తలుగు సంగణనె    Telugu Computingప్రస్తుతుత స్థితి - భవిష్యతుతు కార్యచరణ     వీవెన, e-తెలుగు      కాపీహక్కులు:...
తెలుగు వారందరూ కంప్యటరలను (ఎలకాట్నిక్ ప్రికర్లను),                 రాఅంతర్జాలాన్నీ తెలుగుల వాడుకోగలగాల.  ...
మొదట మట్టు     ి ె ట  కంప్యటరుల మరియు మొబైళ్ళలతెలుగును చూడడం, వారయడం!
విండోస్ నిర్వావాహక వ్యవ్సలు                 థ       నివ్య          చూడడం         ...
ి          లినక్స, మాకంటోష●  చూడడం:  ●  స్వచ్ఛ, ఉచిత ఫాంటుల: లహిత, పోతన, వేమన●  వారయడం/టంకనం  ●  అంతరినీ...
మొబళ్ళుళ, స్మామార్ ఫోను         ై       ట  ల●  ఐపాడ, ఐఫోన (iOS4 తో)  ●  చూడడం: ఒక తెలుగు ఫాంటు అంతరినీ...
ె రండవ్ మట్టు    ె ట   జాలంలతెలుగు స్తమాచ్రం
●  దిన ప్తిరకలు: ఆంధరజ్యతి, స్క, స్తూరయ, ప్రజాశకితు, ...●  జాల ప్తిరకలు: ఈమాట, పొదుద, భూమిక, స్తుజనరంజని,  పారణహిత, ప్...
ఆకాంక్షలు ఆంధరప్రదేశ్ ప్రభుతవ సైటులతెలుగు స్తంఘాల వారి సైటుల   ఇతరత్ర పోరట్ళ్ుళ
ఇంకా...       తెలుగువారందరికీ(1) కంప్యటరలల తెలుగు చూడవ్చుచా, టైపుచెయయవ్చచాని  (2) జాలంల చ్లా తెలుగు స్తమాచ్రం ఉంద...
మూడవ్ మట్టు     ె ట   తెలుగులకంప్యటరుల, ఉప్కరణాలు
ీ             స్మాథనికకరణ●  విండోస్ (భాషా పాయక్)    ●  వికీపీడియ●  లనక్స (స్వచఛ, ...)     ●  గూగుల్...
ఎలా?indlinux-telugu  ubuntu-te telugu-l10ntranslatewiki.net
ేఇంకమిట?   ి
తలుగులో జాల అనవాషణె       ే  గూగుల్, యహ, బింగ     గురూజ   డక్ డక్ గ, బలకో
... జాల అనవాషణ     ే రూపాంతర్లతో శోధనఉ.దా. గెలుపు, విజయం
తలుగు ఫాంట్టు (ఖతులు)       ె     ల●  ఉచితం, బహిరంగం      ●  వివ్కతుం (ప్రయివేటు)  ●  పోతన, వేమన  ...
అనూ, అంకుర్?    + అందమైన ఫాంటుల ఉనానీయి- వ్హన్యం (portable) కాదు (లనక్స? మొబైళ్ళల?) - స్తమాచ్ర్నినీ గూగుల్ దావర్ వెతక...
అక్షరక్రమ తనిఖ  మైకోరస్ఫ్ట్ వ్రడ  ఓపెన ఆఫీస్   ఫైరఫాక్స     ‌
వ్యాయకరణ తనిఖ   ?
యంత్ర అనువ్యాదం      స్-డ్క్విశవవిదాయలయలల ప్రయోగాలు  గూగుల్ టూల్‌కిట్     అపెరిట్యమ  (తెలుగుకి తయరుచేస్తుకోవ...
తలుగు  ె      OCR    స్-డ్క్ దృష్ట్విశవవిదాయలయలల ప్రయోగాలు   గూగుల్ టస్తసర్క్ట్
పాఠ్యం నుండ వ్యాచకం      ి   Text-to-speech    ఫస్ట్వ్ల్     (లనక్స)
స్పపీచ్ రకగ్ననిషన ీ   ి ి(వ్యాక్ సంగ్రహణ/జనకం)     ?
ఈ స్తవాళ్ళక్మీరు స్దధమా?
సందహాలూ, ప్రశ్నిలూ!  ే  veeven@gmail.comతోడ్పాటు: support@etelugu.org
తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ
తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ
తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ

1,511 views

Published on

తెలుగు అంతర్జాల సదస్సు (హైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 16, 2011) లో "తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ" అన్న అంశంపై వీవెన్ ప్రదర్శన.

Veeven's presentation slides of the talk "Telugu Computing - Current State and Future course" given at Telugu Internet Symposium held in Hyderabad on April 16, 2011.

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
310
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

తెలుగు సంగణన ప్రస్తుత పరిస్థితి మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ

 1. 1. తలుగు సంగణనె Telugu Computingప్రస్తుతుత స్థితి - భవిష్యతుతు కార్యచరణ వీవెన, e-తెలుగు కాపీహక్కులు: CC-BY-SA
 2. 2. తెలుగు వారందరూ కంప్యటరలను (ఎలకాట్నిక్ ప్రికర్లను), రాఅంతర్జాలాన్నీ తెలుగుల వాడుకోగలగాల. ― e-తెలుగు స్తవప్నీం తలుగు భాషకు ఆధునిక హోదా తదాదాం! ె ె http://etelugu.org
 3. 3. మొదట మట్టు ి ె ట కంప్యటరుల మరియు మొబైళ్ళలతెలుగును చూడడం, వారయడం!
 4. 4. విండోస్ నిర్వావాహక వ్యవ్సలు థ నివ్య చూడడం వారయడంవిండోస్ 98, 2000, Me IE 6 (usp10.dll జాల స్ధనాలు మరియు తెలుగు ఖతిని స్థిపించుకోవాల)విండోస్ XP - IE, ఫైరఫాక్స: అప్రమేయం 1. అంతరినీరిమిత Inscript - ఇతర ఉప్కరణాలు: కీబోరుడ (చేతనం చేస్తుకోవాల) “Complex Script Support” 2. బయటి స్ధనాలువిండోస్ విస్ట్, విండోస్ 7 ప్రితు స్థియి తోడ్పాటు 3. జాల స్ధనాలు
 5. 5. ి లినక్స, మాకంటోష● చూడడం: ● స్వచ్ఛ, ఉచిత ఫాంటుల: లహిత, పోతన, వేమన● వారయడం/టంకనం ● అంతరినీరిమిత Inscript కీబోరుడ (చేతనం చేస్తుకోవాల) ● SCIM, iBus (లనక్సకి మాతరమే) ● జాల స్ధనాలు
 6. 6. మొబళ్ళుళ, స్మామార్ ఫోను ై ట ల● ఐపాడ, ఐఫోన (iOS4 తో) ● చూడడం: ఒక తెలుగు ఫాంటు అంతరినీరిమితం ● టంకనం: జాల స్ధనాలు● బ్లక్ బర్ర, ఆండ్రయిడ, నోకియ... ● చూడడం: ఓపెర్ మిన్ (బిట్ మాప్ ఫాంటుల) ● టంకనం: ప్రస్తుతుతం స్ధయం కాదు.
 7. 7. ె రండవ్ మట్టు ె ట జాలంలతెలుగు స్తమాచ్రం
 8. 8. ● దిన ప్తిరకలు: ఆంధరజ్యతి, స్క, స్తూరయ, ప్రజాశకితు, ...● జాల ప్తిరకలు: ఈమాట, పొదుద, భూమిక, స్తుజనరంజని, పారణహిత, ప్రజాకళ్, ...● వికీపీడియ (47వేల వాయలు), విక్షనర్, గట్ర● తెలుగు బ్లగులు: దాదాపు 3,000● జాలంల చర్చావేదికలు: తెలుగుబ్లగు, రచచాబండ, స్హితయం, తెలుగుప్దం, ప్దయస్తుబోధకము, ...● ఇతర తెలుగు గూళ్ుళ: దట్స తెలుగు, యహ, MSN
 9. 9. ఆకాంక్షలు ఆంధరప్రదేశ్ ప్రభుతవ సైటులతెలుగు స్తంఘాల వారి సైటుల ఇతరత్ర పోరట్ళ్ుళ
 10. 10. ఇంకా... తెలుగువారందరికీ(1) కంప్యటరలల తెలుగు చూడవ్చుచా, టైపుచెయయవ్చచాని (2) జాలంల చ్లా తెలుగు స్తమాచ్రం ఉందని తెలయజేయల!
 11. 11. మూడవ్ మట్టు ె ట తెలుగులకంప్యటరుల, ఉప్కరణాలు
 12. 12. ీ స్మాథనికకరణ● విండోస్ (భాషా పాయక్) ● వికీపీడియ● లనక్స (స్వచఛ, ...) ● గూగుల్ ఉతపాతుతులు● మొబైళ్ుళ? ● ఫైర‌ఫాక్స ● ఓపెన‌ఆఫీస్
 13. 13. ఎలా?indlinux-telugu ubuntu-te telugu-l10ntranslatewiki.net
 14. 14. ేఇంకమిట? ి
 15. 15. తలుగులో జాల అనవాషణె ే గూగుల్, యహ, బింగ గురూజ డక్ డక్ గ, బలకో
 16. 16. ... జాల అనవాషణ ే రూపాంతర్లతో శోధనఉ.దా. గెలుపు, విజయం
 17. 17. తలుగు ఫాంట్టు (ఖతులు) ె ల● ఉచితం, బహిరంగం ● వివ్కతుం (ప్రయివేటు) ● పోతన, వేమన ● గౌతమి ● లహిత ● వాణ ● ఇండోలపి E-Telugu OT ● యూనికోడేతర● ఉచితం ● అనూ, అంక్ర, శ్రలపి ● స్-డ్క్ ఫాంటుల
 18. 18. అనూ, అంకుర్? + అందమైన ఫాంటుల ఉనానీయి- వ్హన్యం (portable) కాదు (లనక్స? మొబైళ్ళల?) - స్తమాచ్ర్నినీ గూగుల్ దావర్ వెతకలేము - కంప్యటరుల అరథిం చేస్తుకోలేవ - ఖర్దు
 19. 19. అక్షరక్రమ తనిఖ మైకోరస్ఫ్ట్ వ్రడ ఓపెన ఆఫీస్ ఫైరఫాక్స ‌
 20. 20. వ్యాయకరణ తనిఖ ?
 21. 21. యంత్ర అనువ్యాదం స్-డ్క్విశవవిదాయలయలల ప్రయోగాలు గూగుల్ టూల్‌కిట్ అపెరిట్యమ (తెలుగుకి తయరుచేస్తుకోవాల)
 22. 22. తలుగు ె OCR స్-డ్క్ దృష్ట్విశవవిదాయలయలల ప్రయోగాలు గూగుల్ టస్తసర్క్ట్
 23. 23. పాఠ్యం నుండ వ్యాచకం ి Text-to-speech ఫస్ట్వ్ల్ (లనక్స)
 24. 24. స్పపీచ్ రకగ్ననిషన ీ ి ి(వ్యాక్ సంగ్రహణ/జనకం) ?
 25. 25. ఈ స్తవాళ్ళక్మీరు స్దధమా?
 26. 26. సందహాలూ, ప్రశ్నిలూ! ే veeven@gmail.comతోడ్పాటు: support@etelugu.org

×