ข้อสอบเก่าบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

7,411 views

Published on

แนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=471497

Published in: Education

ข้อสอบเก่าบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

  1. 1. แนวข้อสอบ บุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) ข้อสอบ 1. ข้อใดคือกฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคล ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ค. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ง. พรบเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื2นที3 ส่วนภูมิภาค ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื2นที3 ส่วนท้องถิ3น ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ3น 3. ส่วนราชการใดต่อไปนี2ไม่เป็นนิติบุคคล ก. กรมที3ดิน ข. จังหวัดนครราชสีมา ค. อําเภอโนนไทย ง. อบต.ไทยเจริญ 4. สพฐ. คือส่วนราชการใด ก. สํานักงานการศึกษาขั2นพื2นฐาน ข. คณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน ค. สํานักงานกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน
  2. 2. 5. สํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ก. ส่วนกลาง ข. ส่วนภูมิภาค ค. ส่วนเขตพื2นที3การศึกษา ง. ส่วนราชการที3เป็นนิติบุคคล 6. มีหน้าที3ในการจัดทํามาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน ก. กระทรวงศึกษาธิการ ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน ค. สํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน 7. ปัจจุบันสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษามีกี3แห่ง ก. 175 แห่ง ข. 178 แห่ง ค. 256 แห่ง ง. 295 แห่ง 8. ส่วนราชการในสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษาคือ ก. งานบริหารงานบุคคล ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา ง. กลุ่มงานแผนและนโยบาย ถูกทุกข้อ
  3. 3. 9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื3องใด ก. การเจ้าหน้าที3 ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 10. องค์คณะบริหารที3เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที3ของเขตพื2นที3การศึกษามีทั2งหมด กี3คณะ ก. 1 คณะ ข. 2 คณะ ค. 3 คณะ ง. 4 คณะ 11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที3การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที3ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร งานบุคคลในเขตพื2นที3การศึกษา มีจํานวนกี3คน ก. 9 คน ข. 12 คน ค. 15 คน ง. 27 คน 12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก. คุรุสภา ข. กระทรวงศึกษาธิการ ค. ก.ค.ศ. ง. อ.ก.ค.ศ. 13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื2นที3การศึกษาที3มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก. คณะกรรมการเขตพื2นที3การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที3การศึกษา
  4. 4. ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื2นที3 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ. ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค. รองนายกรัฐมนตรีที3นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 15. ข้อใดคือตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื3น ก. ครูผู้ช่วย ข. ครู ค. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ง. เจ้าหน้าที3ตรวจสอบภายใน 3 16. ผู้มีหน้าที3ในการสอบแข่งขันเพื3อบรรจุแต่งตั2งบุคลากรทางการศึกษาอื3น ก. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ค. สํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที3การศึกษา 17. ผู้มีอํานาจในการบรรจุแต่งตั2งบุคลากรทางการศึกษาอื3นในสพท. ก. สํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ข. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที3การศึกษา ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื2นที3การศึกษา 18. เมื3อได้รับการบรรจุแต่งตั2งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที3นานเท่าใด ก. 3 เดือน ข. 6 เดือน
  5. 5. ค. 1 ปี ง. 2 ปี 19. การไปดํารงตําแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน ก. การย้าย ข. การโอน ค. การไปช่วยราชการ ง. การเปลี3ยนตําแหน่ง 20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก. ระเบียบ ข. กติกา ค. วินัย ง. จรรยาบรรณ 21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสําหรับบุคลากรทางการศึกษา ก. ทุจริตต่อหน้าที3ราชการ ข. ซื2อขายตําแหน่ง ค. รับจ้างทําผลงานราชการ ง. ขาดราชการ 22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก. ตักเตือน ข. ภาคทัณฑ์ ค. ตัดเงินเดือน ง. ลดขั2นเงินเดือน 23. ผู้มีอํานาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย ข. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ค. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษา ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที3การศึกษา 24. เมื3อบรรจุแต่งตั2งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื2นที3การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม
  6. 6. ข้อใด ก. ครูผู้ช่วย ข. อันดับค.ศ.1 ค. อันดับ ค.ศ.2 ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 25. หน่วยงานที3ไม่เป็นนิติบุคคล ก. กระทรวง ข. กรม ค. อําเภอ ง. อบจ. 26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที3ปรับใหม่เมื3อวันที3 1 ตุลาคม 2550 ก. เพิ3มขึ2นจากเดิม ร้อยละ3 ข. เพิ3มขึ2นจากเดิม ร้อยละ 4 ค. เพิ3มขึ2นจากเดิม ร้อยละ 5 ง. เพิ3มขึ2นจากเดิม ร้อยละ 10 27. เป้ าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที3ดีคือข้อใด ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ข. ลดขั2นตอนการปฏิบัติงาน ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ 28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด ก. หลักนิติธรรม ข. หลักคุณธรรม ค. หลักการมีส่วนร่วม ง. หลักความคุ้มค่า 29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี3ประการ ก. 4 ประการ ข. 5 ประการ ค. 6 ประการ ง. 7 ประการ 30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที3ออกกฎหมาย
  7. 7. ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ ข. ฝ่ายบริหาร ค. ฝ่ายตุลาการ ง. คณะรัฐมนตรี ข้อสอบเก่า สพฐ. แนวข้อสอบ สพฐ [เก็บตัวก่อนสอบ] รายละเอียดเอกสาร - ความรู้เกี3ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน (สพฐ) - เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที3ดี - สรุปสาระสําคัญของแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที3 11 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 - หลักการจัดการศึกษา - แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที3เกี3ยวข้องกับการศึกษา [แนวข้อสอบเฉพาะตําแหน่ง] - นักจัดการงานทั3วไปปฏิบัติการ - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ - นิติกรปฏิบัติการ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  8. 8. - วิศวกรโยธาปฏิบัติการ - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วิธีการชําระค่าเอกสาร e-Book/CD/VCD แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล -โอนเงินเข้าบัญชี ชื3อบัญชี วีรชัย เวินเมาหา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิLกซี บางนา-ตราด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขบัญชี 117-286316-0 e-Book ในราคาเพียง 299.- (ทุกอย่าง) จะได้รับไฟล์ภายใจ 1 ชม.หลังจากแจ้งการโอนเงิน !!! - แจ้งการโอนเงินมาที3 087-9281262 หรือ E-mail: veerachai.online4u@gmail.com https://www.facebook.com/sheetexam

×