Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Farmacologie: tonicardiace și cardiostimulatoare

880 views

Published on

Subiect la obiectul Farmacologie.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Farmacologie: tonicardiace și cardiostimulatoare

  1. 1. Remediile tonicardiace și cardiostimulatoare (ionotroppozitive) 1. Clasificarearemediilorutilizate îninsuficiențacardiacă. Insuficiențacardiacă – disfuncțiacordului,condiționatăde afecțiuni organice avalvulelor,vaselor coronariene,acordului îngeneral,dezechilibrulmecanismelorreglatorii. Patogeniai.c. – deficitcontractil,tahicardie,pre-/post-sarcinacrescute excesiv. Clasificare A. Măresc cantitatea intracelulară de Ca a) stimuleazăcontracțiași amelioreazăfuncțiapompei cardiace (cardiotonice directeși cardiostimulatoare):digitoxina,digoxina,acetildigitoxina,strofantina,corglicon b) măresc conținutul de adenozină,se mărește AMPc - inhibitorii fosfodiesterazei(cardiotonice sintetice neglicozidice):bipiridinele(amrinonă,milrinonă), metilxantinele (aminofilină,enoximonă); - activării adenilatciclazei prin stimularea Beta-adrenoreceptorilor(cardiostimulatoaresau simpatomimetice):dobutaminași dopaminaBeta,izoprenalinăBeta1 și 2, epinefrinăAlfa1,2 și Beta 1, 2, efedrinaBeta1, 2. B. Măresc pre-/post-sarcina(cardiotonice indirecte) - vasodilatatoare; - diuretice. 2. Glicozidele tonicardice.Surselede obținere.Istoricul studierii glicozidelortonicardice (W. Whitering,E.V.Pelican,S.P. Botkin,I.P. Pavlov). Glicozidele tonicardiace izolate dinplante. Glicozidele cardiace suntsubstanțe de proveniențăvegetală,auacțiune selectivăși tonizantăasupra cordului.Structurăsteroidă,compuși ce nuconținazot.Sunt formați din2 părți:glucidică(glicon),și aglucidică(aglicon).Gliconulindependentnumanifestăproprietățifarmacologice,însăfiindfixatde aglicon,situațiase schimbă.Grupele OHauimportanțăîn hidrosau liposolubilitate,fixareacuproteine, durata de acțiune.Inelul lactonice nesaturat,dardacă e saturat atunci scade activitatea,iardeschiderea ineluluiduce pierdereaproprietățilorfarmacologice ale agliconului. Datorităglicozidelor,crește forțacontractilă,contracțiasistolicădevinemai energicăși mai rapidă.Pe EKG survinschimbări,intervalul Q-Tscade,S-Tscade,inversareaundei T.Se mărește volumulsistolicși debitul cardiac.Lucrul inimii se mărește fărămajorareaconsumului de oxigen. Glicozidele se obțindinplante:degețel roșu(digitoxina),lânos (digitoxina,celanida),strofanul Kambe (strofantina),lăcrimioara(corgliconul),ruscuță(infuzie dinrușcuță). Withering first learned of the use of Digitalis in "cardiac (congestive heart failure) from an old woman who practiced as a folk herbalist in Shropshire, who used the plant as part of a polyherbal formulation containing over 20 different ingredients to successfully treat this condition.[7] [8][9] Withering deduced that Digitalis was the "active" ingredient in the formulation, and over the ensuing nine years he carefully tried out different preparations of various parts of the plant (collected in different seasons) and documented
  2. 2. 156 cases where he had employed digitalis, and described the effects and the best - and safest - way of using it. 3. Influențaglicozidelortonicardiace asupra principalilorindici funcționali ai inimii (acțiunea ionotrop-pozitivă,batmotrop-pozitivă,dromotrop-pozitivă,cronotrop-pozitivă,tonotrop- pozitivăși mecanismele acestorfenomene).Efectelesistolice și diastolice.Modificările EKG. Acțiuneaionotrop-pozitivă Beneficii: - anterograde:amelioreazăcirculațiaperifericăși oxigenareațesuturilor,crește fluxul renal și diureza, scade volemia; - retrograde:amelioareahemodinamicii,scade dispneea,înlăturăstazahepatică,scade presiunea venoasă,scade edemele și masacorporală,manifestări EKG(scade QRS,crește undaR). Mecanismde acțiune: lanivel de întregmiocardcontractil,în special înVS. Crește forțași vitezade contracție,crește timpul de umplerediastolică;scade duratacontracției izovolumetrice și ejecției ventriculare,scade presiuneași volumultelediastolic=> crește tonusul cordului =>scade diametrul inimii și necesitateaînoxigen. Contraindicații:stenozasubaortală,stenozamitralăpronunțatăcuFCCnormalăsau bradicardie. Tonotrop-pozitiv Beneficii:dilatare tonogenăamiocardului,scaddimensiunilecordului,se amelioreazăhemodinamica intracardiacăși fluxul coronarian. Mecanismde acțiune:crește tonusul miocardului (dinurma acțiunii ionotrop-pozitivă). Cronotrop-negativ Beneficii:crește duratadiastolei,intervalul R-RsauP-Pși T-P,scade necesitateaînoxigen,scad mecanismele simpatice compensatorii. Mecanismde acțiune:bradicardie,efectde naturăparasimpatică,FCCscăzut(dincauza reflex cardio- cardiac și reflex de pe mecano- saubaroreceptorii zonei sinoaortale=>crește tonusul vagusului).Nuse manifestăînsituații clinice însoțite de creștereatonusului simpaticși reducereacelui parasimpatic (febră,tirotoxicoză),darfărăinsuficiențăcardiacă. Dromotrop-negativ Beneficii:ameliorareahemodinamicii intracardiace și sistemice prin reducereafrecvenței contracției ventriculelor.Util înfluteratrial,insuficiențăcardiacă,tahiaritmii,tahicardii paroxistice supraventriculare.Pe EKGcrește intervalulP-Q. Mecanism:micșorareaconductibilității prinnodul AV.Efectul are locdatorităsporitii influenței vagale. Efectul este nefavorabil înblocAV avansat,sindromWPW.
  3. 3. Batmotrop-pozitiv Este deregulănedorit,se manifestăprinfavorizareaautomatismului ectopic. Mecanism:la nivelul atriuluiprovoacăoscădere a duratei potențialului de acțiune și perioadei refractare efective,cumărireafrecvențeila care fibrele atrialepotfi excitate.Poatecrește frecvența descărcăriloratriale înfibrilațiasaufluterulatrial. Modificări EKG 1) QRS se micșoreazăîn timp – efectionotroppozitiv 2) R – crește amplituda 3) P-Psau R-R – crește durata intervalului, efectcronotropnegativ 4) P-Q– crește durata intervalului,efectdromotropnegativ 5) T-P – crește durata intervalului,acțiunedistolică 6) ST – segmentul mai josnde izolinie,crește lent 7) T – unda bifazică,negativăsaude micăamplitudă 4. Mecanismul efectului cardiotonical glicozidelortonicardiace.Modificările metabolice din miocard, provocate de glicozidele tonicardiace.Comparareacu acțiunea cardiostimulantăa Alfa și Beta adrenomimeticelor. Mecanismul este determinatde inhibareaNa,K,ATP-azei membranei cardiomiocitelor.Aceasta contribuie ladereglareatransportării ionilorde Nași K. În rezultat,concentrațiaionilorde Kîn cardiomiocite scade,iarceade Na crește.Diferențadintreconcentrațiaintra- și extracelularăaNa sade, ceeace reduce schimbul transmembranarde Na/Ca.Prinurmare,scade intensitateaeliminării ionilorde Ca, ceeace contribuie lacreștereaconținutului de Caîn sarcoplasmăși depozitarealui înreticulul sarcoplasmatic.Acestlucrustimuleazăpătrundereadinafarăa unei cantități suplimentare de Caîn cardiomiocite princanalele lente de Ca.Pe acestfundal potențialul de acțiuneconduce laoeliberare crescută de Ca dinreticul sarcoplasmatic.Astacontribuielacreștereaconținutului de ioni liberide Caîn sarcoplasmă,ceeace determinăefectulcardiotonic. Modificări metabolice dinmiocardîn insuficiențăcardiacăeste dereglat(anaerob,produse intermediare,lactatetc.),iarglicozidele cardiace ameliorează. Alfa,Betaadrenomimeticeleprovoacăefectcardiostimulator,darele contribuie lainstalareaunui șirde reacții adverse dinparteasistemului cardiovascular(tahicardie,aritmii),care limiteazăutilizarealorîn calitate de cardiotonice.
  4. 4. 5. Modul acțiunii terapeutice a glicozidelortonicardiace în decompensareaactivității inimii. Modificareaindicilorprincipali ai hemodinamicii sistemice,funcțiilorSNC,rinichilor,organelor respiratorii și digestive. Decompensareainimii – dereglareaactivității inimii,determinatăde epuizareacapacității ei de compensare îndiferite stări patologice.Se manifestăprindilatațiamiogenăacavitățilorcordului,leziuni distrofice încardiomiocite,stazavenoasăînorgane,cianozapielii și amucoaselor,edeme,hidropizia cavitățilorseroase. Mecanismde acțiune - vasoconstricția,inimapompeazămai multsânge,lucreazămai intens(nervos,datorită catecolaminelor); - acumulareade lichide (aldosteron,angiotensina) ??? Hemodinamicasistemică - presiuneavenoasămărită:normalizează - presiuneaarterialămajorată, uneori micșorată:normalizează - volumul sângelui circulantmărit:normalizează - rezistențavascularăperifericămărită:normalizează Rinichi - oligurie sauanurie:normalizează; Intestin - perturbareafuncțiilordatorităstazei venoase:normalizează 6. Particularitățile farmacodinamiei și farmacocineticii digitoxinei,digoxinei și strofantinei. Modificareafarmacodinamiei glicozidelortonicardiace înadministrarea concomitentăcu alte remedii.Principiile de dozare ale glicozidelor,fazade saturare și menținere.Modalități de saturare. Noțiuneade coeficientde eliminare. Farmacocinetica: Digitoxina:absorbție și biodisponibilitate 90-100; cuplare cu proteine 90-97; timpul de înjumătățire 168- 192; acțiune lainceput2-4 h,maximă6-12h. Digoxina:absorbția40-80, biodisponibilitatea50-80,cuplare cu proteine 20-40; timpde înjumătățire 30- 40; acțiune laînceput 1.5-3 h, maximă4-6h. StrofantinaK:absorbțiapânăla 5 h, biodisponibilitate 5h,cuplareacu proteine 4-5,timpde înjumătățire 20-24, acțiune laînceput 2-5 min,maximă1.5-3 h. Principii de dozare a) Doza de atac (digitalizare) în3-4 prize - rapidă:24-36h - medie:3zile - lentă:5-7 zile b) Doza de întreținere: menținereaefectului,suntegalecucantitateade glicozideliminatîn24h.
  5. 5. Faza de saturație se obține în timpde 5-7 zile înurma inițieriitratamentuluicudoze de întreținere (0,125-0,75 mg). Coeficientde eliminare –cantitateade preparatce se eliminătimpde 24h dincantitateatotalădin organism. Digitoxina:7-10% Digoxina:20-35% Strofantina:60-70% 7.

×