Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4.2. T&I õpiväljundite hindamine. Tehnoloogia ja innovatsioon Digitiigri õpetajakoolituse lisamoodul          ...
Sisukord  T&I õpiväljundid  Enesehindamine, hindamine kaasõpilaste ja  õpetaja poolt.  Hindamismudel  Rühmaportf...
T&I õpiväljundid omab teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades; mõistab tehn...
T&I õpiväljundid  kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt  ja vastutustundega;  kasutab info- ja kommunik...
T&I õpiväljundid  omab algatusvõimet innovaatiliste ideede  rakendamisel erinevates projektides;  mõtleb kriitilisel...
Hindamine1.  Enesehindamine   – õppija refleksioon oma õpikogemuse üle:    kogemuste dokumenteerimine, mõtestamine, ...
Hindamismudel  Hindamismudel on hindamisvahend, milles on  kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal saab  otsustad...
Hindamismudeli koostamine  õpiväljundi - oodatava õpitulemuse või oskuse  sõnastamine;  hinnangute skaala määratlemi...
Oluline!  Hindamiseks olulise info kogumine ja säilitamine  (e-portfoolio)   – olukorra algseis;   – tegevuste soo...
Abiks õpilastele enesehindamisel               Õpiväljund             enamus oli uus   olin mi...
Hindamismudel T&I õpiväljundite hindamisekshttp://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=1103    ...
Õpiväljund                  3                  2                  16  ...
E-portfoolio  Eportfoolio on kogumik õppija poolt loodud,  valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud  materj...
ArendusprojektirühmaportfoolioArendusprojekti rühmaporfoolio sisaldab: kõikide rühmakoosolekute (kontaktkohtumised ja ka...
Kasutatud materjal  Kaia Pata, Mart Laanpere Haridustehnoloogia käsiraamat -  http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?ti...
Tänud kuulamast!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Õpiväljundite hindamine

640 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õpiväljundite hindamine

 1. 1. 4.2. T&I õpiväljundite hindamine. Tehnoloogia ja innovatsioon Digitiigri õpetajakoolituse lisamoodul Veikko Kõrv Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 2012 See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA 3.0) litsentsi alusel http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
 2. 2. Sisukord T&I õpiväljundid Enesehindamine, hindamine kaasõpilaste ja õpetaja poolt. Hindamismudel Rühmaportfoolio
 3. 3. T&I õpiväljundid omab teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades; mõistab tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ja keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; saab aru tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innovatsiooni vastastikustest mõjudest ja omavahelisest seotusest; mõistab ja hindab kriitiliselt tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid; kujundab kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes küsimustes;
 4. 4. T&I õpiväljundid kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega; kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks: – omab IKT-l põhinevat kommunikatsioonioskust, – omab IKT-l põhinevat koostööoskust, – omab IKT-l põhinevat info loomise, leidmise, korrastamise, kriitilise analüüsi ja esitamise oskust;
 5. 5. T&I õpiväljundid omab algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel erinevates projektides; mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma valikuid ning seisukohti.
 6. 6. Hindamine1. Enesehindamine – õppija refleksioon oma õpikogemuse üle: kogemuste dokumenteerimine, mõtestamine, – õpiväljundite hindamine mudeli järgi, – eneseanalüüs enda arengu kohta arendusprojekti käigus.2. Hindamine kaasõplaste poolt – konkreetsete tööülesannete tulemuslikkuse hindamine - mitteformaalsed kommentaarid, – õpiväljundite hindamine mudeli järgi.3. Hindamine õpetaja poolt – õpiväljundite hindamine mudeli järgi.
 7. 7. Hindamismudel Hindamismudel on hindamisvahend, milles on kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal saab otsustada töö tulemuslikkuse ja edukuse üle.
 8. 8. Hindamismudeli koostamine õpiväljundi - oodatava õpitulemuse või oskuse sõnastamine; hinnangute skaala määratlemine; hinnangute testimine; hindamismudeli tutvustamine asjaosalistele.
 9. 9. Oluline! Hindamiseks olulise info kogumine ja säilitamine (e-portfoolio) – olukorra algseis; – tegevuste sooritamise pidev kajastus; – lõpptulemuse vastavus seatud eesmärgile. Hinnata tuleks eraldi kõiki etappe, protseduure, tegevusi, materjale, oskusi.
 10. 10. Abiks õpilastele enesehindamisel Õpiväljund enamus oli uus olin mitmetest ei saanud mida teemadest juba arendusprojekti arendusprojekti varem kuulnud käigus uusi käigus õppisn teadmisi1 tehnoloogiate toimimine ja arengusuunad2 tehnoloogia mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ja keskkonnale3 tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innovatsiooni vastastikmõju ja omavaheline seotus4 tehnoloogilise arengu positiivsed ja negatiivsed mõjud5 tehnoloogia kasutamisega seotud eetilised küsimused6 IKT-l põhinevad kommunikatsioonioskused7 IKT-l põhinevat koostööoskused8 IKT-l põhinevat info loomise, leidmise, korrastamise, kriitilise analüüsi ja esitamise oskused9 algatusvõime ja innovaatiliste ideede rakendamine10 kriitiline ja loov mõtlemine11 oma valikute ja seisukohtade põhjendamine
 11. 11. Hindamismudel T&I õpiväljundite hindamisekshttp://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=1103 Õpiväljund 3 2 11 omab teadmisi tehnoloogiate omab teadmisi mitmete omab teadmisi mõne omab teadmisi arendusprojekti toimimise ja arengusuundade kohta alternatiivsete arendusprojektiga seotud käigus väljatöötatud arendusprojektiga seotud arendusprojektiga seotud tehnoloogia toimimise ja lahenduses kasutatud valdkondades tehnoloogiate toimimise ja arengusuuna kohta tehnoloogia kohta arengusuundade kohta2 oskab analüüsida arendusprojekti nimetab arendusprojekti käigus nimetab arendusprojekti nimetab arendusprojekti käigus käigus väljatöötatava lahenduse väljatöötatava lahenduse kõiki käigus väljatöötatava väljatöötatava lahenduse mõju inimeste töö- ja eluviisile, olulisi mõjusid lahenduse olulisi mõjusid üksikuid olulisi mõjusid elukvaliteedile ja keskkonnale3 mõistab arendusprojekti kontekstis nimetab ja seostab nimetab ja seostab nimetab arendusprojektis tehnoloogilise, majandusliku, arendusprojektis väljatöötatud arendusprojektis väljatöötatud lahenduse sotsiaalse ning kultuurilise lahenduse innovatsiooni väljatöötatud lahenduse innovatsiooni aspekte mõnes innovatsiooni vastastikust mõju ja aspekte kõikides valdkondade innovatsiooni aspekte valdkonnas (tehnoloogiline, omavahelist seotust (tehnoloogiline, majanduslik, mõnes valdkonnas majanduslik, sotsiaalne ning sotsiaalne ning kultuuriline) (tehnoloogiline, majanduslik, kultuuriline) sotsiaalne ning kultuuriline)4 mõistab ja hindab kriitiliselt kirjeldab antud kirjeldab antud nimetab vähemalt ühe antud tehnoloogilise arengu positiivseid ja arendusprojektis väljatöötatud arendusprojektis arendusprojektis väljatöötatud negatiivseid mõjusid lahenduse võimalikke väljatöötatud lahenduse lahenduse võimaliku positiivse positiivsete ja negatiivsete võimalikke positiivsete ja või negatiivse mõjude tulevikus mõjude arenguid tulevikus ja negatiivsete mõjude arenguid annab põhjendatud hinnangu tulevikus nende teostumise tõenäosusele5 arvestab arendusprojekti käigus lähtub arendustöös alati eetika lähtub arendustöös enamasti ei lähtu arendustöös alati väljatöötatava lahenduse põhiprintsiipidega alati eetika põhiprintsiipidega eetika põhiprintsiipidega kasutamisega seotud eetiliste kooskõlas olevatest enda poolt kooskõlas olevatest koostöös kooskõlas olevatest koostöös küsimustega või koostöös väljakujundatud väljakujundatud väljakujundatud seisukohtadest seisukohtadest seisukohtadest
 12. 12. Õpiväljund 3 2 16 kasutab info- ja kasutab arendusprojekti kasutab arendusprojekti kasutab arendusprojekti kommunikatsioonitehnoloogiat ülesannete täitmiseks talle ülesannete täitmiseks talle ülesannete täitmiseks talle eesmärgipäraselt ja vastutustundega usaldatud info- ja usaldatud info- ja usaldatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kommunikatsioonitehnoloogiat kommunikatsioonitehnoloogiat alati eesmärgipäraselt ja peamiselt eesmärgipäraselt ja ka arendusprojekti väliselt jagab vastutustundega vastutustundega kasutust kolmandate isikutega7 omab IKT-l põhinevat kommunikatsioonvahendite valik kommunikatsioonvahendite kommunikatsioonvahendite valik kommunikatsioonioskust väga hea ja sobib antud valik hea ja sobib antud rahuldav ja sobib antud arendusprojektis väga hästi, arendusprojektis hästi, arendusprojektis rahuldavalt, uue kasutab mitmeid uusi kasutatab uusi tehnoloogilisi tehnoloogia kasutamine ei ole tehnoloogilisi vahendeid ja vahendeid ja võimalusi piisav võimalusi oskuslikult oskuslikult8 omab IKT-l põhinevat koostööoskust ühistöövahendite valik väga hea ja ühistöövahendite valik hea ja ühistöövahendite valik rahuldav sobib antud arendusprojekti sobib antud arendusprojekti ja sobib antud arendusprojekti läbiviimiseks väga hästi; kasutab läbiviimiseks hästi; kasutab uusi läbiviimiseks rahuldavalt; kasutab mitmeid uusi tehnoloogilisi tehnoloogilisi vahendeid; tehnoloogilisi vahendeid vahendeid; kuulamine ja tegutseb ühise eesmärgi nimel arvamuse avaldamine tasakaalus; tegutseb ühise eesmärgi nimel9 omab IKT-l põhinevat info loomise, arendusprojektis vajaminev info arendusprojektis vajaminev info arendusprojekti käigus vajaminev leidmise, korrastamise, kriitilise leitud, filtreeritud ja analüüsitud leitud, filtreeritud ja info leitud, infomüra kasutamise analüüsi ja esitamise oskust vastavalt projektis kavandatule; analüüsitud vastavalt projektis tõttu esineb projektis vigu info on piisav projekti edukaks kavandatule, esineb infomüra, teostamiseks info on piisav projekti teostamiseks10 omab algatusvõimet innovaatiliste püüab alati uut ideed seostada mõtleb kaasa uute ideede saab aru uute ideede ideede rakendamisel arendusprojektis konkreetse rakendusega seostadamisel konkreetse rakendamise vajadusest rakendusega11 mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab teeb konstruktiivset kriitikat, teeb teeb konstruktiivset kriitikat, nõustub teiste arvamusega ja ning hindab oma ja teiste ideid, ettepanekuid alternatiivseteks pakub ideid ja valikuid, mis kasutab läbiproovitud mõttemalle põhjendab oma valikuid ning lahendusteks, valikud on alati mõnikord ei ole põhjendatud seisukohti argumenteeritud ja läbimõeldud
 13. 13. E-portfoolio Eportfoolio on kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset kasvu teatud ajavahemiku (nt arendusprojekti) jooksul. Olulise tähtsusega on õppija refleksioonid omaloodud materjalide, aga ka portfoolio poolt kajastatava loo (nt arendusprojekti käik) kohta.
 14. 14. ArendusprojektirühmaportfoolioArendusprojekti rühmaporfoolio sisaldab: kõikide rühmakoosolekute (kontaktkohtumised ja kaugtööna toimunud) protokollid, mida on võimalus/kohustus kõigil rühma liikmetel kommenteerida ja toimunut reflekteerida; arendusprojektis teostatud uuringute, infootsingute, analüüside, esitluste jne tulemused, koos meetodite, teostajate ja reflektsioonidega; terviklahenduse autonoomsed elemendid (ka need, mida lõpplahenduses kasutusele ei võeta) koos autorite reflektsioonidega.
 15. 15. Kasutatud materjal Kaia Pata, Mart Laanpere Haridustehnoloogia käsiraamat - http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Esileht Õpejkava portaal - http://www.oppekava.ee/index.php/Esileht
 16. 16. Tänud kuulamast!

×