Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η πληροφορική ως μοχλός ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

  • Login to see the comments

η πληροφορική ως μοχλός ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

  1. 1. Η πληποθοπική ωρ μοσλόρ ανάπηςξηρ και αναδιοπγάνωζηρ ηηρεπισείπηζηρ..Η αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί κνλόδξνκν ζηηο κέξεο καο ζε αληίζεζεκε ηηο θσλέο θόβνπ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη downsizing ηεο επηρείξεζεο.Οη επηπηώζεηο ηνπ downsizing είλαη ηξνκεξά επηδήκηεο θαη νδεγνύλ ζεθαηαζηάζεηο παληθνύ, ςπρξαηκία θαη ζεηηθή γόληκε ζθέςε είλαη ηα βαζηθάεπηρεηξεκαηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη λα καο δηαθαηέρνπλ. Σεπξνεγνύκελν άξζξν κνπ η.241 είρα επηζεκάλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηηξόπνπο δηαθπβέξλεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε νηθνλνκίεο πνπ βξίζθνληαηζηελ εληαηηθή θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ςάρλνπλ κία λέα πνιηηηθή αλάπηπμεο.Επηγξακκαηηθά είρα αλαθέξεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ‘ηξέμεη’κηα δηεύζπλζε πιεξνθνξηθήο. Απηέο είλαη:  Σπζηεκαηηθή απεηθόληζε θαη δηαζύλδεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ / ζηξαηεγηθώλ αλαγθώλ ηεο εηαηξείαο κε πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαη επελδύζεηο.  Μεραληζκόο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Δηεύζπλζεο Πιεξνθνξηθήο. Εδώ αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηνλ κεραληζκό ITIL.  Μεραληζκόο δηαρείξηζεο IT portfolio θαη Enterprise Architecture.  Η ζσζηή αμηνιόγεζε θαη δηαηήξεζε ηθαλώλ ζηειερώλ Πιεξνθνξηθήο είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε.  Μεραληζκόο αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ IT outsourcing.  Μεραληζκόο αμηνιόγεζεο θαη αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηθά ιύζεσλ. Π.ρ. Cloud computing, web 2.0.  Επηρεηξεζηαθέο ιύζεηο όπσο enterprise 2.0 δειαδή social media in business.  Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκώλΗ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε δπλαηόηεηα λα επελδύνπκε γηα ηελεπηρεηξεζε θα νρη ζε λέεο ηερλνινγίεο (όπσο ην cloud,enterprise 2.0 θηι.) ζαλαπηνζθνπό. Οη λέεο ηερλνινγίεο γηα λα δεκηνπξγνπλ αλαπηπμε πξέπεη λα είλαηπάληα εθαπηόκελεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή αλαπηπμεο. Ηαλαινγία κεγέζνπο επέλδπζεο κε πξνζδνθώκελν όθεινο είλαη θαη ε ιύζε ηεοεμίζσζεο πνπ νπζηαζηηθά ζα ιύζνπκε από ηελ επηρεηξεκαηηθή πιεπξά. Απόηελ άιιε πιεπξά ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ έλαο νδεγόο επέλδπζεοεηλαη ιάζνο θαη κπνξεί λα κεηώζεη αλ γίλεη κε απζαίξεην ηξόπν ηελ αλάπηπμεηεο επηρείξεζεο. Ιζνξξνπία θαη δηαζύλδεζε κεηαμύ επηρεηξεκαηηθήοαλάπηπμεο θαη πιεξνθνξηαθήο αλάπηπμεο από ην επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο έσο ην επίπεδν ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο (operations management) είλαηην δεηνύκελν.
  2. 2. Επισειπημαηική ανάπηςξη και ηο DNA ηηρΣε κία ζπλάληεζε πνπ είρα πξόζθαηα κε θάπνην θαηαμησκέλν ζηέιερνοεπηρεηξήζεσλ, δηαπίζησζα όηη ε αλάπηπμε νξίδεηε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαηεληειώο δηαθνξεηηθή δηεξγαζία γηα θάζε θιάδν ή αθόκε θαη ζε γηα θάζεεπηρείξεζε. Η αληίιεςε ηεο αλάπηπμεο έρεη δεηνύκελν ην θέξδνο ? ηελ«δόμα» κεζσ πειαηνθεληξηθήο πιεξόηεηαο ππεξεζηώλ θαη πξνηόλησλ ? θαηηα δύν? Η εύθνιε απάληεζε είλαη θαη ηα δύν. Αλ θάλνπκε όκσο κηα βαζηά αλάιπζεπνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηνπο ιόγνπο αλάπηπμεο ζαδνύκε όηη ε αλάπηπμε γελληέηαη ζαλ κηα ‘ηδέα’, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απιή,πξνζπαζεί λα θαιύςεη αλάγθέο ή θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο αλάγθεο πνππξέπεη λα εθπιεξσζνύλ, δεκηνπξγεί αθόκε θαη πξνζδνθίεο, ζηελ θαιύηεξεπεξίπησζε ε αλάπηπμε δεκηνπξγεί ην κέιινλ. Η αλάπηπμε ηεο κηαο ‘ηδέαο’ αλζέιεηε πνπ κπνξεί λα πξνέξζεη από νπνηνλδήπνηε εζσηεξηθό ε εμσηεξηθόζπλεξγάηε, θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ θαη λέσλζπλεξγαζηώλ απνηειεί κνλαδηθό κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο.Η αλάπηπμε πιένλ κε ηελ επηβάξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο δελ είλαηπιένλ ην γξήγνξν θαη εύθνιν θέξδνο κίαο θαιήο ηδέαο αιιά ε καθξνρξόληααπόδνζή ηεο κέζα από έλα θαλνληζηηθό πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο επειημίαο.Όινη έρνπκε ηδέεο πόζνη πήξακε ην ζάξξνο λα ηηο πινπνηήζνπκε ή λα ηηοεμσηεξηθεύζνπκε γηα λα γίλνπλ πξάμε, πξνθαλώο πνιύ ιίγνη από εκάο. Οιόγνο απηνύ ηνπ κηθξνύ ζηνραζκνύ γηα ηελ αλάπηπμε ζα δνύκε παξαθάησπσο κπνξεί λα θαιπθζεί από ηελ πιεξνθνξηθή 2.0.Οη κεγαιύηεξεο καθξνρξόληεο επελδύζεηο αλάπηπμεο αλ θάηζνπκε θαη ηνζθεθηνύκε δηαρξνληθά είλαη εθθνιαπηόκελεο ‘ηδέεο’ ζην ζσζηό επηρεηξεκαηηθόθαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ. Επηρεηξεκαηηθό ελλνώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιείαθαη κνληέια πνπ ηελ ηδέα ζα ηελ κνξθνπνηήζνπλ θαη ζα ηεο δώζνπλ δσή(πξνζθνξά). Κνηλσληθό πεξηβάιινλ είλαη ην εύπιαζην πεξηβάιινλδεκηνπξγίαο δήηεζεο θαη απνδνρήο. Οη δύν απηνί παξάκεηξνη πξνζδηνξίδνπληελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο ‘ηδέαο’ πνπ κεηαηξέπεηε ελ δπλάκεη ζε αλάπηπμεηεο επηρείξεζεο. Η παξαπαλσ απινπνηεκέλε αληίιεςε θαη ζηνραζκόο ηεοαλάπηπμεο απνηειεί θαη ην DNA ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ είλαη ηνβαζηθόηεξν ζπζηαηηθό ελνπνίεζεο ηεο κε ηελ πιεξνθνξηθή. Θα κπνξνύζακελα κηιήζνπκε γηα πνιππινθα, ‘εμππλα’ αλ ζέιεηε κνληέια επηρεηξεκαηηθήοαλάπηπμεο κε νηθνλνκηθνύο όξνπο ή θαλνληζηηθά επηρεηξεκαηηθά πιαίζηααλάπηπμεο αιιά πάληα ζα αλαδεηνύζακε ην dna ηεο αλάπηπμεο θαη πσο απηήκεηνπζηώλεηε ζε επηρεηξεκαηηθό πιάλν. Ερνληαο γξάςεη ζην παξειζόλεπηρεηξεκαηηθά πιάλα γηα επηρεηξήζεηο, ην δπζθνιόηεξν θνκκάηη είλαη εαλαθάιπςε ηνπ DNA θαη όρη ηόζν ηα πνιππινθα forecasts, ROI, Capitalemployed KPIs θαη ινηπά απαξαίηεηα πνζνηηθά ζπζηαηηθά ελόοεπηρεηξεζηαθνύ πιάλνπ αλάπηπμεο.Παξαθάησ ζα αλαιύζσ πσο ε πιεξνθνξηθή 2.0 κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνDNA ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο.Πληποθοπική 2.0 ωρ πηγή αναπηςξηρ
  3. 3. Η πιεξνθνξηθή πιένλ πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζνηεξν από ηηο ππεξεζίεο πνππξνζθέξεη παξά από ην software ή hardware πνπ πξνζθέξεη ζαλ πάγηα γηαηελ εηαηξεία. Απηό ζεκαίλεη όηη ε δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαοβαζίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηνλ αλζξσπν ηεο πιεξνθνξηθήο παξά ζηα αςπραεξγαιεία. Οη δπλαηόηεηεο ηεο πιεξνθόξηθήο είλαη ηεξάζηηεο αλ ε δηνηθεζε ηεοπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα δώζεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο κε καθξνρξόληνζρεδηαζκό πιήξσο ελαξκνληζκέλν ζηελ εηαηξηθή ζηξαηηγηθή θαη εηαηξηθήθνπιηνύξα ηεο εηαηξείαο. Ο πιεξνθνξηαθαξηνο ζήκεξα έρεη απεξηνξηζηεοεπηινγέο θαη απεξηνξηζηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο κηαο ηερλνινγίαο, απηόζεκαίλεη όηη κπνξεί λα κνξθνπνηεζε ηελ ηερλνινγία εηζη ώζηε λα θαιύςεη έλααλαπηπμηαθό πιάλν ηεο εηαηξείαο νξγαληζκνύ. Γηα λα ην θάλεη απην πξέπεη ηαεξγαιεία λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε πνιύ πξνζνρή θαη αληηθεηκεληθόηεηα γηα λαππάξμεη κηα θνηλή γιώζζα αλάπηπμεο απηή είλαη κηα κεγάιε εμηζσζε πνπ νδηεπζπληήο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα ιύλεη θαζεκεξηλά θαη κε πνιύδεκηνπξγηθή ζθέςε γηα λα έρεη απνηειέζκαηα. Παξαθάησ ζα αλαιύζσεξγαιεία πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα γίλνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ αλάπηπμεκηαο εηαηξείαο νξγαληζκνύ. Πξώηα λα πξνζδηνξηζνπκε ηελ ελλνηα ηεο«Πιεξνθνξηθή 2.0» ζαλ ην λέν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη παξνρήοππεξεζηώλ ζε όιν ην θάζκα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ε νξγαληζκνύ θαη θύξηαηελ πιήξε ελαξκόληζε ηε πιεξνθνξηθήο κε ην αλαπηπμηαθό DNA ηεοεπηρείξεζεο.Πιεξνθνξηθή 2.0 εηλαη θαηαξρήλ καξθεηηζηηθε ελλνηα. Δελ δειώλεη πνιιά απνκόλε ηεο ην κόλν πνπ δίλεη εηλαη κηα εκθαζε ζην θαηλνύξγην, ζηελ ελαιιαγήζθπηάιεο από ηελ πιεξνθνξηθή ηνπ software θαη hardware ζηελπιεξνθνξηθή ηεο δηαδηθηπσζεο ησλ ππεξεζηώλ , ηνπ αλνηθηνύ θώδηθα, ηεοθνηλσληθήο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο από έλα θιεηζηόζηιό ζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή γηα αλαπηπμε. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο«πιεξνθνξηθή 2.0» εηλαη ε δηαδξαζηηθόηεηα κέζσ enterprise 2.0 ππεξεζηώλ,ε ελαξκόληζε δειαδή ζε εηαηξηθό επηπεδν ηεο αλάπηπμεο ππεξεζηώλθνηλσληθώλ δηθηύσλ, ζαλ αθεηεξία ελαξκόληζεο κε ην ‘βαξύ’ εηαηξηθόινγηζκηθό όπσο ERP, CRM θηι. Ελαξκόληζε ζεκαίλεη πνζέηεζε πξαθηηθώλθαη ππεξεζηώλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζε εηαηξηθά ινγηζκηθά εηζη ώζηε λααπμεζεί ε παξαγσγηθόηεηα, ε ζπλεξγαηηθόηεηα, ε δηαζεζε από θάζεεξγαδόκελν λα κνηξαζηεί αλεζπρηεο εηαηξηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαηκεγαιύηεξε δηαζεζε γηα πξνζθνξά ζηελ εηαηξείαο θαη ζηελ αικαηώδεαλαπηπμή ηεο. Με αιιά ιόγηα ε πιεξνθνξηθή 2.0 δίλεη ιύζεηο κε ηελαπνθσδεθνπνηεζε ηνπ dna αλαπηπμεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ πξνζθνξά θαη ηελακεζόηεηα λέσλ ππεξεζηώλ ζπλεξγεηώλ θαη επηρεηξεκαηηθήο επηαο. Ταινγηζκηθά ζήκεξα δελ δίλνπλ απηέο ηηο δπλαηόηεηεο θαη είλαη θιεηζηά, βαξεηάπνιιέο θνξέο θαη δελ πξνζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε. Με ηελ δεκηνπξγία απηνύηνπ κνληέινπ πιεξνθνξηθήο όπσο enterprise 2.0 θαη κε ηελ ελαξκνληζή ηνπκε ηελ εηαηξηθή θνπιηνύξα δεκηνπξγνύληαη νη αλάγθεο θαη γηα ππνδνκέοβαζηζκέλεο ζην ζύλλεθν (cloud), ζηηο ip ππεξεζίεο γηα ηειεπνηθνηλσληαθήνινθιήξσζε κεηαμύ θσλήο , video θαη data. Επίζεο έλα λέν κνληέιν smartoutsourcing ρξεαηάδεηαη βαζηζκέλν ζε θαζεηνπνηεκέλεο ππεξεζίεοππνδνκώλ, ινγηζκηθνύ θαη ιύζεσλ γηα εηαηξηθή αλάπηπμε. Οη δπλαηόηεηεοαπηέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ πεγή ππεξεζηώλ είλαη απεξηόξηζηέο, ζα εηλαηπιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηελ δηνηθεζε, ηελ αλαπηπμε θαη ηνπο
  4. 4. εξγαδνκέλνπο, ζα έρνπλ νδεγό ηελ εηαηξηθή αλαπηπμε βαζηζκέλε ζην DNAηεο επηρείξεζεο.Θα είλαη κε ηνλ ηξόπν απηό έλα βήκα κπξνζηά από ηηοεμειίμεηο αλαπηπμεο, γηαηί θαηα ηξόπν ζα απνηεινύλ κέξνο ηεο θαη όρηαλεμαξηεηε νληόηεηα κεζα ζηελ εηαηξεία, πνπ απια θαιππηεη αλάγθεο. Απν ηελ πιεπξά ησλ εηαηξείσλ ινγηζκηθνύ ζηελ Ειιαδα, απηέο έρνπλελαξκνληζηεί κε ηελ ηδέα απηή θαη εμειίζζνληαη κε ηαρύ ξπζκνύο ζε απηή ηελθαηεπζπλζε.Εζσηεξηθά ησξα ε πιεξνθνξηθή πξέπεη λα νπιηζηεί κε εξγαιείαδηαθπβέξλεζεο, ειέγρνπ θαη ζηξαηεγηθήο βαζηζκέλεο ζηελ αλάπηπμε ηεοεηαηξείαο θαη νρη ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ απηνζθνπόο.Μεγαιύηεξε εκθαζε πξεπεη λα δνζεί θαη ζηελ αζθάιεηα ζπζηεκάησλ θαηδηθηύσλ εηζη ώζηε ε ελαξκνληζε κε ην επηρεηξεζηαθό πεξηβάινλ λα είλαηαζθαιείο. Απηό ην γξάθσ γηαηί κερξη ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκό επιεξνθνξηθή ήηαλ έλα θιεηζηό silo επεηδή ήηαλ ν κνλνο ηξόπνο λα είλαη θαηαζθαιείο σο πξνο ηνπο πόξνπο πνπ δηαρεηξίδεηε. Υπάξρνπλ πιένλ ηαεξγαιεία εθείλα αζθάιεηαο πνπ ζα βνεζήζνπλ.Γεληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζαλ ππεξεζίεο εζσηεξηθέο ηεοπιεξνθνξηθήο ή κέζσ outsourcing είλαη:  IT service management  Security alerting and monitoring  Enterprise architecture  Budget monitoringΕπιλογοςΗ πιεξνθνξηθή 2.0 είλαη ε λέα ηάμε πξαγκάησλ γηα όινπο καο. Εηλαη επιεξνθνξηθή ηεο ελαξκόληζεο κε ην DNA ηεο επηρείξεζεο, βαζηζκέλε ζεππεξεζίεο θαη δηαδηθηύσζε. Ελλνηεο όπσο enterprise 2.0, cloud computing ζαπαημνπλ βαζηθό ξόιν αλ θαη κόλν αλ ελαξκνληζηνύλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθήθνπιηνύξα ην επηρεηξεκαηηθό DNA γηα αλαπηπμε.

×