Local governance sp summ dari

402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Local governance sp summ dari

 1. 1. ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫موضوعی‬‫نشریات‬‫سلسلۀ‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫پایین‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫مدهی‬ ‫ابهیالش‬ ‫و‬‫مارش‬ ‫سالت‬ ‫دگالس‬ 2011‫جوالی‬
 2. 2. 2 3 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫مورد‬‫در‬ ‫آگهی‬‫جهت‬‫مختلف‬‫های‬‫عرصه‬‫در‬‫کیفیت‬‫با‬‫های‬‫پژوهش‬‫عرضهء‬‫و‬‫انجام‬‫آن‬‫هدف‬‫که‬‫است‬‫کابل‬‫شهر‬‫در‬‫مستقر‬‫پژوهشی‬‫مستقل‬‫موسسهء‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫تحلیلی‬‫های‬‫ظرفیت‬‫ارتقا‬‫و‬‫تقویت‬‫با‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬.‫میباشد‬‫گوناگون‬‫های‬‫فعالیت‬‫و‬‫ها‬‫پالیسی‬‫روی‬‫گذاری‬‫تاثیر‬‫در‬‫آنها‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬،‫دهی‬ ،‫علمی‬‫مباحث‬،‫ها‬‫اندیشه‬‫بازتاب‬‫های‬‫زمینه‬‫تا‬‫مینماید‬‫سعی‬،‫همچنان‬،‫اداره‬‫این‬.‫دهد‬‫ترویج‬‫بیشتر‬‫کشور‬‫این‬‫در‬‫را‬‫آموزش‬‫و‬‫پژوهش‬‫فرهنگ‬‫تا‬‫میکوشد‬،‫بحث‬‫و‬‫تفکر‬‫برای‬ .‫میگردد‬‫افغانها‬‫زندگی‬‫در‬‫مختلف‬‫ابعاد‬‫در‬‫ذهنی‬‫و‬‫فکری‬‫پیشرفت‬‫و‬‫بهبود‬‫باعث‬‫میشود‬‫پنداشته‬‫که‬‫سازد‬‫فراهم‬‫را‬‫های‬‫مناظره‬‫و‬ ‫نماینده‬‫آنرا‬‫مدیرهء‬‫هیئت‬‫اعضای‬‫و‬‫گردیده‬‫تأسیس‬‫دارند‬‫فعالیت‬‫کشور‬‫این‬‫در‬‫که‬‫امدادی‬‫های‬‫سازمان‬‫همکاری‬‫با‬‫خورشیدی‬ 1381‫سال‬‫در‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ،‫حاضر‬‫حال‬‫در‬،‫اداره‬‫این‬.‫میدهد‬‫تشکیل‬،‫اند‬‫فعالیت‬‫مصروف‬‫افغانستان‬‫در‬‫مختلف‬‫امور‬‫در‬‫که‬‫های‬‫نهاد‬‫دیگر‬‫و‬‫دولتی‬‫غیر‬‫ادارات‬،‫متحد‬‫ملل‬‫سازمان‬،‫کننده‬‫تمویل‬‫مراجع‬‫گان‬ ‫آسیایی‬ ‫بنیاد‬ ،)FOSIA( ‫افغانستان‬ ‫باز‬ ‫جامعه‬ ‫انستیتوت‬ ‫مثل‬ ‫موسساتی‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫مالی‬ ‫تمویل‬ ‫انگلستان‬ ‫و‬ ،‫سویس‬ ،‫سویدن‬ ،‫ناروی‬ ،‫فنلند‬ ،‫دنمارک‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫عمدتأ‬ .‫نمایند‬‫می‬‫مالی‬‫حمایت‬‫را‬‫اداره‬‫این‬‫مشخص‬‫های‬‫پروژه‬‫از‬‫بعضی‬‫نیز‬ )IDRC( ‫تحقیقات‬‫انکشاف‬‫المللی‬‫بین‬‫مرکز‬‫و‬،)EC( ‫اروپا‬‫کمیسیون‬،)TAF( ‫مدهی‬‫ابهیالش‬‫و‬‫مارش‬‫سالت‬‫دگالس‬‫دکتور‬ :‫نویسندگان‬ ‫عمار‬ ‫عارف‬ :‫دری‬ ‫به‬ ‫ترجمه‬ ‫یزدانی‬ ‫نجیب‬:‫گرافیک‬‫طراح‬‫و‬‫ویراستار‬ .‫است‬)1114D( ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫نشریۀ‬‫مخصوص‬‫شمارۀ‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫ذخیره‬ ‫بازیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫گردد‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫میتواند‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ،1389© ‫و‬‫خرید‬‫و‬‫تجارتی‬‫استفادهء‬‫گونه‬‫هر‬.‫گردد‬‫انتقال‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫و‬‫نویسنده‬‫مشخصات‬‫ذکر‬‫با‬‫وسایل‬‫دیگر‬‫و‬‫ضبطی‬،‫برقی‬‫از‬‫اعم‬،‫ی‬‫وسیله‬‫هر‬‫توسط‬‫و‬‫شکل‬ ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫انترنتی‬‫سایت‬‫به‬‫ارتباطی‬‫خط‬‫باید‬،‫میشود‬‫گذاشته‬‫دسترس‬‫به‬‫برقی‬‫صورت‬‫به‬‫یا‬‫و‬‫شده‬‫مجدد‬‫چاپ‬‫نشریه‬‫این‬‫هرگاه‬ .‫نیست‬‫مجاز‬‫آن‬‫فروش‬ ‫قبلی‬ ‫تحریری‬ ‫اجازهء‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫نگردیده‬ ‫مشخص‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫هرگونه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫انترنتی‬ ‫صفحهء‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫آن‬ ‫در‬ )www.areu.org.af( .‫آید‬ ‫بدست‬ +93)0( 799 608 548‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫و‬ areu@areu.org.af‫انترنتی‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ )‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫(واحد‬ ‫ناشر‬
 3. 3. 3 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫گزارش‬‫خالصۀ‬ ‫پیشرفتهای‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫آمیخته‬ ‫خصوصیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫وضعیت‬ ‫یک‬ ‫بیانگر‬ ‫امروزی‬ ‫افغانستان‬ ‫کافی‬ ‫قدر‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ،‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫قوت‬ 2001‫از‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫نخستین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باوریهایی‬ ‫خوش‬ ‫آن‬ ،‫تربیه‬ ‫و‬ ‫وتعلیم‬ ‫صحت‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ،‫انکشافی‬ ‫بخشهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مردمان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫شمار‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫بطور‬ ‫مرگبار‬ ‫منازعات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫درانتخابات‬ ‫گسترده‬ ‫تقلبهای‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نوپای‬ ‫نظام‬ .‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سالیان‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چنانچه‬ ‫رود؛‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫ترین‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫افغانستان‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫راند‬ ‫می‬ ‫مرگ‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫را‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫ملکی‬ .‫بود‬‫خواهد‬‫المللی‬‫بین‬‫کمکهای‬‫نیازمند‬‫متمادی‬ ‫کالنی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مرکزی‬ ‫سازی‬ ‫دولت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫حکومتداری‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫افغانستان‬ ‫برای‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫مختار‬ ‫خود‬ ‫دولت‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫هایی‬ ‫پیامد‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫ولسوالیها‬ ‫و‬ ‫والیات‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫کوششها‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ :‫است‬‫داشته‬‫دربر‬ .‫نیست‬‫روشن‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫سطح‬‫در‬‫قضائیه‬‫و‬‫مقننه‬،‫اجرائیه‬‫های‬‫قوه‬‫میان‬‫قوا‬‫تفکیک‬ • .‫است‬‫بغرنج‬‫و‬‫پیچیده‬‫بشدت‬،‫محلی‬‫حکومتداری‬‫سیاست‬ • .‫شود‬‫می‬‫مواجه‬‫ناکامی‬‫به‬،‫گردد‬‫محلی‬‫های‬‫نهاد‬‫به‬‫ها‬‫ومسئولیت‬‫قدرت‬‫انتقال‬‫به‬‫منجر‬‫باید‬‫فرجام‬‫در‬‫که‬،‫محلی‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫برای‬‫قانونگذاری‬ • .‫است‬‫گردیده‬‫دولتی‬‫ساختارهای‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬‫نا‬‫باعث‬‫نیز‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫های‬‫سیاست‬ • ‫همبستگی‬‫برنامه‬‫مثل‬‫هایی‬‫برنامه‬‫اندازی‬‫راه‬‫و‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫مستقل‬‫ریاست‬‫ایجاد‬‫از‬‫بعد‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫در‬‫پیشرفت‬‫سیر‬‫که‬‫دریابد‬ ‫تا‬‫است‬‫این‬‫تحقیق‬‫این‬‫اصلی‬‫هدف‬ ‫این‬ ‫تعامالت‬ ‫دریابد‬ ‫واینکه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫محالت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫رسمی‬ ‫اداری‬ ‫ساختارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ،‫همچنان‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫چگونه‬ ،‫ملی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫از‬ ‫جامعی‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ ،‫باالخره‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫دولتی‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫با‬ ‫ادارات‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ،‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫آشنایی‬ ‫ادارات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫وردک‬ ،‫لغمان‬ ،‫پل‬ ‫سر‬ ،‫جوزجان‬ ،‫سمنگان‬ ‫های‬ ‫والیت‬ ‫در‬ ‫ولسوالی‬ 47 ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تکمیل‬ 2010 ‫دسامبر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ماه‬ 14 ‫ظرف‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫خالصه‬‫ذیل‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬‫تحقیق‬‫این‬ ‫عمدۀ‬ ‫های‬‫دریافت‬.‫است‬ ‫گرفته‬‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬‫هلمند‬‫والیت‬‫از‬ ‫ولسوالی‬‫دو‬،‫اضافی‬‫بصورت‬‫و‬‫است‬ ‫گرفته‬‫صورت‬‫دایکندی‬ :‫شوند‬ ‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬ • ‫عدالت‬‫و‬‫امنیت‬ • ‫رسانی‬‫خدمات‬ • ‫نمایندگی‬ • :‫گردد‬‫می‬ ‫پیشکش‬‫ذیل‬‫موارد‬‫در‬،‫است‬‫شده‬‫برگرفته‬‫آن‬ ‫اصلی‬‫متن‬‫از‬‫که‬‫مربوطه‬‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬‫مشخص‬‫موضوعات‬،‫گزارش‬‫این‬‫خالصۀ‬‫در‬ ‫متمرکز‬‫دولت‬ • ‫محلی‬‫حکومت‬‫برای‬‫مسئولیت‬ •
 4. 4. 4 5 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ • ‫الی‬‫و‬‫ولس‬ • ‫عدالت‬‫تأمین‬ • ‫دهی‬‫رأی‬‫سیستم‬ • ‫کنندگان‬‫تمویل‬ • :‫تحقیق‬‫این‬‫اصلی‬‫های‬‫دریافت‬ ‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬ ‫مقام‬ ‫گرچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫اداره‬ ‫بخشهای‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫هماهنگی‬ ‫انجام‬ ،‫محل‬ ‫حکومتهای‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫والی‬ ‫برجستۀ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نقشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ • ‫دولت‬‫رسمی‬‫ماموران‬‫اندازۀ‬‫به‬‫غالبا‬‫که‬‫رسمی‬‫غیر‬‫بازیگران‬‫از‬‫ای‬‫شبکه‬‫مجرای‬‫از‬‫را‬‫خود‬‫فعالیتهای‬‫ها‬‫والی‬‫که‬‫آنجا‬‫از‬‫ولی‬‫هست‬‫سیاسی‬‫مقام‬‫یک‬‫لزوما‬،‫امر‬‫ماهیت‬‫در‬‫والی‬ ‫که‬‫است‬‫آوری‬‫یاد‬‫قابل‬‫نکته‬‫این‬‫اما‬‫باشند‬‫می‬‫کنندگی‬‫هماهنگ‬‫نقش‬‫چنین‬‫دارای‬‫نیز‬‫ولسواالن‬،‫دقیقا‬.‫دارد‬‫را‬‫خود‬‫خاص‬‫اهمیت‬،‫برند‬‫می‬‫پیش‬‫و‬‫نموده‬‫تنظیم‬،‫دارند‬‫اهمیت‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫عدلی‬ ‫خدمات‬ ‫تأمین‬ ‫عرصۀ‬ ‫در‬ ‫یژه‬ِ‫و‬‫ب‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫تصامیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫ادارات‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تقریبا‬ ‫والیات‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫متمرکز‬ ‫بشدت‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ • .‫دارد‬‫می‬‫باز‬‫محلی‬‫نیازمندیهای‬‫اساس‬‫بر‬‫انکشافی‬‫بخشهای‬‫در‬ ‫ارزیابی‬،‫استخدام‬‫شامل‬‫که‬‫هایی‬‫برنامه‬‫طریق‬‫از‬‫را‬‫عملی‬‫کاری‬‫چارچوب‬‫یک‬ ،‫عمومی‬‫ادارۀ‬‫های‬‫فعالیت‬‫بهبود‬‫راستای‬‫در‬‫ملکی‬‫خدمات‬‫کمیسیون‬‫سیاستهای‬ • ‫کارمندان‬‫تربیتی-آموزشی‬‫های‬‫برنامه‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫روبرو‬‫منابع‬‫کمبود‬‫با‬‫ابتکارات‬‫این‬،‫بهرصورت‬.‫کند‬‫می‬ ‫ارائه‬،‫باشند‬‫می‬‫آموزشی‬‫های‬‫برنامه‬‫روند‬‫از‬‫نظارت‬‫و‬‫کاری‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫نورم‬ ‫یک‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫ملکی‬ ‫مأمورین‬ ‫استخدام‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫میزان‬ .‫نیست‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫تسلسل‬ ‫از‬ ‫نیز‬ .‫استثنایی‬‫مورد‬‫یک‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫والیت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ 2007‫سال‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫مسئولیت‬ ‫انتقال‬ • .‫است‬‫کرده‬‫بازی‬،‫آموزشی‬‫و‬‫تربیتی‬‫خدمات‬‫عرضه‬‫و‬‫ها‬‫وزارت‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬،‫ها‬‫سیاست‬‫تدوین‬‫در‬‫را‬‫ارزشی‬‫با‬‫نقش‬‫اداره‬‫این‬،‫همچنان‬.‫ببرد‬‫نیزباال‬‫را‬‫سازی‬‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سیاسی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫بشدت‬ ‫آن‬ ‫بیرونی‬ ‫وجهۀ‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫ولی‬ .‫دارد‬‫تمایل‬‫مرکز‬‫ازجانب‬‫قدرت‬‫اعمال‬‫به‬‫بیشتر‬‫بکاهد‬‫مرکزی‬‫حکومت‬‫کنترل‬‫ازمیزان‬‫اینکه‬‫بجایی‬‫اداره‬ ‫صورت‬‫فرصتها‬‫همۀ‬‫در‬‫باجگیری‬.‫گیرد‬‫می‬‫بر‬‫در‬‫را‬‫عالیرتبه‬‫مقامات‬‫اغلبا‬‫و‬‫دارد‬‫وجود‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ساختارهای‬‫سرتاسر‬‫در‬‫دوامدار‬‫معضل‬‫یک‬‫عنوان‬‫به‬‫فساد‬ • .‫باقیست‬‫خود‬‫قوت‬‫به‬‫گسترده‬‫بصورت‬‫هم‬‫هنوز‬‫حمایوی‬‫های‬‫شبکه‬‫و‬‫قدرتمندان‬‫نفوذ‬‫و‬‫گیرد‬‫می‬ ‫عدالت‬‫و‬‫امنیت‬ ‫بصورت‬‫فقط‬‫سالح‬‫خلع‬‫ابتکارات‬.‫داشت‬‫وجود‬‫افغانستان‬‫در‬‫بیشتر‬‫صلح‬‫برقراری‬‫از‬‫کمرنگی‬‫بسیار‬‫شواهد‬،‫خارجی‬‫نظامی‬‫نیروهای‬‫جابجایی‬‫در‬‫افزایش‬‫علیرغم‬ • .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫والیات‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫کالنی‬ ‫پیمانه‬ ‫به‬ ‫سالح‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موفق‬ ‫جزئی‬
 5. 5. 5 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ .‫کردند‬‫می‬‫بازی‬‫را‬‫مهمی‬‫نقش‬‫افغانستان‬‫ملی‬‫اردوی‬‫های‬‫ظرفیت‬‫بهبود‬‫در‬)‫تی‬‫آر‬‫(پی‬‫والیتی‬‫بازسازی‬‫گروههای‬‫و‬)‫(آیساف‬‫امنیت‬‫به‬‫کمک‬‫المللی‬‫بین‬‫قوای‬ • ‫می‬ ‫قوا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫انزجار‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫ملموسی‬ ‫بطور‬ ‫مردم‬ ،‫شمال‬ ‫باثبات‬ ‫بیشتر‬ ‫والیات‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کننده‬ ‫دلسرد‬ ‫ائتالف‬ ‫قوای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدها‬ ‫طرز‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ .‫نگرند‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شدن‬ ‫هزینه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫پولیس‬ ‫کمی‬ ‫ارتقای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ • ‫فعالیتهای‬‫اند‬‫توانسته‬‫والیات‬‫در‬‫شده‬‫تعیین‬‫تازه‬‫امنیۀ‬‫قوماندانهای‬‫از‬‫بعضی‬،‫گفته‬‫این‬‫وجود‬‫با‬‫اما‬.‫گیرند‬‫می‬‫قرار‬‫اعتماد‬‫مورد‬‫مردم‬‫سوی‬‫از‬‫کمتر‬‫و‬‫شده‬‫پنداشته‬‫فاسد‬‫پولیس‬ .‫بدهند‬‫نشان‬‫خود‬‫از‬‫ای‬‫کننده‬‫امیدوار‬‫مسلکی‬ ‫روزانۀ‬‫امنیت‬‫حفظ‬‫در‬‫اند‬‫توانسته‬‫گرچه‬‫نیروها‬‫این‬.‫کشور‬‫در‬‫سالح‬‫خلع‬‫پروسۀ‬‫مخالف‬‫جهت‬‫در‬‫است‬‫حرکتی‬،‫دولت‬‫طرفدار‬‫محلی‬‫نظامی‬‫شبه‬‫نیروهای‬‫ایجاد‬ • .‫هستند‬‫پذیر‬‫آسیب‬‫مخالفان‬‫نفوذ‬‫برابر‬‫در‬‫گرفته‬‫قرار‬‫انزجار‬‫مورد‬‫طالبان‬‫سوی‬‫از‬‫بشدت‬‫آنها‬‫ولی‬‫شوند‬‫واقع‬‫ممد‬‫شوند‬‫می‬‫منتهی‬‫مشخص‬ ‫والیت‬‫مراکز‬‫به‬‫که‬‫راههایی‬ ‫سرعت‬‫با‬،‫کمتر‬‫هزینۀ‬‫با‬‫دعواها‬‫طریق‬‫این‬‫از‬‫زیرا‬‫است‬‫گردیده‬‫محالت‬‫سطح‬‫در‬‫منازعات‬‫بیشترین‬‫وفصل‬‫حل‬‫به‬‫منجر‬‫قضایی‬‫و‬‫عدلی‬‫ادارات‬‫در‬‫گسترده‬‫ فساد‬ • ‫سوالهایی‬‫میان‬‫این‬‫در‬‫که‬‫گیرد‬‫می‬‫صورت‬‫شریعت‬‫قانون‬‫با‬‫آمیخته‬‫عرفی‬‫قوانین‬‫اساس‬‫بر‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫دعواها‬‫به‬‫رسیدگی‬.‫گردد‬‫می‬‫فصل‬‫و‬‫حل‬‫شفافتر‬‫وبصورت‬‫بیشتر‬ .‫است‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ]‫دادن‬ [ ‫بد‬ ‫مانند‬ ‫افراطی‬ ‫عرفی‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫کاربرد‬ ،‫ها‬ ‫نگرانی‬ ‫این‬ ‫علیرغم‬ ،‫رویهمرفته‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ،‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫راجع‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫جدی‬ ‫جرمی‬ ‫موارد‬ ‫بیشترین‬ ،‫امن‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ • .‫است‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫مشروعیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بتدریج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عواملی‬ ‫عمده‬ ‫از‬ )‫فساد‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مصرف‬ ،‫پیچیدگی‬ ،‫زیاد‬ ‫فاصله‬ ،‫بودن‬ ‫(طوالنی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫رسمی‬ ‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نارسایی‬ • ‫خود‬‫اختیار‬‫در‬‫که‬‫مناطقی‬‫در‬‫را‬‫قضایی‬‫و‬‫عدلی‬‫مکانیسمهای‬‫کنترل‬‫ابتکار‬‫تا‬‫هستند‬‫این‬‫تالش‬‫در‬‫طالبان‬،‫همه‬‫از‬‫مهمتر‬.‫است‬‫بوده‬‫مؤثر‬‫بردولت‬‫مردم‬‫اعتماد‬‫رفتن‬‫بین‬‫از‬‫در‬ .‫بگیرند‬‫بدست‬‫دارند‬ ‫خدمات‬‫عرضۀ‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ 2014 ‫سال‬ ‫تا‬ ‫خارجی‬ ‫نظامیان‬ ‫شدۀ‬ ‫پیشبینی‬ ‫خروج‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سکتورها‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تمویل‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ • ‫کندی‬‫با‬‫روستایی‬‫انکشاف‬‫و‬‫تربیه‬‫و‬‫تعلیم‬،‫صحت‬‫سکتورهای‬‫در‬‫انکشافی‬‫های‬‫برنامه‬‫از‬‫بسیاری‬‫امر‬‫این‬‫پی‬‫در‬‫که‬‫بود‬‫خواهد‬‫همراه‬‫خارجی‬‫کمکهای‬‫یافتن‬‫کاهش‬‫با‬‫زیادی‬ ‫بودجوی‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کمکهای‬ ‫همۀ‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫به‬ ‫قریب‬ ‫شدن‬ ‫کانالیزه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫امور‬ ‫شدن‬ ‫پیچیده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکتۀ‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مواجه‬ ‫ورکود‬ .‫باشد‬‫می‬‫دولتی‬ ‫و‬ ‫رساندن‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ظرفیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ‫کارایی‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫فیصد‬ 37 ‫مرز‬ ‫تا‬ ‫محدودی‬ ‫بصورت‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ ‫انکشافی‬ ‫بودجه‬ ‫تطبیق‬ ‫میزان‬ • .‫رساند‬ ‫می‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫ناکامی‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پایین‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ،‫شده‬ ‫سرازیر‬ ‫مالی‬ ‫وجوه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫مرکز‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫دوری‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫ولسوالیها‬ ‫و‬ ‫والیات‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ • .‫طلبد‬‫می‬‫پیرامون‬‫به‬‫نسبت‬ ‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬‫اختیار‬‫در‬‫متمرکز‬‫بصورت‬‫بودجه‬‫جریان‬‫کنترل‬‫زیرا‬‫روبروست‬‫مشکل‬‫با‬‫والیات‬‫در‬‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬‫مربوطۀ‬‫ادارات‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬ • .‫دارند‬‫سمبولیک‬‫نقش‬‫لزوما‬،‫محلی‬‫کنندۀ‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫های‬‫نهاد‬‫و‬‫دارد‬‫قرار‬‫کابل‬‫در‬ ‫جریان‬‫در‬.‫باشد‬‫می‬‫تر‬‫سالم‬‫و‬‫بهتر‬‫ادارۀ‬‫دارای‬‫صحت‬‫سکتور‬‫تنها‬‫میان‬‫این‬‫در‬‫اما‬‫دارد‬‫قرار‬‫باال‬‫سطح‬‫در‬‫فساد‬‫تأثیر‬‫تحت‬‫رسانی‬‫خدمات‬‫های‬‫پروسه‬‫از‬‫بسیاری‬ • ‫پولیس‬‫نیروی‬‫و‬‫سکتوری‬‫وزارتهای‬،‫محلی‬‫حکومتهای‬‫توسط‬‫متحد‬‫ملل‬‫غذایی‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫مواد‬‫اینکه‬‫از‬‫حاکی‬‫داشت‬‫وجود‬‫زیادی‬‫گزارشهایی‬،‫والیات‬‫از‬‫یک‬‫هر‬‫در‬‫تحقیق‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫میل‬ ‫و‬ ‫حیف‬
 6. 6. 6 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫دولتی‬‫غیر‬‫های‬‫سازمان‬‫تعهد‬.‫اند‬‫داده‬‫انجام‬‫ها‬‫زیرساخت‬‫و‬‫روستایی‬‫انکشاف‬،‫وتربیه‬‫تعلیم‬،‫صحت‬‫سکتورهای‬‫در‬‫را‬‫توجهی‬‫قابل‬‫کمکهای‬‫دولتی‬‫غیر‬‫بازیگران‬ • .‫دارند‬ ‫زنان‬ ‫مهارتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ،‫دولت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مؤثر‬ ‫ها‬ ‫سکتور‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موجود‬‫ذاتی‬‫ضعفهای‬‫و‬‫تناقضات‬‫اما‬.‫است‬‫بوده‬‫موفق‬‫مانده‬‫محروم‬‫قبل‬‫از‬‫مناطق‬‫در‬‫انکشافی‬‫خدمات‬‫رساندن‬‫در‬‫ای‬‫مالحظه‬‫قابل‬‫بطور‬‫ملی‬‫همبستگی‬‫برنامۀ‬ • ‫دایرۀ‬ ،‫محلی‬ ‫حکومتهای‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫سودجویی‬ ‫برای‬ ‫منبعی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سیاسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ولسوالیها‬ ‫شدۀ‬ ‫هماهنگ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫مساعی‬ ‫دستاوردهای‬ ،‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫گسیختۀ‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬ ‫روند‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اختیارات‬ .‫کرد‬‫تعریف‬،‫دارند‬‫ریشه‬‫آن‬‫در‬‫ها‬‫کمیته‬‫این‬‫که‬‫روستاهایی‬ ‫ساختارهای‬‫از‬‫جدایی‬‫در‬‫توان‬‫نمی‬‫را‬‫محلی‬‫انکشافی‬‫های‬‫کمیته‬‫جایگاه‬،‫بنابراین‬ .‫کند‬‫می‬‫مواجه‬‫مشکل‬ ‫سطح‬ ‫بود‬ ‫پایین‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫آنها‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫نوعیت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫تصمیمگیرنده‬ ‫نقش‬ ‫دارای‬ ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اگرچه‬ • .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫تنگنا‬ ‫در‬ ،‫مؤثر‬ ‫سازی‬ ‫شبکه‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سواد‬ ‫نقش‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نظامیان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ .‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫شان‬ ‫انکشافی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫با‬ ‫والیتی‬ ‫بازسازی‬ ‫تیمهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫نیروهای‬ • ‫بشردوستانۀ‬‫کمکهای‬‫بین‬‫نسبت‬‫برقراری‬‫که‬‫معنا‬‫این‬‫به‬‫است‬‫همراه‬‫متفاوت‬‫رویکرد‬‫دونوع‬‫بین‬‫جدی‬‫تنشهایی‬‫با‬‫فعالیتها‬‫این‬‫ولی‬‫کنند‬‫بازی‬‫بشردوستانه‬‫فعالیتهای‬‫در‬‫مهمی‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ،‫انکشافی‬ ‫خدمات‬ ‫عرضۀ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫بومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تالشهای‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مردمی‬ ‫حمایت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نظامی‬ .‫چالش‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫امری‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫نمایندگی‬ ‫شدن‬‫ضعیف‬‫موجب‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬.‫نماید‬‫جلب‬‫تاکنون‬‫را‬ ‫مردمی‬‫اعتماد‬‫بتواند‬‫تا‬‫نیست‬‫برخوردار‬‫الزم‬‫شفافیت‬‫و‬‫سرعت‬‫از‬‫انتخاباتی‬‫نظام‬ • ‫کمیسیون‬‫مقامات‬‫نمودن‬‫تطمیع‬‫و‬‫آراء‬‫فروش‬‫و‬‫خرید‬‫زمینۀ‬‫امر‬‫این‬‫که‬‫شوند‬‫بازنده‬‫و‬‫برنده‬‫توانند‬ ‫می‬‫افراد‬،‫آراء‬‫از‬‫کمی‬‫شمار‬‫شدن‬‫زیاد‬‫و‬‫کم‬‫با‬‫و‬‫گردیده‬‫حزبی‬‫سیاسی‬‫توسعۀ‬ .‫کند‬‫می‬‫فراهم‬‫را‬‫انتخابات‬ ‫بوده‬‫مشارکتی‬‫نقش‬‫یک‬‫دارای‬‫ها‬‫شورا‬‫این‬‫هنوز‬‫اما‬.‫بود‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫نمایندگی‬‫حکومت‬‫ساختن‬‫در‬‫مهم‬‫گام‬‫اولین‬ 2005‫سال‬‫در‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫تأسیس‬ • .‫بدارند‬‫وا‬‫پاسخگویی‬‫به‬‫را‬‫اجرایی‬‫قوۀ‬ ‫اینکه‬‫یا‬‫و‬‫کنند‬‫نمایندگی‬‫شان‬‫انتخابی‬‫های‬‫حوزه‬‫از‬‫بخوبی‬‫بتوانند‬‫تا‬‫دارند‬‫دراختیار‬‫محدودی‬‫عمل‬‫فضای‬‫و‬ ‫ساختن‬‫برآورده‬‫و‬‫سفر‬‫انجام‬‫جهت‬‫الزم‬‫امکانات‬‫و‬‫وسایل‬‫از‬‫شوراها‬‫نمایندگان‬،‫آن‬‫وجود‬‫با‬‫اما‬‫است‬‫یافتن‬‫بهبود‬‫حال‬‫در‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫امکانات‬‫و‬‫منابع‬‫گرچه‬ • .‫اند‬‫بهره‬‫بی‬،‫شان‬‫مسئولیتهای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تنشی‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫مشخص‬ ‫سیاست‬ ‫کدام‬ ‫دارند‬ ‫مسئولیت‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫چگونه‬ ‫ولسوالیها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫نمایندگی‬ ‫اینکه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ • .‫است‬‫یافته‬‫بیشتر‬‫وخامت‬،‫کنندگان‬‫تمویل‬‫شدۀ‬‫ناهماهنگ‬‫و‬‫رقابتی‬‫کمکهای‬‫اثر‬‫در‬‫است‬‫آورده‬‫بوجود‬‫امر‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫راهکار‬ ‫یک‬ ‫مودل‬ ‫این‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫برای‬ ‫جالب‬ ‫و‬ ‫بدیل‬ ‫مودل‬ ‫یک‬ ‫هلمند‬ ‫در‬ ‫انتخاباتی‬ ‫حوزۀ‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ولسوالی‬ ‫نمایندگی‬ ‫مودل‬ • .‫دارد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫محل‬ ‫اجتماعات‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫رسمی‬ ‫نهادهای‬ ‫بین‬ ‫خالء‬ ‫نمودن‬ ‫پر‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ .‫هستند‬ ‫کشش‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫درگیر‬ ‫ولسوالی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫مستقل‬ ‫ادارۀ‬ • .‫سازد‬‫می‬‫متضرر‬‫را‬‫ذیدخل‬‫جوانب‬‫همۀ‬،‫ولسوالیها‬‫سطح‬‫در‬‫مؤثر‬‫نمایندگی‬‫مکانیسمهای‬‫روی‬‫تصمیم‬ ‫قوماندانان‬‫و‬‫مالها‬،‫اربابان‬،‫ها‬‫ملک‬،‫ها‬‫خان‬‫مانند‬‫سنتی‬‫نخبگان‬‫از‬‫ترکیبی‬‫معموال‬‫و‬‫کند‬‫می‬‫ارائه‬‫افغانستان‬‫روستاهای‬‫اکثر‬‫از‬‫متعارف‬‫تصویر‬‫یک‬،‫شورا‬ ‫نهاد‬ • ‫فصل‬‫و‬‫حل‬‫به‬‫متفاوت‬‫میزانهای‬‫به‬‫و‬‫باشد‬‫می‬‫روستا‬‫یا‬‫و‬‫قریه‬‫یک‬‫سطح‬‫در‬‫شده‬‫پذیرفته‬‫رسوم‬‫و‬‫آداب‬‫و‬‫نورمها‬‫مجموعه‬‫کنندۀ‬‫حمایت‬‫و‬‫برگیرنده‬‫در‬‫نهاد‬‫این‬.‫است‬‫جهادی‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تخطی‬ ‫و‬ ‫دعواها‬
 7. 7. 7 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫تنگاتنگ‬‫ارتباط‬‫در‬‫که‬‫کسانی‬‫از‬‫عده‬‫آن‬‫افزون‬‫روز‬‫بطور‬.‫دهد‬‫می‬‫دست‬‫از‬‫را‬‫خود‬‫نفوذ‬‫و‬‫جایگاه‬‫تدریج‬‫به‬‫نیز‬‫عرفی‬‫نورمهای‬،‫اجتماعی‬‫تغییرات‬‫آهنگ‬‫تناسب‬‫به‬ • .‫باشند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ،‫دارند‬ ‫عضویت‬ ‫سنتی‬ ‫شوراهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتر‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫احترام‬ ‫از‬ ‫قراردارند‬ ‫دولت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫مشترک‬ ‫فعالیتهای‬ ،‫گفتگو‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫آنها‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫جمعه‬ ‫نماز‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫مسجد‬ ،‫نشینان‬ ‫روستا‬ ‫بیشتر‬ ‫برای‬ • .‫مکاتب‬‫و‬‫صحی‬‫های‬‫کمیته‬‫و‬‫محلی‬‫انکشافی‬‫های‬‫کمیته‬،‫ملکی‬‫دفاع‬‫برای‬‫نظامیان‬‫شبه‬‫عملیاتهای‬‫از‬‫عبارتند‬‫جمعی‬‫فعالیتهای‬‫این‬.‫کنند‬‫سازماندهی‬ ‫مسئولیتهای‬‫مورد‬‫در‬‫آگاهی‬‫میزان‬‫اگرچه‬.‫باشد‬‫ایدیولوژیک‬‫امر‬‫یک‬‫اینکه‬‫تا‬‫قدرت‬‫حمایوی‬‫های‬‫شبکه‬‫به‬‫پیوستن‬‫برای‬‫است‬‫راهی‬،‫محالت‬‫در‬‫سیاسی‬‫تعلقات‬ • .‫باشند‬‫می‬‫خدمات‬‫مستقیم‬‫کنندگان‬‫عرضه‬‫نمایندگان‬‫که‬‫باورند‬‫این‬‫به‬‫هم‬‫هنوز‬‫ها‬‫بعضی‬‫ولی‬‫است‬‫رشد‬‫حال‬‫در‬‫منتخب‬‫های‬‫نهاد‬ ‫گذاری‬‫سیاست‬‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫سیاست‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫پالیسی‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫شماری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫نمودن‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ :‫است‬ ‫گردیده‬ ‫خالصه‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫گذاری‬ ‫متمرکز‬‫دولت‬ .‫است‬‫شده‬‫انجام‬‫محلی‬‫حکومت‬‫انکشاف‬‫راستای‬‫در‬‫که‬‫است‬‫کلیدی‬‫دستاوردهایی‬‫جمله‬‫از‬،2010‫محلی‬‫حکومتداری‬‫سیاست‬‫اندازی‬‫راه‬‫و‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫ادارۀ‬‫گردیدن‬‫ایجاد‬ ‫باشند‬‫می‬‫جوابگو‬‫جمهوری‬‫ریاست‬‫مقام‬‫برابر‬‫در‬‫مستقیما‬‫و‬‫برخوردارند‬‫ای‬‫گسترده‬‫قدرت‬‫از‬‫ها‬‫والی‬‫اما‬.‫ندارند‬‫اختیار‬‫در‬‫چندانی‬‫قدرت‬‫محلی‬‫حکومت‬‫نمایندگان‬،‫عمل‬‫در‬‫ولی‬ ‫های‬‫وزارت‬‫اختیار‬‫در‬،‫محلی‬‫بخشهای‬‫به‬‫مربوطه‬‫امکانات‬‫و‬‫منابع‬‫روی‬‫اصلی‬‫کنترل‬.‫کنند‬‫می‬‫عمل‬‫والیتی‬‫ادارۀ‬‫مجموعۀ‬‫زیر‬‫دفاتر‬‫بحیث‬‫ولسوالیها‬‫در‬‫ادارات‬‫منوال‬‫بهمین‬‫و‬ ‫سیاست‬ ،‫مسایل‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫جوابگو‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شورا‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محدود‬ ‫نیز‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫قدرت‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫سکتوری‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫اختیارات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫جایگاه‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫راهبردی‬ ‫همچنان‬ ،2010 ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ .‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫الزم‬ ‫سیاسی‬ ‫ارادۀ‬ ‫هم‬ ،‫امر‬ ‫این‬ ‫شدن‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ ‫ولسوالیها‬‫و‬‫والیتی‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫به‬‫الزم‬‫قدرت‬‫تا‬‫شوند‬‫تعدیل‬‫باید‬‫است‬‫مانده‬‫باقی‬‫تمام‬‫نا‬2010‫سال‬‫از‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ارتباط‬‫به‬‫که‬‫قوانینی‬‫نویس‬‫پیش‬ • ‫درچوکات‬‫ای‬‫شده‬‫پذیرفته‬‫عمل‬‫قدرت‬‫همچنان‬‫و‬‫شوند‬‫برخوردار‬‫اجرایی‬‫قوۀ‬‫فعالیتهای‬‫تصدیق‬‫و‬‫تفتیش‬‫خصوص‬‫در‬‫مشخص‬‫اختیارات‬‫از‬‫ها‬‫نهاد‬‫این‬‫که‬‫معنا‬‫این‬‫به‬‫شود‬‫داده‬ .‫باشند‬‫داشته‬‫اختیار‬‫در‬‫والیتی‬‫انکشافی‬‫کمیتۀ‬ .‫گردد‬‫ایجاد‬‫جرگه‬‫ولسی‬‫و‬‫ها‬‫شورا‬‫این‬‫بین‬‫مستقیم‬‫گزارشدهی‬‫های‬‫مکانیسم‬‫و‬‫گردد‬‫تعریف‬‫قانونگذاری‬‫در‬‫واضح‬‫بصورت‬‫باید‬‫والیتی‬‫های‬‫شورا‬‫استقالل‬ • ‫محلی‬‫حکومت‬‫مسئولیت‬
 8. 8. 8 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫ولسوالیها‬‫در‬‫که‬‫است‬‫مشکلی‬‫یک‬‫این‬‫و‬‫است‬‫مشخص‬‫نا‬‫آنها‬‫بین‬‫در‬‫مسئولیت‬‫تقسیم‬‫ولی‬‫دارد‬‫وجود‬‫روستاها‬‫و‬‫ولسوالیها‬،‫والیتی‬‫سطوح‬‫در‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫آنجائیکه‬‫از‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫مربوطه‬ ‫وزارتهای‬ ‫توسط‬ ‫انتفاعی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫کنندگان‬ ‫تمویل‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اتخاذ‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ،‫کلی‬ ‫بصورت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫شدید‬ ‫نسبتا‬ ‫و‬‫دهات‬‫انکشاف‬‫و‬‫احیاء‬‫وزارت‬‫بین‬‫مشخص‬‫بطور‬‫را‬‫وزارتی‬‫بین‬‫رقابت‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬‫و‬‫نموده‬‫حمایت‬‫را‬‫ولسوالیها‬‫در‬‫رقیب‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬،‫ها‬‫سیاست‬‫نوع‬‫این‬‫مشخص‬ ‫ارگانهای‬‫نظارت‬‫(تحت‬‫ولسوالی‬‫اجتماعی‬‫شوراهای‬،‫والیتی‬‫شوراهای‬‫همچون‬‫نهادهای‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫نا‬‫یک‬،‫امر‬‫این‬‫پی‬‫در‬.‫است‬‫داده‬‫پرورش‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫مستقل‬‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ )‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫وزارت‬ ‫نظارت‬ ‫زیر‬ ‫(همچنان‬ ‫محلی‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫و‬ )‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫وزارت‬ ‫نظارت‬ ‫(زیر‬ ‫ولسوالی‬ ‫انکشافی‬ ‫شورای‬ ،)‫محل‬ .‫است‬‫نیامده‬‫بوجود‬‫هم‬‫هنوز‬‫محلی‬‫حکومت‬‫بارۀ‬‫در‬‫مشترک‬‫باور‬‫یک‬‫که‬‫بود‬‫نخواهد‬‫تعجب‬‫جای‬،‫وضعیت‬‫این‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫گردد‬‫واگذار‬‫واحد‬‫اجرایی‬‫مقام‬‫یک‬‫به‬‫باید‬،‫محلی‬‫حکومت‬‫سازمانی‬‫مراتب‬‫سلسله‬‫درسرتاسر‬‫امور‬‫پیشبرد‬‫و‬‫اداره‬‫مسئولیت‬ • ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫روابط‬‫نتیجۀ‬‫بیشتر‬،‫مشکل‬‫این‬.‫است‬‫شده‬‫روبرو‬‫چالش‬‫با‬،‫خود‬‫بودجۀ‬‫تطبیق‬‫در‬‫دولت‬‫توانمندی‬‫عدم‬‫نتیجۀ‬‫در‬‫خدمات‬‫ارائۀ‬‫کیفیت‬‫و‬‫انکشافی‬‫های‬‫برنامه‬‫شدن‬‫عملی‬‫میزان‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫ریزیها‬ ‫برنامه‬ ‫بیشتر‬ .‫آنها‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫کدر‬ ‫نبود‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سکتوری‬ ‫های‬ ‫وزارت‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ‫نا‬ ،‫صورت‬‫این‬‫در‬‫پس‬.‫بگیرد‬‫صورت‬‫توجه‬‫محل‬‫در‬‫عینی‬‫نیازمندیهای‬‫به‬‫اینکه‬‫تا‬‫باشد‬‫می‬‫افغانستان‬‫ملی‬‫انکشاف‬‫استراتژی‬‫قبال‬‫در‬‫گرفته‬‫صورت‬‫تعهدات‬‫ساختن‬‫برآورده‬‫بیشتر‬ ‫دست‬‫روی‬‫را‬‫ای‬‫پراکنده‬‫انکشافی‬‫فعالیتهای‬‫ملی‬‫همبستگی‬‫برنامۀ‬،‫روستاها‬‫سطح‬‫در‬.‫ندارند‬‫کننده‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫کارکرد‬‫هیچگونه‬‫ولسوالیها‬‫و‬‫والیتی‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫های‬‫نهاد‬ .‫ندارد‬‫را‬‫ها‬‫روستا‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬‫برای‬‫آمده‬‫پیش‬‫فرصتهای‬‫از‬‫استفاده‬‫توانایی‬‫نیز‬‫برنامه‬‫این‬‫ولی‬‫است‬‫گرفته‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ ‫رسیدگی‬ ‫محلی‬ ‫شدۀ‬ ‫تعریف‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫ویژه‬ ‫تخصیص‬ ‫مرکز‬ ‫بودجۀ‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫والیتی‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫به‬ • .‫باشد‬‫همراه‬‫ها‬‫کمیته‬‫این‬‫اختیارات‬‫دایرۀ‬‫افزایش‬‫با‬‫باید‬‫مهم‬‫این‬.‫نمایند‬ .‫باشند‬‫داشته‬‫باز‬‫دست‬‫محلی‬‫مالیات‬‫میزان‬‫نگهداشت‬‫و‬‫افزایش‬‫در‬‫باشند‬‫قادر‬‫والیتی‬‫مقامات‬‫تا‬‫کند‬‫وضع‬‫را‬‫قانونی‬‫باید‬‫همچنان‬‫دولت‬ • ‫ولسوالی‬ ‫همین‬‫تا‬‫ولی‬.‫کرد‬‫عرضه‬،‫شده‬‫هماهنگ‬‫تعامل‬‫یک‬‫در‬‫و‬‫پایدار‬‫و‬‫عینی‬‫بصورت‬‫آن‬‫طریق‬‫از‬‫توان‬‫می‬‫را‬‫خدمات‬‫و‬‫اداره‬‫که‬‫است‬‫محلی‬‫حکومت‬‫از‬‫سطحی‬‫ترین‬‫پایین‬‫ولسوالی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دایمی‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫ولسوالیها‬ .‫است‬ ‫نگردیده‬ ‫برخوردار‬ ،)NABDP( ‫منطقوی‬ ‫انکشاف‬ ‫ملی‬ ‫برنامۀ‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ،‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫بعدیها‬ ‫خود‬‫اطراف‬‫محیط‬‫محدودۀ‬‫در‬‫بتوانند‬‫آنها‬‫تا‬‫کند‬‫می‬‫مهیا‬‫مردم‬‫برای‬‫را‬‫مرکزی‬‫نقطۀ‬‫یک‬‫ولسوالیها‬،‫دیگر‬‫طرف‬‫از‬.‫سازد‬‫می‬‫فراهم‬‫نمایندگان‬‫و‬‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬،‫ادارات‬ ‫های‬‫ابزار‬‫ولسوالی‬‫ادارۀ‬‫و‬‫شورا‬ ،‫همچنین‬.‫باشند‬‫می‬‫امور‬‫ادارۀ‬‫و‬‫تجارت‬‫در‬‫مرکزی‬‫موقعیت‬‫دارای‬‫ولسوالیها‬،‫آن‬‫کنار‬‫در‬.‫باشند‬‫داشته‬‫بازدید‬‫و‬‫دید‬‫آسانی‬‫به‬،‫همدیگر‬‫دوستان‬‫با‬ ‫های‬‫مسئولیت‬‫و‬‫صالحیتها‬.‫نمایند‬‫برقرار‬‫ارتباط‬‫مردم‬‫با‬‫والیات‬‫مراکز‬‫در‬‫بتوانند‬‫آنها‬‫تا‬‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫رسمی‬‫غیر‬‫نفوذ‬‫با‬‫افراد‬‫و‬‫منتخب‬‫مقامات‬،‫اداری‬‫مقامات‬‫اختیار‬‫در‬‫را‬‫عملی‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ،‫والیت‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫درست‬ ‫کاری‬ ‫رابطۀ‬ ‫یک‬ ‫وعدم‬ ،‫رقیب‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫عرصۀ‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ولسوالیها‬ ‫نمایندگی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ .‫نیست‬ ‫برخوردار‬ ‫الزم‬ ‫ازروشنی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫روبرو‬
 9. 9. 9 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫گردد‬‫ادغام‬‫واحد‬‫نهاد‬‫یک‬‫در‬‫ها‬‫والسوالی‬‫نمایندگی‬‫به‬‫مربوط‬‫اختیارات‬‫همۀ‬ • ‫عرضۀ‬ ‫برنامۀ‬ ‫مودل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫مشورتی‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫از‬ ،‫نباشد‬ ‫فراهم‬ ‫ولسوالی‬ ‫انتخابات‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫مکانیسمهای‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ • .‫شود‬‫استفاده‬ ‫هلمند‬‫در‬‫ولسوالی‬‫خدمات‬ .‫یابد‬ ‫رسمیت‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫امور‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫ولسوالی‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ‫و‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫کاری‬ ‫رابطۀ‬ ‫یک‬ • ‫عدالت‬‫تأمین‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫شدن‬ ‫کشیده‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ،‫فساد‬ ‫وجود‬ ،‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫مأمورین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ،‫باال‬ ‫هزینۀ‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫عدالت‬ ‫تأمین‬ ‫راه‬ ‫فرا‬ ‫اصلی‬ ‫مشکالت‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫مشکالت‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫محلی‬ ‫شوراهای‬ ‫گرچه‬ .‫شفافیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫قضایا‬ ‫مؤثر‬‫تأمین‬‫در‬‫دولت‬‫ناکامی‬‫به‬‫توجه‬‫با‬.‫است‬‫گردیده‬‫ضعیف‬‫شان‬‫های‬‫قضاوت‬‫اعمال‬‫در‬‫نیز‬‫محلی‬‫شوراهای‬‫توانایی‬،‫افغانستان‬‫در‬‫اجتماعی‬‫تغییرات‬‫با‬‫همگام‬،‫البته‬.‫دارند‬‫زنان‬ ‫بوجود‬ ،‫یافته‬ ‫توجه‬ ‫کم‬ ‫ولی‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫سکتور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالنی‬ ‫درگمی‬ ‫سر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دخالت‬ ‫دعاوی‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ،‫عدالت‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دولت‬ ‫واحد‬ ‫ادارۀ‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫عدلی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫بجز‬ ‫دیگری‬ ‫گزینۀ‬ ‫هیچ‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آورده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫ارادۀ‬ ‫و‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫شود‬‫برداشته‬‫روستایی‬‫و‬‫ولسوالی‬،‫والیتی‬‫شوراهای‬‫دوش‬‫از‬‫باید‬‫محالت‬‫در‬‫عدالت‬‫تأمین‬‫مکلفیت‬،‫قوانین‬‫پیشنویس‬‫در‬ • .‫گردد‬‫ادغام‬‫دولتی‬‫رسمی‬‫عدلی‬‫سیستم‬‫در‬‫محلی‬‫عدلی-قضایی‬‫خدمات‬‫تا‬‫گردد‬‫تشویق‬‫ای‬‫گونه‬‫به‬‫باید‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫دعاوی‬‫وفصل‬‫حل‬‫سازی‬‫مستند‬‫و‬‫ثبت‬ • .‫شود‬ ‫کاسته‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫عدالت‬ ‫تأمین‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫بازیگران‬ ‫تعدد‬ ‫از‬ • ‫دهی‬‫رأی‬‫سیستم‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫برجسته‬ ،‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫واحد‬ ‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫نارسایی‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫افغان‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫جامعۀ‬ ‫نمی‬ ‫کمک‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫تقویت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫واحد‬ ‫رأی‬ ‫سیستم‬ .‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫تالش‬ ‫هیچگونه‬ ‫تاکنون‬ ‫ولی‬ ‫قدرت‬‫از‬‫همچنان‬‫سیستم‬‫این‬.‫نباشند‬‫جوابگو‬‫شان‬‫نفوذ‬‫محدود‬‫حوزۀ‬‫از‬‫خارج‬‫مردم‬‫نزد‬‫در‬‫آنها‬‫تا‬‫دهد‬‫می‬‫خوبی‬‫بهانۀ‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫و‬‫جرگه‬‫ولسی‬‫نمایندگان‬‫به‬‫بلکه‬‫کند‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫منفی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫نامبرده‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تصدیق‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫تعویض‬ ‫جدید‬ ‫چهرۀ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫نمایندۀ‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫کاهد‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫رأی‬ .‫نگرد‬‫می‬‫مثبت‬‫دید‬‫با‬‫را‬‫هلمند‬‫در‬‫انتخابی‬‫حوزۀ‬‫بر‬‫مبتنی‬‫ولسوالی‬‫های‬‫شورا‬‫انتخاب‬‫مثبت‬‫اثرات‬‫حاضر‬‫تحقیق‬
 10. 10. 10 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫کنند‬‫جستجو‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬‫بجای‬‫را‬‫دیگر‬‫های‬‫گزینه‬‫تا‬‫شود‬‫ایجاد‬‫دولتی‬‫و‬‫المللی‬‫بین‬‫بازیگران‬‫از‬‫مشترک‬‫کمیسیون‬‫یک‬ • .‫نمایند‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫دهی‬ ‫رأی‬ ‫فعلی‬ ‫سیستم‬ ‫بجای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گفتگو‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫مدنی‬ ‫جامعۀ‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫بازیگران‬ • .‫گردد‬‫متوقف‬‫وقت‬‫زودترین‬‫در‬‫االمکان‬‫حتی‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬‫از‬‫استفاده‬ • ‫کنندگان‬‫تمویل‬ ‫بهبود‬‫و‬‫افزایش‬‫بر‬ 2010‫سال‬‫در‬‫افغانستان‬‫بارۀ‬‫در‬‫لندن‬‫المللی‬‫بین‬‫کنفرانس‬.‫است‬‫گردیده‬‫دولت‬‫یافتن‬‫مشروعیت‬‫از‬‫جلوگیری‬‫باعث‬‫افغانستان‬‫بازسازی‬‫روند‬‫در‬‫ها‬‫نارسایی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫پایۀ‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫تاکید‬ ،‫محالت‬ ‫به‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫تفویض‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکشافی‬ ‫کمکهای‬ ‫ارائۀ‬ ‫در‬ ‫حسابدهی‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫تکیه‬،‫برآن‬‫عالوه‬.‫باشد‬‫می‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫متوجه‬‫هم‬‫و‬‫بوده‬‫دولت‬‫متوجه‬‫هم‬‫بازسازی‬‫امر‬‫در‬‫کارکرد‬‫بهبود‬‫عدم‬‫بر‬‫مبنی‬‫جمهور‬‫رئیس‬‫ناکامی‬‫مسئولیت‬،‫است‬‫شده‬‫برجسته‬ .‫است‬ ‫داشته‬‫پی‬‫در‬‫را‬ ‫قومی‬ ‫تنشهای‬‫و‬‫منطقوی‬ ‫اختالفات‬ ‫و‬‫ساخته‬ ‫تر‬‫عمیق‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫ریشۀ‬ ،‫رسانی‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫نظامی‬ ‫نیروهای‬ ‫بر‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫ببخشند‬‫تسریع‬‫محلی‬‫حکومت‬‫انکشاف‬‫به‬‫ارتباط‬‫در‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫افزایش‬‫راستای‬‫در‬‫را‬‫تالشهایش‬‫باید‬‫نظارت‬‫و‬‫هماهنگی‬‫مشترک‬‫بورد‬ • ‫برنامه‬‫امتداد‬‫در‬‫کمکها‬‫تنظیم‬ ‫منظور‬‫به‬‫کاری‬‫چارچوب‬‫یک‬‫بصورت‬‫اعالمیه‬‫این‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫پایبند‬‫کمکها‬‫مؤثریت‬‫بارۀ‬‫در‬‫پاریس‬‫اعالمیۀ‬‫بر‬‫باید‬‫کنندگان‬‫تمویل‬ • .‫کنند‬‫استفاده‬،‫محلی‬‫حکومتهای‬‫قبال‬‫در‬‫مرکزی‬‫دولت‬‫های‬ ‫و‬‫منسجم‬‫رویکرد‬‫یک‬‫تدوین‬‫راستای‬‫در‬‫مدنی‬‫جامعۀ‬‫و‬‫دولت‬‫تشویق‬‫در‬‫و‬‫نموده‬‫توافق‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫برای‬‫مشترک‬‫راهبرد‬‫یک‬‫روی‬‫باید‬‫کنندگان‬‫تمویل‬ • .‫بگیرند‬‫بدست‬‫را‬‫عمل‬‫ابتکار‬‫مورد‬‫این‬‫در‬‫مشخص‬ .‫بگیرد‬‫صورت‬‫نیز‬‫تاثیرآنها‬‫و‬‫بازدهی‬‫از‬‫بلکه‬‫ها‬‫برنامه‬‫پیشرفت‬‫ازروند‬‫تنها‬‫نه‬‫ارزیابی‬‫و‬‫نظارت‬‫بر‬‫باید‬‫الزم‬‫تأکید‬ • ‫آینده‬‫انداز‬‫چشم‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ،‫مردمی‬ ‫و‬ ‫بخور‬ ‫بدرد‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫یک‬ ‫انکشاف‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫جدی‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫ساختارهای‬‫به‬‫نسبت‬‫مردم‬‫درک‬‫افزایش‬‫به‬‫نیاز‬،‫دوم‬‫قدم‬‫در‬.‫دارد‬‫الزم‬،‫نمایندگی‬‫نهادهای‬‫ایجاد‬‫به‬‫پیوند‬‫در‬‫مخصوصا‬‫کافی‬‫منابع‬‫و‬‫امکانات‬‫میزان‬‫همان‬‫به‬‫است‬‫سیاسی‬‫ارادۀ‬ ‫نمی‬‫درستی‬‫به‬‫و‬‫اند‬‫مانده‬‫گیر‬‫طالبان‬‫و‬‫افغانستان‬‫دولت‬،‫جهانی‬‫جامعۀ‬‫گانۀ‬‫سه‬‫رقابتی‬‫سیاستهای‬‫بین‬‫در‬‫مردم‬،‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫باشد‬‫می‬‫افغانستان‬‫در‬‫انکشاف‬‫حال‬‫در‬‫دولتی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫امور‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫بنابراین‬ .‫ندارند‬ ‫روشن‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ،‫پیچیده‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کنند‬ ‫اعتماد‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫حکومتداری‬‫شدن‬‫متحول‬،‫شود‬‫عملی‬‫ها‬‫برنامه‬‫این‬‫همۀ‬‫باشد‬‫قرار‬‫هرگاه‬.‫است‬‫حوصله‬‫و‬‫زمان‬‫نیازمند‬‫روند‬‫این‬،‫سوم‬‫قدم‬‫در‬.‫است‬‫ارتباطات‬‫در‬‫مالحظه‬‫قابل‬‫بهبود‬‫مستلزم‬
 11. 11. 11 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫زیرا‬‫گردید‬‫نخواهد‬‫نصیب‬‫دستاوردی‬‫هیچ‬،‫کند‬‫پیدا‬‫ادامه‬‫شود‬‫می‬‫دیکته‬‫غربیها‬‫توسط‬‫که‬ ‫سرعتی‬‫چنین‬‫با‬‫کنونی‬‫روند‬‫هرگاه‬،‫همه‬‫از‬‫مهمتر‬.‫نیست‬‫ممکن‬‫شبه‬‫یک‬،‫محلی‬ ‫است‬‫توانسته‬‫که‬‫است‬‫حاکم‬‫ای‬‫پیچیده‬‫اجتماعی‬‫نظام‬‫یک‬‫افغانستان‬‫در‬.‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫تنگنا‬‫در‬‫رسانی‬‫خدمات‬‫و‬‫پاسخگویی‬‫برای‬‫شان‬‫ظرفیت‬‫از‬‫فراتر‬‫را‬‫ها‬‫سیستم‬،‫کار‬‫این‬ ‫مردم‬‫با‬‫بسازد‬‫قادر‬‫را‬‫آنها‬‫تا‬‫بود‬‫خواهند‬‫ساختارهایی‬‫نیازمند‬‫افغانستان‬‫آیندۀ‬‫حکومتهای‬.‫دهد‬‫نشان‬‫خود‬‫از‬،‫نوسازی‬‫و‬‫انکشاف‬‫تازۀ‬‫امواج‬‫در‬‫را‬‫الزم‬‫انسجام‬‫برقراری‬‫و‬‫حفظ‬‫قابلیت‬ ‫کاربردی‬ ‫میراثهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫زیادی‬ ‫کارهای‬ ‫مرکزی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ .‫نمایند‬ ‫خدمت‬ ،‫دارند‬ ‫مسئولیت‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ .‫بتواند‬‫آمده‬‫بر‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬‫عهدۀ‬‫از‬‫تا‬‫نماید‬‫ایجاد‬‫را‬‫پاسخگویی‬‫و‬‫مؤثر‬،‫دوامدار‬‫های‬‫مکانیسم‬‫بتواند‬‫آینده‬‫در‬‫دولت‬‫که‬‫بود‬‫خواهد‬‫این‬‫افغانستان‬‫در‬‫جهانی‬‫جامعۀ‬‫حضور‬
 12. 12. ‫است‬ ‫موجود‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫افغانستان‬ ،‫کابل‬ ‫نو‬ ‫شهر‬ )2 ‫سرک‬ ‫(نبش‬ ‫گلفروشی‬ ‫جاده‬ +93 )0( 799 608 584 :‫تیلیفون‬ areu@areu.org.af :‫ایمیل‬ www.areu.org.af :‫سایت‬ ‫وب‬

×