Dari

616 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dari

  1. 1. 1 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫پالیسی‬ ‫طرح‬ ‫گنیش‬ ‫لینا‬2013 ‫آگست‬ ‫محیط‬ ‫ساختن‬ ‫مساعد‬ ‫فضاو‬ ‫:ایجاد‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫زنان‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ :‫مقدمه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫متمم‬ ‫منحیث‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حیاتی‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫مشارکت‬ ‫بین‬ ‫وضعیت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫معلومات‬ ‫آوری‬ ‫افغانستان:جمع‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫یعنی‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫انجام‬ ‫زنان‬ ‫بشری‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تالشی‬ 2012-2002 ‫سالهای‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫توسط‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پالیسی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫گردیده‬ ‫تمویل‬ ،‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫یعنی‬ ‫اش‬ ‫استراتیژیکی‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫اداره‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ .‫میدهد‬ ‫انجام‬ 2013 ‫2102و‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫میان‬ ‫را‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ .‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موانعی‬ ‫و‬ ‫پالیسی‬ ‫موجود‬ ‫فضای‬ ‫بخاطر‬ ‫بیشتر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ناکافی‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫اشتراک‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ .‫دارند‬ ‫ریشه‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫سنت‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سو‬ ‫بدین‬ 2002 ‫سال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تمام‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫نخست‬ ‫بخش‬ ‫معلومات‬ ‫ترسیم‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫مصوبه‬ ‫شمول‬ ‫به‬ ‫متذکره‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫دست‬ ‫روی‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫مرور‬ ‫با‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫پروسیجر‬ ‫و‬ ‫میکانیزم‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫اصالحات‬ ،‫ها‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫حدود‬ ،‫جندر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫توسعوی‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رسیدگی‬ ‫اطرافیان‬ ‫و‬ ‫توسعوی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مستفید‬ ‫زنان‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫بررسی‬ ‫روی‬ ،‫وضعیت‬ ‫تحلیل‬ ‫یعنی‬ ،‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کابل‬ ‫روستائی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شان‬ ،‫میشود‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫درآمد‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫مانع‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ممد‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫روی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫بخاطر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استراتیژی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫اینها‬ .‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫خاص‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫پالیسی‬ ‫میان‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ،‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫استراتیژی‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫تطبیق‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫های‬ ‫محرومیت‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫اند‬ ‫زیاد‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫های‬ ‫دستآورد‬ ‫وجودیکه‬ ‫با‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫میتوانند‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫شدید‬ ‫فقر‬ ‫موجودیت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫محدود‬ ‫ها‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫این‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ای‬ ‫دهه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سکتور‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫مردان‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سهم‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ .‫نیستنند‬ ‫برخودار‬ ‫ازپایداری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ .‫میرسد‬ ‫بمالحظه‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫تهیه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫وزارتخانه‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ،‫ها‬ ‫استراتیژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫تطبیق‬ ،‫حقوقی‬ ‫کافی‬ ‫محتوای‬ ‫آنها‬ ،‫اند‬ ‫روشن‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫بعضی‬ ‫موقف‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫وضاحت‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫جندر‬ ‫برابری‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫لی‬ُ‫ک‬ ‫بسیار‬ ‫دیدگاه‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫جندر‬ ‫های‬ ‫حساسیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫نیستند‬ ‫واضح‬ ،‫آن‬ ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫مورد‬ ‫چهار‬ ‫مصئونیت‬ ‫و‬ ،‫عامه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ ،‫صحت‬ ،‫تربیه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫کماکان‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیمایش‬ ‫زنان‬ ‫رفاه‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ :‫اند‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫مساوی‬ ‫جنسیتی‬ ‫دیدگاه‬ ‫خالء‬ ‫تاثیرات‬ .‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫خشونت‬ ‫به‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ ‫نوزادان؛‬ ‫و‬ ‫مادران‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫صحی‬ ‫اساسی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بیش‬ ‫بودن‬ ‫ناکافی‬ ‫لیسه؛‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫مکتب‬ ‫ابتدائی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دختران‬ ‫مطلق‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫باشد؛‬ ‫می‬ ‫جندر‬ ‫نهاد‬ ‫از‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫غیابت‬ ‫و‬ ‫عامه؛‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫ناچیز‬ ‫اشتراک‬ ،‫قانون‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫عدالت‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دسترسی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفاه‬ ‫روی‬ ‫متواتری‬ ‫تاثیرات‬ ‫مسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ .‫ملی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چی‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬ .‫باشند‬ ‫میداشته‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫امنی‬ ‫نا‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ )‫جندر‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫(مربوط‬ ‫ها‬ ‫خشونت‬ ‫موجودیت‬ ‫با‬ ‫نابرابر‬ ‫ساحات‬
  2. 2. 2 ‫پس‬ ‫که‬ ‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫موجود‬ ‫قراین‬ ‫و‬ ‫معلومات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫گسیخته‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫غیر‬ ‫افغانستان‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ُ‫مالحظ‬ ‫قابل‬ ‫یی‬ ‫توجه‬ ‫میالدی‬ 2002 ‫سال‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫اکثریت‬ ‫زیرا‬ ‫اند‬ ‫نپرداخته‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تصویری‬ ‫اقتصادی‬ ‫غیر‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫چوکات‬ ‫در‬ ‫آنهم‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫مشغول‬ ‫ناامن‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ،‫ناچیز‬ ‫دستمزد‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دستمزد‬ ‫بدون‬ ‫مشاغل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫موقف‬ ‫توسط‬ ‫هم‬ ‫زیادتر‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫های‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫یا‬ ‫محاصل‬ ‫و‬ ‫نوعیت‬ .‫گریز‬ ‫قانون‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫مجرای‬ ‫که‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫قرضه‬ ‫سکتور‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫عین‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫متاثر‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫زن‬ ‫ازینکه‬ ‫آنان‬ ‫پذیری‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ساز‬ ‫وزمینه‬ ‫زنجیره‬ ‫تحتانی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ .‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫نیز‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫تشبثات‬ ‫های‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫مانع‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اقتصادی‬ ‫توانمندی‬ ‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫زنان‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ملی‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرایند/پروسه‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫زائی‬ ‫درآمد‬ ‫روند‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫آنان‬ ‫نیازمندی‬ ‫مالی‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫قرضه‬ ‫تأمین‬ ،‫تجارتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ .‫بسازد‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫مراعات‬ ‫توسعه‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫توازن‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫سکتورهای‬ ‫های‬ .‫گردند‬ ‫مشمول‬ ‫شغلی‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سکتور‬ ‫می‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫وسیع‬ ‫بطور‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ً‫ا‬‫عالوت‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫قوی‬ ‫روابط‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫باشند؛‬ ‫شامل‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫اینکه‬ ،‫اول‬ .‫باشند‬ ‫اینکار‬ ‫مشروعیت‬ ‫اسالمی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫داده‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫پروژه‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫مثمریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫رساند‬ ‫می‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توانائی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آنان‬ ‫بینی‬ ‫خود‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شگرف‬ ‫تغیرات‬ ‫سبب‬ ‫زنان‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ،‫نماید‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫ابراز‬ ‫توانائی‬ ‫زنان‬ ‫چنین‬ .‫میشود‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫تبدیل‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫تغییر‬ ‫اند‬ "‫"وابسته‬ ‫افراد‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫درک‬ ‫این‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫مینمایند‬ ‫حاصل‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫عادالنه‬ ‫غیر‬ ‫بصورت‬ ‫واضح‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫حقوق‬ ‫کردند‬ ‫اشتراک‬ ‫پرژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زنانی‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫باوجودیکه‬ .‫دهند‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫زائی‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫ظرفیت‬ ‫ساختن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫توسعوی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫استراتیژی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫تاثیر‬ ‫آهسته‬ ‫آهسته‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫دیده‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫تشبثات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ .‫اند‬ ‫روستائی‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ ‫سکتور‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫زراعت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫مرغداری‬ ،‫باغداری‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫مراحل‬ ‫اولین‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫حمایت‬ ‫داخلی‬ ‫مصنوعات‬ ‫از‬ ‫زنان‬ ‫توانائی‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫قابلیت‬ ‫حد‬ ‫آخرین‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫مثبتی‬ ‫های‬ ‫دستآورد‬ ‫و‬ ‫محاصل‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬ .‫گردند‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫تقویت‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کنترول‬ ‫و‬ ‫جمع‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫تطبیق‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫اقتصاد‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شوندتا‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چی‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫گروپ‬ ‫میتوان‬ ‫بازرگانی‬ ‫و‬ ‫تجارتی‬ ‫های‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ،‫تنظیم‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬ ‫رسمی‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مشوق‬ ‫ارایه‬ ،‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫تقویت‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وزارتخانه‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫توانائی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫پالن‬ ‫اصول‬ ‫تمام‬ ‫و‬ )ANDS(‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫انکشاف‬ ‫استراتیژی‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫باید‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫مفاهیم‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫جنسیتی‬ ‫توازن‬ ‫اینکه‬ ،‫حال‬ ‫در‬ .‫گردند‬ ‫منطبق‬ )NAPWA(‫افغان‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ .‫گردد‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫میکانیزم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ .‫میباشد‬ ‫متفاوت‬ ،‫ها‬ ‫استراتیژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫پالن‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫انکشاف‬ ‫استراتیژی‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫گردند‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫وزارتخانه‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫تمام‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫اصول‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫خالء‬ ،‫عالوه‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پیاده‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫میکانیزم‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫میکانیزم‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫مشخصاتی‬ ‫و‬ .‫دارند‬ ‫بیشتر‬ ‫تقویت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫حسابدهی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫ساخت‬ ‫بسیج‬ ‫طوری‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫های‬ ‫سکتور‬ ،‫فعلی‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کاری‬ ‫تکنالوجی‬ ‫و‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫جنسیتی‬ ‫توازن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسایل‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ .‫نمایند‬ ‫گذاری‬ ‫باوجودیکه‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫زن‬ ‫متشبث‬ ‫های‬ ‫گروپ‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫قرضه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫میکانیزم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫توانائی‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫آغاز‬ ‫سبب‬ ‫اینکار‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫رابطه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫شکل‬ ‫عین‬ ‫به‬ .‫سازد‬ ‫مساعد‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫عامه‬ ‫سکتور‬ ‫مشارکت‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬ ‫توسط‬ ‫زنان‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تاسیس‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫توجه‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫معادن‬ ‫استخراج‬ ‫های‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫مستقبل‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬
  3. 3. 3 ‫دانش‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫اشتراک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫پتناسیل‬ ‫مسئولین‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ،‫آنان‬ ‫میان‬ ‫تجارب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫همانند‬ ،‫افغانستان‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫شبکه‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫دهی‬ ‫جهت‬ ‫حکومتداری‬ ‫و‬ ‫انکشاف‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیدگاه‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫پنداشته‬ ‫مهم‬ ‫زنان‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سازماندهی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫میتوانند‬ ‫والیات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ولسوالی‬ ،‫جات‬ ‫قریه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫کوپراتیف‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫خودی‬ ‫های‬ ‫گروپ‬ ‫نقش‬ ‫شمولیت‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫گروپ‬ .‫ندارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هیچ‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫تنهائی‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ،‫بسازند‬ ‫منابع‬ ‫اقتصادی‬ ‫اشتراک‬ ‫حدود‬ ‫و‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫واقع‬ ‫ممد‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫گی‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تقلیل‬ ‫ها‬ ‫محرومیت‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫سبب‬ ‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫چنین‬ .‫بگیرد‬ ‫شکل‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ .‫سازند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانائی‬ ‫خود‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫رسیدهگی‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫بودن‬ ‫ناکافی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫قلت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫یابند؛‬ .‫شوند‬ ‫داده‬ ‫پیوند‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫محالت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫جمعی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫تواند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫تقویت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دسترسی‬ ‫تساوی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫پیوند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مادی‬ ‫های‬ ‫تشویق‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫ضروریات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫زنان‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫وضع‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫همبستگی‬ ‫منظر‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اشتراک‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دومی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫شواهد‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫نظارت‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫جندر‬ ‫اینکار‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫شوند‬ ‫تقویت‬ ‫بیشتر‬ ‫کنونی‬ ‫های‬ ‫استراتیژی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اینها‬ ‫همه‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫مذهبی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ،‫صحت‬ ،‫تربیه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫باید‬ :‫میتواند‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫طروق‬ ‫ازین‬ ‫اینکار‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫تلقی‬ "‫زنان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬ ‫"ایجاد‬ 1 . :‫سازی‬ ‫پالیسی‬ ‫محیط‬ ‫تقویت‬ :‫اول‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سهم‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫باید‬ ‫احصایه‬ ‫مرکزی‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫سکتوری‬ ‫های‬ ‫وزارت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چی‬ ،‫مرکزی‬ ‫دولت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫کاری‬ ‫پالن‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫انکشاف‬ ‫استراتیژی‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫بررسی‬ .‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫کشور‬ ‫انکشاف‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫انکشاف‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫خالء‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫سکتوری‬ ‫های‬ ‫وزارت‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫افغان‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سهم‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫موازی‬ .‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫است‬ ‫مواجه‬ ‫انسانی‬ .‫گردد‬ ‫تقویت‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫حمایت‬ ‫زنان‬ ‫رفاه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شرعی‬ ‫حقوق‬ 2 . :‫بشری‬ ‫انکشاف‬ ‫های‬ ‫خالء‬ ‫به‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ :‫دوم‬ ،‫مصئونیت‬ ،‫صحت‬ ،‫تعلیمی‬ ‫تسهیالت‬ ‫به‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫کمبودی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫نهایت‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نورم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫شود‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ ،‫دارند‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫فزیکی‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫بخصوص‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫جداگانه‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫منابع‬ ‫موجودیت‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫موانع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اما‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سنتی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫زنان‬ 3 . :‫ها‬ ‫بازدهی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ :‫سوم‬ ‫در‬ ،‫افغانستان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫متشبث‬ ‫زنان‬ ‫سکتوری‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫موجودیت‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫شود؛‬ ‫تشکیل‬ ‫زنان‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫کمک‬ ‫جامع‬ ‫مودل‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫بیاید‬ ‫بوجود‬ ‫والیات‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شهر‬ ‫تمام‬ ‫سطح‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زنان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫تشبثات‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫گان؛‬ ‫کننده‬ ‫صادر‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫کننده‬ ‫پروسس‬ ‫و‬ ‫فروشان‬ ‫عمده‬ .‫گردد‬ ‫تقویت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ 4 . :‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫ایجاد‬ :‫چهارم‬ ‫احتمالی‬ ‫خطرات‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫قرضه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کماکان‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫سکتور‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫قرضه‬ ‫کنونی‬ ‫فضای‬ .‫ندارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تضمینی‬ ‫هیچ‬ ،‫مالی‬ ‫که‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫بزرگتری‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ .‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫زنان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫تشبثات‬ ‫و‬ ‫روستائی‬ ‫اصالحات‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پنداشته‬ ‫ضروری‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫موازی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫دست‬ ‫روی‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫محیط‬ ‫ساختن‬ ‫مساعد‬ ‫فضاو‬ ‫:ایجاد‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬
  4. 4. 4 ‫باید‬ ،‫میالدی‬ 2001 ‫های‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫در‬ ‫جندر‬ ‫وضعیت‬ ‫درنظرداشت‬ ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫ای‬ ‫پیشینه‬ ‫درنظرداشت‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬ ‫ای‬ ‫دهنده‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫سنت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ .‫دید‬ ‫مثبت‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫موجودیت‬ ‫با‬ ‫پالیسی‬ ‫ناحیه‬ ‫از‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ،‫کرد‬ ‫گی‬ ‫رسیده‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫روزمره‬ ‫گی‬ ‫زنده‬ ‫در‬ ‫جندر‬ ‫نقش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫ناچیز‬ "‫"هموار‬ ‫میدان‬ ‫جهان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کارنیاز‬ ‫های‬ ‫مارکیت‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫برابر‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫عادالنه‬ ،‫آزاد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫روان‬ ‫مسیر‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫توافقات‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫روند‬ ‫نوعیت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابت‬ ‫برای‬ ‫صورت‬ ‫حمایت‬ ‫زنان‬ ‫مصنوعات‬ ‫و‬ ‫تولیدات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫جهت‬ ‫ملی‬ ‫جامع‬ ‫پالیسی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫احزاب‬ ،‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫فعالین‬ ،‫علمی‬ ‫ها‬ ‫کادر‬ ،‫سیاسیون‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تابرنامه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ .‫گیرد‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ،‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یایند‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حمایت‬ ،‫صنایع‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫اعضای‬ ،‫والیتی‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ،‫قوم‬ ‫بزرگان‬ ،‫روحانیون‬ ،‫سیاسی‬ .‫میباشد‬ ‫حیاتی‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫برای‬ ‫زنان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫جهت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫پژوهش‬ ‫عرضهء‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کابل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫پژوهشی‬ ‫مستقل‬ ‫موسسهء‬ ،‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫گوناگون؛‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پالیسی‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫آگهی‬ ‫جهت‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫طرزالعمل‬ ‫و‬ ‫پالیسی‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫محققین‬ ،‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ،‫سازان‬ ‫پالیسی‬ ‫ساختن‬ ‫دخیل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫مینماید‬ ‫سعی‬ ‫اداره‬ ‫این‬ .‫میباشد‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫فرهنگ‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫بازتاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ،‫آنان‬ ‫پژوهشی‬ ‫ظرفیت‬ ‫تقویت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫کتابخانهء‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫آموزان‬ .‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مناظره‬ ،‫ها‬ ‫اندیشه‬ ‫متشکل‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫نماینده‬ ‫که‬ ‫امد‬ ‫بوجود‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫امدادی‬ ‫موسسات‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ 2002 ‫سال‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ،‫فنلند‬ ‫‌های‬‫دولت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫واحد‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ،‫کنندگان‬ ‫تمویل‬ ،‫مدیره‬ ‫هیآت‬ ‫از‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مالی‬ ‫)پشتیبانی‬SDC( ‫سویس‬ ‫و‬ ‫سویدن‬ ‫ابحار‬ ‫ماورای‬ ‫انستیتوت‬ ،‫افغانستان‬ ‫در‬ )SDC( ‫سویس‬ ‫انکشافی‬ ‫دفتر‬ ،)EC( ‫اروپای‬ ‫کمیسیون‬ ‫توسط‬ 2013‫سال‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫دفتر‬ ‫و‬ )UNHCR( ‫پناهندگان‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫)،کمیشنری‬UNDP( ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫انکشافی‬ ‫اداره‬ ،)ODI( .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تمویل‬ ‫فنلند‬ ‫سفارت‬ ‫و‬ )UNW( ‫زنان‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ .‫است‬ ‫گررفته‬ ‫صورت‬ ‫زنان‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫تمویل‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬

×