Successfully reported this slideshow.
ACCREDITERING …een praktische kijk   Lieve Haumont    Zorgmanager  vzw Jessa Ziekenhuis
Inhoud1.  Met wat wordt men als leidinggevende geconfronteerd?2.  Hoe organiseer ik dit op de dienst?3.  Hoe pas ik dit...
1. Met wat wordt ik “als leidinggevende”      geconfronteerd?                      3
Beweging in zorg & veranderingsnoodzaak Overheid: van visitatie naar systeem/ nalevingstoezicht van zorg (Be)oordeling: ...
Beweging in zorg & veranderingsnoodzaak Ontwikkelingen in Vlaamse ziekenhuiszorg: accreditatiebeweging, QIP, … Juni 2012...
Nederlands Instituut voorAccreditatie in de Zorg              6
Van projectmatige aanpak naar integratie van hetkwaliteitsbeleid                 2. Structurerende   1....
Externe kwaliteitstoetsing•  Stap van goed naar excellent slechts mogelijk door  evolueren van projectmatige aanpak naa...
Externe kwaliteitstoetsing•  Externe kwaliteitstoetsing om artsen &  medewerkers te motiveren om te  participeren  ...
2. Hoe organiseer ik dit?              10
Accreditatietraject                            Accreditatietraject               ...
Opstellen zelfevaluatierapport  Obv de ‘Kwaliteitsnorm Zorginstelling’ 2.3  De instelling onderbouwt met het zelfevalu...
voorwaarden              accreditatie Aantoonbare verbetercultuur en   borging van doorgevoerde      v...
voorwaarden    accreditatie         Interne audits op minimum:         apotheek, cardio care, centra...
NIAZ referentiekader         15
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLING                     vb. 1. Leiderschap122.10 De instelling heeft een pla...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 4. Management van middelen421.11- De instelling heeft afspraken voorhet preventief onderh...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 4. Management van middelen 431.12- De instelling beschikt over een regeling voor het voor...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen511.10- Zorgprocessen zijn zoveel mogelijkgestandaardiseerd en...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen512.09- De instelling voert een beleidwaardoor de kwaliteit & ...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen516.09- De instelling heeft een systeemwaardoor de identiteit ...
KWALITEITSNORM ZORGINSTELLING                 vb. 9. Resultaten voor de patiënt911.19- Resultaten van de ...
Voorbereiding afdeling  Opmaak van zelfevaluatie op afdelingsniveau  (vb geriatrie, OK, ICT, financiële dienst, …)  ...
Auditverloop- informatie verzamelen- planning- Openingsbijeenkomst- audit- slotbijeenkomst- rapportering         ...
EFFECTEN AUDIT                        Effect audit  Leren van elkaar: via de interne audits lere...
EXTERNE AUDIT  Team van externe auditoren komt gedurende een 5-tal  dagen in het ziekenhuis  Selectie van een aanta...
EXTERNE AUDIT  Interviews & werkplekbezoeken  Gesprekken met directieleden, leden raad van bestuur,  medische raad, ...
Waar kijken (NIAZ)auditoren naar?  Welke afspraken zijn er gemaakt?  Houdt u zich aan de gemaakte afspraken?  Kunt u...
Waar kijken (NIAZ)auditoren naar?  Wat doet u als het niet goed gegaan is?  Is er actie ondernomen en is er een verbet...
ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENSensibilisatie & communicatie  Informatiesessies  Toelichting hoofdenvergaderingen  NIAZ n...
ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENGroei veiligheidscultuur en gebruik van indicatoren  Cultuurmeting  Navigator en andere benc...
ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENJessaZorgnetContentmanagementsysteem voor:  Procedures  Brochures  Medische protocollen ...
ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENVeiligheidsrondes Elke zorgafdeling: 3 keer /jaar Checklist met veiligheidsaspecten (medicatie...
3. Hoe pas ik dit toe in mijn  huidige taakomschrijving?                34
 Geen EXTRA taak Inherent en eigen aan job               35
36
37
COVEY - Effectief leiderschap1.  Wees proactief2.  Begin met eind in gedachten3.  Belangrijke zaken eerst4.  Winnen-wi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Accreditering

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Accreditering

 1. 1. ACCREDITERING …een praktische kijk Lieve Haumont Zorgmanager vzw Jessa Ziekenhuis
 2. 2. Inhoud1. Met wat wordt men als leidinggevende geconfronteerd?2. Hoe organiseer ik dit op de dienst?3. Hoe pas ik dit in, in mijn huidige taakomschrijving? 2
 3. 3. 1. Met wat wordt ik “als leidinggevende” geconfronteerd? 3
 4. 4. Beweging in zorg & veranderingsnoodzaak Overheid: van visitatie naar systeem/ nalevingstoezicht van zorg (Be)oordeling: patiënten, verwijzers, verzekeraars, pers, testaankoop 4
 5. 5. Beweging in zorg & veranderingsnoodzaak Ontwikkelingen in Vlaamse ziekenhuiszorg: accreditatiebeweging, QIP, … Juni 2012 – ICURO 35 instellingen kozen reeds formeel voor accreditatie-instelling  19 NIAZ  16 JCI 5
 6. 6. Nederlands Instituut voorAccreditatie in de Zorg 6
 7. 7. Van projectmatige aanpak naar integratie van hetkwaliteitsbeleid 2. Structurerende 1. Strategisch kader maatregelen 3. Werken op cultuur 4. Coördinatie kwaliteit- & patiëntveiligheid beleid
 8. 8. Externe kwaliteitstoetsing• Stap van goed naar excellent slechts mogelijk door evolueren van projectmatige aanpak naar integrale aanpak: kwaliteitsmanagementsysteem 8
 9. 9. Externe kwaliteitstoetsing• Externe kwaliteitstoetsing om artsen & medewerkers te motiveren om te participeren  O.w.v. geloofwaardigheid  O.w.v. grotere druk op agendasetting van management, artsen & andere medewerkers, strikte timing  O.w.v. positieve ervaringen in verleden met begeleiding door externe partners• Externe doorlichting past bovendien perfect in de geest van openheid & externe verantwoording die we nastreven
 10. 10. 2. Hoe organiseer ik dit? 10
 11. 11. Accreditatietraject Accreditatietraject (augustus 2011) Instelling: Afsluiting 1e fase aanvullende informatie Besluit go/no go (september 2007) (november 2011) (eind juli 2007) Instelling: Auditbezoek Zelfevaluatierapport (november 2007) (juni 2007) Auditrapport (juni 2011) Aanvraag (januari 2008) (januari 2012) (december 2006) Afsluiting 2e fase(februari 2011) Besluit accreditatiestatus (1 februari 2008) Afsluiting 3e fase (13 april 2012) Instelling: Besluit Toets uitvoering Actieplan voortgang actieplan Actieplan (mei 2008) (juli 2009) (maart 2009)
 12. 12. Opstellen zelfevaluatierapport Obv de ‘Kwaliteitsnorm Zorginstelling’ 2.3 De instelling onderbouwt met het zelfevaluatierapport dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor het toekennen (of continueren) van de 12 accreditatiestatus
 13. 13. voorwaarden accreditatie Aantoonbare verbetercultuur en borging van doorgevoerde verbeteringen Zorgprocessen zijn zodanig ingericht dat ze leiden tot verantwoorde zorgVeiligheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en omgeving is geborgd 13
 14. 14. voorwaarden accreditatie Interne audits op minimum: apotheek, cardio care, centrale sterilisatie afdeling, dagbehandeling, dialyse afdeling, hygiëne en infectiepreventie, intensive care, scopie afdeling, medische techniek, neonatologie, operatie afdeling, radiologie afdeling, radiotherapie afdeling, spoedeisende hulp, verloskamers, voedingsdienst, crisisdienst, afdelingen met opnames met rechtelijke machtiging, verpleeghuisafdeling psycho-geriatrie , 14
 15. 15. NIAZ referentiekader 15
 16. 16. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLING vb. 1. Leiderschap122.10 De instelling heeft een planning- & controlcyclus gerichtop de realisatie van de op instellingsniveau gemaakte(strategische) beleidskeuzes waaronder die t.a.v. kwaliteit &veiligheid111.06- Het beleid van de instellingsleiding is gericht is op hetbevorderen van een werkklimaat waarin de medewerkers zichuitgedaagd voelen om voortdurend bij te dragen aan hetverbeteren van de kwaliteit en veiligheid122.11- De instelling heeft een documentbeheersysteemwaarin de actuele versies van beleidsdocumenten, reglementen,procedures, protocollen, werkinstructies en overige voorschriftenoverzichtelijk zijn vastgelegd en op elk gewenst momentraadpleegbaar zijn 16
 17. 17. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 4. Management van middelen421.11- De instelling heeft afspraken voorhet preventief onderhoud van(medische) apparatuur431.11- De instelling beschikt over eenregeling voor het voorschrijven entoedienen van geneesmiddelen enbeschikt over een systeem vanmedicatiebewaking van opname tot enmet ontslag431.13- De instelling heeft een regelingvoor het voorschrijven & toedienenvan oncolytica 17
 18. 18. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 4. Management van middelen 431.12- De instelling beschikt over een regeling voor het voorschrijven en toedienen van antibiotica 432.06- De instelling heeft een regeling voor het voorschrijven en toedienen van bloed en bloedproducten 434.10- De instelling hanteert richtlijnen voor het voorkomen /bestrijden van (ziekenhuis)infecties 435.02- De instelling werkt volgens de HACCP-richtlijnen/NEN-ISO 22000 bij het inkopen, bereiden,…distribueren,…van voedingsmiddelen en drinkwaren. 18
 19. 19. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen511.10- Zorgprocessen zijn zoveel mogelijkgestandaardiseerd en vastgelegd inprocedures & protocollen511.15- De instelling heeft bij(zorg)processen die de werkeenheid of deinstelling overstijgen aandacht voor deaansluiting & afstemming512.11- Elke medische discipline beschiktover een complicatieregistratiedie gebaseerd is op de binnen de eigenberoepsgroep geldende richtlijnen enbespreekt de geregistreerdecomplicaties 19
 20. 20. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen512.09- De instelling voert een beleidwaardoor de kwaliteit & veiligheid vanveel voorkomende (zorg)processen wordengemeten en geregistreerd, zo mogelijkaan de hand van gevalideerdeindicatoren(sets)515.07- De instelling heeft een registratievan incidenten….518.16- De instelling heeft per patiënteen dossier zodat elke bevoegdebetrokkene bij het betreffende (zorg)procesop elk moment kennis kan nemen van de 20relevante info
 21. 21. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLINGvb. 5. Management van processen516.09- De instelling heeft een systeemwaardoor de identiteit van een patiëntaltijd en overal op betrouwbare wijze kanworden vastgesteld516.10- De instelling draagt er zorg voordat de patiënt wordt geïnformeerdover welke arts/specialist (als hoofd-behandelaar) eindverantwoordelijk isvoor het individuele zorgproces en welkezorgverlener voor de patiënt als eersteaanspreekpunt fungeert 21
 22. 22. KWALITEITSNORM ZORGINSTELLING vb. 9. Resultaten voor de patiënt911.19- Resultaten van de afgelopen 3 jaar van dekwaliteitsindicatoren (ziekenhuisinfectie, decubitus,valincidenten, pijn na operatie, …)911.20- Resultaten van de afgelopen 3 jaar van deveiligheidsindicatoren (meldingen van incidenten, metingenveiligheid en prospectieve & retrospectieve risicoanalyse, aantalmedicatiefouten, …)912.12- Resultaten van de afgelopen 3 jaar mbttevredenheidonderzoek patiënten & bezoekers912.13- Aantal klachten van patiënten & bezoekers van deafgelopen 3 jaar 22
 23. 23. Voorbereiding afdeling Opmaak van zelfevaluatie op afdelingsniveau (vb geriatrie, OK, ICT, financiële dienst, …) ↔ opmaak auditprogramma rekening houdend met de bij de afdeling betrokken processen vb OK: ook interview met verantwoordelijke CSA, IZ, medische instrumentatie, … Opmaak zelfevaluatie idealiter door multidisciplinair team (hoofdvpk, artsen, paramedici, (referentie)verpleegkundigen, clustermanagement, …) Gefaciliteerd door stafmedewerker 23
 24. 24. Auditverloop- informatie verzamelen- planning- Openingsbijeenkomst- audit- slotbijeenkomst- rapportering 24
 25. 25. EFFECTEN AUDIT Effect audit Leren van elkaar: via de interne audits leren  de interne auditoren  EN de diensten die geaudit worden best practices die ook voor hun dienst interessant zijn Stimulans voor de afdelingen om hun kwaliteit verder te verbeteren Middel om in fusieproces afstemming te realiseren 25
 26. 26. EXTERNE AUDIT Team van externe auditoren komt gedurende een 5-tal dagen in het ziekenhuis Selectie van een aantal patiëntenprocessen & ondersteunend proces: vb Jessa:  Patiënt met acute buik  Patiënt met maag-, darm, leverklachten  Patiënt met CVA  Facilitair proces (ICT, aankoopproces, medische instrumentatie, medicatieveiligheid, lange termijn planning infrastructuur) = kapstok voor auditprogramma & toetsing volledige norm 26
 27. 27. EXTERNE AUDIT Interviews & werkplekbezoeken Gesprekken met directieleden, leden raad van bestuur, medische raad, diverse artsen, diensthoofden en medewerkers (vertegenwoordigers diverse comités, stafmedewerkers, …) Bezoek aan een aantal kritische afdelingen: spoed, materniteit, IZ, OK, radiologie, dialyse, CSA, apotheek, klinisch labo, voedingsdienst, … 27
 28. 28. Waar kijken (NIAZ)auditoren naar? Welke afspraken zijn er gemaakt? Houdt u zich aan de gemaakte afspraken? Kunt u dat aantonen? Hoe past u de afspraken toe in uw dagelijks werk? Kunt u dat laten zien? 28
 29. 29. Waar kijken (NIAZ)auditoren naar? Wat doet u als het niet goed gegaan is? Is er actie ondernomen en is er een verbeterplan aanwezig? Zijn er aantoonbare verbeteringen? 29
 30. 30. ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENSensibilisatie & communicatie Informatiesessies Toelichting hoofdenvergaderingen NIAZ nieuwsbrief NIAZ tip van de week Intranet Website Kwaliteitshappening … 30
 31. 31. ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENGroei veiligheidscultuur en gebruik van indicatoren Cultuurmeting Navigator en andere benchmarks Zorgpaden en opvolging Patiënteninterviews Zorgobservaties … 31
 32. 32. ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENJessaZorgnetContentmanagementsysteem voor: Procedures Brochures Medische protocollen Werkinstructies … Opgebouwd vanuit ziekenhuisniveau naar afdelingspagina’s 32
 33. 33. ONDERSTEUNENDE VOORWAARDENVeiligheidsrondes Elke zorgafdeling: 3 keer /jaar Checklist met veiligheidsaspecten (medicatie, ziekenhuishygiëne, schoonmaak, patiëntveiligheid, brandveiligheid, …) Betrokkenheid van: - Referentievpk PV - Hoofdvpk - Clustermanagement - Stafmedewerker - Directie• Snelle manier opvolging en feedback 33
 34. 34. 3. Hoe pas ik dit toe in mijn huidige taakomschrijving? 34
 35. 35.  Geen EXTRA taak Inherent en eigen aan job 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. COVEY - Effectief leiderschap1. Wees proactief2. Begin met eind in gedachten3. Belangrijke zaken eerst4. Winnen-winnen5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden6. Synergie7. Hou de zaag scherp – continue verbetering8. Leer anderen inspireren 38

×