Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milieustation Veldhoven

875 views

Published on

besloten prijsvraag milieustraat Veldhoven,de opgave: 60 meter muur ,8 meter hoog.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Milieustation Veldhoven

 1. 1. KUNSTOPDRACHT MILIEUSTATION HABRAKEN VELDHOVEN ATELIER VEEGER VERBAKEL Pastoor Dijkmanstraat 12 5611RB Eindhoven Tel 040 2027370 Fax 084 8826868 m 06 55355640 e tom@veegerverbakel.nl w www,veegerverbakel.nl
 2. 2. Het milieustation wordt afgekaderd door In de opbouw van de wand met de twee De invulling en functie van de glazen kubus een sterke en eenvoudige vorm: een wand extra toevoegingen in de vorm van een gla- is een platform te bieden voor kunstenaars die aansluit op de hoogte en uitstraling zen kubus en een verbijzondering van de om een aantal maanden hun werk te tonen. van de belendende bouwmassa’s. Steden- toegangspoort is gezocht naar een even- Gezien de locatie is de verwachting dat dit bouwkundig zijn er een aantal aspecten wicht. De sterke horizontaal gerichte wand werk voor deze plek ontwikkeld zal worden. waarmee rekening gehouden wordt, mini- wordt op twee plaatsen door een accent Als voorbeeld kan de Rietveld bushalte in male zichtbaarheid van het achterterrein onderbroken. Eindhoven of de Amsterdamse Etalagega- door het omzetten van de muur en een her- lerie Inkijk in 3 metrostations Wibautstraat kenbaarheid van de functie/locatie. Reage- (ruimtelijke- en installatiekunst), Weesper- rend op het stedenbouwkundig plan is er plein (vooral tweedimensionaal werk) en voor gekozen de hoek in de voorgevel van Waterlooplein dienen. de muur liggend in de as van de toegangs- weg te verbijzonderen door het toevoegen van een extra element. CONCEPT
 3. 3. De beperkingen van het bestemmingsplan Uitganspunt van het ontwerp is dat het De functie van het milieustation, met als waren in eerste instantie de reden dat er voorterrein en de muur samen een geheel begrippen duurzaamheid, kringloop en gezocht is naar een uitweg om de plaatsing vormen. In keuze van materialisatie en respect voor de natuur ligt ten grondslag van de kubus mogelijk te maken. Het ach- aanpak gaan ze een relatie aan. aan het ontwerp van de muur. Gezocht is terover hellen van de muur is een oplos- naar een bijna letterlijke vertaling van het sing zonder dat er functionele ruimte ontno- samengaan van natuur en bebouwing. Dit men wordt aan de milieustraat. Bij nadere is mogelijk door in te spelen op recente ontwerpstudies blijkt dat de hellingshoek ontwikkelingen en research bij producenten van het muur het milieustation een eigen- van beton. Het beton wordt “groen”. zinnig karakter geeft, een verbijzondering van de lokatie zonder dat deze zich afzet tegen de naastgelegen bebouwing.
 4. 4. Uitganspunt voor het bedrijventerrein Habraken is een evenwichtig en eendui- dig beeld qua bouwmassa’s. Vanuit drie zijden is het milieustation zichtbaar en is het een afsluiting van een duidelijke zich- tas. De knik van de muur aan de voorzijde wordt in dit voorstel versterkt en krijgt een oriëntatiefunctie. De glazen/stalen kubus op de muur zal in de dag en nachtsituatie de hoek markeren. De muur wordt de hoek omgezet om de visuele afscherming van het terrein mogelijk te maken. Hoogte van de muur gaat een relatie aan met de belen- dende bebouwing. STEDENBOUW
 5. 5. De functie van het milieustation moet tot uidrukking komen in het ontwerp. Duurzaamheid, kringloop en respect voor de natuur liggen hieraan ten grondslag. Bij de keuze van de materialen is dit “lead- ing” geweest. In vorm en materialisatie is gezocht naar eenvoud en helderheid. Schoon beton, verzinkt staal, glas en lava- steen zijn de materialen waarmee de muur vormgegeven is. De toepassing van lava- steen in het beton creëert een goede habi- tat voor begroeing. Bewuste plaatsing van dit materiaal maakt het groen beheersbaar en inzetbaar als architectonisch element. ARCHITECTUUR
 6. 6. Ontwerpschetsen
 7. 7. Twee elementen vormen samen een com- positie met de muur. De glazen “Kubus” op de wand ter plaatse van de lichte knik en de rood geschilderde toeganspoort die over de wand openschuift. Qua afmetingen reageren ze op elkaar. De kubus krijgt een expositie functie, met werk speciaal voor deze lokatie gemaakt. In de avonduren wordt een en ander aan- gelicht door leds die hun energie vanuit zonnepanelen krijgen (optioneel), een mooie en duurzame oplossing. OBJECTEN
 8. 8. optie 2 de poort vouwt zich in twee stukken open en vormt bij het openstaan een afdak. Nadeel blijkt bij uitwerking de engi- neering en de certificering wat een langer en kostbaarder traject inhoudt. de Kubus optie 3 een element opgebouwd uit de poort heeft een hefmech- verzinkte stalen kokerprofie- anisme met katrollen en len met een verzinkte roos- tegengewicht die elektrisch tervloer, een glazen dak en aangestuurd worden. Het wanden van veiligheidsglas. openen en sluiten wordt zicht- Toegang via een wentel- baar gemaakt. Een prachtige trap gecombineerd met een oplossing met als nadeel de kooiladder. Transport van engineering en de certificering grotere stukken vanuit de on- wat een langer en kostbaar- derzijde of via te openen glas der traject inhoud. elementen. optie 4 de poort scharniert om een vast punt, de geleider aan de bovenzijde maakt een elektri- sche aansturing mogelijk. ook hier spelen mogelijke veilig- heids eisen een rol wat extra engineering inhoudt.
 9. 9. De combinatie van “groen” en beton is momenteel onderwerp van diverse studies. Het inzetten van beton als drager van be- groeing om een duurzame wand te creee- ren voor geluidswallen is een concrete toepassing. Begroeing weet de fijnstof te absorberen en het geluid te dempen. De onderzijde van gladde betonwanden is normaliter een lokatie voor graffiti. Uit eerdere studies voor parkeerterreinen bij de AHxl vestigingen bleek dat de inzet van begroeing op wanden dit op eenvoudige wijze voorkwam. Om dit beheersbaar te houden is het instorten van lavasteen een bruikbaar middel voor het sturen van de vegetatie. Conventionele betonplaten heb- ben een te hoge alkaliteit, waardoor er heel moeilijk planten op groeien volgens onder- zoeker Marc Ottelé vandaar de keuze van lavasteen.(zie bijlage). Het horizontale vlak voor de muur gaat over in de muur en vormt daarmee een eenheid. Dit versterkt het beeld. MATERIALISATIE
 10. 10. Constructie Door de constructeur (zie bijlage) is het grondonderzoek in combinatie met de betonnenmuur bekeken. Uitkomst was dat met een eenvoudige grondverbetering het goed mogelijk was een en ander te realise- ren. Stalen kubus is berekend op een plaatsing op de betonnen wand met een extra steun- punt ter plaatse van de wenteltrap. Ontwerpschetsen KONSTRUKTIE, BUDGET EN OPTIES
 11. 11. Budget en raming Optie In het overzicht (bijlage) zijn een aantal De haalbaarheid van de uitvoering van aannames gedaan. De twee elektrische de poort in de vorm van een poorten zijn aan het budget toegevoegd hefpoort is onderzocht. Uit contacten waarvoor een “custom made” uitvoering met diverse bedrijven gedeeltelijk mee wordt bekostigd. De blijkt dat het ontwikkelen van een poort toepassing van lego betonblokken aan op deze wijze ook consequenties heeft de achterzijde van de muur is niet meer voor keuring en certificering. Veiligheid- noodzakelijk. Deze is toegevoegd aan het aspecten spelen hierbij een sterke rol budget. De 10% onvoorzien is verlaagd met de nodige financiele consequen- omdat er redelijk nauwkeurige opgaven zijn ties. van leveranciers. In dit stadium zijn de opgevoerde bedragen gespiegeld aan de opgaves van een aantal bedrijven. Verdere uitwerking van het plan in overleg met producenten is noodzakelijk Optie om exactere bedragen te krijgen. De ra- Vanuit duurzaamheidsaspect zou het ming is redelijk compleet en geeft een goed wenselijk zijn als de verlichting van de inzicht in de haalbaarheid van het plan. Kubus energie neutraal opgewekt kan Optioneel zijn een aantal voorstellen toege- worden. Onderzocht is of de toepassing voegd en de financiële consequenties van van een glas systeem in combinatie deze helder gemaakt. met zonnecellen mogelijkheid biedt dit te verwezenlijken. Toepassing van powerleds met een energieopslag biedt goede mogelijkheden. Optie aanlichten van de betonnen wand mid- dels inbouw spots (powerled) geeft een zacht strijklicht. Nader onderzoek naar de combinatie van zonnecellen en deze verlichting is een mogelijkheid.
 12. 12. Experimenteel Beton casestudies Prefab Beton 2003-2008, Cement&Beton Centrum
 13. 13. Voorbeeld beplanting, hoevnier Soontieëns
 14. 14. opdracht: Kunstopdracht Milieustation Habraken Veldhoven ATELIER VEEGER VERBAKEL opdrachtgever: Pastoor Dijkmanstraat 12 5611RB Eindhoven Gemeente Veldhoven Tel 040 2027370 Fax 084 8826868 m 06 55355640 e tom@veegerverbakel.nl datum w www,veegerverbakel.nl 15 juni 2009

×