η περιστερα του αρχυτα

521 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
305
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η περιστερα του αρχυτα

  1. 1. Η ιπτάμενθ περιςτερά του Αρχφτα Πρόκειται για τθν πρϊτθ πτθτικι μθχανι τθσ αρχαιότθτασ . Αποτελοφταν από ζνα αλλά ιςχυρό κζλυφοσ που είχε τθν μορφι περιςτεριοφ και ζφερε εςωτερικά τθν κφςτθ ενόσ μεγάλου ηϊου.
  2. 2. Η αεροδυναμικι περιςτερά ιταν τοποκετθμζνθ με τοάνοιγμα τθσ κφςτθσ προςαρμοςμζνο ςτο ανοιχτό άκρο ενόσκερμαινόμενου ςτεγανοφ λζβθτα
  3. 3. Πϊσ λειτουργοφςεΌταν θ πίεςθ του ατμοφ ιτου αζρα υπερζβαινε τθμθχανικι αντοχι τθσςφνδεςθσ θ περιςτζραεκτοξευόταν και ςυνζχιηετθν πτιςθ τθσ για μερικζσεκατοντάδεσ μετρά με τθβοικεια τθσ ορμισ τουεξερχόμενου πεπιεςμζνουαζρα τθσ κφςτθσςφμφωνα με τθσ αρχζστθσ αεροδυναμικισ
  4. 4. Ο Αρχφτασ τθν ονόμαςε περιςτερά ι πετομθχανι και λειτουργοφςε με ζναςφςτθμα αεροπροώκθςθσ . Η μθχανι αυτι, ςτο πείραμα του πζταξε 200μζτρα αλλά όταν ζπεςε ςτθ γθ δεν μπόρεςε να ξαναςθκωκεί
  5. 5. Αρχφτασ ο ΣαραντίνοσΟ Έλλθνασ Επιςτιμονασ,που καταςκεφαςε τοπρώτο αεριωκοφμενοαεροπλάνο ςτθν ιςτορίακαι «ζφερε» τθ«βιομθχανικι»επανάςταςθ πολφνωρίτερα από τθν ώραπου επρόκειτο να γίνει ςτομζλλον, ζςτω και αν ζηθςεεκατοντάδεσ χρόνια πριν.
  6. 6. Αρχφτασ ο Σαραντίνοσ Άγνωςτοσ για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ,αφοφ δεν υπάρχει γι αυτόν αναφορά οφτε ςταςχολικά μασ βιβλία, αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτεραμυαλά που ανζδειξε ποτζ θ Ελλάδα ςτθν ιςτορία τθσ.Αναφερόμενοσ ωσ ο τελευταίοσ των Πυκαγορείων,γεννικθκε ςτον Σάραντα το 428 π.Χ, ενϊ ςκοτϊκθκεςε τραγικό ναυάγιο ςτθν Αδριατικι κάλαςςα, το 347π.Χ. Πολφπλευρθ προςωπικότθτα, εκλζχτθκε 7ςυνεχόμενεσ φορζσ ςτρατθγόσ και ουδζποτεθττικθκε ςε μάχθ.
  7. 7. Αρχφτασ ο Σαραντίνοσ Ήταν ζνασ αξιόλογοσ αςτρονόμοσ, μακθματικόσκαι πολιτικόσ. Θεωρείται από τουσ μεγαλφτερουσδιανοθτζσ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ.Ο Αριςτοτζλθσ ζγραψε γι’ αυτόν ειδικι πραγματεία, θοποία δεν ζχει διαςωκεί, «Η φιλοςοφία του Αρχφτα»
  8. 8. Οι πράκτορεσ του 2013 Ραφαθλία, ΢οφία, Βαςίλθσ, Γιϊργοσ

×