Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบ Computer and Internet

998 views

Published on

Computer and Internet

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อสอบ Computer and Internet

  1. 1. แบบทดสอบการอบรม หลักสูตรการเรียนรู คอมพิวเตอรเบื้องตน และ SOCIAL MEDIA1. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. เมาส ค. คียบอรด ง. เคส2. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. เมาส ค. คียบอรด ง. เคส3. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. เมาส ค. คียบอรด ง. เคส4. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. เมาส ค. คียบอรด ง. เคส5. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. โนตบุค ค. คียบอรด ง. เคส
  2. 2. 6. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. โนตบุค ค. แฮนดี้ไดรฟ ง. เคส7. จากภาพอุปกรณคอมพิวเตอรที่ปรากฏมีชื่ออะไร ? ก. จอมอนิเตอร ข. โนตบุค ค. แท็บเล็ต ง. เคส8. จอมอนิเตอรมีหนาที่อะไร ? ก. แสดงผลภาพออกหนาจอ ข. เก็บขอมูล ค. คอมพิวเตอรขนาดพกพา สามารถใชนิ้วสัมผัสเพื่อสั่งงานได ง. คอมพิวเตอรขนาดพกพา9. โนตบุคมีลักษณะเปนอยางไร ? ก. แสดงผลภาพออกหนาจอ ข. เก็บขอมูล ค. คอมพิวเตอรขนาดพกพา สามารถใชนิ้วสัมผัสเพื่อสั่งงานได ง. คอมพิวเตอรใชงานขนาดพกพา10. แท็บเล็ตมีลักษณะเปนอยางไร ? ก. แสดงผลภาพออกหนาจอ ข. เก็บขอมูล ค. คอมพิวเตอรขนาดพกพา สามารถใชนิ้วสัมผัสเพื่อสั่งงานได ง. คอมพิวเตอรใชงานขนาดพกพา11. Slide share คืออะไร ? ก. เว็บไซตใหบริการรับสงอีเมล ข. เว็บไซตแสดงผลขอมูลภาพวีดีโอ ค. เว็บไชตใหบริการฝากไฟล ประเภทนําเสนอขอมูล ง. เว็บไซตใหบริการคนหาขอมูล
  3. 3. 12. ไฟลขอมูลชนิดไดสามารถแสดงบน Slide share ได ? ก. *.exe ข. *.tmp ค. *.ptt ง. *.mp313. Facebook คืออะไร ? ก. เว็บไซตใหบริการติดตอสื่อสารและทํากิจกรรมระหวางกลุมผูใชงาน ข. เว็บไซตแสดงผลขอมูลภาพวีดีโอ ค. เว็บไชตใหบริการฝากไฟล ประเภทนําเสนอขอมูล ง. เว็บไซตใหบริการคนหาขอมูล14. ขอใดคือความสามารถของ Facebook ? ก. ดูแผนที่ ข. ตั้งประเด็นถามตอบ ค. แปลศัพท ง. คนหาขอมูล15. YouTube คืออะไร ? ก. เว็บไซตดูแผนที่ ข. เว็บไซตตั้งประเด็นถามตอบ ค. เว็บไซตแปลศัพท ง. เว็บไซตแลกเปลี่ยนวีดีโอระหวางผูใช16. Google คืออะไร ? ก. เว็บไซตดูแผนที่ ข. เว็บไซตแปลศัพท ค. เว็บไซตเพื่อการคนหาขอมูล ง. ถูกทุกขอ17. ถานักเรียนตองการคนหาขอมูลควรเขาใชบริการเว็บไซตได? ก. Google ข. Facebook ค. YouTube ง. Slide share
  4. 4. 18. ถานักเรียนตองการชมวีดีโอ เราควรเขาใชบริการเว็บไซตได? ก. Google ข. Facebook ค. YouTube ง. Slide share 19. ถานักเรียนตองการฝากไฟลนําเสนอขอมูลควรเขาใชบริการเว็บไซตได? ก. Google ข. Facebook ค. YouTube ง. Slide share 20. ถานักเรียนดูแผนที่ควรเขาใชบริการเว็บไซตได? ก. Google ข. Facebook ค. YouTube ง. Slide shareชื่อ____________________________________ นามสกุล____________________________________ป.___/___ โรงเรียน ________________________________________________________________กระดาษคําตอบ ใหนักเรียนกากบาท X ในชอง โดยเลือกเฉพาะขอที่ถูกตองขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง1 8 152 9 163 10 174 11 185 12 196 13 207 14

×