Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanim

 • Login to see the comments

Sanim

 1. 1. VEDAT RAMADANI UNIVERSITETI SHTETEROR NE TETOVE FAKULTETII SHKENCAVE APLIKATIVE DEPARTAMENTI I NDERTIMTARISE LËNDA SANIMI I OBJEKTEVE PUNIM SEMESTRAL I .DR. NASER KABASHI
 2. 2. 2 Në punimin tone seminarik do të paraqesim sanimin e një shtylle të një objekti individual katërkatësh (bodrum,perdhesë ,katë dhe nënkulm). Shtylla nuk gjendet në ambient agresiv d.m.th nuk është dëmtuar nga reaksioni alkalo-silikat ,por ai ka pësuar dëmtime për shkak të mos respektimit të rregullave për dimensionim, kështu ka ardhur deri te lodhja e shtyllës ngase forca llogaritëse normale është më e madhe se forca llogaritëse e aftësisë mbajtëse, gjithashtu edhe nga mos respektimi i rregullave të armimit ku qartë shihen ne fotot e mëposhtme. Sanimi i shtyllës mund të kryhet ne dy mënyra me anë të mveshjesë së siperfaqesë së demtuar dhe me anë të shiritave FRP. Mirpo përshak se sipërfaqja e prerjes tërthore të shtyllës është shumë e dëmtuar dhe ne dimensionim shtylla 25*25 nuk e plotëson kushtin e lakueshmërisë atëherë zbatojmë metodën e mveshjesë por me rëndësi është përzgjedhja e materialit që duhet të jetë i rrjedhshëm
 3. 3. 3
 4. 4. 4 30cm 30cm 270cm 30cm 25cm 25cm GJENDJA REALE E SHTYLLES NGA B/A ME MB=15Mpa dhe ARMATUR TE LEMUAR 1 4Ø10 2 SØ6/30cm A-A R=1:20 AA
 5. 5. 5 BAZA E OBJEKTIT
 6. 6. 6 Forca llogariëtse normale NSd *Analiza e ngarkesave -dimensioni i shtylles ............................................... b=25cm,h=25cm -dimensioni i trarëve …………………….................. b=25cm,h=30cm -lartësia e pllakës ................. ………………………..h= 14 cm Ngarkesa nga pllaka e përdhesës: -Ngarkesat e përhershme: Ø parket………… ……………….. 0.02*8=0.16 KN/m2 Ø estrih …………………. 0.04*21=0.84 KN/m2 Ø pllaka ………………………….. .0.14*25=3.5 KN/m2 Ø suvaja ………………………….. 0.02*19=0.38 KN/m2 g=4.88 KN/m2 -Ngarkesa e përkohshme : p=2.0 kn/m2 PARKET 2cm IBERCUK 4cm PLLAKA 14cm SUVA 2cm
 7. 7. 7 Ngarksat nga pllaka e katit : -Ngarkesa e përhershme: Ø parket ……………….. ………….0.02*8=0.16 KN/m2 Ø estrih…… …… ……………. ..0.04*21=0.84 KN/m2 Ø pllaka ………………………….. ...0.14*25=3.5 KN/m2 Ø suvaja ………………………….. 0.02*19=0.38 KN/m2 g=4,88kn/m2 -Ngarkesa e përkohshme p=2.0kn/m2 *Ngarkesa nga muri me tulla Ø qm,t =4.0 KN/m2 qm,t=4.0 kn/m2 *Ngarkesa nga trarët Ø 0.25*0.30*25……………..………………….1.875 kn/m, qtr=1.875 kn/m, PARKET 2cm IBERCUK 4cm PLLAKA 14cm SUVA 2cm
 8. 8. 8 Ngarkesa në shtyllë : “Ng” (Ngarkesa e përhershme) Ø nga pllaka e perdheses qp* 90.108316.22*88.42* 2 25.5 2 25.4 2 25..5 2 25.4 ==      ∗+∗ KN Ø nga pllaka e katit qs* KN8.2172*316.22*88.42*2* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      ∗+∗ Ø nga traret qtr* KN44.533*5.9*875.13* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      +++ Ø nga muri me tulla qm,t* KN3423*0.3*5.9*43*7.2* 2 25.5 2 25.4 2 25.5 2 25.4 ==      ÷++ Ø nga shtylla 0.25*0.25*3.0*25*3=14.06 KN “Ng”=736.2KN “Np” ( Ngarkesa e perkohëshme ) P=2.0kn/m2 2* kn896.1333*316.22*23*2* 2 25.5 2 25.4 2 25..5 2 25.4 ==      ∗+∗ -Forca llogaritëse normale NSd : NSd=1.9 * 736.2 + 2.1 * 133.89 = 1679.96 KN
 9. 9. 9 -FORCA LLOGARITËSE E AFTËSISË MBAJTËSE NRd -Të dhënat : Prerja tërthore këndrejt b/d=25/25 cm me sipërfaqe Ab=625 cm2 , i armuar me 4 10 AL me Aa=3.14 cm2 ;lartësia e shtyllës Hk= 300 cm,i bërë me MB 15 ose C 16/20 . NRd=? 55.41 25*289.0 300 ==kλ Kushti I parë nuk plotësohet λk < 25 duhet te rrisim prerjen Për C 16/20 kemi fc = fck/γc=16/1.5=10.66 Mpa NRd= Ab * fb + Aa * δ02 NRd=625 * 10.66 *10-1 + 3.14 * 240*10-1 =731.61KN NSd=1680 KN > NRd =732KN DUHET BËRË PËRFORCIMI I SHTYLLËS PASI NUK ËSHTË NË GJENDJE TË PRANOJ FORCAT LLOGARUTESE NORMALE.
 10. 10. 10 DIMENSIONIMI I SHTYLLES Pasi që NSd=1680 KN dhe NRd =732KN atëherë NSd1=1680 -732=948 KN Caktojmë lakueshmërin e shtyllës , pasi që nuk plotësohej kushti atëher automatikisht rrisim prerjen e shtyllës b/d=45/45cm 45cm 300k 23.06 25 0.289*45 λ = = < -Përqinda minimale e armimit 23.06min 0.4 0.0612% 50 µ = − = pasi fitojme perqidje armimi me te vogel se ate minimale 0.6% Ab=45*45-25*25=1400cm2 2 0.6*1400Aa 8.4cm 100 = = Pervetesojme RA 8Φ12 me Aa = 9.05 cm2 > 8.4 cm2      == = cm cmest 30 25 182.1*1515θ pervetesojme st Φ6/18/9cm -Tipi i betonit :
 11. 11. 11 Për shkak se betony punon në shtypje dhe në rastin ton nevojitet beton më i fort që duhet te ngjitet për shtresën egzistuese ne për përcaktimin e soliditetit të betonit në shtzpje marrim forcen llogaritëse normale NSd=1680 KN 11680 9.05*400*10fc *10 9.4Mpa 1400 −−= = Pervetesojme C 16/20 Ku NRd1= NRd +Ab * fb + Aa * δ02 NRd1=732+1400*10,66*10-1 +9,05*400*10-1 =2586,4 NSd=1680 KN < NRd1 =2586,4KN PLOTËSOHET KUSHTI
 12. 12. 12

×