Cung cấp ống ruột gà lõi thép phi 20 ONGRUOTGA.COM

350 views

Published on

CVL – Ms Hiền 091 776 2008 www. steelconduit.info , www.steelconduit.net, www.ongruotga.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
CATVANLOI®- Chuyên cung cấp:Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa -UL Listed Conduit -Water-proof Flexible Metallic Conduit (W.PFMC)/PVC coated flexible galvanized conduit (size 1/2” đến 4”); Ống thép luồn dây điện mềm không bọc nhựa- ống luồn dây điện ruột gà bằng thép mạ kẽm, không bọc nhựa Electrical Flexible Metallic Conduit (FMC, ống ruột gà lõi thép mạ kẽm luồn dây điện, ống luồn dây điện mềm, ống ruột gàtráng kẽm không bọc nhựa, ống đàn hồi thép luồn dây điện

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cung cấp ống ruột gà lõi thép phi 20 ONGRUOTGA.COM

  1. 1. HÏå TREO ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORT SYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
  2. 2. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com36giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2)Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân úã 6 võ trñVêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Gang (Cast iron), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTProduct CodeMaä saãn phêím PTTGProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTT10 PTTG10 M10PTT12 PTTG12 M12PTT16 PTTG16 M16PTT PTTG PTTG2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N2000N 950N 2000N 2500N 700N 800NKeåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 6.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTNProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTN16 M16
  3. 3. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp xaâ göì C/Keåp giûä öëng( Applicable Hanger/C-Clamp/CR Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTDProduct CodeÀöå daây theáp xaâ göì(mm)PTD6 20KC1KC2KC3 CRPTD6Maä saãn phêím KC1Product CodeMaä saãn phêím KC2Product CodeMaä saãn phêím KC3Product CodeKC1 KC2 KC3Maä saãn phêím CRProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)CR21 21CR27 27CR34 34CR42 42CR49 49CR60 6037giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  4. 4. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comD1D2D338Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp DProduct CodeGoác nghiïngAngle (Àöå)D1 0D2 15D3 345 (-150)Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp)Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím PTTHProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTH10 M10PTTH12 M12PTTH16 M16giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  5. 5. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVCConduitSnapClip)Vêåt liïåu: Theáp (Steel)Maä saãn phêímKeåp gaâi öëng luöìndêy àiïån PVC/ Caápàiïån vaâo xaâ göìProduct CodeKñch thûúácöëngConduit Size(mm)Àöå daây xaâ göìThickness ofBeam(mm)KGXG19 19 5 - 8KGXG25 25Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger )Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímPTDNProduct CodeMaä saãn phêímPTDNQProduct CodeMaä saãn phêímPTDNCProduct CodeMaä saãn phêímMacrofix PTDNMProduct CodeKñch thûúácöëngSize (mm)PTDN15 PTDNQ15 PTDNC15 PTDNM15 21PTDN20 PTDNQ20 PTDNC20 PTDNM20 27PTDN25 PTDNQ25 PTDNC25 PTDNM25 34PTDN32 PTDNQ32 PTDNC32 PTDNM32 42PTDN40 PTDNQ40 PTDNC40 PTDNM40 49PTDN50 PTDNQ50 PTDNC50 PTDNM50 60PTDN65 PTDNQ65 PTDNC65 PTDNM65 76PTDN80 PTDNQ80 PTDNC80 PTDNM80 90PTDN100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114PTDN125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140PTDN150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168PTDN200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216Keåp treo öëng daång K ( K Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp KProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)KKC19 19KKC25 25KKC31 31PTDNPTDNQPTDNCPTDNM39giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  6. 6. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím KFCProduct CodeKñch thûúác keåpSize (mm)KFC24 24Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mmMaä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)Maä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PBDN15 21 PBDN65 76PBDN20 27 PBDN80 90PBDN25 34 PBDN100 114PBDN32 42 PBDN125 140PBDN40 49 PBDN150 168PBDN50 60 PBDN200 21640giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp soáng tön ( Proof Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp Soáng TönProduct CodeKñch thûúác Soáng TönSize (mm)KST1820 18 - 20
  7. 7. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp giûä öëng chûä U ( U Bolt)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím UBLProduct CodeMaä saãn phêím UBBProduct CodeMaä saãn phêím UBProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)UBL15 UBB15 UB15 21UBL20 UBB20 UB20 27UBL25 UBB25 UB25 34UBL32 UBB32 UB32 42UBL40 UBB40 UB40 49UBL50 UBB50 UB50 60UBL65 UBB65 UB65 76UBL80 UBB80 UB80 90UBL100 UBB100 UB100 114UBL125 UBB125 UB125 140UBL150 UBB150 UB150 168UBL200 UBB200 UB200 216Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PODNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PODN 15 21PODN 20 27PODN 25 34PODN 32 42PODN 40 49PODN 50 60PODN 65 76PODN 80 90PODN 100 114PODN 125 140PODN 150 168PODN 200 216UBUBBUBL41giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
  8. 8. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp treo duâng cho treo öëng vaâ ty ( Conduit Clamps With Thread Rod) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím PTOProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PTO19 19PTO25 25PTO31 31PTO39 39PTO51 51PTO63 63PTO75 75Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support)Vêåt liïåu: NhûåaMaä saãn phêím SBProduct CodeKñch thûúác thanh àöìngCopper tape size (mm)SB02 5 x 5042Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness) : 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím KCLProduct CodeKñch thûúácSize (mm)KCL80 90KCL100 114KCL125 140KCL150 168KCL200 216KCL250 270Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Nhöm (Aluminum)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp giûä 3 dêy caápProduct CodeKñch thûúác 1 caápSize (mm)K3C4448 44 - 48giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×