Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា
បទវិភាគ៖ស្សីខ្ខែរប៉ុសតិ៍
លោកខឹមវាសនា លបើលមើលពីលរៅ និងរូបភាពនលោបាយ គាត់គឺជាលម
ដឹកនាាំបកសរបឆាំង ខ្តលបើពិតនិតយឲ្យបានស៉ុីជលរៅ គាត់រគាន់ខ្តជួលតួ
លលោោ ន ...
លររើនមកលេើយ ខ្ដលោក េ៊ា៉ុនខ្សនទិញ លដើមបីឲ្យល្វើពយ៉ុោះល្លៀង កន៉ុងកិរច
ការទទួលខ៉ុសរតូវខ្តមួយគត់គឺ ឈ្នន និោះបកសដទទ។
លោក ញឹកប៊ា...
ជាការពិត នលោបាយឈ្នន និោះលគរបស់លោកេ៊ា៉ុនខ្សន ជានលោបាយ
ដ៏លពញនិយមស្ាប់របវតតិាស្រសតដឹកនាាំដ៏ខពង់ខពស់របស់លោក លដ្ឋយ
លោកធ្លល ប់អ្...
១-លលើកលគាលការែ៍ កាំប៉ុិរកាំប៉ុក៖
តាមពិត លបើតាមាត ប់សមតីរបស់លោកខឹមវាសនា គាត់ក៏ជាមន៉ុសសមា
មបញ្ញា បងគួរខ្ដរ ខ្តលេត៉ុអ្ីក៏គាត់...
គាត់និោយរពោះព៉ុទធៗ រូលនលោបាយ ៗ រូលវាយរបហរបកសសមរ
ងស៉ុី។
ក៉ុាំថាល ើយលោកខឹមវាសនា កូនលៅគាត់ខ្ដលលលងកន៉ុងFacebook
មួយទថ្ៃៗ តាមវា...
បបើនិយាយអំពីជ័យជំនះរបស់បក្សខឹមវាសនា ដែលដែងដែែិះបែៀល
ដខែរថា លងង់ មិនស្សឡាញ់ជាែិ ប ើយតំងខលួនជាពាការី ែឹក្ច្រមះដខែរ
បែើមបីបៅរ...
បែើអាបលល បៅស្សង់អាលងង់ដមនបេ?
អវីដែលគួរឲុយអាែិ ែបោក្ខឹមវាសនាបនាះគឺ គាែ់យល់ថារក្យថា
នបយា យ គឺមានធាែដែមួយគែ់ គឺការយល់ែឹងរបស់រ...
និោយពី បន់ឌីត (ខ្តមិនខ្មនបែឌិ ត) ឈ្ឹម េលវារ៉ុែ និង ខឹម វាសនា
03 និោយពី បន់ឌីត (ខ្តមិនខ្មនបែឌិ ត) ឈ្ឹម េលវារ៉ុែ និង ខឹម វាស...
04 លតើបកសខឹមវាសនានឹងឈ្នោះប៉ុនាែ នលៅអ្ី
http://sreykhmerpost.wordpress.com/2012/04/25/%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%80%...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

09ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា

942 views

Published on

khmer politics book

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

09ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា

 1. 1. ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា បទវិភាគ៖ស្សីខ្ខែរប៉ុសតិ៍
 2. 2. លោកខឹមវាសនា លបើលមើលពីលរៅ និងរូបភាពនលោបាយ គាត់គឺជាលម ដឹកនាាំបកសរបឆាំង ខ្តលបើពិតនិតយឲ្យបានស៉ុីជលរៅ គាត់រគាន់ខ្តជួលតួ លលោោ ន ខ្ដលលគទិញឲ្យ សខ្មតងខ្តប៉ុលណាណ ោះ។ លេត៉ុអ្ីបានជាហ៊ា នថា ខ្បបលនោះ លបើលោកខឹមវាសនា របឹងពនយល់របជាជនសឹងអ្ី? េោះៗ ការពនយល់លនោះលេើយ ខ្ដលនាាំឲ្យពលរដឋទូលៅគិតថា គាត់ជាអ្នក លសនហជាតិ គាត់ជាបកសរបឆាំងមួយ។ ខ្តរូបភាពខ្បបលនោះ មានមន្រនតីជា
 3. 3. លររើនមកលេើយ ខ្ដលោក េ៊ា៉ុនខ្សនទិញ លដើមបីឲ្យល្វើពយ៉ុោះល្លៀង កន៉ុងកិរច ការទទួលខ៉ុសរតូវខ្តមួយគត់គឺ ឈ្នន និោះបកសដទទ។ លោក ញឹកប៊ា៉ុនទៃ ជាប៉ុគគលសាំខាន់ទីមួយ ខ្ដលលោកេ៊ា៉ុនខ្សន ទិញ បានម៉ុនលគ លដើមបីលរបើលោក ឲ្យរាំោយបកសរបស់ខលួនឯងលោលគឺបកស េវ៊ា៉ុនស៉ុីនប៉ុិរ ជាថ្នូរមកវិញគឺ លោកមានងារជានាយករដឋមន្រនតី បកស លោក មានលៅអ្ីកន៉ុងរដ្ឋឋ ្ិបាល និង លោកអាររកសរទពយ និងកាល យជា ប៉ុគគលសនិទធិនឹងលោកេ៊ា៉ុនខ្សន។ បនទប់មកគឺលោកស៉ុខលេង។ លោកស៉ុខលេង ជាតាំណាងរាស្រសតបកស សមរងសីលៅកាំពង់្ាំ លោករតូវលគទិញកាលពីម៉ុនលបាោះលឆន តលលើក ម៉ុន«2008» លដ្ឋយឲ្យតាំខ្ែងលោក កន៉ុងជួរបកសរបជាជន កន៉ុងរដ្ឋឋ ្ិបា ល លេើយជាការតបសនងវិញ លោកស៉ុខលេង មានតួនាទីនិោយអ្ត់ ដ្ឋក់មាត់ កន៉ុងការលជរបកសសមរងស៉ុីថា អ្ត់លអ រាំលពលខ្ដលម៉ុនលនាោះ ខ្ត បួនដប់ទថ្ៃ គាត់ថា បកសោស់សមឥតលខាច ោះ។ ទីបីរ៉ុងលរកាយគឺលោកខ្កវរាមី ខ្កវលរមីជាមន្រនតីលសនហជាតិលក់ខលួនមួយ លទៀត ខ្ដលលោកេ៊ា៉ុនខ្សន ទិញលរញពីបកសសមរងស៉ុី លដើមបីឲ្យបកស សមរងស៉ុីរលងាគ ោះរលងគើរ លេើយ លៅជួយល្វើការឲ្យលោក កឹមស៉ុខា លដើមបីឲ្យ លោកកឹមស៉ុខាមានកមាល ាំងបាំខ្បកសនលឹកលឆន តពីបកសសមរងស៉ុី លររោះ លោកេ៊ា៉ុនខ្សន ដឹងថា បកសេវ៊ាូនស៉ុិនប៉ុិរ គាែ នកមាល ាំងរបកួត ជាមួយ បកសសមរងស៉ុីលទៀតល ើយ។ បនាទ ប់ពីល្វើបានសលរមរលេើយ លោកខ្កវរា មី ក៏លគលៅរូលបកសរបជាជន លដ្ឋយវាយរបហរបានពីរ ទីមួយបកស សរងស៉ុី ទីពីរគឺបកសសិទធិ មន៉ុសស។
 4. 4. ជាការពិត នលោបាយឈ្នន និោះលគរបស់លោកេ៊ា៉ុនខ្សន ជានលោបាយ ដ៏លពញនិយមស្ាប់របវតតិាស្រសតដឹកនាាំដ៏ខពង់ខពស់របស់លោក លដ្ឋយ លោកធ្លល ប់អ្ួតថា គាត់មាន ថ្វិទដខពស់ កន៉ុងការរាំោយេវ៊ា៉ុនសិនប៉ុិរ ខ ែៈខ្ដលកាលលនាោះ បកសសមរងស៉ុីល្វើទ៉ុកោខាល ាំង លេើយសលមតររកុមរពោះ ជាប់លោសលៅបរលទស។ ថ្ែីៗលនោះ លោកេ៊ា៉ុនខ្សន យកទលងវើរខ្ដលពិ្ពលោកសអប់លខពើមលនាោះ មកអ្ួតល្វើជាទលងវើកិតតិយសមតងលទៀត គឺអ្ួតលៅលពលខ្ដលគាត់ខ្រក សញ្ញា ប័រតលៅាោ្ូមិនទរដឋ បាលថា «ខ្កវលរមីរូលបកស សិទធិមន៉ុសស ជាលបិរខ្៉ុាំ.»។ តាមពិតសមតីលនោះ លបើគិតខ្មនខ្ទន ជាសមតីដ៏គួរឲ្យសអប់ ខ្តសរមាប់របបនលោបាយលោកេ៊ា៉ុនខ្សន ល ើញថា ូយ ឬកាលីប លៅវិញ។ គាត់អ្ួតោងលអ្ឿ រាំលរោះម៉ុខពលរដឋខ្ដលលមើលល ើញថា គាត់ជាមន៉ុសសលោលៅ រកាញ់អ្ាំណារ។ តាមពិត អ្នកខាងលលើម៉ុនៗ លោកេ៊ា៉ុនខ្សនទិញឲ្យល្វើការងារដូរៗគាន រខ្មលកខ្តលោកខឹមវាសនាមួយលរញ ខ្ដលលគជួលឲ្យល្វើការខ៉ុសពីលគ។ លគថា លបើលជរលគខលួនឯង លគថាលយើងអារកក់ លបើជួលលជរជាំនួស រាំលែញ ដូរគាន លេើយកិតតិយសលយើងលៅទថ្លថ្នូរលទៀត។ តាមពិត គាំនិតរិោះគន់បកស របឆាំងោាំងពីររបស់ខឹមវាសនា ជារកយាត ប់ បងាគ ប់លគលទ គាត់រគាន់ ខ្តលលងោងសមប៉ុលណាណ ោះ។ គាត់ល្វើរូបភាពរបមូលល៉ុយ គាត់ល្វើរូប ភាពពនយល់ពលរដឋ និងគាត់ល្វើរូបភាពលាំបាកលវទនា។ លតើរាំែ៉ុ រណា ខ្ដលបងាា ញថា លោកខឹមវាា ក៏រតូវលគទិញកាលឲ្យ ល្វើខ្បបលនោះ? រាំែ៉ុ រសាំគាល់កនទ៉ុយកលន្រញ្ញោ ងរបស់ខឹមវាសនាគឺស្សួល បាំេ៉ុត។ គាត់ល្វើខ្បបលនោះយូរ លេើយ ខ្តអ្វីខ្ដលគាត់ល្វើមានដូរតលៅ។
 5. 5. ១-លលើកលគាលការែ៍ កាំប៉ុិរកាំប៉ុក៖ តាមពិត លបើតាមាត ប់សមតីរបស់លោកខឹមវាសនា គាត់ក៏ជាមន៉ុសសមា មបញ្ញា បងគួរខ្ដរ ខ្តលេត៉ុអ្ីក៏គាត់លោកលគាលនលោបាយអ្ីក៏កាំប៉ុិរ កាំប៉ុកលមោះ? ស្សួលលទ លររោះបកស របជាជនឲ្យល្វើខ្បបលនោះ គាត់លដើរតួ នាទីជាបកសរបឆាំង គាត់ល្វើនលោបាយកាំប៉ុិរកាំប៉ុក លដើមបីឲ្យពលរដឋ ពិលសសអ្នកលរោះដឹងគិតថា ពួកបកសរបឆាំងគឺអ្ន់អ្៉ុីរឹង លមើលរ៉ុោះ សូមបី ខ្តល្វើលគាលនលោបាយក៏កាំប៉ុិរកាំប៉ុក លរឿងអ្ីល្វើដឹកនាាំរបលទសលកើត។ មួយវិញលទៀត លបើលគាលនលោបាយគាត់លអ អាររតូវគាត់ពនយល់លអ លទៀត នាាំឲ្យ គាត់មានរបជារបិយេួស អារពិបាកទប់ទល់ ឬក៏គាត់ កបត់មាច ស់ជាលដើម។ ២-ពនយល់ពលរដឋឲ្យភា្ ក់រលឹក គាែ នបកសរបឆាំងណាមួយ ពនយល់លេត៉ុេលសមជាងគាត់េនឹងលទ លររោះខ្តគាត់ពូខ្កអ្៉ុីរឹងលេើយ បានជាគាត់លគជួលឲ្យល្វើការងារលនោះ។ គាត់ពនយល់ លដើមបីឲ្យមតិទួលៅ លមើលមិនល ើញថា គាត់ជាមន៉ុសសលគ ទិញ ល្វើលមរពាោមឲ្យរបជារាស្រសតយល់ថា គាត់ជាមន៉ុសសរបឆាំង ខ្មនខ្ទន ដូលរនោះគាត់ពនយល់ ឲ្យដូរខ្មនខ្ទ។ ៣-លជរបកសសមរងស៉ុី និង សិទធិមន៉ុសស និង ជាការពិត លោកខឹមវាសនា មិនខ្ដលវាយរបហរបកសោាំងពីរ លៅ លពលខ្ដលគាត់ោន់បានពនយល់ពលរដឋឲ្យជក់រិតតលនាោះលទ គាត់ខ្តងខ្ត លៃលៀតវាយតិរៗ ខ្តខាល ាំងៗ។ តិរៗគឺតិររាំនួន ឯខាល ាំងៗ គឺខាល ាំងទមៃន់ស មតី។ មួយវិញលទៀត លដើមបីឲ្យពលរដឋគិតថា គាត់ជាមន៉ុសសលអ គាត់យក រពោះព៉ុទធាសនាល្វើខ្ខល លររោះគាត់ដឹងថា ពលរដឋខ្ខែរ មិនសូវឆល ត។
 6. 6. គាត់និោយរពោះព៉ុទធៗ រូលនលោបាយ ៗ រូលវាយរបហរបកសសមរ ងស៉ុី។ ក៉ុាំថាល ើយលោកខឹមវាសនា កូនលៅគាត់ខ្ដលលលងកន៉ុងFacebook មួយទថ្ៃៗ តាមវាយរបហរបកសសមរងស៉ុី មិនខ្ដលល ើញវាយរបហរ បកសរបជាជន លេើយ លបើមាន អ្តថបទណាមួយរិោះគន់រដ្ឋឋ ្ិបាល លគ ពាោមលៅលសៃៀម ខ្តលបើមានលគវាយបកសរបឆាំង ពួកលគរពួតដូរស្ស លមារ។ លេើយលបើមានលគសួរថា លមរក៏បកសអ្នកវាយរបហរ ខ្តបកស របឆាំង? លគមិនលៃលើយលទ លគគិតខ្តវាយរបហរបកសរបឆាំង។ 4-មិនសរលសើរ មិនលជរបកសរបជាជន។ គាែ នលាោះល ើយ រកយវាយរបហរបកសរបជាជន លេើយក៏គាែ នលាោះ ល ើយរកយសរលសើរ ។ មិនវាយគឺខាល រវាយលៅល្វើឲ្យបកសលថាកថ្យ លតើ លបើសរលសើរ ខាល រគាំលរាង ស៉ុីឈ្នួលល្វើបកសរបឆាំងរបស់គាត់ រតូវបានលគ សងស័យដូលរនោះ ោក់ទឹងនឹងបកសរបជាជន លៅលសៃៀមរបលសើរជាជាង។ រាំែ៉ុ រទី ៣ និង ទី៤លនោះ ជាអ្ាំែោះអ្ាំណាងោងខ្សតងណាស់ថា ខឹ មវាសនា លគទិញល្វើជាបកសរបឆាំង គឺគាត់រតូវបានលគទិញដូរ ញឹកប៊ា៉ុន ទៃ ស៉ុខលេង និង ខ្កវរាមីខ្ដរ ខ្តគាត់ខ៉ុសលគរតង់ថា លគទិញឲ្យរាំោយ បកស ខ្តគាត់លគទិញឲ្យបលងកើតបកសប៉ុលណាណ ោះ។ ត ើបក្សខឹមវាសនានឹងឈ្នះប៉ុនាា នតៅអី
 7. 7. បបើនិយាយអំពីជ័យជំនះរបស់បក្សខឹមវាសនា ដែលដែងដែែិះបែៀល ដខែរថា លងង់ មិនស្សឡាញ់ជាែិ ប ើយតំងខលួនជាពាការី ែឹក្ច្រមះដខែរ បែើមបីបៅរក្ផ្លូវរងបរឿងបនាះ បៅក្នងបពលប ះបនន ែឃំសង្កា ែ់ខាងមខ បនះ ឲុយដែខឹមវាសនា នែំដែងបមឃំមួយបៅ គឺបេវតជួយគាែ់ បពក្បៅប ើយ ដែអវីដែលគួរឲុយអាែិ ែគាែ់ ច្បដ លជាមិន នបេ បច្រះជាេូបៅ បបើខសពីអនក្ដែលលង់សលងនឹងមបនាគមន៍វិជាា របស់គាែ់ បនាះ គាែ នអនក្ណា ប ះបនន ែឲុយគាែ់បេ។ បែើមនសសគមន៍វិជាា របស់ខឹមវាសនាជាអវី? បោក្ខឹមវាសនា នយក្ប ែមួយធំថា មូលប ែដែលដខែរមិនទាន់ រងបរឿងែូរសពវថ្ងងបនះ គឺមក្ពីដខែរ មិន ទាន់យល់ែថ្មលពីការរូលរួម នបយា យ ប ើយបគបធវើច្ពបងើយក្បនតើយ បរលគឺអវិជាា ខាងដផ្នក្ នបយា យ ប ើយ គាែ់ នច្ ប់អនក្បែើរតមគាែ់ថា បែើមបីឲុយសងគម រងបរឿង ន ទាល់ដែដខែរយល់ែូរគាែ់យល់ ប ើយគាែ់យក្ គំនិែបនះ រញបញ្ចូ លបៅក្នងអនក្បែើរតម ប ើយចាែ់េក្ពលរែឋេូបៅថា ជាជន លងង់បលល មិនែឹងអី ប ើយច្ែូវការ ជួយបស្ោរស្សង់ជាបនាា ន់។ គាែ់ក្៏ចាែ់េក្ផ្ងដែរថា អនក្ដែលស្សបតមគំនិែគាែ់ ជាអនក្បស្ោរ ស្សង់រួរប ើយ ប ើយបគច្ ប់អនក្ទាំង បនាះថា ច្ែូវបៅបស្ោរស្សង់ ដខែរបផ្សងបេៀែ។
 8. 8. បែើអាបលល បៅស្សង់អាលងង់ដមនបេ? អវីដែលគួរឲុយអាែិ ែបោក្ខឹមវាសនាបនាះគឺ គាែ់យល់ថារក្យថា នបយា យ គឺមានធាែដែមួយគែ់ គឺការយល់ែឹងរបស់រាស្រសត បដនតបបើ នបយា យឲុយនិយមន័យដែមួយមាែ់រប់ែូរគាែ់ថាដមន អនក្ណាក្៏ អារ កាល យជាអនក្នបយា យ នដែរ បរលគឺនបយា យ គឺអាស្ស័យ បោយក្តត បច្រើនយាង ែូរជា ររិែសងគម េមាល ប់សងគម ោា នភាព សងគម និង ររិែ ឬេំបនាលរបស់ពិភពបោក្ផ្ងដែរ« នបយា យបច្ៅ ច្បបេស» ។ សពវថ្ងងបគបឃើញបោក្ខឹមវាសនាបរះបនាះគឺ យក្ធម៌ច្ពះពេធបែើមបីបធវើ ជាដខល បែើមបីរញខលួនបៅរក្អំណារ បច្ៅពីបនះគាែ់មានដែររិែ បក្េងកាេ ងែិះបែៀលដខែរបបណាណ ះ ែូបរនះប ើយ នជាស្សីដខែរយល់ថា បោក្មិនឈ្នះសូមបីដែមួយបៅអី ឬក្៏មួយឃំក្៏បេដែរ។ ស្សីដខែរបសតិ៍ រប្ព 01 ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា http://sreykhmerpost.wordpress.com/2011/06/09/%E1%9E%81%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%9C% E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1 %9E%93%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9E%B6/ ០២ https://www.facebook.com/groups/khmerkromheart/doc/213252595433095/
 9. 9. និោយពី បន់ឌីត (ខ្តមិនខ្មនបែឌិ ត) ឈ្ឹម េលវារ៉ុែ និង ខឹម វាសនា 03 និោយពី បន់ឌីត (ខ្តមិនខ្មនបែឌិ ត) ឈ្ឹម េលវារ៉ុែ និង ខឹម វាសនា http://sokheounpang.wordpress.com/2012/09/07/%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%B6% E1%9E%99%E1%9E%96%E1%9E%B8- %E1%9E%94%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%8C%E1%9E%B8%E1%9E%8F- %E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%93/
 10. 10. 04 លតើបកសខឹមវាសនានឹងឈ្នោះប៉ុនាែ នលៅអ្ី http://sreykhmerpost.wordpress.com/2012/04/25/%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%94%E1%9E%80% E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%81%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1 %9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%88%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9 F%87%E1%9E%94/

×