Vlaams Agentschap - Basisset 2012
 Methodologie
 Indicatoren
o Moeder en kind
o Orthopedie
o Cardiologie
o Oncologie
o Z...
het bepalen van factoren m.b.t. risk adjustment en het toetsen van de bewijskracht voor de
geselecteerde indicatoren, werd...
 Revisies
 Tijdigheid van zorg
Terug naar boven
Cardiologie
Cardiologie is opnieuw een domein waar een ruim verspreid zo...
borstsparende chirurgie uitgevoerd, terwijl dit in Europese context in 70 % tot 80 % van de gevallen
mogelijk is. Verder b...
 Heropnames
 Ervaringen van patiënten
 Informatie aan patiënten
 Medicatieveiligheid
 Incidentie van MRSA - sepsis
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vlaams agentschap kwaliteitsindicatoren

241 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vlaams agentschap kwaliteitsindicatoren

  1. 1. Vlaams Agentschap - Basisset 2012  Methodologie  Indicatoren o Moeder en kind o Orthopedie o Cardiologie o Oncologie o Ziekenhuisbreed domein Methodologie Bij de selectie van de domeinen waarbinnen indicatoren geselecteerd werden voor de basisset 2012, hebben volgende criteria een bepalende rol gespeeld [Vlayen et al.][Vleugels].  Impact van de aandoeningen op de gezondheidszorg: o volume patiëntenpopulaties (grote incidentie of prevalentie), o significante bijdrage aan morbiditeit en mortaliteit, o hoge maatschappelijke (in)directe kosten.  Het ‘level-of-evidence’ en de aanwezigheid van een link tussen de gemeten processen en resultaten van de zorg.  Het kwaliteitsverbeteringspotentieel: er moeten aanwijzingen zijn dat kwaliteit van de zorg voor de aandoening waarvoor indicatoren ontwikkeld worden variabel is en dat er een mogelijkheid is voor verbetering.  Controleerbaarheid door verstrekkers: de zorgverstrekker moet zelf een invloed hebben op de kwaliteit van het te evalueren aspect. Op basis van bovenstaande criteria werden vijf domeinen geselecteerd: 1. Moeder en kind 2. Oncologie 3. Orthopedie 4. Cardiologie 5. Ziekenhuisbreed domein Voor prioritisering van de indicatoren per domein zijn de meetfunctie van de indicatoren (validiteit, betrouwbaarheid, definieerbaarheid, relevantie, specificiteit en sensibiliteit) en het gebruik van indicatoren (impact, haalbaarheid, verbetervermogen, interpreteerbaarheid, tijdigheid en vergelijkbaarheid) belangrijke kenmerken. Door de ontwikkelingsgroepen werden de beschikbare (internationale en nationale) kwaliteitsindicatoren geïnventariseerd en zo veel als mogelijk, op een gestandaardiseerde wijze , getoetst op hun validiteit. Het resultaat werd door de experts getoetst aan hun klinische inzichten. Na
  2. 2. het bepalen van factoren m.b.t. risk adjustment en het toetsen van de bewijskracht voor de geselecteerde indicatoren, werden indicatoren gedefinieerd volgens een vooraf afgesproken template. De onderstaande basisset van indicatoren werd vastgelegd in 2012. Ze wordt in de loop van 2013 verder gevalideerd en vanaf 2014 kan ze toegepast worden voor alle Vlaamse ziekenhuizen met de meest recente beschikbare gegevens. Vanaf 2014 zullen ook nieuwe indicatoren voorgesteld worden, die na validatie aan deze set kunnen toegevoegd worden. Terug naar boven Indicatoren Moeder en Kind De gezondheidszorg voor moeder en kind is een belangrijke parameter in internationale vergelijkingen over de kwaliteit van gezondheidszorgsystemen van landen. Het is dan ook evident dat voor deze beide doelgroepen gekeken wordt hoever we staan met de kwaliteit van onze zorg en hoe we ze nog verder kunnen opdrijven. Daarbij focussen we in Vlaanderen op een aantal eventuele verbetermogelijkheden van de zorg in onze ziekenhuizen en niet op het gehele gezondheidszorgsysteem als dusdanig. Zo worden thuisbevallingen bijvoorbeeld niet meegenomen in deze analyses evenals een aantal andere bijzonder goede Vlaamse kwaliteitscijfers (bijvoorbeeld inzake de dekkingsgraad van vaccinaties). De samenstelling van de ontwikkelingsgroep voor dit domein vindt men hier. Voor een beschrijving van de indicatoren, kies een van de indicatoren hieronder:  Keizersneden  Borstvoeding  Opname van zuigelingen op N* en NIC  Heropnames  Aanpak kindermishandeling Terug naar boven Orthopedie In alle Vlaamse ziekenhuizen gebeuren orthopedische ingrepen, waardoor quasi alle ziekenhuizen met indicatoren over de zorgkwaliteit binnen het orthopedisch domein aan de slag kunnen. Er is dus een zeer groot patiëntenvolume. In een eerste tijd heeft de ontwikkelingsgroep beslist om zich te beperken tot informatie m.b.t. knie- en heupprothesen. Cijfermateriaal van de mutualiteiten leert dat er variantie is in zowel aantallen als resultaten van deze ingrepen, zodat dit domein als relevant wordt beschouwd om op te nemen in de basisset. De samenstelling van de ontwikkelingsgroep voor dit domein vindt men hier. Voor een beschrijving van de indicatoren, kies een van de indicatoren hieronder:  Transfusiegraad  Verblijfsduur
  3. 3.  Revisies  Tijdigheid van zorg Terug naar boven Cardiologie Cardiologie is opnieuw een domein waar een ruim verspreid zorgaanbod in Vlaanderen is, binnen de zorgprogramma’s cardiale pathologie. Cardiologie genereert een voldoende groot patiëntenvolume, waardoor er een grote impact op de zorgkwaliteit kan zijn. Internationaal is het domein cardiologie een domein waar consensus bestaat over een aantal te volgen parameters om de kwaliteit van zorg te evalueren. Er bestaan internationale richtlijnen voor goede praktijkvoering in de verschillende fasen van de opvang van het acuut myocardinfarct (AMI) die, bij toepassing ervan, resulteren in een verminderde sterfte. Ook een aantal organisatorische elementen spelen een rol zoals de tijd die verloopt tussen de oproep en het uitrukken van een ziekenauto en de tijd die verloopt tussen de aankomst in een ziekenhuis en het instellen van een behandeling. Ook het feit of een opname plaats vindt in het weekend of niet, speelt daarin mee. Het verband tussen betere zorgprocessen en een vermindering in letaliteit voor AMI werd aangetoond. Doeltreffende zorg binnen een optimale termijn is essentieel voor het overleven van de patiënt en impliceert het aangepast gebruik van thrombolyse en revascularisatie. De samenstelling van de ontwikkelingsgroep voor dit domein vindt men hier. Voor een beschrijving van de indicatoren, kies een van de indicatoren hieronder:  Mortaliteit  Gebruik van ACEI inhibitoren of ARB therapie  Secundaire preventie van cardiovasculaire events: gebruik van aspirine  Secundaire preventie van cardiovasculaire events: gebruik van bètablokkers Terug naar boven Oncologie De ontwikkelingsgroep voor dit domein heeft zich in eerste tijd gefocust op borstkanker, als één van de meest belangrijke doodsoorzaken. In 2009 werd bij 9417 nieuwe patiënten borstkanker gediagnosticeerd, waarvan 5533 in het Vlaamse Gewest. In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). De borstkankersterfte daalde in Vlaanderen echter in de afgelopen 10 jaar. Gemiddeld daalde de sterfte jaarlijks met ongeveer 2,2%[Stordeur et al]. De kwaliteit van de zorg voor borstkankerpatiënten gaat in stijgende lijn. Het blijkt dat de 5- jaarsoverleving tussen 2001 en 2004 licht is verbeterd voor niet-uitgezaaide kankers. Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevond, overleefde tussen de 93 % en 64 % van de patiënten de eerste vijf jaar. Van de patiënten met uitgezaaide kanker leefde bijna één op drie nog na vijf jaar. Toch blijkt er nog ruimte tot verbetering. In België wordt bij minder dan 60 % van de vrouwen
  4. 4. borstsparende chirurgie uitgevoerd, terwijl dit in Europese context in 70 % tot 80 % van de gevallen mogelijk is. Verder blijkt er een grote variabiliteit tussen de ziekenhuizen. Een vergelijkende studie tussen de indicatoren die in het KCE-rapport en de indicatorenset gedefinieerd door EUSOMA vormde de basis voor de samenstelling van de basisset van indicatoren voor borstkanker. De samenstelling van de ontwikkelingsgroep voor dit domein vindt men hier. Voor een beschrijving van de indicatoren, kies een van de indicatoren hieronder:  Vijfjaarsoverleving  Ziektespecifieke vijfjaarsoverleving  Diagnosestelling: o Statusbepaling van eostrogeen, progesteron en HER2 o Two-view mammografie en echografie o Cytologische of histologische beoordeling van maligniteit  Behandeling: o Multidisciplinaire benadering o Aanvullende hormonale therapie o Borstsparende behandeling o Systemische behandeling o Radiotherapie o Chemotherapie o Neoadjuvante systemische behandeling vóór heelkundige ingreep  Secundaire preventie Terug naar boven Ziekenhuisbreed domein Naast pathologiespecifieke informatie over de kwaliteit van de zorg, zijn er een aantal aspecten in de zorg in het ziekenhuis, die breder gaan dan één bepaald domein. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een aantal evidente zaken zoals handhygiëne, geneesmiddelendistributie en het correct identificeren van patiënten. Daarom werd beslist om een domein ziekenhuisbrede indicatoren in te voeren. Dit domein bundelt een aantal kwaliteitsindicatoren die de pathologiespecifieke domeinen overschrijdt. Daarnaast kunnen ook patiëntenervaringen heel wat aanknopingspunten aanreiken voor het opzetten van verbeterinitiatieven. Wetenschappelijk onderzoek, alsook interne bevragingen wijzen uit dat er vier aspecten van de zorg (buiten het medische) doorwegen in de beoordeling van de kwaliteit van de zorg door de patiënt: 1) informatie en communicatie, 2) privacy, respect en bejegening, 3) toegankelijkheid en betaalbaarheid, 4) participatie. Het ziekenhuisbreed domein bevat daarom ook een aantal service- indicatoren. De samenstelling van de ontwikkelingsgroep voor dit domein vindt men hier. Voor een beschrijving van de indicatoren, kies een van de indicatoren hieronder:
  5. 5.  Heropnames  Ervaringen van patiënten  Informatie aan patiënten  Medicatieveiligheid  Incidentie van MRSA - sepsis  Handhygiëne  Patiëntenidentificatie  Safe surgery checklist Terug naar boven Vleugels A. (2010). Nota voor het kwaliteitsindicatorenforum. (Terug) Nederkoorn A, Delnoij D. Het meten van kwaliteit van zorg vanuit klantenperspectief. VGE-infobulletin 2008; 25 (3): 28-30. (Terug) Incidentie: Het aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte, aandoening of gebeurtenis in een bepaalde tijdsperiode in een bepaalde risicopopulatie. AMI: Acuut Myocard Infarct Prevalentie: De proportie personen die een bepaalde ziekte of aandoening hebben, in een bepaalde populatie op een bepaald tijdstip.

×