Amma

59,899 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Amma

 1. 1. €¥ÁéþÁÅ žÉϏÃþÁ §ÂœÃë (a single episode) þÁ©Ä þ÷ ÁÅ¥Á §÷ naveenkumar_n2000@yahoo.com (ŠÁ ¥ÁþÁ©Ã. œÁ¥Á§ÃÃ ƒ ÁŸÁ ¡Ê§ÁÅ úÁÆ™ÁÂþÊ €§Áã¥Á¦©ÁôÏýÅϞà ‚ÏžÁÅ¨Í ©ÁôþÁä ©Ã«Á¦ÁÏ ˆ¥ÃýÍ €þÃ. Â£ýÃÛ œÁ¥Á§ÃÃ ‚«ÁÛÏ©ÁôÏýÊþÊ úÁžÁ©Áϙà ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁ±ÍœÊ £ÅžÃãÂ Íì¬÷ úʬà ©Ê§Ê úÂþÁ¨÷ ÁÅ ©É®ÁìÏ™Ã. ‚«ÁÛÏ „þÁä ©Â®Êì úÁžÁÅ©ÁôœÂ§ÁÅ. ˆ¥ÁÏý§ÁÅ?) þÊþÁÅ ±ÌžÁÅâþÊä þÞÁë ¨ÊúÂþÁÅ. ¥ÁÁœÁÂ ©ÁôÏžÃ. §ÂœÃë €ÏœÂþÞÁë ¨ÊžÁÅ. ‡¡ÁôåžÍ œÉ¨ì©Â§ÁÅüÂ¥ÁÅþÁ þÞÁë ¡ÁýÃÛþÁýÅÛ©ÁôÏžÃ. £Âœ÷ §ÁÆÏ ÁÅ ©É®Ãì ±Â¬÷ ±Í¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ. ¥ÉÅ™ÁÝ ‚ύ ¨Êúà ©ÁôÏžÃ. ±ÌžÁÅâýÊ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê¬ÁÅàÏžÁþà ‡ÁÑ™Í úÁžÃ©ÂþÁÅ. Âþà 20 ˆ®Áì ÁŧÂë™ÃÃ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©Á™ÁÏ ¬ÁÿÁüÏ. €¨ÂÊ ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ £¦ÁýÁÅ ©ÁúÂÖþÁÅ. ÃúÉþ÷ ¨Í ¥Á  €¥Áé §Âüà (§ÂüʪÁí§Ã) žÍ¬Á¨ÅPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ±Í¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ. ¬Ã¨÷Ñ þËýÄ ©Ê¬ÁōÌþà ©ÁôÏžÃ. þËýÄ ¨Í €¥Áé¡Ã§Áë¨Å £Ì§ÃìÏúÃþÁ £ÃϞɨ ¥Á žçà ‡œÁÅàÂ Á¥ÁéœÁÅàÂ ©ÁôþÂä¦. þÊþÁÅ ©ÉþÁÁþÊ ©É®Ãì €¥ÁéþÁÅ ©ÂýʬÁÅ ÁÅþÂäþÁÅ. þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ±ÍþÃúÃÖ €¥Áé ¬Á¨Åì §ÉÏ™ÁÆ ¡ÁýÅۍÌþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. "ˆ§Â þÂþÂä þÞÁë ¨Êú©Â. £ÂÂ þÞÁë ¡ÁýÃÛÏžÂ. ˆ¥ÃýÂë þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÆ ©ÁôÏžÃ" €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ. "þ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ €¥Áé ©Ä¡Áô ¥ÄžÁ œÁ¨¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁÅâœÁÆ. "„¥÷ééé ˆ¥Ãýà žÄþÍʥà ¡Áþà ¨ÊžÂ. ‡¡Áôå™ÁÆ €¨Â ¨Êúà ©ÁôÏýÅÏžÂ" €ÏžÃ €¥Áé žÍ¬Á ©Ê¬ÁÆà. "€¥Á Âé þÃþÁÅä úÁƬÁÅàÏýÊ þÂÊ ÂžÁ¥Áé ‡©Á§ÃËþÁ ¨Ê¬ÁÅàÏžÁ¥Áé" €þÂäþÁÅ €¥Áé ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ. "úÄ ±Í ÌÏýÉ ¡Ã¨ì™Â €ÏžÃ €¥Áé. þÊþÁÅ ŠÁ úÉ¦ê €¥Áé þËýÄ ¨ÍÃ ±ÍþÃúÃÖ €¥Áé ¬ÁþÁÅä ¡ÁýÅÛ ÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé ¬ÁþÁÅä ¥ÁÅúÍÁþÁÅ ¬ÁŜ§ÁϏ þÁ¨Å¡Áô œÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé œÁþÁ œÁ¨ þ £ÅüÏ ¥ÄžÁ ©Â¨ÃÖÏžÃ. "‚¬÷ððððððððð €¥Á Âé" €ÏýÆ þ £ÅÁÓ ¥ÄžÁ úÁÅ¡÷ ¥Áþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ Áƙ €¥Áé ¥É™Á ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé ¡Á§Ã¬ÃàœÃ úÁƬà þÊþÁÅ ¬ÁÛ©÷ §Êå³ÂþÁÅ. €¥ÁéþÁÅ þ ©Ë¡ÁôÁÅ œÃ¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. €¥Áé þËýÄ £ýϬ÷ ©Ã¡Êå¬Ã €¥Áé £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê³ÂþÁÅ. €¥Áé £Ì™ÁÅÝ ¨ÍœÁŏ ©ÁôÏžÃ. €¥Áé £Ì™ÁÅÝúÁÅýÆÛ ©Ê¨ÃœÍ ¬ÁÅþÂä¨ÅúÁÅ™ÁÅœÁÆ, €¥Áé ±ÌýÛ ¥ÄžÁ ¬ÁŜ§ÁϏ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. "Šÿ÷ñ ÿÁÅ¥÷éé ‚¬÷ððð ˆÏ úʬÁÅàþÁä©Áô§Â" €ÏžÃ ¥ËÁϏÂ. þÁÆ Á¨ÊžÁÅ. €¨ÂÊ  úÊœÃþà ÃϞÍñÍþÃúÂÖþÁÅ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ œÁÃ¨ÃÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ þ úÊœÍà ±Â¥ÁÅœÁÅÏýÊ €¥Áé §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨Å ‡™ÁÏ úʬÃÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ þèũÁô ¡ÉžÂ¨Å ÌÏúÉÏ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ ¥ÁÅþà ©Ê®ÁìœÍ €¥Áé Ì¨Ãì ¡ÁýÅۍÌþà þÁ¨Å¡Áô œÁÅþÂäþÁÅ. ŠÁ úÊœÌà¬ÁþÁÅä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥Á§ÌÁ úÊœÍà Ì¨ÃìþÁ¨Å¡ÁôœÁÅÏýÉ €¥Áé œÁýÅۍͨʍÁ ±Í¦ÏžÃ. "‚¬÷ððððððð þÁ©Äþ÷ €£Âç €¨ÂÊ ‚ύÂþÁ¨Å¡Áô þÁ¨¡Á§Â þÁ©Äþ÷ þÁÅ Â§Ã±Í©Â¨Â €¨ÂÊþÁ¨Å¡Áô” €ÏýÆ þ £ÅüÏ ¥ÄžÁ œÁ¨ ¡ÉýÃÛ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¡ËÃ ‡œÃà þ ¥É™Á úÁÅýÆÛ ©Ê¬ÃÏžÃ. €¥Áé €¨Â úÉ¦ê ¡Ë ‡œÃàœÊ €¥Áé £¨Ã¬ÃþÁ úÁύÁ þ þÍýà žÁÁÓ§ÁÂ©ÁôÏžÃ. €¥Áé úÁύÁ úÁÆ™ÁÂþÊ þÁÅ þÍýÍì þÄ®ÁÅì ©Áõ§Â¦. €¥Áé úÁύÁþÁÅ €¨ÂÉ þÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ¡ËþÁ úÁύÁ þÁÅœÁÆ, ŠÁúÊœÌà ¬Á®ÁÅì ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ, ¥Á§ÌÁ úÊœÍà €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé œÁþÁ úɦê þ úʜà ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ þ̍ÁÅэÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ þ ©Ê®ÁÅò €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÍ±ÂþÁÅ. €¥Áé œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ©Áõ¡ÁôœÁÆPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. "€£Âç €¥Á Âé þÁ©Äþ÷. žÉϏÁ§Â þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ§Â œÁýÅۍͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂäþÁŧ þÁ©Äþ÷ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ" €ÏýÆ Á¨Åì ¥ÁƬÁōÌþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ©ÁôÏžÃ. þÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ §ÍüÅ §ÂœÃë ü§ÃÃÏžÁϜ Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÉžÃ¨ÃÏžÃ. ¥ÁÅÏžÁÅ §ÍüÅ €¥Áé þÊþÁÅ ŠÁ ¡É®ÃìÃ©É®Âì¥ÁÅ. €¥Áé ©Á¦Á¬ÁÅ 40 þ ©Á¦Á¬ÁÅ 19. ™ÃþÁä§÷ €¦Êý¡ÁåýÍà §ÂœÃë 10 €¦ÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ Â§Íì ‚ÏýÍà ©ÁúÂÖ¥ÁÅ. €¥Áé £ýۨŠ¥Á §ÁÅ֍Ìþà þËýÄ ©Ê¬ÁōÌþà ©ÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÅ ¡Ëü¥Á  ¨Â¨ÃÖ ©Ê¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ. ‚žÁâ§ÁÏ €¥Áé £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í ÁƧÁÅÖþÂä¥ÁÅ. “ €¥Á Âé ™Â™Ã ‚ÏýÍà ©ÁúÃÖþÁýÅÛ ¨ÊžÁÅ” €þÂäþÁÅ. "±Â¡ÁÏ ¥É §ÂþéÁížÁÆâ" €ÏžÃ €¥Áé úÁύÁ ‡œÃà ¬Êåë úɬÁōÁÅÏýÆ. "€¥Á Âé þÁÅ©Áôí ‚ÏœÁ €ÏžÁϏ ©ÁôþÂä©Áô ÁžÂ. þÃþÁÅä ©ÁžÃ¨Ã ¡ÉýÃÛ, ™Â™Ä  úɍÁÑ¡Ê™ÁÅ ¥ÉÅÿÁÏ žÂþà ©ÉÏý ‡ÏžÁÅÊ ¡Á™ÂÝ™ÁÅ" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. €¥Áé þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ "¥Áþëà Ã ŠÁ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ ¥ÁÿÃ¨Í ¬ÁÅ¥ÁœÄ" €þà ¡ÁžÁêÏ þʧÁÅ֍ͨʞÁýÂë €ÏžÃ €¥Áé. þÁÅ þÁ©Áôí ©ÁúÃÖÏžÃ. "€ÏýÊ ˆ¥Ãý¥Á Âé" €þÂäþÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. "©É§Ã¦ýÄ. ýʬ÷Û. ˆ ¡Ê§ÁÅ ‰þ ¡ÉýÛ ©ÁúÁÅÖ. þÊþÁÅ ÌÏúÉÏ £ÌžÁÅâÂ ©ÁôÏýÂþÁÅ. ¦ÁþÁÁÅ ¬ÃìÏ Â ©ÁôÏ™Ê ™Á©Â®ÁÅì €ÏýÊ ‚«ÁÛÏ." €ÏžÃ €¥Áé. "€žÊÏý¥Á Âé. úʜÍà þÃÏ™Áŏ ©ÁôÏýÊ £ÂÁÅÏýÅϞà ÂþÃ, ‡¥ÁōÁ¨ ±ÍÁŨ©ÁôÏýÉ ˆÏ £ÂÁÅÏýÅÏžÃ."€þÂäþÁÅ. "€©ÁôþÁŧ ¬ÃþÃ¥Á ¨¨Í Áƙ €ÏœÊ ÁžÂ. £ÌžÁÅâÂ ¥ÁÅžÁÅâÂ ©ÁôþÁä ³ÎÏžÁ§Áê ¨ÂÏýà ¥ÁþÁ ÿħ̦Ϭ÷ þÁÅ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã, £Ìϣ¦ £ÁÑ ¥ÁÅÏ™Á¨ ©ÉÏý ¡Á™ÁýÏ ¨Ê €ÏœÊ ‚žÃ ÁÆ™Â" €ÏžÃ €¥Á Âé. "€žÊÏý¥Á Âé. þÄ ¬Á®ÁÅì úÁÆ™ÁÅ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ¥Á ¥ÙáÁ®Áì¨ÂÁ þÍÁÑ £Ì™ÁÅúÁōÌþà ‡ÏœÁ £ÂÁÅþÂä¦ÉÂ." €þÂäþÁÅ €¥Áé ¬Á®Áì ÃÏžÁ úÊœÁŨŠ¡ÉýÃÛ ©ÂýÃþáˍà ‡œÃà úÁơìÁÆà." “€©ÁôþÁÅ ÁþÂä. þÁÅ©Áôí ±Â¨Å œÂÃ œÂÃ €©Ã ‚ÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ã €¦Á Âê¦. ‚¡Áôå™ÁÅ ©ÂýÃþà ¡Ã¬ÃÃ ¡Ã¬ÃÃ ‚ύ ¡ÉžÁâ©Ã úɦê--Š§Ê þÁ©Äþ÷ þÄ Á§Á¨÷ ¢ÉëÏ™÷ ¬Á®ÁÅì ‡ÏœÁ ¬ËüÅ ©ÁôÏý¦§Â" €ÏžÃ €¥Áé. "þÁÅ Á§Á¨÷ ¢ÉëÏ™÷ ‡©Á§ÁÆ ¨Ê§Á¥Á Âé. þÁÅ©Êí þ Á§Á¨÷ ¢ÉëÏ™÷. þ ¡Êë¦Á¬Ã. þÁÅ©Êí þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€¥Áé. €þÄä þÁÅ©Êí €¥Á Âé." €þÂäþÁÅ €¥Áé ¬Á®Áì ¥ÄžÁ œÁ¨¡ÉœÃà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ. "úÄ ±Í ©ÉŸÁ©Â. þÄ ©Á¦Á¬ÁōÁÅ ŠÁ 18 ˆ®Áì €¥Á Âé¦þà úÁƬÁōÍ. þ ¨ÂÁ 40 ˆ¨ì ÏýÄ ‡ÏžÁōÁŧÂ" €ÏžÃ ¥Á  €¥Áé. "€¥Á Âé þčÁÅ 40 ˆ®ÁÅì ©ÁôÏýÊ ˆ¥Á¥Á Âé. úÁÆ™ÂÝþÍà þÁÅ©Áôí 20 ˆ®Áì €¥Á Â馨Á ©ÁôÏý©Áô. þÄ¨Í ©ÁôþÁä €ÏžÁÏ ƒ £ÁÑ ¥ÁÅÏ™Á¨PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. žÁÁÓ§Á ‡ÁўÞà €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÅÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä ¥ÁÅ™ÁœÁ¨þÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ. "„¥÷éé þÁ©Äþ÷. þÃüϏ þÊþÁÅ €ÏœÁ €ÏžÁϏ ¬ÉÄð Â ©ÁôÏýÂþÁýÂë" €ÏžÃ €¥Áé ÌÏúÉÏ ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÁÅœÁÆ. "þÃüÏ €¥Á Âé. þÁÅ©Áôí ™Â™Ä žÉϏÃÏúÁōÁÅþÁä¡Áô™ÁÅ þÊþÁÅ §ÍüÆ úÁƬÁÆà ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÌþʩ™ÃþÃ" €þÂäþÁÅ. "€¡Áôå™ÁÅ þčÁÅ ˆ¥Áþà ¡ÃÏúʞà §Â þÁ©Äþ÷" €ÏžÃ €¥Áé §ÂüÃ. "þÊþÁÅ ©ÉÏýþÊ þÄ ¡ÁÁÑ¨Í úʧà þÄ §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã, þÄ ¡ÁõÁÅ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÍ¡Ã Á³Â Á³Â žÉϏ¨þáÃÏúʞà €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ. "ÿÁÅ¥÷éééé þ £ÅüÃØ ÌÏ™Á.þÊþÁÏýÊ þčÁÅ ‡ÏœÁ ¡Êë¥Á§Â"€ÏýÆ þÁþÁÅä œÁþÁ ¡ËÃ ¨ÂÁÅÑÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¥ÄžÃÃ ©Â¨Ã ±Í¦Á ÂþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÁ þÏÙà ©ÁôϞà €¥Áé œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ±Ì™ÁÅúÁōÁÅÏýÆ ©ÁôÏžÃ. "Š§Ê¦ þÁ©Äþ÷. þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃϞçÂ. þ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ" €ÏžÃ €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁݥĞÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ. "€¥Á Âé €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ Í¥ÁŏÂ. "ˆÏ þÁ©Äþ÷ úÉ¡Áôå ˆÏ Â©Â¨Ã §Â" €ÏžÃ €¥Áé þ œÁ¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7. "€¥Á Âé €¥Á Âé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃϞà €¥Áé. þÄ ¡ÁõÁÅ¨Í ¡ÉýÃÛ žÉϏÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé.¡Äì¬÷ €¥Á Âé. ¥ÁþÁÏ £É™÷ ¥ÄžÃÃ ±ÍžÂ¥ÁÅ €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ. €¥Áé ŠÁÑ ³Â§Ã €žÃ§Ã¡ÁžÃÏžÃ. "þÁ©Äþ÷.ˆ¥Ãý ¥Á Âý¨Å. €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁŜ©Â. œÁ¡Áôå ÁžÁÆ. €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁ ÁÆ™ÁžÁÅ þÂþÂä" €ÏžÃ €þÁÅþÁ¦ÁϏÂ. "ˆÏý¥Á Âé. þÃþÁÅä žÉϏ¨ÃðþÁ ™Â™Ã ‡©Á§ÃþÍ žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÁþÁÅä žÉϏÁþéÁí©Áô. ¥Á§Ã þčÁÅ Á¨Ã œÄ§ÊžÃ ‡¨ÂÁ €¥Á Âé. €¥Á Âé ™Â™Ä þÃþÁÅä žÉϏÃþÁýÅÛ žÉϏÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé. þÄ ¬Á®ÁÅì ¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé. þÄ ¡ÁõÁÅ þÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé. ˆ¥Á Âé œÁ±Âå €¥Á Âé?" €þÂäþÁÅ. €¥Áé ÌÏúÉÏ ¥ÉœÁà ¡Á™ÃþÁýÅÛ ©ÁôÏžÃ. "œÁ¡Áôå €þà ÂžÁŧÂ. Âþà ‡ÏžÁÅÍ ÁþÁä Ì™ÁōÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁõÁÅ¨Í žÍ¡ÁôÍ©Â¨ÏýÊ ¥ÁþÁ¬ÁÑ §ÃÏúÁ™ÁϨʞÁÅ. ¡ËÂ þĞà ¨ÊœÁ ¥ÉÅ™ÁÝ. þžà ¥ÁÅžÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ. þÁþÁÅä þÁÅ©Áôí žÉϏÁ Á¨©Â €þà €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ" €ÏžÃ ¨ÍúìÁÆà. " €¥Á Âé úÁÆ™Á¥Á Âé þ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÆ™ÁÅ €¥Á Âé ™Â™Ä ¥ÉÅ™ÁÝ ÁþÂä ±Ì™ÁŏÁ¥Á Âé þ ¥ÉÅ™ÁÝ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ 9 €ÏÁŨ¨Š©ÁôÏýÅÏžÁ¥Áé. þÄ ¡ÁõÁÅ ¨ÍÃ ¬Á§ÃÂÓ ¬Á§Ã±ÍœÁÅÏžÁ¥Á Âé. ‚ύ ˆ¥Ã ¨ÍúÃÏúÁ©ÁžÁÅâ €¥Á Âé. þÊþÁÅ þÃþÁÅä žÉϏÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé. þÄ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅœÂþÁÅ €¥Á Âé. ¡Äì¬÷ €¥Á Âé. úÁÆ™ÁÅ €¥Á Âé. þÃþÁÅä úÁÆ™ÁÂþÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡¨Â ¨ÊúÃÏžÍ. þÁÅ©Áôí €ÏýÊ þÁÅ ±Âë›Ï €¥Á Âé. ¡Äì¬÷ €¥Á Âé ÂžÁþÁÁÅ €¥Á Âé. §Â €¥Á Âé £É™÷ ¥ÄžÃÃ ±ÍžÂ¥ÁÅ €¥Á Âé" €þà þÊþÁÅ €¥ÁéþÁÅ §ÉÏ™ÁÅúÊœÁŨšÁýÅۍÌþà ¨Ê±ÂþÁÅ. €¥Áé þ ©Ë¡Áô ŠÁÑ ³Â§Ã úÁƬÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8. "€¨ì§Ã©ÉŸÁ©Â. þÄ ¡ÁýÅÛ þÄžÊ ÁžÂ" €ÏýÆ ¨ÊúÃÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €¥ÁéþÁÅ þÁ™Ã¡ÃÏúÁÅ ÁÅÏýÆ £Éž÷ §ÁÆύÁÅ œÄ¬ÁōɮÂìþÁÅ. €¥ÁéþÁÅ £É™÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ œÄ¬ÁōɮÃì þèÍÖ¥ÁþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ €¥Áé þËýÄ ¡ËÃÉœÂàþÁÅ. ¨Í¡Á¨ €¥Áé ±ÂÏýĬ÷ £Âë œÍ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé±ÂÏýĬ÷ ³Âàë¡÷ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ÃϞÍà ü§ÂÖ§ÁÅ. €¥Áé ±ÂÏýĬÁÅä ©ÉþÁÁ €¥Áé ¡Ã§Áë¨ ÁÅϙ ¥ÁÅÏžÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁŏ ÃϞÍà ü§ÂÖþÁÅ. €¥Áé úÊœÁŨŠ©ÉþÁÁÅÑ ¡ÉýÃÛ £Âë ÿÁƍ÷ œÄ¬ÃÏžÃ. €¥Áé ¬Á®ÁÅì £Âë ¨Í þÁÅϙà £¦Áý ¡Á™Âݦ. þÊþÁÅ Áƙ þ ´Â§÷Ûð, ©Ã¡Êå³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ €¥ÁéþÁÅ £É™÷ ¥ÄžÁ ÁƧÍÖ ¡ÉýÃÛ þÊþÁÅ €¥Áé Â®Áì žÁÁÓ§Á ÃÏžÁ ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. €¥Áé œÌ™Á ¥ÄžÁ œÁ¨ ¡ÉœÃà ¡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé þ œÁ¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ©ÁôÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €¥Áé ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¡ÁÁѨ͡Á™ÁōÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé ŠÁ úɦê þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃÏžÃ. "þÁ©Äþ÷ £ÂÁ¨ÊúÃϞç þÄ ¥ÉÅ™ÂÝ. „¥÷é ¢Á§Á©Â¨ÊžÁÅ ¥Ä ™Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÏýÊ ¡ÉžÁâžÊ. " €ÏžÃ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ œÍ¨Å ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÁÅœÁÆ. "€ÏžÁÅÊ €¥Á Âé €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ þÃþÁÅä þÂþÁäÂ§Ã¨ÂÁ ¬ÁÅŽ ¡É™ÁœÂþÁÅ €þÃ" €ÏýÆ €¥Áé ¬Á®Áì ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. "þÁ©Äþ÷. þ ¬Á®ÁÅì ‡¨Â ©ÁôþÂ䦧Â. þ ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ £ÂÁÅÏžÂ" €ÏžÃ €¥Áé.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9. "ú¨ £ÂÁÅÏžÁ¥Áé. „¥÷é þÄ ¬Á®ÁÅì ©ÉþÁä ¥ÁÅžÁ⨨ ©ÁôþÁä¦ €¥Áé. €¥Áé €¥Áé þÄ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©É¦Áêþ €¥Á Âé" €þà €™ÃÂþÁÅ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€¥ÁéþÁÅ. "„¥÷éé þ ¡ÁõÁÅ ¥ÁÅýÅۍͩ¨þà ©ÁôϞ ÁþÂä. ©ÁôÏ™ÁÅ ŠÁÑ þåëÁÏ €ÏýÆ €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ œÁþÁ úÊœÍà ÌýÛ™ÁÏ ¬Äå™÷ ¡ÉÏúÃÏžÃ. "þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þÊþÁÅ úÊœÍà Ì™ÁÅœÁÅÏýÊ ‡¨Â ©ÁôϞçÂ. þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ‡¡Áôå™ÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅϞà ÁþÂä" €þà €žÃÃϞà €¥Áé þÂ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬Äå™÷ Â ©Áõ¡ÁôœÁÆ. "€¥Á Âé €¥Á Âé €£Âç ‚¬÷ððð þÁÅ €¦±ÍœÁÅÏžÊ €¥Á Âé €£Âç þÁÅ©Áôí þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ Ì™ÁÅœÁÅÏýÊ ¬Á¥ÁéÂ ©ÁôÏžÊ. €¥Á Âé €¥Á Âé €¥Á Âé þÁÅ ¡Á™Ã±ÍœÁÅÏžÊ €¥Á Âé €£Âç €¨ÂÊ €¥Á Âé ÌýÅÛ ÌýÅÛ £ÂÂ ©Áõ¡Áô €¥Á Âé ‚¬÷ðððððððð" €ÏýÆ €¥ÁéþÁÅ ÁýÃۏ ©ÂýʬÁōÁÅþÂäþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ì þÁÅϞà §Á¬ÁÏ £¦ÁýÁÅ úÃ¥ÃéÏžÃ. ‡ÏœÁ ²Í§÷ð Â ©ÁúÃÖÏžÁÏýÊ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í þÁÅϙà úÃ¥ÃéþÁ §Á¬ÁÏ ¥Á  €¥Áé ¬Á®Áì¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ. Âþà €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁžÁ¨¨ÊžÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÍþÁÅϞà §Á¬ÁÏ Â§ÁÅœÁÅþÂä €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ™Ã¬ÁÆàþÊ ©ÁôÏžÃ. €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í þÁÅϙà §Á¬ÁÏ ¡Áõ§ÃàÂ Â§Ê©Á§ÁÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ þÁ¨Å¡ÁôœÁÆþÊ ©ÁôÏžÃ. €¥Áé ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÌϏà þ ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬ÁþÁ ©ÁôþÁä ‡§Áëýà ÁÅÏ™ÁÅþÁÅ þÍýÍì ¡ÉýÅۍÌþà œÁþÁ þ¨ōÁœÍ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÁ þà þà þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ Ž§Ã£ÌýÅÛ Áƙ ¡Ä¨ÃÖÏžÃ. "Š§Ê¦ þÁ©Äþ÷ ‡¨Â ©ÁôϞç þÊþÁÅ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þÌýÍì ¡ÉýÅۍÌþà účÁÅœÁÅÏýÊ" €þà €™ÃÃϞà €¥Áé.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10. "ÿÁÅ¥÷é €¥Áé €¥Áé ‡ÏœÍ £ÂÁÅÏžÊ €¥Á Âé." €þÂäþÁÅ €ÏœÁÁþÂä ¥Á Âý¨Å §ÂÁ. §Á¬ÁÏ Â§ÃþÁœÁ§ÁÅ©ÂœÁ, þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Â¨Ã±Í¦ÏžÃ. €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¥ÁŧáÉϏ úÁƬÁÆà £É™÷ žÃÃÏžÃ. £Âœ÷ §ÁÆÏ ÁÅ ©É¨Ãì ŠÁ ý©Á¨÷ £ÂÁ œÁžÃ¡Ã œÄ¬ÁōÌþà ©ÁúÃÖÏžÃ. €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ, œÌ™Á¨þÁÅ £ÂÁœÁÅžÃúÃÏžÃ. €¥Áé ¬Á¨ì ¥ÄžÁ ¡Á™ÁÝ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á³ÂþÃä Äìþ÷ úʬÃÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÊþÁÆ €¥Á Âé £É™÷ ¥ÄžÁ ŠÁ§Ã ¡ÁÁÑþÁ ŠÁ§ÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ €¥Áéþ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ, "ˆ§Â ÁþÂä €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÁÅýÅۍÁÅÏý©Â. þÄ ‚«ÁÛÏ ÁþÂä €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÄžÊ" €ÏýÆ þ úÉ¦ê œÄ¬ÁōÌþà œÁþÁ £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÁōÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ þ úÊœÃþà €¥Áé þ©Á¨÷ ¥ÄžÁ þ̍ÁÅÑœÁÆ, ÌÏúÉÏ ÌÏúÉÏ Â ÃϞÍà ü§ÂÖþÁÅ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ œÁÃ¨ÃÏžÃ. €¥Áé¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ÌÏúÉϏ œÁŨŠ©ÁôþÂä¦. þ ©Ê¨ìþÁÅ €¥Áé œÁŨÍìÃ ±ÍþÃúÃÖ É¨ÅÁÅœÁÆ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé Áƙ œÁþÁ œÌ™Á¨þÁÅ ©Ã™ÁžÄ¬ÃÏžÃ. ŠÁ ©Ê¨Å €¥Áé þèũÁô ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê žÍ±ÂþÁÅ. ‚¬÷ððððððððð €¥Áé þÍýÍì þÁÅϞà ¥ÁƨŏÁÅ ©ÃþáÃÏúÃÏžÃ.  ©Ê¨Å €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä Ì¨Ãì žÁÁÓ§ÁÁÅ ±ÍþÃúÂÖþÁÅ. ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ £Å™Ã¡Á ¨ÂÁ œÁÃ¨ÃϞà €¥Áé ¥ÁÅžÁÅ⨠Ì¨Ãì.þÊþÁÅ €¥Áé Ì¨Ãìþà §ÉÏ™ÁÅ ©Ê¨ìœÍ ¡ÁýÅۍÌþà ÁÅÏžÁëϏ œÃ¡ÁôåœÁÆ þÁ¨Å¡ÁôœÁÅþÂäþÁÅ. €¥ÁéÁÅ £ÂþÁÏžÁϏ ©ÁôþÁäýÅÛ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ œÁþÁ Ì¨Ãì þÁ¨Å¡ÁôœÁÅÏýÊ, €¥Áé œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ¡ËÃ ‡œÃàÏžÃ. €¥Áé ¡ÁõÁŨÍþÁÅϞà ÌÏúÉϏ §Á¬ÁÏ Â§ÃÏžÃ. þ úÊœÁŨÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ §Á¬ÁÏ €ÏýÃÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¥ÉÅÿÁÏ ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ. €¥Áé Á®ÁÅì¥ÁƬÁōÌþà ¥ÁƨÅPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11. ÁÅœÁÆ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ¡ËÃ ‡œÃà ™Ã¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ. œÁþÁ úɦê þ úʜà ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏžÃ. "‚¬÷ðððð ÁþÂä ÁþÂä ‚ÏÂÑ ‚ύ£ þÁ¨¡Á§Â þÄ €¥Áé Ì¨Ãì þÁ¨¡Á§Â þÂþÂä. €¥Á Âé Ì¨Ãì ¥ÄžÁ £ÂÁ §ÁÅžÁâ§Â, þ ¡ÁõÁÅ¨Í §Á¬ÁÏ Â§ÁÅœÌϞç þÂþÂä „¥÷éééé" €ÏýÆ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ ‡ÏœÁ ÁýÃۏ €¥Áé Ì¨Ãìþà §ÁÅžÁÅâœÁÅþÂäþÍ €¥Áé Áƙ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þÁÅ €¨ÂÉ Â¨Ã¨ÍÃ ¨Ê¡Ã ¡ÁõÁÅ þ úʜÍà €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ. "‚¬÷ðððð þÁ©Äþ÷ þÁ©Äþ÷ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ§Â þÁ©Äþ÷ ¡ÁõÁÅ¨Í üèÂ©ÁôϞç žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ" €ÏýÆ ¡Á¨©Á§Ã¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ.€§ÁŬÁÆà ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ©Ê¨ìþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÍ±ÂþÁÅ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ €ÏœÂ §Á¬ÁÏ Â§Ã §ÌúÁÅÖ§ÌúÁÅ֏ œÁ¦Á §ËÏžÃ. "‚¬÷ððð ÁþÂä ‚ÏÂ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÍ¡Á§Â þÄ ©Ê®ÁÅì žÍ¡Á§Â þÂþÂä. ‚ύ ‚ύ ‚¬÷ð𠀍ÁÑ™Ê €ÁÑ™Ê €¥Á Âé €¥Á Âé žÍ¡Áô žÍ¡Áô ÌýÅÛ ÌýÅÛ “ €ÏýÆ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ žÉϏÃÏúÁōÁōÌþÊý¡ÁôåžÁÅ ©Áõ¡ÃþÁýÅÛ ©Áõ¡ÁôœÍÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁžÂþÍà §É™Ä Â©ÁôϞà €þáÃÏúÃÏžÃ. þÊþÁÅ ¡ËÃ ¨Êúà €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁōÁÅ ŠÁ Â¨Å €ýÅ ŠÁ Â¨Å ‚ýÅ ©Ê¬Ã €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþÂäþÁÅ. €¥Áé œÌ™Á¨Å ¡ËÃ ‡œÃà þ £Åü¨ ¥ÄžÁ ©ÊɬÁōÁÅþÂäþÁÅ. þ þÏÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÁÁÓ§Á ©ÁôÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÁ ¨Ê±ÂþÁÅ. €¥Áé úÊœÃþà œÄ¬ÁōÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé úʜèÍPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12. ¡ÉýÂÛþÁÅ. €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Ë¡Áô ¥ÁŧáÉϏ úÁƬÁÆà úÊœÍà ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ þÃÏúÁōÁÅÏžÃ. "‚¬÷ðð žÍ¡Á§Â ÁþÂä" €ÏýÆ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ¡ËÃ ‡œÃàÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à ¬Á§ÁÅëþÁ žÁƬÁōÁűͦϞÃ. þÊþÁÅ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €žÃ¥Á ÂþÁÅ. þ 8 €ÏÁŨ¨ ¥ÉÅ™ÁÝ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÃÁ£™ÃÏžÃ. €¨ÂÊ ÌÏúÉÏ ¬Ê¡Áô þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í ©ÁôÏúÂþÁÅ. €¥Áé Áƙ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¬ÁÅŽÂþÃä €þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÁäýÅÛ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ Á¨Åì ¥ÁƬÁōÌþà ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÁ ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÃ ¥Á§Á¨ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à žÍ±ÂþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ±Í¦ €¥Áé ¡ÁõÁÅ €™ÁŏÁÅþÁ ÁÅžÁÅâÁÅÏžÃ. €¥Áé ŠÁÑ ³Â§Ã ©Áô¨ÃÃÑ¡Á™ÃϞà "Š§Ê¦ þÁ©Äþ÷ ˆÏ úʬÁÅàþÁä©Áô§Â" €ÏžÃ. "þÄ ¡ÁõÁÅ¨Ì ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ. "©ÁžÁÅâ þÂþÂä. ¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê¨Åì ¡ÉýÛ¥ÁþÂäþÁÅ Âþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÛ¥ÁþÂäþÂ. ©ÁžÁÅâ þÂþÂä €¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÁÆ™ÁžÁŧ þÁ©Äþ÷. œÃ¦Áê§Â. þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ œÃ¦Áê§Â" €þà €ÏýÆ ©ÁôϞà Âþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í þÁÅϞà œÄ¬É ¡Áë¦ÁœÁäÏ úɦÁê¨ÊžÁÅ. €¥Áé ªÁ§Ä§ÁÏ €¥Áé ¡ÁõÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ Â©Â¨þÍͧÁōÁÅÏýÆ ©ÁôþÂä¦. "Š§Ê¦ þÁ©Äþ÷. ©ÁžÁÅâ§Â. œÁ¡Áôå§Â þÄ €¥ÁéþÁÅ žÉϏÁÁÆ™ÁžÁŧÂ" €þà €§ÁŬÁÆà ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ ¡ÁÁÅϙ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé¡ÁõÁÅ¨Í žÍ¡ÃPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13. žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þÁÅ þ žÉϏÁÅ™ÁōÁÅ €þÁŏÁśϏ œÃ¡ÁôåœÁÆ ©ÁôϞà "‚¬÷ðð €¨ÂÉ €¨ÂÉ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ þ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÅ þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅžÉϏÁÅ ‚¬÷ðð ‡ÏœÍ£ÂÁÅϞ砍ÁþÂä þÁ©Äþ÷ ¡ÁÁÅ ¡ÁÁÅ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¡ÁõÁÅ¨Í þÁÅϙà œÃ¦ÁêÁÅ ˆžÍ €ÏýÅÏýÂþÁÅ þÁÅ©Áôí ¥Á ÂœÁëÏ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅœÁÆ ©ÁôÏ™Á§Â ÁþÂä" €ÏœÁÆ ¡Ã§Áë¨Å ¡ËÃ ‡œÃà Á¥ÁéÂ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÆ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ €¥Áé ¡Ã§Áë¨ ÃÏžÁ úÊœÁŨŠ©ÊªÃ €¥Áé ¡Ã§Áë¨þÁÅ þ úÊœÁŨœÍ ¡ËÃ ‡œÃà þ ¥ÉÅ™ÁݍÁÅ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ÃϞÍà žÃÏúÁÅœÁÅÏýÊ €¥Áé œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þÁÅ ¡ËÃ ‡œÁÅàœÁÆ ©ÁôÏžÃ. ‚¡ÁåýÍà þ Í§ÃÁ þɧÁ©Ê§ÃϞà þ €ÏžÂ¨ €¥ÁéþÁÅ, þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€¥ÁéþÁÅ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. "€¥Á Âé €¥Á Âé ‡¨Â ©ÁôϞà €¥Áé þÄ Ì™ÁōÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ þÄ ¡ÁõÁÅ¨Í ‡¨Â ©ÁôϞà €¥Áé. £ÂÁ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþ €¥Á Âé. ™Â™Ä ÁþÁä £ÂÁ žÉϏÁÅ œÁÅþÂäþ €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ €¥Áé £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ. "„¥÷éééé €£Âç öÁ¦Â ©ÁôϞ砍ÁþÂä. þÄ ™Â™Ã ¥ÉÅ™ÁݍÁþÁä þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏœÍ £ÂÁÅÏžÃ. þÄ žÉϏÁÅ™ÁÅ ú¨ £ÂÁÅϞà €¨ÂÊ žÉϏÁÅ ¡ÁëœÃ§ÍüÆ žÉϏÁÅ þ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÅ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠§Âü žÉϏÁ§Â þÄ €¥Áé ¡ÁõÁÅžÉϏÁ§Â" €ÏžÃ €¥Áé ¥ËÁϏÂ. þÁÅ €¦±Í©ÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÅ ¢ËþÁ¨÷ ³ÍÛë÷𠂬ÁÅàþÂäþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÂ ¨ÂÃ ¨ÂÃ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €¥Á Âé ¡ÉžÁâÂ €§ÃúÃÏžÃPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14. "þÁ©Äþ÷ þÁÅ Â§Ã±ÍœÁÅϞç” €ÏýÆ þ þÁ™ÁÅ¥ÁōÁÅ œÁþÁ Â®ÁìþÁÅ ¨ÏÉ ©Ê¬Ã œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ËÃ ‡œÃà þÁþÁÅä ÁýÃۏ ©ÂýʬÁōÌþà £Ì®ÁÁÅÑ £Ì®ÁÁÅÑ ¥Áþà Â§ÁÅ֍ÁÅÏžÃ. þÁÆ Â§Ã±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÅ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€¥ÁéþÁÅ ©ÂýʬÁōÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé¡ÁõÁÅ¨Í £ÂÂ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ©ÁôÏúÂþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁݨÍþÁÅϙà ©ÉúÁÖþà §Á¬ÁÏ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÊ ‡ÏœÁÆ öÁ¦Â ©ÁôÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁݨÌþÁÅϞà Ž§Ã £ÌýÅÛ Áƙ €¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à Â§ÊÏœÁ©Á§ÁÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €¥Áé¡ÁõÁŨÍþÁÅϙà œÃ¦Áê¨ÊžÁÅ. €¥Áé Áƙ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ €¨ÂÉ €žÃ¥Ã ¡ÉýÃÛ ©ÁôÏúÃÏžÃ. þÊþÁÆ €¥Áé €¨ÂÊ þÞÁë¨ÍÃ ü§ÁÅ ÁÅþÂä¥ÁÅ. “ˆ§Â þÁ©Äþ÷! ˆ¥ÃýÂë ¨ÍúìÁÅàþÂä©Áô €þà €™ÃÃϞà ¥Á  €¥Áé §ÂüÄ. ˆÏ ¨ÊžÁ¥Á Âé §ÂœÃë ü§ÃžÃÏžÁϜ ÁŧÁōÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. €¥Á Âé €ÏœÂ Á¨¨ÂÁ ©ÁôϞà €¥Áé. þÊþÊ¥Ãýà þ €ÏžÂ¨ €¥Áé, þ £ÏÂ§ÁÅ €¥Áé, þ ¥ÁÅžÁÅ⨠€¥Áé ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ™Á¥Ê¥ÃýÃ. œÁ¨ÅúÁōÁÅÏýÊþÊ ©Ì¨Åì ¡Áô¨Á§Ã¬ÁÆà ©ÁôϞà €¥Á Âé" €þÂäþÁÅ. €¥Áé Áƙ "þÁÆ €¨ÂÉ ©ÁôϞçÂ. ˆžÍ þÁÅ©Áôí ¡ÉžÁ⠩™éà €¦Á Âê©Áô €þÁōÁÅþÂäþÁÅ Âþà Âþà þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ‚ÏœÁÂ £¨Ã¬ÃÏžÁþÃ, þÁÅ©Áôí €¥Áé ¡ÁõÁÅþÁÅ ‚ÏœÁ £ÂÁ žÉϏà ¬ÁÅŽ¡É™ÁœÂ©Áþà €þÁōͨɞÁÅ. ‚ύÁ þÁÅ Â©Á¨ÃðϞà ˆ¥ÁÅϞçÂ. ¥Ä ™Â™Ã þà €ÁÑ™Ê ©Áõ§ÊÁ¥ÁþÁÅ. þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁôϞà €žÃ ú¨ŠþÁÅ. þčÁÅ ¡É®Ãì €¦ÊêžÂÂ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ žÍ¡Áô ÁÅÏœÂþÁÅ þ ¡ÁõÁÅþÃϙ €ÏžÃ €¥Áé þ Á®Áì¨ÍÃ úÁƬÁÆà.PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15. "€©ÁôþÁ¥Á Âé þčÁÅ þÂþÁä ¨Êþà ¨ÍýÅ œÄ§ÁųÂàþÁÅ. þÃþÁÅä ¬ÁÅŽ ¡É™ÁœÂþÁÅ. €¥Áé §ÁÅ›Ï œÄ§ÁÅ֍ÁÅÏýÂþÁÅ €¥Á Âé" €ÏýÆ €¥ÁéþÁÅ ©ÂýʬÁōÁÅþÂäþÁÅ. ‚žÁâ§ÁÏ €¨Â €¨Â ÃϞÍà ü§à ±Í¦Á Â¥ÁÅ. ‚ύʥÁÅÏžÃ. €¥Áé ¡ÁõÁÅ¨Í þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÂýêÏ úʬÃÏžÃ. ƒ þÂýêÏ þçÁÏœÁ§ÁÏ ÌþÁ³ÂÁÅœÁÆþÊ ©ÁôÏýÅÏžÃ. (€¦±Í¦ÏžÃ)PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×