ΥπερΔιαύγεια

3,433 views

Published on

Αναζήτηση στα άδυτα της Δι@ύγειας

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,583
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΥπερΔιαύγεια

 1. 1. πΤερΔαιγύΑναζήηηζη ζηα άδυηα ηης Γι ύγειας Βαγγέλης Μπάνος
 2. 2. ΔΙ ΤΓΕΙΑ ΙΓΔΑ ΤΠΕΡΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΡΧΙΤΔΚΤΟΝΙΚΗ ΜΔΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΔΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢06 | xx ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ population
 3. 3. Δι@φγεια
 4. 4. Δι@φγεια
 5. 5. Ιδζα!• Δεν είχε δωκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αναηιτθςθ μζςα ςτθν Δι@φγεια• Γινόταν αναηιτθςθ ςτα μεταδεδομζνα (τίτλοσ, περιγραφι, κτλ) και όχι ςτο περιεχόμενο των εγγράφων που κα ιταν και πολυ πιο χριςιμο!• Μεταγενζςτερα, προςτζκθκε υποςτιριξθ προςαρμοςμζνθσ αναηιτθςθσ του google
 6. 6. • Η ΥπερΔιαφγεια δίνει τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο περιεχόμενο όλων των εγγράφων PDF - και όχι μόνο στους τίτλους τους - όπωσ αναρτώνται ςτo πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.• Στατιςτικά (31/03/2012) – Σφνολο αποφάςεων: 3.940.858 – Πρόςφατεσ καταχωριςεισ: 171.851 – Όγκοσ δεδομζνων: 19.40 GB
 7. 7. Αρχιτεκτονικι• Χρθςιμοποιείται το πολφ καλό Διαφγεια - API Ανοιχτών Δεδομζνων http://opendata.diavgeia.gov.gr/http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/decisions?param1=value1&param2=value2...Λειτουργία URLΤφποι Αποφάςεων http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/types.xmlΘεματικζσ http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/tags.xmlΦορείσ http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/organizations.xmlΜονάδεσ http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/units.xmlΤελικοί Υπογράφοντεσ http://opendata.diavgeia.gov.gr/api/signers.xml
 8. 8. Αρχιτεκτονικι
 9. 9. Web Services• OpenSearch Το πρωτόκολλο OpenSearch παρζχει ζναν εφχρθςτο τρόπο ανάκτθςθσ των αποτελεςμάτων μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ ςε μορφι XML. To yperdiavgeia.gr υποςτθρίηει το OpenSearch API και δίνει τθν δυνατότθτα ςε οποιονδιποτε να πραγματοποιιςει αναηθτιςεισ μζςα από τθν εφαρμογι του ι το site του. http://yperdiavgeia.gr/docs/opensearch• RSS Παρακολουκείςτε άμεςα τα αποτελζςματα μιασ αναηιτθςθσ ςτο Yperdiavgeia.gr μζςω RSS Παράδειγμα: http://yperdiavgeia.gr/search/Προμικεια.rss
 10. 10. Web Services• SearchBox Για να προςκζςετε τθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτθν yperdiavgeia.gr από το site ςασ. http://yperdiavgeia.gr/docs/searchbox• Στο ςτάδιο τθσ ζρευνασ βρίςκονται επίςθσ: – Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) – Linked Data – Search/Retrieval via URL (SRU) – ???
 11. 11. Μελλοντικά ςχζδια• Bug fixing• Υποςτιριξθ όςο το δυνατόν περιςςότερων πρωτοκόλλων διαλειτουργικότθτασ• Data Mining – Η ςφνκετθ διαδικαςία εξαγωγισ ςυγκεκριμζνθσ, προθγουμζνωσ άγνωςτθσ και δυνθτικά ωφζλιμθσ γνώςθσ από τα δεδομζνα τθσ Δι@φγειασ
 12. 12. Ομάδα ανάπτυξησ: ο εξήσ ζνασ• Βαγγζλησ Μπάνοσ Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Πλθροφοριακών & Επικοινωνιακών Συςτθμάτων, Msc, Υπ. Διδάκτορασ Τμιματοσ Πλθροφορικισ ΑΠΘ.• Background: Ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, ιδρυματικά αποκετιρια, Digital preservation, Web data management, interoperability, Data mining, Μθχανικι Μάκθςθ, complex web systems• Εργάηομαι ςτο Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Μετρολογίασ (ΕΙΜ)
 13. 13. Ε Τ Ω Σ ΢ Ι Ρ Α Υ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΝΟΣ Email: vbanos@gmail.com Web: http://vbanos.gr Check out some of my latest projects: • http://openarchives.gr • http://blogforever.eu • http://aggregator.libver.gr • http://oaipmh.comΗ ΤπερΔιαύγεια αποηελεί προζωπικήερευνηηική προζπάθεια και δεν ζυνδέεηαι ANY QUESTIONS?με κανέναν δημόζιο ή ιδιωηικό θορέα.

×