Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obstetrică: Nașterea

564 views

Published on

Subiect la obiectul Obstetrică.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Obstetrică: Nașterea

  1. 1. Perioadele nașterii Sunt3 perioade: - de dilatare - de expulzie - de delivrențăaplacentei Perioada de dilatare  Este neutralizatăfuncțiade închidere,dincauzacontractilității musculaturii.Colulse scurteazăși se șterge până lagradul de expulzia fătului dincavitateauterină.  Forțele contractile suntinvonluntare,se repetăperiodic,suntdureroase.  Pe parcursul nașterii,contracțiilese realizeazăsubformăde unde,ce se răspândescde la cornurile uterului(centre de automatism) spre segmentul inferiorși colul uterin.Deseori sursa inițialăeste dincornul uterindrept.  Tensiuneaintrauterinămaximăse formeazădincontul direcțieirăspândirii excitației,de susîn jos.Fiziologicare locexcitareacelulelorde lafundul uterului,de unde undase deplaseazăspre corp uterin,apoi spre segmentinferior,micșorându-se.Rezultăcăfundul uterului și corpul,în naștere,se aflăîn contracție,iarsegmentul inferioreste relaxat.Dacăexcitațiaare locde josîn sus,atunci naștereanu poate avealoc.  Contracțiile se dezvoltăînordine anumită:încep spontan,undade contracție treptatse intensifică(stadiumincremente),atingândintensitateaceamai înaltă(stadiumacme),se menține laacestnivel untimpanumit,dupăcare se relaxează,fiindînsoțităde scăderea intensității (stadiumdecremente),apoi se prelungește înpauză(interval dintre contracții).  În timpul contracției,înmușchi decurg2 procese:contracțiași retracția. În rezultat,părțile superioare ale corpului uterinse îngroașătreptat, cu subțiereacrescândăaunorrăni ale uterului în direcție de lafundspre segmentul inferior.Concomitentcuretracția,se terminădestinderea segmentului inferioral uterului,ștergereacoluluiuterinși deschidereacanalului cervical.  Contracțiase caracterizeazăprin:undase răspândește îndirecțiacorpului uterinspre col,durata scade de lasegmentinferiorspre col,intensitateascade de susînjos.  Aceste procese începîn ultimul trimestrude sarcină,suntmaxime lasfârșitul primeiperioade de naștere.  Pungaamniotică,care este porțiuneainferioarăaoului fetal,formatădinmembranefetale și lichidamniotic,se includeîncanalul cervical datoritătensiuniilichidului amnioticcare acționeazălapolul de jos,dezlipindprodusul de concepție.  În contracții uterine pronunțate,se determinăinelul de contracție,care delimiteazămusculatura contractată și porțiuneainferioarăauterului.Inelul se formeazădupăscurgerealichidului amniotic.  În urma contracțiiloruterine,crește tensiuneaamnionalăși ceadinspațiul intravilozitar.În repaus,tensiuneaintraamnionalăeste de 5-6mm Hg, tensiuneaintervilozitară4mm Hg.  În contracții,lichidulamnioticse îndreaptăspre polul inferioral oului fetal,astfelpunga amnioticăse destinde,și se umple cuacestlichid,și se include înorificiul intern.Înpauze,
  2. 2. tensionare pungiislăbește.Cutimpul,aceastăparte se angajeazălaintrareaîn bazinul mic,din toate părțile este înconjuratăde segmentul inferioruterin,pe care îl apasăspre intrareaîn bazin,formândcordonde contact.  Cordonul de contact delimiteazăparteainferioarăaprodusului de concepțieîn:parteade josce conține pungaamnioticăanterioară,și parteade susce conține apele posterioare.  Formareacordonului de contactcorespunde cuinițiereaintrării căpușorului înbazinși cu angajareapărții lui prezentate.Înmajoritateacazurilor,capul se angajeazăcusuturasagitalăîn diametrul transversal al strâmtorii superioare laodistanțăegalăde la pubisși promontoriu.  Lichidul amnioticse scurge spre sfârșitul deschiderii colului uterinîntimpul contracției,se eliminădoarapele anterioare,celeposterioare se scurglasfârșitul perioadeide expulzie, imediatdupănaștereafătului.  Rupereamembranelorpungii amnioticeare locdatoritădestinderii lorde către apele amniotice.  După scurgerealichidului amnioticanterior,sectorul prezentatsituatinferiorde centurade contact se află subinfluențapresiunii atmosferice,iarporțiuneamai sussituatsuportăo presiune intrauterinămultmai înaltădecâtceaatmosferică.Diferențade presiuneschimbă condițiilede refluxsanguinpe parteaprezentată,țesuturilese edemațiază,formândastfel bosa serosanguină.  Lichidul se scurge dupăce s-aformat inelul compact.Se scurge în volumde 50-200 ml,de culoare deschisăsauușortulbure. Perioada de expulzie  Expulziafătului începe dupădilatareacompletăacolului uterin.Presiuneaintrauterinădevine maximă,dincauzaasocierii contracțiiloruterine și mușchilorpresei abdominale,diafragmei, trunchiului,membrelor(scremete).  Expulziaare locloc în 2 faze: - prima:coborâreași rotațiafătului - a doua: expulziapropriu-zisă.  Scremetele suntal doileacomponental forțelorde expulzie.Aparreflectorlaexcitația elementelornervoasedincol.  Nivele de angajare acapului: - cap fixatlastrâmtoareasuperioarăa bazinului mic - cap angajat cu segmentul micînstrâmtoareasuperioarăabazinului mic - cap angajat cu segmentul mare înstrâmtoareasuperioarăabazinului mic - cap angajat în planul largal cavității bazinului mic - cap angajat în planul îngustal excavației bazinului mic - cap angajat laieșireadinbazinul mic(căpușorpe planșeul pelvi-perineal).  Capul fătului matur:parteafacialăeste relativmică,oasele fiindbine uniteîntre ele,partea cranialăeste formatădinoase unite prinsuturi (membrane fibroase).Înlocurilede unire a suturilorsuntfontanele(porțiuni de țesutconjunctiv).
  3. 3.  Craniul fetal este formatdin2 oase frontale,2parietale,2temporale,câte 1 occipital,sfenoidal și etmoidal.  Suturi importante:sagitală(între parietale),frontală(între frontale),coronară(între frontale și parietale),lambdoidalăsauoccipito-parietală(unește osul occipital cuoasele parietale).  Fontanele:mare (anterioară,romboidală,se aflăînlocde unire a suturilorsagitală,frontalăși coronară),mică (posterioară,triunghiulară,excavațiemicăîncare se întâlnescsuturile sagitalăși lamboidală).  Dimensiunile capului: - diametrudrept(antero-posterior,fronto-occipital):12 cm (de laglabelălaprotuberanța occipitală) - oblicmare (mento-occipital):13cm (de la vârful bărbiei laprotuberanțaoccipitală) - oblicmic(suboccipito-bregmatic):9,5cm (de lafosasuboccipitalălaunghiul anterioral fontaneleimari) - oblicmijlociu(suboccipito-frontal):10cm (de lafosasuboccipitalălalimitapărții pieloasea frunții) - vertical (submento-bregmatic):10 cm (de lavârful regiunii parietale laregiuneasublinguală) - transversal mare (biparietal):9,5cm (între 2 regiuni parietale) - transversal mic(bitemporal):8cm (între foseteletemporale)  Dimensiunile trunchiului - diametrutransversal al centurii scapulare (biacromial):12cm (dintre umeri) - transversal fesier(bitrohanteric):9cm Biomecanismul nașterii  Reprezintătotalitateamișcărilorpe care le efectueazăfătul latrecerealui princanalul de naștere în travaliu.  Fătul are formaovoidă,capul îndoit,parteamai largă (pelviană) este așezatălafundul uterului, iar parteamai îngustă(occipitală) este îndreptată spre intrareaînbazinul mic. Biomecanismulînvarietateaanterioarăaprezentației occipitaleeste compusdin4timpi:  Timpul 1 este flexiuneacapului fătului saurotațialui înjurul axei transversale.Flexiuneacapului este rezultatul intrăriilui în bazinși înaintării princanalul de naștere.Dupăflexie,capul își micșoreazăconsiderabil diametrelecucare va trece prinbazincu circumferințace va corespunde diametruluioblicmic(9,5 cm),în locul diametrului occipito-frontal(12cm) cu care capul a fostaplicatla intrareaîn bazinlaînceputul nașterii.  Timpul 2 constituie coborâreași rotație internăacapului cuoccipitul înainte. Constăîn coborâreadinbazinul mare în cel mic, prinexcavațiapelvină.Deosebimrepere:conjugata anatomică(11 cm),conjugatavera (10,5 cm), conjugatadiagonală(12,5 cm).  Timpul 3 este deflexiuneași degajareacăpușorului.Subacțiuneaefortului expulzival contracțiiloruterine și al mușchilorabdominală,fătul se îndreaptăînjospe canalul de naștere, iar mușchiul planșeului pelvioperinealopune orezistențăînaintării capului înaceastădirecție,și
  4. 4. îl abate înainte,datorităcărui faptsub acțiuneaacestordouăforțe capul efectueazăo deflexiune.Se finiseazăcunaștereacompletăacăpușorului.  Timpul 4 este rotațiainternăa umerilorși ceaexternăacapului. Dupănaștereacenturii scapulare,celelalte părți se nascfărăpiedici,căci corpul este mai puținvoluminosîncomparație cu capul și centura. Biomecanismulînvarietateaposterioarăaprezentațieioccipitale estecompusdin5timpi:  Fătul trece prinbazinîntr-o stare de flexiune.  Timpul 1 este flexiuneacapului,se face înjurul axei transversale.Punctde repertemporarla expulzieservește fontanelamică,iarlarotațiapărții în cavitateabazinuluiservește mijlocul porțiunii dintre fontanelamare și ceamică.  Timpul 2 rotație internăa capului.  Timpul 3 este flexiuneasuplimentarălaieșireadinbazinul micîntimpul degajării capului.Se degajeazăpărțile parietale și occipitale.  Timpul 4 este deflexiuneacapului.  Timpul 5 este rotație externăacapului și internăaumerilor.

×