€£Âç ... þÃϙ¡ÉýÅÛ       §Âϣ£ōÁÅ  úÃþÁä ¡Á¨ÉìýƧÍì „þÁä Âë¥Ä› £ÂύÁÅ¨Í       „žÍêÁ¥ÉÅúÃÖÏžÃ. žÃ ªÁÅžÁâ...
“¥Á§Ê¥Ä ¬ÁÏžÊÿÁÏ ¨ÊžÁōÁžÂ £Â£Å þÊþÁÅ §Ê¡ÁýÅäÏ™Ê ¡Áþè͍ÌúÊÖ³ÂàþÁÅ       ˆ¡Áþà úɦÁê¨Ãð „þÂä úÉ¡ÁåϙÔ €ÏžÃ žÄ§ÁÔÏ œ...
‚Á ÃœÊ œÁþÁþÁÅ úÊœÁÂþà ©ÉŸÁ©Á ÃÏžÁ ü¥ÁÁýÊÛ¬ÁÅàÏžÁþÁōÁÅþà       Á¨Êþà §Âϣ£Š€¥Á ÂÏœÁϏ þÁƍ¨Åþà ÎÃ¨ÃÏú...
žÄ¬Áōͳ™ÁÅ. ³ÂäþÁÏ €¦Á ÂêÁ ¥É ¨Êúà þèÅÖÏýÊ œÉ¨ìÂ ±ÍœÁ       ±Í¬ÃþÁ £ÏÂ§ÁÅ §ÁϏÁÅ¨Í ¥É§Ã¬Ã±Í¦ÏžÃ. œÌ™Á¨Å €§Á...
“ûÃþÁä ©Á¦Á¬ÊÏýà ©Ã™ÁÁÅ 47 - 48 ˆ®ÁÅò „Ïý¦’ €ÏžÃ þÁƍ¨Š      “ÏœÁ „þÁäýÅÛ €þáÃÏúÁžÁÅ” €þÂä™ÁÅ ³Â¨ÍúÁþÁÂ   ...
“€ ..  .. ¥ÉÅžÁý €¨ÂþÊ €Ïý§ÁÅ €©ÁíÂþÊ ¥Á®Äò ‡¡Áôå™ÁÅ €þà       £Ê§ÁÏ ¡É™ÁŜ§ÁÅ.”       “€žÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ þÁƍ¨...
“„¥÷é ÁÅ¥ÁÅé þ §Âü” €ÏžÃ.       §Âϣ£Š¥ÄžÉÃÑ üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ œÁ¨úÁÅ ÁÅÏýÆ             þÁƍ¨ÅþÁÅ  ...
"¥Ä§ÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ  ¡ÁÃÑÏýÍì ÌœÁàÂ úʧÃþÁ £Âύà       ÁŧÂë™ÁÅ §Âϣ£ŠúÁƬÃþÁýÅÛþÂä™ÁÅ, ÁŧÂë™ÁÅ ...
"ˆ™Ãú©Áô¨Ê" €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé       þÁƍ¨Š     ¬ÁϏÁœÃ   €ÁÑ™ÃœÍ   ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ  ¡Áþà  úÁƬÁōÁÅþà  ...
ÁŧÁëœÁþÁÏ ÂÁ±ÍœÊ œÁþÁ¨Í úÁÆ™ÂÝþÍà ˆ¥ÁÅϞà €þÁōÁÅþà ³ÂäþÁÏ       úɦÁê™ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏúÃÏžÃ.       ¥ÁÅÏžÁÅ ü...
€¨Â €þÁä §ÉϙͧÍüÅ ¡ÁÏœÁŨŠÂ§Ã €œÁàÂ§Ã ‚ÏýÍì ˆžÍ ªÁŤÁ       Â§ÂêþÍà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ¡É®Âò¨Å ¡Ã¨Âì™ÃœÍ ±ÂýÅ ©É®Âò§ÁÅ....
€£Âç .........þÃϙ¡ÉýÆÛ       “€£Âç¦ ³ÂäþÁÏ úʬÃ, ±ÌžÁÅ⠏ÁƍÁÂþÊ ©ÁúÊÖ³Âà¥ÁþÂä§ÁÅ €¥ÁéÂ§ÁÅ ...       ƒ ¨Í¡...
©ÁÏýÁžÃ œÁí§Á œÁí§ÁÂ žÂýōÁÅþà §ÉÏ™ÁÅ €ÏÁ¨Íì üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ       úʧÁōÁÅþà €¥Á ÂÏœÁÏ ©ÂýʬÁōÁÅþà þÁ¨Ã¡É¦Áê™ÁÏ ¥É...
“ÿÁ£Âç .. ©ÁžÁâ£Âç .. §ÍüÆ úÁÆ¬ÊžÊ Â” €ÏžÃ úÃþÁäÂ       “€žÁϜ žÁƧÁϏ „ϙà úÁƬÃþÁ ©Áê©ÁöÁ§ÁÏ       ‚¡Áôå...
“þÁƍ¨Š..... ‚ÏœÁÅÏýÅϞà €£Â福§ÞÃ.......... €ÏýÊ ˆ¥É       €þÁōÁÅþÂä  ÿÁþÁÅ¥ÁÏœÁřà œÍÁ¨Â „ϞÔ €ÏžÃ ÁÅ¡Ã...
•Á ÂÏ €ÏýÆ      žÁƬÁōÁűͦÁ ™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à §É¥Áé¨Å       Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ       ¬Á§ËþÁ ýÂë¢Ã÷ ...
üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ žÁÁÓ§ÁÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅþà ¬Á®Áò ¥ÄžÁ       €§ÁúÉ¦ê £Í§ÃìÏúà ©ÁœÁÅàœÁÆ       “þÁ...
œÁÏœÊ Â§É¨ £ÅýÛ¨Í ¡Á™ÁÝýÅÛ €¦êϞà §Âϣ£ōà       þÁ©ÁôíœÁÆ .......... “€¨ÂÊ ©Á³ÂàþÁÅ” €þà œÁ¨Æ¡Ã üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ  ...
€£Âç .. þÃϙ¡ÉýÅÛ - 3       §Âϣ£Š‚ÏýÍà ©É®Ãò ±ÌžÁÅâý ¡ÁžÃ ÁÏý¨©Á§ÁÁÅ þÞÁë±Í¦ ¨Êúà       ³ÂäþÁÏ ÁýÂë ¥...
‘ .. .. þÁþÁÅä ¥ÁŸÁêÿÁäÏ ¡Áþà „Ϟà §Á¥ÁéþÂä§ÁÅ’ €ÏžÃ       §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé úÉ¡ÃåþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Ãå,       “þ...
ÄëÏ Á¨§÷ úħÁ €žÊ §ÁϏÁÅ üÉý÷ ±Ì™Á©Âýà ü™Á œÁ¨¨Í ¡Áõ¨Å       üÂþÁÁ¥Áé 30 ˆ®Áò ¡Á™ÁÅúÁŨ „ÏžÃ. üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úÁÆ...
“þÄ ¬ÁϏÁœÃ ˆÏýÊ” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé       “þÊþÁÆ „þÂä ÁžÁÏ™Á¥ÁéÂ§ÁÅ, ¥Ä§ÁÅ ÂþéÁíϙÔ €ÏžÃ œÁþÁ úħÁ       ¡Ëý...
¥É ¬Á®ÁÅò œÉ¨ìýà ©ÉþÁä¥ÁÅžÁâ¨Âì £¦Áý¡Á™Âݦ       ÌžÃâÂ ©Â¨Ã „þÂä ¥ÁÏúà ¬ËüÅ¨Ê       ©ÂýÃþà §ÉÏ™ÁÅ €§ÁúÊœÁŨ...
¡ÉžÁâ ¥ÁúÁÖ .. .. ¥ÁŸÁê¨Ì þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþÁä ¥ÁÅúÃ֍Á¨Íà þÃÏ™Áŏ       „þÂä¦ žÂþà ¬Á¨Åì       “þÄ©Ã þ©ÂýÍÁ...
“þĞà ‚þÁ¡Á §Â™÷ €ÏýÊ ¥ÄžÃ Á™Á £ÌϏÁÅ £Â£Å” €þà ‚žÁâ§ÁÆ ŠÊ ³Â§Ã       €ÏýÆ ‚žÁâ§ÁōÁ¨Ã¬Ã §Âϣ£Š€Ï™Á§Êí§÷ ÃÏžÁÁ...
“úÁÆ™Áϙà ‡ÏœÁ¨Ê¬Ã Â§ÁÅ֍ÁÅþÂä§Í” €þÂä™ÁÅ ©Â®Áò œÁ™ÃžÊ§ÃþÁ       ¡ÁõÁŨ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê úʜà ©Ê®ÁÅò ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ   ...
“þÊþÁÅ þ̍ÁÑ™ÁÏ ÂžÊ §ÂÏ£Â£ÅœÍ žÉϏóÂà” €ÏýÆ       “…¥÷é úÁƳÂà©ÊÏ .. ‡ÁÅÑ §Âϣ£Š.. ±Â™ÁÅ ¥ÁÅÏ™ÁÃ ÁŨÂ    ...
“©ÄýÃþà £ÂÁ þÁ¨¡Áϙà €¥ÁéÂ§ÁÅ €þà üÂþÁÁ¥Áé úÊœÁŨŠœÁþÁ ¬Á®Áò       ¡ËþÁ ©Ê¬ÁōÁÅϞÔ þÁƍ¨Š      “‡ÏœÁ þ...
“úÁƳ§ £Â£ÅÂ§ÁÅ €¥ÁéÂ§ÁÅ É¨ÅÁÅÑÏýÅþÂä§ÁÅ ‚¦Á Âê¨ ¥Ä§ÁÅ       þÁþÁÅä žÉÏÊ žÉϏÁÅ™ÁōÁÅ .. ƒ €¥ÁéÂ§ÃÃ Â§Ã±Í©...
 œÁ§ÂíœÁ §Âϣ£Šþ¨ŏÁÅ ±ÍýÅì ±Ì™Ãúà “ … ..” €ÏýÆ Á¬ÃÂ       þÁō¨Š¡ÁôÁŨ͍à €™ÁŏÁÏý žÃÊ¬Ã žÂþÃä €ÏýōÁÅ ±...
€£Âç .. þÃϙ¡ÉýÅÛ - 4       Part 3 ending .. .. ..       üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š©Ä¡Áô þÃ¥ÁŧÁÆà       “§ÂÏ” ...
üÂþÁÁ¥Áé É¨ÅÁÅ™ÁÅœÍ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ¨Í §Á³Â¨Å …§Ã €ÏœÁÁÅ       ¥ÁÅÏžÁÅ §Âϣ£ŠÂ§ÃÖþÁ §Á³Â¨Íà Á¨Ã¬Ã ŸÂ§ÁÁýÃÛ ±Â...
“Š¬Ê ¨Ïü þÁÅ©Áôí žÍ¡ÁôÁÅþà ÁÅ™ÁŬÁÅàþÂä©Â þÄ €¥Áé ‡ÏœÁ Á¬Ã       ¨Ïü ©Ê.. §Â©Á¦Á Âê §Âϣ£Šþ ¡Á¡Áå ¬ÁϏÁœÃ úÁÆ...
³Â¦ÁÏœÁëÏ €¦žÁÅ €©ÁôœÁÅÏ™ÁÂ üÂþÁÁ¥Áé þÁÆÂ¨ÅœÍ “‚Á ¨Êúà €þÃä       ¬Á§Éâ¦Áê©Ê ¥Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Â®ÁÅò ©ÁúÉÖ¦ÁêÁ¨§ÁÅ”...
üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úéÁ§Ã³Â§ÃÂ ÿÁœÁÅàÁÅþà ¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ ¡ÉžÁ¨œÍ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ       ©Ã™Á ¡Ã§ÁÅžÁŨŠÁýÃۏ œÁþÁÊ¬Ã þ̍ÁÅэ...
“ˆÏ £Â£Å ˆ¥Ãýà ¥Á®Äò ¨ÍúìÁÅàþÂä§ÁÅ’ €ÏžÃ       “¥Á§ÊÏ ¨ÊžÁÅ .. ©Ã™Á €¨ÂÏýÞÊþ” €þÂä™ÁÅ ³Â¨ÍúÁþÁÂ       “€...
©ÁúÉÖ¦ÁêÏ™Á¥ÁéÂ§ÁÅ þÁƜà úÁ±ÂۍÁÅ ©Á¨ §Âϣ£ÅþÁÅ ¥Á¨Éì¡ÁϞçà       ÃÏžÁ ¥ÄÍ¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅúÁÆ™Á¥ÁÏýÂþÁÅ ú¨” €ÏžÃ ...
“©ÁžÃþÂ, ©É®ÁòÁÅ ... ¥Á žà €¦±Í©ÁúÃÖϞà ....” ¦Á ¬Á¡Á™ÁÅœÁÆ ¥ÉÅœÁà       ‡Á§Ê¬ÁÆà €ÏžÃ ¨¯Ãé       ‚ÏýÍìÃ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abb a ninda-pet-tu-01-04

900 views

Published on

Published in: Lifestyle, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abb a ninda-pet-tu-01-04

 1. 1. €£Âç ... þÃϙ¡ÉýÅÛ §Âϣ£ōÁÅ  úÃþÁä ¡Á¨ÉìýƧÍì „þÁä Âë¥Ä› £ÂύÁÅ¨Í „žÍêÁ¥ÉÅúÃÖÏžÃ. žÃ ªÁÅžÁâ ¡Á¨ÉìýƧÁÅ €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ ‹ ÌÏ¡Á žÌ§ÃÃÏžÃ. €žÄ  ‚Ïýà ‹þÁ§÷ ÿËžÁ§Â£Âž÷ ¨Í „Ï™ÁýÏ ¥ÁƨÂþÁ žÌ§ÃÃÏžÃ. ‚Á œÃϙÍà ÿÍý¨÷ ÁÅ Áƙ Á§ÁÅ©Ê. ¥ÉÅœÂàþÍà ¬Áí¦ÁϏ ©ÁÏ™Áōͩ¨þà þçÁߦÏúÁōÁÅþà ³Â¥Á ÂþÁÅ ÁýÂë œÉúÁÅ֍ÁÅþÂä™ÁÅ. ©ÁÏ™Áō͙ÁÏ £ÂþÊ „Ϟà ¥Á§Ã €ÏýÅì Á™ÁÁ™ÁÏ ¡ÉžÁâ ¬Á¥Á¬Áê €¦êÏžÃ. ÏýÅì §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨŠœÍ¥ÁōÁÅþÁä œÁ§ÂíœÁ œÁþÁ ©Á¨ì ÂžÁÅ €þáÃÏúà ¡ÁÃÑÏýÍì ¡ÁþÃúʬÁÅàþÁä þÁƍ¨ÅþÁÅ Á¥ÁþÃÏúà  ³Â¦ÁÏœÁëÏ œÁþÁþÁÅ ¡Ã¨Ãúà ‚ÏýÍì ¡ÁþÍà £Ê§Á¥Á ™™ÁÅ. “§ÉÏ™ÁÅ ©ÁÏžÁ¨Å ‚©Áíϙà €¦ÁêÂ§ÁÅ €þÃä¡ÁþÁŨŠúʬʳÂàþÁÅ” €ÏžÃ þÁƍ¨Å. ©ÁÏžÁ žÁÁÓ§ÁÅäϙà £Ê§Á¥Á ™™ÁÅ ¬Á¬Ê¥Ä§Â €ÏžÃ. ¡ËÂ “£É¥Áéú§ÁÅì þ¨ÂÏýà žÂþ͙Á £Ê§Á¥Á ™ÁÁÆ™ÁžÁϙà ¥Ä§ÊÏ úÉ¡Ãåþ ¬É¦ÁêýÂþÍà §É™Ä” €ÏžÃ ¡Á¦ý ¡Áõ§ÃàÂ œÄ¬Ã ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆ. û嬀 ú¨þà üÉýÅÛ¨Í þÃÏ™Áŏ ±ÌϏñ͜ÁÅþÁä  ±ÌϏÁŨþÁÅ úÁƬʬÁ§ÃÃ §Âϣ£ŠÃ¥ÁéþÁÁÅϙ §ÉÏ™ÁÅ ©ÁÏžÁ¨Å ¥Á§Ä ‡ÁÅÑ©Á €þÁōÁÅþÂä ¥Á ÂœÁëÏ žÌ§ÃÃœÊ ú¨Š€þÁōÁÅþà ©ÉÏýþÊ Š¡Êå¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ §Âϣ£Å. þÁƍ¨ōÁÅ ¡É®ËòϞà ¥ÉŧÁýÅ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅþÂä™ÁÅ. ¡Ã¨ì¨Å ¨Ê§ÁÅ ¥ÉŏÁÅ™ÁÏýÊ £ÌœÃàÂ ‚«ÁÛÏ ¨ÊžÁÅ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. “¥Á§Ê¥Ä ¬ÁÏžÊÿÁÏ ¨ÊžÁōÁžÂ £Â£Å þÊþÁÅ §Ê¡ÁýÅäÏ™Ê ¡Áþè͍ÌúÊÖ³ÂàþÁÅ ˆ¡Áþà úɦÁê¨Ãð „þÂä úÉ¡ÁåϙÔ €ÏžÃ žÄ§ÁÔÏ œÄ¬ÁÆà Ářà œÌ™Á ±Â¥ÁōÁÅÏýÆ. “¬ÁÏžÊÿÁ¥Ê¥Ä ¨ÊžÁÅ €¨ÂÊ §Ê¡Áô §Â” €þÂä™ÁÅ §Âϣ£Å. “±ÍþÄ ‚¡Áôå™Ê ¡Áþè͍à žÃÉ¦Áê¥ÁÏý§” €ÏžÃ úèáÏ úÁƬÁÆà. ¥Á ÂýœÍ ™ÁϏËþÁ §Âϣ£Š“¬Á§Ê ©ÁúÉÖ¦ê” €þÂä™ÁÅ. §Âϣ£ÅþÁÅ Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ ¨ÍþÍà þÁ™ÃúÃϞà þÁƍ¨Å. §Âϣ£Š‡žÁÁÅ þÁƍ¨Š±ÌϏÁŨŠ¥ÉœÁàÂ §Â¬ÁōÁÅþÂä¦. œÁþÁÅ Â©Â¨þÊ œÂÃÏúÃþÁýÅÛϞà  §Â¡Ã™ÃÃ §Âϣ£ŠúÃœÁà¦Á Âê™ÁÅ. œÁþÁÅ œÊ§ÁōÁÅþÊÏœÁ¨Í þÁƍ¨Š‚¨Åì úÃ¥Ãé “‚Á ©É®Áòþ £Â£Å” €ÏžÃ €¡Áôå™ÁÅ úÁƪ™ÁÅ §Âϣ£ŠþÁƍ¨ÅþÁÅ ¡Á§Ä¯ÁÂ úÂ¥ÁþÁú¦Á ÁÅÏ™Áëýà €ÏžÁ¥ËþÁ ¥ÁÅŽÏ ú§Á™Ê¬Ã Á®ÁÅò Á¨Åì ¥ÁÅÏœÁ¨ÂìÏýà ±ÌϏÁŨŠþÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþà „þÂä¦ üÉýÍì. ¡Ëý ©Âýà ¥ÁŸÁê Â „ÏžÁ™ÁÏœÍ ±ÌϏÁŨŠÌýÌÛúÃÖþÁýÅÛ Á®ÁòÁÅ ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä¦. þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¬ÁþÁäÂ „ϙà ¡Ã§Áë¨Å ©ÃªÂ¨ÏÂ ‡œÁÅàÂ „þÂä¦. “ ˆÏýà £Â£Å €¨Â úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ” €ÏžÃ Ã¬ÁōÁÅÑþÁ þÁ©ÁôíœÁÆ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. ‚Á ÃœÊ œÁþÁþÁÅ úÊœÁÂþà ©ÉŸÁ©Á ÃÏžÁ ü¥ÁÁýÊÛ¬ÁÅàÏžÁþÁōÁÅþà Á¨Êþà §Âϣ£Š€¥Á ÂÏœÁϏ þÁƍ¨Åþà ÎÃ¨ÃÏúʬÁōÁÅþà ©ÉúÁ֏ ¥ÁÅžÉâýÊ۪™ÁÅ. “‚¡ÁåýÍà ŸË§ÁêÏ ©ÁúÃÖÏžÁþÁä¥Á Âý £Â£ÅÂ§ÃÃ” €ÏýÆ §Âϣ£Š¨ÅϏĨ͍à úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ ÁÆýÂþÃä €ÏžÁōÁÅþà €¦Áê£Â£Í ‚ÏœÁÅÏžÊÏýà €ÏžÃ £ÌϏÁŨ „þÁä §Âϣ£ŠÁ™ÁþÁÅ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã ¥ÁŧáÉϏ úÁƬà úÁýōÁÅÑþÁ þÍýÍì žÍ¡ÁôÁÅÏýÆ. “ÿ÷..” €ÏýÆ þÁƍ¨ŠœÁ¨ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂä™ÁÅ §Âϣ£Å. € §ÍüÅ þÁƍ¨Š£ÌÁÑ¨Í §Âϣ£ŠžÁ™ÁÅÝ žÁƧÁÅœÁÅÏýÊ þÁƍ¨ōÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅžÁýà §ÂœÃë ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖ  §ÍüÅ Áƙ ‚ÏœÁ £ÂŸÁ ¨ÊžÁÅ €þÁōÁÅϞà œÁþÁ ¥ÉŨ ¡ËÉœÃà §Âϣ£Š±ÍýìÁÅ ÂúÁōÁÅÏýÆ. ©Â§ÁÏ Á™ÃúÁ ŠÁ §ÍüÅ ³Â¦ÁÏœÁëÏ £ÂêύÁÅ þÁÅϙà ©ÁúÃÖ ¥ÉÅÿÁÏ Á™ÁōÁÅÑÏýÆ „Ï™ÁÂ ¡ÁÃÑÏýà ¡É§ÁýÍì þÁƜà žÁÁÓ§Á úÁ¡Áôå™ÁÅ €©ÁôœÁÅÏýÊ €ýÅ©Ê¡ÁôÊ¬Ã úÁƪ™ÁÅ. ÁÑ™Á ¡ÁÃÑÏýà ¡ÁÏœÁŨŠÂ§Ã ‚Ïýà þÁƜà žÁÁÓ§Á ‹ ±ÎëšÁ 35 - 40 ©Á¦Á¬ÁÅ „Ï™ÌúÁÅÖ .. ‹ úÃþÁä œÁÅÏ™ÁÅ ¥ÁōÁÑ úÁÅýÅۍÁÅþà ³ÂäþÁÏ úʬÁÆà „ÏžÃ. ©Ã™Á úÁÅýÅۍÁÅþÁä œÉ¨ìþà ÁÅ™ÁÝ ¥ÁōÁÑ ©Ã™Á ªÁ§Ä§ÂþÃä ¬ÁÁÏ ÁÆ™Á Á¡Áå¨ÊžÁÅ. þÄýÃœÍ œÁ™ÃúÃϞʥÉ ªÁ§Ä§ÂþÍà €œÁōÁÅѱͦ ‡Áљà ©ÁÏ¡Áô¨Å ³ÌÏ¡Áô¨Å ÌýÌÛúÃÖþÁýÅÛ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅþËä. ¥É ³Í¡÷ œÍ ©Á®ÁÅò §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ œÁÅÏ™ÁÅ ÁÅ™Áݨ͍à úɦê üÌþáà ¬Á®ÁÅò ±ÌýÛ œÌ™Á¨Å œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ¡ÁëžÊªÁÏ §ÁÅžÁÅâÁÅþÊ¡ÁôåžÁÅ €¬Á¨Å  ÁÅ™ÁÝ¥ÁōÁÑ „쪀 ¡Áë¦ÉÂüþÁÏ ¨ÊžÁÅ €þáÃÏúÃϞà §Âϣ£ōÁÅ . €¨Â ©Ã™ÁþÊ úÁƬÁÆà ¡ÁÏúÁ¨Í úÉ¦ê ¡ÉýÅۍÁÅþà þÏÙÃþÁ œÁþÁ üÏ£ÂþÃä ¬Á©Á§ÁPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. žÄ¬Áōͳ™ÁÅ. ³ÂäþÁÏ €¦Á ÂêÁ ¥É ¨Êúà þèÅÖÏýÊ œÉ¨ìÂ ±ÍœÁ ±Í¬ÃþÁ £ÏÂ§ÁÅ §ÁϏÁÅ¨Í ¥É§Ã¬Ã±Í¦ÏžÃ. œÌ™Á¨Å €§Áýà £ÍžÉ¨Âì „þËä œÁ™Ã ÁÅ™ÁݥĞÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ©Ã™Á ¡ÃúÁÅ֍Á ÁÆ™ÁÅ ¬Áåë«ÁÛϏ ÁþÁÅ¡ÃÏúÃÏžÃ. ÿÁÆ¥÷é €ÏýÆ §Âϣ£Š€ÁÑ™Ê ÌýÅۍÁÅÏýÆ Â§ÊÖ¬ÁōÁÅþà Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¨Â ‹ €¦žÁÅ þåô¨Š„ϙñͦÁ ™ʥÉÂ, ©ÉþÁÁþÁÅÏ™Ã... “¬ÃþÃ¥Á  €¦±Í¦ÏžÂ” €þà ©ÃþáÃÏúʬÁ§ÃÃ úÁýōÁÅÑþÁ ©ÉþÁŞçϙÁÅ. þÁƍ¨ŠþÁ©ÁôíœÁÆ þèÅúÁÅþà „ÏžÃ. ¡ÁÃÑÏýà þÁƜà Ê¬Ã úÁƪ™ÁÅ €ÁÑ™Á ©Ã™Á ¨ÊžÁÅ. “…Ï §ÍüÆ ƒ ¬ÃþÃ¥Á  úÁƬÁÅàþÁä§ÁþÁä¥Á Âý” €ÏžÃ þÁƍ¨Š“¨ÊžÁÅ ¨ÊžÁÅ ‚©Âí¨Ê Âþà ©Ã™Á ‡©Á§ÁÆ” €™ÃÂ™ÁÅ §Âϣ£Š“‡Ï ©Ã™Á ¥ÄžÁ ÁþÁÅä ¡Á™ÃÏžÂ.. ©Ã™Á ¡ÁÃÑÏýà ¡ÁÏœÁŨŠÂ§Ã €ÁÑ ¡Ê§ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé’ “€©Ã™Á ˆÏ úʬÁÆà „ÏýÅϞÔ €þÂä™ÁÅ §Âϣ£Š“€©Ã™Á ˆ¥Ä úɦÁêžÁÅ ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ±Í¦Á Á œÁþÁÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ¬Ãà €ÏœÂ €¥ÁÅéÁÅþà ‚ÁљÍà ©ÁúÃÖ œÁþÁ œÁ¥ÁÅé™Ã ‚ÏýÍì „ÏžÃ” €ÏžÃ þÁƍ¨Å. “±Â¡ÁÏ ‚ÏœÁ úÃþÁä ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ±Í¦Á ™ €þÂä™ÁÅ” §Âϣ£Å.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. “ûÃþÁä ©Á¦Á¬ÊÏýà ©Ã™ÁÁÅ 47 - 48 ˆ®ÁÅò „Ïý¦’ €ÏžÃ þÁƍ¨Š“ÏœÁ „þÁäýÅÛ €þáÃÏúÁžÁÅ” €þÂä™ÁÅ ³Â¨ÍúÁþÁÂ “ˆÏýà ©Ã™Á ¥ÄžÁÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ±Í¦ÏžÂ .. ©Ã™Á úɧÁÅ©Áô¨Í ƒžÂ¨þà £Å¨±ÂýϏ „Ϟ ˆÏý”à €ÏžÃ ©ÉýÂ§ÁϏ “£Å¨±ÂýÏ „ÏýÊ ¬Á§Ã±Í¦ÏžÂ .. ‡©Á§ÁÅ œÄ§ ÁųÂà§ÁÅ .. þÁÅ©Áôí œÄ§ÁųÂà©Â úÉ¡Áôå” €þÂä™ÁÅ §Âϣ£Å. “þÃüϏ Â©Â¨Â” €ÏžÃ þÁƍ¨Å. §Âϣ£ŠªÁÂ œÁ¨Æ±Â™ÁÅ ©Ã™Á §ÁƱÂþÃä ÁŧÁÅàÁÅ œÉúÁÅ֍ÁÅÏýÆ “¥Á§Ä €ÏœÁ ¡ÉžÁâ ©Á¦Á¬ÁŞà ¥ÄÉÏžÁōÁÅ £Â£Æ þÊþÁÅ ú¨þ” €ÏžÃ ©Ê®Â Í¨ÏÂ “ ¬Á®ÁÅò ©Á®ÁÅò úÁƬÁÅàÏýÊ €ÏœÁ ©Á¦Á¬ÁÅþÁäýÅÛ œÉ¨Ä™ÁϨʞÁÅ ŠÁÑ ³Â§ËþÁ Â©Â¨þáÃϬÁÆà „ÏžÊ’ €ÏýÆ þÁƍ¨ÅþÁÅ ©ÂýʬÁōÁÅþà ¬Á®ÁÅò ÁýÃۏ þ̍ÂÑ™ÁÅ. “ .. ..  üÂþÁÁ¥Áé Â§Ãþà €þÁōÁÅþà þÁþÁÅä þÁ¨Ã¡Ê¬ÊýÅÛþÂä§ÁÅ .. ˆÏ ¡ÁýÅÛ £Â£Å .. üÂþÁÁ¥ÁéÂ§Ã ¬Á®ÁÅì €þÁōÁÅþÂä§Â €ÏœÁ ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÊ¬ÁÅàþÂä§ÁÅ ©ÁžÁ¨Ï™Ã £Â£Å ..” €ÏýÆ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅϞà þÁƍ¨Å. “þÁÆÂ¨Æ ŠÁѳ§”Ê €þÂä™ÁÅ ªÁÂ..PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 6. 6. “€ ..  .. ¥ÉÅžÁý €¨ÂþÊ €Ïý§ÁÅ €©ÁíÂþÊ ¥Á®Äò ‡¡Áôå™ÁÅ €þà £Ê§ÁÏ ¡É™ÁŜ§ÁÅ.” “€žÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ þÁÆÂ¨Æ ŠÁѳ§Íà ‡¨ÂËþÁ ˆ§ÂåýÅ úɦÁê©Ê’ €ÏýÆ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ úɦÊê¬Ã žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ¥ÁÅžÉâýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ “¥ÄÁÅ ©Ã™Á Â§Ã ¥ÄžÁ ¥Á§Ä ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¡Á™ÁÝýÅÛþÂä§ÁÅ ¬Á§Ê ¬ÁÆýÏ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä üÂþÁÁ¥ÁéÂ§Ãþà þÄ ÃÏžÁ ¡Á™ÁÅÍ £É™ÁœÂþÁÅ þ¬ÁϏÁœÊÏýÔ €ÏžÃ. “þÃþÁÅä ©ÁžÁ¨þÁÅ ¨Ê©Ê þÁƍ¨ŠþÁÅ©Áôí þÁÅ©Êí, €žÃ €žÊ” €þÂä™ÁÅ. “žÃ ÂžÁÅ £Â£ÅÂ§ÁÅ, üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ þÄ ÃÏžÁ ¡Á™ÁÅÍ£É™ÃœÊ þÊÏýà €Ïý” €ÏžÃ. “‹¬Ã žÄþÁ¥Áé €þÁōÁÅþà þčÊÏ Â©Â¨þÂä ‚³ÂàþÁÅ €™ÁŏÁÅ” €þÂä™ÁÅ. “‹ €¦žÁÅ ©ÁÏžÁ¨Å ÌýÛϙà €ÏžÃ ©Á¦Á Âê§ÁϏ úɦê ú¡ÁôœÁÆ” “þÃüϏ ©Á¬ÁÅàÏžÁÏý©” €þÁÅ¥Á ÂþÁϏ €™ÃÂ™ÁÅ. “þÁÅ¥Á ÂþÁ¥ÁÅÏýÊ ¥Á Âþɦê þÊÏýÃ’ €ÏžÃ. “¥Áé¥Á Âé ..” €ÏýÆ žÂþà úʜà ¨Í €¦žÁÅ ©ÁÏžÁ¨Å ¡ÉýÃÛ žÂþÃä ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. “žÃ €žÊ, ‚žÃ ‚žÊ” €ÏýÆ €œÁþà ÃÏžÁ Â®ÁÅò ¡ÁϏÁ ú¡à ¡Á™ÁōÁÅþÃ,PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 7. 7. “„¥÷é ÁÅ¥ÁÅé þ §Âü” €ÏžÃ. §Âϣ£Š¥ÄžÉÃÑ üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ œÁ¨úÁÅ ÁÅÏýÆ þÁƍ¨ÅþÁÅ ÁÅžÁâ³ÂÂ™ÁÅ. “üÂþÁÁ¥Áé Â§Ã ¥ÄžÁÅþÁä Á¬Ã €ÏœÂ þ ¥ÄžÁ úÁÆ¡ÁôœÁÅþÂä©Â” €ÏýÆ §Âϣ£Š¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅϞà þÁƍ¨Š********************************************************************* §Âϣ£ŠžÁÁÓ§Á ¡ÁþÍà ÁÅžÁŧÁōÁÅþÁä¡Áåýà þÁÅϙà ¥ÁÅÏžÁÅ ‚ÁÑ™Á ¡Áþà úÁƬÁōÁÅþà  œÁ§ÂíœÁ ¡ÁÏœÁŨŠÂ§Ã ‚ÏýÍà ©É®ÁÅœÁÅϞà  §ÍüÅ Áƙ €¨ÂÊ ©É®ÃòÏžÃ. þÁƍ¨ÅþÁÅ úÁÆ™ÁÂþÊ €ÏýÅì ÁÅ¡ÁåÂ ¡Á™Ê¬ÃϞà üÂþÁÁ¥Áé. þÁƍ¨ŠúÁÅýÆۧ ŠÁ ³Â§Ã úÁƬà "¤Á¨Ê ¡Áþà úʳ§Á¥Á Âé ¥Ä ¥ÁƨÂþÁ þÊþÁÅ ‚¦Á Âê¨ úÁÆ™ÁÁÆ™ÁþÞà úÁƙ¨ÌðúÃÖϞà " €ÏžÃ ˆžÍ §ÁÿÁ¬ÁêÏ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅÛ "ˆ¥ÃýÊ €žÄ" €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé "þÁþÊä¥Ä €þÁþÁÏýÊ, ¥Ä§Ê¥Ä €þÁōÍþÁÏýÊ úɣŜÂþÁÅ"€ÏžÃ þÁƍ¨Š"¡Á§Âí¨ÊžÁÅ úÉ¡Áôå" €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé "¥Ä§ÁÅ ‚©Âí®Á þÁƜà žÁÁÓ§Á þÄ®Íò¬ÁōÁÅþÂä§Â" €ÏžÃ " .. ±Í¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ .. €¦œÊ ˆÏýÃ"€ÏžÃ üÂþÁÁ¥ÁéPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 8. 8. "¥Ä§ÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ  ¡ÁÃÑÏýÍì ÌœÁàÂ úʧÃþÁ £Âύà ÁŧÂë™ÁÅ §Âϣ£ŠúÁƬÃþÁýÅÛþÂä™ÁÅ, ÁŧÂë™ÁÅ £ÂÂ ©Ê™ÉÃÑ ±Ì¦Á Âê™ÁþÁōÁÅÏýÂþÁÅ, ¥Ä§ÁÅ ³ÂäþÁÏ ¥ÁŏÃÏúà ¨ÍþÍà ©É®ÁòÂþÊ œÁþÁÅ ÁžÃ¨Í úÊœÍà ÂþÃúÊÖ¬ÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. þÂÄ Ì™Á©Ê œÉ¨ÄÁ ¥Á Â¥Áƨŏ ¨ÍþÍɮÊò¬Á§ÃÃ .. üÂþÁÃ...üÂþÁÄ €ÏœÁÆ …¡Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. úÉ¡ÁåÁÆ™ÁžÁÅ ÂþÁ¥ÁéÂ§ÁÅ …žÁÅ™ÁÅ ÌýÛÏ ¨ÂÂ ‚ÏœÁ±Ì™Á©ÁôþÁ ¨Â©ÁôÂ „þÂä™ÁÅ þÂÊ¥Ä œÍúÁ¨ÊžÁÅ ‹ ¡ÁÁÑþÁ ¬ÃÁÅÓœÍ ©Á®ÁÅò úÁúÃֱ͜ÁÅÏýÊ, ¥Á§Í ¡ÁÁÑ €¨ÂÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã ±Í¦Á ÂþÁÅ žÁÁÓ§Á É®Ãò ¡ÁýÊÛ¬ÁōÁÅϞ¥Á €þáÃÏúÃÏžÃ. €œÁþÁÅ ¥Ã¥Áé¨Êä œÁ¨Å֍ÁÅÏýÆ úʜà …¡Áô™ÁÅ ¡ÉÏúà .. úÁƬÁÅàÏ™ÁϏÂþÊ ..¥ÁÅžÁâ¨Å ¥ÁÅžÁâ¨Å Â Â§ÂÖ™ÁÅ. þÁþÁÅä úÁƬà ±Â¡ÁÏ ÁϏ§ÁÅ¡Á™Ã, ‚žÊÏ ¡ÁþÁ¦Á Âê €ÏýÊ ±Â¡ÁÏ œÉ¨ì¥ÉÅÿÁÏ ©Ê¬Ã, ¥Ã¥Áé¨Ãä €¨Â úÁƬà ¡ÁôÍ¨ÊÁ±Ì¦Á ÂêþÁþà ˆ™ÁÅ¡Áô ¥ÉÅÿÁÏ œÍ úÉ¡Ãå ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ ‡©Á§ÃÄ úɱÌåžÁâþà þ úÊœÁŨŠ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ .. ±Â¡ÁÏ .. !!” €þà Á®ÁÅò ÁÅÏ™ÁëϏ œÃ¡ÁôåœÁÆ úèáÏ þÁ©ÃíÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé Â§ÃÃ ˆ¥ÁþÂ¨Í œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ þÁƍ¨ŠÁōÁÑ œÃ¡ÁôåÍÁÅϙ €¨Â úÉ¡Áå™ÁÏœÍ þÁƍ¨ŠÂ¬Áà œÃ§ÁŏÁÅ™ÁÅ ¥ÁþëÁþà üÂþÁÁ¥Áé Â§ÃÃ œÉ¨Å¬ÁÅ žÂÏœÍ , "ˆ¥ÃýÊ  ¥Á Âý¨Å.. þÁÅ©Áôí úÉ¡ÃåÏžÁϜ þÃü¥ÊþÂ" €ÏžÃ. "¥ÄÁÅ €ÏœÁ €þÁÅ¥Á ÂþÁϏ „ÏýÊ  €£Âç¦ Â§Ãþà ¡Ã¨Å³ÂàþÁÅ .. ¥Ä§ÁÅ €™ÁÁÏ™Ã" €ÏýÆ ¥ÁƜà ¥ÁÆ™ÁÅ ©ÁύÁ§ÁÅì œÃ¡ÃåϞà žÂþà ©Â¨ÁÏ úÁƬÊà €œÁÂ›Ãß ¡Ã¨Ãúʨ „ÏžÁþÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 9. 9. "ˆ™Ãú©Áô¨Ê" €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨Š ¬ÁϏÁœÃ €ÁÑ™ÃœÍ ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ ¡Áþà úÁƬÁōÁÅþà ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ ©É®ÁÅ œÁÆ ©É®ÁÅœÁÆ “€¥ÁéÂ§ÁÅ .. ¥Á®Äò ¥Á®Äò  €£Â福§Íà žÁ§ÁîþÁ¥ÃúÃÖ €œÁþÃä ‚£çϞà ¡ÉýÛ¥Á ÁÏ™Ã" €ÏýÆ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ. þÁƍ¨Š©É®Ãò±Í¦þ üÂþÁÁ¥ÁéÁÅ ¥É ¥Á Âý¨Ê ÁŧÁÅàÌ¬ÁÅàþÂä¦ œÁþÁþà úÁƬà ŠÁ ÁŧÂë™ÁÅ úÊœÍà ü™ÃÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ €þÊ …ÿÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í œÌ¨Å¬ÁÆà „ÏžÃ œÁþÁÅ Áƙ €œÁÂþÃä ú¨ ³Â§ÁÅì úÁƬÃϞà ‡ÏœÍ £ÅžÃâ¥ÁÏœÁÅ™ÁÅ €þÁōÁÅϞà €ýÅ©ÁÏýà ©Â™ÁÅ œÁþÁþà ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ žÌϏÁúÂýŏ úÁƪ™ÁÏýÊ þÁ¥ÁéÁÏ ÁÅžÁ§Á™ÁÏ ¨ÉÅžÁÅ  ¥Á§Âä™ÁÅ ˆ¥ËœÊ €žÁ¦êϞà €þÁōÁÅþà €žÊ ýËύÁÅ þÁƜà žÁÁÓ§Á ³Âäþà œÁ¦Á §Á¦ ‹§ÁÂ úÁƬÃϞà þÃü¥Ê .. €œÁþÁÅ úÉýÅÛ ¡ÁÁÑþÁ þèÅÖþà œÌϏà úÁƬÁÅàþÁäýÅÛþÂä™ÁÅ. ÁÅϙɨŠÁÅ£ÁÅ£¨Â™Â¦ üÂþÁÁ¥ÁéÁÅ œÁ™Á£™ÃÏžÃ. €¡ÁåýÍà ‚ύ úħÁ Áƙ ©Ã¡Áå¨ÊžÁÅ. £Âœ÷ §ÁÆύà ©É®Ââ¥Á  €ÏýÊ €¡ÁåýÃÊ £Éý÷ ³Í¡÷ œÉúÁÅ֍ÁÅþà ‚¡Áôå™ÁÅ œÃ§ÃÃ ©É®Êà œÁþÁþÁÅ úÁƬÃϞà €þÁōÁÅÏý™ÁÅ. ±ÂœÃÊ®ËòþÁ ¨Êþà ÁŧÂë™ÁÅ œÁþÁþà úÁÆ™ÂÝþÍà œÁÏý¨Š¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ €þÁōÁÅÏýÊ Á§ÁíϏ €þáÃÏúÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 10. 10. ÁŧÁëœÁþÁÏ ÂÁ±ÍœÊ œÁþÁ¨Í úÁÆ™ÂÝþÍà ˆ¥ÁÅϞà €þÁōÁÅþà ³ÂäþÁÏ úɦÁê™ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏúÃÏžÃ. ¥ÁÅÏžÁÅ üÁëœÁàÂ Â¬Áà ¥ÁÅœÁÁÂ „þÁä úħÁ úÁÅýÅۍÁÅþà ©ÁúÃÖϞà €¦þ þÄ®Áò¨Í œÁ™Ãúà œÁþÁ ‡œÁÅà¨Å ©ÁÏ¡Áô¨Å £ÿçÁÔœÁ¥ÎœÁÆþÊ „þÂä¦... ‹ ÁÏý œÁ§ÂíœÁ ©ÁúÃÖϞà þÁƍ¨Š"‚©Âí®Á ÁÆ™Á  €£Â福§Íà ¥Ä £Ì¥Áé úÁÆ¡ÉýÂÛ§ÁÏý ÁžÁ¥Á Âé... ±Â¡ÁÏ ú¨ ‚žË±ÍœÁÅþÂä™ÁÅ.. ¥Ã¥Áé¨Ãä úÁƬà ©Ê™ÉÃѱͦ þ™Á ©Ê™Ã žÃÏ¡ÁôÍ©Â¨þÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ.. €žÊ¥Ä ÁÅžÁ§ÁžÁþà úÉ¡ÊåþÁÅ” €ÏžÃ ©Á§ÁŬÁÂ ¥ÁÆ™ÁÅ §ÂœÁÅë®ÁÅò üÂþÁÁ¥Áé Â§ÃÃ þÞÁë ¡ÁýÛþčÁÅϙ úʬÃϞà þÁƍ¨Š§ÍüÅ „žÁ¦ÁÏ ³Â¦ÁÏœÁëÏ ©Ã™Á©ÁÁÅϙ  ¬ÁϏÁœÃ ÁŧÁÅà úʬÁÆàþÊ „Ϟà ¥ÉÅžÁýÍì “©ÁžÁÅâ ©ÁžÁÅâ” €þÁä üÂþÁÁ¥Áé þ¨ŏÁÅ §ÍüŨ œÁ§ÂíœÁ ÁÅžÁ§ÁžÁÅ €ÏžÃ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ œÁ¨Å֍ÁÅþà ü™ÃÏúÁō͙ÁÏ, €œÁþà Š™ÁÅÝ ±Ì™ÁŏÁÅ ©ÁžÁ¨ÁÅϙ úɣŜÁÅϙʬÁ§ÃÃ ©Â§ÁÏ œÁ§ÂíœÁ “úÁÆžÂâϨʔ €ÏžÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 11. 11. €¨Â €þÁä §ÉϙͧÍüÅ ¡ÁÏœÁŨŠÂ§Ã €œÁàÂ§Ã ‚ÏýÍì ˆžÍ ªÁŤÁ Â§ÂêþÍà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ¡É®Âò¨Å ¡Ã¨Âì™ÃœÍ ±ÂýÅ ©É®Âò§ÁÅ. ‚ÏýÍì üÂþÁÁ¥Áé ŠÁÑœÊà „ÏžÃ. “ €£Â福§à ¥ÁþÁ¬ÁÅ œÄ§ÁÖ™ÂþÍà ¥ÄÃÏœÁÁþÂä ¥ÁÏúà úÂϬ÷ §ÂžÁþÔ £ÂÂ ©É§ÉëÃÑÏúÃϞà þÁƍ¨ŠÂ¬Ê¡Áô œÁý¡Áý¦ÏúÃþÁ üÂþÁÁ¥Áé úéÁ§ÃÃ " €¦œÊ €©Á§ÁÆ úÁÆ™ÁÁÅϙ Í™Á žÁƍà §Á¥ÁéþÁÅ .. üÁëœÁà " €ÏžÃ €¨Â €þÁ™Á¥Ê ¨¬ÁêÏ þÁƍ¨Š§Âϣ£Š‚ÏýÍʬà ¡Á§ÁŏÉýÃÛϞà œÁ§ÂíœÃ ¤ÂÁÏ¨Í ....... samprasad_2004@yahoo.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 12. 12. €£Âç .........þÃϙ¡ÉýÆÛ “€£Âç¦ ³ÂäþÁÏ úʬÃ, ±ÌžÁÅ⠏ÁƍÁÂþÊ ©ÁúÊÖ³Âà¥ÁþÂä§ÁÅ €¥ÁéÂ§ÁÅ ... ƒ ¨Í¡Áô ¥Ä§ÁÅ œÁ¦Á §Á©Áíϙà ªÍ¤ÁþÂþÍ”à €þà Ã¬ÁōÁÅÑþÁ þÁ©ÃíϞà þÁƍ¨Å. üÂþÁÁ¥ÁéÂ§ÁÅ ©Ã¡Á§ÄœÁϏ ¬ÃÁÅÓ¡Á™Ã±ÍœÁÆ “úÄ ©ÉŸÁ©Á ¥Á Âý¨Æ þÁÅ©Áõí .. … … ¡Áþà œÁí§ÁÂ ¥ÁŏÃÏúÁÅ” €ÏýÆ ¨ÍþÍɮÃòÏžÃ. þÁƍ¨Š¡Áþà ¥ÁŏÃÏúʬÁ§ÃÃ üÂþÁÁ¥Áé ³ÂäþÁÏ ¥ÁŏÃÏúà ©ÁϏÁ ¡ÁÏ™ÁÅ §ÁϏÁÅ¨Í úÃþÁä ¡Áô©Áôí¨ÅþÁä ÌœÁà œÉ¨ì úħÁÁýÅۍÁÅþà œÉ¨ìþà üÉýÅÛ ÁŧÁŨŠÂ¬Áà ©ÁžÁŨŠÂ úéÁ§Áä ¥Ářéʬà ±Î™Á§÷ §Â¬ÁōÁÅþà œÁ¦Á §Á¦ÏžÁþÊ Âþà ¨ÍþÁ ÁÅϙɨÍì žÁ™Á œÁþÁÊ ¬ÁåÇ«ÁÛϏ œÉ¨Å¬ÁÆà „ÏžÃ.  €£Âç¦ ©ÁúÃÖ œÁþÁœÍ ‡¨Â „ÏýÂ™Í ˆ¥ÃýÍ €þÁ©Á¬Á§ÁϏ §Á¥Áéþà Á£Å§ÁÅ ¡ÉýÂÛþÁÅ €þÁōÁÅÏýÆ „ÏžÃ. ¡Áþà ¥ÁŏÃÏúÁōÁÅþà þÁƍ¨Š“‚Á ©É®ÂàþÁ¥ÁéÂ§ÁÅ €ÏýÆ žÁÁӧÍà ©ÁúÃÖ, €£Âç¦Â§ÃœÍ ¬ÁϜͫÁϏ „Ï™ÁÏ™Ã. §Ê¡Áô þÁÅ ¥Ä ©ÃªÊ´Â¨þÄä úɱÂå¨Ã” €ÏýÆ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ©É®ÃòÏžÃ. ¬Á§ÃÂÓ ‡þåÞà ÁÏý¨ÁÅ §Âϣ£Š¡Ã¨Ãì¨Â Í™Á žÁƍ™ÁÅ. €žÃ ¡Á¨ÉìýƧÁÅ Â©ÁýÏ ¥ÁƨÂþÁ ¡Á¨Éì €¡ÁåýÃÊ ¬ÁžÁÅâ¥Á›ÃÃÏžÃ. §Âϣ£Šú̧Á©ÁÂ ¡É§Á™ÁÅ œÁ¨Å¡Áô þÉýÅۍÁÅÏýÆ ¨ÍþÍÌúÃÖ Ì®ÉòÏ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. žÁ™Á žÁ™Á ÌýÅۍÌþÊ ÁÅϙɨœÍ üÂþÁÁ¥Áé ¥ÁŸÁê ÁžÃ¨Í þèÅÖþà „ÏžÃ. ©ÄŸÃ œÁ¨Å¡Áô €¡ÁåýÃÊ ©Ê¬Ê¬ÃÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 13. 13. ©ÁÏýÁžÃ œÁí§Á œÁí§ÁÂ žÂýōÁÅþà §ÉÏ™ÁÅ €ÏÁ¨Íì üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úʧÁōÁÅþà €¥Á ÂÏœÁÏ ©ÂýʬÁōÁÅþà þÁ¨Ã¡É¦Áê™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. œÁþÁÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÂÝþÍà Áƙ €©ÁÂªÁÏ ‚©ÁíÁÅϙ ™Ë§É÷Û Â ¡ÉžÂ¨¥ÄžÁÃ žÂ™Ãúʬà þÍýÍì þͧÁÅ ¡ÉýÃÛ üŧÁÅëÍ³ÂÂ™ÁÅ. üÂþÁÁ¥ÁéÁÅ …¡Ã§Ã ™ÁÝÏ Á«Áۥ˱ͦϞà  ¡Ä¨Åå™ÁÅ ¥ÁÅžÁÅâœÍ §Âϣ£ŠŠÁ úɦê üÂþÁÁ¥Áé §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¥Á§Í úÊœÍà ©Ã™Á ¡Ã§Áë¨Å ¬Á©Á§ÁžÄ¦Áê³ÂÂ™ÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ §Ì¥ÁÅé¨Å ¡ÁýÃÛ ¡ÁýÃÛ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ©Á®ÁòϜ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡Ã§Áë¨Å þ̍ÉѦÁê³ÂÂ™ÁÅ.  ¡Ã¬ÁōÁÅ®ÁòÃ þ̍ÁÅÑ®ÁòÃ üÂþÁÁ¥Áé þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁƨÁ³ÂÃÏžÃ. §Âϣ£ŠŠÁ úÊœÍà ©Ã™Á úħÁ ÁÅúÃÖ®ÁÅò ¡ÁýÃÛ ¨ÂÂ™ÁÅ. “€£Âç .. ©ÁžÁÅâ” €ÏžÃ ¬ÃÁÅӏ üÂþÁÁ¥Áé Â®Áò žÁÁÓ§Á úħÁ ÁÅ¡ÁåÂ ¡Á™ÃϞà  ©ÉÏýþÊ ¨ÏÂ £ÌÏžÁÅ ¨ÂÊ³Â™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé ¨ÏÂ þÁÅ úÁ¡ÁôåþÁ ¡ÁýÅۍÁÅϞà “úÁÆ™ÁþÄ” €þÂä™ÁÅ ¨ÏÂþà ¡ÁýÃÛ ¨ÂÁÅœÁÆ “…ÿÁÆ .. ©ÁžÁÅâ” €ÏžÃ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÆ “€£Âç ©ÁžÁŨŠ..” €þÂä™ÁÅ ¨Â¨þÁÂ ©Ã™Á £ÅÁÓ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþà ¬Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ ÁýÃۏ ¡ÃÏ™ÁÅœÁÆPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 14. 14. “ÿÁ£Âç .. ©ÁžÁâ£Âç .. §ÍüÆ úÁÆ¬ÊžÊ Â” €ÏžÃ úÃþÁäÂ “€žÁϜ žÁƧÁϏ „ϙà úÁƬÃþÁ ©Áê©ÁöÁ§ÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ žÁÁÓ§ÁÂ úÁÆ™ÁþÄ” €þÂä™ÁÅ ¨ÏÂ ¨ÂÊ¬Ã Á®ÌòžÃ¨Ê¬Ã úÁƬÁÆà “…¥÷é £ÂÁÅϞà ¬Á§Á¬ÁÏ” €ÏžÃ œÁþÁ úÊœÁŨœÍ €ÁÑ™Á Á¡ÁôåÁÅÏýÆ ƒ ¬ÁÏžÁýÍì ‡¡Áôå™ÁÅ ©Ã±Âå™Í üÉý÷ Áƙ ©Ã¡Êå³Â™ÁÅ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ¬Á®ÁÅò £§ÁÅ©ÁôÂ …ÁÅœÁÆ £¦Áý¡Á™Âݦ “þÁÅ ‚ÏœÁýà €©ÁÂªÁÏ ©Á¬ÁÅàÏžÁþà €þÁōͨʞÁÅ” €þÂä™ÁÅ ©ÂýÃþà úÊœÁŨœÍ ¬Á©Á§Ã¬ÁÆà .... “þ©à ©Ã¡Êå¬Êà ¬Á§Ã±Í¦ÏžÂ” €ÏžÃ úÃþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ €¨Â ©Ã™Á €þÃÏžÊ œÁ™Á©Áô úÁÁ úÁÂ œÁþÁ £ýۨŠ©Ã¡ÁôåÁÅþà þÁÁäϏ þ裙ÂÝ™ÁÅ  ¨ËýÅ ©É¨ÅœÁŧÍì €œÁþà ¥ÁÁœÁþÁÏ ‡ÁÅÑ¡ÉýÃÛþÁ £Â›Ï¨Â ¤ÁƥÍà ¬Á¥Á ÂÏœÁ§ÁϏ þèÅÖþà „Ϟà “žÂ ¡ÁýÅۍ͔ €þÂä™ÁÅ œÁþÁ ¥ÉŨ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÍ¬ÁÆà üÂþÁÁ¥Áé œÁëϏ œÁþÁ úÊœÁŨœÍ €œÁþà žÂþÃä ¡ÁýÅۍÁÅþà “þĞà ‚ÏœÁ „ÏžÁþà €þÁōͨʞÁÅ” €ÏžÃ €œÁþà Š™ÁÅÝ ±Ì™ÁŏÁÅ Ì¨Å¬ÁÆà “þčÁÅ ¬Á§Ã±ÌœÁÅϞ ..” €™ÃÂ™ÁÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 15. 15. “þÁƍ¨Š..... ‚ÏœÁÅÏýÅϞà €£Â福§ÞÃ.......... €ÏýÊ ˆ¥É €þÁōÁÅþÂä ÿÁþÁÅ¥ÁÏœÁřà œÍÁ¨Â „ϞÔ €ÏžÃ ÁÅ¡Ãå™Ã þÃϙ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÁÅÑœÁÆ... “þÁúÃÖϞ” €þÂä™ÁÅ ¥É þ̍ÁÅљÍà öÁ¦ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÆà œÁþÁ ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ “…¥÷é .. ú¨ ˆ®ËòϞà Á«ÁۥʥÉ .. €¬Á¨Ê ‚þÁ¡Á ÌýÛϨ „ϞÔ €ÏžÃ  £¨Å¡Áô úÁƬÁÆà §Âϣ£Š©ÁϏà üÂþÁÁ¥Áé ¬ÁþÁÅä účÁÅœÁÆ ¥ÁÏúÁÏ Ê¬Ã þÁ™Ã¡ÃÏú™ÁÅ. £É™÷ €ÏúÁÅ ¥ÄžÁ ÁÆúÁÅÖþà üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š§Â™÷ úÁ§ÂéþÃä ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÉþÁÃÑ ÁžÃ¨Ã¬ÁÆà …¡ÃϞà žÂþÍʬà ªÁÂ úÁƬÁÆà “öÁ ..” €ÏýÆ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁÁÅ œÍ¬Ã ¥ÄžÁ¡Á™ÂÝ™ÁÅ. üÂþÁÁ¥Áé œÌ™Á¨Å ©ÃªÂ¨ÏÂ ¡ÁϏÁ ú¡à §Âϣ£ŠÌýÂÛþÃä €ÏžÁōÁÅþà œÁþÁ ¡Áõ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁêþÁ ¬Á§ÁÅâÁÅþà “þÉ¥ÁéžÃ ..” €ÏžÃ ÁÅþÁŬÁÆàPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 16. 16. •Á ÂÏ €ÏýÆ žÁƬÁōÁűͦÁ ™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁŨ͍à §É¥Áé¨Å Š§ÁŬÁōÁÅÏýÆ ¬Á§ËþÁ ýÂë¢Ã÷ ¨Êþà üÂþÁÁ¥Áé ŠÁѳ§Ï ÄúÁŏ €§ÃúÃϞà §Âϣ£Š…¡Áô™ÁÅ ±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ ¡ÁýÉÛ ¥ÁÏúÁÏ …Á³ÂÃϞà üÂþÁÁ¥Áé §ÂÏ£Â£ÅœÍ ÁŜÏ úʦÏúÁōͳÃϞà €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé Â®ÁÅò œÁþÁ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬ÁōÁÅþà ¥É ¡ÁõÁÅ¨Í œÁþÁ Á§ÁōÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ œÍ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ üÂþÁÁ¥Áé €¡Á³Í±Â¨Å ¡Á™ÁÅœÁÆ ¥ÉÅœÁà ¡ËÉœÁÅàœÁÆ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ €§Á©Á³ÂÃÏžÃ. œÉ¨ì©Â§ÁÅ üÂ¥ÁÅ þ¨ŏÁÅ ÁÏý¨©Á§ÁÁÅ ˆ €¦žÁÅ ¬Á§Íì üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ ©Â¦Ïú™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé Áƙ ©ÁžÁÅâ ©ÁžÁÅâ €ÏýÆþÊ ©Ã±Âå§ÁÅ֍ÁÅþà žÉϏÃÏúÁōÁÅÏžÃ. §Âϣ£Š£ýۨŠ©Ê¬ÁōÁÅþà £¦Á¨Å žÊ§ÁÅœÁÅÏ™ÁÂ üÂþÁÁ¥Áé úħÁ €¬Áà©Áê¬ÁàϏ úÁÅýÅۍÁÅÏýÆ “§ÂœÁëϜ þÞÁë ¨ÊžÁÅ ‚©Âí®Á ¬É¨©Áô ¡ÉýۏÁÆ™ÁžÁÆ” €ÏžÃ “¥Ã œÁ¥ÁÅé™ÁÅ Â§ÁÅ ‚©Âí®Á §Â§Â” €þÂä™ÁÅ .. “©Â®ÁÅò ©ÁúÊÖ¬Á§ÃÃ §ÂœÃë ¡ÁžÃ €©ÁôœÁÅϞÔ €ÏžÃ “€¦œÊ ‚ύÊÏ ‚©Âí®Á ¬É¨©Áô ¡ÉýÊÛ³ÂàþÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬà ŠÁ ÁÅþÁōÁÅ ©Ê¬Ã ©Á³ÂàþÁÅ” €þÂä™ÁÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 17. 17. üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ žÁÁÓ§ÁÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁÊ¬Ã €žÁÅ¥ÁōÁÅþà ¬Á®Áò ¥ÄžÁ €§ÁúÉ¦ê £Í§ÃìÏúà ©ÁœÁÅàœÁÆ “þÁƍ¨ũà þ €ÏœÊ¬Ã „Ïý¦Á ” úÁýōÁÅÑþÁ €™ÃÃϞà üÂþÁÁ¥Áé ÁÏ¢Áõêü÷ Â úÁƪ™ÁÅ §Âϣ£Š“ ......... þÁƍ¨ŠþÄœÍ ©Ê¦ÏúÁōͨʞÁÅ €ÏýÊ þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ¨Ê úÉ¡Áôå” €ÏžÃ “þÄ €ÏœÁ „Ï™Á©Áô €¦þ žÂþÍà þčÁÅ ±Í¨ÃÁ ˆÏýÔ €þÂä™ÁÅ Á¬ÃÂ ¬ÁþÁÅä ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ “¥Á§Ã ‚©Âí®Á ¬É¨©Áô ¡ÉýÃÛ þÁÅ©Áôí ‚ÁÑ™Á „ϙà ±ÍœÊ €žÃ ˆ™ÁŬÁÅàϞʥÉ” €ÏžÃ “¡Á§Âí¨ÊžÁÅ €žÄ þÊþÁÅ úʬÁō͙ÂþÍà ‡¡Áôå™ÁÏýÊ €¡Áôå™ÁÅ ÁÅžÁŧÁÅœÁÅϞà .. þÄœÍ €¨Â ÂžÁÅ ÁžÂ.. ¥ÁþÁÃ ¥Á®Äò ‚¨ÂÏýà úÂϬ÷ ‡¡Áôå™ÁÅ ©Ì¬ÁÅàÏžÍ ˆ¥É” €þÂä™ÁÅ “þͬÁÏ þÁÅ©Áôí žÂþÃä ¡Á¬ÁÅà ¡ÉýÛ™ÁÏ ‡ÏžÁōÁÆ” €ÏžÃ žÄ§ÁÔÏ œÄ¬ÁÆà .. ¥Á®Äò œÁþÊ €ÏžÃ .. “¬Á§Ê þÁÅ©Áôí ¡ÁžÃÏýÍÁ¨Âì ©ÁúÉÖ¦ê §Ê¡Áô þčÁÅ ‚ÁÑ™Ê ¤ÍüþÁÏ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ þÁƍ¨Åþà Áƙ §Á¥Áéþà úɣŜÂþÁÅ žÂþÃä Áƙ ©Ê¬ÁÅÍ ‚žÁâ§ÃœÍ ŠÊ ³Â§Ã „Ï™Á™ÁÏ þčÁÅ ‚«ÁÛ¥ÊþÂ.. .. ¥Ä§ÁÅ ÃϞ ¥ÄžÂ ¡Á™Á™ÁÏ úÁƙ¨þà þÁÆ „£¨ÂýϏ „ϞÔ €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 18. 18. œÁÏœÊ Â§É¨ £ÅýÛ¨Í ¡Á™ÁÝýÅÛ €¦êϞà §Âϣ£ōà þÁ©ÁôíœÁÆ .......... “€¨ÂÊ ©Á³ÂàþÁÅ” €þà œÁ¨Æ¡Ã üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþà œÁþÁ ‚ÏýÍʬà þÁ™Ãú™ÁÅ. Samprasad_2004@yahoo.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 19. 19. €£Âç .. þÃϙ¡ÉýÅÛ - 3 §Âϣ£Š‚ÏýÍà ©É®Ãò ±ÌžÁÅâý ¡ÁžÃ ÁÏý¨©Á§ÁÁÅ þÞÁë±Í¦ ¨Êúà ³ÂäþÁÏ ÁýÂë ¥ÁŏÃÏúʬÁ§ÃÃ þÁƍ¨Š©ÁúÃÖÏžÃ. ©Á¬ÁÆà ©Á¬ÁÆà “üÂþÁÁ¥ÁéÂ§ÁÅ ¡Áϱ§ÁÅ” €ÏýÆ ýâÃþ÷ Â¢Ä œÉúÃÖÏžÃ. ýâÃþ÷ œÃÏýÆ „ÏýÊ, “€¥ÁéÂ§ÁÅ €¡Áôå™Ê ýâÃϨŠ€©Ä ¡ÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ £ÂÂ ¡ÉýÊÛ§ÊÏýÔ €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ §Âϣ£ŠþÁƍ¨ōʬà þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƳ™ÁÅ. þÁƍ¨Š¡Áþà ¥ÁŏÃÏúÁōÁÅþà ©É®Áò£ÍœÁÆ „ÏýÊ §Âϣ£ŠþÁƍ¨Åþà Â©Á¨ÃÏúÁōÁÅþà žÂþà Á®Áò¨ÍÃ úÁƬÁÆà “Âύ÷ð” €þÂä™ÁÅ ±Âê¦ÁϏ üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ œÁþÁÁÅ ˆ§ÂåýÅ úʬÃþÁÏžÁōÁÅ ÁÇœÁÁäœÁÂ. þÁƍ¨ŠÁ®ÁÅò ¥É§ÃªÂ¦. §Âϣ£ÅþÁÅ ÿÁœÁÅàÁÅÏžÃ. žÂþÃä þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÅà „ÏýÊ, “„Ï™Áϙà £Â£ÅÂ§ÁÅ .. … .. ‚©Âí®Á ¬É¨©Áô ¡ÉýÂÛ§ÁÏý ÁžÂ €¥ÁéÂ§ÁÅ úɱÂå§ÁÅ, .. ‚©Âí®ÁϜ €ÁÑ™Á ¡ÁþÊþÂ, €¥ÁéÂ§ÃÃ þÃϙ¡ÉýÛϙà .. ¥ÁþÁÁÅ ‡¡Áôå™ÁÆ „ϙʞʏ €¥ÁéÂ§ÁÅ œÌÏžÁ§ÁÂ §Á¥ÁéÏýÅþÁä§ÁÅ .. œÁ¦Á §Á¦ê ©É®ÁòϙÔ €ÏžÃ €œÁþà ‡žÁ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã œÌ¬Ê¬ÁÆà... “üÂþÁÁ¥Áé þÄœÍ ˆ¥ËþÁ úÉ¡ÃåϞ” €™ÃÂ™ÁÅ §Âϣ£ÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 20. 20. ‘ .. .. þÁþÁÅä ¥ÁŸÁêÿÁäÏ ¡Áþà „Ϟà §Á¥ÁéþÂä§ÁÅ’ €ÏžÃ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé úÉ¡ÃåþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Ãå, “þÁÅ©Áôí ©ÁúÂ֍Á €™ÁŏÁÅœÁÅϞʥÉ ˆ¥ÁÏý©Áô” €þÂä™ÁÅ “¥Ä§Ê¥ÁþÁ¥ÁÏýÊ €žÊ €ÏýÂþÁÅ” €ÏžÃ “€¦œÊ ¬Á§Ê €þÁÅ” €þÂä™ÁÅ úÁ¡ÁôåþÁ þÁƍ¨ŠþÁ©ÁôíœÁÆ œÁ¨Æ¡ÁôœÁÆ ©É®ÃòÏžÃ. œÁþÁÅ þÄý÷ Â œÁ¦Á §Á¦ê üÂþÁÁ¥Áé ‚Ïýà ¡É§Áýà ©Ê¡Áô ©É®Âò™ÁÅ €¡ÁåýÃÊ þÁƍ¨Š€ÁÑ™Á þèÍÖþà „Ϟà “£Â£ÅÂ§ÁÅ úÁ¡ÁôåþÁ ©ÁúÉÖ¦ÁêϙÔ €ÏžÃ ¬ÁþÁäÂ ŠÁÑ žÁƍÁÅ¨Í Í™Á žÁƍà þÁƍ¨ŠþÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ úɦÊê¬Ã ¨Í¡Á¨ÃÃ þÁ™Ãú™ÁÅ §Âϣ£Š©Â®ÁÅò ¨Í¡Á¨ÃÃ §Â©Á™ÁÏ œÍýÊ œÁ¨Å¡Áô £ÃÃÏúÃϞà þÁƍ¨Š“©É®Áòϙà £Â£ÅÂ§ÁÅ ¥ÄÍ¬ÁÏ üÂþÁÁ¥ÁéÂ§ÁÅ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàþÂä§ÁÅ” €ÏžÃ ¨ÍþÁ ÁžÃÊ¬Ã úÁÆ¡ÁôœÁÆ þÁÅ©Áõí §Â €þÁäýÅÛ œÁ¨Æ¡Ã ¨ÍþÍɮÂò™ÁÅ §Âϣ£Š¨ÍþÁ üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úÁƬà ÁÅ™Áì¡ÁåÃÏú™ÁÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 21. 21. ÄëÏ Á¨§÷ úħÁ €žÊ §ÁϏÁÅ üÉý÷ ±Ì™Á©Âýà ü™Á œÁ¨¨Í ¡Áõ¨Å üÂþÁÁ¥Áé 30 ˆ®Áò ¡Á™ÁÅúÁŨ „ÏžÃ. üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úÁƬà ¬ÁþÁäÂ ©Ãüè÷ ©Ê³Â™ÁÅ §Âϣ£Š“‚žÁϜ žÂþà þçÂíÁÏ” úÃþÁäÁ þÁ©ÃíϞà üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨ōʬà úÁƬÁÆà üÂþÁÁ¥Áé žÁÁÓ§ÁÃ ©É®Ãò ±ÌžÃ©Ã¡ÁýÅۍÁÅþà ¥É ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÃÃ žÂ™Ã úʪ™ÁÅ §Âϣ£Š€ÁÑ™Á þÁƍ¨Š„ÏžÁþÁä ¬ÁϏÁœÊ ¥Á§Ãֱͦ ¡ÁžÃÿÊþÁÅ þåô¨ ±ÂýÅ ¥É ¡ÉžÂ¨Å üŧÁÅëÁÅþÂä™ÁÅ §Âϣ£Å. üÂþÁÁ¥Áé ¡ÉžÂ¨Å ‹ ¡ÁÁÑ üŧÁÅëÁÅÏýÆþÊ, ¥É ¡Ëý úÂýÅþÁ „þÁä ‡œËàþÁ ±ÌϏÁŨþà þ̍ÁÅÑœÁÆ, þÁ™ÁÅ¥ÁšìÍʬÁÆà „þÂä™ÁÅ “þÊþÍÁÑ™Á „þÂäþÁÅ” €þÁäýÅۏ þÁƍ¨ŠúÃþÁäÂ ªÁ£âÏ úʬÃϞà ‚žÁâ§ÁÆ þÁƍ¨ōʬà úÁƳ§ÁÅ þÁƍ¨ŠÁ®Áò®Íò Í§ÃÁ ¡Ê§ÁōÁÅÏýÍϞà “€¥ÁéÂ§ÁÅ .. £Â£ÅÂ§Ã ¡Ä¨Åå™ÁÅ ¥ÁÅžÁÅ⠣ÁÅϞ .. ÁþÉä¡Ã¨ì¨Â „þÁä ¥Ã¥Áé¨Ãä úÁƬÁÅàÏýÊ £Â£ÅÂ§ÃÃ ÃþÁýÅۨʞÁÅ” €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ “úÄ ±Í©Ê þÁÅ©Áôí þÄ ¥Á Âý¨Å” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÁÅœÁÆ “ÂþéÁíϙà £Â£ÅÂ§ÁÆ.. .. ¥Á ÂÏúà Á¬Ã ¥ÄžÁ „Ϟà €¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏžÃ þÁƍ¨ŠÃϞà ¡ÉžÁ©Ã Ì§ÁōÁÅÑÏýÆPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 22. 22. “þÄ ¬ÁϏÁœÃ ˆÏýÊ” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé “þÊþÁÆ „þÂä ÁžÁÏ™Á¥ÁéÂ§ÁÅ, ¥Ä§ÁÅ ÂþéÁíϙÔ €ÏžÃ œÁþÁ úħÁ ¡Ëý ü§Á©Ê¬ÁÆà þÁƍ¨ŠüÉýÅÛ ¨Í ±ÌϏÁō̬ÁÅàþÁä ¨Â©Âýà ¬Á®ÁÅò úÁƬÁÆà §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¡Ëý úħÁ ÁÅúÃÖ®ÁÅò ÁÅÏü™ÁÅ ¥É úħÁÁÅ¡ÁåÂ ¡Á™ÃÏžÃ. œÁþÁ ±ÂÏý÷ «Á§÷Û ©Ã¡Êå¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ŠÁÑ €Ï™Á§Êí§÷ ¥ÄžÁ „þÂä™ÁÅ €œÁþà ªÁ§Ä§ÁÏ ¥ÄžÁÅþÁä  ŠÁÑ ™Âë¦Á§÷ ¨ÍÏúà €œÁþà £¨Å¡Áô ¬Áåë«ÁÛϏ „£ÅçÂ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ. üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ ©ÉþÁÃÑ œÃ¡Ãå ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ €œÁþà ¥ÉŨ ¥É ‡œÁÅà¡Ã§Á먍ÁÅ ¥É¡à ©ÉþÁÁþÁÅϙà ¬Á®ÁÅò €ÏžÁōÁÅþà ¥ÉœÁàÁ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé Á®ÁÅò €§Á¥ÁƬà €œÁþà ¡Ã¬ÁōÁÅ™ÁÅ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÆà „ÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé ¨Â©Âýà ¬Á®ÁÅò €œÁþà úÊœÁŨÍì þÁ¨ÅÁÅœÁÅþÂä¦ €œÁþà ¡Ã¬ÁōÁÅ™ÁÅ Á¥ÁþìÁÆà þÁƍ¨ŠœÁþÁ úħÁ ©Ã¡Êå¬ÁōÁÅϞà þÁƍ¨Š±ÌϏÁŨŠÁƙ œÄ¬Ã±ÍþÁýÅÛ ¥É üÉý÷ ¨Í þÃÏ™Áŏ ±ÌϏà „þÂä¦ €¡ÁåýÃÊ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Ũ ¡Ã¬ÁŏÁÅ®ÁÅò Á¥ÁþìÁÅàþÁäÏžÁÅ©Á¨ì ¥É ±ÌϏÁŨŠ„£Ãç üÉý÷ ¨ÍÏúà ¡ÃœÁōÁÅÑþà £¦Áý¡Á™Á™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÂä¦ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé üÉý÷ ©Ã±Âå™ÁÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 23. 23. ¥É ¬Á®ÁÅò œÉ¨ìýà ©ÉþÁä¥ÁÅžÁâ¨Âì £¦Áý¡Á™Âݦ ÌžÃâÂ ©Â¨Ã „þÂä ¥ÁÏúà ¬ËüÅ¨Ê ©ÂýÃþà §ÉÏ™ÁÅ €§ÁúÊœÁŨœÍ £ÃÃÏúà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ þÁƍ¨ŠžÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÃÖ úÁƬÁÆà „ÏžÃ “ˆ¥ÃýÊ €¨Â úÁƬÁÅàþÂä©Áô” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé “úÁƬÁÅàÏýÊ žÃ«ÃÛ œÁÃ¨Ê ¨Â „ÏžÁ¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏžÃ “úÄ ±Í©É þÁÅ©Áôí ¥Á§ÄþÁÅ” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé “þÃüÏ €¥Áé Â§ÁÅ €ÏžÁÅÊ €£Â福§ÁÅ ©ÁžÁ¨ÁÅϙ ¡Ã¬ÃÊ¬ÁÅàþÂä§ÁÅ úÁÆ™ÁϙÔ €ÏžÃ ¥É ¬Á®Áòþà £Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÁä §Áϣ£ÅþÁÅ úÁƬÁÆà üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£ŠúʜåĞÁ úɦÉê¬Ã ©ÁœÁÅàÁÅÏýÆ .... “þÄ©Ã Áƙ ¡ÉžÁâÂ „þÁäýÅÛþÂä¦ ÁžÊ ¥ÁÅϙ” €ÏžÃ Á¬ÃÂ “þ©à ¡ÉžÁâ©Ã €¦þ ¥Ä¨Â œÉ¨ìÂ €ÏžÁϏ „Ï™Á©Áô ÁžÁϙà €¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏžÃ “€žÊ¥Ä ÂžÁÅ Âþà ‚¨Â §Â©Ê” €ÏýÅ þÁƍ¨Åþà úÁýÅÛþÁ œÁþÁ žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÃ žÂþà üÉý÷ þÁÅ ŠÁÑ ÁÅÏüÅ ÁÅÏüÃϞà þÁƍ¨Š£ÎìüÅ £ýϨŠ¡Áý ¡Áý ¥ÁÏýÆ ©Ã™Ã±Í¦ žÂþà ¬Á®ÁÅò ŠÁѳ§Ï ¤Á®ÁÅòþÁ £¦Áý ¡Á™Áݦ œÂýà úÉýÅۍÁÅ ©Ê®Âò™Ê Á¨Åì ¥ÁÅÏœÁ¨Âì þÁ¨ìýà ÁÅÏ™ÁëþÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 24. 24. ¡ÉžÁâ ¥ÁúÁÖ .. .. ¥ÁŸÁê¨Ì þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþÁä ¥ÁÅúÃ֍Á¨Íà þÃÏ™Áŏ „þÂä¦ žÂþà ¬Á¨Åì “þÄ©Ã þ©ÂýÍÁþÁä ¡ÉžÁâ©Ã ÁžÊ ¨Ïü” €ÏžÃ “¡ÉžÁâ©Ëþ ¥Ä¥ÁÅÏžÁÅ þÊþÉÏœÁ¥Á Âé” €ÏžÃ “‚¡Áôå™ÁÅ €ÏžÁ§ÁÏ ŠÁýÊ” €ÏýÆ žÂþà ¬Á®ÁÅò œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ €žÃ¥ÃÏžÃ. §Âϣ£Š‚žÁâ§Ã ©ÌÏýà ¥ÄžÃ ¨ÏÂ¨Å ©Ã¡Êå³Â™ÁÅ ‚žÁâ§ÁÅ ™Â®ÁÅò þÁÁäϏ €¦Á Âê§ÁÅ §Âϣ£ŠŠÏýà ¥ÄžÁ ™Âë¦Á§÷ ‚ύ „Ϟà üÂþÁÁ¥Áé ¥ÉŨ þÁÅþÁäÂ Í©Â £Ã®Áò¨Â „Ϟà þÁƍ¨Š¥ÉŨ þ¨ŏÁÅ §ÍüŨ ÃëœÁÏ «Ê©÷ úɬÃþÁýÅÛ úÃþÁä úÃþÁä ¥ÉŨÁ¨œÍ „Ϟà þÁƍ¨ŠüÂþÁÁ¥Áé ¥ÉŨ ¥ÄžÁ úɦÊê¬Ã ©ÁœÃàÏžÃ, “¥ÄžÃ þÁÅþÁäÂ ©Ã§Ã ÁÅ™ÁÅ¥ÁÅ ¨Â „Ϟà €¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏýÆ üÂþÁÁ¥Áé Áƙ þÁƍ¨ŠœÌ™Á¨¥ÁŸÁê Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ “þĞà ¥Á ÂœÁëÏ ±ÌϏÁ™ÁÏ ¨Â ¨ÊžÁÆ” €ÏžÃ “¥Ä ‚žÁâ§ÁÅ ¥Ä©Ã úÁƬÁōÁÅÏžÁŧÁÅ Âþà þžà úÁÆ™ÁϙÔ €ÏýÆ ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁêÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ §Âϣ£ÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 25. 25. “þĞà ‚þÁ¡Á §Â™÷ €ÏýÊ ¥ÄžÃ Á™Á £ÌϏÁÅ £Â£Å” €þà ‚žÁâ§ÁÆ ŠÊ ³Â§Ã €ÏýÆ ‚žÁâ§ÁōÁ¨Ã¬Ã §Âϣ£Š€Ï™Á§Êí§÷ ÃÏžÁÁÅ ÁÅÏü§ÁÅ þÃüϏ Á™Á £ÌϏÁŨ ¨Â©Áô±Âýà Ë©Â§ÁÏœÍ ýϏÁÅþÁ þèÅÖþà „Ϟà §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ ‚žÁâ§ÁÅ ±Âê¦ÁϏ žÂþà €ÏžÁōÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Å¡ÉýÂÛ§ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅ¡ÃåýÃœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡Ë úÁ§ÁéÏ ©Á¨Ãúà “…¥÷é ¡ÉýÅۍͩɔ €ÏýÆ þÁƍ¨à þÍýÍà €ÏžÃÏúÃÏžÃ. þÁƍ¨ŠžÂþÃä þÍýÃœÍ €ÏžÁōÁÅþà účÁÅœÁÅÏýÊ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š©ÁýۨŠ¬Á©Á§Ã¬ÁÆà ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡Éý۳ÃϞà þÁƍ¨ŠÂ¬Ê¡Áô účà “‚¡Áôå™ÁÅ ¥Ä§ÁÅ účÁÏ™Á¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏžÃ œÁþÁ ‡ÏÃ¨ÃœÍ ¥É§ÁŬÁÅàþÁä §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ üÂþÁÁ¥Áé ¡ÉžÂ¨ žÁÁÓ§ÁÃ œÉúÃÖ §Â¬ÁÆà .. üÂþÁÁ¥Áé ¥Á§Ê¥Ä ¬ÁÏžÊÿÃÏúÁÁÅϙ §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ €¥Á ÂÏœÁÏ þÍýÍì žÍ¡ÁôÁÅþà účÁ³ÂÃÏžÃ. €¨Â ‚žÁâ§ÁÅ ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ účÁÅœÁÅÏýÊ §Âϣ£ŠÁ¬ÉÃÑ ±Í¦ “‚Á ú¨Š§ÁϙÔ €þÂä™ÁÅ ‚Á ¡ÁôÍ¨ÊÁ “€£Âç¦ Â§ÃÃ €¦±Í¦Ê¨Â „ÏžÊÏýÔ €ÏýÆ ¨ÊúÃϞà þÁƍ¨Š¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ §ÂúÁōÁÅÏýÆ “þÊþ ¥ÄÁÅ Â§ÁžÊÏýÔ €þà §Âϣ£Š‚žÁâ§Ã œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁ úÊœÁŨʬÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 26. 26. “úÁÆ™Áϙà ‡ÏœÁ¨Ê¬Ã Â§ÁÅ֍ÁÅþÂä§Í” €þÂä™ÁÅ ©Â®Áò œÁ™ÃžÊ§ÃþÁ ¡ÁõÁŨ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê úʜà ©Ê®ÁÅò ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ “¦Á©Á§ÃÃ ¥ÁÅÏžÁÅ” €þÂä™ÁÅ ¥ÁÏúÁύʬà þÁ™ÁŬÁÆà “€¥ÁéÂ§ÃÃ úɦÁêϙÔ €ÏžÃ þÁƍ¨Š“œÉ¨ì©Â§ÁÅì þ úɧÁÅ©Áô¨Í ƒœÁ ÌýÂÛ™ÁÅ Âþà þÁÅ©Áôí úʦÏúÁÅÍ©É þÁƍ¨Ŕ €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¡Ã§Áë¨Å œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁŨÍÏúà ¥É ¡ÁõÁÅ ¬Á©Á§Ã¬ÁÅàþÂä™ÁÅ “€¥Áé Â§Ãþà €¨Â ŠÏÍ£ÉýÉÛ¦ÁêϙÔ €ÏžÃ þÁƍ¨ŠþÁ©ÁôíœÁÆ “úÁƬÁÅàÏýÊ þčÁÅ ŠÏÍ©Â¨þÁÅþÁäýÅÛϞà €žÃ œÁ§ÂíœÁ Âþà ¥ÁÅÏžÁÅ ‡ÁÅÑ ¥ÁÏúÁÏ” €ÏžÃ þÁÆÂ¨ÅœÍ “€¥ÁéÂ§ÃÃ þÊþÁÅ úʦÏúÁō͙ÁÏ úÁÆ™Á¨þà Ì¡Áå ‚žÃÂ „þÁäýÅÛϞÔ €þÁōÁÅÏýÆ ¥ÁÏúÁÏ ‡ÃÑ úÁÁя ¡ÁϏÁ ú¡à ©Ã¡ÁôåÁÅ ¡Á™ÁōÁÅϞà þÁƍ¨Š“¡ÉžÁâ €§ÃªÉ¨Â ‡ÏœÁÅÏžÊ þÄ žÃ¥Áé” €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €§ÁúÊœÍà ÁýÃۏ ±Â¥ÁÅœÁÆ þÁƍ¨ŠüÂþÁÁ¥Áé úÊœÃþà €¨Â ¡ÁýÊÛ¬ÁōÁÅþà “¬÷ðððð “ €ÏýÆ “€¨ÂþÊ þ̍ÁÑϙà €¥ÁéÂ§ÁÅ” €ÏžÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 27. 27. “þÊþÁÅ þ̍ÁÑ™ÁÏ ÂžÊ §ÂÏ£Â£ÅœÍ žÉϏóÂà” €ÏýÆ “…¥÷é úÁƳÂà©ÊÏ .. ‡ÁÅÑ §Âϣ£Š.. ±Â™ÁÅ ¥ÁÅÏ™ÁÃ ÁŨÂ „þÁäýÅÛϞÔ €ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£ŠŠÁÑ „žÁÅýÅþÁ ¥ÁÏúÁÏ ‡ÃÑ þÁƍ¨Š¥ÄžÁ ¡Á™ÂÝ™ÁÅ. §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ÁýÃۏ €žÁÅ¥ÁōÁÅϞà §Âϣ£ŠþÁƍ¨ŠúÍÁÑþà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ žÂþà ¥ÄžÁÁÅ ©ÁϏ™ÁÅ “€¥ÁéÂ§ÁÆ €¨Â Á®ÌòžÃ¨Ê¬Ã ¬ÁÆ™ÁÁÅÏýÊ £Â£ÅÂ§Ãä þ¨͍à ¬Á§Á⠍ÁÆ™ÁžÁÆ” €ÏžÃ  ¥Á ÂýœÍ üÂþÁÁ¥Áé œÁþÁ úÊœÍà §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÁÅþà þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ £ÌÁэÁÅ €þÃÏúà “œÍ¬É¦ê §Âϣ£Ŕ €ÏžÃ ¥É úÁƬÁÅàÏ™ÁÂþÊ §Âϣ£ŠÿÁÆÏ €ÏýÆ œÍ³Â™ÁÅ “ÿ÷ñ “ €ÏýÆ þÁƍ¨ŠÁýÃۏ ¥ÁƨÏÃϞà “¤Á¨ÊÂ œÍ³Â©Áô §Âϣ£Ŕ €þà üÂþÁÁ¥Áé ¥ÉúÁÅ֍ÁÅϞà “£Â£ÅÂ§ÁÅ ŠÁÑ žÉ£çÊ ‚ÁљÞ ©ÁúÂÖ§ÁÅ” €þà œÁþÁ ÁÅϙɨ Ê¬Ã úÁÆ¡ÁôœÁÆPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 28. 28. “©ÄýÃþà £ÂÁ þÁ¨¡Áϙà €¥ÁéÂ§ÁÅ €þà üÂþÁÁ¥Áé úÊœÁŨŠœÁþÁ ¬Á®Áò ¡ËþÁ ©Ê¬ÁōÁÅϞÔ þÁƍ¨Š“‡ÏœÁ þÁ¨Ã¡Ãþ ©Äýà ±ÌÁ§ÁÅ €›Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ” €ÏýÆ þÁƍ¨Š¬Á®ÁÅò Á¬ÃÂ þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà .. §Âϣ£ŠÁÆýÏ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê¬ÁÅàþÁä ±Íýìþà úÁƬÁÆà „ÏžÃ. §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ©Ä¡Áô þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ¬Á¨Åì þ̍ÁÅÑœÁÆ þÁƍ¨Åþà €žÁ§Á žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ þÁƍ¨ŠüÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ §ÉúÁ֏ÌýÛžÂþÍ €þÁäýÅÛ ÁýÃÛ ÁýÃۏ ÊÁ¨Å ¡É™ÁÅœÍϞà “€¥Á Âé .. €£Âç.. “ “ˆÏ žÉϏÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ .. £Â£Å .. €¥ÁéÂ§Ãþà Áƙ ‚¨ÂÊ žÉϏÁϙÔ “€¥ÁéÂ§ÁÅ .. £Â£ÅÂ§Ã žÉ£çÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅϞÔ €ÏýÆ ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ÃϞà þÁÅϙà œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ‡œÉàœÃà ÌýÛ™ÁÏ úʬÁÆà „ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨Š¬Á®ÁÅò þÁ¨Å¡ÁôœÁÆ œÁþÁ ¡ÁôÁÅ¨Í ©Ê¨Å „ÏúÁōÁÅþà É¨ÅÁÅÑÏýÍϞà §Âϣ£ŠžÉ£ç¨ÁÅ þÁƍ¨Š€¡Á³Í±Â¨Å ¡Á™ÁÅœÁÆPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 29. 29. “úÁƳ§ £Â£ÅÂ§ÁÅ €¥ÁéÂ§ÁÅ É¨ÅÁÅÑÏýÅþÂä§ÁÅ ‚¦Á Âê¨ ¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä žÉÏÊ žÉϏÁÅ™ÁōÁÅ .. ƒ €¥ÁéÂ§ÃÃ Â§Ã±Í©Á¨” €ÏžÃ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ©Ê¡Áô úÁƪ™ÁÅ “… ÂþéÁôí” €ÏýÅ ‡ÏÁ§ÊüÃϏ úÁƬÃϞà þÁÏžÁϏ üÂþÁÁ¥Áé, þÁƍ¨ŠúʦÏúÁō͙ÁÏ úÁƙ¨þà „£¨Âý¡Á™Á™ÁÏ ÁŧÁÅàÌúÃÖ §Âϣ£ŠÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Êúà ³Íì Â žÉϏÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ¡Ã¬ÁÛþ÷ ¨Â ÁžÁŨŜÁÅþÁä §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ©Ã¬Áé¦ÁϏ úÁƬÁÆà „ÏžÃ üÂþÁÁ¥Áé þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÊÁÏ ¡ÉÏú™ÁÅ ¥É§ÁÅ¡Áô ©ÊÁÏœÍ €œÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ÁþÁ¡Á™Ã ¥Á ¦Á¥Á©ÁôœÁÆ „Ϟà þÁƍ¨Š¡ÁõÁŨ͍à þÁƍ¨ŠÁƙ „´Â§Áŏ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ‡Á§Ê³ÍàϞà üÂþÁÁ¥Áé „Ï™Á ¡ÁýۨʍÁ “…¥÷é €žÃ £ÂÁ žÉϏÁÅ ‚¨ žÉÏÃœÊ Âþà žÄþà œÃ¥Ãé§Ã €›ÁžÁÅ” €þà ©ÂÁÅœÍϞà üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨Š“€¥Á Âé .. .. .. “ €ÏýÆ Â§ÁÅ֍ÁÅÏýÆ úÁ¨ì£™ÃÏžÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 30. 30.  œÁ§ÂíœÁ §Âϣ£Šþ¨ŏÁÅ ±ÍýÅì ±Ì™Ãúà “ … ..” €ÏýÆ Á¬ÃÂ þÁō¨Š¡ÁôÁŨ͍à €™ÁŏÁÏý žÃÊ¬Ã žÂþÃä €ÏýōÁÅ ±Í¦Á ™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š©Ä¡Áô þÃ¥ÁŧÁÆà “§ÂÏ” €ÏýÆ Í¥Áŏ ¡Ã¨ÃúÃϞà §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé Á®Áò¨ÍÃ úÁƪ™ÁÅ “žÂ..” €ÏžÃ þÁƍ¨Š¡ÁÁÑþÊ œÌ™Á¨Å ú¡ÁôÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅÏýÆ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Å œÁþÁ úʜà ©Ê®ÁòœÍ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ¨ōÁ ú¡ÁôÁÅþà ©ÁϏ™ÁÅ Presented by .. samprasad_2004@yahoo.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 31. 31. €£Âç .. þÃϙ¡ÉýÅÛ - 4 Part 3 ending .. .. .. üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£Š©Ä¡Áô þÃ¥ÁŧÁÆà “§ÂÏ” €ÏýÆ Í¥Áŏ ¡Ã¨ÃúÃϞà §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé Á®Áò¨ÍÃ úÁƪ™ÁÅ “žÂ..” €ÏžÃ þÁƍ¨Š¡ÁÁÑþÊ œÌ™Á¨Å ú¡ÁôÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅÏýÆ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Å œÁþÁ úʜà ©Ê®ÁòœÍ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ¨ōÁ ú¡ÁôÁÅþà ©ÁϏ™ÁÅ Part 4 üÂþÁÁ¥Áé œÌ™Á¨¥ÁŸÁê §Âϣ£Šþ¨ōÁ ¨Í¨ÍœÁŨÍìÃ žÃÃ É¨ÅÁÅœÁÅÏýÊ üÂþÁÁ¥Áé §Âϣ£ŠœÁ¨þÁÅ €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÆ “€¥Á Âé.. ….. öÁ.. €£Âç.. €žÄ.. €¨ÂÊ .. …¥÷é .. ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÅ ‚ÏœÁ¬ÁÅŽÏ €þÁŤÁ©ÃÏúÁ¨ÊžÊ þÁƍ¨Š.. ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÄ ƒ ¬ÁÅŽÏ €¥Á Âé...‹ÿ÷ñ..” €ÏýÆ þÁƍ¨ŠúÊœÃþà œÁþÁ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ ©Ê¬ÁōÁÅþà “€£Âç.. ¡Ã¬ÁÁ©Ê” €ÏžÃ. þÁƍ¨ŠüÂþÁÁ¥Áé ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ, üÂþÁÁ¥Áé þÁƍ¨ŠœÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ úÊœÃþà ±ÍþÃúÃÖ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨þÁÅ œÁþÁ úʜà ©Ê®ÁòœÍ É¨Á ³ÂÃÏžÃ. §Âϣ£Š©ÁžÃ¨ÃþÁ üÙÁÅÝ þÁƍ¨Š§É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ‚ÏÂ §Á¨ÊžÁÅ. üÂþÁÁ¥Áé ©Ê®ÁòÁÅ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ üÏÁý üÏÁý Á €þáÃÏúÃÏžÃ. €¦þ ¥É ¡ÁõÁÅ¨Í ©Ê®ÁòœÍ œÌ¨Å¬ÁÆàþÊ „ÏžÃ. þÁƍ¨Š¨Êúà Í™ÁÁÅ ü§Ïè ¡Á™Ã üÂþÁÁ¥Áé úʜÍà ©ÂýϏ ÁÆúÁÅÖϞà ¥É §Ì¥ÁÅé¨þÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 32. 32. üÂþÁÁ¥Áé É¨ÅÁÅ™ÁÅœÍ þÁƍ¨Š¡ÁõÁÅ¨Í §Á³Â¨Å …§Ã €ÏœÁÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ §Âϣ£ŠÂ§ÃÖþÁ §Á³Â¨Íà Á¨Ã¬Ã ŸÂ§ÁÁýÃÛ ±ÂÁÅœÍÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé §É¥Áé¨Íì þ¨ōÁ ÁžÁÅ¡ÁôœÁÅþÁä §Âϣ£ŠœÁ¨ ¡ËÉœÃà úÁƪ™ÁÅ. þÁƍ¨Š§Âϣ£ŠÁ®Áò¨Íì Á®ÁÅò Á¨Ã¡Ã úÁƪ© €¥ÁéÂ§ÁÅ €þÁäýÅۏ úÁƬÃÏžÃ. þÁƍ¨Š¡ÁÁÑþÊ ¡Á™ÁÅþÁä œÁþÁ ¨ÏÂ €ÏžÁōÁÅþà €¨Â œÁÅ™ÃúɦÁêϙà €¥ÁéÂ§ÁÅ €ÏžÃ ¨ÏÂþÁÅ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „þÁä üÂþÁÁ¥Áé úʜÍà €ÏžÃ¬ÁÆà. üÂþÁÁ¥Áé ¥É ¨ÏÂ €ÏžÁōÁÅþà þÁƍ¨ŠœÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ œÁÅ™ÃúÃÏžÃ. œÁÅ™ÃúÃÏžÊ œÁ™Á©Áô €¥Á ÂÏœÁÏ œÁþÁ œÁ¨ þÁƍ¨ŠœÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÂúʬÁōÁÅþà ¥É ¡ÁõÁÅ þÁ ³ÂÃϞà üÂþÁÁ¥Áé, §Âϣ£ŠœÁ¨þÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ Ê¬Ã £¨ÏÂ €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÆ. €ÏœÁ þëÁÛ Â „Ï™Ê üÂþÁÁ¥Áé œÁþÁ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê œÁ¨ žÍ¡É¦Áê™ÁÏœÍ ÄúÁÅ¥Áþà €§ÃúÃϞà þÁƍ¨Å. Âþà üÂþÁÁ¥Áé Á§ÁōÁÅ þ¨ōÁ œÁþÁ §É¥Áé¨ÍìÃ žÃÁ£™Á™ÁÏœÍ þÁƍ¨Š€¡Áë¦ÁœÁäϏ œÁþÁ ¥ÉŨ ¡ËÉœÊà¬ÃÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé œÁþÁ ¥ÉŨ ¡ËÉœÃà §Âϣ£Š¥ÉÅÿÁþÍà €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ §Á³Â¨Å Â§ÁŬÁÅàÏýÊ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁÅ ¨Í¨Í¡Á¨ …§Ê §Á³Â¨Å üŧÊë¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ . ¥ÁƜà œÁÅ™ÁÅúÁōÁÅÏýÆ ¡ËÃ ¨ÊúÃþÁ §Âϣ£Š€¡ÁåýÃÊ þÏÙà ©Áô§Â©Áô§ÁÏýÅþÁä œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà üÂþÁÁ¥Áé þÁÅ™ÁÅ¨Í ¬ÁÅŽÂþÃä þͧÁÅ œÉ§Ãúà ÿ÷ ÿ÷ €ÏýÆ ³ÂížÃ¬ÁÅàþÁä þÁƍ¨ŠþÍýÍìÃ žÍ±Â™ÁÅ. þÁƍ¨Š ±Ì™ÁŏÁÅþà ÁÅ™Á©Á³ÂÃÏžÃ. œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê §Âϣ£Š¨ÊúñͩÁ™ÁÏ Á¥ÁþÃÏúÃþÁ üÂþÁÁ¥Áé œÁ¨¡ËÉœÃà úÁƬʬÁ§ÃÃ þÁƍ¨ŠþÍýÍì §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ ±Ì™ÁŬÁÆà ÁþÁ¡Á™Ê¬Á§ÃÃ,PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 33. 33. “Š¬Ê ¨Ïü þÁÅ©Áôí žÍ¡ÁôÁÅþà ÁÅ™ÁŬÁÅàþÂä©Â þÄ €¥Áé ‡ÏœÁ Á¬Ã ¨Ïü ©Ê.. §Â©Á¦Á Âê §Âϣ£Šþ ¡Á¡Áå ¬ÁϏÁœÃ úÁÆ™ÁÅ” €ÏžÃ Â®ÁÅò ¡ÁϏÁ ú¡ÁôÁÅþà ¬Á§ÁÅâÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅÏýÆ. “£Â£Å Â§ÁÅ €¥ÁéÂ§Ãþà ÁÅ¥Éé¦Áêϙà ©É®ÁòϙÔ €ÏžÃ œÁþÁ þÍýèÍþà §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã žÂþÃä ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅÏýÆ. §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. üÂþÁÁ¥Áé ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨Å œÁþÁ úʜà ©Ê®ÁòœÍ ©Ã™ÁžÄ¬ÁÅàÏ™ÁÂ þÁƍ¨Š©Â®Áò œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ œÁþÁ úÊœÃþà ú¡ÃϞà ‚ϞÁ œÁþÁÁÅ üÂþÁÁ¥Áé úʬÃþÁ ³Â¦Á ÂþÍà ¡ÁëœÃ ³Â¦ÁÏ úʬÊÏžÁōÁÅ. “©ÁžÁÅ⠨ʩÊ. þÁÅ þ úÊœÍà ¡ÉýÅۍÁÅÏýÊþÊ þÁÅ œÁÅë¡Ãà” €ÏýÆ §Âϣ£Š¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ §É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ‚§ÃÃÏúÁōÁÅþà œÍ¬É¦Áê©Á¦Á Âê €ÏžÃ. §Âϣ£Š‡ÁÅÑ¡ÉýÃÛþÁ ©Ã¨Åì¨Â žÁƬÁōÁűͦÁ ™ÁÅ. üÂþÁÁ¥Áé Á¥ÁéÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ žÉϏÃúÁÅ֍ÁÅÏýÆ „ÏýÊ þÁƍ¨Š©Â®Áòþà §ÉúÁ֏Ìý۳ÃÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé ÃÏžÁ þÁÅϙà ¥ÉÅœÁà ‡Á§Ê¬ÁÅàþÁä œÄ§Áōà þÁƍ¨Š“ˆ¥É €þÁōÁÅþÁä Âþà ¥ÄÁÆ þ¨ ÁŜɍÁÅÑ©Ê €þÁä¥Á Âý €¥ÁéÂ§ÁÅ €ÏžÃ” þÁ©ÁôíœÁÆ. üÂþÁÁ¥Áé ¥É ¥Á Âý¨Å ©ÃþáÃÏúÁō͍ÁÅϙ §Âϣ£ŠþÁÅϙà þÁÏžÂþÃä ¡ÃÏ™ÁōͩÁ™ÁÏ¨Í þÃ¥ÁÁä¥Ë±Í¦ÏžÃ. üÂþÁÁ¥Áé  §ÍüÅ ¥ÁÆ™Áų§ÁÅì, þÁƍÁ¨Å §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ©Ê¦ÏúÁōÁÅþÂä§ÁÅPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 34. 34. ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¦žÁÅ €©ÁôœÁÅÏ™ÁÂ üÂþÁÁ¥Áé þÁÆÂ¨ÅœÍ “‚Á ¨Êúà €þÃä ¬Á§Éâ¦Áê©Ê ¥Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Â®ÁÅò ©ÁúÉÖ¦ÁêÁ¨§ÁÅ” €ÏžÃ. þÁƍ¨ŠúÁÁ úÁÁ ¬Á§ÁÅâ œÁÅÏ™ÁÂ §Âϣ£ŠüÂþÁÁ¥Áé ¨Å œÁ¦Á §Á¦Á Âê§ÁÅ. üÂþÁÁ¥Áé ©Ì®Íò œÁ¨ ¡ÉýÅۍÁÅþà ¥É ¬Á®ÁòœÍ ™ÁōÁÅÏýÆ “¥Á®Äò ‡¡Áôå™ÁÅ” €þÂä™ÁÅ §Âϣ£Š¥É ¥É™Á©ÁÏúà ¥É ¡ÉžÂ¨Å €ÏžÁōÁÅþà účÁÅœÁÆ. “¥Á®Äò ‡¡Áôå™Í ‡¨Â úÉ¡ÁåÁ¨þÁÅ, ‚¡ÁåýÍì ÁÅžÁ§ÁžÊ¥ÉÂ, œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ±Ì¨ÂþÍɮÃòþÂ, ¥Á§ÁžÁ¨Å ¨¯Ãé „ÏýÅϞà Â” €ÏžÃ þçªÁÂ. “£Â£ÅÂ§ÁÅ ¥Á§Í ™ÁžÂþÃœÍ „Ï™Á™ÁÏ úÁÆ™ÁÝÏ ¥ÄÁÅ ¥ÁÅúÁÖýʏ .. ¥É¨ìÂ ¥Ä ¨¯Ãé þà ¥ÁŏÁÅӨ͍à ¨ÂÁϙà ¥ÄÁÅ €™ÁÅÝ „Ï™ÁžÁÅ .. ¥Ä ÁÅœÄ œÄ§ÁÅœÁÅϞÔ €þà ¬Á¨öÁ ‚úÃÖϞà þÁƍ¨Å. þÁƍ¨Š¥Á§Ä €¨Â €™ÃÊ¬Á§ÃÃ §Âϣ£Š´Â÷ €¦Á Âê™ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé ˆ¥ÁþÁōÁÅýÅÏžÍ €þÃ. “úÄ ±Í©Ê ¥Á§Ä þ œÁ¥ÁÅé™Ã ¤Â§ÁêþÁÅ ƒ ¥ÁŏÁÅӨ͍à ¨ÂÁ¥ÁÏý©” €þà ¡ÁëªÂÏœÁϏ üÂþÁÁ¥Áé €þÁ™ÁÏœÍ §Âϣ£Š…¡Ã§Ã¡Ä¨Å֍ÁÅþÂä™ÁÅ. “œÁ¡Êå¥ÁÅÏžÁ¥ÁéÂ§ÁÅ .. ¥ÄÁÅ ˆ €™ÁÅÝ „Ï™ÁžÁÅ €þà úɱÂå ¡ËÂ ¨¯Ãé Â§ÁÅ Áƙ ÁÅÏžÁþÁ¡Áô £Ì¥Áé¨ÂÁÅÏý§ÁÅ ¥Ä œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Ã™ÁÁÅ ‡ÏœÁ ¡É™ÁÅœÁÅþÂä§Í ˆ¥ÃýÍ” €ÏžÃ žÄ§ÁÔÏ œÄ¬ÁÆà. “úÄ ©ÁžÁÅâ¨Ê©Ê þ ¬ÁÅŽÏ Í¬ÁÏ žÂþÃä ±Â™ÁÅ úɦÁê™ÁÏ ‡ÏžÁōÁÆ .. ‡¡Áôå™Í ŠÁ¡Áôå™ÁÅ þÊþÊ Á£Å§ÁÅ ¡É™ÁœÂ¨Ê §Âϣ£Ŕ €ÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 35. 35. üÂþÁÁ¥ÁéþÁÅ úéÁ§Ã³Â§ÃÂ ÿÁœÁÅàÁÅþà ¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ ¡ÉžÁ¨œÍ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ©Ã™Á ¡Ã§ÁÅžÁŨŠÁýÃۏ œÁþÁÊ¬Ã þ̍ÁÅэÁÅþà ©ÁžÃ¨Ã €Áљà þÁÅϙà ÁžÃ¨Â™ÁÅ §Âϣ£Å.  §ÍüÅ §ÂœÃë 9 ÁÏý¨¡Áôå™ÁÅ ¡ÁÏœÁŨŠÂ§ÁÅ ¡É®ÂòÏ ¡Ã¨ì¨œÍ žÃÂ§ÁÅ. þ¨ŏÁÅ §ÍüŨ œÁ§ÂíœÁ þÁƍ¨Š¡ÁþÍÌúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ¨ÅÏÄ Ář§ÁÏ ¨Â ¨Ê¡ÁôÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä §Âϣ£Š¥ÄžÁÃ ©ÁϏà  £¨Å¡ÁôþÁÅ ¨ÅÏÄ ¥ÄžÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà “ .. üÂþÁÁ¥ÁéÂ§ÁÅ Âþà Á¨¨ÍÃ ©Á¬ÁÅàþÂä§Â ˆÏýà £Â£ÅÂ§ÁÅ” €ÏžÃ §Âϣ£ŠúÁýōÁÅÑþÁ Á®ÁÅò œÉ§Ãúà €žÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ ¨Ê©Ê þÁÅ©Áôí úÉ¡ÃåþÁ žÂþà ÁŧÃÏúÊ €¨ÍúìÁÅàþÂä €þÂä™ÁÅ. “‚ÏœÁÄ ¥Ä§ÁÅ üÂþÁÁ¥Áé Â§Ã ÁŧÃÏúà ¨¯Ãé Â§ÃœÍ ‚žÁ©Âí¨þÁōÁÅÏýÅþÂä§Â ¨ÊÁ ¨¯Ãé Â§Ã ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬ËϞ” €ÏžÃ ©Ê®ÂÍ®ÁϏÂ. “þÁÅ©Áôí ‡©Á§Ã ÁŧÃÏúà €þÁōÁÅÏýÅþÂä©Áô” €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ “‚ύɩÁ§ÁÆ ¨¯Ãé Â§Ã ÁŧÃÏúÊþ” €ÏžÃ. “€©ÁôþÁÅ” €þÂä™ÁÅ §Âϣ£Š“€ÏžÁōÊþ ‚ÏœÁ ¨Â©ÁôþÁ œÁ¦Á §ËϞà ©Ã™ÁÂ§Ãþà œÁ¨ÅúÁōÁÅþÔ €ÏžÃ ¨ÅϏà úÉϏÁŨŠ¡ÁÁэÁÅ œÁ¡ÃåÏúà žÂþÃä ÁÅ¡ÃåýœÍ £ÃÃÏúà …¡ÁôœÁÆ þÃüÂþÍà üÂþÁÁ¥Áé Â§ÃœÍ ‚žÁ¦Á ÂêÁ ¨¯Ãé þà ¡Á§ÃªÄ¨þÁÂ úÁƪ™ÁÅ. 32 ˆ®ÁÅòÏý¦ £ÌžÁÅâÂ ¥Ê¨Ã¥Ã £ÏÂ§ÁÅ ú¦ÁœÍ €ÏžÁϏ „Ϟà ‚žÁâ§ÁÅ ¡Ã¨ì¨ œÁ¨Ãì¨Â „Ï™ÁžÁÅ. ú¨ ¬ÃÏ¡Áô¨÷ Â „ÏýÅÏžÃ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 36. 36. “ˆÏ £Â£Å ˆ¥Ãýà ¥Á®Äò ¨ÍúìÁÅàþÂä§ÁÅ’ €ÏžÃ “¥Á§ÊÏ ¨ÊžÁÅ .. ©Ã™Á €¨ÂÏýÞÊþ” €þÂä™ÁÅ ³Â¨ÍúÁþÁÂ “€¦œÊ ¥ÄÁÅ ©Ã™Á ¡ÃúÃÖ £ÂÁ ¡ÁýÅۍÁÅþÁäýÅۏ „Ïž’à €ÏžÃ Ã¨ Ã¨Â þÁ©ÁôíœÁÆ “úÉ¡Áå©Ê” €þÂä™ÁÅ þÁƍ¨ÅþÁÅ ¥ÄžÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà “þÊþÁÅ úÉ¡ÁåÁÆ™ÁžÁÅ Âþà ¥Ä ±ÂýÅì ¥Ä§ÁÅ ¡Á™Áϙà €¬Á¨Ê  §ÍüÅ  ¥Á Âý €þÂäþÁþà üÂþÁÁ¥Áé Â§ÁÅ þ ¥ÄžÁ ú¨ ‚žÃ Â „þÂä§ÁÅ” €ÏžÃ þÁƍ¨ŠÂ®Áò žÁÁӧà þÁÅϙà úħÁ ¡ËÃ ¨ÂÃ ¥É ¡ÁϏÁ ¡Áô«ÁåϨ͍à œÁþÁ ÁÅþÁ±ÂþÃä ¬Á§Ãúʬà ... ÿÁÅ¡÷å .. ¥ÁÏýÆ œÍ³Â™ÁÅ “‚ÏžÁÅÊ £Â£ÅÂ§ÁÅ ¥Ä§ÁÏýÊ ‚«ÁÛÏ” €þà œÄ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ þÁƍ¨Š¡Ã§ÁÅžÁŨŠ§Âϣ£ōÁÅ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ¡ËþÁÅϙà …Á³ÂÃÏžÃ. ********** §ÍüŨŠÁ™ÃúʬÁ§ÃÃ üÂþÁÁ¥ÁéÂ§ÃÃ œÂ¡ÁÏ œÁýÅۍͨʍÁ ±ÍœÁÆ „Ϟà žÂþÍà œÍ™ÁÅ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ þÁƍ¨Š§ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÆþÊ „Ϟà §ÍüÅ §ÍüÅ ÁÆ §Âϣ£ÅþÁÅ Á¨Å¬Áōͩ¨þÁä £Å¨£ÂýÏ ¡É§ÃÃ±ÍœÁÆ „Ϟà “ˆÏúɦÁê¥ÁÏý©ʔ €ÏžÃ ŠÁ§ÍüÅ ©Ê®ÂÍ®ÁÏ ™ÁÅœÁÅþÁä þÁÆÂ¨ÅœÍ §É™Ä Â ¨ÍúÃÏúÁōÁÅþÁä „±Â¦ÁÏ úÉ¡ÃåϞà þÁƍ¨Š“‡¨ÂÁÆ §ÂœÃë ¡ÁžÃ ÁÏý¨ÁÅ ¡ÁÏœÁŨŠÂ§ÁÅ, ¥Ä ¥Á§ÁžÁ¨Å ¡Ã¨ì¨Å ©Â®Áò ÁžÃ ¨Í þÞÁë±ÍœÂ§ÁÅ ‚Á ±ÌžÁÅâý žÂÁ £¦ÁýÁÅ §Â§ÁÅ ÁþÁÁ €§Á㠧œÃë žÂýÁ ¥Ä§ÁÅ úÁ¡Áôå™ÁÅ úɦÁêÁÅϙ ¡É§ÁýÍìÃPDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 37. 37. ©ÁúÉÖ¦ÁêÏ™Á¥ÁéÂ§ÁÅ þÁƜà úÁ±ÂۍÁÅ ©Á¨ §Âϣ£ÅþÁÅ ¥Á¨Éì¡ÁϞçà ÃÏžÁ ¥ÄÍ¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅúÁÆ™Á¥ÁÏýÂþÁÅ ú¨” €ÏžÃ §ÁÿÁ¬ÁêϏ üÂþÁÁ¥Áé þÁÏžÁϏ þÁƍ¨ŠúÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÃÑ ©ÁžÃ¨ÃÏžÃ. “ˆ¥Ä ¡Áë¥Á žÁÏ ¨ÊžÁÅ ÁžÂ” €ÏýÆ. þÊþÁÅ §Âϣ£ŠÂ§Ã ‚Ïýà ÃýÍĨÍþÁÅϙà Â¡ÁôÂ³ÂàþÁŏ ˆžËþÁ ¡Áë¥Á žÁ¥ÁþáìÊà ¬ÃÁä¨÷ ‚³ÂàþÁÅ ¬Á§Êþ €ÏžÃ.  ¡ÁëÂ§Á¥Ê €§Áã§ÂœÃë žÂýÃþÁ œÁ§ÂíœÁ üÂþÁÁ¥Áé ¥É¨ìÂ ¨Êúà ¡É§ÁýÍìÃ ©É®ÃòÏžÃ. §Âϣ£ŠœÁ¦Á §Áŏ „þÂä™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÅ  ¥Á¨Éì±ÌžÁ ÃÏžÁ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁű̦Á Âê§ÁÅ §ÍüÆ ÂÁ±Í¦þÁ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÅ ‚¨Â ÁÅýÅۏ ¡Áþà ü§ÃÃ±ÍœÁÆ „ÏžÃ. €¨©ÂýÅ ¡ÁëÂ§ÁÏ üÂþÁÁ¥Áé  §ÍüÅ ¥Á¨Éì±ÌžÁ žÁÁӧÍà ©ÁúÊÖ¬Á§ÃÃ “€£Âç €¥Á Âé” €ÏýÆ ¥ÁƨŏÁŨŠ©ÃþáÃÏú¦ ¯Á›Ï ¬Ê¡Áô úÉ©Áô¨Å þÍÃѧÃÏúÃÏžÃ. ¬Áåë«ÁÛÏ Â ©ÃþáÃÏú¦ ¥ÁƨŏÁŨÅ. úÁ¡ÁôåþÁ ÁŧÁÅà ¡ÁýÊÛ¬ÃϞà üÂþÁÁ¥Áé  ¥ÁƨŏÁŨŠ¦Á©Á§Ã©Í. œÁþÁ ¥Á§ÁžÁ¨Å ¨¯ÃéžÃ. Á®ÁÅò úÍèÃÏúà ¥Á§Ä úÁƬÃϞà .. œÁþÁ ¥Á§ÁžÁ¨Å ¨¯Ãé úħÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ËÁ¨Âì ‡œÁÅàÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþà „Ϟà ¥É ¥ÄžÁ §Âϣ£Š©ÁÏýà ¥ÄžÁ ˆ¥Ä ¨ÊÁÅϙ ¡Á™ÁōÁÅþà £ÂžÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ©Áê©ÁöÁ§ÁÏ ¥Á ÂÏúà §Á¬Á¡ÁýÅÛ¨Í „ÏžÃ. ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ¡ÁÁÑ …§ÃÃ ©É®Âò™ÁÅ ƒ§ÁύÁÅ ¥ÁÅÏ™Á ‚ÁÑ™Á ¬Á§ÁÅâÁÅþÁäýÅÛϞà €¦þ ©Ä®ÃòžÁâ§ÃÃ ‡¡Áôå™ÁÅ ÁŞçÃϞà €þà €þÁōÁÅÏýÆ œÁþÁþÁÅ ©Â§ÃžÁâ§ÁÆ Á¥ÁþÃÏúÃþÁýÅÛ ¨ÊžÁÅ €þÁōÁÅþà Ã§ÁōÁÅÑþÁ ©ÉþÁŞçÏÃϞà üÂþÁÁ¥Áé þͧÁÅ þ̍ÁÅэÁÅÏýÆ.PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
 38. 38. “©ÁžÃþÂ, ©É®ÁòÁÅ ... ¥Á žà €¦±Í©ÁúÃÖϞà ....” ¦Á ¬Á¡Á™ÁÅœÁÆ ¥ÉÅœÁà ‡Á§Ê¬ÁÆà €ÏžÃ ¨¯Ãé ‚ÏýÍìÃ þÁ™Á©Á£ÍœÁÅþÁä üÂþÁÁ¥Áé Â®ÁÅò ýÁÅÑþÁ Ã±Í¦Á ¦. €¨Â ˆÏœÁ¬Ê¡Áô þèÅÖÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ §Âϣ£ŠžÁÁÓ§ÁÌúÃÖ üÂþÁÁ¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ úɦÊê¬Ã .. “‚Á ‚ÁÑ™ÉÏžÁōÁÅ ‚ÏýÍìÃ ¡ÁžÁϙÔ €þà €¡Áôå™Ê žÁÁÓ§ÁÌúÃÖþÁ ¨¯Ãé þÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ úɦÊê¬Ã þÁ™Ã¡ÃÏú™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÅ §Âϣ£ōÁÅ úɧ͡ÁÁÑ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã €ÏýōÁÅ ±ÍœÁÆ þÁ™Ãú§ÁÅ. ©Â§Ã ÁÁ ‚ÁÑ™ÃœÍ €¦±Í¨ÊžÁÅ .. ÂþÃ.. ƒ ³Íۧà ‚ÁÑ™ÃœÍ €¦±Í¦ÏžÃ .. ³Â§Ã... (ƒ ÁÁÁÅ ÄÏ ±ÂœÁ §Á¥Á›Ã ¨Íþà ÁÁ-§ÁúÁ¦œÁ ¡Ê§ÁÅ ¨ÊžÁÅ) presented by .. samprasad_2004@yahoo.com http://groups.yahoo.com/group/madavathi/PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

×