20120828111124 4055-2447

370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20120828111124 4055-2447

  1. 1. ‫مسوولیت‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫پیچیده‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ ،‫انتخابات‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫آستانه‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫انسان‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫جغرافیای‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫که‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫شدن‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫آماده‬ ‫جدید‬ ،‫خورشیدی‬ 1388 ‫سال‬ )‫(مردادماه‬ ‫اسد‬ 29 ‫جمهوری‬ ‫افغانستان‬ ‫برای‬ ،‫دموکراسی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫آزمون‬ ‫دومین‬ ‫مشارکت‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫شهروندان‬ .‫است‬ ‫حقی‬ ‫بنابر‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫میان‬ ‫‌های‬‫ت‬‫رقاب‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫است‬ ‫شناخته‬ ‫رسمیت‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫رای‬ ‫خود‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫کاندید‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫حضور‬ .‫کنند‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاندیداتوری‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫حدودا‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫هم‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کشوری‬ ،‫افغانستان‬ ،‫پارلمانی‬ ‫و‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫چون‬ ‫واژگانی‬ ،‫مردم‬ ‫رای‬ ،‫مردمی‬ ‫و‬ ‫‌طرفانه‬‫ی‬‫ب‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ،‫سالم‬ ‫انتخابات‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬ ‫در‬ ‫نوشتار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫آزادی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬ ‫آن‬ ‫اجتماعی‬ -‫سیاسی‬ ‫فرهنگ‬ ‫وارد‬ ،‫لغات‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ناظرین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجربه‬ ‫تجربه‬ ‫آنها‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫مسایل‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫محافل‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫قابل‬ ،‫داغ‬ ‫موضوع‬ ،‫است‬ ‫نشده‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫امور‬ ‫این‬ ‫وکارشناسان‬ ‫نویسندگان‬ ،‫سیاسی‬ ،‫افغانستان‬‫در‬‫طالبان‬‫سقوط‬ ‫از‬ ‫پس‬‫سال‬ ‫هشت‬،‫اکنون‬ ‫رییس جمهوری‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫خشونت‬ ‫نعره‬ ‫که‬ ‫‌روند‬‫ی‬‫م‬ ‫رای‬ ‫‌های‬‫ق‬‫صندو‬ ‫پای‬ ‫به‬ ‫جدید‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫گوش‬ ‫به‬ ‫‌زده‬‫گ‬‫جن‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫طالبان‬ ‫‌روی‬‫ش‬‫پی‬ ‫چالش‬ ‫تنها‬ ‫طالبان‬ ‫دوباره‬ ‫‌جویی‬‫ه‬‫ستیز‬ ‫و‬ ‫احیا‬ ‫اما‬ .‫نیست‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫انتخابات‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫انتخاباتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫هم زمان‬ ،‫‌اکنون‬‫م‬‫ه‬ ‫از‬ ‫تحلیلگران‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫پرداخت‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫چال‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫اشغالگران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫هجوم‬ ‫مورد‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امور‬ ‫زمام‬ ،‫داخلی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫خشون‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ .‫سپرد‬ ‫خواهد‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ۵ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دشوار‬ ۲۰۰۴ ‫سال‬ ‫در‬ ‫طالبان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫انتخابات‬ ‫نخستین‬ ‫آن‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫برگزار‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫امسال‬ ‫انتخابات‬ ‫اما‬ .‫داشتند‬ ‫مستقیم‬ ‫نقش‬ ‫برگزار‬)IEC(‫افغانستان‬‫انتخابات‬‫مستقل‬‫کمیسیون‬‫توسط‬ ‫را‬ ‫برگزاری‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫تنها‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ »‫بحران‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬ ‫«گروه‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫برپایه‬ .‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫‌های‬‫ی‬‫کاست‬ ‫نتوانسته‬ ‫هنوز‬ ‫افغانستان‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬ ،‫انتخاباتی‬ ‫ناکارآمد‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫کاست‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫قضایی‬ ‫نیروهای‬ ‫ساختار‬ ‫اصالح‬ ‫در‬ ‫شکست‬ .‫‌نماید‬‫ی‬‫م‬ ‫رخ‬ ‫شبه نظامیان‬ ‫سالح‬ ‫خلع‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫شکست‬ ‫نومیدی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫گسترده‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫مردم‬ .‫بازدارند‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫متمرکز‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫عوض‬ ‫افراد‬ ‫تنها‬ ،‫ریاست جمهوری‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫فرد‬ ‫انتخاب‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫ضعیف‬ ‫رابطه‬ .‫‌ها‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫نه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫مجریان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫حکومت‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫بگیرند‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ،‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫احزاب‬‫برای‬‫واقعی‬‫و‬‫اساسی‬‫نقش‬‫نبود‬،‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬.‫بزنند‬ ‫یک‬ ‫نبود‬ ،‫اینها‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫‌کاهد‬‫ی‬‫م‬ ‫قانون‬ ‫کارآمدی‬ ‫از‬ ‫اختالف‬ ‫یک‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫درباره‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫داور‬ .‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫دامن‬ ‫بحرانی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫کوچک‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫انتخابات‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ،‫کنونی‬ ‫رییس جمهوری‬ ،‫کرزای‬ ‫حامد‬ ‫انتقاد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫ناامنی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫پیش‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫وی‬ ‫و‬ ‫برانگیخت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌های‬‫ق‬‫صندو‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫حضور‬ ‫اجازه‬ ،‫مناطق‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫شرق‬ ‫و‬ ‫جنوب‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫خشون‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫رای‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫حضور‬ ،‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫این‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تقلب‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌رو‬‫ه‬‫روب‬ ‫بیاوریم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫جلوه‬ ‫‌تر‬‫م‬‫مه‬ ‫آن جا‬ ‫از‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫دیده‬ ‫‌نشین‬‫ن‬‫پشتو‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫ناآرام‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫دست‬ – ‫را‬ ‫انتخابات‬ ‫سرنوشت‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫بنابراین‬ ‫خلع‬ ‫در‬ ‫ناکامی‬ .‫دهد‬ ‫تغییر‬ ‫آنان‬ ‫نفع‬ ‫به‬ -‫مناطق‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫امنیتی‬ ‫کارآمد‬ ‫نیروهای‬ ‫نبود‬ ‫و‬ ‫شبه نظامیان‬ ‫سالح‬ .‫است‬ ‫افزوده‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫نگران‬ ‫این‬ ‫کرزای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معمایی‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫کرزای‬ ‫حامد‬ ‫حضور‬ ‫تحلیلگران‬ ‫برخی‬ ‫اما‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫نامزدهای‬ ،”‫“نیویورک تایمز‬ .‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫انتخابات‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫پیچید‬ ‫بیان‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کرزای‬ ‫معمای‬ ،‫‌ای‬‫ه‬‫مقال‬ ‫در‬ ‫پیروز‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫نامحبوب‬ ‫بسیار‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بسیاری‬ ،‫روزنامه‬ ‫این‬ ‫نوشته‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫انتخابات‬ ‫احتمالی‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ۵ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌اکنون‬‫م‬‫ه‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرزای‬ ‫مخالفان‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫آماده‬ ‫کرزای‬ ‫ریاست جمهوری‬ ،‫کرزای‬ ‫دوباره‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نگرانند‬ ‫افغان‬ ‫رهبران‬ ‫دیگر‬ ‫خطر‬ .‫برود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫اوضاع‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫امید‬ ‫افغانستان‬ ‫دموکراسی‬ ‫مشق‬ ‫و‬ ‫انتخابات‬ ‫‌بخش‬‫ج‬‫تا‬ ‫امیرهادی‬ ‫ماه‬‫/مرداد‬210‫/شماره‬‫هجدهم‬‫سال‬ 28
  2. 2. ‫خود‬ ‫روابط‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫آمریکا‬ ‫برای‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫رییس‬ ‫کند؛‬ ‫‌تر‬‫م‬‫محک‬ ‫نامحبوب‬ ‫رییس جمهوری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫کارنامه‬ ،‫آمریکا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬ ‫که‬ ‫جمهوری‬ ،‫طالبان‬ ‫دوباره‬ ‫گرفتن‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫درخشانی‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آمریکا‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کرزای‬ ‫پیروزی‬ .‫کند‬ ‫‌رو‬‫ه‬‫روب‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫تروریسم‬ ‫با‬ ‫کرزای‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫آمریکایی‬ ‫‌های‬‫م‬‫مقا‬ ‫در‬ .‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫فاصله‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫نگذاشت‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫جدید‬ ‫سفیر‬ ،”‫آیکنبری‬ ‫“کارل‬ ،‫راستا‬ ‫همین‬ ‫خبری‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫غیرمعمول‬ ‫اقدامی‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫هفته‬ ،‫کابل‬ ‫و‬ ”‫احمدزی‬ ‫غنی‬ ‫“اشرف‬ ‫ازجمله‬ ،‫کرزای‬ ‫اصلی‬ ‫رقبای‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ،‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫شرکت‬ ”‫عبداهلل‬ ‫“عبداهلل‬ ‫نیست‬ ‫روشن‬ .‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫آمریکا‬ ‫مطلوب‬ ‫گزینه‬ ‫را‬ ‫کرزای‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫کرزای‬ ‫معمای‬ ‫که‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫حل‬ ‫افغانستان‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫مبارزات‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫احتمالی‬ ‫نتیجه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ،‫افغانستان‬ ‫جمهوری‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫در‬ ‫آتی‬ ‫محسوس‬ ‫تغییرات‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ،‫نیز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫استراتژی‬ ‫که‬ ‫کرده است‬ ‫اعالم‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫نامزد‬ ۴۰ ‫قریب‬ .‫داده است‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫حامد‬ ،‫آن‬ ‫سرآمد‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫وزیر‬ ،‫عبداهلل‬ ‫عبداهلل‬ ،‫فعلی‬ ‫رییس جمهوری‬ ،‫کرزای‬ ‫دارایی‬ ‫وزیر‬ ،‫احمدزی‬ ‫غنی‬ ‫اشرف‬ ‫و‬ ،‫سابق‬ ‫خارجه‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫نظرسنج‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫است‬ ‫سابق‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫معادالت‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫کرزای‬ ‫حامد‬ ‫پیشتازی‬ .‫‌رود‬‫ی‬‫نم‬ ‫پیش‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫نظرسنج‬ ‫سادگی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫نامزدهای‬ ‫انتخاباتی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫حاکی‬ ‫آن‬ ‫افتراق‬ ‫وجوه‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫شباه‬ ‫اگرچه‬ .‫است‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫نگر‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ،‫امنیت‬ ‫چون‬ ‫مسایلی‬ ،‫اولویت‬ ‫به ترتیب‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫به طور‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫مسایل‬ ‫‌ترین‬‫ی‬‫محور‬ ‫از‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫انتخاباتی‬ ‫جدال‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫انتخاباتی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫نمادی‬ ‫به عنوان‬ ‫آن‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطرح‬ ‫استانداردهای‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ،‫توسعه‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫برنام‬ ‫تا‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫چهر‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫توجه‬ ‫افغانستان‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫انتخابات‬ ‫نامزدهای‬ ‫بیشتر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫‌هایی‬‫ف‬‫ضع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیاسی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ ‫کرزای‬ ‫ريیس جمهور‬ ‫حکومت‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫زن‬ ‫نامزد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫عطا‬ ‫شهال‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫دولت‬ ،‫افغانستان‬ ‫ریاست جمهوری‬ .‫‌داند‬‫ی‬‫نم‬ ‫موفق‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫‌عدالتی‬‫ی‬‫ب‬ ،‫فساد‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫نابسامان‬ ‫«وقتی‬ :‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌دیدم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫خشونت‬ ‫گسترش‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫هم‬ ،‫نشده بود‬ ‫سپرده‬ ‫کار‬ ‫اهل‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خودم‬ ‫آرزوی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫خواهش‬ .»‫کنم‬ ‫شرکت‬ ‫مشکالت‬ ‫همین‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫یا‬ ‫مجاهدین‬ ‫جلب نظر‬ ،‫کرزای‬ ‫دولت‬ ‫سابق‬ ‫خارجه‬ ‫وزیر‬ ‫عبداهلل‬ ‫عبداهلل‬ ‫دکتر‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫معروف‬ ‫فرمانده‬ »‫مسعود‬ ‫«احمدشاه‬ ‫نزدیکان‬ ‫از‬ ،‫نظیر‬ ‫سابق‬ ‫مجاهدین‬ ‫رهبران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجاهدین‬ ‫از‬ ،‫افغانستان‬ ‫اسالمی‬ ‫جمعیت‬ ‫رییس‬ ،‫ربانی‬ ‫‌الدین‬‫ن‬‫برها‬ ‫“مارشال‬ ،‫کرزای‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬ ‫حمایت‬ ‫وی‬ ‫نامزدی‬ ‫به عنوان‬ ‫را‬ ‫مشهور‬ ‫جهادی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫چهر‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ”‫فهیم‬ ‫قسیم‬ ‫که‬ ‫کرده است‬ ‫اعالم‬ ‫عبداهلل‬ .‫برگزیده است‬ ‫خود‬ ‫معاون‬ ،‫دولت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مجاهدین‬ ‫حضور‬ ،‫شد‬ ‫پیروز‬ ‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫خواهد‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫پررن‬ ،‫دفاعی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫عرص‬ ‫در‬ ‫به ویژه‬ .‫کرد‬ ‫خوانده‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫مجاهدین‬ ‫زدن‬ ‫کنار‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫‌های‬‫ه‬‫گرو‬ ‫گالیه‬ ‫مهمترین‬ ،‫اخیر‬ ‫‌های‬‫ل‬‫سا‬ ‫ظرف‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫امور‬ ‫آگاهان‬ .‫بوده است‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫مجاهدین‬ ‫طرفدار‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫کرزای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫تالشی‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باور‬ .‫بوده است‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫جهادی‬ ‫گروه های‬ ‫اعتماد‬ ‫دوباره‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ،‫جهادی‬ ‫سابق‬ ‫رهبران‬ .‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫خود‬ ‫هواداران‬ ‫درمیان‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫طالبان‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫عبداهلل‬ ‫مذاکره‬ ‫طالبان‬ ‫با‬ ،‫انتخابات‬ ‫در‬ ‫پیروزی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫طالبان‬ ‫با‬ ‫مذاکره‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تاکید‬ ‫او‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫و‬ ‫است‬ »‫ملی‬ ‫«بحث‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ .‫بگیرند‬ ‫تصمیم‬ ‫مذاکرات‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مد‬ ‫نیز‬ ‫کرزای‬ ‫حامد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫دعوت‬ ‫سیاسی‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫طالبان‬ ‫از‬ ‫محرمانه‬ ‫مذاکرات‬ ‫طالبان‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫وی‬ ‫دولت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کرزای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منعکس‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫رسان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫کرده‬ ‫دعوت‬ ‫طالبان‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫اظهارات‬ ‫آخرین‬ .‫بپیوندد‬ ‫انتخابات‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫خواستار‬ ‫ما‬ “ :‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫عبداهلل‬ ‫عبداهلل‬ ‫دکتر‬ ‫نظام‬ ‫تبدیل‬ ‫ما‬ ‫باور‬ ‫به‬ .‫هستیم‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫راه‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫کوتا‬ ‫پارلمانی‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫ریاستی‬ ‫در‬ ‫داریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫قوا‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫تفکیک‬ ‫پارلمانی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ .‫‌ایم‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫برخالف‬ ‫نظام‬ ‫این‬ .‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫اجازه‬ ‫را‬ ‫دیکتاتوری‬ ‫و‬ ‫استبداد‬ ،‫قدرت‬ ‫انحصار‬ ‫ریاستی‬ ‫نظام‬ ”.‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫خارجی‬ ‫نظامیان‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫امنیتی‬ ‫جدی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫نیروهای‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫‌های‬‫ش‬‫تال‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌رو‬‫ه‬‫روب‬ ‫امنیتی‬ ‫وضع‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬ .‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫رضایت‬ ،‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫دیگر‬ ‫نامزد‬ ،‫زوری‬ ‫عبدالغفور‬ ‫‌های‬‫ی‬‫ناامن‬ ‫عامل‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫عمد‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫نیروهای‬ ‫موجودیت‬ .‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫اولین‬ « :‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ‫زوری‬ ‫رضایت‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫امنیت‬ ‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫ناامنی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناامنی‬ .‫نیست‬ ‫بخش‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫ما‬ ‫بر‬ ‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫نیروهای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫بگوییم‬ ‫باید‬ ،‫کنیم‬ ‫تأمین‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫امنیت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ،‫گفت‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫جهانی‬ ‫جامعه‬ .»‫‌گردد‬‫ی‬‫بازم‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫صراحت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نامزدها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫شاید‬ ‫تالش‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ،‫نکنند‬ ‫نظر‬ ‫ابراز‬ ‫خارجی‬ ‫نیروهای‬ ‫اهداف‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ،‫نیرومند‬ ‫و‬ ‫متحد‬ ‫ارتشی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫نامزدهای‬ ‫سیاسی‬ ‫انتخابات‬ ‫نامزد‬ ‫و‬ ‫پیشین‬ ‫وزیر‬ ،‫احمدزی‬ ‫غنی‬ ‫اشرف‬ ‫خبر‬ ‫امنیتی‬ ‫گسترده‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫این‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ،‫احمدزی‬ ‫غنی‬ ‫اشرف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اسنادی‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫هرگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خواسته‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫افغانستان‬ ‫دولتی‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫زمینه‬ ‫«مبارزه‬ ‫را‬ ‫فراخوان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫وی‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫اختیار‬ ‫خوانده‬ »‫حکومت‬ ‫در‬ ‫تقلب‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫«افشای‬ ‫و‬ »‫فساد‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ،‫افغانستان‬ ‫دولتی‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫موجودیت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫مختلف‬ ‫نهادهای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫دیرزمانی‬ ‫از‬ ‫انتخابات‬ ‫برگزاری‬ ‫زمان‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مهم‬ ‫مسایل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ،‫ریاست جمهوری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫انتخاباتی‬ ‫مبارزات‬ ‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫بارها‬ ‫نیز‬ ،‫کرزای‬ ‫حامد‬ ‫اما‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مبارزه‬ ‫فساد‬ ‫علیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫همواره‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫اداری‬ ‫فساد‬ ‫کردن‬ ‫ریشه کن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تاکید‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫بلندمدت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫راهبردی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫دقیق‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫گاهی‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مسایلی‬ ‫باشد؛‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افغانستان‬ ‫مردم‬ ‫بر‬ ،‫پس‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫‌رفت‬‫ن‬‫برو‬ ‫برای‬ ،‫‌شان‬‫ی‬‫شهروند‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ .‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫بهتری‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫تالش‬ ،‫مقتدر‬ 88‫ماه‬‫/مرداد‬210‫/شماره‬‫هجدهم‬‫سال‬ 29 ‫كن‬ ‫جبار‬ ‫بر‬ ‫تكيه‬ ‫پس‬ ‫كن‬ ‫كشت‬ ‫كن‬ ‫كار‬ ‫در‬ ‫‌كني‬‫ي‬‫م‬ ‫توكل‬ ‫گر‬

×