Intro MIP2 Programma 1

888 views

Published on

Introduction to MIP2 - Programme 1 (in Dutch).

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro MIP2 Programma 1

 1. 1. INFOSESSIE PROGRAMMA 1 MIP2 - Startevent - 30/09/2009
 2. 2. AGENDA • MIP2 - Programma 1 Dietrich Van der Weken – programmamanager MIP • Case Study – Agfa :Azura TS: een duurzame offset drukplaat van de 3de generatie Peter Verschave, Director Global Safety, Health & Environment – AGFA Graphics • Voorstelling MIP-ideeën pagina 02 I 6/10/2009
 3. 3. VOORSTELLING MIP-IDEEËN • Eco-Innovation @ Melotte Mario Fleurinck – Melotte NV • Restwarmtenetten Johan Van Bael – VITO • Recuperatie van solventen uit industriële proces- en afvalstromen Steven Vreysen – K.H.Kempen • Het sluiten van de kringloop met algen Ludo Diels – VITO • In situ slib behandeling, van labo tot piloot Ann Van den Bossche – Rasenberg Vlaanderen pagina 03 I 6/10/2009
 4. 4. INTRO PROGRAMMA 1 Dietrich Van der Weken MIP2-startevent 30/09/2009 pagina 04 I 6/10/2009
 5. 5. INHOUD • Missie MIP2 • MIP2 – Programma 1 • Kenmerken MIP-ICON projecten • Selectie- en evaluatieprocedure • Financierings- en samenwerkingsmodel • Praktische richtlijnen • Themawerking • Conclusie pagina 05 I 6/10/2009
 6. 6. GROENE ECONOMIE? • Wikipedia: • Rekening houden met de schaarste aan natuurlijke rijkdommen • Van schroothoopeconomie naar kringloopeconomie • ‘Economie van de 21ste eeuw’ (Sargasso) • ‘Wij Zijn De Groene Economie’ (GROEN!) • ‘Groene economie creëert mijoenen extra banen’ (Copenhagen Climate Council) • ‘Eco-industrie groeit ondanks recessie’ (VRT) • ‘Nee, een groene economie schept geen nieuwe jobs.’ (Paul De Grauwe, Prof. Int.Economie, K.U.Leuven) • … • ‘MIP2-projecten construeren groene economie’ (www.engineeringnet.be) • ‘Met MIP2 naar een groene economie’ (www.kmopme.be) pagina 06 I 6/10/2009
 7. 7. sluiten van materiaal- kringlopen verhoging eco- energie- innovatie efficiëntie verlaging Voorloper- milieudruk beleid eco- efficiënte materialen, optimale producten en energie- diensten kringlopen GROENE ECONOMIE pagina 07 I 6/10/2009
 8. 8. DOELSTELLINGEN MIP2 Ondersteunen en opzetten van innovatieprojecten rond duurzaam materiaal- en energiegebruik (Pr.1) Ondersteuning in het opzetten van duurzame product- en procescycli via haalbaarheidsstudies (Pr.2) Maatschappelijk draagvlak creëren en sensibilisering bij bedrijven en sectoren rond duurzaam materiaal- en energiegebruik pagina 08 I 6/10/2009
 9. 9. MIP2 – PROGRAMMA 1 • Vraaggedreven onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten • Interdisciplinair Coöperatief ONderzoek (ICON) • Callsysteem • Ontwikkeling van kennis en technologie i.f.v. de volgende doelstellingen: • 100% efficiënt gebruik van grondstoffen • geen netto emissies (water, lucht, bodem, afval) • geen gebruik van toxische stoffen in producten • het concept van een gesloten cyclus in zich dragen • Financieringsverhouding industrie/onderzoek: 50/50 • Uniek loket voor MIP-ICON én IWT-O&O • Budget: 3 mio € pagina 09 I 6/10/2009
 10. 10. KENMERKEN MIP-ICON PROJECTEN – MIP-THEMA’S • Thema A: duurzame producten en processen • Ontwerpen, wijzigen en creëren van duurzame producten en processen die passen in een gesloten cyclus • Duurzame afval(water)verwerking en nuttig hergebruik van afval(water) • Opvolgings- en bewakingssystemen • Thema B: duurzame energie en energie-efficiëntie • Efficiënt inzetten van energie • Energie-efficiënte producten en diensten • Nuttig aanwenden van energieverliezen • Energiezuinige gebouwen pagina 010 I 6/10/2009
 11. 11. KENMERKEN MIP-ICON PROJECTEN – ALGEMEEN • Vraaggedreven • Economische en maatschappelijke meerwaarde • Opleveren van een demonstrator • Formele kenmerken • Looptijd van 2 tot maximaal 3 jaar • Financieringsverhouding industrie/onderzoek: 50/50 • Begroting: max 1.000.000 euro • Consortium • Coöperatief en interdisciplinair • Bedrijven en onderzoeksinstellingen • Evenwichtige samenstelling pagina 011 I 6/10/2009
 12. 12. SELECTIE- EN EVALUATIEPROCEDURE • Fase1: ontvankelijkheid • MIP en IWT • Fase2: IWT-evaluatie • Instructiegesprekken met IWT • Mondeling college met externe deskundigen • Indeling in verschillende prioriteitscategorieën • Beslissing: • RvB IWT: beslissing IWT-steun, advies MIP-steun • RvB VITO: beslissing MIP-steun pagina 012 I 6/10/2009
 13. 13. pagina 013 I 6/10/2009
 14. 14. EVALUATIEROOSTER • Gebaseerd op evaluatierooster voor O&O steun van IWT • Aangevuld met extra MIP-criteria • Aantal criteria • relevant voor MIP-steun én IWT-steun • relevant voor MIP-steun • relevant voor IWT-steun • Deskundigen geven scores aan alle criteria, indien nodig met beknopte commentaar pagina 014 I 6/10/2009
 15. 15. EVALUATIEROOSTER • Wetenschappelijke kwaliteit • Originaliteit van het project • Kwaliteit van de uitvoering • Competentie van de uitvoerders • Valorisatiepotentieel • Relatief belang van het project voor de projectpartners • Kansen en bedreigingen in de markt • Sterke/zwakke punten van de partners • Socio-economische impact van het project in Vlaanderen • Beoging van de doelstellingen uit Pact2020 die relevant zijn in dit kader pagina 015 I 6/10/2009
 16. 16. EVALUATIEROOSTER WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT • Originaliteit van het project • Projectdoelstellingen en originaliteit • Bijdrage van het project t.o.v. de beschikbare kennis van de partners • Aanwezigheid, identificatie en aanvaardbaarheid van de uitdagingen/risico’s • Duurzame producten en processen • Duurzame energie en energie-efficiëntie • Affiniteit met het concept ‘Gesloten materiaal/energie cyclussen’ pagina 016 I 6/10/2009
 17. 17. EVALUATIEROOSTER WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT • Kwaliteit van de uitvoering • Duidelijkheid/geschiktheid van de aanpak • Haalbaarheid van het werkprogramma • Efficiëntie van de uitvoering • Kwaliteit van de demonstrator • Competentie van de uitvoerders • Expertise en middelen aanwezig in het consortium • Meerwaarde en kwaliteit van de samenwerking • Track record m.b.t. vroegere IWT en MIP-projecten • Coöperatief karakter van het consortium pagina 017 I 6/10/2009
 18. 18. EVALUATIEROOSTER VALORISATIEPOTENTIEEL • Relatief belang v/h project voor de projectpartners • Vernieuwend karakter • Groeipad • Belang van het MIP-ICON project voor de beoogde valorisatie • Kansen en bedreigingen in de markt • Realistische marktvooruitzichten • Marktstructuur en concurrentie • Te vervullen voorwaarden m.b.t. omgevingsfactoren pagina 018 I 6/10/2009
 19. 19. EVALUATIEROOSTER VALORISATIEPOTENTIEEL • Sterke/zwakke punten van de partners • Uitgangspositie en strategische allianties • Track record m.b.t. innovatie • Bescherming van intellectuele eigendom • Socio-economische impact in Vlaanderen • Impact op tewerkstelling en investeringen • Risico’s • Maatschappelijke spillovers (andere dan tewerkstelling) pagina 019 I 6/10/2009
 20. 20. EVALUATIEROOSTER VALORISATIEPOTENTIEEL • Beoging van de doelstellingen uit Pact 2020 die relevant zijn binnen dit kader • Aansporing MVO (People Planet Profit) • Impact op kwalitatieve werkgelegenheid en investeringen • Impact op O&O vervolgtrajecten • Socio-economische effecten voor een sector • Sociale cohesie pagina 020 I 6/10/2009
 21. 21. FINANCIERINGSMODEL Totale projectkost 50% ten behoeve 50% gezamenlijke v/d onderzoeks- inbreng v/d cluster instellingen van bedrijven eigen inbreng MIP (% IWT-steun) pagina 021 I 6/10/2009
 22. 22. FINANCIERINGSMODEL • Steunpercentage IWT voor industriële partners • Basissteunpercentage Onderzoeksproject: 40% Ontwikkelingsproject: 15% • Extra steun Beleidsprioriteit: +10% Samenwerking: +10% KMO’s: +10% of +20% voor kleine ondernemingen • MIP-ICON bedrijfssteunpercentage van IWT: 35-80% pagina 022 I 6/10/2009
 23. 23. KOSTENMODEL • Werkingskosten maximaal 50% van Personeels- Werkings- personeelskosten kosten kosten • Overige kosten • max. 30% directe kosten • max. 20% overhead • Directe kosten niet expliciet vooraf verantwoorden pagina 023 I 6/10/2009
 24. 24. KOSTENMODEL • Werkingskosten maximaal 80% van Personeels- Werkings- personeelskosten kosten kosten • Werkingskosten • max. 60% directe kosten • max. 20% overhead • Directe kosten specificeren en indien gevraagd ook bewijzen pagina 024 I 6/10/2009
 25. 25. KOSTENMODEL • Werkingskosten > 80% van personeelskosten • Werkingskosten Personeels- Werkings- • > 60% directe kosten kosten kosten • max. 20% overhead • Duidelijk grote kost • Alle andere kosten (incl. overhead) maximaal 50% van personeelskosten • Directe kosten specificeren en indien gevraagd ook bewijzen pagina 025 I 6/10/2009
 26. 26. SAMENWERKINGSMODEL • Samenwerking • Financiering • Vertrouwelijkheid • IPR-regeling • Rapportering !! Noodzakelijke voorwaarde voor de activering van de IWT-steunovereenkomst pagina 026 I 6/10/2009
 27. 27. IPR-REGELING • Projectresultaten (foreground) • informatie en IP rechten gegenereerd binnen het project, de resultaten van het project • Achtergrondinformatie (background) • informatie en IP rechten die een partij bezit voor de aanvang van het project • relevant voor de uitvoering of valorisatie van de projectresultaten pagina 027 I 6/10/2009
 28. 28. Zelfde werkpakket Verschillend werkpakket Eigendom Ieder is en blijft enige eigenaar van eigen Achtergrondinformatie en Projectresultaten Mede-eigendom op werkpakket-niveau Geen mede-eigendom is een uitzondering op de regel en wordt expliciet vermeld. Mede-eigendom is onder externe partners onderling of onder externe partners en kenniscentra Toegang – Achtergrondinformatie Gratis Uitvoering Projectresultaten Gratis v/h project Toegang Achtergrond- Project- Achtergrond- Project- indien nodig informatie resultaten informatie resultaten vr valorisatie Gunstig Gratis Redelijk en Gunstig van eigen niet- resultaten discriminatoir pagina 028 I 6/10/2009
 29. 29. PRAKTISCHE RICHTLIJNEN • Uitwerken van een MIP-ICON idee • Adviserende gesprekken met MIP-directie • Indien nodig: partner search • Indienen aanvraag • Aanvraagcoördinator • Elektronisch via projectbeheer@mipvlaanderen.be • Handleiding en templates beschikbaar op www.mipvlaanderen.be • Contactpersoon: Dietrich Van der Weken pagina 029 I 6/10/2009
 30. 30. THEMAWERKING • Groep van bedrijven, overheden, eindgebruikers, en onderzoeksinstellingen • Twee themagroepen voor programma 1 • Duurzame producten en processen • Duurzame energie en energie-efficiëntie • Taken • Bespreken MIP-projectvoorstellen • Uitwisselen van kennis en ervaringen • Netwerking • Reflecteren over specifieke thema’s, beleidsteksten en forecast studies pagina 030 I 6/10/2009
 31. 31. CONCLUSIE • Onderzoeksprojecten met een reële kans op valorisatie • Open oproep • Coöperatief en evenwichtig consortium • Financieringsverhouding onderzoek/industrie: 50/50 • Uniek loket voor MIP-ICON en IWT O&O • Budget: 3 mio € • Timing • 14/12/2009: lancering call • 22/02/2010: uiterste indiendatum • 22/06/2010: beslissing RvB VITO • 01/10/2010: start projecten pagina 031 I 6/10/2009

×