Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!

711 views

Published on

1. Τι εννοείς;
2. Τι είναι το web archiving;
3. H χρήση των web archives στην πράξη.
4. Φτιάχνοντας το δικό μας web archive.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αποθηκεύεται το διαδίκτυο; Web Archiving!

 1. 1. Αποκθκεφεται το διαδίκτυο; WEB ARCHIVING Βαγγζλθσ Μπάνοσ http://vbanos.gr/ Unconference, 9-10 Δεκεμβρίου 2013
 2. 2. Αποκθκεφεται το διαδίκτυο; • Τι εννοείσ; • Τι είναι το web archiving; • Η χριςθ των web archives ςτθν πράξθ. • Φτιάχνοντασ το δικό μασ web archive.
 3. 3. Τι είναι ο παγκόςμιοσ ιςτόσ; Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ είναι μία τεράςτια ςυλλογι από ψθφιακά ζγγραφα (τισ ιςτοςελίδεσ), που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςε υπολογιςτζσ του Διαδικτφου.
 4. 4. Τι είναι ο παγκόςμιοσ ιςτόσ;
 5. 5. Τι είναι ο παγκόςμιοσ ιςτόσ;
 6. 6. Τι είναι ο παγκόςμιοσ ιςτόσ;
 7. 7. Τι υπάρχει ςτο διαδίκτυο; Τι ΔΕΝ υπάρχει ςτο διαδίκτυο;
 8. 8. Γιατί να αποκθκεφςουμε το διαδίκτυο; 1. Οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ περιζχουν μοναδικζσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα. – Οι χριςτεσ δρουν και παίρνουν αποφάςεισ με βάςθ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. 2. Είναι ηωντανι καταγραφι τθσ ςφγχρονθσ 1. 2. 3. 4. Οικονομίασ, Επιςτιμθσ, Πολιτιςμοφ, Κοινωνίασ. 3. Διαφάνεια και ευκφνθ.
 9. 9. Δεν είναι ιδθ αποκθκευμζνα όλα αυτά; • Η απάντθςθ είναι: ΌΧΙ απαραίτητα. • Οι ιςτοςελίδεσ κινδυνεφουν διότι: – Οι οργανιςμοί που τισ ςυντθροφν τισ κλείνουν, – Οι οργανιςμοί που τισ ςυντθροφν παφουν να υπάρχουν, – Καταςτρζφονται λόγω εξωτερικών παραγόντων (φωτιζσ, πλθμμφρεσ, κ.α.) – Καταςτρζφονται λόγω τεχνικών προβλημάτων – Οι πλθροφορίεσ τουσ αλλοιώνονται επίτηδεσ!
 10. 10. Μια εταιρία με 73.000 blogs ζκλειςε ξαφνικά
 11. 11. To Yahoo ζκλειςε το GEOCITIES
 12. 12. Φυςικζσ καταςτροφζσ επθρεάηουν το διαδίκτυο
 13. 13. Ιςτοςελίδεσ αλλοιϊνονται επίτθδεσ
 14. 14. Ιςτοςελίδεσ αλλοιϊνονται επίτθδεσ
 15. 15. Σασ κυμίηει κάτι αυτό;
 16. 16. Αποκθκεφεται το διαδίκτυο; • Τι εννοείσ; • Τι είναι το web archiving; • Η χριςθ των web archives ςτθν πράξθ. • Φτιάχνοντασ το δικό μασ web archive.
 17. 17. Ιςτοςελίδεσ αλλοιϊνονται επίτθδεσ
 18. 18. Web Archiving To Internet Archive ζχει κρατιςει αντίγραφα MTSR 2013, 22 Nov 2013, Thessaloniki 18
 19. 19. WEB ARCHIVING Η διαδικαςία ςυλλογισ και αποκικευςθσ τμθμάτων του παγκόςμιου ιςτοφ (WWW) με ςκοπό τθν διαφφλαξι τουσ ςε αρχείο για τουσ μελλοντικοφσ ερευνθτζσ, ιςτορικοφσ και το κοινό. The process of collecting portions of the World Wide Web to ensure the information is preserved in an archive for future researchers, historians, and the public.
 20. 20. Προκλιςεισ • Πϊσ γίνεται τεχνικά; • Τι πρζπει να επιλζξω να αποκθκεφςω; – Ολόκλθρο το website, κάποιεσ ςελίδεσ; Οριςμζνα αρχεία; • Τι κζλω να κάνω με το archive που κα δθμιουργιςω; • Ποιοσ κα ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό; • Σε ποιον ανικει το περιεχόμενο;
 21. 21. Τεχνικι πρόκλθςθ θ αποκικευςθ των ιςτοςελίδων File(s) Software Hardware RECORD Generic file archiving operation
 22. 22. Τεχνικι πρόκλθςθ θ αποκικευςθ των ιςτοςελίδων File(s) File(s) Software File(s) File(s) Software Hardware File(s) Software File(s) File(s) Web archiving operation Website
 23. 23. Πωσ γίνεται; • Επιλογι ιςτοςελίδων για archiving: – Κρατικζσ υπθρεςίεσ, Εκπαιδευτικά ιδρφματα, – Προτάςεισ του κοινοφ, Ιςτοςελίδεσ τθσ επικαιρότθτασ, – Μζςα ενθμζρωςθσ, Μεγάλεσ εταιρίεσ.
 24. 24. Στρατθγικζσ web archiving
 25. 25. Ποιόσ αςχολείται με το web archiving; Δεκάδεσ οργανιςμοί αςχολοφνται με το web archiving από το 1996.
 26. 26. International Internet Preservation Consortium • Μζλθ του IIPC – – – – – Εκνικζσ βιβλιοκικεσ, Ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ, Πολιτιςτικοί οργανιςμοί, Πανεπιςτιμια, Εταιρίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για archives • Ιςτορικι αναδρομι – http://timeline.webarchivists.org/
 27. 27. Υποχρεϊςθ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ • Σφμφωνα με τθν UNESCO: – «μια εκνικι βιβλιοκικθ είναι υπεφκυνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και διατιρθςθ τθσ εκνικισ πνευματικισ, κυρίωσ εκδοτικισ, παραγωγισ προσ όφελοσ των μελλοντικϊν γενιϊν». • Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το νόμο N.3149/03: – «οι εκδότεσ ι οι ςυγγραφείσ, όταν δεν υπάρχει εκδότθσ, υποχρεοφνται να καταθζτουν τρία αντίτυπα κάθε είδους εντφπων που εκδίδουν ςτθν Ε.Β.Ε. Η υποχρζωςθ κατάκεςθσ αφορά επίςθσ τισ οπτικοακουςτικζσ και τισ θλεκτρονικζσ εκδόςεισ ςε φυςικι μορφι κακϊσ και τισ θλεκτρονικζσ εκδόςεισ ςε μορφι προςβάςιμθ μζςω του Διαδικτφου». • Τι γίνεται με το διαδίκτυο;
 28. 28. Bibliothèque nationale de France 2006: legal deposit extended to “signs, signals, writings, image s, sounds or messages of any kind communicated to the public by electronic means”. The goal is not to gather the «best of the web», but to preserve a collection representative of the web at a certain date.
 29. 29. Αποκθκεφεται το διαδίκτυο; • Τι εννοείσ; • Τι είναι το web archiving; • Η χρήςη των web archives ςτην πράξη. • Φτιάχνοντασ το δικό μασ web archive.
 30. 30. Επίςκεψθ ςτο Internet Archive • http://archive.org/
 31. 31. Internet Archive δραςτθριότθτεσ • Βαςικζσ λειτουργίεσ, πλοιγθςθ, αναηιτθςθ. • Ενδεικτικά: – Υπουργείο Παιδείασ, 3 Ιουλίου 2010, www.minedu.gov.gr – Υπουργείο Ανάπτυξθσ, 21 Δεκεμβρίου 2009 http://www.ypoian.gr/ – The White House, 7 Απριλίου 2000, http://www.whitehouse.gov – BBC, 11 Σεπτεμβρίου 2001, http://www.bbc.co.uk/
 32. 32. Επίςκεψθ ςτο Archive-It • http://archive-it.org/
 33. 33. Archive-It δραςτθριότθτεσ • Βαςικζσ λειτουργίεσ, πλοιγθςθ αναηιτθςθ, ςυλλογζσ. • Ενδεικτικά: – Egypt Revolution and politics, American University in Cairo, – 2008 Beijing Olympic games, – Lybian Uprisings, University of Michigan, – Venice Biennale 2013
 34. 34. Αποκθκεφεται το διαδίκτυο; • Τι εννοείσ; • Τι είναι το web archiving; • Η χριςθ των web archives ςτθν πράξθ. • Φτιάχνοντασ το δικό μασ web archive.
 35. 35. Το εργαλείο HTTrack http://www.httrack.com
 36. 36. Δθμιουργϊντασ το δικό μασ Web Archive • Χριςθ του προγράμματοσ HTTrack (Open Source) – Εγκατάςταςθ – Πρακτικζσ οδθγίεσ – Λειτουργίεσ – Παραδείγματα χριςθσ • Archive http://2013.futurelibrary.gr/ • Archive http://www.auth.gr/
 37. 37. Θζματα που πρζπει να προςζχουμε • Βάλτε όρια! – Filters για να ελζγχετε τα αρχεία που κζλετε να αντιγράψετε. – Bandwidth limits & Connection limits για να μθν υπερφορτϊςετε το site που αντιγράφετε. – Time limits – Μθν υπερφορτϊνετε το δίκτυο τθσ βιβλιοκικθσ ςασ. • Ελζγχετε το μζγεκοσ των αρχείων που ζχετε κατεβάςει. • Ελζγχετε αν επιτρζπεται θ αντιγραφι του website. (Copyright) – Για προςωπικι χριςθ, – Για δθμόςια χριςθ ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ βιβλιοκικθσ. • Αν δεν είςτε ςίγουροι, ηθτιςτε τθν άδεια του ιδιοκτιτθ πριν ξεκινιςετε.
 38. 38. Σενάριο δθμιουργίασ ενόσ mini web archive ςτθ Βιβλιοκικθ • Εξοπλιςμόσ: – Ζνασ τυπικόσ υπολογιςτισ με Windows και όςο μεγαλφτερο ςκλθρό δίςκο γίνεται. (Πολλά ΤΒ). – Απαραίτθτα backup disk (π.χ. USB). – Σφνδεςθ DSL – HTTRACK open source software • Επιλογι sites τοπικοφ ενδιαφζροντοσ. • Κατάρτιςθ προγράμματοσ περιοδικοφ web archiving (π.χ. 1 φορά τον μινα). • Παροχι πρόςβαςθσ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
 39. 39. Ευχαριςτϊ κερμά  • Ερωτιςεισ; • Περαιτζρω επικοινωνία: – Web: http://vbanos.gr – Email: vbanos@gmail.com – Twitter: @vbanos

×