Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
      KVU
      E39 AksdAl – BErgEn
  Stord, 14. juni 2010


VERKSTA...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Prosjektleiar: Per Einar Lædre
Prosessleiarar: Ellen Johnsen Haaberg og Tore Solber...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
- Vi skal ha minst to konsept i tillegg til dagens alternatiV
       prosjekt...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
- korleis Var turen din hit i dag?
innleiingsvis vart deltakarane utfordra til å bl...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
E39 mellom Aksdal og Bergen er i overkant av 120 km lang. I tillegg kjem ferjesamba...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
                   Frå yngst til eldst
             ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
KoRT oM KVU: BAKgRUNN
- Stortinget har bestemt at vegprosjekt med ein venta kostnad...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
PRogRAM
09.00 opning
   oppdraget på E39
   Presentasjonar
   orientering ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kva skjer i verda i dag som påverkar oss?                     ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
10
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kva er viktig informasjon                             ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
12
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kvifor har me transportbehov                        OppgÅve...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
14
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
        Trekantsambandet

               15
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
16                  Faksimile Haugesund Avis 15. juni 2010
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kven har transportbehova?                             ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
tankar om behov
Kvifor har me transportbehov i denne regionen?
•	 	Er	behovsskildri...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kom med forslag til mulege idéar til begrensa                   ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
20
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
               21
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Konseptutvikling: Kva er mulege idéar til større                  ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
               23
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
INDRE KoNSEPT
Alternativ 1:
Frå Stord med bru over Langenuen, vidare frå Jek-
tevik...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
INDRE KoNSEPT
Alternativ 2:
Tunnelar langs onarheimsområdet, muleg ved
Våge, ny bru...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
MIDTRE KoNSEPT:
Alternativ 1:
går	frå	Raunholmen/Fitjar	til	Neshavn,	ei	bru	på	ca.	...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
MIDTRE KoNSEPT:
Alternativ 2:
kryssar med bru i sør ca. ved Jektevik til Hodna-
nes...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
MIDTRE KoNSEPT:
Alternativ 3:
går på vestsida av Stord med bru (høg-
bru) over Lang...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
YTRE KoNSEPT:
Frå	Sandvikvåg/Ostaneset	med	kortaste	veg	til	Austevoll	
med flytebru...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
- reagerer på reFleks
Bjørn martin alsaker evnar å snu seg raskt rundt.
30
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Kva av desse alternativa er gode slik som du ser dei? Kva er gode
idéar til konsept...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
32
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
  «verdiskaping
skjer på vestlandet,
 og vi bør leggje
   til rette for
 at den...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
34
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
    Utsikt mot Leirvik og Sveio

                35
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
oPPSUMMERINg:                                vore me...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
- Er einig i mykje som er sagt. greitt å få opp auga for andre sine     av det ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
Disse var med:            Alf Terje Myklebust
             ...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
                      39
Prosessleiarane Ellen Johnsen Haaberg...
Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen
                   grafisk.senter@vegvesen.no
40
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkstadrapport KVU E39 Aksdal-Bergen

1,693 views

Published on

14. juni 2010 inviterte Statens vegvesen kommunar, fylkeskommunar, organisasjonar, næringsliv mfl. til å kome med sine innspel under ein arbeidsverkstad på Stord Hotel. Verkstaden er eit sentralt i arbeidet med avklare korleis transportbehova på E39 mellom Aksdal i Rogaland og Bergen i Hordaland kan løysast på beste måte i framtida. Rapporten frå verkstaden er ikkje ordrett referat, men prøver å fange opp litt av det arbeidet som vart gjort og korleis det gjekk føre seg.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkstadrapport KVU E39 Aksdal-Bergen

 1. 1. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen KVU E39 AksdAl – BErgEn Stord, 14. juni 2010 VERKSTAD 1
 2. 2. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Prosjektleiar: Per Einar Lædre Prosessleiarar: Ellen Johnsen Haaberg og Tore Solberg Foto: Linda Longfjeld, Bernt Flekke, og Ellen Johnsen Haaberg Verkstadrapport: Brit Elve Strand, Linda Longfjeld og Bernt Flekke Rapporten er ikkje eit ordrett referat, men er laga på grunnlag av flippovernotat og rapportering frå dei ulike gruppene. Rapporten er også lagt ut på prosjektet E39 Aksdal-Bergen si nettside på vegvesen.no. 2
 3. 3. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen - Vi skal ha minst to konsept i tillegg til dagens alternatiV prosjektleiar per einar lædre om litt av målet for dagen. 3
 4. 4. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen - korleis Var turen din hit i dag? innleiingsvis vart deltakarane utfordra til å bli kjende med nokon dei ikkje hadde prata med før. 4
 5. 5. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen E39 mellom Aksdal og Bergen er i overkant av 120 km lang. I tillegg kjem ferjesambandet Sandvikvåg–Halhjem med ei seglingstid på 35 minutt. Strekninga er ein del av Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim og går gjennom eit særprega landskap rikt på naturopp- levingar og kulturminne. Reknar me med 15 minutt ekstra til venting, om bord- og iland- køyring til ferja, tek turen om lag 140 minutt med bil. Utan ferja ville normal kjøretid ha blitt monaleg kortare. Samferdselsdepartementet har bedd Statens vegvesen om å utarbeida ei konseptvalutgreiing (KVU) for strekninga. Ein er spesielt bedd om å vurdera ei ferjefri kryssing av Bjørnefjorden, kalla Hordfast. Det vil kunne gje eit grunnlag for å sjå tiltak langs strekninga i eit samla, strategisk perspektiv. For at tiltak skal kunne vurderast ved neste revisjon av Nasjonal transport- plan, må utgreiinga vere ferdig innan utløpet av 2010. Utgreiinga skal avklara aktuelle konsept for utvikling av transportkorridoren med særleg vekt på fjordkryssinga, men òg på utvikling av strekninga elles. Den skal vise grad av mål- og kravoppnåing med dei ulike konsepta og peike på transportmessige og samfunnsøkonomiske verknadar. Konseptvalutgreiinga skal munne ut i ei tilråding om val av konsept og vidare planlegging av transportsystemet i korridoren. Prosessen med utarbeiding av KVU skal vere open med brei deltaking frå kommunar, fylkes- kommunar, statlege etatar, næringsliv og organisasjonar. Verkstaden på Stord 14. juni 2010 var eit sentralt ledd i denne prosessen. På verkstaden deltok entusiastiske representantar frå mange inviterte aktørar, og viljen til aktiv deltaking var stor. Hovudfokus var på situasjonsskildring, behov og konsept, og viktige innspel og synspunkt kom fram. Dette er verdifull informasjon som Statens vegvesen tek med seg i det vidare arbeid, og som me vil nytta i strevet med å laga ei KVU som vil kunne leggja til rette for ei god og framtidsretta utvikling av E39 mellom Aksdal og Bergen. Takk til dei som møtte opp og ga sine verdifulle bidrag. Me ser fram til å treffast igjen i opp- følgjande møtar på ettersommaren og hausten 2010! Prosjektleiar Per Einar Lædre 5
 6. 6. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Frå yngst til eldst innleiingsvis vart deltakarne stillt opp etter alder frå yngst til eldst. - For få ungdommar, for få kvinner og for få reelle brukarar blant del- takarane, var nokre av reaksjonane frå dei som var der. 6
 7. 7. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen KoRT oM KVU: BAKgRUNN - Stortinget har bestemt at vegprosjekt med ein venta kostnad over 500 mill. kr skal gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1) før eventuell planlegging etter plan- og bygningslova kan ta til. - føremålet med KVU-ane er betre styring med planlegging av store prosjekt på eit tidleg stadium. - grunnlaget for KS1 er ei konseptvalutgreiing (KVU). Utgreiinga er eit av fleire dokument som dannar grunnlag for eit overordna prinsippvedtak for Regjeringa om val av konsept. - eit konsept kan sjåast på som ein prinsipiell måte å løyse eit behov på, som under, over eller på vatn. Til dømes: I KVU-en E39 Boknafjordkryssinga, som omfattar strekninga mellom Stavanger og Aksdal, valde ein undersjøisk tunnel som konsept for kryssing av Boknafjorden. - Samferdselsdepartementet har bedd Statens vegvesen om å utarbeide ei KVU for E39 Aksdal-Bergen. Arbeidet med den skal vere ferdig i løpet av 2010. - E39 Aksdal-Bergen er éi av ti KVU-er som Samferdsels- departement har bestilt frå Statens vegvesen. - målet med KVU-arbeidet er å kartleggje behov knytt til og avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren Aksdal-Bergen. FramdriFtsplan 7
 8. 8. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen PRogRAM 09.00 opning oppdraget på E39 Presentasjonar orientering om bakgrunnen for konseptvalutgreiing og KS1 Arbeidsformer og program Situasjonsbeskrivelse Innspel til situasjonsbeskrivinga som skal lagast for strekninga Arbeid i grupper og plenum 12.00 Lunsj 13.00 Behov Arbeid i grupper og plenum med samfunns- behov knytte til transport for området 15.00 Konsept Arbeid i grupper og plenum med idear til konsept SPELEREgLAR • Lytt, observér og respektér kvarandre sine synspunkt • La alle komme til orde • Dyrk dialogen – ikkje diskusjonen. • Fokusér på løysingane – ikkje problema • «Ja, og …» i staden for «Nei, men…» • Delta aktivt i gruppene – gjer kvarandre gode • Skriv ned det du/de vil ha med • Mobiltelefon på lydlaus eller av 8
 9. 9. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kva skjer i verda i dag som påverkar oss? OppgÅve 1 og på kva måte blir vi påverka? Svara oppsummert: Finanskrisa, prisnivå, arbeidskraft for å byggje veg, kompetanse, oljekatastrofar – betyding for oss, klimaendringar (meir ekstremt vêr, korleis byggje veg/vedlikehald), korleis bygge veg med minst muleg utslepp, befolkningsauke › større matvarebehov, til dømes Austevoll. Mange ytre forhold kan påverke behov for infrastruktur. Klima: mot- sett vinkling, i bakevja etter København. Katastrofar: ein i gruppa var i ulukke, behov for rask hjelp her; samanliknar med Haiti, helse og omsorg påverkar oss i heile verda. Fordeling av helseressursar viktig! Å lyfte eit heilt område/folk, slik fotball-VM gjer. Det å skape noko i eit område, demokrati – utvikle området vårt. Sentraliserande, men også desentraliserande – ein samanheng. Internasjonalisering – kva fører det til når vi sit med utfordringane våre sett mot transport mot resten av landet og verda. Alt har ein samanheng! Endring av auka tyngdepunkt. Asia på veg fram. Teknologiske utfordringar, særskilt innan miljøteknologi, til dømes bruk av hydrogen. Situasjonen i Noreg påverkar velferdsstaten. Sårbarheit/naturkrefter. Oske – endring i transportmønster. Miljøkrav, nye utsleppskrav,endring i forhold til energibruk. oljeutslepp i Mexicogolfen. KoRLEIS KAN DETTE PåVERKE ARBEIDET VåRT PoSITIVT? • Flykaos: med tenlege vegar/bane hadde ikkje konsekvensane blitt Kommentar i gruppearbeid: så store (sjølv om Stavanger–Bergen blir dominert av flyreiser). Folkeauke – behov for infrastruktur aukar. Konkurranse- «Å realisere dette situasjonen for bedrifter (positivt). Teknologisk utvikling – har mulegheit til å gjere ting… Det å transportere langs er noko av det viktigaste vegane vil venteleg føre til at vi har andre alternativ for transport. vi gjer!» • Det å jobbe saman – felles interesser • Arbeidsmiljøet til dei som bruker vegane • Innsparingar for transport (arbeidsreiser/fritidsreiser) • Må prioritere kor vi får mest muleg veg for pengane. • Må vere med å fordele. • Må vere gode prosjekt! • Vil sikre busetjing på Vestlandet. Alternativ finansiering (nye formar – alternativ til i dag dersom vi skal overleve). Verdien er mindre – få entreprenørar frå utlandet hit, muleg i dag 9
 10. 10. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 10
 11. 11. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kva er viktig informasjon OppgÅve 2 om E39 frå Aksdal til Bergen? Målet er å presentere området for ein som ikkje har vore her før. Kome med kunnskap som ingen andre har. Anten for område eller heile strekninga. Svara oppsummert • Fantastisk nasjonal hamn saman med marin produksjon. Sterkt miljø. • Variert og stor arbeidsmarknad – med all industri; spennande og utfordrande arbeidsplassar som folk søkjer til • Vestlending – pågangsmot og gründerskap som ligg i oss • Bergen–Stavanger: 36 fly dagleg mellom byane. Seier litt om behovet for samhandling mellom oss • Stor felles arbeidsmarknad der vi har nytte av kvarandre sin kunnskap. Viktig for vidare utvikling • Attraksjonar/reiseliv • Arbeidsreiser + ut mot verda. Eksporterer/importerer arbeidskraft • Utfordringar i tillegg til E39. Fylkesveg/kommunale vegar må også ha fokus. • Kan ikkje understreke sterkt nok at ein må vere klar på at ein ser på Svegatjørn–Rådal som ein ting som er bygd, og ikkje går inn i ein ventefase igjen. Samhandling på tvers av regionane • Næringsliv genererer mykje trafikk, også varetransport • Høg ulukkesfrekvens • To fjordar skil regionane – oversitjing på ferjer • Alternativ til tunnel er fleire gassferjer • Kan avløyse fire ferjestrekningar. Største ferjeavløysingsprosjekt i Noreg! • Dagens situasjon inntil ferjefritt Bergen–Stavanger: viktig at vi skal leve i perioden fram mot dette også! oppteken av at Halhjem–Sandvikvåg og opprusting av traséen. • Ministrar som pratar om næringsliv: Dei nasjonale næringane ligg på Vestlandet. Må leggje til rette for at Vestlandet kan bidra til denne utviklinga • Arbeidsbehov/serviceregionar – viktig å styrke andre område enn bysentra • Vegstrekninga må sjåast i samanheng med E134 og ikkje isolert. • Vil kunne utløyse potensial langs dagens veg • Store reisekostnader – høge i regionen her samanlikna med andre stader i landet 11
 12. 12. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 12
 13. 13. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kvifor har me transportbehov OppgÅve 3 i denne regionen? Svara oppsummert: • Utfordringar: Eksport/import + her blir det folk • Dersom næringsliv skal ekspandere, er det behov for godstransport • Reiser til/frå skule • Stor industriregion/marin næring Få ned reisetida, få gjennomgangstrafikken forbi • «Vi må til byd’n!» • Motverke sentralisering • Næringstransport • Eksport • Import • Flytting av varer • Vekstnæringar • Handverkstenester • Hamner • Jernbane • Oljerelatert verksemd base til base • Arbeidsreiser pga. busetjing skule/barnehage • Reiseliv/turisme • Desentralisert struktur • Varetransport • Arbeidspendling • Desentralisert arbeidsmarknad • Geografi betydning for reiser • Ute etter å spare tid, kostnad, miljø • Helse/skule • Knutepunkt • Vekst • For dårleg vegsystem i dag, men potensial som kan utviklast • Tett arbeidsområde mellom Stavanger og Bergen • Porten til Europa • Livskvalitet • Fritid • Handel 13
 14. 14. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 14
 15. 15. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Trekantsambandet 15
 16. 16. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 16 Faksimile Haugesund Avis 15. juni 2010
 17. 17. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kven har transportbehova? OppgÅve 4 Svara oppsummert • Skoleungdom • Fritidsaktivitetar • Næringsliv/varetransport • Offentlige etatar (utrykking) – (omfattande/inkl. næringstransport) essensielt med transport • Familiar • Studentar • Arbeidstakarar • Turistar • Turistnæring • Personar/Individ • Fritidsreiser • Helse/redning • Ulike produksjonsbedrifter • Transportørar • Handelsstand • Offentlig sektor • Primærnæring fisk/jordbruk • Reiseliv • Helse/sosial • Varehandel • Industri • Kultur/idrett • Næringsliv • Potensial for utvikling: arbeidstakere, • Handel elever (de som ikke reiser i dag), • Innbyggarar næringsliv, turisme • Kulturliv • Fritid 17
 18. 18. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen tankar om behov Kvifor har me transportbehov i denne regionen? • Er behovsskildringa spesifikk for denne regionen? Det er utfordringa! Forstår dei som les behova desse? • Ein må synleggjere kva som gjer at prosjektet skil seg ut. Må seie kvifor! Næringsstruktur, pendling, to store fjordar, busettingsmønster, mykje eksport som skal raskt på marknaden. ”For kven” er likt over ”heile” landet der ein Svara oppsummert: har industri • Utfordringar: Eksport/import + her blir det folk • • Dersom maritim-/offshore-/marin næring var talfesta (produksjon/verdiar som blir skapte) kunne ein sett kvifor Dersom næringsliv skal ekspandere, er det behov for ein har eit behov! Verdiskaping skjer på Vestlandet, og vi bør leggje til rette for at den kan vekse godstransport • • Å byggje saman til ein region slik at vi kan bu på Stord og velje Stavanger og Bergen som arbeidsområde. Reiser til/frå skule • Stor industriregion/marin næring Få ned reisetida, • Vi har ekstra store kostnader med vegsystemet i dag. Skal vi konkurrere i framtida, må dette gjerast noko med få gjennomgangstrafikken forbi • (billigare måtar å transportere varer på) ”Vi må til byd’n!” • • Det er ikkje mange mil frå Bergen til Stavanger, men det tek frykteleg lang tid pga. ferjer. Tid er ein kostnad Motverke sentralisering • • Viktig å hugse dei som bur nord for Bergen og skal til Europa. Bergen– Stavanger er siste del av etappen. Prosjekta Næringstransport • Eksport vil vere viktige for desse også. • Import • • Stor del av tungbilar Flytting av varer • • Utgangspunkt å gjere heile E39 ferjefritt. Utfordrande, men skal ikkje vere til hinder for å tenkje ferjefri kyststamveg Vekstnæringar • heile vegen. Handverkstenester • Hamner • • Dette er eit nasjonalt prosjekt. Det er utruleg viktig for nasjonen! Ikkje berre Rogfast og Hordfast, men også det som Jernbane skjer langs heile aksen. Viktig å halde perspektivet om at desse er nasjonale prosjekt. Dersom vi lukkast, lukkast heile • Oljerelatert verksemd base til base • Noreg! Arbeidsreiser pga. busetjing skule/barnehage • • Enorme konkurranseutfordringar. Må vere i framkant slik at Vestlandet ikkje sakkar akterut. Reiseliv/turisme • Desentralisert struktur • • Vi må kompensere tid/kostnad Varetransport • • Også ei anna mulegheit – utfordring er alle ferjene. Ved å velje ”rett” trase, kan ein fjerne fire ferjesamband. Arbeidspendling • • Mellom Stavanger og Bergen er det 4,5 timar, endå meir i helgane. Same strekning i Danmark er 1 time 45 min. Desentralisert arbeidsmarknad • Geografi betydning for reiser • Sett frå Vestlandet er ein i ei anna stilling enn Austlandet. Ein konkurrerer internasjonalt. Stavanger–Bergen/heile • Ute etter å spare tid, kostnad, miljø • Vestlandet er ein liten region sett internasjonalt. Helse/skule • • Transportbehov/-problem er knytt til fridom. Det å kjøpe varer vi ønskjer, genererer masse transport og er ein Turisme • kjerne til transportproblem. Knutepunkt • Vekst • • Kostnad per transportkilometer må ned! Representerer ein stor del av kostnadene for næringar; viktig med For dårleg vegsystem i dag, men potensial som kan utviklast • gode trafikkårer. Tett arbeidsområde mellom Stavanger og Bergen • • Pengane blir skapte på Vestlandet og brukt på Austlandet! Somme må seie frå! Porten til Europa • • Dårlege vegar er med på å påverke den private kvardagen vår i negativ retning Livskvalitet • Fritid • • Behov for å utbetre veg, er behovet for å unngå ulukker. Ulukker er ein stor kostnad for samfunnet Helse/handel 18
 19. 19. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kom med forslag til mulege idéar til begrensa OppgÅve 6 ombygging i eksisterande vegsystem. oppgåve 5 gjekk ut, så ein hoppa rett til oppgåve 6 oppsummering: Det var stort sett semje om kva tiltak som fleire ferjer (D-ferje). I tillegg kom det fram burde gjennomførast langs dagens E39. tankar om ny teknologi med omsyn til vars- Desse var utbetring av kryss over Stord, ling (til dømes GPS, SMS ved trafikkulukker forbikøyringsfelt ved ferjeleier, utbetring og ferjekø), oppgradering av kollektiv- av strekning ved Jektevik, omlegging ved trafikken, ny kollektivterminal på Aksdal, Førde, gong-/sykkelveg ved Drange, om- kvileplassar, rasteplassar, omlasting, legging av Aksdalkrysset og Haukåskrysset, krabbefelt ved Våg, samkøyring og midt- tiltak ved Leirvik, utbetring av ferjekaier og delarar. 19
 20. 20. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 20
 21. 21. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 21
 22. 22. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Konseptutvikling: Kva er mulege idéar til større OppgÅve 7 ombygging eller utbygging i ny trasé? gruppene skulle sjå på tre ulike hovud- ved Våge, ny bru til Sundvor, nye tunnelar konsept: indre, midtre og ytre kryssingar av til Eikelandsosen Bjørnefjorden med tilhøyrande tilknytingar mot sør. Statens vegvesen ønskte innspel MIDTRE KoNSEPT: til alle korridorane, om korleis ein kan få Alternativ 1: best muleg veg og fjordkryssing. Under blir går frå Raunholmen/Fitjar til Neshavn, ei hovudresultata av skisseringa og disku- bru på ca. 1200 m, og nordover til nord på sjonane summert: Reksteren med høgbru og vidare flytebru til Halhjem. INDRE KoNSEPT Alternativ 1: Alternativ 2: Frå Stord med bru over Langenuen, vidare kryssar med bru i sør ca. ved Jektevik til frå Jektevik til Hodnanes. Traséen går så på Hodnanes, ca. 1100 m. går så nordover på austsida av Tysnes over Loksund og Sundvor, Tysnes og nord for Våge over øyane langt opp til Severeid, med tunnel til Eikelands- nordover – kan gå med flytebru. YTRE KoNSEPT: osen, over Bogøy og endar ved Søfteland/ Frå Sandvikvåg/Ostaneset med kortaste Kalandseidet. Fordelen er at ein kan knytast Alternativ 3: veg til Austevoll med flytebru. Vidare langs til E134 Haukeli. går på vestsida av Stord med bru (høg- austsida av Austevoll med bru frå Bakka- bru) over Langenuen, fortsett nord via sundøya (muleg med 2,1 km bru over Alternativ 2: Amland til nord på Reksteren, framleis med Korsfjorden mot Lerøy sør for Flesland med Tunnelar langs onarheimsområdet, muleg flytebru. tanke på framtidig kai på Flesland). 22
 23. 23. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 23
 24. 24. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen INDRE KoNSEPT Alternativ 1: Frå Stord med bru over Langenuen, vidare frå Jek- tevik til Hodnanes. Traséen går så på austsida av Tysnes over Loksund og Sundvor, opp til Severeid, med tunnel til Eikelandsosen, over Bogøy og endar ved Søfteland/Kalandseidet. Fordelen er at ein kan knytast til E134 Haukeli. 24
 25. 25. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen INDRE KoNSEPT Alternativ 2: Tunnelar langs onarheimsområdet, muleg ved Våge, ny bru til Sundvor, nye tunnelar til Eike- landsosen 25
 26. 26. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen MIDTRE KoNSEPT: Alternativ 1: går frå Raunholmen/Fitjar til Neshavn, ei bru på ca. 1200 m, og nordover til nord på Reksteren med høg- bru og vidare flytebru til Halhjem. 26
 27. 27. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen MIDTRE KoNSEPT: Alternativ 2: kryssar med bru i sør ca. ved Jektevik til Hodna- nes, ca. 1100 m. går så nordover på Tysnes og nord for Våge over øyane langt nordover – kan gå med flytebru. 27
 28. 28. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen MIDTRE KoNSEPT: Alternativ 3: går på vestsida av Stord med bru (høg- bru) over Langenuen, fortsett nord via Amland til nord på Reksteren, framleis med flytebru. 28
 29. 29. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen YTRE KoNSEPT: Frå Sandvikvåg/Ostaneset med kortaste veg til Austevoll med flytebru. Vidare langs austsida av Austevoll med bru frå Bakkasundøya (muleg med 2,1 km bru over Korsfjor- den mot Lerøy sør for Flesland med tanke på framtidig kai på Flesland). 29
 30. 30. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen - reagerer på reFleks Bjørn martin alsaker evnar å snu seg raskt rundt. 30
 31. 31. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Kva av desse alternativa er gode slik som du ser dei? Kva er gode idéar til konsept, og kva er mindre gode idéar? Tore Solberg inviterte til debatt på bak- • Mest oppteken av at det er ferjefritt. • Kan ikkje vente i æve på nye tekno- grunn av dei konsepta som vart presentert. Som Statens vegvesen har sagt, ligg logiske løysingar, vi treng dette på plass ordet var fritt, og ein argumenterte gjen- flytebruene i grenseland teknologisk. ganske umiddelbart. Må seie at vi byg- nom korte innlegg. Støttar konsept mot Eikelandsosen. gjer for dei neste 20-25 år no, den Viktig med ferjefritt! raskaste vegen det finst teknologi for, • Dette er ein europaveg/ekspressveg. og tenkje at vi må ta ei oppgradering Ser for meg den raskaste vegen mellom • Gode argument for alle alternativ. Det om X tal år. Stavanger og Bergen. Men ein må sjå for blir ønskt færrast mulege tunnelar då seg ein felles bu-/arbeidsmarknad. Ser desse kostar mykje å vedlikehalde og ikkje løysingar der ein reiser langt inn i drive. Indre trasé er å føretrekkje nett- landet og vest igjen. opp på grunn av dette. Bildet er tatt fra Stord (Sandvikvåg), i retning Os (Halhjem) 31
 32. 32. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 32
 33. 33. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen «verdiskaping skjer på vestlandet, og vi bør leggje til rette for at den kan vekse» Kommentar frå deltakar om tankar rundt behov 33
 34. 34. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 34
 35. 35. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Utsikt mot Leirvik og Sveio 35
 36. 36. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen oPPSUMMERINg: vore med og diskutere no. Såg ikkje heilt relevansen i starten for slutt- produktet. Feil bruk av tid. Kunne kome i gong tidlegare med å drøfte hovudtema, gjerne etter lunsj. Korleis har denne dagen vore for dykk? - De har vore flinke, og det har vore interessant å sjå på løysingane som Verkstaden slutta som den byrja, med alle deltakarane (som var att) i ein har kome frå gruppene. ring. Dei oppsummerte i korte setningar korleis dei hadde opplevd dagen: - Interessant dag. Nord for Stord er nytt. Brukte mykje tid i starten. - Dette er noko som engasjerer oss, og det har vore ein sakleg debatt. Ulempe: mykje blir overflatisk. Enkelt å teikne kostbare traséar. Mange Liker denne arbeidsmetoden. Fint å høyre andre sine innfallsvinklar. viktige poeng fell bort. Viktig å høyre kva andre meiner. Har faktisk endra meining på andre verkstad tidlegare fordi eg har sett at det har vore gode argument. Det - Ei ny oppleving som har vore positiv og nyttig har vore veldig positivt det vi har gjort i dag - Ei triveleg samling, og interessant å høyre vinkling frå andre, og ut- - Spennande å vere med på slike arrangement. Kjenner på at behovet fordrande er udiskutabelt, og det finst mange rapportar på kor stort behovet er (og det blir større og større). Det å bruke halve dagen på å definere - Sluttar meg til dei som seier at det har vore triveleg. Første del behov når vi veit at det er så stort kunne vore komprimert litt. Men det av dagen var ein god måte å kome i gong på sjølv om det ikkje var å tenkje på traséløysingar er spennande. kjernen i arbeidet. Det var rett og slett koseleg - Startprossesen tok for lang tid, det ser vi no på slutten at det har - Dette var ein grei måte å bruke første feriedag på! Først litt vanskeleg tørka bort ein del folk som absolutt burde vore med oss. Mange kunne tilnæring til saka. Tok litt for mykje tid 36
 37. 37. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen - Er einig i mykje som er sagt. greitt å få opp auga for andre sine av det eg bør vite dersom vi skal kome i mål med dette. Har opp- meiningar. Lett å gå seg fast i det ein meiner sjølv. Her kjem andre levd ein verkstad som ønskjer å gi innspela sine til den jobben vi skal meiningar fram, og mange gode løysingar. Synd at mange har reist, gjere, og dette gjev sterk inspirasjon til å fortsetje arbeidet og levere som gjerne skal jobbe vidare med dette politisk. Elles positivt! produktet. - Det har vore interessant og utfordrande å jobbe i nye grupper. Nye - Har hatt ein god dag i dag, har møtt ein del folk eg kjem til å treffe innspel. Er ein type som gjerne ønskjer å kome over på å teikne stre- oftare. Det er ei side ved saka. Så synes eg det er nyttig og interessant kar, men ein skal ikkje undervurdere dei fasane som går på å definere å høyre kommunane og næringslivet sitt syn på kva som er behov behov. Viktig å kome fram til klare og presise behov, og behov som og tankar om løysingar. Kunne nok komprimert den første delen gjer at prosjekta her markerer seg i forhold til andre. litt, mest fordi det er vanskeleg for mange å setje av ein så lang dag. Kunne nok hatt fleire med på slutten om dagen hadde vore kom- - Det kjem alltid nye ting opp med anna vinkling enn ein sjølv har. primert - Den første jobben eg har hatt med regional tilnærming, skal stille meg bak arbeidet som er gjort når dette skal til Vegdirektoratet. - Ein fin dag, har lært mykje nytt om Hordfast og behov for denne. Nyttig å høyre kva som ligg bak det ein lokalt definerer som eit behov, Kunne komprimert starten noko. Kunne tenkt meg tre kart-seansar, slik at ein kan få ei samla syn på kva som rører seg i regionen. Dette der ein bestod av at kvar gruppe fekk ei kortare strekning, og gå litt er minst like viktig som strekane som blir sett på kartet, som er lette å meir i djupna enn det vi gjorde. Tydeleg at hovudfokus var Hordfast. teikne når ein veit behova. Nyttig, og fått møte mange menneske eg Det blei sagt veldig lite om omlegging av trasé lenger sør, lite om ikkje kjende frå før, og det er ein bonus. kurveutretting og slik. Dei største linjene får størst fokus, mens i røynda er det dei små linjene som blir bygde fyrst. - Eg har hatt ein dag som har gitt meg mykje ny kunnskap. Eg trudde eg visste ein del om dette, men skjønar at eg visste berre ein brøkdel «dette var ein grei måte å bruke første feriedag på!» Ein av deltakarane summerer opp si oppleving av KVU-verkstaden 37
 38. 38. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen Disse var med: Alf Terje Myklebust Anders Lothe Aker Solutions Stord Sveio kommune Anders Sæternes Rogaland fylkeskommune Arild Karlsen Tysvær kommune Asle Bernt Rekve Tysnes kommune Atle Tornes Fitjar kommune Bernt Østnor Haugalandrådet Bernt Flekke Statens vegvesen Bjørn M. Alsaker Statens vegvesen Bjørn Wefring Austevoll kommune Edvard Stangeland Austevoll kommune Ellen Johnsen Haaberg Statens vegvesen gustav Bahus Hordaland fylkeskommune, Samferdselsutvalget Hans Arvid Austestad Norsk Lastebileier Forbund (NLF) Hans Vindenes Fusa kommune Helge Hauge Tysnes kommune Henning Vestvik Kystbussen Jan A. Martinsen Statens vegvesen Jan-ove Halsøy Norsk Lastebileier Forbund (NLF) Jorunn Skåden Sveio kommune Karl ole Midtbø os kommune Kjell odd Nygård Kvinnherad kommune Lidvard Skorpa Statens vegvesen Linda Karlsen Longfjeld Statens vegvesen Liv Kari Eskeland Stord kommune olav Finne Statens vegvesen olav Magne gard NAF, Region vest Paal Fosdal Statens vegvesen Per Einar Lædre Statens vegvesen Signe Eikenes Statens vegvesen Sven olsen Haugesund kommune Tom Knudsen NHo Hordaland Tone Høyland Stople Statens vegvesen Tore Solberg Statens vegvesen Vidar Samland Lo Rogaland 38
 39. 39. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen 39 Prosessleiarane Ellen Johnsen Haaberg og Tore Solberg
 40. 40. Verkstad – kVU e39 aksdal – Bergen grafisk.senter@vegvesen.no 40

×