Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduccioaunpele10

417 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Introduccioaunpele10

  1. 1. GUIA PER A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE CENTRE EN EL MARC DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES (PELE) CURS 2009-2010
  2. 2. Per tal de poder presentar un centre a un Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) cal que el Projecte s’emmarqui dins que sigui que compti amb un del Projecte aprovat pel responsable amb Lingüístic de Claustre i el destí definitiu al Centre Consell Escolar centre que el centre compti amb personal preparat i disposat a prendre part en la modalitat del Pla en què el centre s’involucri
  3. 3. A Educació Infantil i Primària,  Introducció de l’aprenentatge de la llengua estrangera a segon curs de l’educació infantil amb una dedicació de 2 hores setmanals.  La impartició de la llengua estrangera a l’educació primària (3 hores setmanals) amb una sessió de mig grup, en tots els nivells, per reforçar la llengua oral.  Impartició de blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera al cicle superior amb una dedicació mínima d’una hora setmanal.  Introducció de la segona llengua estrangera al cicle superior Caldrà conèixer les amb una dedicació mínima de 1h 30 setmanals. diferents modalitats del Pla A Educació Secundària,  L’ensenyament i l’aprenentatge de tots o alguns dels continguts d’una àrea del currículum en llengua estrangera amb un mínim de 35 hores.  El treball per projectes: ensenyament i aprenentatge significatiu de la llengua estrangera com a instrument per accedir a altres àrees del coneixement.  Millora de la competència comunicativa general de l’alumnat, amb especial incidència de la producció, recepció i interacció oral.
  4. 4. Convé també:  Saber quins continguts ha de tenir el projecte.  Llegir l’última Resolució (EDU/123/2010, de 1 de març) de convocatòria per a la selecció de projectes de centres d'educació infantil i primària i d'educació secundària de Catalunya, de titularitat del Departament d'Educació, per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.  Conèixer Projectes europeus existents relacionats amb l’ensenyament de les llengües estrangeres.  Conèixer orientacions i materials dels distints nivells educatius dissenyats per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres.  Conèixer diferents enllaços d’internet útils per a l’ensenyament de les llengües estrangeres.  Posar-se en contacte amb centres que ja participen en un projecte (el CRP us hi pot ajudar).  Consultar les activitats de formació permanent que el Departament organitza i que poden ajudar en l’elaboració del Pla (Grups de Treball, Borses d’Estudis, etc.).  Conèixer els mitjans que facilitarà el Departament un cop acceptat el projecte: o 2000 € per a l’adquisició de recursos i/o materials destinats a desenvolupar el projecte. o Materials didàctics. o Formació específica i assessorament didàctic. o Priorització en l’assignació d’auxiliars de conversa. o Priorització en la dotació d’equipament informàtic. o Ajustament del catàleg del centre a les necessitats del Pla. o Materials i recursos en línia
  5. 5. Contingut del projecte 1. Formulari, signat pel/per la directora/a, amb les dades del centre: Nom del centre. Codi del centre. Adreça: carrer, número, codi postal, localitat. Telèfon i adreça electrònica. NIF del centre Serveis Territorials Nom de la persona responsable del projecte. NIF de la persona responsable del projecte. Adreça electrònica de la persona responsable del projecte. Forma d'ocupació de la plaça de la persona responsable del projecte. Assignatura impartida en el cas d'àrees no lingüístiques. Nom i cognoms de la resta de professorat implicat. Adreça electrònica de la resta de professorat implicat. Forma d'ocupació de la plaça de la resta de professorat implicat Assignatura impartida en el cas d'àrees no lingüístiques. 2. Títol, idioma i breu síntesi del projecte. 3. Descripció del projecte a) Justificació del projecte: motivació, experiències prèvies, vinculació a la realitat del centre. b) Objectius. c) Integració en el projecte lingüístic del centre i en el currículum. d) Alumnat participant (cicles, nivells, grups, etc.). e) Descripció de la metodologia que s'empra en la pràctica docent, acompanyada de materials que l'exemplifiqui. f) Temporització de les actuacions a dur a terme en els tres cursos escolars. g) Criteris i indicadors d'avaluació. 4. Altres centres educatius implicats en el projecte a) Nom i codi del/s centre/s. b) Actuacions conjuntes previstes. Els centres educatius que participen en els projectes d'autonomia de centre impulsats pel Departament d'Educació faran constar aquesta participació i ajustaran la descripció del seu projecte a allò previst en el seu pla estratègic. Aquest document ha de tenir una extensió màxima de 10 fulls.

×