Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018

8,048 views

Published on

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Yritykselle on myönnetty myös Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta. Yhteiskunnallinen tehtävämme on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psykoterapiakeskus Vastaamo Toimintakertomus 2018

 1. 1. 2018 TOIMINTAKERTOMUS 5.3.2019
 2. 2. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 1 PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Yritykselle on myönnetty myös Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta. Yhteiskunnallinen tehtävämme on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen. Psykoterapia parantaa elämänlaatua sekä työ- ja opiskelukykyä. • Ratkoo liiketoiminnan keinoin yhteiskunnallisia ongelmia. • Synnyttää uusia työpaikkoja. • Ei välttele veroja ja työnantajamaksuja. • Osallistaa henkilöstön ja sidosryhmät toiminnan kehitykseen. • Käyttää suurimman osan voitosta yhteiskunnalliseen tehtäväänsä. • Raportoi toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Tehtävä Yrityksen yhteiskunnallisen tehtävän mukaisesti psykoterapian alueellisen saatavuuden parantamiseen investoitiin vuoden 2018 (2017) aikana 592 (683) tuhatta euroa ja psykoterapian käyttökynnystä madaltavaan promootioon 424 (719) tuhatta euroa. Yhteensä 1 017 (1 402) tuhannen euron investoinnit yhteiskunnallisen tehtävän toteutukseen vastaavat 235 (1 087) % edellisen tilikauden voitosta. Psykoterapiakeskusten verkosto laajeni 21 (11) toimipaikkaan. Työntekijöiden määrä kasvoi 240 (205) henkilöön ja yrityksen verojalanjälki 3 493 (2 880) tuhanteen euroon. Verkkopalvelut tavoittivat 731 (756) tuhatta käyttäjää. Maksuttomia neuvonta ja ohjauspalveluita käytettiin 22 tuhatta kertaa. Psykoterapiakeskuksissa palveltiin 14 (12) tuhatta asiakasta. Tulos Liikevaihto kasvoi 28 % ollen 10,9 (8,5) miljoonaa euroa. Kehitys perustui aikaisempien vuosien tapaan orgaaniseen kasvuun. Kannattavuus parani käyttökatteen kasvaessa 49 % yltäen 1 155 (776) tuhanteen euroon eli 10,6 (9,1) % liikevaihdosta. Poistot ja arvonalentumiset olivat 473 (197) tuhatta euroa, liikevoitto 682 (578) tuhatta euroa ja tilikauden voitto 491 (429) tuhatta euroa. Voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 937 (658) tuhatta euroa. 0 € 2 € 4 € 6 € 8 € 10 € 12 € 0,0 € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttökate 34 911 € 81 293 € 140 864 € 237 300 € 321 518 € 775 865 € 1 155 076 € Liikevaihto 493 921 € 885 724 € 1 364 119 € 3 025 377 € 5 575 359 € 8 523 611 € 10 904 436 € Miljoonaa Miljoonaa
 3. 3. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 2 Arvot Yhteiset arvot ovat määritelty ohjaamaan toimintamme kehitystä. Arvoista johdetaan tavat, joilla toimimme työyhteisönä, kohtaamme asiakkaat, kehitämme palveluitamme ja vaikutamme yhteiskuntaan. Arvot auttavat tekemään oikean suuntaisia päätöksiä myös niissä tilanteissa, joita toimintamallissamme ei ole ohjeistettu. Psykoterapiakeskus Vastaamon arvojen perustana ovat yrityksen yhteiskunnallinen tehtävä, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Suomen laki, Terveydenhuollon yleiset eettiset periaatteet, THL:n ja Valviran ohjeistukset, Käypä hoito –suositukset, Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton arvot sekä Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallisen yrityksen säännöt. Psykoterapiakeskus Vastaamon arvot ja niiden näkyminen käytännössä. Laatu Laatukulttuuri syntyy laatua edistävästä systemaattisesta toimintatavasta sekä sitä tukevasta johtamisesta, arvoista ja asenteista. Laadunhallinta on jatkuvaa suunnittelua, arviointia ja parantamista asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi yhteistoiminnassa yrityksen asiakkaiden, henkilöstön ja johdon kesken. Palvelun vaikuttavuutta mitataan, tehdään näkyväksi ja kehitetään systemaattisesti. Laadukas palvelu perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön. Palvelulla pyritään hyvinvoinnin maksimointiin ja riskien minimointiin. Hyvää laatua on myös kyky sopeutua toimimaan mahdollisimman hyvin asiakkaan ajallisten, kyvyllisten ja taloudellisten resurssien asettamissa puitteissa. Yrityksen laatujärjestelmä perustuu dokumentoituun toimintamalliin, joka tehdään helposti noudatettaviksi, mitattavaksi ja kehitettäväksi kaiken yrityksen terveydenhuollon toiminnan kattavalla toiminnanohjausjärjestelmällä. Palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan elämänlaatua, työkykyä sekä masennus- ja ahdistusoireita seuraavilla mittareilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös palvelun taloudellisen kannattavuuden mittareilla. Vakavampien oireiden seulonnalla osana alkukartoituksia pyritään minimoimaan terveydellisiä riskejä ja ohjaamaan asiakkaita tarvittaessa erikoislääkäreiden tutkimuksiin oikean hoidon suunnittelemiseksi. Asiakkailta kerätään palautetta sekä suunnitteluvaiheesta asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi että hoitojakson päättyessä palvelun kokonaislaadun arvioimiseksi. Elämänlaatumittaus WHOQOL Alkukartoitus BDI, GAD-7, MDQ, Audit-C, PROD Hoitosuunnitelma GAS Asiakaspalaute suunnitteluvaiheesta Tavoitteellinen hoitovaihe Asiakaspalaute hoitovaiheesta NPS Hoidon loppuarviointi WHOQOL, BDI, GAD-7, GAS Tulosten raportointi asiakkaalle Jatkohoitosuositus Kokonaislaadun ja vaikuttavuuden arviointi Asiakaslähtöisyys Asiakaspalvelu Itsemääräämisoikeus Saatavuus Yksilöinti Tavoitteellisuus Seuranta Moniammatillisuus Pätevyys Yhteistyö Integratiivisuus Koulutus Tutkimus Työyhteisöllisyys Toimintamalli Tukipalvelut Työilmapiiri Omavalvonta Yhteistoiminta Vaikuttavuus Elämänlaatu Mielenterveys Työ- ja opiskelukyky Taloudellisuus Avoimuus Vastuullisuus Potilasturvallisuus Tietosuoja Lait ja säädökset Hyvä hallintotapa Rajoitettu voitonkäyttö Sidosryhmäviestintä
 4. 4. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 3 Vuonna 2018 käyttöönotetun uuden laatujärjestelmän pilotoinneissa asiakastyytyväisyyttämme yleisimmällä tasolla kuvaava NPS-indeksi oli 82 (n=70). Terveydenhuollossa ja muissa palveluissa yleisesti käytössä olevan NPS-mittarin (Net Promoter Score) lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja +100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa palvelua. Yli 50:n NPS-lukemaa pidetään yleisesti erittäin hyvänä tuloksena. Palveluiden terveydellistä vaikuttavuutta pystytään arvioimaan yleisimmällä tasolla seuraamalla masennus- ja ahdistusoireiden vaikeusastetta alkukartoituksen ja loppuarvioinnin välillä. Jo 10 käyntikerrankin mittaisilla lyhytterapioilla on pystytty osoittamaan olevan merkittävää vaikuttavuutta masennus- ja ahdistusoireilun tasoon: Psykoterapiapalveluiden taloudellista vaikuttavuutta pystyttiin vuonna 2018 kattavimmin mittaamaan Parkanossa ja Kihniössä toteutetussa pilottihankkeessa. Kaikille alueen asukkaille tarjottiin maksutta ja ilman lääkärin diagnoosia mahdollisuutta 10 käyntikerran lyhytterapiaan. Alueen asukkaista 1,7 % aloitti terapian vuoden 2018 aikana. Jo saman vuoden aikana mitattuina välittöminä taloudellisena hyötyinä mielenterveyteen liittyneen käynnit terveyskeskuksissa vähenivät 24 % ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat 6 %. Hanke arvioitiin taloudellisesti kustannusneutraaliksi tavaksi järjestää psykoterapiapalvelut kaikkien saataville. Saavutetut terveydelliset ja elämänlaadulliset vaikutukset tulevat pidemmällä aikavälillä todennäköisesti tuottamaan lisää mitattavia taloudellisia säästöjä. Laatujärjestelmällemme tehdään EFQM:2013 -mallin mukaista itsearviointia. Johdon itsearviointi joulukuussa 2018 antoi EFQM:n yleisarvosanaksi 3,3 asteikolla 1-5. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tunnistettiin 1) strategia sekä 2) prosessit, tuotteet ja palvelut. Ulkopuolisista tahoista Kela suoritti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden palvelutuotannon standardien mukaisen auditoinnin joulukuussa 2018. Valmistaudumme hakemaan laatujärjestelmälle myös ISO 9001:2015 -standardin mukaista sertifiointia. Laatutavoitteemme on tuottaa arvojemme mukaisesti asiakastarpeesta lähtevää ja sekä terveydellisesti että taloudellisesti vaikuttavaa palvelua. Tavoitteen toteuttamiseksi kehitämme systemaattista toimintamallia ja tietojärjestelmiä, joilla pystytään mittaamaan ja kehittämään psykoterapiapalveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Rakennamme terveyspalveluiden järjestäjien ja työnantajien kanssa kumppanuuksia psykoterapian terveydellisen ja taloudellisen vaikuttavuuden mittaamisen kehittämiseksi ja näytön vahvistamiseksi. Haluamme todentaa terveydellisillä ja taloudellisilla vaikuttavuusnäytöillä WHO:n arvion mielenterveyden hoidon investoinnin nelinkertaisesta tuottavuudesta. Masennusoireet BDI-21-mittarilla laskivat alkukartoituksen kohtalaisesta 21,3:sta loppuarviossa lievään 11,7:ään.  alle 10 p = ei masennusoireita  10-16 p = lieviä masennusoireita  17-29 p = kohtalaisia masennusoireita Ahdistusoireet GAD-7-mittarilla laskivat alkukartoituksen lievästä 9,1:stä loppuarviossa vähäiseen 4,4:ään.  Alle 5 p = vähäinen ahdistuneisuus  5-9 p = lievä ahdistuneisuus  10-15 p = kohtalainen ahdistuneisuus  16-21 p = vaikea ahdistuneisuus NPS suositteluindeksi 82
 5. 5. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 4 Asiakkaat Vastaamo.fi-verkkopalvelua käytti yhteensä 731 (756) tuhatta käyttäjää 1 194 (1 154) tuhatta kertaa vuodessa. Vuosien 2012-2018 aikana verkkopalvelua on käyttänyt yhteensä 3 miljoonaa käyttäjää 4,6 miljoonaa kertaa. Maksuttomien verkkopalveluiden käyttäjistä 1,9 (1,6) % konvertoitui asiakkaiksi psykoterapiakeskuksiin. Konversioprosenttia nostettiin parantamalla alueellista saatavuutta avaamalla uusia psykoterapiakeskuksia, madaltamalla palveluiden käyttökynnystä psykoterapiatietoutta lisäävällä viestinnällä sekä tarjoamalla asiakaspalvelun kautta maksutonta ohjausta ja neuvontaa 9,9 tuhannessa vastatussa puhelussa ja 12,3 tuhannessa verkkoyhteydenotossa. Psykoterapiakeskuksissa palveltiin 13,7 (11,5) tuhatta eri asiakasta yhteensä 118,4 (95,9) tuhatta kertaa. Asiakkaiden keski-ikä oli 37 vuotta. Heistä 65 % oli naisia. Asiakkaista 9,3 (8,5) tuhatta oli uusia, jotka eivät vielä aikaisempina vuosina olleet asioineet yrityksen psykoterapiakeskuksissa. Asiakkaat kävivät vuoden aikana vastaanotolla keskimäärin 8,94 (8,32) kertaa. Asiakaskohtainen laskutus nousi 6,3 % keskimäärin 800 (751) euroon. Asiakkaiden keskimääräinen laskutus on noussut 66 % vuodesta 2013. 0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 8 10 12 14 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asiakkaat 40 851 2 506 4 895 7 782 11 527 13 653 Käynnit yht. 127 5 289 15 850 35 879 63 375 95 852 118 354 Tuhatta Tuhatta 0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Käynnit 3,18 6,22 6,32 7,33 8,14 8,32 8,94 Laskutus 218 € 482 € 521 € 635 € 730 € 751 € 800 €
 6. 6. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 5 Yhden 45 minuutin käynnin keskihinta nousi 1,3 % ollen 87,23 (86,11) euroa. Koko yrityksen toimintahistorian ajan jatkuneella hintojen kehityksellä on pystytty parantamaan asiakkaiden kokonaispalvelun tasoa sekä helpottamaan psykoterapeuttipulaa nostamalla psykoterapeutin ansiotaso päätoimisen psykoterapiatyön tekemiseen houkuttavalle tasolle. Kela-tuet Asiakkaiden saamat Kela-tuet olivat 4 385 (3 184) tuhatta euroa vastaten 40 (37) % yrityksen liikevaihdosta ja 5,6 (4,8) % Kelan kansallisella tasolla maksamista tuista. Kaikista yrityksen 13 654 (11 528) asiakkaasta 3 228 (2 254) eli 24 % (20 %) sai Kelan tukea. Kansallisella tasolla Kelan kuntoutuspsykoterapian tukea maksettiin yhteensä 79 (67) miljoonaa euroa 43 955 (36 650) asiakkaalle. Lisäksi Kela ostaa psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena noin 7 miljoonalla eurolla vuodessa, mistä yrityksen osuus oli 296 (44) tuhatta euroa eli 4,2 (0,6) %. Markkina Psykoterapian Kela-tukien saajien määrä on 2010-luvulla kaksinkertaistunut. Kelan tuet yrityksen liikevaihtolukuihin suhteuttamalla Suomen yksityisen psykoterapiamarkkinan voidaan arvioida kasvaneen noin 200 miljoonaan euroon ja yrityksen osuuden noin 5,5 % kokonaismarkkinasta. Markkina kasvaa noin 15 % vuosittaista vauhtia. 66,08 € 71,36 € 75,42 € 77,42 € 83,99 € 86,11 € 87,23 € 65 € 70 € 75 € 80 € 85 € 90 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 7. 7. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 6 Hallinto Hallituksen muodostavat yrityksen kaikki omistajat Nina Tapio, Perttu Tapio sekä hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana toimiva Ville Tapio. Vuoden 2018 aikana hallituksessa toimivat myös psykiatri Yrjö Lähteenlahti sekä DI Veli-Matti Qvintus. Hallitus kokoontui 3 (4) kertaa. Kirjanpitäjänä sekä palkanlaskijana toimii Tilipalvelu Rantalainen Oy ja tilintarkastusyhteisönä PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Joni Ristevirta. Vuoden 2018 aikana hallintoa vahvistettiin nimittämällä uudeksi terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi LT, psykiatri Juha-Matti Väänänen sekä uusiin hallintorooleihin hallintojohtajaksi Kristiina Silander ja kunta- ja työnantajapalveluista vastaavaksi kehitysjohtajaksi Kari Lankinen. LT, psykiatri Juha-Matti Väänänen on toiminut Vastaamossa psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärinä vuodesta 2016 ja aiemmin mm. TAYS:n nuorisopsykiatrian apulaisylilääkärinä 2005-2016 ja Ylöjärven perhekeskuksen apulaisylilääkärinä 1998-2005. Hän on suorittanut myös PSHP:n esimieskoulutuksen sekä Suomen Psykiatriyhdistyksen johtamiskoulutuksen. TM, psykoterapeutti, työnohjaaja Kristiina Silander on toiminut viimeisten 15 vuoden ajan esimiestehtävissä ja työyhteisöjen kehittäjänä. Vastaamon palveluksessa hän on ollut vuodesta 2012 psykoterapeuttina ja henkilöstöpäällikkönä. Hänellä on koulutuskokonaisuudet työ- ja organisaatiopsykologiasta ja strategisesta henkilöstöhallinnosta. TM, Kari Lankinen on toiminut yli kymmenen vuotta kolmannella sektorilla johtotehtävissä viimeksi toimitusjohtajana Väestöliiton terapia- ja kotipalvelut Oy:ssä sekä Väestöliiton kehitysjohtajana. Kari on ollut kehittämässä Vastaamon toimintamallia jo vuodesta 2010, jolloin Vastaamo ja Väestöliitto kehittävät kunnille verkkopohjaisia mielenterveyspalveluita. Toimipaikkojen henkilöstö- ja tilahallinnosta vastaavien henkilöstöpäälliköiden määrää kasvoi viiteentoista. Lisäksi yrityksen tietohallinnossa toimi tietosuojavastaava, järjestelmäarkkitehti ja lakimies, henkilöstöhallinnossa työsuojeluvaltuutettu ja taloushallinnossa hallintoassistentti. Hallitus Omistajat Toimitusjohtaja Ville Tapio Terveyspalvelujohtaja Juha-Matti Väänänen Hallintojohtaja Kristiina Silander Tietohallinto tietosuojavastaava, lakimies, järjestelmäarkkitehti Taloushallinto tilintarkastaja, kirjanpitäjä, hallintoassistentti Henkilöstöhallinto työsuojeluvaltuutettu, 15 henkilöstöpäällikköä Kehitysjohtaja Kari Lankinen
 8. 8. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 7 Omavalvonta Terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa päivitettiin vuoden aikana useasti ja toimitettiin Valviralle uusien toimipaikkojen perustamisen yhteydessä. Terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle osoitettuja muistutuksia käsiteltiin 3 (1), viranomaisille osoitettuja kanteluita 0 (1) ja potilasvahinkoilmoituksia 0 (0). Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja esitteli päivitetyn omavalvontasuunnitelman koko henkilöstölle suunnatuilla yhteistoimintapäivillä. Toimipaikat Psykoterapiakeskusten verkosto kasvoi vuoden 2018 aikana 10 (4) uudella toimipaikalla 21 (11) toimipaikan ja 275 (202) vastaanottohuoneen laajuiseksi. Uudet psykoterapiakeskukset avattiin Pasilaan, Seinäjoelle, Poriin, Kouvolaan, Kuopioon, Saloon, ja Vaasaan. Helsingin Mannerheimintien psykoterapiakeskusta laajennettiin 47 vastaanottohuoneeseen. Omien psykoterapiakeskusten lisäksi avattiin 3 toimipaikkaa terveyskeskusten tiloihin Parkanossa, Huittisissa ja Laukaalla. Vuoden 2019 puolella on lisäksi avattu toimipaikat Kokkolaan ja Riihimäelle. Kaikilla toimipaikoilla on Valviran myöntämä toimilupa. Toimiluvat kattavat psykoterapeutin, psykologin, fysioterapeutin, psykiatrian erikoislääkärien ja yleislääkärien vastaanotot. Kaikki toimitilat ovat vuokratiloja. Vuokravastuiden yhteismäärä vuoden 2018 lopussa oli seuraavalle vuodelle 1,5 ja tuleville vuosille yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Toimitilojen käyttöaste on vielä matala. Vuoden 2018 lopulla käytössä olevalla tilakapasiteetilla on mahdollista tuottaa noin kolminkertainen määrä palveluita ja saavuttaa yli 30 miljoonan euron liikevaihto. 1. Tapiontori 1, 02100 Espoo 2. Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki 3. Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki 4. Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki 5. Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen 6. Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna 7. Yliopistonkatu 38, 40100 Jyväskylä 8. Rantakatu 16, 67100 Kokkola 9. Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola 10. Käsityökatu 41, 70100 Kuopio 11. Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti 12. Laukaantie 26, 41340 Laukaa 13. Kipparinkatu 1, 53100 Lappeenranta 14. Koulukatu 34, 90100 Oulu 15. Parkanontie 48, 39700 Parkano 16. Valtakatu 6, 28100 Pori 17. Temppelikatu 10, 11100 Riihimäki 18. Vilhonkatu 8, 24100 Salo 19. Keskuskatu 17, 60100 Seinäjoki 20. Tullikatu 6, 33100 Tampere 21. Yliopistonkatu 31, 20100 Turku 22. Pitkäkatu 28-30, 65100 Vaasa 23. Iskoskuja 3,1600 Vantaa
 9. 9. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 8 Henkilöstö Henkilöstömäärä kasvoi 18 (25) % ollen keskimäärin 221 (188) ja vuoden lopussa 240 (205). Henkilöstöstä 221 toimi psykoterapeuttina, 10 psykiatrian erikoislääkärinä ja 9 muissa tehtävissä. Naisten osuus henkilöstöstä oli 82 (79) %. Keski-ikä oli 54 (53) vuotta. Kaikki henkilöt toimivat työsuhteessa yritykseen. Maksetut palkat kasvoivat 60 % yhteensä 6 242 (4 983) tuhanteen euroon vastaten 57 (58) % liikevaihdosta. Työntekijäkohtaisesti palkat kasvoivat keskimäärin 7 (28) %. Kaikilla psykoterapeuteilla on sama tasa-arvoinen ja kannustava suoritepalkkamalli. Korkeimmat psykoterapeuttien vuosipalkat nousivat 94 (86) tuhanteen euroon. Vastaanotot Palkka Lomakorvaus Yhteensä / kk 6 kpl / vk 1 184 € 136 € 1 320 € / kk 12 kpl / vk 2 368 € 272 € 2 641 € / kk 18 kpl / vk 3 553 € 409 € 3 961 € / kk 24 kpl / vk 4 737 € 545 € 5 281 € / kk 30 kpl / vk 5 921 € 681 € 6 602 € / kk 36 kpl / vk 7 105 € 817 € 7 922 € / kk 40 kpl / vk 7 895 € 908 € 8 802 € / kk Esimerkkilaskelmia psykoterapeuttien palkkakertymästä 45 minuutin mittaisilla ja 95 euron hintaisilla vastaanotoilla vuonna 2018 Psykoterapeuttien kehittynyt ansiotaso lisää päätoimisen psykoterapiatyön houkuttelevuutta, helpottaa pulaa psykoterapeuteista ja parantaa psykoterapian saatavuutta. Psykoterapeutit järjestävät työnsä itse vapaasti työaikalain ja automatisoidun työajan seurannan puitteissa. Ylityöt eivät ole sallittuja. Vapaus työaikojen suunnittelussa, rajoitteet työmäärissä ja mahdollisuus keskittyä vain psykoterapiatyöhön parantavat jaksamista, laatua ja tuottavuutta. Suurin osa yrityksen psykoterapeuteista tekee psykoterapiatyötä vielä osa-aikaisesti. Jos koko nykyhenkilöstö tuottaisi palveluita yhtä paljon kuin nyt 10 % eniten tuottavat työntekijät keskimäärin, pystyisi yritys tarjoamaan 2,3 kertaisen määrän palvelua ja yltämään noin 26 miljoonan euron liikevaihtoon. Henkilöstölle järjestettiin työnohjausta 197 (108) kertaa ja täydennyskoulutusta 9 (9) päivää. Koulutukset ja työnohjaukset ovat henkilöstölle maksuttomia. Työnohjauksen tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja työyhteisön ongelmia, kehittää työtapoja sekä tukea ohjattavien ammatillista kehitystä. Koulutusten tavoitteena on varmistaa henkilöstön tuntevan viimeisimpään tutkimukseen ja näyttöön perustuvat hoitomenetelmät, yrityksen toimintamallin ja laatujärjestelmän kehitys sekä terveydenhuoltoa koskevien lakien ja määräysten muutokset. Vertailu toimialan keskipalkkoihin (kk) • Sairaanhoitajat 3 133 € (Tehy) • Psykologit 3 799 € (Psykologiliitto) • Psykoterapeutit 3 778 € (Kuntatyönantajat) • Lääkärit 6 543 € (Lääkäriliitto) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 0 3 6 9 12 15 18 21 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toimipaikat 1 1 3 5 7 11 21 Henkilöstö 22 33 50 91 151 188 221
 10. 10. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 9 Työsuojelu Vuodet 2018-2019 kestäväksi toimintakaudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin psykologi, psykoterapeutti Ulrika Segercrantz ja työsuojelutoimikunnan jäseniksi psykoterapeutti Kimmo Karkia sekä järjestelmäarkkitehti Sami Keskinen. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu lisäksi työnantajan nimeämä jäsen sekä työsuojelupäällikkö. Työsuojeluhenkilöstön tehtävä on arvioida työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille ehdotuksia niiden poistamiseksi. Vuoden 2018 aikana työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa, käsitteli 8 vaaratilannetta sekä päivitti työsuojelun riskikartoituksen ja toimintaohjelman. Aluehallintoviraston rutiininomaisia työsuojelutarkastuksia järjestettiin vuoden aikana kolmessa eri toimipaikassa. Sairauspoissaolopäiviä tilastoitiin 88 (30) henkilöllä yhteensä 837 (199) päivää eli 3,8 (1,1) päivää henkilöä kohden ja työterveyskäyntejä 375 (235) eli 1,7 (1,3) henkilöä kohden. Työterveyskustannukset olivat 89 (50) tuhatta euroa. Työterveyspalvelut tuotti Terveystalo. Työterveyden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä varhaisen puuttumisen malli päivitettiin. Työterveyshoitaja suoritti kaikissa uusissa toimipaikoissa työpaikkaselvityksen, jossa arvioitiin mm. riski- ja kuormitustekijät työpaikalla. Uutena työssä jaksamista tukevana etuna henkilöstölle järjestettiin Fennian ryhmämuotoinen sairausturvavakuutus ja Fennia hoitaja - palvelu. Vakuutus korvaa sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin työterveyshuolto ei niitä kata. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana, myös kaikessa urheilutoiminnassa. Sairaanhoitokuluja korvataan enintään 10 000 euroa sairautta tai tapaturmaa kohti. Korvattavia ovat myös ennen vakuutuksen alkamista todettujen sairauksien tai tapaturmien hoitokulut. Päivitetty työsuojelun toimintaohjelma sekä edellisen vuoden ilmapiirikartoituksen tulokset ja niistä johdetut kehitystoimet esiteltiin koko henkilöstölle suunnatuilla yhteistoimintapäivillä kesäkuussa 2018. Väkivallan uhan ehkäisemiseen ja hallintaan tehtiin oma ohjeistuksensa ja järjestettiin koko henkilökunnalle suunnattu koulutus maaliskuussa 2018. Työsuojelun, omavalvonnan ja toimintasuunnitelman yhteistoimintapäivät Silja Europella 8.-9.6.2018
 11. 11. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 10 Tammikuussa 2019 toteutettiin Työturvallisuuskeskuksen malliin perustuva vuosittainen ilmapiirikartoitus. Osallistuneet 99 (90) työntekijää arvioivat 20 väittämän kautta asteikolla 1-6 työyhteisön ilmapiirin laaduksi 5,4 (5,3). Edellisen vuoden kartoituksen tulosten pohjalta suunniteltuina kehitystoimina yrityksen toimintamallin kuvaus ja työnantajaohjeet uudistettiin, henkilöstöhallintoa vahvistettiin nimittämällä uusi hallintojohtaja ja useita henkilöstöpäälliköitä, uusiin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 202 ja toimitilojen perusparannuksiin 148 tuhatta euroa. Henkilöstön palkat nousivat vuoden 2018 aikana keskimäärin 7 % ja korkeimmillaan 94 tuhanteen euroon vuodessa. Palkkatason kehittymistä tuettiin lisäksi tarjoamalla mahdollisuus 3 500 euron taattuun vähimmäiskuukausipalkkaan tilanteessa, jossa henkilö siirtyy muusta työstään täysipäiväiseksi psykoterapiatyöntekijäksi. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Työni ja työtehtäväni ovat kiinnostavia ja innostavia. Työni on sitä, mitä haluankin tehdä. Nykyinen palkkani on oikeudenmukainen. Työmotivaationi on korkea. Työpisteeni työskentelyolosuhteet ovat erittäin hyvät. Työssä jaksaminen ei tuota minulle ongelmia. Työni ei aiheuta minulle ali- ja/tai ylirasittumista eikä fyysisiä vaivoja. Viihdyn työyhteisössäni hyvin. Työryhmässäni kaikki noudattavat sovittuja pelisääntöjä. Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni oikeudenmukaisesti. Henkilöstöä kohdellaan työpaikallamme tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta tai muista eroista riippumatta. Työyhteisössämme ei esiinny esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja. Työyhteisössämme ei esiinny henkilöstön keskeisiä ristiriitoja. Työyhteisössämme ei esiinny kiusaamista eikä ”simputusta”. Esimieheni on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Esimieheni on ystävällinen, ja hänen puoleensa on helppo kääntyä. Esimieheni kertoo riittävän selkeästi, mitä hän minulta kulloinkin odottaa. Saan esimieheltäni riittävästi tietoa minulle tärkeistä asioista. Saan riittävästi palautetta esimieheltäni. Uskon työskenteleväni nykyisessä työssäni vielä pitkään. 2017 (n=90) 2018 (n=99)
 12. 12. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 11 Tietojärjestelmät Psykoterapiakeskusten toiminnanohjausjärjestelmien jatkokehitykseen investoitiin 119 (108) euroa. Vuodesta 2012 asti kehitetyillä järjestelmillä on automatisoitu prosessit asiakkaiden hankinnasta potilastietojen käsittelyyn ja taloushallintoon asti. Tietojärjestelmät ovat yritykselle merkittävä aineeton pääoma. Ne mahdollistavat toiminnan nopean skaalaamisen, tehokkaan hallinnon, mitattavan laadun ja psykoterapeuttien ajan keskittämisen hoitotyöhön. Tietosuoja Tietosuojatoimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 6 kertaa. Tietosuojavastaavana toimi Sami Keskinen. EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistauduttiin tekemällä Lääkäriliiton ohjeistuksen mukainen tietosuojaselvitys, korkeiden riskien vaikutusten arviointi, potilasrekisterin tietosuojaseloste sekä potilastietojen käsittelyn ja luovutuksen ohjeet. Henkilöstölle järjestettiin potilastietojen käsittelyn koulutus. Verkostoyhteistyönä toteutettiin Tampereen kaupungin mallin mukainen tietoturvan ja tietosuojan tarkistuslista sekä osallistuttiin Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari SohviTelluun. Rahoitus Investointien rahoittamiseksi sovittiin 1 200 tuhannen euron uusista pankkilainoista. Rahoituksen myönsi OP yrityksen omistajien, Finnveran ja Euroopan investointipankin Strategisten investointien rahaston takaamana. Korolliset vieraat pääomat olivat yhteensä 2 854 (2 127) sisältäen rahoituslaitoslainoja 2 725 (1 913) ja leasingvastuita 129 (214) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat 64 (38) tuhatta euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 376 (310), oma pääoma 939 (661) tuhatta euroa ja taseen loppusumma 4 387 (3 252) tuhatta euroa. Nettovelkojen suhde käyttökatteeseen oli 2,6 (3,2) ja omavaraisuusaste 20,8 (19,1) %. Yritys on sitoutunut pitämään nettovelkojen suhteen käyttökatteeseen alle neljässä sekä parantamaan omavaraisuusastetta vuosittain. Nettovelkojen suhde käyttökatteeseen Omavaraisuusaste Korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitusarvopaperit Käyttökate 12 kk Oikaistu oma pääoma + saadut pääomalainat x 100 Taseen loppusumma + leasing-vastuut – saadut ennakot Toiminnanohjaus Seulontakyselyt Maksusitoumusten hallinta Alkukartoitukset Palautekyselyt Ajanvaraus ja asiakashankinta Videovastaanotto Potilastiedon arkisto
 13. 13. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 12 Omistus Perheyrityksen omistuksessa ei tapahtunut muutoksia. Yhtiön osakemäärä on 1 100 000. Omistussuhteet ovat Ville Tapio 68 %, Nina Tapio 18 % ja Perttu Tapio 14 %. Omistajat ovat yhtiöjärjestyksen säännöillä sitoutuneet yhteiskunnallisen yrityksen mallin mukaisesti toteuttamaan yrityksen yhteiskunnallista tavoitetta ja rajoitettua voitonkäyttöä. Omistajille jaettiin osinkoa 213 (44) tuhatta euroa. Yrityksellä ei hyvän kannattavuutensa ja rahoitusasemansa vuoksi ole pakottavaa tarvetta omistuksen muutoksille. Omistuksen muutosten mahdollisuuksia ei kuitenkaan suljeta pois, jos muutoksilla voidaan nopeuttaa yrityksen yhteiskunnallisen tavoitteen toteutumista ja turvata toiminnan jatkuvuus vastuullisella tavalla entistä pidemmällä aikavälillä. Yrityksen rahoituksen ehtona olevat vakavaraisuussitoumukset rajoittavat mahdollisuuksia investoida kasvuun ja palvelukehitykseen. Lisärahoituksella voitaisiin nopeuttaa psykoterapiakeskusten verkoston alueellista laajentamisesta, kunta- ja työnantajapalveluiden kehitystä sekä kansainvälisten markkinamahdollisuuksien tutkimista. Verot Yritys ja sen omistajat maksavat kaikki veronsa Suomeen. Yhteiskunnalle tilitetyt verot ja veroluonteiset maksut eli verojalanjälki kasvoi 21 % yhteensä 3 493 (2 880) tuhanteen euroon vastaten 32 (34) % liikevaihdosta. Yritys maksoi liikevoitostansa tuloveroa 127 (108) tuhatta euroa. Arvonlisäverottomiin terveyspalveluihin kohdistuneista hankinnoista maksettiin vähentämättä jätettyä arvonlisäveroa 166 (333) tuhatta euroa. Arvonlisäverollisesta myynnistä tilitettiin arvonlisäveroa 23 (34) tuhatta euroa. Henkilöstöön liittyvinä lakisääteisinä maksuina maksettiin työeläkemaksuja 1 153 (872), sosiaaliturvamaksuja 55 (52), vakuutusmaksuja 165 (134) ja tuloverojen ennakonpidätyksiä 1 803 (1 375) tuhatta euroa. Yrityksessä suorettiin verotarkastus maaliskuussa 2018. Myynnistä tilitetty alv 1 % Sosiaaliturvamaksu 1 % Yhteisövero 4 % Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 5 % Vähentämättä jäänyt alv 5 %Työeläkemaksut 33 % Ennakonpidätykset 51 % Verojalanjälki 3 493 302 € Nina Tapio ja Ville Tapio
 14. 14. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 13 Viestintä Psykoterapian käyttökynnystä madaltavaa viestintää tehtiin 518 (719) tuhannella eurolla. Verkkopalvelua Vastaamo.fi käytti lähes 13 % suomalaisista vastaava määrä 731 (756) tuhatta käyttäjää, 1 194 (1 154) tuhatta kertaa 3 488 (3 349) tuhannella sivulla keskimäärin 2:35 (2:40) minuuttia kerrallansa. Verkkopalveluun sisältyviä mielenterveyden testejä tehtiin 341 (364) tuhatta kertaa. Tietoutta mielenterveyden ongelmista ja palveluista lisäävällä Facebook- viestinnällä tavoitettiin päivittäin keskimäärin 39 (58) tuhatta ihmistä. Edellisestä toimintavuodesta 2017 julkaistiin avoin toimintakertomus. Tiedot verojen, eläkemaksujen ja muiden työ- ja tilaajavastuulakien mukaisten velvoitteiden hoitamisesta julkaistiin tilaajavastuu.fi-palvelussa. Kansainvälisesti yritys noteerattiin kasvuyrityslistoilla Inc. 5000 Europe sijalla 1366 (1669) ja Financial Times 1000 sijalla 272 (236). Riskienhallinta 1. Terveysriski Asiakkaiden terveyden vaarantuminen on terveydenhuollon palvelutuottajan suurin riski. Yritys on valtakunnallisesti Valviran luvalla toimiva palvelutuottaja, jolla on lupaedellytysten mukainen terveydenhuollon palveluiden omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontatyötä johtamassa terveydenhuollon palveluista vastaava erikoislääkäri. Hoitotyössä käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja näyttöä. Ammatinharjoittajia ei käytetä alihankkijoina. Koko henkilöstö toimii työsuhteessa, mikä parantaa olennaisesti mahdollisuutta toteuttaa omavalvontaa luotettavasti. Tietojärjestelmät sekä systemaattinen täydennyskoulutus ja työnohjaus lisäävät potilastyön läpinäkyvyyttä ja helpottavat omavalvontatyön tehokasta järjestämistä. Asiakkaiden osallisuutta oman hoidon suunnitteluun ja laadun arviointiin vahvistetaan automatisoimalla alkukartoitusten, palautekyselyiden ja vaikuttavuusarviointien käyttöä. Potilasasiamies neuvoo asiakkaita tarvittaessa palveluiden laatupoikkeamien tuomisesta muistutuksina yrityksen johdon tietoon. Yrityksen johto toteuttaa säännöllisiä laatujärjestelmän auditointeja ja riskikartoituksia sekä määrittelee tavoitteita ja tehtäviä toimintamallin ja sen dokumentoinnin, mitattavuuden ja laadun kehittämiseksi. 2. Rahoitusriski Yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi yrityksen taloudellisen kannattavuuden ja vakavaraisuuden tulee kehittyä jatkorahoituksen vaatimukset täyttävällä tasolla. Riskitasoa pienentävät yrityksen matalat ja yrityksen kasvaessa suhteellisesti edelleen madaltuvat kiinteät kustannukset. Taloushallinnossa kiinnitetään erityistä huomiota myynnin katteiden, hintojen, saamisten sekä toimitilojen käyttöasteiden hallintaan. Laaja kuluttaja-asiakaskanta sekä suuri itsemaksavien asiakkaiden osuus pienentää sote-muutoksen aiheuttamaa tulorahoitusriskiä. Tulorahoitusta pyritään hajauttamaan entisestään laajentamalla palvelutarjontaa ja asiakaskantaa kunta- ja työantajasegmenteillä. 3. Henkilöstöriski Suomessa on vain noin 8 tuhatta koulutettua psykoterapeuttia, joista noin puolet työskentelee julkissektorilla pääosin muissa kuin psykoterapeutin tehtävissä. Yksityissektorilla yksinyrittäjyys on ollut yleisin tapa toimia psykoterapeuttina, jolloin iso osa työpanoksesta jää hyödyntämättä varsinaiseen psykoterapiatyöhön. Psykoterapiakeskus Vastaamon toimintamalli on tehnyt psykoterapeutin työn harjoittamisesta jatkuvasti helpompaa ja kannattavampaa. Myös psykiatrian erikoislääkäreistä on yleinen pula koko maassa. Jotta henkilöstön saatavuudesta ei muodostu estettä yrityksen kasvulle tai haittaa toiminnan laadulle, tulee toimintamallin edut pystyä viestimään entistä selkeämmin ja
 15. 15. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 14 tavoittavammin. Henkilöstön pysyvyyttä, hyvinvointia, tyytyväisyyttä sekä työsuoritusten määrää seurataan ja kehitetään aktiivisesti. Videovastaanottopalveluiden kehityksen ja yleistymisen kautta palveluiden alueellisia saatavuusongelmia pystytään hieman helpottamaan. Henkilöstöstä suurin osa toimii vielä osa-aikaisesti. Yritys voisi kasvaa 230 % saamalla koko nykyhenkilökunnan työskentelemään täysipäiväisinä psykoterapeutteina. Poikkeuksellisen koulutettua ja kokenutta henkilöstöä voidaan muutenkin hyödyntää entistä tehokkaammin kehittämällä uusia tapoja osallistua tiiviimmin yrityksen toiminnan kehittämiseen. 4. Tietosuojariski Asiakkaat odottavat psykoterapiapalveluilta ehdotonta luottamuksellisuutta. Uusi tietosuojalaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus toivat voimaan tullessaan tiukempia vaatimuksia ja kovempia sanktioita poikkeamista. Yritykselle on perustettu tietosuojatoimikunta sekä nimetty tietosuojavastaava ja lakiasioista vastaava johtaja. Tietojärjestelmien omavalvontaan on laadittu suunnitelma. Tietosuojariskit ja niiden vaikuttavuus ovat arvioitu. Palvelinympäristöt ovat auditoitu. Tietosuojatoimikunta jatkaa kehitystyötä, verkostoituu alan muiden asiantuntijoiden kanssa, huolehtii muun henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä toteuttaa valvontaa ja puuttuu havaittuihin poikkeamiin. 5. Maineriski Yksityisiin terveydenhuollon toimijoihin liittyy osin ansaittujakin negatiivisia mielikuvia ja ennakkoluuloja. Yrityksen toimintatapa perustuu luottamuksen rakentamiseen vastuullisuudella, avoimuudella ja vuoropuhelulla. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta sekä Avainlippu-tunnuksen osoituksena kotimaisesta työstä ja omistuksesta. Yritys on merkittävällä tavalla uudistanut omaa toimialaansa, mikä on aiheuttanut muutosvastarintaa ja virheelliseen tietoon perustuvaa kritiikkiä joidenkin alan muiden toimijoiden keskuudessa. Sidosryhmät osallistetaan avoimeen vuoropuheluun toimintamallin kehittämiseksi. Asiakaspalautteen keräys integroidaan tiiviimmäksi osaksi terapiaprosessia. Yhteiskunnallisen hyvän tekeminen tehdään mediassa näkyvämmäksi. Hyvä maine helpottaa kaikkien riskien hallintaa. Tulevaisuuden näkymät Mielenterveysongelmista kärsii vuosittain noin joka viides ja elämänsä aikana joka toinen. Alle 35-vuotiaissa kolme neljästä ja koko väestön tasolla joka toinen työkyvyttömyyseläke johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveyssyistä aiheutuu lisäksi noin 3,6 miljoonaa sairaslomapäivää vuodessa. Mielenterveysongelmien vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 6 miljardia euroa. Tieteellinen näyttö psykoterapian vaikuttavuudesta on vahvistunut ja vaikuttanut hoitosuosituksiin. Psykoterapialla hoidettujen potilaiden tilanne hoidon jälkeen on parempi kuin 80 %:lla hoidotta jääneistä. Kuitenkin vain noin 10 % mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneista on saanut psykoterapiaa. WHO:n tutkimuksen mukaan masennuksen ja ahdistuksen hoitoon sijoitettu euro tuottaa neljä euroa takaisin. Psykoterapia on ollut alikäytetty hoitomuoto ja psykoterapian palvelutuotanto alikehittynyt markkina. Markkina on 2010-luvulla kuitenkin noin kaksinkertaistunut noin 200 miljoonaan euroon. Markkinan kasvua ajavat kehittyvät Kuluttajat 200 M€ TyönantajatKunnat
 16. 16. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 15 rahoitusjärjestelmät, nuorten madaltunut kynnys hakea keskusteluapua, palvelutuotannon kypsyminen sekä vahvistuva näyttö terveysvaikutusten lisäksi myös kustannusvaikuttavuudesta. Kuluttajapalvelut Yrityksen kuluttajapalveluiden tulevaisuuden näkymät ovat vakaat. Palveluiden kysyntä ei ole riippuvainen yleisen taloustilanteen kehityksestä, kassavirrat ovat tasaisesti kasvavat, asiakaspohja laaja ja asiakassuhteet pitkiä. Yrityksen tunnettu kuluttaja- ja työnantajabrändi, verkkopalveluiden laaja käyttäjäkanta sekä nopean skaalautuvuuden mahdollistavat tietojärjestelmät ovat uniikkeja ja vaikeasti kopioitavia kilpailuetuja. Psykoterapiakeskus Vastaamo on 10,9 (8,5) miljoonan euron liikevaihdollansa toimialan selvä markkinajohtaja ja nopein kasvaja kuluttajavetoisella psykoterapiamarkkinalla. Hyvä käyttökatekehitys 10,6 (9,1) % ja luottokelpoisuus mahdollistavat investointien jatkamien uusien psykoterapiakeskusten perustamiseksi. Alueellisen saatavuuden parantuessa ja asiakaspalvelutason kehittyessä yrityksen verkkopalvelun yli seitsemästäsadasta tuhannesta käyttäjistä yhä useampi kuin 1,9 % tulee myös psykoterapiakeskusten asiakkaiksi. Työn helpottuminen ja kehittyvä palkkataso tekevät päätoimisesta psykoterapiatyöstä houkuttelevampaa yhä useammalle psykoterapiakoulutuksen saaneista, mikä edelleen parantaa psykoterapian saatavuutta. Vuoden 2018 lopulla käytössä olevalla tilakapasiteetilla olisi mahdollista tuottaa noin kolminkertainen määrä palveluita ja saavuttaa yli 30 miljoonan euron liikevaihto ja vastaavasti nykyhenkilöstöllä noin 26 miljoonan euron liikevaihto ilman lisärekrytointeja. Vuoden 2019 tavoitteena on nostaa henkilöstömäärä vuoden 2018 keskimääräisestä 221 henkilöstä 260 henkilöön, sekä saada osa-aikaisen nykyhenkilöstön työajan lisäyksillä 10 % lisää palvelutuotantokapasiteettia, millä saavutettaisiin noin 14 miljoona euron liikevaihto ja tilakapasiteetin käyttöasteen nousun mukana parantuva kannattavuustaso. Kunta- ja työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syyskuussa 2018 mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. Strategian nojalla kukin hallitus laatii mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta. Valmistelussa otetaan huomioon Mieli 2009 - työryhmän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon arvioinnista saadut kokemukset ja palaute. 0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 0 40 80 120 160 200 240 280 2015 2016 2017 2018 2019 (tavoite) Henkilöstö 91 151 188 221 260 Laskutus / hlö €33 246 €36 923 €45 338 €49 341 €54 275 Tuhatta
 17. 17. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 16 Noin 780 miljoonan euron julkisen psykiatrisen erikoissairaanhoidon markkinan vaiheittainen avautuminen sekä perusterveydenhuollossa järjestettävän lyhytpsykoterapian lisääntyminen synnyttävät toimialalle uusia mahdollisuuksia. Psykoterapian tarjoaminen matalalla kynnyksellä perusterveydenhuollon yhteydessä vähentää psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten lääkäripalveluiden käyttöä. Asiakkaat saavat helpommin ja nopeammin käypää hoitoa, mikä ennaltaehkäisee muita kustannuksia. Mielenterveyden keskeisistä järjestöistä koostuva Mielenterveyspooli on tehnyt alkuvuonna 2019 Terapiatakuu-kansalaisaloitteen, jolla pyritään takaamaan asiakkaille oikeus psykoterapiaan jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Myös työnantajakumppanuudet tarjoavat koko toimialan kannalta merkittäviä mahdollisuuksia laajentaa psykoterapian kokonaismarkkinaa. Jatkuvasti kasvava osuus työstä on enemmän psykososiaalisesti kuin fyysisesti kuormittavaa. Psykoterapialla voidaan vahvistaa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä ehkäistä mielenterveyssyistä johtuvia työterveyskustannuksia, sairaspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Psykoterapian saatavuuden parantamista on jatkettu investoimalla toimipaikkojen avaamiseen Kokkolaan ja Riihimäelle. Tammikuun liikevaihto kasvoi 42 % 1 216 tuhanteen euroon ja käyttökate 76 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Edellisen vuoden aikana avatut kymmenen ja tammikuussa avatut kaksi uutta toimipaikkaa tukevat kasvun jatkumista myös loppuvuoden aikana. Palvelutarjonnan laajennusta kuluttajista kunnille ja työnantajille on jatkettu. Vuoden 2018 aikana Parkanossa ja Kihniössä yhteistyössä Pihlajalinna Oyj:n kanssa aloitetussa pilottihankkeessa on pystytty osoittamaan lyhytpsykoterapian järjestäminen kunnille taloudellisesti kannattavaksi investoinniksi. Toimintamalli on vuoden 2019 alussa käytössä myös jo Laukaalla, Huittisissa ja Mänttä-Vilppulassa. Kunnille kehitetty lyhytpsykoterapian toimintamalli koko maahan laajennettuna on yritykselle useiden kymmenien miljoonien eurojen uusi markkinamahdollisuus. Yritys on käynnistänyt myös ensimmäiset työnantajille suunnatut pilotit lyhytpsykoterapiapalveluiden järjestämisen kannattavuuden todentamiseksi. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiapalveluissa on 2019 alusta alkanut uusi hankintakausi. Psykoterapiakeskus Vastaamo sai uudelle hankintakaudelle sopimukset 11 toimipaikalle. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimusten arvon uskotaan olevan vuositasolla vähintään 500 tuhatta euroa. Koko yrityksen henkilöstö on kutsuttu kesäkuussa yrityksen avoimen ja osallistavan johtamismallin mukaisille yhteistoimintapäiville toimintasuunnitelman, omavalvonnan ja työsuojelutoiminnan kehittämiseksi. 76 % käyttökatteen kasvu 42 % liikevaihdon kasvu 12 uutta työntekijää 2 uutta toimipaikkaa Liiketoiminnan kehitys tammikuussa 2019
 18. 18. PSYKOTERAPIAKESKUS VASTAAMO OY (2212204-1) TOIMINTAKERTOMUS 2018 17 Tuloslaskelma 2018 2017 Ero Liikevaihto 10 904 436 8 523 611 27,9 % Henkilöstökulut yhteensä -7 615 485 -5 863 131 -29,9 % Liiketoiminnan muut kulut -2 133 875 -1 884 615 -13,2 % Käyttökate 1 155 076 775 865 48,9 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -473 114 -197 437 -139,6 % Liikevoitto 681 962 578 428 17,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -63 523 -38 372 -65,6 % Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 618 439 540 056 14,5 % Tuloverot -127 036 -108 011 -17,6 % Tilikauden voitto 491 403 432 045 13,7 % Tase VASTAAVAA 2018 2017 Ero Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 994 687 1 300 859 53,3 % Aineelliset hyödykkeet yhteensä 470 668 269 534 74,6 % Pysyvät vastaavat yhteensä 2 465 354 1 570 394 57,0 % Vaihtuvat Vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 30 102 24 698 21,9 % Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 516 098 1 346 962 12,6 % Saamiset yhteensä 1 546 200 1 371 661 12,7 % Rahat ja pankkisaamiset 375 697 309 886 21,2 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 921 897 1 681 547 14,3 % VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 387 251 3 251 941 34,9 % VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 530 2 530 0,0 % Muut rahastot 8 470 8 470 0,0 % Edellisten tilikausien voitto (tappio) 436 649 217 604 100,7 % Tilikauden tulos 491 403 432 045 13,7 % Oma pääoma yhteensä 939 051 660 649 42,1 % Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 176 268 1 464 242 48,6 % Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 271 932 1 127 050 12,9 % Vieras pääoma yhteensä 3 448 200 2 591 292 33,1 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 387 251 3 251 941 34,9 %

×