Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PSYKOTERAPIAKESKUS 
VASTAAMOSSA 
on matala kynnys 
ampereella on ol-lut 
vaikea saada 
apua psyykkisiin ja 
sosiaalisiin o...
Seutulainen 9/2014, Psykoterapiakeskus Vastaamo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seutulainen 9/2014, Psykoterapiakeskus Vastaamo

799 views

Published on

http://seutulainen.fi
http://vastaamo.fi

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seutulainen 9/2014, Psykoterapiakeskus Vastaamo

  1. 1. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMOSSA on matala kynnys ampereella on ol-lut vaikea saada apua psyykkisiin ja sosiaalisiin ongel-miin. Julkisella sektorilla jonot ovat olleet jopa kuuden kuu-kauden mittaisia. Yritysten ja järjestöjen tarjoamat pavelut ovat olleet hajanaisia ja vaikeas-ti löydettäviä. Viime keväänä Tullintorin kauppakeskukseen avattiin Psy-koterapiakeskus Vastaamo, jo-hon on koottu psykoterapeut-tien, psykologien ja psykiatrin palvelut yhdelle luukulle. Vas-taanotolle pääsee ilman jonot-tamista ja lähetteitä. - Psykoterapiakeskuksen en-simmäisen viiden toimintakuu-kauden aikana jo yli neljäsa-taa pirkanmaalaista asiakasta on saanut apua sosiaalisiin ja psyykkisiin ongelmiinsa, kertoo tomitusjohtaja Ville Tapio Vas-taamosta. Tukea ja välineitä - Yleisimpiä syitä avun hake-miselle ovat olleet parisuhde-ongelmat, masennus, ahdistus, kriisit, traumat, syömishäiriöt, 20 9/2014 Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveyson-gelmista. Heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Hoitoa hakevista puolet eivät saa mielenterveyteen eri-koistuneen ammattilaisen apua. Kolme neljäsosaa palvelua tarvitsevista asiakkaista on siis tavoittamatta tai alipalveltu. Suomessa toimii 3 700 psykoterapeuttia, joista 47 pro-senttia työskentelee julkisella sektorilla, 38 ammatinharjoit-tajina ja vain yhdeksän prosenttia yrityksissä ja järjestöissä. Hajanaisen rakenteen vuoksi yksityiseltä psykoterapiasekto-rilta puuttuu resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun sekä tekniseen ja liiketoiminnalliseen kehittämiseen. pelot, päihdeongelmat ja työ-uupumus. - Palveluiden helppo saata-vuus on madaltanut kynnystä käyttää psykoterapeutin palve-luita. - Monilla psykoterapiakes-kuksen asiakkaille ei ole varsi-naisia psyykkisiä häiriöitä, vaan he hakevat psykoterapiasta vahvistavaa tukea työ- tai opis-kelukykynsä parantamiseksi tai pariterapiasta välineitä parisuh-teensa laadun kehittämiseksi, Ville Tapio toteaa. Maan laajin palvelu Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomen suurin yksityinen psykoterapian tarjoaja. Yli 60 psykoterapeuttia, psykologia ja psykiatria palvelevat 2500 yk-sityishenkilöä sekä kaupunke-ja, sairaanhoitopiirejä, järjestö-jä ja vakuutusyhtiöitä. Yrityk-sen omistavat suomalaiset, yri-tyksessä työskentelevät yksityis-henkilöt. Psykoterapiakeskus Vastaa-mo avasi ensimmäisen toimi-pisteensä Helsinkiin toukokuus-sa 2011 ja laajensi toimintaan-sa Tampereelle maaliskuussa 2014. Keskuksissa työskentelee jo 64 ammattilaista. Psykoterapiakeskus Vastaa-mo pyrkii uudistamaan psyko-terapian toimialaa kehittämäl-lä Suomen suurinta psykotera-piakeskusten verkostoa, jolla on resurssit tarjota paras palve-lu asiakkaille ja parhaat työolo-suhteet psykoterapeuteille. T Vastaamon Tampereen toimipiste sijaitsee Tullintorilla.

×