ระเบียบการรับนักเรียน ปการศึกษา 2557
โรงเรียนอรุณวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท 0 3281 4562, 0 3261 ...
ตารางทดสอบความรูพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557

เวลา
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.50 น.
10.50 –...
อัตราคาธรรมเนียมปการศึกษา 2557
โรงเรียนอรุณวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130  032-814562, 032-611578

 ...
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สําหรับนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ประจําปการศึกษา 2557
นักเรียนอรุณวิทยาที...
กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ไมตองผานการสอบ
คัดเลือก (ทุกแผนการเรียน)
จําหนายใบสมัครพรอมรับสมัคร
4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57
ส...
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
(สําหรับนักเรียนที่ไมใชนกเรียนอรุณวิทยา)
ั
ประจําปการศึกษา 2557
โรงเรีย...
กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ไมตองผานการสอบ
คัดเลือก (ทุกแผนการเรียน)
จําหนายใบสมัครพรอมรับสมัคร
4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57
ส...
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนอรุณวิทยารับสมัครนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2557
ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 4
แผนก English...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ระเบียบการรับนักเรียน57

670 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระเบียบการรับนักเรียน57

  1. 1. ระเบียบการรับนักเรียน ปการศึกษา 2557 โรงเรียนอรุณวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทรศัพท 0 3281 4562, 0 3261 1578 โทรสาร 0 3281 4599, 0 3281 4564             โรงเรียนอรุณวิทยาเปนโรงเรียนเอกชน บริหารงานโดยคณะนักบวชคาทอลิก รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง แผนกไป-กลับ เปดสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแตชั้น เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 และ English Program ตั้งแตชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 แผนกประจํา(พักในโรงเรียน)รับเฉพาะ English Program ชั้น ป.1 – ป.6 เทานั้น คุณสมบัติของผูสมัคร  ระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล มีอายุ 2 ปขึ้นไป มีความพรอมเหมาะสม ชั้นอนุบาล 1 – 3 มีอายุครบ 3-5 ป มีความพรอมเหมาะสม มีใบรับรองการเปนนักเรียนจากสถานศึกษาทีกําลังศึกษาอยู และผานการทดสอบ ่ ระดับชัน ป.1 – ม.4 ้  แผนก 2 ภาษา (English Program) ป.1 – ม.3 มีใบรับรองการเปนนักเรียนจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และ ผานการทดสอบ หลักฐานการสมัคร  สําเนาใบเกิด และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บิดา มารดา ผูปกครอง (กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดามารดา)  สําเนาทะเบียนบานชื่อนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง(กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดามารดา)  ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7)  สําเนาผลการเรียนจากสมุดรายงาน(ปพ.6)ทุกหนา หรือ ปพ.1 พรอมรับรองสําเนาถูกตองจากครูประจําชั้นหรือนายทะเบียน  รูปถายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป กําหนดการรับสมัคร  จําหนายใบสมัคร  รับสมัคร  สอบวัดความรูพื้นฐาน ระดับชั้น ทุกระดับชั้น และ EP ทุกระดับชั้น และ EP ระดับ อ.1 – อ.3 ป.1 – ม.3 และ EP ม.4 (ที่ตองผานการสอบ) ประกาศผลสอบ ทุกระดับชั้น และ EP มอบตัว อ.1 – อ.3 ป.1 - ม.3 และ EP ม.4 (โควตา) ม.4 (ที่ผานการสอบ) หมายเหตุ วันสัมภาษณ จะกําหนดในวันรับสมัคร ตารางทดสอบความรูพื้นฐาน ชั้น ป.1 ถึง ม.3  วัน-เวลา 4 มกราคม 2557 ถึง 1 มีนาคม 2557 10 กุมภาพันธ 2557 ถึง 8 มีนาคม 2557 ศุกรที่ 14 – เสารที่ 15 มีนาคม 2557 เสารที่ 15 มีนาคม 2557 เสารที่ 15 มีนาคม 2557 พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ศุกรที่ 14 - เสารที่ 15 มีนาคม 2557 เสารที่ 22 มีนาคม 2557 ศุกรที่ 14 – เสารที่ 15 มีนาคม 2557 เสารที่ 15 มีนาคม 2557 วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557 ป.1 – ป.4 เวลา 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 11.00 น. 11.00 – 11.20 น. 11.20 – 12.20 น. นาที 60 60 20 60 ป.5 – ม.3 วิชา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก ภาษาไทย เวลา 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 11.00 น. 11.00 – 11.20 น. 11.20 – 12.20 น. นาที 60 60 20 60 วิชา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก ภาษาไทย
  2. 2. ตารางทดสอบความรูพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 10.50 น. 10.50 – 11.20 น. 11.20 – 12.10 น. นาที 60 50 30 50 แผนวิทย - คณิต คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก วิทยาศาสตร แผนศิลป-คํานวณ/ศิลป-จีน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก ภาษาไทย - สังคม ตารางทดสอบความรูพนฐาน แผนก 2 ภาษา (English Program ) วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557 ื้ เวลา 08.30 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. นาที 120 วิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สัมภาษณ เอกสารในการมอบตัว  อนุบาล 1-3 ป.1 และแผนก English Program  สูติบัตร(ใบเกิด)  สําเนาทะเบียนบานชื่อนักเรียน บิดา มารดา และผูปกครอง   ป.2 - ม.4 และ EP ป.2 – ม.3  ปพ. 1  ปพ.8 (ระเบียนสะสม)  ปพ. 6 (สมุดประจําตัวนักเรียน) จําหนายหนังสือเรียน และเสื้อผานักเรียน วันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2557 เรียนพิเศษภาคฤดูรอน อนุบาล – ม.3 วันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 (หยุด 12-16 เม.ย.57) ม.4 วันที่ 17 เมษายน – 30 เมษายน 2557 นักเรียนชั้น ม.4 ที่เกรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียนต่ํากวา 3.00 ตองมาเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. วันเปดเรียน ปการศึกษา 2557  วันจันทรที่ 19 พฤษภาคม 2557 ติดตอสอบถามไดที่ ธุรการ (ในเวลาราชการ)  0 3261 1578, 0 3281 4562
  3. 3. อัตราคาธรรมเนียมปการศึกษา 2557 โรงเรียนอรุณวิทยา อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130  032-814562, 032-611578              100 บาท คาสมัคร คาธรรมเนียมการศึกษา แยกระดับชั้นดังนี้  ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล รายการ 1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2. คาอาหาร + อาหารวาง 3. คาเครื่องใชแรกเขา (เฉพาะเขาใหม) 4. ชุดที่นอน (จายครั้งเดียว) 5. คาหนังสืออุปกรณการเรียน 6. คาเรียนคอมพิวเตอร รวม  คาเลี้ยงดู เดือนละ 2,000 บาท ชุดที่นอน (จายครั้งเดียว) 300 บาท อนุบาล 1 เทอม 1 เทอม 2 1,937 1,937 2,543 2,543 500 300 600 - อนุบาล 2 เทอม 1 เทอม 2 1,937 1,937 2,543 2,543 500 300 750 300 300 อนุบาล 3 เทอม 1 เทอม 2 1,937 1,937 2,543 2,543 500 300 750 300 300 5,880 6,330 6,330 4,480 4,780 4,780 ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ป. 1 – ป.6 รายการ ม.4 – ม.6 เทอม 1 1,702 328 1,000 800 1,000 เทอม 2 1,702 328 1,000 800 1,000 เทอม 1 1,317 683 1,000 800 1,000 เทอม 2 1,317 683 1,000 800 1,000 เทอม 1 1,302 998 1,200 1,000 1,500 - เทอม 2 1,302 998 1,200 1,000 1,500 - 3,830 1. คาธรรมเนียมการศึกษา 2. คากระดาษขอสอบ 3. คาเรียนคอมพิวเตอร 4. คาเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 5. คาหองเรียนปรับอากาศ 6. คาอาจารยพิเศษภาคปกติ 7. อาหารกลางวัน (เฉพาะ ป.1) 8. คาเรียนเสริมภาษาจีน (ม.1) รวม ม.1 – ม.3 3,830 3,800 3,800 6,000 6,000 คาธรรมเนียมการศึกษา แผนก English Program ภาคเรียนละ 25,000 บาท
  4. 4. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สําหรับนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ประจําปการศึกษา 2557 นักเรียนอรุณวิทยาที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความประสงคจะเรียนตอที่โรงเรียนอรุณวิทยา ในชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 เปดสอน 3 แผนการเรียน คือ วิทย- คณิต, ศิลป – คํานวณ, ศิลป – ภาษาจีน ใหยึดแนวปฏิบัติดังนี้ แผนการเรียนวิทย – คณิต หองเรียนวิทย – คณิต หอง 1 โครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษดาน ่ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รับไมเกิน 35 คน 1.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสอบสัมภาษณ 1.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.50 1.1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.25 1.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.00 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.75 หองเรียนวิทย-คณิต หอง 2 1.3 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสัมภาษณ 1.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.50 1.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.25 1.4 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ 1.4.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.00 หมายเหตุ นักเรียนในขอ 1.2 หากไมผานการสอบคัดเลือก สามารถเขาเรียนในหองวิทย-คณิต หอง 2 ได ไมตองผานการสอบคัดเลือกอีก  แผนการเรียนศิลป – คํานวณ เปดรับ 1 หองเรียน เนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย นอกเหนือจากวิชาสามัญอื่น ๆ 2.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.50 2.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ต่ํากวา 2.50  แผนการเรียนศิลป – จีน เปดรับ 1 หองเรียน เนนการเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทยนอกเหนือจากวิชาสามัญอื่น ๆ 3.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.50 3.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ต่ํากวา 2.50  หลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1. สําเนาใบเกิด และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบานชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง กรณีที่ไมไดอยูกบบิดามารดา ั 3. ปพ.1 ที่มผลการเรียน 5 ภาคเรียน ี 4. รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  5. 5. กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ไมตองผานการสอบ คัดเลือก (ทุกแผนการเรียน) จําหนายใบสมัครพรอมรับสมัคร 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ 3 – 7 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ 13 มี.ค. 57 มอบตัว 14 – 15 มี.ค. 57 กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก (ทุกแผนการเรียน) จําหนายใบสมัคร 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57 รับสมัคร 10 ก.พ.- 8 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ 10 - 14 มี.ค. 57 สอบวัดความรูพื้นฐาน  15 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 57 มอบตัว 23 มี.ค. 57 ตารางทดสอบความรูพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 10.50 น. 10.50 – 11.20 น. 11.20 – 12.10 น. นาที 60 50 30 50 แผนวิทย - คณิต คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก วิทยาศาสตร แผนศิลป-คํานวณ/ศิลป-จีน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก ภาษาไทย - สังคม เอกสารในการมอบตัว  ปพ. 1 ถายเอกสาร 1 ฉบับแนบพรอมฉบับจริง  รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป จําหนายหนังสือเรียน และเสื้อผานักเรียน เรียนพิเศษภาคฤดูรอน วันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน – 30 เมษายน 2557 หมายเหตุ 1.นักเรียนสามารถซื้อใบสมัครและสมัครไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองมีผูปกครองมาดวย 2.ในวันสัมภาษณ นักเรียนตองมาพรอมผูปกครองตามวันและเวลาที่ระบุในบัตรนัดสัมภาษณ 3. นักเรียนทีเ่ กรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียนต่ํากวา 3.00 ตองมาเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. วันเปดเรียน ปการศึกษา 2557  วันจันทรที่ 19 พฤษภาคม 2557 
  6. 6. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (สําหรับนักเรียนที่ไมใชนกเรียนอรุณวิทยา) ั ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนอรุณวิทยา เปดรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปดสอน 3 แผนการเรียน ดังนี้ วิทย- คณิต , ศิลป – คํานวณ , ศิลป – ภาษาจีน  แผนการเรียนวิทย – คณิต หองเรียนวิทย – คณิต หอง 1 โครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รับไมเกิน 35 คน 1.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสอบสัมภาษณ 1.1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.50 1.1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.25 1.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.25 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 3.00 หองเรียนวิทย-คณิต หอง 2 1.3 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.00 หมายเหตุ นักเรียนในขอ 1.2 หากไมผานการสอบคัดเลือก สามารถเขาเรียนในหองวิทย-คณิต หอง 2 ได ไมตองผานการสอบคัดเลือกอีก  แผนการเรียนศิลป – คํานวณ เปดรับ 1 หองเรียน เนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย นอกเหนือจากวิชาสามัญอื่น ๆ 2.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.75 2.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ต่ํากวา 2.75  แผนการเรียนศิลป – จีน เปดรับ 1 หองเรียน เนนการเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทยนอกเหนือจากวิชาสามัญอื่น ๆ 3.1 นักเรียนที่ไดรับสิทธิ์ ไมตองผานการสอบคัดเลือก แตตองผานการสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ตองไมต่ํากวา 2.75 3.2 นักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ต่ํากวา 2.75  หลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1. สําเนาใบเกิด และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบานชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง กรณีที่ไมไดอยูกบบิดามารดา ั 3. ปพ 1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน 4. รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  7. 7. กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ไมตองผานการสอบ คัดเลือก (ทุกแผนการเรียน) จําหนายใบสมัครพรอมรับสมัคร 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ ประกาศผลสอบ มอบตัว 20 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57 กําหนดการรับสมัครนักเรียนที่ตองผานการสอบคัดเลือก (ทุกแผนการเรียน) จําหนายใบสมัคร 4 ม.ค. – 1 มี.ค. 57 รับสมัคร 10 ก.พ.- 8 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ สอบวัดความรูพื้นฐาน ประกาศผลสอบ มอบตัว 15 มี.ค. 57 20 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57 ตารางทดสอบความรูพื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 10.50 น. 10.50 – 11.20 น. 11.20 – 12.10 น. นาที 60 50 30 50 แผนวิทย - คณิต คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก วิทยาศาสตร แผนศิลป-คํานวณ/ศิลป-จีน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ พัก ภาษาไทย - สังคม เอกสารในการมอบตัว  ปพ. 1 ถายเอกสาร 1 ฉบับแนบพรอมฉบับจริง  รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป จําหนายหนังสือเรียน และเสื้อผานักเรียน เรียนพิเศษภาคฤดูรอน วันเสารที่ 10 พฤษภาคม 2557 วันที่ 17 เมษายน – 30 เมษายน 2557 หมายเหตุ 1.นักเรียนสามารถซื้อใบสมัครและสมัครไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองมีผูปกครองมาดวย 2.ในวันสัมภาษณ นักเรียนตองมาพรอมผูปกครองตามวันและเวลาที่ระบุในบัตรนัดสัมภาษณ 3. นักเรียนทีเ่ กรดเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียนต่ํากวา 3.00 ตองมาเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. วันเปดเรียน ปการศึกษา 2557  วันจันทรที่ 19 พฤษภาคม 2557     
  8. 8. ประชาสัมพันธ โรงเรียนอรุณวิทยารับสมัครนักเรียนเขาใหม ปการศึกษา 2557 ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 4 แผนก English Program รับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 1 จําหนายใบสมัคร วันที่ 4 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2557 รับสมัคร 10 กุมภาพันธ ถึง 8 มีนาคม 2557 วันจันทร – วันเสาร เวลา 9.00 – 15.00 น. (หยุดวันอาทิตย) เปดรับนักเรียนประจําในโรงเรียน เฉพาะนักเรียนแผนก 2 ภาษา (English Program) เทานั้น เอกสารที่ใชในการสมัคร  สําเนาใบเกิด และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา มารดา ผูปกครอง(กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดามารดา)  สําเนาทะเบียนบานชื่อนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง(กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดามารดา)  ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7)  สําเนาผลการเรียนจากสมุดรายงาน(ปพ.6)ทุกหนา หรือ ปพ.1 พรอมรับรองสําเนาถูกตองจากครูประจําชั้นหรือนายทะเบียน  รูปถายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดตอสอบถามไดที่ ธุรการ (ในเวลาราชการ)  0 3261 1578, 0 3281 4562

×