Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Expressionism

414 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Expressionism

  1. 1. Θ λζξθ εξπρεςιονιςμόσ αποδίδεται ςτον Σςζχο ιςτορικό τζχνθσ Antonin Matějček. Ζλεγε χαρακτθριςτικά.: "Ένασ εξπρεςιονιςτισ επικυμεί πάνω απ όλα να εκφράςει τον εαυτό του". • Σο ρεφμα των εξπρεςιονιςτών αναπτφχκθκε ςτθ Γερμανία αλλά δεν ιταν παρά μικρζσ ομάδεσ που ηωγράφιηαν ζτςι. • Οι ηωγράφοι που ηωγράφιηαν με αυτό τον τρόπο είχαν ςαν προκάτοχό τουσ τον Βινςεντ Βαν Γκογκ και τον Μοφνκ, αλλά και ζργα απο τθν τζχνθ τθσ Αφρικισ. • Για τουσ εξπρεςιονιςτζσ θ μορφι δεν είχε και τόςο μεγάλθ αξία όςο το χρώμα. Χαρακτθριςτικόσ εκπρόςωποσ ο Καντίνςκι. • Αυτό το κίνθμα επεκτάκθκε και ςτθν μουςικι, κζατρο και κινθματογράφο. Ακόμα και ςτθ μυκιςτοριογραφία ζχουμε δείγματα τθσ επζκταςθσ του εξπρεςιονιςμοφ με εκπρόςωπό του τον Φράντσ Κάφκα. • Βαςικοί επρόςωποί του είναι .Βαςίλθ Καντινςκι, `Εντβαρτ Μοφνκ, `Οςκαρ Κοκόςκα, Φραντσ Μαρκ, Εμίλ Νόλντε, `Εγκον Σίλε, Χαίμ Σουτίν.
  2. 2. Βίνσεντ βαν Γκογκ (Vincent Willem van Gogh Ο Βίνςεντ βαν Γκογκ (Vincent Willem van Gogh, προφορά ςτα ολλανδικά: Βίνςεντ φαν Χοχ) (30 Μαρτίου 1853 – 29 Ιουλίου 1890) ιταν Ολλανδόσ ηωγράφοσ. Εν ηωι, το ζργο του δεν ςθμείωςε επιτυχία οφτε ο ίδιοσ αναγνωρίςτθκε ωσ ςθμαντικόσ καλλιτζχνθσ. Ωςτόςο, μετά το κάνατό του, θ φιμθ του εξαπλώκθκε πολφ γριγορα και ςιμερα αναγνωρίηεται ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ηωγράφουσ όλων των εποχών. Η επίδραςθ του ςτα μεταγενζςτερα κινιματα του εξπρεςιονιςμοφ, του φωβιςμοφ αλλά και εν γζνει τθσ αφθρθμζνθσ τζχνθσ, κεωρείται καταλυτικι.
  3. 3. Φράνκσ Μάρκ Ο Φράνκσ Μάρκ (αυτοπροςωπογραφία) και ο πίνακασ Γαλάηια άλογα. Χαρακτθριςτικόσ εξπρεςιονιςτισ.Λίγα λόγια για τον ίδιον. Ο Φραντσ Μαρκ (Franz Marc, 1880-1916) ιταν Γερμανόσ εξπρεςιονιςτισ ηωγράφοσ. Γεννικθκε ςτο Μόναχο, όπου και ςποφδαςε φιλοςοφία, κεολογία και ηωγραφικι. Θεωρείται ζνασ από τουσ ιδρυτζσ του Γαλάηιου Καβαλάρθ, το 1911. Είχε ςτενι ςυνεργαςία με τον Βαςίλι Καντίνςκι πειραματιηόμενοσ με τισ εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ του χρώματοσ. Παρά το γεγονόσ ότι παρζμεινε πάντοτε ζνασ ηωγράφοσ ηώων, πίνακεσ όπωσ Θ Σίγρισ του 1912, οφείλουν τθν εκφραςτικότθτά τουσ κυρίωσ ςτα απλά χρωματικά τουσ επίπεδα. ΢το περίφθμο ζργο του Μορφζσ που μάχονται του 1914, το φφοσ του αγγίηει τα όρια του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ. ΢κοτώκθκε το 1916 ςτο Βερντζν.
  4. 4. Ο Όςκαρ Κοκόςκα (Oskar Kokoschka, 1 Μαρτίου 1886 - 22 Φεβρουαρίου 1980), ιταν Αυςτριακόσ καλλιτζχνθσ, ποιθτισ και κεατρικόσ ςυγγραφζασ, γνωςτόσ για τα εξπρεςιονιςτικά του τοπία και πορτρζτα. Θ καριζρα του Όςκαρ Κοκόςκα ςθμαδεφτθκε από τα πορτρζτα βιεννζηικων διαςθμοτιτων τα οποία ηωγράφιςε με ζνα νευρώδεσ και ηωθρό ςτυλ. Τπθρζτθςε ςτον αυςτριακό ςτρατό κατά τθν διάρκεια του Α΄ Παγκοςμίου Πολζμου, ςτον οποίο και τραυματίςτθκε ςοβαρά. Παρά το γεγονόσ ότι τθν περίοδο τθσ νοςθλείασ του οι γιατροί διζγνωςαν ςοβαρι διανοθτικι αςτάκεια, ο Όςκαρ Κοκόςκα ςυνζχιςε τθν καριζρα του ωσ καλλιτζχνθσ, ταξιδεφοντασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ και ηωγραφίηοντασ τοπία. Όςκαρ Κοκόςκα (Oskar Kokoschka,
  5. 5. Jackson Pollock Ο Jackson Pollock είναι ζνασ Αμερικανόσ ηωγράφοσ του 20ου αιώνα και μια κυρίαρχθ μορφι του κινιματοσ του αφαιρετικοφ εξπρεςιονιςμοφ. Θ αιςκθτικι προςζγγιςθ που ακολοφκθςε ζφερε επανάςταςθ ςτθν τζχνθ τθσ ηωγραφικισ απ” τθ δεκαετία του ’40 και μετά. ΢τθν προςπάκειά του να απεικονίςει προϊόντα τθσ φανταςίασ του και όχι τθν φυςικι πραγματικότθτα επαναπροςδιόριςε με νζουσ όρουσ τθ διαδικαςία τθσ ηωγραφικισ. Θ τεχνικι του περιελάμβανε τθν χριςθ αςυνικιςτων εργαλείων όπωσ μια ράβδοσ αντί πινζλου από όπου άφθνε τθ μπογιά να ςτάξει ςε ςυνεχι ροι ςε ζνα χαρτί ι ζναν καμβά οριηόντιο ςτο πάτωμα αντί όρκιου.
  6. 6. Ζντβαρτ Μουνκ (Edvard Munch) Ο Ζντβαρτ Munch) Μουνκ ιταν (Edvard Νορβθγόσ ηωγράφοσ, που ανικει ςτουσ προδρόμουσ του εξπρεςιονιςμοφ. Γεννικθκε ςτισ 12 Δεκεμβρίου 1863 ςτο χωριό Άνταλςμπρουκ τθσ Νορβθγίασ και μεγάλωςε ςτο Όςλο. Πζκανε ςτισ 23 Ιανουαρίου 1944 ςτο Όςλο. Σο πιο γνωςτό του ζργο είναι «Θ Κραυγι».
  7. 7. Edvard Munch Σε μια ςελίδα ςτο θμερολόγιό του περιγράφει τθν ζμπνευςι του για τον αρχικό πίνακα: “Περπατοφςα ς' ζνα μονοπάτι με δυο φίλουσ - ο ιλιοσ ζπεφτε - ξαφνικά ο ουρανόσ ζγινε κόκκινοσ ςαν αίμα - ςταμάτθςα, νιώκοντασ εξαντλθμζνοσ, και ςτθρίχτθκα ςτο φράχτθ - αίμα και γλώςςεσ φωτιάσ πάνω από το μαφρο-μπλε φιόρδ και τθν πόλθ - οι φίλοι μου προχώρθςαν, κι εγώ ζμεινα εκεί τρζμοντασ από τθν αγωνία - κι ζνιωςα ζνα ατζλειωτο ουρλιαχτό να διαπερνά τθ φφςθ.”
  8. 8. Vasili Kandinsky Γεννικθκε ςτθ Μόςχα, μοναδικό παιδί εφπορθσ οικογζνειασ. Ο πατζρασ του ιταν ζμποροσ τςαγιοφ. Σο 1871 θ οικογζνεια μετακόμιςε ςτθν Οδθςςό, όπου ο πατζρασ του ανζλαβε κζςθ διευκυντι ςε εργοςτάςιο τςαγιοφ. ΢φντομα, μετά τθ μετακίνθςθ αυτι, οι γονείσ του Καντίνςκι χώριςαν και τθν ανατροφι του ανζλαβε θ κεία του Ελιςάβετ, αδελφι τθσ μθτζρασ του.
  9. 9. Γιώργοσ Μπουηιάνθσ Ο Γιώργοσ Μπουηιάνθσ (Ακινα, 1885 – Ακινα, 23 Οκτωβρίου 1959) ιταν Ζλλθνασ εξπρεςιονιςτισ ηωγράφοσ. Ο πατζρασ του Γιώργου Μπουηιάνθ ιταν ζμποροσ κραςιών και δθμθτριακών με καταγωγι από τα Μπουηιανζικα τθσ Σρίπολθσ. Θ μθτζρα του Χρυςάνκθ, το γζνοσ Προκοπίου, ιταν ακθναϊκισ καταγωγισ. Ο Μπουηιάνθσ μεγάλωςε ςτθν ακθναϊκι γειτονιά τθσ Νεάπολθσ. ΢ποφδαςε ηωγραφικι ςτθν ΢χολι Καλών Σεχνών (μετζπειτα Ανωτάτθ ΢χολι Καλών Σεχνών) με δαςκάλουσ τον Γ. Ροϊλό, τον Νικθφ. Λφτρα, τον Κ. Βολανάκθ και τον Δ. Γερανιώτθ. Σο 1907, ζφυγε για να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ ηωγραφικισ ςτθν Ακαδθμία Σεχνών του Μονάχου κοντά ςτον Όττο Ηάιτη (Otto Seitz).

×