á •§ÁÅ þɨ¨•Ê þÂþÁä ‡¥Ã§Êý÷ð þÁÅϙà œÃ§Ã•Ã ©ÁúÊ֪™ÁÅ.©ÁúÃÖþÁ •ÌžÃâ §ÍüŨ•Ã •¦ÁþÁ ³ÌÏœÁ ‚¨Åì •ÁýÛ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ‚Ïýà þçÂé›Ï¨Í £Â•Â¬ÁöÁ¦ÁÏ úɦÁêýÏ žÂí§Â ³Âϣà §É™ÃÝ •ÌžÃâ •Â¨Ï ¨ÍþÊ þÂþÁä žÁ•ÁÓ§Á ú¨ ¥ÁÏúà ¡Ê§ÁŬÁϱžÃÏú™ÁÅ. €œÁþÁÅ ¥Á  ‚ÏýÍì ‡ÏœÁ úÁþÁÅ©Áô•Â œÃ§Ã•Ãþ þÂþÁä €þÁÅ¥Á ÂþÃÏúʩ™ÁÅ •ÂžÁÅ.¡Ë•Â, •¦ÁþÃä £Å§Ã™Ä •ÌýÃÛÏúÁýÂþÕà ©Â®ÃìžÁâ§Ã €•ÁÑ - œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¡Ã¨Å¡Áô¨ ¥ÁŬÁÅ•ÁÅ ©ÁôÏ™ÁþÊ©ÁôϞÕÂ. žÂÏœÍ þÂþÁä œÃ§Ã•ÌúÂÖ•Á •Áƙ €¥Áé•Ã §É™ÃÝœÍ €¢Ë§÷ •ÌþÁ ³Â•ÃÏúÁýÏ ¡ÉžÁâ •Á«ÁÛϕ¨ʞÁÅ. •¦ÁþÁ ©ÁúÃÖþÁ •ÌœÁà¨Í §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ þɨ¨ ±ÂýÅ ©Ä®ÃìžÁâ§Ã žÌÏ•Á ¬Áϳ§ÁϜœÂѨÕÁÏ•Â þèÃúñͦþÂ, • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äì …¡ÁÏžÁÅ•ÁÅÏžÃ. ¡Á•Á¨Å •ÌœÁà•Â •Á™ÁÅœÁÅþÁä‚Ïýà žÁ•ÁÓ§Á þÂþÁä £ÃüÄ•Â ©ÁôÏýÊ ‚•ÁÑ™Á €žÃâÏýÍì €¥Áé, §É™ÃÝ •Á¡÷ úÁÅ¡÷ •Â œÁ¥Á •ÁŜÜħÁÅÖ•ÁÅþÊ ©Â®ÁÅì. €¨Â Š•Á ¡Á•ÁÑ þÂþÁäþà ‚ÏýÍì „ÏúÁÅ•ÌþÊ, §ÉÏ™ÁÅþÁä§Ê®Áì ±ÂýÅ žÃþ÷ •Í¬Ã¬ÁÛ§÷ - §Âœ÷ •Í £Ã¬Áà§÷ €þÁäýÅì §É™ÃÝœÍ žÌÏ•Á •Â¡Áô§ÁÏ úʬÃÏžÃ. ƒ ¨Í•Â ¥Á  ³ÌÏœÁ ‚ÏýÃþçÂé›Ï ¡Áõ§Ãà •Â©ÁýÏ, €ÏžÁŨ͕à •ÁÇÿÁ ¡Áë©ÊªÁÏ úʦÁýÏœÍ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁŨ ˆ•ÂÏœÁϞ̧Á•Á•Á ©Â®Áì €¢Ë§÷ ••Ã ±Í¦ÏžÃ. •Â•Á±ÍœÊ €œÁþÁÅ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ €¥Á Âé þÂþÁä¨þáÁ¨•Á§ÃÏúÁýÂþÕà ‚ÏýÕà ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÆ ©Áôϙʩ™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ³Âϣà §É™ÃÝ •Ã ¡É®Ãì •Â©ÁýÏ, •¡Ë •ÌþÂä®Áì•Ê €œÁþÁÅ …§Íì ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ £ÃüÃþɬ÷ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©Ê§Ê …§ÁÅ ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ €œÁþǛ¥Áé•Ã ¬ÁϣϟÁÏ ¡Áõ§Ãà•Â œÉ•Ã±Í¦ÏžÃ.•ÌœÃàÏýÍì•Ã ¥Á §•Á þ¨ŕÁÅ þɨ¨Å œÃ§Á•ÁÅÑÏ™ÂþÊ €¥Áé §ÉÏ™Í ³Â§Ã þɨ œÁ¡ÃåÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁúÃþÁä•ÁÑ ¡ÁôýÛ™ÁÏ, žÂþà •¨þ ±Â¨þ úÁÆ™ÁýÏ, ƒ ¨Í•Â ¡ÉžÁâ•ÁÑ •Áƙ ©Á¦Á¬ÁÅ•Ã §Â©ÁýÏ,þÂþÁä •Áƙ ‡•ÁÅÑ©Á•Â ‚Ïýà ¡ÁýÅÛþÊ ©ÁôÏ™ÁýÏ, ©ÄýþÁäýà ¥ÁŸÁê¨Í €¥Áé•Ä ©Ê§Ê ©Â®ÁìœÍªÁÇϕ§Á ¬Áϣϟ¨ •ÁŧÃÏúà •¨ÍúÃÏúÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ ‡¡Áôå™ÁÆ úÕÁѨʞÁÅ. €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ‚œÁ§ÁŨ¥ÄžÁ•Ã ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¨Â•ÃþÂ, ¡Ã¨ì¨Å ¡ÉžÁ⠩®Áì©ÁôœÁÅþÁä žÁÇ´ÂÛê €ýÅ©ÁÏýà ¬Áϣϟ¨Š‚Ï•Â •ÌþÁ³Â•ÃÏúÁýÏ ¡Áë¥Á žÁ•Á§ÁÏ €þà ¤Â©ÃÏúà ©ÉÏýþÊ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á §ÁÅÖ•ÁÅþÊžÃ. •Â•Á±ÍœÊ •¥É ¥ÉÅžÁýçÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ™ÁÅ ªÊ´ÂžÃë ¥Á ÂœÁëÏ úÃþÁä•ÁÑ ¡ÁôýÂÛ•Á ‰žÊ®Áì¨Í þ¨ŕ˞ÁÅ ³Â§ÁÅì €¥ÁéœÍ ¡Á™Á•Á¬ÁÅŽÏ ¡ÁÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €¡ÁåýÃ•Ê €œÁþÁÅ ¥Á  ˆ§Ã¦Á •à ¬Á§ÃѨ÷ ‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ •Â ¡Áë¥ÉÂý÷€¦Á Âê™ÁÅ. • ÿÍžÂ¨Í €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¥Á  …§ÌúÊÖ ©Â™ÁÅ. €¨Â ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ þÂþÁä …§Íì¨Ê•Á±ÍœÊ ‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅ•ÁÅþÊ©Â™Í ˆ¥É •ÂþÄ ©ÁúÃÖ ‚ÏýÍì ©Â¨Ã±Í¦Ê©Â™ÁÅ. €¥Áé•Ã ‚«ÁÛ¥ÁÅþÂä
 15. 15. ¨Ê•ÁÅþÂä €œÁ™Ã €ŸÃ•Â§ÂþÕà ¤Á¦Á¡Á™Ã ©Â™Ã•Ã ©Á®Áì¡Áå•ÃÏúÊžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €œÁþÁÅ ú¨ žÁƧÁϕ£žÃ¨Ä €¦ê ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ €¥Áé §ÁÏ•ÁŨŠ¡Áõ§Ãà•Â £Ïž÷ €¦±Í¦Á ¦. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •ÌþÊä®Áì•ÃþÊþÁÅ ¡ÁôýÂÛþÁÅ.€¨Â œÁþÁ ‚§Á©Ë §ÉÏ™Í ˆý ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛ žÂžÂ¡Áô ¥ÁÅ¡Ëå ˆ®ÌìúÊ֞•Â, ‡þåÞʮÁì•Ã ¡Ë•Â, €¥Áé(€§ÁÅ›, ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýĨ•ÁÅ œÁ¡Áå) ¥ÁÆ™Í •ÁÏýÕà œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙ §ÁÏ•ÁŨŠ³Â•ÃÏúÃÏžÃ. ‚¨ÂÏýçÁÿÁ³Âê¨Å ‡¨Â •Â±Â™ÁÅ•Í©Â¨Í •¥É ©ÉÏ•Áý ªÊ´ÂžÃë œÍ ¬ÁϣϟÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛþÁ •§ÁÅ þɨ¨ÍìþÊ••Á®ÃÏ¡Áô úʬÁÅ•ÁÅÏžÃ. ¥ÁÅŽêÏ•Â þ¨ŕÁÅ ©Ã«Á¦Á ¨Íì •¥É ú¨ ü•ÁëœÁà•Â ©ÁôϙʞÃ.¥ÉÅžÁýÞÃ, œÁþÁÅ ¬ÁϣϟÁÏ ¡ÉýÅÛ•Í£Í¦Ê ©Â™ÁÅ œÁ¥Á §ÁÿÁ³ÂêþÃä žÂúÁ•Á¨™Áþà §Áƚà úʬÁÅ•ÁÅþÕÂþÄ €ÏžÁŨ͕à žÃ•Á•Á±Í©ÁýÏ. ³Âϣà §É™ÃÝ, þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ - ¥ÁÅ•ÁÅÓ§ÃþÄ €¨Â•Ê ‡Ï¡Ã•ÁúʬÁÅ•ÁÅÏžÃ.§Éϙ͞Ã, ¡Ãë¦ÁŨ žÁ•ÁÓ§Á•ÁÅ œÁþÁÅ ©É®Ãìþ ¨Ê•Á ©Â®Êì œÁþÁ žÁ•ÁÓ§Á•ÁÅ ©ÁúÃÖþÂ, ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ¡Á§ÁŨ •ÁÏý ¡Á™Á•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ. ³Âϣà §É™ÃÝ ‚ÏýÍì ¥ÁþÃ«Ê •Â©ÁýÏœÍ €œÁþÃœÍ §Â•Á±Í•Á¨ ¬Á¥Á¬Áê ¨ÊžÁÅ. þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨þÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡¡Áôå™ÁÆ ¡Á•Áýà ¡Áõý ‚ÏýÕà §ÂþÃúÊ֞՞ÁÅ. ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ ‡¡Áôå™ÁÆ €§Á㠧œÃë ¡ÁþÉäÏ™ÁÅ žÂý•Ê, ©ÄŸÁŨÍì üþÁ ¬ÁÏú§ÁÏ ¨Ê•ÁÅÏ™ÂúÁƬÁÅ•ÁÅþà ©ÁúÊ֩®ÁÅì. €žÃ •Áƙ þʧÁÅ•Â ¥ÁÅÏžÁÅ •ÊýÅ ¨ÍþÁÅϙà •Â•ÁÅÏ™Â, ‚Ïýà ©ÉþÁÅ•Á¡ÁëÿÁ§Ä •Í™Á žÁÆ•Ã ©ÁúÊ֩®ÁÅì. ªÊ´ÂžÃë ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í •Â©Á¨¬ÃþÁ ü•ÁëœÁà¨þÄä €œÁ™ÊœÄ¬ÁÅ•ÁÅþʩ™ÁÅ. ¡Ë•Â, €¥Áé €œÁ™Ãþà £Â£Â¦ •Â§ÁÆ €þà ¡Ã¨Å¬ÁÆà ‡©Á§Ã•Ä €þÁÅ¥Á ÂþÁϧ•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•ÁÅþÊžÃ.¥Áƙ͞Ã, §ÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ®Áì žÂí§Â œÁþɨÂÏýà §Í•Â¨Æ œÉúÁÅÖ•Í•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÏ. §Í•Â¨Å§Â•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•ÍýÂþÕÁþÃ, •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ ‡©Á§ÁÆ œÁþÁþà ‡•ÁÑýÂþÕà Š¡Áôå•ÁÅþʞà •ÂžÁÅ.³Âϣà §É™ÃÝ •Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í ¥ÃþÁöÁ¦Ï¡Áô ©ÁôϙʞÃ. €œÁ™Ã•Ã ©Ê§Ê ˆ•™ÁžÂþÃœÍþÁÆ œÌ™Á ¬ÁϣϟÁÏ ¨ÊžÁþà €¥Áé•Ã •ÁýÃÛ þÁ¥Áé•ÁÏ. žÂÏœÍ, œÁþÁ•Ã ¬Ê¢÷ ¡Ä§Ã¦Á™÷ ¨Í€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ³Âϣà §É™ÃÝ •Í§ÃœÊ •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ úʦÁþÃúÊÖžÃ. þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨œÍ €žÃ¨Ê•ÁÅϙ ‡¡Áôå™ÁÆ úʦÏúÁŕͨʞÁÅ. ªÊ´ÂžÃëþà €¦œÊ úÉ¡ÁåþÊ €•ÁѧÊìžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ ©Â®Áì œÌ¨Ã•Á¨¦•Á €þÁÅ•Í•ÁÅϙ ü§Á•ÁýÏœÍ • Š•ÁÑ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁë¥É ªÊ´ÂžÃë•Ã €¥Áéþà •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ•ÁÅ¥Êé ¤Â•ÁêÏ •Á¨Ã•ÃÏžÃ.þ¨ŕ͞Ã, €þÃäýÕÁþÂä ¥ÁÅŽê¥ËþÁžÃ, ¡Ãë¦ÁÅ®Áì ©Á¨ì •Á™ÁÅ¡Áô §Â•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ. €¥Áé ¡Ã.¦ÁÅ. ¬Ã. žÂ•Â úÁžÁÅ©Áô•ÁÅþà ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ •¥É•Ã •Â³Íà •ÁƳÍà ¬Ëþ÷ð þ¨ə÷Ø ©ÁôÏžÃ. •Á™ÁÅ¡Áô§Â•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÂþÕà ˆ¥ÊÏ ü•ÁëœÁà¨Å œÄ¬ÁÅ•Í©Â¨Í •¥É•Ã £Â•Â œÉ¨Å¬ÁÅ. œÁþÁ ¡Ãë¦ÁŨŕÁÏ™ÍϬ÷ ©Â™ÃþÂ, ¥Á§ÃÏœÁ ü•ÁëœÁà •Í¬Á¥Áþà •Á§Áè þç͟Á•Á ¥Á ÂœÁë¨Å •Áƙ€©Á¬Á§Á¥ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Â™ÊžÃ. ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ ¬Ê¢÷ ¡Ä§Ã¦Á™÷ ¨Í ¥Á ÂœÁë¥Ê ¡Ãë¦ÁŨœÍ ¬É•÷ð ¨Í±Â¨ÌÓþÊžÃ.
 16. 16. Chapter 5• þÂýà ©Â®Áì ¬Á¥Á ©ʪÁÏ €þÁÅ•Í•ÁÅϙ þÂþÁä £ÃüÃþɬ÷ ±Â§ÁÛþÁ§÷ þ§¦Á›Âë©Áô €Ï•ÁŨ÷ ¥Á ‚ÏýÕà §Â©ÁýÏœÍ €§ÂãÏœÁ§ÁÏ•Â ¥ÁŕìÃÏžÃ. •¦ÁþÁ •ÊýÅ¨Í •ÁþÁ£™Á•ÂþÊ •ÏýĨϞÁ§ÁÆ Š•Áѳ§Õ ¨Êúà ˆžÍ ¡ÁþÁÅþÁäýÅì•Â ©É®Ãì±Í¦Á §ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ©Â®Áìþà úÁƬÊà ¡Á•ÃÑÏý¦ÁþÁ•ÁþÁ£™Á•ÂþÊ •¥Á™Á žÁƧÁÏ œÁ¡Áôå•ÁÅþÊ ¡ÁœÃ©ÁëœÁ¨ËþÁ ¥ÁŸÁê œÁ§Á•ÁœÃ ¥ÁÿîÁ¨Âì•Á •ÁþáÃÏú§ʕÂþÄ Š•ÍÑ®Áì ©ÉþÁ•Á €þÁäþÃä §ÁÏ•ÁÅ •ÁŸÁ¨Å žÂúÁÅ•ÁÅþÁä £ü§ÁÅ §Á•Â¨ ¨Â•Â •ÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ.‚ÏœÁ•Ä • §ÍüÅ •ÁŧÁë •ÏýÄþà ¥Á ÂœÁëÏ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅϙà úÁÆ™Á¨Ê•Á ±Í¦Á ÂþÁÅ. €¥Áé €¬Á¨Å§ÁÆ¡ÁÏ œÉ¨Å¬ÁÅ•ÁÅþÁä ´Â•÷ ¨Í •ÁŧÁë •ÏýÄ •ÁŧÃÏúÃþÁ •¨ÍúÁþÊ §Â¨ÊžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ, •¥É ¡Ê§ÁÅ¥Á ÂœÁëÏ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ©É®Áì™ÂþÕà §É™Ä €©ÁôœÁÅþÁä ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í €§ÁÅ› •ÏýÄ ÿÁ™Â©Ã™Ã•Â €¥ÁéœÍ ¬Á§Ê ¥Á§Ã. ‚ÏœÁ•ÁÆ €¬Á¨Å ¬ÁÏ•ÁœÃ ¥Á ÂýÂì™ÁŕͨʞÁÅ ¥ÁþÁÏ. §Ê¡Áô ¥ÁŸÂêÿÁäÏ •ÄœÁ ©ÁúÃÖ •©Ã©Á§Â¨þÄä ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ¨Ê €ÏžÃ. ‹ÿ÷. ƒ©Ã™Á •ÄœÂ? €ÏžÁÅ•Ê ‡•ÁÑ™Í úÁƬÃþÁýìþáÃÏúÃϞà €þÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ, ‚©ÁœÁ¨þÁÅÏ™ÃúÁƬÁÅàþÁä þÊþÁÅ. •ÄœÁþà ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì úÁƬà ©ÁôþÂä. •¥É •ÁŧÃÏúÃú¨ ©Ãþà •Áƙ ©ÁôþÂä. • ©Ã©Á§Â¨Å œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úɣŜÂ.•ÄœÁ ¡Ë•Ã ¨Ê¬ÁÆà €¥ÁéœÍ €ÏžÃ. §Ê¡Áô ¡ÁžÁ•ÌÏ™ÁÅ •ÁÏý¨•ÁÅ ¬Á§Ê •ÁžÂ •ÏýÄ ¥Ä•ÁÅ .€¥Áé ¬Á§Ê €þÁäýÅì•Â œÁ¨Æ¡ÃÏžÃ. €ÏœÁýÃœÍ ©Â®ÁÅò ©É®Ãì ±Í¦Á §ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÍüÅ ©Â®ÃìžÁâ§Áƈ¥Ã ¥Á ÂýÂì™Áŕͣ͜ÁÅþÂä§Í þ•ÁÅ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ. £ÿÁŪ ˆžÁþÂä ´Â¡ÃÏ•÷ ýÃë¡÷ •ÁŧÃÏúà ±Âìþ÷úʬÁÅàþÂä§Ê¥ÉÂ. þÊþÁÅ žÂþà •ÁŧÃÏúà ¡ÉžÁâ•Â •¨ÍúÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ þÁþÁÅä ¡Áüè÷ úʬÃþÁ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á§Ì•Áýà ©ÁôÏžÃ. ©Â®Áì ¥Á Âý¨ ¡Áë•Â§ÁÏ ¥ÁÅ¡Ëå ˆ®Áì þÁÅ쪀 €¥Áé §ÁÏ•ÁÅ ¤Â•ÍœÂ¨Å•Ê©Á¨Ï €§ÁÅ› €ÏýÄ•Ã, ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ•Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê œÉ¨Å¬ÁÅ. ¥Á§Ã • ¬ÁÏ•ÁœÁŨþÄä €ÏœÁ©Ã©Á§ÁÏ•Â •ÄœÁ•Ã ‡ÏžÁÅ•ÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅì? úÁƬÁÅàÏýÊ •ÄœÁ œÍ €¥Áé•Ã • §ÍüÊ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ€¦þÁýÅìÏžÃ. €ÏœÁ •ÌœÂà©Ã™Á•Ã ‚ýÅ©ÁÏýà ©Ã«Á¦Á ¨ŠúÉ¡Áå™ÁÏ ‡ÏœÁ ¡Áë¥Á žÁÏ? ‡ÏœÁ•¨ÍúÃÏúÃþ þ• ©Ã«Á¦ÁÏ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ. ‚•Á žÂþà •ÁŧÃÏúà •¨ÍúÃÏúÁýÏ ¥Á ÂþʬÃ, œÁ§ÁÅ©ÂœÁ§ÍüÅ •ÄœÁ ©ÁúÊÖ ¬Á¥Á¦Á ÂþÕà ‚ÏýÍìþÊ ©Áôϙà ©Â®Áì ¥Á Âý¨Å §ÁÿÁ¬ÁêÏ •Â ©Ãþ¨þà ™Ã¬Ë™÷úʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. ©Â®Áì ¬ÁϤ«Á› ©ÃÏýÊ €¥Áé úÄ•Áýà üÄ©ÃœÁÏ •ÁŧÃÏúà ¥Á§ÃþÃä ©Ã©Á§Â¨ÅœÉ¨Å³Âà¦Áþà þ þÁ¥Áé•ÁÏ.• ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¥Áé ¡É§ÁýÍì ¥ÉÅ•ÁѨ•ÁÅ ±ÂžÁŨŠúʬÁÅàÏýÊ þÊþÁÅ ©Á³Â§Â¨Í •ÁƧÁÅÖþÃúÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁäýÅì•Â þÁýìÁÆà •¥É•Ê¬Ê žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á ³Â•ÂþÁÅ. €•ÁÑ™Â¥É ¥É•®Áì ¥ÄžÁ•ÁƧÁÅÖþà ¥ÁÅÏžÁÅ•ÁÅ ©ÁÏ•Ã úÃþÁä •ÁÅþÁ¡ÁÏœÍ ¥ÁýÃÛþà ¡É•Á¨Ã¬ÁÅàÏžÃ. ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ¥ÁÅŽ¥ÄéžÁ•ÁÅ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅÏ•ÁŧÁŨþà ‡™Á¥Á úÊœÍà ©ÉþÁ•ÁÅÑ þÉ™ÁÅœÁÆ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ þÁÅžÁÅýà ¥ÄžÃ úçÁÅúÉ¥Áýþà ¡Ëý •ÌÏ•ÁÅœÍ ¬ÁŜ§ÁÏ•Â €žÁÅâ•ÁÅÏýÆ •¥É ¡Áþà úʬÁÅàÏýÊ, • žÁǪÁêÏ €ÏœÁ•ÁÅ
 17. 17. ¥ÁÅÏžÉþÃä ³Â§Íì úÁƬÃþÁžÊ €¦þ þ •Á®Áì•Ã¡Áôå™ÁÅ •ÌœÁà•Â •ÁþáÃÏúÁ ³Â•ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ •¥É¨ÍþÊþÁÅ þ •ÁþÁä œÁ¨Ãìþà •Â•Á Š•Á ªÁÇϕ§Á žÊ©ÁœÁþà úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ. ‚¡Áåýà žÂ•Â •Á¥ÁþÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ •ÂþÄ €¥Áé ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •Áƙ ú¨ ¬É•Äð•Â ©ÁôÏžÊ €þÁÅ•ÁÅþÂäþÂ¨Í þÊþÊ. €žÃ þÃü¥Ê. •¥É•Á¡Áôå™ÁÅ ¦Á Â¤Ë §ÉϙʮÁÅì. •ÂþÄ œÁþÁ ©Á¦Á¬ÁÅ•ÁþÂä •§Ê™Ê®ÁÅì úÃþÁäžÃ¨Â•Â •ÁþáìÁÅàÏžÃ. úÄ•ÁÆ úÃϜ ¨Êþà ¬Áϳ§ÁÏ •Â©ÁýÏ œÍ ¥ÁÅŽÏ ¨Í ¡ÉžÁâ•Â ¥ÁÅ™ÁœÁ¨Å•Áƙ §Â¨ÊžÁÅ. ‚ÏýÍì ¡Áþà ¥Áþëà ¨Ê•ÁÅϙ €þÄä ¬Áí¦ÁÏ•Â úʬÁÅ•ÁÅþÊ €¨©ÂýÅ ©Á¨ìþËœÊ •ÂþÃ,©Ä¨¦þÁ¡Áôå™Á¨Âì œÍý ¡Áþà úʦÁýÏ, þÄ®Áì £•ÉýÅì ¥É¦ÁýÏ ¨ÂÏýà €¨©Âýì ©Á¨ìþËœÊ •ÂþÃ,¦Á ¤Á¦ÉÂê ¡Á™Ã¨Í •Áƙ •¥É ©ÁÏýÍì ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á •Ì©Áôí úʧÁ¨ÊžÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ, ¥Á§Ä ±ÂœÃ•Ê®Áì¡Á™ÁÅúÁÅ ¡Ã¨ì ¨Â•Â •Â•Á ±Í¦þ ú¨ ¥ÁϞà œÁþÁ ©Á¦Á¬ÁÅ •™Á©Â®ÁÅì €¬ÁƦÁ ¡Á™Ê ¬ÁÛë•ÁÖ§÷ •¥É³ÌÏœÁÏ. ¡ÁúÁÖþà ¥Êþà §ÁÏ•ÁÅ, ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ •Á®ÁÅì, ©Âýà •ÃÏžÁÅ•Â •ÌþÁžÊ¨ÃþÁ €ÏžÁ¥ËþÁ þ¬ÕÁ, ••ÃÏžÁÅ•Â œÄ§ÃÖ žÃžÃâþÁýÅìÏ™Ê €ŸÁ§Â¨Å - ‚žÄ •¥É ¥ÁŎ§Á©ÃÏžÁÏ. ¥ÁÅŽêÏ•Â •¥É ¡ÉžÁ©Áô¨Å¡ÉžÁâ©Ã•Â, •ÌžÃâ•Â £Â¨Ä©Áô™÷ þÁýà €¥Ä´Â ¡Áýʨ÷ ¡ÉžÂ¨þÁÅ œÁ¨¡Ã¬ÁÆà, úÁÆ™Á•ÂþÊüŧÁÅë•Í©Â¨þáÃÏúʨ „Ïý¦. •Á›œÁ¨¡Ë €•ÁÑ™Á•Áљ þɧìÃþÁ ©ÉÏýÅë•Á¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê •¥É©Á¦Á¬ÁÅþà £¦Áý ¡É™ÁœÂ¦. ©ÂýÕà §Áϕʬà •Á©Á§÷ úʬÊà •¥É ©Á¦Á¬ÉÏœÍ úÉ¡ÁåýÏ •ÌœÁà ©Â®Áì•Ã•Á«ÁÛ¥Ê.•¥É ‡œÁÅà ¡Á¨Âì¨Å •Áƙ œÁ•ÁÅÑ©ËþÁ©Ê¥Ä •Â©Áô. • ¬Ááþ¨ ¤Â§Ä œÁþÁÏ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÊ úɱÂå•ÁžÂ. • ³Â¦ÁÏœÁëÏ ‡©Á§ÁÆ •Á¥ÁþÃÏúÁ•ÁÅϙ „œÃ•ÃþÁ £ýÛ¨ «É¨÷æ ¨ÍþÁÅϙà •¥É £Âë¬Á§ÄœÄ¬ÁÅ•ÁÅþà žÂþà ¬ËüÅ úÁƬà ©Â©÷ €þÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. 40 DD €þà ©ÁôϞà žÂþà ¥ÄžÁ. •Â•Á±ÍœÊ •¬ËüÅ úÁƬà ¥Á§Ä •¬ÁÖ§Áê±Í¨ÊžÁÅ. þÁ¨¤Á¦Êê®Áì ¡Ë£™ÁÝ •ÏýĨ¨Í ú¨ ¥ÁϞÕà ¬Ááþ¨Š•¥Á ÂœÁëÏ „Ïý¦. €ÏžÁÅ¨Í ¡ÉžÁâ •Ì¡Êå¥Ä ¨ÊžÁÅ. €¥Áé ¬Ááþ¨ ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í ¬ËüÅ •ÁþÂä ±ÌÏ•ÁϬÁ™Á¨þà ©Âýà ••Â§ÁÏ ©Á¨ì ©ÁúÃÖþÁ ••Á§Áï› ‡•ÁÅÑ©Á. ‚•Á •¥É €ÏžÂ¨þÃäýÍì•Ä •ÌýÌÛúÃÖþÁýÅì•Â•ÁþáÃÏúʞà • ‡œËàþÁ ü•ÁþÁ ¤Â•ÁÏ. ¡ÉžÁâ•Â ±ÌýÛ §Â•Á ±Í©ÁýÏ, þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥Á§Ä €ÏœÁ ¬ÁþÁä•Â•Â•Á ±Í¦þ ¥Á§Ä ¨Â©Áô•Â •Áƙ ¨Ê•Á±Ì©ÁýÏœÍ €žÃ •¥É ¬ÄýÅþà ¥Á§ÃÏœÁ ‡¨Ã©Êý÷ úʬÃÏžÃ.‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ €ÏœÁ•Â ¡ÁýÃÛÏúÁŕͨʞÁÅ •ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ •ÁŧÁÅà•Ì¬ÁÅàÏžÃ, §Í™÷ ¥ÄžÁ ‡žÁŧËþÁ¥Á•Â®ÁÅì •¥Éþà žÂýʬà ©É®Âì•Á ˆžÍ ©ÁÏ•ÁœÍ ©ÉþÁ•ÃÑ œÃ§Ã•Ã úÁÆ™ÁýÏ. €ÏœÁ ¡ÉžÁâ ±ÌϞÕËþÁ¬ÄýÅ •Ê¬Ã ¥Á•Â™É©Á™ÁþÂä žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á•ÁÅϙ ‡¨Â ©ÁôÏ™Á•Á¨™ÁÅ?¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ, • ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¥Áé ˆ ¡Áþà úʬÁÅàþÂä þ úÁÆ¡Áô¨Å •¥É ¥ÄžÁþÊ „þÂä¦. •¥É¬ÁÅÏžÁ§Á¥ËþÁ ¥ÁÅŽÏ, ‡œËàþÁ •ÁÅϙɨÅ, œÁþÁÅ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ©Á¦Á Âê§ÁÏ•Â •ÁžÃ¨Ê • £¨Ã¬ÃþÁ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ- ‚©ÁþÄä úÁƬÁÅàÏýÊ ‡ÏœÁ •ÁÏýÍë¨÷ úʬÁÅ•ÁÅϞ¥ÁþÁÅ•ÁÅþÂä ©Ä¨Å•Â¨ÊžÁÅ. •¥ÉþÃúÁƬÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ €Ï•ÁÏ ¡Á§Ã¥Á Â›Ï ¡É§Ã•ÊžÃ. •ÁÅÏ™É¨Í ¥ÁÏý¨ÂÏýà ˆžÍ œÄ¦Áþà £ÂŸÁ•Á¨Ã•ÊžÃ. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã•Â • ©ÃŸÁÏ•Â €¥Áé ¡Ë þ•ÁÅ •Â¥Á •Í§Ã•Á¨Å •Á¨Ã•Â¦.
 18. 18. Chapter 6• §ÂœÃë ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ þÞÁë ¡ÁýۨʞÁÅ þ•ÁÅ. ³ÂŸÂ§Á›Ï•Â ™ÃþÁä§÷ €¦Á Âê•Á •Â¬Ê¡Áô ýÃ. ©Ã.úÁƬà þ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •É®Ãì±ÍœÂþÁÅ. •Â¬Ê¡Áô úÁžÁÅ©Áô•ÁÅþà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €•ÁÑ™Ê þÞÁë ±ÍœÂþÁÅ.þ¨ŕ˞ÁÅ þɨ¨Å•Â ¡Á™ÁÅ•Í£Í¦Ê ¥ÁÅÏžÁÅ Š•Áýà §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•Í©ÁýÏ•ÁÏ¡Á¨ð§Ä €¦êÏžÃ. ‡•ÁÅÑ©Á•Â ˆ ÿħͦþ÷ £Ì¥ÁéþÍ úÁƬÁÆà, • ¡Ã¨ìþà þÊþÁÅ ©Ê¬ÁÅàþÁäýÅì…ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÆ •ÌýÅÛ•ÁÅÏýÂþÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁê •ÌœÁà•Â €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì¨Í ‡©Á§Í Š•Á •ÏýÄ þéʬÁÅàþÁýÅì œÁ¨úÁÅ•ÁÅþà •ÌýÅÛ •ÍýÏ •Áƙ €¨©Âý¦êÏžÃ. €ýÅ ©ÁÏýÞÃ, • §ÂœÃë ‡ÏœÁ©ÁžÁâþÁÅ•ÁÅþÂä ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•ÁÅþÊý¡Áôå™ÁÅ •Á®ÁÅì ¥ÁƬÁÅ•Í•ÂþÊ €¥Áé ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Æ, •¥É€ÏžÁ¥ËþÁ ¥ÁÅŽ¥Ê •ÁŧÁÅà•ÁÅ §Â³Â•Â¦. ©ÁžÁÅâ§Â. ‚žÃ œÁ¡Áôå. •¥É ‡¨ÂÏýÞÁ¦þ þÄ •ÁþÁä œÁ¨Ãì.•¥Éþà •ÁŧÃÏúà €¨Â •¨ÍúÃÏúÁ•ÁÆ™ÁžÁÅ €þà þ•ÁÅ þÊþÁÅ ‡ÏœÁ þÁúÁÖüÉ¡Áôå•ÁÅþÂä ¡Áë¦ÉÂüþÁϨʕÁÅϙ ±Í¦ÏžÃ. •Á®ÁÅì ¥ÁƬÁÅ•ÁÅÏýÊ ú¨Å, €¥Áé þÁ•ÁäÏ•Â ‡©Á§Ã •Î•Ã¨Ã ¨ÍþÍ þÁ¨Ã•Ã ±Í¦ÊžÁǪÁêÏ •ÁþáÃÏúÊžÃ. • žÁǪÂêþÃä •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅϙà úɧáʦÁ ¨þà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÊ •ÌžÄ⠂ϕ¡ÃúÃÖ •¨ÍúÁþÁ¨Å §Â³Â•Â¦. ¥Á  ‚ÏýÕà §É•ÁÅꨧ÷ •Â ©ÁúÃÖ ±Í¦Ê €Ï•ÁŨ÷ð €ÏžÁ§ÃœÍþÁÆ •¥É§ÁœÃ úʬÁÅàþÁäýÆì, •ÁŧÍë®ÁìœÍ •Âê§ÁϬ÷ •™ÁÅœÁÆ ¡Ëý ü§ÃÖ ©Â®Áìþà §ÉúÁÖ•Ì™ÁÅœÁÅþÁäýÆì, €¡ÁåýÃ¥Á  …§Ã ¬Á£÷ ‚þÉðå•ÁÛ§÷ œÍ ±Í¨Ä¬÷ ¬ÊÛ«Áþ÷ ¨ÍþÊ •ÁÅ¥ÃéÏúÁÅ •ÁÅÏýÅþÁäýÆì, ‚¨Â §Á•Á §Á•Â¨žÁǪÂê¨Å þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÅϙʩÃ.• …ÿÁ¨œÍ þ €Ï•ÁÏ •Á™Äݨ £Ã•ÁŬÁÅ•ÁÅþÃ, ŠÏýÍìþÁÅϙà ¬É•Á¨Å §Â³Â•Â¦. §ÉÏ™ÁÅ •ÁÏý¨¡Ë•Â•¥Éþà þ •¨ÍúÁþÁ¨ÍìþÁÅϙà úɧáʦÁ ¨þà ©Ã¢Á¨ ¦ÁœÁäÏ úʬà •Ž§Á•ÁÅ ¨Â¤ÁÏ ¨Ê•Á ©ÁžÃ¨ÊªÂ.úéÁ§Á•ÁÅ, ±ÍþÄ. €¨Â•Ê …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏžÂÏ. €¥Áé þÂœÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÁäýÅì €þÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Áôå •ÂþÄ,©Ê§Ê ‡©Á§ÃœÍþÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÁäýÅì•Â €þÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Êå¥ÁÅÏžÃ? Š•Á¡Áôå™ÁÅ •¥É úʬÃþÁ ¡ÁþÊ•Â €žÃ.•¥É úʦÁ•Â ¨ÊþÞÃ, þÊþÁ¨Â …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Á妱͜ÁÅÏžÂ? €þÁÅ•ÁÅþÃ, • ¡Áë¦ÁœÂäþÃä ¡Áõ§Ãà•Â©Ã§Á¥ÃÏúÂ. ¡Ë•Â, Š•Á ³Â§Ã •¥ÉþÁ¨Â•Ê …ÿìÁÆà ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÊ ±Í¨Â? •ÌœÁà ¥ÉÂüŨͥÉÅžÁýà ³Â§Ã £Â•Â €þáÃÏúÃþÂ, œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÂ•Ê €žÃ þÁúÁÖ•Á ¥Á ÂþʳÂàþʥɠ€þà •Áƙ€þÁÅ•ÁÅþÂ䀨 €þÁÅ•ÁÅþÂä•Á •§ÂÓüÏ •Á¨•Á™ÂþÕà þ•ÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á ¬Ê¡Áô ¡ÁýۨʞÁÅ. €¥Áéþà ¥Á  ©Áõ§Ã ¬Á£÷‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÁäýÆì, •¥É •Áƙ €œÁþÃœÍ ±ÍýÄ ¡Á™Ã £ÆœÁŨťÁ ÂýÂì™ÁÅœÁÆ ©Ê¦ÏúÁÅ•ÁÅÏýÅþÁäýÆì ²ÂêÏý¬Ëü÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÆ þÂ¨Å•Ê þåô¨Íì ¥ÁŸÂêÿÁäÏþÁÅϙà €¡Áåýà žÂ•Â •¡Áô•ÁÅþÁä ©Ê™Ã žÃÏúʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ.•ªÁÖ§Áê •Á§ÁÏ•Â, ©Ê™Ã žÃ•Ã±Í¦Á •Á •Áƙ þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡Áþà œÁ¡ÁåþáÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ¡Ë•Â, žÂþÕÁŧÃÏúà •¨ÍúìÁÅàÏýÊ, ‰žÊ þåô¨Íì ¥Á®Äì þ €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ ¡Á™ÃÏžÃ. • §ÂœÃë €¥ÁéþÁ¨Â þ•ÁŜɨìÃþÁ ¥Á•Â®ÁìÏžÁ§Ã •ÃϞ ¡ÁÏ™Á£É™ÁÅœÁÆ ¥Á®Äì ¥Á®Äì ÿÁ¬Áà ¡Áë¦É•ÁÏ úʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. •ÁŧÁÅàœÉ¨Ã¦Áþà ©Â®Éì©Á§Í •¥Éþà ¥ÁÆ•ÁÅ¥Áé™Ã•Â §Ê¡÷ úʬÁÅàþÁäýÅì•Â Š•Á ³Â§Ã, •¥É ©ÊªÁê•Â ¥Á §ÙÁ£Åç œÄ¬ÁÅ•ÁÅþà ¥Á§Ä ©ÃýŨœÍ •ÁÅ¥ÃéÏúÁÅ•ÁÅÏýÅþÁäýÅì•Â Š•Á ³Â§Ã, ©Áê¤Ãú§ÁÏ •Ê¬ÁÅ¨Í €§É¬÷Û
 19. 19. úʬà ¨Â•Á¡÷ ¨Í ©Ê¬Ã ¬ÊÛ«ÁþÍì ±Í¨Ä¬ÁŨϞÁ§ÁÆ •¥Éþà Š•Á§Ã œÁ§ÁÅ©ÂœÁ Š•Á§ÁÅ úɧÁŬÁÅàþÁäýÅì•ÂŠ•Á ³Â§Ã, •¥É €þÁä¦Á Âê €þà ¡Ã¨ÃúÊ ‡žÁŧÃÏýà §Â©Áô •Â§ÃœÍ §Â¬Á ¨Ä¨¨Å ü§ÁÅ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì•ÂŠ•Á ³Â§Ã - ‚¨Â §Á•Á §Á•Â¨Å•Â …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÆ ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ ¡ÁþÉäÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷úʬÁÅ•ÁÅþÂä. •ÌýÅÛ•ÌþÃ, •ÌýÅÛ•Ìþà €¨¬Ã ±Í¦þÁ ¡Áô§ÁÅ´ÂÏ•ÁÏ ©Ã¡Á§ÄœÁÏ•Â þÌ¡Ãå¡É™ÁÅœÁÅÏ™Á•Â, úéÁ§Á•ÁÅ œÉ¨ì ©Â§ÁÅ •Á Â¥ÁÅþÁ þ¨ŕÁÅþÁä§Á•Ã þÞÁë ±Í¦Á ÂþÁÅ.(‚Ï•Â „ÏžÃ)

×