Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TOXOPLASMOZA GONDII
DEFINIȚIE:
Toxoplasmozaeste oinfectie frecventaapasarilorsi mamiferelor,inclusivaoamenilor.Eaeste prod...
MORFOPATOLOGIE:
Proliferareatrofozoizilorprovoacămoarteacelulei invadate,rezultândnecroză,înconjuratede reacții
celulare i...
- posibilitateatransmiterii,caurmare a reactivării unei infecții cronice saulatente ale mamei,înorice
perioadăa sarcinii,e...
Alternative–claritromicina,clindamicina,dapsona.
Spiramicinainsarcina.
Toxoplasmozacerebrală
Doza de incercare de 200 mg p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parazitologie: Toxoplasmoza

1,126 views

Published on

Subiect la modulul Parazitologie.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Parazitologie: Toxoplasmoza

  1. 1. TOXOPLASMOZA GONDII DEFINIȚIE: Toxoplasmozaeste oinfectie frecventaapasarilorsi mamiferelor,inclusivaoamenilor.Eaeste produsade un micparazit numitToxoplasmagondii.Opersoanacare avuttoxoplasmozasi s-avindecat,numai poate fi infectataulterior.Pentrumajoritateapersoanelortoxoplasmozanueste periculoasasi se vindecade lasine. INCIDENȚA: Larg răspândită,anticorpi anti-Tgondii90% în Franța,50% în Cuba,30% în Americade Nord.Gazdele sunt feline,care excretăoochisturi prinfecale,care după2-5 zile devininfecțioase,păstrându-și capacitatea infectantămai multe luni de zile însol umed,apă. Căi de transmitere –pe cali digestivă(carne).Excepționalpoate fi prinlapte nefiert. Oochisturile suntrezistente laacizi,baze,detergenți.Slabe prinuscăciune ??expunerelatemperaturi mai mari de ?? timpde 35 de minute.Oochisturile sporulate supraviețuiescuneitempde -21*C timpde ?? Se pot transmite prinapacontaminată. Transmitere placentară.Riscde avortspontan. Prinsânge și transplantde organe. MORFOLOGIE: Are 3 forme: - endozoid (trofozoid,tahizoid):formavegetativă,este ovoid,piriform, semilunar,asimetric.Se dezvoltă obligatoriuîntr-ocelularăagazdei,nuse multiplicăextracelular,nusupraviețuiește pe medii de cultură lipsite de mediivii.Parazițiiinvadeazăorice celulănucleară,se înmulțescîninteriorul unei vacuole citoplasmatice.Dupăcâtevadiviziuni,trofoizii spargcelulași invadeazăcelulele învecinate. - chisttisular:rezultatul ciclului asexuat - oochistul:care provine dinciclul sexuat,ce se petrece înorganismul felinelor. Ciclul de viață În gaza definitivă,oochistulîngeratelibereazăsporoizii,care pătrundînceluleleepiteliale intestinale,unde suntsupuși unui procesde schizogonie,dincare rezultăschizonții.Aceștiaformeazămicrogameți și macrogameți,care fuzioneazăpentruaformaun zigot,care se transformăîn oochistși este eliminatdin intestinprinscaun.În3-4 zile sporolează,formând2sporochisturi fiecare conținând4sporoizi.Durează20- 30 zile. În gazda intermediară,are locfazatoxoplasmoticăsauciclul extraintestinal.Dinoochisturile înghițitesunt eliberați sporoizii,care pătrundînmacrofagele tisulare,unde se multiplică,formândpseudochisturi.Acestea conținendomoizi,denumiți și trofoizi sautahizoizi,care se înmulțescrapid.Dincauzapresiuniidininterior, peretele se rupe,eliberândendozoizi,care se răspândescpe cale hematogenăși pătrundînalte celule. Faza de multiplicare endocelularăși de răspândire hematogenăinduce,dupăcâtevazile,oripostă imunologicăcare vadistruge toxoplasmozelecirculante și vadeterminaînchistareacelorrămase încelule.În interiorchisturilor,parazițiirămânîn tubul digestival animalelor homeoterme. PATOGENIE: La omse transmite transplacentar,dobânditprinconsumcarne infectatăcuchisturi sauoochisturi secretate de pisică. În intestinul uman,dinchisturi sunteliberați bradizoizii,care pătrundîn laminapropria,unde se transformă în trofoizi,iardinoochistiessporoizii care pătrundînmacrofage. Trofoizii extracelulari ajungîncirculație.Se afecteazămușchii scheletici,ganglioniilimfatici,miocard, encefal,retina,placenta.Pătrundereaare locprinvacuole,formate dinmembranacelulei-gazdă.
  2. 2. MORFOPATOLOGIE: Proliferareatrofozoizilorprovoacămoarteacelulei invadate,rezultândnecroză,înconjuratede reacții celulare inflamatorii.Provoacăleziunidifuze înțesutul conjunctivși plămân,leziunifocale înficat,creier. Prolifereazăpânălaformare de chisturi.Se potrupe provocândinflamație,necroză. În dermse poate forma unrash maculo-papulardinfocare mici,deseori de produce ohiperplazie limforeticularăaganglionilorcervicali încare predominăhistiocite epitelioide,iarîn aria paracorticală imunoblaste. În formacongenitală,are locinfectareaplacentei,fătului.Se manifestăhepatită,splenomegalie, pneumonie,anemie,stagnareagreutății.Leziuneapatognomicăeste necrozași calcificărileperiventriculare. Retinocoroiditaeste manifestare tardivă. Toxoplasmozaocularăcongenitalăeste bilaterală,fărăimplicareaaltororgane.Titrul anticorpilorscăzut. Toxoplasmozaocularădobândităeste unilaterală,leziuni unică. Leziuneaocularăcaracteristicăeste retinitanecrozantăfocalărecurentă,care degenereazăîntr-ocicatrice atroficăcu hiperpigmentare pe margini. Leziunileacute sausubacute apar ca pete albgălbui,cumargini imprecise. Răspunsul imun –umoral,celular.Acse leagăde T. Gondii și activeazăcomplementul,provocândliza parazitului.Acționeazăcaopsonine,care favorizeazăfagocitoza,tahizoizii opsonizați nemaifiindcapabili să inhibe fuziuneafago-lizozomală.Poate pătrunde și încelule nefagocitare,lipsitede aparatlizozomal aptde a distruge tahizoiziiopsonizați.Monocitele și macrofagele potfi activate săomoare tahizoizii,prin limfochineeliberate de LT,activate de antigene de T.Gondii. Mediatorul cel mai importantcare activeazămacrofagele este gamainterferonul,care inhibămultiplicarea toxoplasmeiînmacrofage și celule nefagocitare. Rolul protectormajorîn infecțiacuT. Gondii îl joacă celulele CD4,care activeazămacrofagele casă distrugă tahizoizii. Chisturile persistăînformălatentăîn diverse țesuturi. Infecțiadecurge 3stadii: - stadiul 1: fazaacută, dureazăpână se atinge un nivel semnificativde imunitate.Este prezentăexistența parazitemei produsăde multiplicareatrofozoizilordinsânge,țesuturi,Acserici neutralizanți (10-14zile). - stadiul 2: fazasubacută,secundar,este răspunsimuneficient,mediatde LT.Ac serici în titruridicat. Paraziții continuăse existeînnevrax,ochi. - stadiul 3: cronic,lipsatahizoizilor,prezențachisturilortisulare.Accirculanți scade progresiv. TOXOPLASMOZA DOBÂNDITĂ a) Asimptomatic:ocazionallaexamenserologic b) Simptomatic:de laușor,nespecificpânălagrav. - simptome nespecifice:febra,cefalee,artralgii,mialgii - limfadenopatie:ggl cervicali,suboccipitali,supraclaviculari,axilari,inghinali.Suntmici,moi,mobili, nedolori. - cutanat: prurit,urticarie,purpura,macule,papule,lichen,eritemmultiform - ocular:durere oculară,fotofobie,lăcrimare,scădereaacuității vizuale,corioretinităuni/multifocală Retinocoroiditadurează3-4luni. Infecțialaorganisme imunodeprimate–terapie imunosupresoare,SIDA.Este otoxoplasmozădiseminată, fulminantă,cufebră,rashcutanat,frison,hepatită,miocardită. TOXOPLASMOZA CONGENITALĂ - ipotezaSabin:existențaobligatorie aunei primoinfecții toxoplasmaticelamamă,producereade fetopatii, naștereao singurădatăde copii cu toxoplasmozăcongenitală
  3. 3. - posibilitateatransmiterii,caurmare a reactivării unei infecții cronice saulatente ale mamei,înorice perioadăa sarcinii,existențafetopatiilor,embriopatiilor,putândrezultasarcini patologice. Afectare oculară:trofoizii invadeazățesutul retinianprovocândedeminflamatorcuacumulare de plasmocite.Ulteriorse produce necrozafocalăcu dislocareapigmentului care se acumuleazălaperiferia focarului lezional.Coroidaapare îngroșată,hiperemiată,infiltrată.Parazițiise potgăsi în toate straturile coroidei și retinei (preponderentsuperficial),undeformeazăungranulomcuzonă de necroză centrală înconjuratăde celule epitelioide,și nrvariabil de celule gigante,limfocite,plasmocite. Infecție lapersoane imunodeprimate –ingestiechisturi sauoochisturide T.Gondii,reactivare infecție latentă.Infecțiaacutăeste deosebit de gravă,disemineazărapid.Provoacăfebră,pneumonie,miocardită, miozită,meningo-encefalită.Predominăsemnele lanivelulSNC(encefalită). DIAGNOSTIC: - deseori rămâne nediagnosticatdincauzamanifestărilorclinice sărace și nespecifice - anamneza:episoadele,condițiileepidemiologice,obiceiuri culinare,ocupație,contactcu animale - clinic:bogatîn forme acute,la cronice suntdifuze (malformațiidiverse,hidrosaumicrocefalie,întârziere psihomotorie,afectareaochiului). - de laborator:leucograma(leucocitozamoderată,limfosaumonocitoza,eozinofilia),VSHcrescut,LCRclar sau xantocrom,cu pleiocitozaîncare dominălimfocite,proteinorahie,hipoglicorahie.Înfazacronicăse pot deceladoarchisturi. - evidențiere Acîn sânge saualte lichide biologice.RIF – reacție de imunofluorescențăindirectă(AcIgGși IgM), ELISA (IgG,IgM, IgA),antigenemie,intradermoreacție cutoxoplasmină. Dg infecții acute –anticorpi specifici IgMcare pot fi decelați după2 săptămâni de la infectare,ating concentrațiamaximădupă4 săptămâni,apoi scad.Anticorpii IgGanti-Toxoplasmaatingconcentrația maximădupă1-2 luni postinfecție. Dg infecții reactivate–în cazul reactivării unorinfecțiilatente,nivelul IgGeste scăzut,iarAcIgM sunt nedetectabili. TRATAMENT: Depinde de stadiul bolii,formaclinică. Scopul este de a opri multiplicareasaudistrugereatahizoizilorîndecursul stadiului acutal bolii,deoarece chisturile tisulare existenteînfazacronică suntrezistente laformeleterapeutice. Limfadenitatoxoplasmică Terapie antiparazitară–pirimetaminăcusulfadiazinăcare se administreazăîn1-3 cicluri de 21 de zile. Pirimetamina50 mg/zi timpde 2 zile dozade atac, apoi 25 mg/zi doza de întreținere,timpde 21 de zile. Sulfadiazina1-2g/zi 21 de zile. Alternative–spiramicina,dapsona,claritromicina,trimetoprim-sulfametoxazol,trimetoprim, sulfametoxazol. Adjuvant– acidfolinic,vitaminab12,preparate de fier. Toxoplasmozaoculară Pirimetamina-sulfadiazina28 de zile (1-3cicluri) Alternative–pirimetamina,claritromicina,azitromicina,dapsona. Adjuvant– acidfolinic,vitaminab12,preparate de fier. Maladiaabortivătoxoplasmică,cicluri de 14-21 de zile cu pirimetmaina-sulfadiazina(4-6cicluri)
  4. 4. Alternative–claritromicina,clindamicina,dapsona. Spiramicinainsarcina. Toxoplasmozacerebrală Doza de incercare de 200 mg pirimetamina,urmatăde 50 mg/zi plussulfadiazina4-6g/zi divizate în4 doze.

×